Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 009743 11018466 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 182
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6793-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania administracyjnego. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację kodeksu, obowiązującą od 11 maja 2014. Kodeks postępowania administracyjnego jest jednym z najważniejszych aktów prawnych polskiego systemu prawnego. Stanowi o tym przede wszystkim powszechny zakres jego praktycznego stosowania, jak również waga zagadnień nim regulowanych. Autorzy wierzą, że niniejsze opracowanie Kodeksu, uzupełnione obszernym wstępem systematyzującym podstawowe zasady procedury administracyjnej, pozwoli anglojęzycznym prawnikom, tłumaczom, osobom prywatnym, jak i profesjonalistom oraz przedsiębiorcom na świadome uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i szersze wykorzystanie przez nich uprawnień przysługujących stronom postępowania.

Publikacji patronuje kancelaria Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy zajmująca się doradztwem prawnym w zakresie obrotu i zagospodarowania nieruchomości.

 

This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of the Code of Administrative Proceedings. It includes the latest amendment to the Code in force since 11 May 2014.

The Code of Administrative Proceedings is one of the key legal acts in the Polish legal system due to its vast scope of application and the importance of issues governed thereby. The authors believe that this edition of the Code with extensive introduction describing basic rules of administrative procedure will allow English-speaking lawyers, translators, as well as private individuals, professionals or entrepreneurs for conscious participation in the proceedings and full exercise of powers available to the parties to the administrative proceedings.

This publication has been prepared under the auspices of the Law Firm of Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy, providing legal advice on real property transactions and development.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W The Code The Code of Administrative of Administrative Proceedings Proceedings Kodeks post´powania Kodeks post´powania administracyjnego administracyjnego T∏umaczenie Maja Biƒkowska Andrzej Che∏chowski Bartosz Kopik Richard A. Walawender KPA_2_ang_str:Rechtung_str 9/22/14 11:55 AM Page 1 The Code of Administrative Proceedings Kodeks post´powania administracyjnego KPA_2_ang_str:Rechtung_str 9/22/14 11:55 AM Page 2 T∏umaczenie / Translation Maja Biƒkowska Andrzej Che∏chowski Bartosz Kopik Richard A. Walawender KPA_2_ang_str:Rechtung_str 9/22/14 11:55 AM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Code of Administrative Proceedings Kodeks post´powania administracyjnego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks postępowania administracyjnego The Code of Administrative Proceedings Stan prawny: Maj 2014 / Latest updating: Mai 2014 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-6792-7 ISBN e-book: 978-83-255-6793-4 Spis treści / Table of Contents Wstęp ...................................................................................... VI Introduction ............................................................................ VII 2 Kodeks postępowania administracyjnego ................................ The Code of Administrative Proceedings ................................ 3 V Wstęp Oddajemy do Państwa rąk dwujęzyczną, polsko-angielską edycję Kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej „KPA” lub „Kodeksem”) wraz z dwujęzycznym wstępem, zawierającym podstawowe informacje na temat instytucji procesowych oraz mechanizmów prawnych zawartych w Kodeksie. Autorzy wierzą, że niniejsze opracowanie Kodeksu pozwoli anglojęzycznym prawnikom, osobom bez wykształcenia prawniczego, osobom prywatnym, jak i profesjonalistom czy przedsiębiorcom na świadome uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i szersze wykorzystanie przez nich uprawnień przysługujących stronom postępowania. W ocenie autorów pozwoli to na zwiększenie efektywności i przyspieszenie postępowania oraz poszerzy zakres wykorzystania gwarancji procesowych, jakie jednostce występującej w postępowaniu administracyjnym daje Kodeks. Autorzy żywią również nadzieję, że udostępnienie niniejszego opracowa- nia osobom nieposługującym się językiem polskim zwiększy wzajemne zrozumienie między polskimi i zagranicznymi uczestnikami wszelkiego rodzaju postępowań administracyjnych, dzięki czemu zwiększy się poziom zaufania podmiotów zagranicznych dla polskiego systemu prawnego. Zdaniem autorów opracowanie to może okazać się również przydane dla tłumaczy, ułatwiając im zrozumienie mechanizmów i instrumentów prawnych zawartych w Kodeksie. Wreszcie – „last but not least” – propo- nowany materiał może okazać się przydatnym źródłem dla zagranicznych prawników komparatystów, umożliwiając jego naukowe wykorzystanie prawno-porównawcze. I.  Historia i współczesność, postępowanie administracyjne w kontekście odnośnych regulacji prawa Unii Europejskiej Historia kodyfikacji polskiej procedury administracyjnej sięga począt- ków II Rzeczpospolitej. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości podjęto działania legislacyjne zmierzające do jednolitego uregulowania zasad postępowania administracyjnego. W roku 1922 pojawiła się ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, powołanym do orzekania o legalności indywidualnych aktów administracyjnych, a w roku 1923 ustawa w sprawie środków prawnych od orzeczeń administracyjnych, VI Foreword This book contains a bilingual, Polish-English edition of the Polish Code of Administrative Proceedings (“the Code”) and a bilingual introduction to the Code highlighting key information concerning the procedural institutions and legal mechanisms included in the Code. We believe that such an edition of the Code should prove useful for all English speaking lawyers and non-lawyers, as well as private individuals, professionals or entrepreneurs and that would allow such persons for conscious participation in proceedings and full exercise of powers available to the parties to the administrative proceedings. In our opinion, it can con- tribute to making proceedings more efficient and it can allow for practical application of procedural guarantees granted by the Code to individuals. It is also important that, by furnishing persons who do not have a sufficient command of Polish with an English version of the Code, it is possible to increase the level of understanding and communication between Polish and foreign participants to the administrative proceedings. We hope that it will increase the level of trust of foreign entities in Polish legal system. This edition may also be of assistance to translators and may help under- stand mechanisms and legal instruments included in the Code. Last but not least, the material may be a useful source for foreign lawyers specializing in comparative legal studies and may assist them in academic assignments. I.  History and modern times, administrative proceedings and law of the European Union The history of the codification of Polish administrative procedures begins with the Second Republic of Poland. Shortly after Poland recovered its independence, legislative attempts were undertaken to codify a uniform set of principles for administrative procedures. In 1922, the Act on the Supreme Administrative Tribunal was passed – a tribunal was appointed to rule on the legality of individual administrative acts. In 1923, the Act on Legal Remedies Against Administrative Rulings was passed, which provided for uniform rules governing appeals and the initiation of pro- ceedings for the entire Polish territory. The Second Republic of Poland, by adopting in 1928 the Ordinance of the President of the Republic of VII jednolicie dla całego obszaru Polski regulująca sprawy związane z wno- szeniem odwołań i wznawianiem postępowania. II Rzeczpospolita, przyjmując w 1928 roku Rozporządzenie Prezydenta RP o postępowaniu administracyjnym, znalazła się pośród liderów europejskich w zakresie wdrażania postulatu kodyfikowania zasad postępowania administra- cyjnego. Powyższe rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym obowiązywało nieprzerwanie również w okresie powojennym aż do roku 1960, kiedy to weszła w życie druga kodyfikacja reguł postępowania ad- ministracyjnego, wprowadzona ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071). Powyższa regulacja została uzupełniona w 1980 r. o przepisy przywracające w Polsce kontrolę administracji publicznej wykonywaną przez sądownictwo administracyjne. KPA w powyższym kształcie, zmieniany w zasadzie wyłącznie w zakresie koniecznym wynikającym ze zmian zachodzących w strukturach i organizacji administracji pu- blicznej (reformy z 1990 r. – w szczególności wprowadzenie samorządu terytorialnego, i 1998 r. – w szczególności wprowadzenie nowego po- działu administracyjnego i nowych organów administracji publicznej), obowiązywał i obowiązuje nadal. Mimo koniecznych korekt technicznych wprowadzanych na przestrzeni swojego obowiązywania, KPA okazał się regulatorem relacji między jed- nostką i administracją publiczną, oraz stabilnym fundamentem gwarancji procesowych w trudnym okresie zmian ustrojowych przełomu wieków XX i XXI poprzez m.in. prawidłowe kształtowanie pozycji jednostki w postępowaniu administracyjnym. Polska, należąc wśród państw europejskich do grona pionierów w zakresie realizacji postulatu kodyfikacji materii postępowania administracyjnego, posiada kodeks w pełni odpowiadający wymogom stawianym w tym za- kresie przez system prawny Unii Europejskiej. Polskie prawo postępowania administracyjnego, pozostając w zasadniczej zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w tym obszarze (w szczególności z Europejskim Kodeksem Dobrej Administracji uchwalonym w 2001 r. przez Parlament Europejski) i kształtując pozycję prawną jednostki w jej stosunkach z administracją publiczną, znacząco wyprzedza swoimi uregulowaniami i wynikającymi z nich gwarancjami procesowymi standardy wprowadzone przez organy Unii Europejskiej. Polski KPA sam może stanowić pewien punkt odnie- sienia w tym zakresie. VIII Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. The Code of Administrative Proceedings
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: