Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 003476 18804918 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-7824-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obrazują one zagadnienia i problemy pojawiające się w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej - od organów gminy, powiatu i województwa samorządowego, poprzez administrację zespoloną i niezespoloną, aż po działalność organów centralnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WZORY PISM I DOKUMENTÓW ROBERT SUWAJ W Z O R Y P I S M Warszawa 2014 Stan prawny na 1 września 2014 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Układ typografi czny Krystyna Szych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-3470-9 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści SpiS treści Wykaz SkrótóW WproWadzenie Wzory 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 13 15 17 pkt 1 k.p.a.) rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) 19 2. 21 3. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 22 § 2 k.p.a.) 23 4. zawiadomienie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki ze względu na słuszny interes strony (art. 23 k.p.a.) 25 5. Wniosek o wyłączenie pracownika organu (art. 24 § 3 k.p.a.) 27 postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) 6. 29 postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) 32 7. 8. Wniosek o załatwienie sprawy lub wyznaczenie innego organu 9. (art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a.) postanowienie o wyznaczeniu innego organu do załatwienia sprawy (art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a.) 10. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego (art. 30 § 5 k.p.a.) 11. Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania (art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a.) 12. Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu (art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.) 13. postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej (art. 31 § 2 k.p.a.) 14. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej (art. 31 § 2 k.p.a.) 35 37 40 42 44 46 48 5 Spis treści 15. postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art. 31 § 2 k.p.a.) 16. zawiadomienie organizacji społecznej o możliwości wzięcia udziału w prowadzonym przez organ postępowaniu ze względu na cele statutowe (art. 31 § 4 k.p.a.) 17. zgoda organu na przedstawienie poglądu w sprawie przez organizację społeczną, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony (art. 31 § 5 k.p.a.) 18. pełnomocnictwo załączone do akt (art. 33 § 3 k.p.a.) 19. postanowienie o wyznaczeniu przedstawiciela (tymczasowego) dla osoby nieobecnej w przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki (art. 34 § 2 k.p.a.) 20. Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej (art. 34 § 1 k.p.a.) 21. Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynności prawnych (art. 34 § 1 k.p.a.) 22. postanowienie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych (art. 36 § 1 k.p.a.) oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 23. zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych lub w terminie ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. (art. 37 § 1 k.p.a.) 73 24. zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 37 § 1 k.p.a.) 75 25. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 37 § 1 k.p.a.) 77 26. postanowienie o uznaniu zażalenia za uzasadnione (art. 37 § 2 k.p.a.) 79 27. postanowienie o uznaniu zażalenia za nieuzasadnione 52 58 59 63 64 66 69 71 84 88 89 90 91 92 93 95 (art. 37 § 2 k.p.a.) (art. 39 k.p.a.) 28. Upoważnienie pracownika do doręczania pism za pokwitowaniem 29. Wniosek strony lub innego uczestnika postępowania o dokonywanie doręczeń w formie dokumentu elektronicznego (art. 391 § 1 k.p.a.) 30. Wniosek o wyrażenie zgody przez stronę lub innego uczestnika postępowania na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego (art. 391 § 1a k.p.a.) informacja o rezygnacji strony lub innego uczestnika postępowania z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 391 § 1d k.p.a.) informacja strony o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników (art. 40 § 2 k.p.a.) 31. 32. 33. zawiadomienie strony o obowiązku wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 5 k.p.a.) 34. Wskazanie pełnomocnika do doręczeń na terenie kraju (art. 40 § 4 k.p.a.) 6 Spis treści 35. zawiadomienie organu administracji publicznej o zmianie adresu strony w toku postępowania (art. 41 § 1 k.p.a.) 36. oświadczenie dorosłego domownika/sąsiada/dozorcy domu, o przyjęciu pisma skierowanego do adresata i o podjęciu się oddania pisma adresatowi (art. 43 k.p.a.) 37. oświadczenie doręczającego, iż odbierający pismo uchylił się od potwierdzenia doręczenia, oraz stwierdzenie daty doręczenia i wskazanie osoby, która odebrała pismo, i przyczyny braku jej podpisu (art. 46 § 2 k.p.a.) 38. oświadczenie doręczającego, iż odbierający pismo nie może tego uczynić, oraz stwierdzenie daty doręczenia i wskazanie osoby, która odebrała pismo, i przyczyny braku jej podpisu (art. 46 § 2 k.p.a.) 99 39. obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie administracyjnej (art. 49 k.p.a.) 40. Wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w celu złożenia 96 97 98 100 101 103 105 109 111 113 115 117 121 123 zeznań (art. 50 k.p.a.) 41. Wezwanie do złożenia zeznań w formie pisemnej przez osobę, która nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody (art. 50 § 3 k.p.a.) 42. Wniosek o pomoc prawną do innego organu (art. 52 k.p.a.) 43. Wniosek o przyznanie kosztów podróży i innych należności ustalonych zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu iii ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: dz. U. z 2014 r. poz. 1025) (art. 56 § 1 k.p.a.) 107 44. Wniosek o przyznanie kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się (art. 56 § 1 k.p.a.) 45. Wniosek o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 k.p.a.) 46. postanowienie o niedopuszczalności przywrócenia terminu do złożenia prośby przewidzianej w art. 58 § 2 k.p.a. (art. 58 § 3 k.p.a.) 47. postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 1 k.p.a.) 48. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 1 k.p.a.) 49. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 60 k.p.a.) 50. postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 60 k.p.a.) 7 Spis treści 51. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu (art. 61 § 4 k.p.a.) 125 52. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ze względu na szczególnie ważny interes strony w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony (art. 61 § 2 k.p.a.) 127 53. zgoda strony na wszczęcie i prowadzenie postępowania z urzędu w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony (art. 61 § 2 k.p.a.) 54. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie jednej ze stron (art. 61 § 4 k.p.a.) 55. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy żądanie wszczęcia zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną (art. 61a § 1 k.p.a.) 56. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte (art. 61a § 1 k.p.a.) 57. postanowienie o wszczęciu i prowadzeniu postępowania dotyczącego więcej niż jednej strony w sprawie, w której prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej (art. 62 k.p.a.) 58. podanie w sprawie administracyjnej (art. 63 § 1, 2 i 3 k.p.a.) 59. protokół z ustnie wniesionego podania (art. 63 § 1, 2 i 3 k.p.a.) 60. potwierdzenie wniesienia podania (art. 63 § 4 k.p.a.) 61. adnotacja o pozostawieniu bez rozpoznania podania, w którym nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych (art. 64 § 1 k.p.a.) 62. Wezwanie do usunięcia braków podania (art. 64 § 2 k.p.a.) 63. postanowienie o przywróceniu terminu do usunięcia braków podania (art. 58 § 1 i art. 59 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) 64. postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do usunięcia 129 130 131 134 137 139 141 143 145 146 148 braków podania (art. 58 § 1 i art. 59 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) 150 65. zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) 66. zawiadomienie o przekazaniu podania do organu właściwego (art. 65 § 1 k.p.a.) 67. zawiadomienie wnoszącego podanie, że w pozostałych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (art. 66 § 1 k.p.a.) 68. postanowienie o zwrocie podania, jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania (art. 66 § 3 k.p.a.) 152 153 154 156 8 Spis treści 69. postanowienie o zwrocie podania, gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd powszechny (art. 66 § 3 k.p.a.) 70. Metryka sprawy (art. 66a k.p.a.) 71. protokół z przesłuchania strony, świadka i biegłego (art. 67 § 2 pkt 2 k.p.a.) 72. protokół z oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej (art. 67 § 2 pkt 3 k.p.a.) 73. protokół z rozprawy (art. 67 § 2 pkt 4 k.p.a.) 74. postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, gdy akta sprawy zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 74 § 2 k.p.a.) 75. postanowienie o odmowie uwierzytelnienia kopii i odpisów z akt sprawy lub wydania uwierzytelnionych odpisów (art. 74 § 2 k.p.a. w zw. z art. 73 § 2 k.p.a.) 76. oświadczenie strony złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 75 § 2 k.p.a.) 77. Wezwanie strony, składającej odpis dokumentu, do przedłożenia jego oryginału (art. 76a § 4 k.p.a.) 78. postanowienie o przeprowadzeniu dowodu (art. 77 § 1 k.p.a.) 79. postanowienie o zmianie, uzupełnieniu lub uchyleniu postanowienia dowodowego (art. 77 § 2 k.p.a.) 80. postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu (art. 78 § 2 k.p.a.) 81. zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin (art. 79 § 1 k.p.a.) 82. postanowienie o wyłączeniu biegłego (art. 84 § 2 w zw. z art. 24 k.p.a.) 83. Wezwanie osoby trzeciej do okazania przedmiotu oględzin (art. 85 § 2 k.p.a.) 84. postanowienie o przesłuchaniu strony (art. 86 k.p.a.) 85. Upoważnienie organu kolegialnego do przeprowadzenia postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników (art. 87 k.p.a.) 86. postanowienie o ukaraniu grzywną osoby, która mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek (art. 88 § 1 k.p.a.) 87. Wniosek o zwolnienie od kary grzywny (art. 88 § 2 k.p.a.) 88. Wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników (art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a.) 158 160 161 164 167 171 174 177 178 179 181 183 185 187 189 191 193 194 197 199 9 Spis treści 89. postanowienie o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadków, biegłych oraz innych osób uczestniczących w rozprawie (art. 96 k.p.a.) 90. postanowienie o zawieszeniu postępowania w razie śmierci strony (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a.) 91. postanowienie o zawieszeniu postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) 92. postanowienie o podjęciu postępowania z urzędu / na żądanie strony (art. 97 § 2 k.p.a.) 201 203 206 209 93. postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte (art. 98 § 1 k.p.a.) 211 94. postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu, gdy o zawieszenie wnosi strona (art. 98 § 1 k.p.a.) 95. Sprzeciw strony w sprawie zawieszenia postępowania, gdy o zawieszenie wnosi strona (art. 98 § 1 k.p.a.) 96. decyzja o umorzeniu postępowania w całości lub w części (art. 105 § 1 k.p.a.) 97. postanowienie o zajęciu stanowiska (wyrażeniu opinii lub zgody albo wyrażeniu stanowiska w innej formie) (art. 106 § 5 k.p.a.) 98. decyzja o przyznaniu uprawnienia (art. 107 k.p.a.) 99. decyzja o cofnięciu uprawnienia (art. 107 k.p.a.) 100. decyzja o odmowie przyznania uprawnienia (art. 107 k.p.a.) 101. decyzja o nałożeniu obowiązku pieniężnego (art. 107 k.p.a.) 102. decyzja o nałożeniu obowiązku o charakterze niepieniężnym (art. 107 k.p.a.) 103. decyzja o odmowie umorzenia zaległości (art. 107 k.p.a.) 104. postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej 213 216 217 220 223 225 229 232 235 238 wykonalności (art. 108 k.p.a.) 241 105. Wniosek o uzupełnienie decyzji (art. 111 § 1 k.p.a.) 244 106. postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji (art. 111 § 1b k.p.a.) 245 107. postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 113 § 1 k.p.a.) 108. odwołanie od decyzji (art. 128 k.p.a.) 109. decyzja o zmianie decyzji w trybie autokontroli (art. 132 k.p.a.) 110. postanowienie o niedopuszczalności odwołania (art. 134 k.p.a.) 111. postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 247 249 253 255 258 261 264 (art. 134 k.p.a.) 112. postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji (art. 135 k.p.a.) 113. Cofnięcie odwołania (art. 137 k.p.a.) 10 Spis treści 114. decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.) 115. decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięciu co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.) 116. decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części i umorzeniu postępowania i instancji w całości lub w części (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.) 117. decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.) 118. decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi i instancji (art. 138 § 2 k.p.a.) 119. postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 149 § 1 k.p.a.) 120. postanowienie o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 149 § 3 k.p.a.) 121. decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a.) 265 268 274 278 286 290 293 297 301 304 308 310 313 318 326 327 331 122. decyzja o uchyleniu dotychczasowej decyzji (art. 154 § 1 i 2 k.p.a.) 123. decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji (art. 154 § 1 i 2 k.p.a.) 124. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 157 § 2 k.p.a.) 125. decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.) 126. decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.) 127. decyzja o stwierdzeniu wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazanie okoliczności, z powodu których organ administracji publicznej nie stwierdził nieważności decyzji (art. 158 § 2 k.p.a.) 128. Wniosek o wydanie zaświadczenia, gdy urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 k.p.a.) 129. postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (art. 219 k.p.a.) 130. zawiadomienie o przekazaniu skargi do rozpatrzenia organowi właściwemu (art. 231 k.p.a.) 131. Wezwanie strony do sprecyzowania, czy skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważać należy za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany (art. 235 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) 332 132. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (art. 238 § 1 k.p.a.) 334 133. postanowienie o zwrocie podania (art. 261 § 2 k.p.a.) 336 11 Spis treści 134. postanowienie o wysokości kosztów postępowania, osobach zobowiązanych do ich poniesienia oraz terminie i sposobie ich uiszczenia (art. 264 § 1 k.p.a.) 135. Upoważnienie pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń (art. 268a k.p.a.) BiBliografia 338 343 345 12 k.c. k.p.a. p.g.k. pr. bud. u.d.m. u.d.p. u.f.p. u.g.n. u.o.d.o. u.p.s. u.p.z.p. u.ś.r. Wykaz skrótów Wykaz SkrótóW akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro- dzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) 13 Wykaz skrótów u.u.c.p. u.w.t. u.z.n.k. – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto- ści i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Organy i instytucje NSA SG SKO SN TK WSA – Naczelny Sąd Administracyjny – Straż Graniczna – Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny publikatory CBOSA LEX ONSA ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo- – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – System Informacji Prawnej LEX – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór OSNC-ZD OTK PiP Dodatkowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Państwo i Prawo 14 Wprowadzenie WprOWadzenie Sprawy administracyjne, załatwiane w trybie ustawy z dnia 4 czerw- ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), pierwotnie miały być sprawami prostymi. Z za- łożenia ich nieskomplikowany charakter polegać miał głównie na urzę- dowej weryfikacji poprawności działań różnego rodzaju podmiotów w sferze regulowanej prawem publicznym. Z uwagi jednak na stale po- szerzający się zakres przedmiotowy prawa administracyjnego, postępo- wanie administracyjne odgrywa coraz istotniejszą rolę w rzeczywistości nie tylko przedsiębiorców, lecz także tzw. przeciętnego obywatela. Zna- cząco skomplikował się także przedmiot spraw rozpoznawanych przez organy administracyjne, co spowodowało konieczność uzyskiwania do- datkowej wiedzy specjalistycznej. Obecnie do kategorii sprawy admi- nistracyjnej kwalifikuje się również postępowania w sprawie niepodat- kowych należności budżetowych w rozumieniu art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) czy też postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie wydatkowanych środków pochodzących z programów europejskich (art. 207 u.f.p.). Niezależnie od rodzaju i stopnia skomplikowania spraw administracyj- nych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym cechą charak- terystyczną pozostaje zróżnicowany charakter sytuacji prawnej organu administracyjnego oraz adresata działań administracyjnych (strony po- stępowania). To organ bowiem działa i orzeka w sposób władczy i jedno- stronny o sytuacji prawnej w sferze praw lub obowiązków imiennie ozna- czonego adresata swych działań. Pomimo wielu gwarancji procesowych, przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego, mających służyć zrównoważeniu sytuacji procesowej organu i stron prowadzonego postępowania, jednostka zawsze będzie obowiązana do zachowania się zgodnie z treścią rozstrzygnięcia organu administracyjnego. 15 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie zawiera przykładowe wzory zarówno podań (oświadczeń, żądań, wniosków, odwołań, zażaleń itp.), jakie mogą być kie- rowane do organów administracyjnych, jak i pism, dokumentów urzędo- wych i rozstrzygnięć wydawanych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Powstały one przy wszechstronnym wykorzystaniu obszernych efektów praktyki orzeczniczej, zarówno organów, jak i sądów administracyjnych. Założeniem publikacji jest bowiem zarówno wsparcie uczestników po- stępowań administracyjnych uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz ich pełnomocników w wykorzystaniu regulacji procesowych w sposób pozwalający najpełniej zrealizować gwarantowa- ne im uprawnienia procesowe, jak i poprawne zaprezentowanie instru- mentów procesowych, pozwalających organom podjąć rozstrzygnięcie w oparciu o obiektywnie ustalony stan faktyczny. Książka niniejsza stanowić ma swoiste uzupełnienie praktyczne przy- gotowywanego do druku komentarza do kodeksu postępowania admi- nistracyjnego, dzięki czemu pozwoli na przedstawienie uregulowanych tam procedur administracyjnych w sposób wszechstronny i komplekso- wy, by stanowić praktyczną i przydatną pomoc zarówno urzędnikom, jak i adresatom działań administracyjnych. Robert Suwaj sierpień 2014 r. 16 WzOry W z ó r 1 Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) naczelny Sąd administracyjny ul. gabriela piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa Białystok, 29 maja 2014 r. zarząd Województwa podlaskiego WniOSek O rOzStrzygnięcie SpOru O WłaściWOść działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). za- rząd Województwa podlaskiego zwraca się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a prezydentem Miasta Suwałki poprzez: – wskazanie prezydenta Miasta Suwałki jako organu właściwego do rozpoznania wniosku tor S.a. „o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w mieście Suwałki ul. Mickiewicza, w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia in- frastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. uzasadnienie prezydent Miasta Suwałki przesłał wniosek Spółki tor S.a. zarządowi Woje- wództwa podlaskiego, jako organowi właściwemu. W uzasadnieniu wskazano, że wprawdzie konstrukcja prawna, przewidziana w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 mar- ca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.; da- lej: u.d.p.) uzasadnia automatyczny obowiązek przejęcia przez gminę z mocy pra- wa ulic znajdujących się w dotychczasowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 19, jednakże sam fakt uzyskania pozwolenia na użytkowanie części obwodnicy Su- 19 1 r ó z W Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) wałk nie zwalnia stron od przeprowadzenia postępowania formalnoprawnego przejęcia nieruchomości i nie upoważnia do zastosowania go dla całej obwodnicy. Jest to tym bardziej istotne, iż w ocenie prezydenta Miasta Suwałki, gmina nie może przejąć na siebie obowiązku zarządu drogi w dotychczasowym prze- biegu drogi wojewódzkiej nr 19, wynikającego z art. 19 ust. 1 i art. 20 u.d.p., do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, i tym samym wydać tor S.a. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Suwałkach, ul. Mickiewicza, w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z po- trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 u.d.p., dotychczasowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 19, obejmujący m.in. ul. Mickiewicza, z dniem uzy- skania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy obwod- nicy miasta Suwałk z dnia 5 lutego 2014 r. został pozbawiony dotychczasowej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczony do kategorii drogi gminnej, w wyniku czego zarządcą drogi stał się prezydent Miasta Suwałki. powyższy skutek nastę- puje niezależnie od woli podmiotów zainteresowanych i stanowi lex specialis od zasad ogólnych. Stąd też wniosek powyższy należy uznać za zasadny. zarząd Województwa podlaskiego: ……………………… Tadeusz Kowalski Członek Zarządu ……………………… Eugeniusz Malinowski Członek Zarządu ……………………… Jan Nowak Marszałek Województwa Podlaskiego otrzymują: 1) tor S.a. 2) prezydent Miasta Suwałki 3) aa 20 W z ó r 2 rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) 2. rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) Białystok, 17 września 2014 r. Samorządowe kolegium Odwoławcze w Białymstoku 411.26.XXiii/2014 pOStanOWienie1 / rOzStrzygnięcie SpOru O WłaściWOść Samorządowe kolegium Odwoławcze w Białymstoku w składzie: adam nowak – przewodniczący, ewa kowalska – członek, dorota Sułek – członek, działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), postanawia: – wskazać Burmistrza Miasta Siemiatycze jako organ właściwy do załatwie‑ nia sprawy skierowania Marianny Malinowskiej – na jej wniosek – do domu pomocy społecznej. uzasadnienie Burmistrz Miasta Siemiatycze, działający przez dyrektora Miejsko -gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Siemiatyczach, zwrócił się do tutejszego kolegium o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem gminy dziadko- 1 rozstrzygnięcie sporu o właściwość przyjmuje formę postanowienia wyłącznie w przy- padku orzekania przez Sko, z uwagi na treść art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm.). 21 2 r ó z W rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) wice w sprawie skierowania Marianny Malinowskiej – na jej wniosek – do domu pomocy społecznej. zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo- łecznej (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. z uwagi na fakt, iż w dniu złożenia wniosku Marianna Malinowska zamiesz- kiwała na terenie miasta Siemiatycze i stan ten nie zmienił się do dnia złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu, należało przyjąć, że organem właściwym do załatwienia sprawy jest organ właściwy dla miejsca faktycznego zamieszkania, a nie miejsca zameldowania Wnioskodawcy. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. przewodniczący: ………………… Członkowie: ………………… ………………… otrzymują: 1) Wójt gminy dziadkowice 2) Burmistrz Miasta Siemiatycze 3) Marianna Malinowska 4) aa 22 W z ó r 3 Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 22 § 2 k.p.a.) 3. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 22 § 2 k.p.a.) naczelny Sąd administracyjny ul. gabriela piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa poznań, 22 maja 2014 r. zakład ubezpieczeń Społecznych Oddział w poznaniu WniOSek O rOzStrzygnięcie SpOru kOMpetencyjnegO działając na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; da- lej: k.p.a.) oraz art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w poznaniu zwraca się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta Jagłów poprzez: – wskazanie Burmistrza Miasta Jagłów jako organu właściwego do rozpoznania wniosku Jana kowalskiego „o zmianę – w trybie art. 154 k.p.a. – ostatecznej de- cyzji zUS oddział w poznaniu, znak 15.02.1795/02 z dnia 11 marca 2002 r. na- kazującej Janowi kowalskiemu zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w kwocie 2580 zł”. uzasadnienie pismem z dnia 11 listopada 2013 r. Jan kowalski zwrócił się z wnioskiem do powiatowego Centrum pomocy rodzinie w Jagłowie o zmianę ww. decyzji, po- przez obniżenie kwoty podlegającej zwrotowi do kwoty 580 zł. działając w oparciu o treść art. 154 w zw. z art. 65 § 1 k.p.a., powiatowe Cen- trum pomocy rodzinie w Jagłowie przesłało wniosek do tutejszego oddziału za- kładu Ubezpieczeń Społecznych, jako organu właściwego do załatwienia sprawy. 23 3 r ó z W Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 22 § 2 k.p.a.) W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z treścią art. 154 § 1 k.p.a., decyzja osta- teczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym cza- sie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Skoro więc decyzja została wydana przez zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w po- znaniu, to jest to jedyny organ właściwy do dokonania jej zmiany w tym trybie. W ocenie Wnioskodawcy powyższe stanowisko jest błędne. Wprawdzie w da- cie wydania wzmiankowanej decyzji organem właściwym był zakład Ubezpieczeń Społecznych w poznaniu, ale w aktualnym stanie prawnym organem właściwym w sprawie przedmiotowego wniosku jest powiatowe Centrum pomocy rodzinie w Jagłowie, co wynika jednoznacznie z art. 20 ust. 1 i 2 w zw. z art. 3 pkt 11 oraz art. 62 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin- nych (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w przypadku zmiany właściwości rzeczowej przez przeniesienie kompetencji na organ z innego systemu ustrojowego, właściwość organu należy ustalać według reguły organu właściwego rzeczowo w obowiązującej regulacji (por. postanowienie nSa z dnia 9 kwietnia 2014 r., i oW 329/13, CBoSa). Józef Bąk Dyrektor Oddziału otrzymują: 1) Jan kowalski 2) Burmistrz Miasta Jagłów 3) aa 24 W z ó r 4 zawiadomienie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego… 4. zawiadomienie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki ze względu na słuszny interes strony (art. 23 k.p.a.) Wójt gminy Boćki Boćki, 17 września 2014 r. Samorządowe kolegium Odwoławcze w Białymstoku W związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem gminy Boćki a Wójtem gminy klesz- czele w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działce o nr 215/1, nale- żącej do pana Jana nowaka, od granicy z działką nr 364, należącą do pań- stwa Barbary i Jana kowalskich, aż do należącego do nich stawu, Wójt gminy Boćki informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. przeprowadził – na wniosek pań- stwa kowalskich – oględziny spornego terenu z udziałem wszystkich stron postępowania. Skarżący we wniosku o przeprowadzenie oględzin wskazali, że z uwagi na charakterystyczne warunki pogodowe – ulewne opady deszczu – niezbędne jest natychmiastowe udokumentowanie stanu faktycznego na gruncie. W toku oględzin ustalono, że właściciel działki o nr 215/1 zlikwidował rów melioracyjny, co spowodowało wstrzymanie odpływu wody z rowu i obniżenie terenu znaj- dującego się na działce Skarżących. rów melioracyjny spełniał rolę odbiorni- ka wód, a funkcję tę przestał pełnić w momencie zasypania. doszło w związku z tym do naruszenia stanu wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich, ponieważ brak odpływu spowodował powstawanie zastoiska wodnego na działce oraz podmoknięcia przyległych gruntów, co w konsekwencji uniemożliwia właściwe użytkowanie tych gruntów, a w okresach mokrych powoduje wyłączenie ich z użytkowania. zdaniem Wójta gminy Boćki, powyższe okoliczności w świet- le przepisu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (tekst jedn.: dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz w zw. z art. 23 k.p.a. uzasadniały 25 zawiadomienie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego… 4 r ó z W przeprowadzenie wskazanej czynności dowodowej, pomimo trwającego spo- ru o właściwość. W ocenie Wójta gminy Boćki, przeprowadzone oględziny były czynnością niecierpiącą zwłoki, które z uwagi na ważny interes społeczny oraz słuszny inte- res stron, wymagały natychmiastowego podjęcia ze względu na szczególne wa- runki pogodowe w okresie letnim. Józef Bąk Wójt Gminy Boćki otrzymują: 1) Barbara i Jana kowalscy 2) Jan nowak 3) aa 26 W z ó r 5 Wniosek o wyłączenie pracownika organu (art. 24 § 3 k.p.a.) 5. Wniosek o wyłączenie pracownika organu (art. 24 § 3 k.p.a.) jan kowalski ul. Mickiewicza 11/2 35-064 rzeszów 12/23/2014 rzeszów, 17 września 2014 r. Wojewódzki inspektor transportu drogowego w rzeszowie ul. Hanasiewicza 21 35-103 rzeszów WniOSek O Wyłącznie pracOWnika Od udziału W pOStępOWaniu działając na podstawie art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), wnoszę o: – wyłącznie pracownika – inspektora Macieja Łukasika – od udziału w postępo- waniu o nałożenie kary pieniężnej w związku z wykonywaniem przewozu drogo- wego z naruszeniem warunków przewozu drogowego. uzasadnienie inspektor Maciej Łukasik w dniu 3 czerwca 2014 r. dokonywał kontroli dro- gowej w stosunku do Wnioskodawcy, przez co istnieje uzasadnione podejrzenie, iż przekonanie o rzekomym naruszeniu warunków przewozu drogowego opierać będzie wyłącznie na swoich spostrzeżeniach i zaaranżowanej prowokacji, a nie na przekonaniach wynikających z wszechstronnego rozważenia całości materia- łu dowodowego. 27 Wniosek o wyłączenie pracownika organu (art. 24 § 3 k.p.a.) 5 r ó z W W ocenie Wnioskodawcy, inspektor Maciej Łukasik, jako osoba stronnicza i bezpośrednio zaangażowana w sprawę, nie powinien po uprzednim dokonaniu kontroli prowadzić postępowania administracyjnego w sprawie Wnioskodawcy. W szczególności, nie powinien też przesłuchiwać na tę okoliczność świadków – pracowników Wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w rzeszowie – gdyż jest ich bezpośrednim przełożonym. powyższe okoliczności w wystarczającym zakresie potwierdzają, iż inspek- tor Łukasik, znając tożsamość i stanowisko służbowe świadków, działał w sposób budzący wątpliwość co do bezstronności pracownika i przesłuchiwanych przez niego świadków. Jan Kowalski 28 W z ó r 6 postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) 6. postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) rzeszów, 17 września 2014 r. Wojewódzki inspektor transportu drogowego w rzeszowie ul. Hanasiewicza 21 35-103 rzeszów 12/23/2014 pOStanOWienie Wojewódzki inspektor transportu drogowego w rzeszowie, działając na podstawie art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku pana jana kowalskiego, zam. w rzeszo‑ wie przy ul. Mickiewicza 11/2, o wyłączenie pracownika – inspektora Macieja Łukasika – od udziału w postępowaniu o nałożenie kary pieniężnej w związku z wykonywaniem przewozu drogowego z naruszeniem warunków przewozu drogowego, postanawia: 1) wyłączyć inspektora Macieja łukasika od udziału w postępowaniu o na‑ łożenie kary pieniężnej janowi kowalskiemu, 2) wyznaczyć do załatwienia sprawy inspektora tadeusza Wiśniewskiego. uzasadnienie Wnioskiem z dnia 4 lipca 2014 r. pan Jan kowalski zwrócił się do tutejszego organu o wyłączenie – na podstawie art. 24 § 3 k.p.a. – inspektora Macieja Łuka- sika od udziału w postępowaniu o nałożenie kary pieniężnej w związku z wyko- nywaniem przewozu drogowego z naruszeniem warunków przewozu drogowego. 29 6 r ó z W postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) Wnioskodawca wskazał, iż inspektor Maciej Łukasik w dniu 3 czerwca 2014 r. dokonywał kontroli drogowej Wnioskodawcy, co uzasadniać może podejrzenie, iż przekonanie o rzekomym naruszeniu warunków przewozu drogowego opierać będzie wyłącznie na swoich spostrzeżeniach i zaaranżowanej prowokacji, a nie na przekonaniach wynikających z wszechstronnego rozważenia całości materia- łu dowodowego. W ocenie Wnioskodawcy, inspektor Maciej Łukasik, jako osoba stronnicza i bezpośrednio zaangażowana w sprawę, nie powinien po uprzednim dokonaniu kontroli prowadzić postępowania administracyjnego w sprawie Wnioskodawcy. W szczególności, nie powinien też przesłuchiwać na tę okoliczność świadków – pracowników Wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego w rzeszowie – gdyż jest ich bezpośrednim przełożonym. Wojewódzki inspektor transportu drogowego w rzeszowie, po przeana‑ lizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, stwierdził, co następuje: zgodnie z treścią art. 24 § 3 k.p.a., bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okolicz- ności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstron- ności pracownika. Wskazana przez Wnioskodawcę okoliczność spełnia wszystkie przesłanki cyt. przepisu, zobowiązując przełożonego do wyłączenia pracownika od udziału w toczącym się postępowaniu. obowiązek wyłączenia pracownika powstaje na tle specyficznego stosunku określonego pracownika do określonej indywidualnej sprawy z zakresu admi- nistracji publicznej. prowadzenie czynności kontrolnych na drodze, a następnie prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie daje wysokie prawdo- podobieństwo wątpliwości co do bezstronności pracownika. dodatkowo, przesłuchiwanie świadków będących podwładnymi pracowni- ka, na okoliczność prawidłowości ustaleń przez niego dokonywanych w trakcie kontroli, również wywołuje wątpliwości co do obiektywnej wartości dokonywa- nych w ten sposób ustaleń. 30 postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. W z ó r 6 Józef Walendziuk Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie otrzymują: 1) inspektor Maciej Łukasik 2) inspektor tadeusz Wiśniewski 3) Jan kowalski 4) aa 31 postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) 7. postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) Sierpc, 17 września 2014 r. 7 r ó z W Starosta powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc 8023. 14/1/2014 pOStanOWienie Starosta powiatu Sierpeckiego, działając na podstawie art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku dyrektora zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, działającego w imieniu i z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłączenie pracownika grzegorza kawałko od udziału w po- stępowaniu o ustaleniu linii brzegu jeziora zielone oko, będącego własnością Skarbu państwa – działka 12/23, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 15/2008, na odcinku przyległym do działek: nr 12/24 – stanowiącej włas- ność Joanny kowalskiej, oraz nr 12/25 – stanowiącej własność Skarbu państwa – agencji nieruchomości rolnej, postanawia: – odmówić wyłączenia pracownika grzegorza kawałko od udziału w postę‑ powaniu o ustalenie linii brzegu jeziora zielone Oko. uzasadnienie Wnioskiem do tutejszego starostwa z dnia 15 czerwca 2014 r. dyrektor za- rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, działający w imieniu i z upoważnienia Mar- 32 W z ó r 7 postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) szałka Województwa Mazowieckiego, sprawującego trwały zarząd nieruchomości – jezioro zielone oko, wystąpił o wyłączenie od udziału w postępowaniu o usta- lenie linii brzegu jeziora zielone oko pracownika starostwa – grzegorza kawałko. Wnioskodawca wskazał, iż grzegorz kawałko jest częstym użytkownikiem je- ziora zielone oko. tylko w zeszłym roku widziany był kilkakrotnie na plaży, gdzie korzystał z uroków przyrody tego miejsca. powyższe – w ocenie Wnioskodawcy – w pełni uzasadnia podejrzenie, że będzie on zainteresowany konkretnym prze- biegiem linii brzegowej, a w konsekwencji – nie będzie działał bezstronnie w to- czącym się postępowaniu. Starosta powiatu Sierpeckiego, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, stwierdził, co następuje: zgodnie z treścią art. 24 § 3 k.p.a., bezpośredni przełożony pracownika jest obo- wiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewy- mienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Ustawodawca w art. 24 § 3 k.p.a. jako przyczynę wyłączenia pracownika wskazuje istnienie okoliczności niewymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Wyłączenie pracownika na tej pod- stawie wymaga uprawdopodobnienia, że istnieje taka okoliczność, która może wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Wskazana przez Wnioskodawcę okoliczność nie daje jednak podstaw do zaist- nienia jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności pracownika prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie. Wskazać należy bowiem, że grzegorz kawałko w prowadzonych dotychczas postępowaniach administracyjnych dał się poznać jako osoba wyjątkowo obiek- tywna i rzetelna, która równo traktuje wszystkich uczestników postępowania, nie ulega żadnym naciskom i nie przyjmuje zobowiązań wynikających ze znajo- mości, pracy lub przynależności do organizacji zawodowych i kół zainteresowań. postępowanie, którego wniosek dotyczy, jest zaś sporem pomiędzy dwoma or- ganami administracji publicznej, w którym występuje konflikt pomiędzy dwoma interesami o charakterze publicznym. Wskazana zaś okoliczność, która ma – zda- 33 postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) 7 r ó z W niem Wnioskodawcy – uzasadniać wyłączenie pracownika, sugeruje wątpliwości dotyczące podejrzeń o wpływanie na interes publiczny z pobudek kierowanych interesem prywatnym pracownika. powyższe okoliczności wskazują, iż żądanie strony nie wskazuje prawdopo- dobieństwa zaistnienia okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. nie zaistniała więc konieczność wyłączenia grzegorza kawałko od udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Jan Nowek Starosta Powiatu Sierpeckiego otrzymują: 1) dyrektor zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 2) grzegorz kawałko 3) aa 34 W z ó r 8 Wniosek o załatwienie sprawy lub wyznaczenie innego organu… 8. Wniosek o załatwienie sprawy lub wyznaczenie innego organu (art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a.) prezydent Miasta gdańsk gdańsk, 17 września 2014 r. Minister infrastruktury i rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa WniOSek O załatWienie SpraWy luB Wyznaczenie innegO Organu W związku z wyłączeniem z mocy prawa organu – prezydenta Miasta gdańsk – zwracam się z wnioskiem o załatwienie sprawy lub wyznaczenie innego orga- nu do jej załatwienia. W wyniku czynności przygotowawczych do przeprowadzenia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę zabezpieczenia ruin murów spichle- rza daleka droga (mur nr rM 008), zlokalizowanych na terenie Wyspy Spichrzów od strony północnej działki nr 47/2 i 49/2 obręb 099 dla przebudowy nabrzeża – odcinek X w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu Wewnętrzne- go (gdańsk). etap ii – przebudowa szlaku wodnego na Motławie”, ustalono, że właścicielem działki sąsiedniej z planowaną inwestycją o nr 47/3 jest pan tade- usz Malinowski, pełniący funkcję dyrektora departamentu kontroli pomorskie- go Urzędu Wojewódzkiego. zgodnie z treścią art. 91 oraz 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) prezydent Miasta gdańsk pełni rolę organu administracji architektoniczno- -budowlanej i instancji (art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo bu- dowlane, tekst jedn.: dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), zaś organem ii instancji tej administracji jest Wojewoda pomorski (art. 82 ust. 3 pr. bud.). 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: