Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 006185 18987619 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8984-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tadeusz Ereciński (redaktor naukowy) profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; do grudnia 2015 r. wieloletni czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
w tomie V - postępowanie egzekucyjne (cześć trzecia),
a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W Komentarzu uwzględniono liczne zmiany w prawie procesowym cywilnym, które zostały wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. W zakresie obejmującym tom IV dotyczą one: wprowadzenia instytucji spisu inwentarza i nowych zasad zabezpieczenia spadku; tzw. adopcji ze wskazaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, mającej na celu ograniczenie zagrożenia przysposobienia dziecka wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; ustanowienia specjalnego kuratora zastępującego spadkobierców kredytobiorcy wyłącznie przy rozliczaniu odwróconego kredytu hipotecznego; w postępowaniu zabezpieczającym - zastąpienia rachunku depozytowego sądu rachunkiem depozytowym Ministra Finansów; dalszego poszerzenia katalogu roszczeń pieniężnych podlegających zabezpieczeniu nowacyjnemu przez przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji oraz pogrzebu. Ponadto uwzględniono również zmiany wynikające z dążenia ustawodawcy do pełnej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego.
Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom IV Postępowanie rozpoznawcze Postępowanie zabezpieczające redakcja naukowa Tadeusz Ereciński Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski 5. WYDANIE WARSZAWA 2016 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2016, wyd. 5; pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1–183 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1831–366 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, art. 367–50538 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, art. 506–757 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski Tom V. Postępowanie egzekucyjne, art. 758–10951 Henryk Pietrzkowski Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), art. 1096–1217 Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz Stan prawny na 25 marca 2016 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a także ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Fotoedytor Komentarz do: art. 6911–6919, 716–757 k.p.c. © Copyright by Tadeusz Ereciński, Warszawa 2016 art. 506–691, 692–6948 k.p.c. © Copyright by Jacek Gudowski, Warszawa 2016 ISBN: 978-83-8092-158-0 5. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów                          9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn: Dz U z 2014 r poz 101 z późn zm)            17 CZĘŚĆ PIERWSZA Postępowanie rozpoznawcze KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE            21 TYTUŁ I. Przepisy ogólne                     21 TYTUŁ II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw         154 DZIAŁ I Sprawy z zakresu prawa osobowego             154 Rozdział 1 Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu        156 Oddział 1 Postępowanie o uznanie za zmarłego          156 Oddział 2 Postępowanie o stwierdzenie zgonu          167 Oddział 3 Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu                    171 Rozdział 2 Ubezwłasnowolnienie                 176 Oddział 1 Przepisy ogólne                  176 Oddział 2 Doradca tymczasowy                187 Oddział 3 Postępowanie                   192 DZIAŁ II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli                           219 Rozdział 1 Sprawy małżeńskie                  223 Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze       265 Oddział 1 Przepisy ogólne                  265 Oddział 2 Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi  293 Oddział 3 Sprawy o przysposobienie              310 Oddział 4 Sprawy z zakresu opieki               324 Oddział 5 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką             334 5 Spis treści Oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem  351 Rozdział 3 Sprawy z zakresu kurateli               367 DZIAŁ III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego            377 Rozdział 1 Przepisy ogólne                   380 Rozdział 2 Stwierdzenie zasiedzenia               383 Rozdział 2a Przepadek rzeczy                  394 Oddział 1 Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego      394 Oddział 2 Przepadek pojazdów                399 Rozdział 3 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem    401 Rozdział 4 Zniesienie współwłasności               409 Rozdział 5 Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu    435 Rozdział 6 Postępowanie wieczystoksięgowe            441 DZIAŁ IV Sprawy z zakresu prawa spadkowego            482 Przepisy wstępne                        482 Rozdział 1 Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza                         488 Rozdział 2 Przyjęcie lub odrzucenie spadku            514 Rozdział 3 Ogłoszenie testamentu                519 Rozdział 4 Wyjawienie przedmiotów spadkowych          526 Rozdział 5 Przesłuchanie świadków testamentu ustnego       530 Rozdział 6 Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu        534 Rozdział 7 Zarząd spadku nieobjętego              536 Rozdział 8 Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego                       542 Rozdział 9 Dział spadku                    582 Rozdział 10 Inne sprawy spadkowe                605 DZIAŁ IVa Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego   608 DZIAŁ V Sprawy depozytowe                   625 Rozdział 1 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego  625 Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu               639 Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu                     644 DZIAŁ VI Postępowanie rejestrowe                 648 KSIĘGA TRZECIA (uchylona)                     664 KSIĘGA CZWARTA. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt                        665 CZĘŚĆ DRUGA Postępowanie zabezpieczające TYTUŁ I. Przepisy ogólne                     679 6 TYTUŁ II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych            754 TYTUŁ III. Inne wypadki zabezpieczenia               789 Skorowidz przedmiotowy                     805 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dmop duud i sąd kc kh kk kkw km Konstytucja RP kp kpa 9 – dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 z późn. zm.) – dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekreta‑ riatów oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw‑ czy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) konwencja wiedeńska – Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych sporzą‑ dzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wykaz skrótów kpc KPD kpk KPON kro ksh k wyb op pgk ppm pasc pr aut pr bank pr cel pr czek pr konsul pr not pr pras 10 – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo‑ wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadze‑ nie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporzą‑ dzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie‑ kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo‑ wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię‑ dzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra‑ wach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 858 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) pr spółdz pr stow pr upadł pr weksl pusp pwkc pwkpc pwp reg sąd rnczs uc udl udo udp udur uel uezig uf Wykaz skrótów – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze‑ niach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 160) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzają‑ ce kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzają‑ ce Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 297 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemy‑ słowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grud‑ nia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech‑ nych (Dz. U. poz. 2316) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 paź‑ dziernika 2015 r. w sprawie niektórych czynności do‑ konywanych w ramach zabezpieczenia spadku (Dz. U. poz. 1643) – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 391) – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszporto‑ wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpie‑ czeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) – ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2142 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40) 11 Wykaz skrótów ufi ugn uig uks uksc ukwh ulnd uoffe uokh uop uozp upea upk upn upnark upozp 12 jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 795 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra‑ wach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipo‑ tece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwida‑ cji nie podjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono‑ waniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 291) – ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kre‑ dycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj‑ nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru‑ chomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy‑ chicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze‑ kucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 325) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko‑ manii (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagro‑ żenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 z późn. zm.) upp uppol uppp uppr ups ur url uro urp us usdg use usm uspp ustawa o KRS ustawa o RPD ustawa o RPO ustawa o RPP Wykaz skrótów – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 z późn. zm.) – ustaw z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycz‑ nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 z późn. zm.) – ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywa‑ niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 793 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo‑ cy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 lipca 2000 r. o repatriacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo‑ wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 318) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno‑ ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 7) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) – ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje‑ strze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2086) – ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel‑ skich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Rzeczniku Praw Pacjen‑ ta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) 13 ustawa zm z 1982 r – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 11, poz. 81 z późn. zm.) Wykaz skrótów uszpp uups uwl uwr uwtpa uzin uzl uznk uzzri – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1543) – ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracow‑ ników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego po‑ łączenia się spółek (Dz. U. Nr 86, poz. 525 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i le‑ karza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodo‑ wych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 z późn. zm.) Czasopisma i zbiory orzecznictwa ADR AIS AUNC AUWr Biul SN BMS DPP EPS GP GSiP 14 – ADR. Arbitraż i Mediacja – Acta Iuris Stetinensis – Acta Universitatis Nicolai Copernici – Acta Universitatis Wratislaviensis – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego (od 1988 r. – Biuletyn Sądu Najwyższego) – Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości – Demokratyczny Przegląd Prawniczy – Europejski Przegląd Sądowy – Gazeta Prawnicza – Gazeta Sądowa i Penitencjarna IC Inf Pr KPP M Praw M Pr Bank NP NPN OSNAPiUS OSN OSNP OSNPG OSNC OSNC-ZD OSNCP OSNKW OSP OSPiKA OTK Pal PES PiP PiZS PiŻ PN PPC PPE PPH Probl Praw Pr Bank Prok i Pr Pr Spółek PS PUG PwD PWS Rej Rodz i Pr Wykaz skrótów – Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego – Informacja Prawnicza – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Monitor Prawniczy – Monitor Prawa Bankowego – Nowe Prawo – Nowy Przegląd Notarialny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Biuletyn Prokuratury Generalnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyt Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Palestra – Problemy Egzekucji Sądowej – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Prawo i Życie – Przegląd Notarialny – Polski Proces Cywilny – Przegląd Prawa Egzekucyjnego – Przegląd Prawa Handlowego – Problemy Praworządności – Prawo Bankowe – Prokuratura i Prawo – Prawo Spółek – Przegląd Sądowy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Prawo w Działaniu – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości – Rejent – Rodzina i Prawo 15 Wykaz skrótów RPEiS R Pr RZN SP SP-E ST TPP Zb Urz ZNIBPS ZNUJ ZPAMS ZPUKSW Inne ETPC KRS SA SN SW TK WSA – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Radca Prawny – Rzeszowskie Zeszyty Naukowe – Studia Prawnicze – Studia Prawno ‑Ekonomiczne – Samorząd Terytorialny – Transformacje Prawa Prywatnego – Zbiór Urzędowy – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Problemowo ‑Analityczne Ministerstwa Sprawied‑ – Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy‑ liwości szyńskiego – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Krajowy Rejestr Sądowy – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd wojewódzki – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami kodeksu postępowania cywilnego. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161, poz. 1296, poz. 1585, poz. 1626, poz. 1741, poz. 1924; z 2015 r. poz. 2, poz. 4, poz. 218, poz. 539, poz. 978, poz. 1062, poz. 1137, poz. 1199, poz. 1311, poz. 1418, poz. 1419, poz. 1505, poz. 1527, poz. 1567, poz. 1587, poz. 1595, poz. 1634, poz. 1635, poz. 1854; z 2016 r. poz. 195, poz. 394) 17 CZĘŚĆ PIERWSZA Postępowanie rozpoznawcze KSIĘGA DRUGA Postępowanie nieprocesowe TYTUŁ I Przepisy ogólne Księga druga. Postępowanie nieprocesowe Tytuł I. Przepisy ogólne Jacek Gudowski Literatura do tytułu I J. Akińcza, Zakres podmiotowy uczestników w postępowaniu o zasiedzenie – ochrona praw zainteresowanego w niepro­ cesie, M. Praw. 2006, nr 7; M.A. Arkuszewska, Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011; Ł. Błaszczak, Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu nieprocesowym w spra­ wach z zakresu prawa rzeczowego (wybrane zagadnienia) (w:) J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010; J. Bodio, Pod­ mioty legitymowane do zaskarżenia postanowień w sprawach z zakresu prawa osobowego (w:) M. Michalska ‑Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Sopot 2015; J. Bodio, Uczestnicy postę­ powania w sprawach o przysposobienie (w:) K. Flaga ‑Gieruszyńska (red.), Aequitas sequitur legem. Księga jubile­ uszowa z okazji 75 urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego, Warszawa 2014; S. Breyer, Z zagadnień kosztów w postępo­ waniu wieczystoksięgowym, NP 1956, nr 1; J. Ciechorski, Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu sądowym w sprawie przymusowego przyjęcia do tego szpitala, Prawo i Medycyna 2014, nr 3–4; B. Dedyk, Proble­ matyka uczestnictwa w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia, Ius Novum 2008, nr 2; B. Dobrzański (w:) Z. Re‑ sich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1975; B. Dobrzański, Ochrona praw zainteresowanego, który nie był uczestnikiem postępowania nieprocesowego (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z 10 maja 1966 r., III CR 78/66), Pal. 1967, nr 10–11; B. Dobrzański, W jakim zakresie dopuszczalne jest wznowienie postępowania niespornego?, PiP 1948, z. 5–6; H. Dolecki, Z problematyki składu sądu opiekuńcze­ go, NP 1975, nr 5; Z. Fenichel, Stosunek postępowania niespornego do spornego, PS 1933, nr 2; E. Gniewek, Wnios­ kodawca i uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego, Rej. 2005, nr 9; E. Gniewek, Zmiana w postępowaniu wieczystoksięgowym prawomocnego postanowienia oddalającego wniosek o ujawnienie prawa własności nierucho­ mości (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tade­ usza Erecińskiego, t. 1, Warszawa 2011; A. Góra ‑Błaszczykowska, Zaskarżanie postanowień w postępowaniu wie­ czystoksięgowym (w:) M. Michalska ‑Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Sopot 2015; J. Górowski, Orzekanie o kosztach postępowania nieprocesowego (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, Warszawa 2011; J. Górowski, Właściwość sądu i tryb postępowania w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (w:) B. Czech (red.), Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego, Materiały z Ogólnopol­ skiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 września 1995 r. w Katowicach, Katowice 1997; J. Ja‑ gieła, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym (zagadnienia wybrane) (w:) M. Michalska‑ ‑Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Sopot 2015; J. Jagieła, Jacek Gudowski 21 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe Skutki niewzięcia przez zainteresowanego udziału w postępowaniu nieprocesowym, PiP 2014, z. 3; G. Jędrejek, Skład sądu w sprawie o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej (art. 509 k.p.c.), Studia Prawnicze KUL 2009, nr 4; M. Jędrzejewska (w:) Ogólne zagadnienia postępowania nieprocesowego w świe­ tle praktyki sądowej i doktryny. Materiały na konferencję naukową „Funkcjonowanie Kodeksu postępowania cywil­ nego w praktyce”, Warszawa–Popowo 1984; J. Jodłowski (w:) J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. I, Warszawa 1989; J. Klimkowicz, Uczestnictwo w charakterze wnioskodawcy w postę­ powaniu nieprocesowym, PiP 1977, z. 1; K. Korzan, Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości i naczelne zasady postępowania nieprocesowego, Rej. 2004, nr 7; K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego, cz. I, Rej. 2005, nr 2; K. Korzan, Podmioty postępowania nieprocesowego, cz. II, Rej. 2005, nr 3; K. Korzan, Postępowanie nieproce­ sowe – część ogólna, Katowice 1983; K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe przed sądem pierwszej instancji, Rej. 2004, nr 10; K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe w systemie postępowania cywilnego, cz. I, Rej. 2004; K. Ko‑ rzan, Postępowanie nieprocesowe w systemie postępowania cywilnego, cz. II, Rej. 2004, nr 9; K. Korzan, Skutki na­ ruszenia jurysdykcji krajowej, właściwości sądu oraz trybu postępowania nieprocesowego, Rej. 2004, nr 12; K. Ko‑ rzan, Skutki orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty (prawomocność, wykonalność i skuteczność), Rej. 2005, nr 4; K. Korzan, Teoretyczne podstawy wyodrębniania postępowania nieprocesowego z sądowego postępowania cy­ wilnego (w:) Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimierza Be­ rutowicza, AUWr. Prawo 1990, nr 170; J. Krajewski, Postępowanie nieprocesowe, Toruń 1973; J. Krajewski, Sku­ teczność a wykonalność orzeczeń cywilnych, NP 1971, nr 4; J. Krajewski, Stosunek procesu do postępowania nieprocesowego, AUNC 1967, Prawo VII, nr 23; J. Krajewski, Wznowienie postępowania według nowego Kodeksu postępowania cywilnego, PiP 1967, z. 7; Z. Krzemiński, Ochrona praw zainteresowanego, który nie był uczestnikiem postępowania nieprocesowego, Pal. 1966, nr 3–4; J.J. Litauer, Kodeks postępowania niespornego, Łódź 1946; K. Lu‑ biński, Ewolucja udziału prokuratora w postępowaniu nieprocesowym w Polsce Ludowej, Probl. Praw. 1986, nr 8–9; K. Lubiński, Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym, Toruń 1985; K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979; K. Lubiński, Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu nieprocesowym (w:) Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimie­ rza Berutowicza, AUWr. Prawo 1990, nr 170; K. Lubiński, Prawomocność materialna orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym, PiP 2003, z. 11; K. Lubiński, Udział prokuratora w postępowaniu nieprocesowym w ujęciu prawno­ ­porównawczym (w:) E. Łętowska (red.), Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Ossolineum 1989; K. Lubiński, Uwagi o terminie „postępowanie nieprocesowe”, PiP 1986, z. 2; J. Ławnicka, Refe­ rendarz sądowy jako organ w postępowaniu przed sądem rejestrowym, PS 2007, nr 5; S. Madaj, Postępowanie nie­ procesowe w sprawach małżeńskich, Warszawa 1978; M. Malczyk ‑Herdzina, O dopuszczalności wydania postano­ wienia wstępnego (w:) Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, Toruń 2007; M. Malczyk ‑Herdzina, Orzeczenia referendarza sądowego (w:) Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, Toruń 2007; K. Markie‑ wicz, Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym, PPC 2012, nr 1; K. Markiewicz, Postępowanie nieprocesowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w:) T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecz­ nictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy, 24–26 września 2009 r., Warszawa 2010; K. Markiewicz, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 2013; A. Maziarz ‑Charuza, Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, Kraków 2006; A. Miączyński, Ochrona praw jednost­ ki w postępowaniu nieprocesowym, ZNUJ. Prace Prawnicze 1979, z. 85; A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń w po­ stępowaniu cywilnym, ZNUJ 1974, z. 67; A. Miączyński (w:) E. Łętowska (red.), Specyfika postępowania nieproce­ sowego. Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław–War szawa–Kraków– –Gdańsk 1989; A. Miączyński, Z rozważań nad istotą i funkcją orzeczeń nieprocesowych (w:) Zbiór rozpraw z zakresu postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Włodzimierza Berutowicza, AUWr. Prawo 1990, nr 170; T. Misiuk, Problemy integracyjne postępowania działowego, Pal. 1973, nr 7–10; J. Mokry, Kryteria rozgraniczenia trybów postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa spadkowego, AUWr. Prawo 1990, nr 186; M. Mrówczyński, Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, Warszawa 2012; M. Mrówczyński, Uczestnicy postępowania w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działal­ ności gospodarczej, PPE 2009, nr 12; J. Mucha, Interes publiczny w procesie cywilnym, Studia Prawa Publicznego 2013, nr 1; A. Pastuszka, Ograniczenie jurysdykcji niespornej od jurysdykcji spornej w polskim procesie cywilnym, Roczniki Nauk Społecznych, Prawo ‑Ekonomia ‑Socjologia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu‑ belskiego 1949, nr 1; R. Pastuszko, Prawo do wysłuchania w postępowaniu sądowym a obowiązek wyjaśniająco­ ­doradczy notariusza, Rej. 2003, nr 5; M. Pawłowska, Skład sądu w sprawach opiekuńczych – uwagi praktyczne, Iustitia 2011, nr 4; M. Piekarski, Pozbawienie strony możności obrony swych praw, Warszawa 1964; M. Piekarski, 22 Jacek Gudowski Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 Stosunek postępowania niespornego do spornego, PN 1949, nr 3–4; H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2011; J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1973; T. Rowiński, Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971; P. Rylski, Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu nieprocesowym, PPC 2013, nr 2; P. Rylski, Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest uczestnikiem postępowania wieczy­ stoksięgowego zmierzającego do obciążenia prawa?, PPC 2013, nr 1; P. Rylski, Pozycja ustrojowa i procesowa refe­ rendarza sądowego w postępowaniu cywilnym, PwD 2011, nr 10; P. Rylski, Ochrona interesu publicznego w postę­ powaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność (w:) T. Giaro (red.), Interes publiczny a interes prywatny w prawie, XIII Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2012 r., War‑ szawa 2013; P. Rylski, Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody, PPC 2015, nr 4; P. Rylski, W kwestii legitymacji procesowej dziadków małoletniego w postę­ powaniu opiekuńczym o umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej (w:) K. Flaga ‑Gieruszyńska (red.), Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego, Warszawa 2014; M. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego (niespornego) (w:) A. Mar‑ ciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970; W. Siedlecki, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1988; W. Siedlecki, Stosunek postępowania spornego do niespornego, PiP 1949, z. 2; P. Suski, Rejestry sądowe, cz. 1 i 2, Warszawa 1994; M. Sychowicz, Podstawy przekazania spraw cywilnych do trybu nieprocesowego, NP 1969, nr 10; M. Szymanowski, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu nieprocesowym, PS 2016, nr 1; C. Tabęcki, Uwagi do przepisów ogólnych postępowania nieprocesowego zawartych w projekcie k.p.c. z 1964 r., Pal. 1964, nr 8; A. Turek, J. Turek, Wszczęcie postępowania nieprocesowego, M. Praw. 2013, nr 6; J. Turek, Czyn­ ności w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 2013; A. Wach, Rozgraniczenie procesu i postępowania nieproce­ sowego w sprawach małżeńskich, NP 1984, nr 7–8; A. Wach, Wstrzymanie wykonania orzeczenia (w:) P. Grzegor‑ czyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012; M. Walasik, Dopuszczalność wstrzymania skutecz­ ności orzeczenia, PPC 2011, nr 4; M. Walasik, Zmiana sposobu korzystania z rzeczy wspólnej określonego w prawo­ mocnym orzeczeniu, PPC 2014, nr 2; E. Warzocha, Cofnięcie powództwa oraz wniosku wszczynającego postępowa­ nie nieprocesowe, Warszawa 1977; E. Warzocha, Cofnięcie wniosku wszczynającego postępowanie nieprocesowe, ZNIBPS 1976, nr 4; K. Weitz, Kolizja prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, Pal. 2012, nr 11–12; E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1980; A. Wilczyńska, In­ teres prawny i jego granice w postępowaniu cywilnym, Pal. 2010, nr 9–10; Z. Wiszniewski, Przyczynek do zagad­ nienia właściwości miejscowej w postępowaniu niespornym, DPP 1949, nr 3; T. Zembrzuski, Orzekanie o zmianie zawartego w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o miejscu pobytu dziecka a ograniczenie władzy rodzicielskiej, M. Praw. 2011, nr 19; T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna w sprawach o wpis do rejestru zastawów, M. Praw. 2016, nr 3; Adam Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975; Andrzej Zieliński, Zwy­ czajne środki zaskarżania (odwoławcze) w postępowaniu nieprocesowym, M. Praw. 2002, nr 2; A. Zieliński, J. Bud‑ nowska, Zwrot kosztów postępowania nieprocesowego, Pal. 1995, nr 7–8; K. Żołnierczuk, Skarga na czynności referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym, RZN 2000, nr 29. Art. 506. [Wszczęcie postępowania nieprocesowego] Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Spis treści Rozgraniczenie procesu i postępowania nieprocesowego    24 Wszczęcie postępowania nieprocesowego         34 Podmioty uprawnione do żądania wszczęcia postępowania nieprocesowego                   34 Skutki braku uprawnienia do żądania wszczęcia postępowania  36 Jacek Gudowski 23 Art. 506 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe Wszczęcie postępowania nieprocesowego z urzędu      36 Stan sprawy w toku                  38 Postępowanie pojednawcze               38 Rozgraniczenie procesu i postępowania nieprocesowego 1. Sprawy cywilne są rozpoznawane w procesie lub w postępowaniu nieprocesowym, które są głównymi trybami postępowania rozpoznawczego. Cele i funkcje tych postę‑ powań są zbieżne; chodzi o rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw przedstawionych pod osąd. W przypadku postępowania procesowego są to głównie sprawy (spory) wynikłe między stronami w zakresie stosunków prywatnoprawnych, w których można wy‑ różnić dwa, reprezentujące przeciwne interesy, podmioty prawne, natomiast domeną postępowania nieprocesowego – zwłaszcza w modelu współczesnym – jest załatwia‑ nie spraw, w których liczba zainteresowanych jest (może być) różna, a ich interesy są zbieżne lub sprzeczne, a niejednokrotnie przenikają się i krzyżują. Cechą postępowa‑ nia nieprocesowego jest także to, że częściej niż proces ma ono charakter prewencyjny (ochronny) oraz że znacznie mocniej akcentowany jest w nim interes publiczny; nie‑ jednokrotnie zresztą podłożem spraw nieprocesowych są przepisy prawa publicznego oraz uprawnienia i obowiązki wynikające z tego prawa. Postępowanie nieprocesowe wyróżnia się także tym, że częściej niż w procesie zapadają w nim orzeczenia konsty‑ tutywne, tj. tworzące albo kształtujące stosunki prawne dotyczące wielu różnych pod‑ miotów (por. uchwałę składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna – z dnia 20 kwiet‑ nia 2010 r., III CZP 112/09, OSNC 2010, nr 7–8, poz. 98). Podstawowym modelem postępowania rozpoznawczego jest proces (postępowanie procesowe, sporne); jego celem jest ochrona praw podmiotowych stron w wyniku zbadania i rozstrzygnięcia przedstawionego pod osąd sporu prawnego. Droga proce‑ su wynika z domniemania ustanowionego w art. 13. Zgodnie z tym przepisem każda sprawa cywilna (por. uwagi do art. 1) niewyłączona z drogi sądowej (por. uwagi do art. 2) podlega rozpoznaniu w procesie, chyba że szczególny przepis ustawy stano‑ wi inaczej. Przepisami stanowiącymi inaczej, w rozumieniu art. 13, są art. 506–6948, a także liczne przepisy ustaw szczególnych odsyłające wybrane sprawy do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym. W kilku wypadkach – kierując się względami ekonomii procesowej i dążeniem do skoncentrowania w jednej sprawie wszystkich sporów, jakie dotyczą osób zaintere‑ sowanych – ustawa dopuszcza zakłócenie sztywnego z zasady rozdziału procesu od postępowania nieprocesowego. W związku z tym niektóre roszczenia podlegające nor‑ malnie rozpoznaniu w procesie i rozstrzygnięciu w formie wyroku ulegają przekaza‑ niu do rozpoznania i osądzenia w postępowaniu nieprocesowym. Chodzi tu przede wszystkim o roszczenia między współwłaścicielami i współspadkobiercami, stanowiące 24 Jacek Gudowski Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 element sprawy o zniesienie współwłasności lub dział spadku (por. uwagi do art. 618, 685 i 686). Wyjątkowo dopuszczalne jest również rozpoznanie w procesie niektórych spraw należących normalnie do postępowania nieprocesowego. Przykładem jest moż‑ liwość dokonania podziału majątku wspólnego małżonków – zgodnie z art. 567 do‑ konywanego w postępowaniu nieprocesowym – w ramach procesu o rozwód (art. 58 § 3 k.r.o.). 2. Na podstawie przepisów szczególnych w postępowaniu nieprocesowym podlegają roz‑ poznaniu następujące sprawy: 1) o ustanowienie funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie i jego podział (art. 339 k.m., ze zmianami wynikającymi z Konwencji o ograni‑ czeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r., Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz. 175 z późn. zm.); 2) o zmianę i uchylenie nakazu wypłaty wynagrodzenia za pracę albo innych na‑ leżności – w całości lub w części – do rąk drugiego z małżonków (art. 28 k.r.o.; por. również uchwałę SN z dnia 11 marca 1971 r., III CZP 96/70, OSNCP 1971, nr 11, poz. 192 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1972, z. 10, s. 127; por. uwagi do art. 565); 3) o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspól‑ nym (art. 40 k.r.o.; por. uwagi do art. 565); 4) z odwołania na odmowę rejestracji zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy (art. 24111 § 5 k.p.); 5) o stwierdzenie reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej (art. 24117 § 2 k.p.); 6) o umorzenie zaginionego weksla (art. 96 pr. weksl.); 7) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 d.m.o.p., po wejściu w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek sa‑ morządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1460); por. uchwałę SN z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 98/14, OSNC 2015, nr 10, poz. 115 i uchwałę SN z dnia 25 lutego 1987 r., III CZP 2/87, OSNCP 1988, nr 4, poz. 46; 8) o umorzenie zaginionego czeku (art. 78 pr. czek.); 9) o odtworzenie dyplomów naukowych i świadectw z ukończenia szkół, praktyki zawodowej oraz nauki zawodu (art. 5 dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki [Dz. U. Nr 27, poz. 164 z późn. zm.] w zw. z art. VIII pkt 2 i art. X p.w.k.p.c.); 10) o odtworzenie utraconych dokumentów (art. 3 d.u.u.d. w zw. z art. VIII pkt 4 i art. X p.w.k.p.c.); 11) o umorzenie listów hipotecznych wydanych przed dniem 1 września 1939 r. (de‑ kret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, li‑ stów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r., Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 19); Jacek Gudowski 25 Art. 506 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe 12) o umorzenie dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych doku‑ mentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r., tekst jedn.: Dz. U. z 1948 r. Nr 28, poz. 190 z późn. zm.); 13) o zmianę nazwiska małoletniego dziecka w braku porozumienia między rodzica‑ mi (art. 8 ust. 3 u.z.i.n.); 14) o nadanie obywatelstwa małoletniemu, uznanie jego obywatelstwa oraz o zrze‑ czenie się obywatelstwa przez małoletniego w razie braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi (art. 19 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 47 ust. 3 u.o.p. w zw. z art. 582 k.p.c.); 15) o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego oraz o odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu nabycia własności nieru‑ chomości (art. 5 ustawy zm. z 1982 r.); 16) o zatwierdzenie statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (art. 259a § 3 pr. spółdz.); 17) nieletnich (art. 20 u.p.n.); 18) o poddanie osoby leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 2 u.w.t.p.a.); 19) o orzeczenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz ce‑ lem, w jakim fundacja została ustanowiona (art. 12 ust. 1 u.f.); 20) o sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie oraz o ustalenie treści aktu stanu cywilnego (art. 36, 38, 40 p.a.s.c.); 21) o zwolnienie cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może za‑ wrzeć małżeństwo (art. 79 ust. 2 p.a.s.c.); 22) o stwierdzenie, że organ związku zawodowego rolników indywidualnych prowadzi działalność sprzeczną z Konstytucją lub innymi ustawami (art. 9 ust. 6 u.z.z.r.i.); 23) o wyznaczenie na wniosek wojewody zarządcy co do niepodzielnych składników mienia komunalnego nieprzejętych przez gminy w wyznaczonym terminie (art. 6 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.); 24) o rozgraniczenie nieruchomości w wypadku przekazania sprawy sądowi na żą‑ danie strony niezadowolonej z ustalenia przebiegu granicy przez wójta (burmi‑ strza, prezydenta miasta) oraz w wypadku przekazania sprawy sądowi po umo‑ rzeniu postępowania administracyjnego na skutek niedojścia do zawarcia ugody granicznej lub z powodu braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu (art. 34 ust. 3 w zw. z art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 p.g.k.); 25) o stwierdzenie niezgodności z prawem lub statutem działalności izb gospodar‑ czych oraz o zastosowanie środków przymusu (art. 13 ust. 4 u.i.g.); 26) związane z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wyborami do Sejmu, Senatu i rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Par‑ lamentu Europejskiego, a także związane z udziałem w referendum, a dotyczą‑ 26 Jacek Gudowski Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 ce nieprawidłowości w rejestrach i spisach wyborców, zgłaszania oraz rejestracji kandydatów na Prezydenta, posłów i senatorów, protestów przeciwko ważności wyborów i referendum, a także wniosków kwestionujących prawidłowość pro‑ wadzenia kampanii wyborczych (art. 20 § 5, art. 111 § 2, art. 145 § 3 i 5, art. 149 § 8, art. 205 § 2, art. 242 § 1, art. 250 § 2, art. 282 § 2, art. 300 § 2, art. 304 § 7, art. 323 § 1, art. 367 § 2, art. 393 § 1, art. 404 § 2 k. wyb., art. 35 ust. 2 i 3 u.r.l. oraz art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 48 ust. 7 i art. 63 ust. 8 u.r.o.; por. uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 12 października 1990 r., III SWZP 2/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 37); 27) o zwolnienie od kosztów strony czynności notarialnej i wyznaczenie notariusza oraz o wydanie wypisu aktu notarialnego przez kancelarię notariusza osobom, które nie były stronami czynności i dla których nie zastrzeżono w akcie prawa otrzymania wypisu (art. 6 § 5 i art. 110 § 2 pr. not.); 28) o powierzenie innemu wykonawcy dalszego wykonywania umowy zobowiązują‑ cej właściciela gruntu do wybudowania domu oraz do ustanowienia – po zakoń‑ czeniu budowy – odrębnej własności lokali i przeniesienie tego prawa na drugą stronę umowy lub inną wskazaną osobę, a nadto sprawy o rozstrzygnięcie – w ra‑ mach zarządu nieruchomością wspólną – w razie braku zgody większości właści‑ cieli lokali (art. 9 ust. 3 i art. 24 u.w.l.); 29) z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (art. 42–49 u.o.z.p.); 30) o odtworzenie utraconej obligacji imiennej (art. 77 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach [Dz. U. poz. 238] w zw. z art. 3 d.u.u.d.); 31) ze skargi na decyzję odmawiającą uwzględnienia zażalenia w sprawie nieprawi‑ dłowości spisu uprawnionych do udziału w wyborach na członków zgromadzenia izby rolniczej (art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.); 32) ze sprzeciwu państwowej osoby prawnej od rozstrzygnięcia Ministra Skarbu Pań‑ stwa, o którym mowa w art. 5c ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 154 z późn. zm.); 33) ze skargi na postanowienie Marszałka Sejmu w przedmiocie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej (art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz. U. Nr 62, poz. 688 z późn. zm.); 34) o rozstrzygnięcie między kilkoma uprawnionymi o zachowaniu roszczeń o przy‑ jęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie‑ go prawa do lokalu, o wyznaczenie przedstawiciela kilku spadkobierców spół‑ dzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domku jednorodzinnego (art. 15 ust. 1–4, art. 171, 179 i 52 u.s.m.); 35) o stwierdzenie reprezentatywności organizacji związkowych (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialo‑ gu społecznego, Dz. U. poz. 1240); Jacek Gudowski 27 Art. 506 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe 36) o sprostowanie błędów powstałych podczas migracji ksiąg wieczystych (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz. U. Nr 42, poz. 363 z późn. zm.); 37) z zakresu prowadzenia rejestru okrętowego (§ 1 rozporządzenia Ministra Infra‑ struktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowa‑ nia rejestrowego, Dz. U. Nr 47, poz. 400); 38) o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocni‑ ka w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu (art. 376 ust. 1 pr. upadł.); 39) o przywrócenie zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu spółki europej‑ skiej (art. 57 u.e.z.i.g.); 40) o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej dotyczącej publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.); 41) o przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (art. 8 ust. 1 u.p.k.); 42) o zezwolenie na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy na rzecz osoby niebędącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposo‑ bioną lub małżonkiem (art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1 u.p.p.p.); 43) o skierowanie osoby niepełnoletniej uzależnionej od środków odurzających lub psychotropowych na leczenie przymusowe i rehabilitację (art. 30 ust. 4 u.p.nark. w zw. z art. 20 u.p.n.); 44) o orzeczenie eksmisji członka rodziny, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne za‑ mieszkiwanie (art. 11a ust. 2 u.p.p.r.); 45) wydane w sprawach spółdzielni europejskiej o wezwanie do przywrócenia zgod‑ ności siedziby statutowej i zarządu głównego, zastosowania grzywien, ustanowie‑ nia kuratora, jego odwołania i odmowy jego odwołania (art. 33 u.s.e.); 46) o sprzedaż depozytu, którego przechowywanie byłoby związane z kosztami nie‑ współmiernie wysokimi w stosunku do jego wartości lub nadmiernymi trud‑ nościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jego wartości (art. 7 ust. 3 u.l.n.d.); 47) o zbadanie zgodności z prawem uchwały organu okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (art. 10 ust. 2 u.s.p.p.); 48) o ustanowienie prawa do działki po zmarłym w razie zgłoszenia się kilku upraw‑ nionych (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.); 28 Jacek Gudowski Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 49) wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdro‑ wia lub wolności seksualnej innych osób (art. 2 ust. 3 u.p.o.z.p.); 50) o zarządzenie sprzedaży rzeczy znalezionej ulegającej szybkiemu zepsuciu lub której przechowanie przez starostę byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej wartości rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości (art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, Dz. U. poz. 397); 51) z odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia (art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. poz. 1485). 3. Według przepisów o postępowaniu nieprocesowym załatwiane są także sprawy reje‑ strowe, w których po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.) stosuje się przepisy działu VI tytułu drugiego księgi drugiej (art. 6941–6948). Przepisy tego działu stosuje się wprost w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: 1) przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 14 u.s.d.g.): a) przedsiębiorców zagranicznych (art. 88 u.s.d.g.), b) spółek handlowych – jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo‑ ‑akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), c) spółdzielni (art. 7 pr. spółdz.), d) przedsiębiorstw państwowych (art. 14 u.p.p.), e) przedsiębiorstw zagranicznych i ich oddziałów (art. 17 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Lu‑ dowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez za‑ graniczne osoby prawne i fizyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z późn. zm.), f) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz towarzystw reasekuracji wzajemnej (art. 105 u.d.u.r.), g) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń (art. 178 u.d.u.r.), h) instytutów badawczych (art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 371); 2) fundacji (art. 7 u.f.); 3) stowarzyszeń (art. 8 pr. stow.); 4) innych organizacji społecznych i zawodowych: a) kółek rolniczych (art. 18 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno‑ ‑zawodowych organizacjach rolników, Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.), b) cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 z późn. zm.), Jacek Gudowski 29 Art. 506 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe c) związków zawodowych rolników indywidualnych (art. 5 u.z.z.r.i.), d) jednostek samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców (art. 9 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębior‑ ców, Dz. U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.), e) izb gospodarczych (art. 8 u.i.g.), f) polskich związków sportowych (art. 12 u.s.), g) związków, federacji i konfederacji pracodawców (art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2029); 5) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ustawa z dnia 15 kwiet‑ nia 2011 r. o działalności leczniczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.); 6) dłużników niewypłacalnych. 4. Odpowiednio, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, przepisy o postępowaniu nieprocesowym, w tym działu VI, stosuje się także do innych postępowań rejestro‑ wych prowadzonych przez sądy, dotyczących: 1) dzienników i czasopism (art. 23a pr. pras. oraz rozporządzenie Ministra Spra‑ wiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism, Dz. U. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.); sądem właściwym jest sąd okręgowy według siedziby wydawcy; 2) zastawów (ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za‑ stawów, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 297 oraz rozporządzenie Ministra Spra‑ wiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów, Dz. U. Nr 134, poz. 892 z późn. zm.); sądami rejestrowymi są wydziały właściwe do spraw z zakresu prawa gospodar‑ czego w sądach rejonowych, które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują swoją właściwością obszar województwa; 3) partii politycznych (art. 11 u.p.pol. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewi‑ dencji i statutów tych partii, Dz. U. Nr 33, poz. 235); sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Warszawie; 4) funduszy inwestycyjnych (art. 16 i 17 u.f.i. oraz rozporządzenie Ministra Spra‑ wiedliwości z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia re‑ jestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy, Dz. U. Nr 226, poz. 2294); sądem rejestrowym jest Sąd Okręgowy w Warszawie; 5) funduszy emerytalnych (art. 16 i 21 u.o.f.f.e. oraz rozporządzenie Ministra Spra‑ wiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru fun‑ duszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych, Dz. U. Nr 69, poz. 456 z późn. zm.); sądem rejestrowym jest Sąd Okręgowy w Warszawie. 30 Jacek Gudowski Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 5. W wypadkach rozgraniczenia trybu procesu od postępowania nieprocesowego niekie‑ dy występują w orzecznictwie kwestie sporne. W wyniku ich rozstrzygnięcia przyjęto, że do procesu należą sprawy: 1) o wykonanie umowy znoszącej współwłasność lub dzielącej spadek (orzeczenie SN z dnia 29 września 1949 r., Wa.C. 11/49, PN 1950, nr 3–4, s. 266); 2) o wydanie depozytu sądowego, jeśli powstał spór między osobami zgłaszającymi swoje uprawnienie do odbioru depozytu (uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z dnia 19 maja 1951 r., C 27/51, OSN 1951, nr 3, poz. 62); 3) o uznanie spadkobiercy za niegodnego na podstawie art. 928 § 1 i art. 929 k.c. (uchwała SN z dnia 10 maja 1967 r., III CZP 31/67, OSPiKA 1968, z. 3, poz. 53 z glosą B. Dobrzańskiego i z glosą J. Gwiazdomorskiego, NP 1968, nr 6, s. 1036 oraz z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1969, z. 2, s. 376, a także E. Wengerka i J. Sobkowskiego, Przegląd orzecznictwa, NP 1970, nr 5, s. 715; uchwała SN z dnia 6 czerwca 1967 r., III CZP 44/67, OSPiKA 1967, z. 11, poz. 258; uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z dnia 26 lutego 1968 r., III CZP 101/67, OSNCP 1968, nr 12, poz. 203 oraz postanowienie SN z dnia 4 września 1969 r., I CR 422/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 113); 4) o zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej (orzeczenie SN z dnia 4 listopada 1950 r., Ł.C. 1194/50, OSN 1951, nr 1, poz. 29); 5) o dopuszczenie do współposiadania; chodzi o roszczenia windykacyjne sui ge­ neris, oparte na art. 206 k.c., obejmujące „wydobycie części rzeczy” – vindicatio partis (por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 23 kwietnia 1993 r., III CZP 36/93, OSNCP 1993, nr 12, poz. 213 z omówieniem J. Gudowskiego, Przegląd orzecznic­ twa, PS 1996, nr 4, s. 69); 6) o ustalenie wartości udziału wspólnika spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki lub zmarł – art. 871 k.c. (postanowienie SN z dnia 22 maja 1973 r., II CR 184/73, OSNCP 1974, nr 3, poz. 52 z omówieniem A. Szpunara i W. Wanatowskiej, Prze­ gląd orzecznictwa, NP 1975, nr 2, s. 289); 7) o roszczenia z tytułu wierzytelności należącej do spadku, której dłużnikiem jest jeden ze spadkobierców,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: