Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 005141 18979730 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8965-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu
Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienni-
czym z zakresu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego
postepowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni czlonek i Prze-
wodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do grudnia 2015 r.
Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, znany jest ze znakomitego piśmien-
nictwa prawniczego, jest autorem m.in. opracowań pt. Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil-
nych oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych .
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywil-
nego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długo-
letnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski
publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
Ś tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
Ś w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie
zabezpieczające (część druga),
Ś w tomie V postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
Ś a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz
dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające
z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013 2016, w tym również z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która
wchodzi w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu
majątku dłużnika, złożenia wykazu majątku przed komornikiem, zbiegu egzekucji administracyjnej
i sądowej, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, tytułu wykonaw-
czego obejmującego świadczenie w walucie obcej, środków zaskarżenia, w szczególności skargi na
czynności komornika oraz zażalenia, przebiegu egzekucji z ruchomości oraz z rachunków bankowych,
podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, kompetencji referendarza sądowego.
Skomentowano nowe działy zawierające regulacje określające wydawanie w Polsce odpowiednich
zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych
i handlowych, a także w sprawach alimentacyjnych, przepisy dotyczące informatyzacji postępowania
cywilnego, w tym m.in. wprowadzenie możliwości tzw. licytacji elektronicznej przeprowadzanej
za pomocą systemu teleinformatycznego. Omówiono także zmiany nowelizujące zasady egzekucji
świadczeń alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dzieło uzupełniono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2016, wyd. 5; pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1–183 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1831–366 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, art. 367–50537 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, art. 506–757 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski Tom V. Postępowanie egzekucyjne, art. 758–10951 Henryk Pietrzkowski Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), art. 1096–1217 Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom V Postępowanie egzekucyjne redakcja naukowa Tadeusz Ereciński Henryk Pietrzkowski 5. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 15 marca 2016 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo­ wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r., a także ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), która wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2016 r. Wydawca Klaudia Szawłowska­Milczarek Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Katarzyna Paterak­Kondek Tytuły do artykułów sporządził Robert Stępień Łamanie Fotoedytor © Copyright by Henryk Pietrzkowski, 2016 ISBN: 978-83-8092-062-0 5. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów                          7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn: Dz U z 2014 r poz 101 z późn zm)            13 CZĘŚĆ TRZECIA Postępowanie egzekucyjne TYTUŁ I. Przepisy ogólne                      17 DZIAŁ I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności  25 DZIAŁ II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności           143 DZIAŁ IIa Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego       230 DZIAŁ IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty     242 DZIAŁ IIc Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń              244 DZIAŁ IId Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych           245 DZIAŁ IIe Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych                    249 DZIAŁ IIf Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych                      251 DZIAŁ III Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne       255 DZIAŁ IV Zawieszenie i umorzenie postępowania            300 DZIAŁ V Ograniczenia egzekucji                   332 DZIAŁ VI Powództwa przeciwegzekucyjne               356 TYTUŁ II. Egzekucja świadczeń pieniężnych              393 DZIAŁ I Egzekucja z ruchomości                  401 Rozdział 1 Zajęcie                       401 Rozdział 2 Sprzedaż                      427 Rozdział 3 Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej         456 DZIAŁ II Egzekucja z wynagrodzenia za pracę             463 DZIAŁ III Egzekucja z rachunków bankowych             485 5 Spis treści DZIAŁ IV Egzekucja z innych wierzytelności              515 DZIAŁ IVa Egzekucja z innych praw majątkowych            546 DZIAŁ V Wyjawienie majątku                    573 DZIAŁ VI Egzekucja z nieruchomości                 586 Rozdział 1 Przepisy wstępne                   586 Rozdział 2 Zajęcie                       591 Rozdział 3 Opis i oszacowanie                  630 Rozdział 4 Obwieszczenie o licytacji                644 Rozdział 5 Warunki licytacyjne                  653 Rozdział 6 Licytacja                       663 Rozdział 7 Przybicie                      684 Rozdział 8 Przysądzenie własności                 699 Rozdział 9 Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego                          714 DZIAŁ VIa Uproszczona egzekucja z nieruchomości           722 DZIAŁ VII Egzekucja ze statków morskich               729 DZIAŁ VIII Podział sumy uzyskanej z egzekucji             736 Rozdział 1 Przepisy ogólne                    736 Rozdział 2 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę                           762 Rozdział 3 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych              766 Rozdział 4 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości   767 TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji               781 DZIAŁ I Egzekucja świadczeń niepieniężnych              784 DZIAŁ II Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców                       840 Rozdział 1 Przepisy ogólne                    840 Rozdział 2 Egzekucja przez zarząd przymusowy           852 Rozdział 3 Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego                           869 DZIAŁ III Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej                   878 DZIAŁ IV (uchylony)                       884 DZIAŁ V Egzekucja świadczeń alimentacyjnych             884 DZIAŁ VI (uchylony)                       896 Skorowidz przedmiotowy                     897 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul SN ETE kc kk kkw km Konstytucja RP kp kpc kpk kro KPP ksh LEX MoP NP NSA ONSA OSA 7 – Biuletyn Sądu Najwyższego – europejski tytuł egzekucyjny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny wyko‑ nawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępo‑ wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzin‑ ny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – Kwartalnik Prawa Prywatnego – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlo‑ wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – system informacji prawnej LEX – Monitor Prawniczy – Nowe Prawo – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wykaz skrótów OSN OSNAPiUS OSNC OSNC-ZD OSNCP OSNKW OSP OSPiKA OTK OTK-A Pal PES PiP PiZS PP PPC PPE PPH Pr Bank pr bank pgk Pr Gosp pr not Prok i Pr PrPWart Pr Spółek PS ppsa pr up PUG 8 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojs kowa – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzę‑ dowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A – Palestra – Problemy Egzekucji Sądowej – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Problemy Praworządności – Polski Proces Cywilny – Przegląd Prawa Egzekucyjnego – Przegląd Prawa Handlowego – Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) – Prawo Gospodarcze – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.) – Prokuratura i Prawo – Prawo Papierów Wartościowych – Prawo Spółek – Przegląd Sądowy – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa‑ niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Wykaz skrótów – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) – Radca Prawny – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grud‑ nia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech‑ nych (Dz. U. poz. 2316) – Rejent – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grud‑ nia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w spra‑ wach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 z późn. zm. – uchylone) – rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uzna‑ wania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w za‑ kresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie Rady nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12 z 16.01.2001, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajem‑ nego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, s. 4) – rozporządzenie nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworze‑ nia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, s. 15, z późn. zm.) – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 939/2014 z dnia 2 września 2014 r. ustanawiające zaświadczenia, o których mowa w art. 5 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie wza‑ jemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywil‑ nych (Dz. Urz. UE L 263 z 3.09.2014, s. 10) pusp RPr PWS regsąd Rej RPEiS rozpczynkom rozpwpis rozporządzenie nr 4/2009 rozporządzenie nr 44/2001 rozporządzenie nr 606/2013 rozporządzenie nr 805/2004 rozporządzenie nr 939/2014 9 Wykaz skrótów rozporządzenie nr 1215/2012 rozporządzenie nr 1896/2006 rozporządzenie nr 861/2007 SA SN SP SW TPP ugn ukse uksc ukwh uodo uoif uopl upea uzrrz 10 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurys‑ dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykony‑ wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, s. 1, z późn. zm.) – rozporządzenie nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępo‑ wanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, s. 1, ze sprost.) – rozporządzenie nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, s. 1) – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Studia Prawnicze – sąd wojewódzki – Transformacje Prawa Prywatnego – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomo‑ ściami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo‑ wych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra‑ wach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczy‑ stych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo‑ wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta‑ mi finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil‑ nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze‑ kucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 297) usm ustawa z 16 września 2011 r ustawa z 24 stycznia 2014 r ustawa z 7 lutego 2014 r ustawa z 4 kwietnia 2014 r ustawa z 26 września 2014 r ustawa z 5 grudnia 2014 r ustawa z 15 stycznia 2015 r ustawa z 20 marca 2015 r ustawa z 10 lipca 2015 r Zb Orz Zb Urz Wykaz skrótów – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381) – ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o za‑ sadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych in‑ nych ustaw (Dz. U. poz. 379) – ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 293) – ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasił‑ ków dla opiekunów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162) – ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1626) – ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Ko‑ deks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach są‑ dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2) – ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Ko‑ deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), której przepisy do‑ tyczące postępowania egzekucyjnego wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2016 r. – ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539) – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Ko‑ deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), której przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego wchodzą w życie w dniu 8 września 2016 r. – Zbiór Orzeczeń – Zbiór Urzędowy Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami kodeksu postępowania cywilnego. USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161, poz. 1296, poz. 1585, poz. 1626, poz. 1741, poz. 1924; z 2015 r. poz. 2, poz. 4, poz. 218, poz. 539, poz. 978, poz. 1062, poz. 1137, poz. 1199, poz. 1311, poz. 1418, poz. 1419, poz. 1505, poz. 1527, poz. 1567, poz. 1587, poz. 1595, poz. 1634, poz. 1635, poz. 1854; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 394) 13 CZĘŚĆ TRZECIA Postępowanie egzekucyjne TYTUŁ I Przepisy ogólne Henryk Pietrzkowski Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne Tytuł I. Przepisy ogólne Literatura do tytułu I Adamczuk A. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013; Adamus R., Chrapoński D., Problem nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po ogłoszeniu upad­ łości dłużnika, Monitor Prawa Bankowego 2014, nr 6; Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, cz. 2, Postę­ powanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933; Arkuszewska A.M., Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, PPH 2006, nr 6; Armata M., Skarga na czynności ko­ mornika, Zagadnienia Egzekucji Sądowej w Polsce 1994, nr 3; Armata M., Skarga na czynności komornika, PES 1994, nr 8; Barańska A., Egzekucja sądowa z nieruchomości po nowelizacji z dnia 2 lipca 2004 r., PPE 2004, nr 10–12; Barańska A., Status prawny komornika sądowego i mienia kancelarii komorniczej, PPE 2008, nr 1–2; Bartz A.W., Skarga osoby trzeciej na czynności komornika, Głos Sądowy 1938, nr 4; Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2006; Bieniek G., Umowne ustroje majątkowe, Rej. 2005, nr 9; B. Bladowski, Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, Pal. 1978, nr 11–12, Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975; Bieżuński P., Kilka uwag na temat charakteru prawnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa bankowego, Moni‑ tor Prawa Bankowego 2013, nr 2; Bladowski B., Dopuszczalność środków zaskarżania w sprawach egzekucyjnych, Pal. 2014, nr 5–6; Błaszczak Ł., Spółka jawna i komandytowa – wybrane zagadnienia na tle procedury cywilnej, RPr. 2003, nr 1; Błaszczak Ł., Spółka osobowa prawa handlowego jako strona procesu cywilnego. Wybrane zagad­ nienia na tle procedury cywilnej (w:) J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006; Bojanowski E., Strona pozwana w procesie o zwolnienie od egzekucji administracyjnej, NP 1974, nr 6; Bojar‑ ski P., Zbieg zabezpieczenia powództwa przez ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem z toczącymi się egzeku­ cjami, PPE 2010, nr 10–11; Borkowski P., Kurator w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PS 2013, nr 1; Bro‑ niewicz W., Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywilnych, PiP 1988, z. 8; Broniewicz W., Dopuszczalność środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym ze względu na przedmiot zaskarżenia, PiP 1997, z. 5; Broniewicz W., Glosa krytyczna do wyroku SN z 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001, z. 7–8, poz. 116; Broniewicz W., W kwestii odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez komornika (w:) A. Rembieliń‑ ski (red.), Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50­lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Ada­ ma Szpunara, Warszawa–Łódź 1983; Broniewicz W., W kwestii zarządzeń sądu w postępowaniu cywilnym, NP 1972, nr 7–8; Broniewicz W., Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego (w:) E. Warzocha (red.), Współ­ czesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Europie. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Popowo, 25–27 października 1988 r., Warszawa 1990; Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008; Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014; Budny E., Koszty postępowania egzekucyjnego, PES 1994, nr 8; Budzyński M., Obowiązek komornika sądowego badania faktu ogło­ szenia upadłości egzekwowanego dłużnika a odpowiedzialność odszkodowawcza, PPE 2013, nr 7–9; Ciepła H., Skibińska ‑Adamowicz J., Status prawny komornika i podstawy jego odpowiedzialności odszkodowawczej po uchy­ leniu art. 769 k.p.c., PPE 2006, nr 4–6; Cieślak S., Skutki procesowe niezachowania wymagań prawnych czynności egzekucyjnych komornika sądowego, PS 2003, nr 11–12; Cieślak S., Czynności komornika sądowego w postępowa­ Henryk Pietrzkowski 17 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne niu upadłościowym, PE 2002, nr 20; Cieślak S., Skarga na czynności komornika oraz wybrane zagadnienia dotyczą­ ce egzekucji świadczeń pieniężnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r., PPE 2012, nr 3–6; Cieślak S., Zakres zastosowania elektronicznej formy pisemnej w postępowaniu egzeku­ cyjnym po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 stycznia 2009 r. (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwa­ niu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Ciszewski P., Pro­ blematyka obniżenia opłaty stosunkowej w postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2013, nr 4–6; Cudak A., Skarga na czynności komornika, Sopot 1998; Cudak A., Skarga na czynności komornika w świetle art. 7671 k.p.c., PS 1997, nr 4; Cudak A., Skarga na czynności komornika, Sopot 2015; Daczyński A., Uchylenie natychmiastowej wykonal­ ności tytułu i wstrzymanie jego wykonania jako podstawy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, PPE 2004, nr 10–12; Dalka S., Nadzór judykacyjny sądu nad czynnościami komornika w trybie art. 759 § 2 k.p.c., PES 2000, nr 4; Dalka S., Sądowe postępowanie egzekucyjne, PES 1993, nr 3; Dalka S., Skutki zawieszenia postępowania egze­ kucyjnego, PES 1996, nr 15; Dalka S., Znaczenie sądów polubownych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach cy­ wilnych, PES 2001, nr 19; Dalka S., Przestrzeganie wymogów formalnych pism procesowych w postępowaniu egze­ kucyjnym i zabezpieczającym, PES 1995, nr 12; Dalka S., Świeczkowski J., O prewencyjnym nadzorze judykacyjnym sądu nad komornikiem, PPE 2004, nr 3–4; Dalka S., Świeczkowski J., Wyjaśnienia udzielane przez komornika w trybie art. 763 k.p.c., PPE 2006, nr 9–10; Drelichowska A., Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzeku­ cyjne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2014, nr 316; Dutka T., Nadzór judykacyjny a nadzór sądowy nad czynnościami komornika (w:) K. Korzan (red.), Studia z procesu cywilnego, Katowice 1986; Dyl A., Czy możliwe jest powstrzymanie egzekucji wszczętej na podstawie nakazu zapłaty bezskutecznie doręczonego w trybie art. 139 § 1 k.p.c.?, PPC 2013, nr 2; Dyoniak A., Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warsza‑ wa–Poznań 1980; Dziewulska M., glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 38/12, Glosa 2013, nr 1; Dziewulska M., O konieczności prawidłowego stosowania w postępowaniu egzekucyjnym instytucji złożenia wyja­ śnień celem pozyskania informacji o majątku dłużnika (w:) Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubi­ leuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, red. nauk. J. Świeczkowski, Gdynia 2014; Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowa­ nie zabezpieczające, t. 3, Warszawa 2006; Feliga P., Węzłowe problemy nadmiernej długości cywilnego postępowania egzekucyjnego na tle judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, PPE 2010, nr 10; Fijałkowski E., Powództwo dłużnika o ustalenie nieistnienia należności egzekwowanej w trybie egzekucji admini­ stracyjnej, NP 1972, nr 3; Flaga ‑Gieruszyńska K. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, red. A. Zie‑ liński, Warszawa 2006; Flaga ‑Gieruszyńska K. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, red. A. Zie‑ liński, Warszawa 2014; Gil I., Szklarz P., Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania egzekucyjnego, Edukacja Prawnicza 2014, nr 10; Gil P., Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego według prze­ pisu art. 777 § 1 pkt 4 i 5, Rej. 2000, nr 1; Gil J., Gil P., Postępowanie klauzulowe, Warszawa 2007; Grobelny I., Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, PPE 2003, nr 11–12; Grzegorczyk P., Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PS 2007, nr 2; Grzegorczyk P., glosa do wyroku TK z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, PS 2008, nr 11–12; Grze‑ gorczyk P., Granice nadzoru judykacyjnego sprawowanego nad komornikiem w trybie art. 759 § 2 k.p.c., Pal. 2007, nr 9–10; Grzegorczyk P., Uwagi o egzekucji wyroku uwzględniającego roszczenie o złożenie oświadczenia w razie dokonanego naruszenia dobra osobistego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2007, t. 1; Grzegorczyk P., Zarzut spełnienia świadczenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.), PPC 2011, nr 4; Grzegor‑ czyk P., Sytuacja prawna wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku, MoP 2013, nr 15; Grzegorczyk P., Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a art. 788 KPC, MoP 2014, nr 23; Grzybowski M., Zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela w bankowym tytule egzekucyjnym (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Grzegorczyk P., Nowy fundament europejskiego prawa procesowego cywilnego: jurysdykcja krajo­ wa, zawisłość sprawy oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych we­ dług rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1215/2012 (Bruksela Ia), cz. 1, PS 2014, nr 6, cz. 2, PS 2014, nr 7–8; Gudowski J., O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro (w:) M. Kępiń‑ ski, A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005; Harast A., Europejski tytuł egzekucyjny – postępowanie egzekucyjne w państwie wy­ konania, cz. 1 i 2, MoP 2007, nr 19 i 20; Holewińska ‑Łapińska E., Ochrona wierzyciela jednego z małżonków pozostających w umownym ustroju majątkowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2008, t. 2; Hrycaj A., Wpływ postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne, PPE 2006, nr 7–8; Jabłoński M., Węgrzyn J., Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego, Przegląd Prawa i Administracji 2014, nr 97; 18 Henryk Pietrzkowski Tytuł I. Przepisy ogólne Jagieła J. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz do artykułów 506–1088, red. K. Piasecki, Warszawa 1997; Jagieła J., Wybrane zagadnienia dotyczące zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, PES 1999, nr 2; Jagieła J., Zbieg egzekucji przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika z innymi sposobami egzekucji sądowej, PPE 2006, nr 1–3; Jagieła J., Umorzenie postępowania egzekucyjne­ go w sprawach cywilnych z mocy prawa (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Jagieła J., Umorzenie postępowania egzekucyjnego w spra­ wach cywilnych z mocy prawa, PPE 2014, nr 1–2; Jagieła J., Zasady egzekwowania kosztów postępowania egzekucyj­ nego ustalonych przez komornika sądowego, PS 2015, nr 5; Jakubecki A., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (w:) A. Oklejak (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowa­ nia cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), Kraków 2006; Jakubecki A., Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym, Rej. 1998, nr 12; Janas S., Bankowe tytuły egzekucyjne (wybrane za­ gadnienia procesowe), PPC 2013, nr 3; Jankowski J., Kryteria decydujące o pojęciu stron postępowania egzekucyj­ nego na tle struktury tego postępowania, Acta Universitatis Lodziensis 1989; Jankowski J., Stanowisko procesowe nabywcy licytacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym, NP 1989, nr 5–6; Jankowski J., Możliwość podmiotowej zmiany tytułu wykonawczego przed wszczęciem właściwego postępowania egzekucyjnego, NP 1990, nr 10; Jankow‑ ski J., Nowelizacja części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, PS 1996, nr 4; Jankowski J., Przebieg postępowa­ nia egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999; Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 2 i 3, MoP 2004, nr 22 i 23; Jankowski J., Noweli­ zacje KPC wprowadzone w 2005 r., Warszawa 2005; Jankowski J., Obowiązek udzielania komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, PES 2001, nr 11; Jankow‑ ski J., Poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, PPE 2007, nr 1–2; Jankowski J., Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych a przedmiot egzekucji, PPE 2007, nr 10–11; Jankowski J., Uczestnicy sądo­ wego postępowania egzekucyjnego, Acta Universitatis Lodziensis 1992; Jankowski J., Ustawa o komornikach sądo­ wych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000; Jankowski J., Wadliwa postać orzeczenia sądu I instancji w procesie cywilnym, Pal. 1989, nr 12; Jankowski J., Wszczęcie egzekucji sądowej (w:) K. Lubiński (red.), Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, Sopot 2002; Jankowski J., Zmiana podmiotowego zakresu egzekucji, PES 2001, nr 17; Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, cz. 2, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyj­ ne, MoP 2012, nr 3; Jankowski J., Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego dokonana mocą ustawy z 10.5.2013 r., MoP 2013, nr 15; Jankowski J. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2013; Jankowski J., Wszczęcie egzekucji sądowej w sprawach cywilnych (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Jankowski J., Noweliza­ cja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z dnia 10 maja 2013 r., wprowadzająca nowe obo­ wiązki nałożone na komorników sądowych, PPE 2014, nr 1–2; Jarocha A., Charakter prawny powództwa o ustale­ nie, że tytuł wykonawczy nie może być wykonywany względem władającego rzeczą (art. 791 § 2 k.p.c.), PPE 2010, nr 9; Jarocha A., Obecność świadków przy czynnościach egzekucyjnych w postępowaniu cywilnym, PPE 2010, nr 8; Jarocha A., Charakter prawny i forma zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, PPE 2011, nr 1; Ja‑ strzębska A., Oświadczenie o poddaniu się egzekucji a przelew wierzytelności w prawie bankowym, Pal. 2014, nr 1–2; Jedliński A., Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo­ ­kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym, PES 2001, nr 15; Jędrejek G., Obrona małżonka dłużnika w postępo­ waniu egzekucyjnym, MoP 2008, nr 18; Jędrejek G., Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzin­ nych, Warszawa 2006; Jędrejek G., Wyłączenie od egzekucji sądowej przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Jobska M., Zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonal­ ności (art. 795 k.p.c.) a powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.) w przypadku poddania się dłużni­ ka egzekucji wprost z aktu notarialnego, PPE 2006, nr 11; Józefowicz A., Czynności procesowe organu egzekucyjne­ go przed wszczęciem egzekucji, NP 1963, nr 9; Julke G., glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 16/07, PPE 2008, nr 1–2; Julke G., Nadzór administracyjny sądu rejonowego nad działalnością komornika sądowego, PPE 2006, nr 11; Julke G., Postępowanie w sprawie nadania sądowej klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, PES 1999, nr 3; Kaczmarzyk M., Ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej jako podstawowy wyznacznik zakresu odpowiedzialności małżonków za zobowiązania wobec osób trzecich, PPE 2015, nr 11; Kali‑ nowski M., Komornik sądowy jako płatnik podatków (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Karcz ‑Kaczmarek M., Kształtowanie się statusu prawnego zastępcy komornika sądowego. Zagadnienia wybrane (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Kawecka A., Poddanie Henryk Pietrzkowski 19 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne się egzekucji w akcie notarialnym, PPE 2006, nr 9–10; Krawczyk ‑Kamińska K., Koszty postępowania egzekucyjne­ go przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, PPE 2010, nr 6; Krawczyk ‑Kamińska K., Zasada kosztów nie­ zbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji sądowej, PPE 2011, nr 2; Klecha P., Nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu (art. 782 k.p.c.), MoP 2008, nr 3; Knoppek K., Akt notarialny jako tytuł egzekucyj­ ny, PiP 1991, z. 12; Knoppek K., Świadkowie czynności egzekucyjnych, RPEiS 1991, z. 1; Knypl Z., Ustawa o ko­ mornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. Stan prawny na dzień 28 grudnia 2007 r., Sopot 2007; Knypl Z., Koszty egzekucji świadczeń pieniężnych w egzekucji administracyjnej i sądowej, Nowa Currenda 2013, nr 1; Knypl Z., Merchel Z., Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2013; Knypl Z., Mer‑ chel Z., Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2014; Knypl Z., Merchel Z., Treder J., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Sopot 2004; Kolański J., Informacje o dłużniku. Źródła i sposoby ich pozyskiwania, PPE 2006, nr 9–10; Kordasiewicz B. (w:) System Prawa Prywatnego, t. 2, red. Z. Ra‑ dwański, Warszawa 2002; Knysiak ‑Molczyk H., Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, PS 2010, nr 7–8; Knysiak ‑Molczyk H., Nadanie klauzuli wykonalności w razie przejścia uprawnienia lub obowiąz­ ku po powstaniu tytułu egzekucyjnego, PS 2010, nr 1; Korniłowicz M., Właściwość miejscowa komornika sądowego jako organu egzekucyjnego, PE 2001, nr 15; Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w spra­ wach cywilnych, Warszawa 1986; Korzan K., Kilka uwag na temat szacowania ruchomości przez biegłego w trybie art. 853 § 2 k.p.c., Pal. 1966, nr 7; Korzan K., Właściwość miejscowa sądu w sprawach z powództwa opozycyjnego przeciw bankom, MoP 1994, nr 11; Korzan K., Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników o przy­ wrócenie do pracy, Katowice 1985; Korzan K., Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, PES 1994, nr 7; Korzonek J., Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, cz. II k.p.c., t. 2, Kraków 1934; Korzonek J., Ochro­ na dłużnika przeciwko egzekucji, Głos Prawa 1938, nr 1–2; Kosowski E., Skarga na czynności komornika wykonu­ jącego orzeczenie o rozgraniczeniu, NP 1978, nr 6; Kosyra P., Kurator dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, MoP 2011, nr 14; Kościółek A., Wzmocnienie pozycji dłużnika w postę­ powaniu egzekucyjnym w świetle ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilne­ go, PS 2013, nr 7–8; Kot J., Umorzenie postępowania egzekucyjnego, Pal. 1979, nr 3; Kot J., Zawieszenie postępowa­ nia egzekucyjnego, NP 1980, nr 4; Kowalkowski R., Egzekucja świadczeń przemiennych na tle art. 798 k.p.c., PES 1994, nr 4; Kowalkowski R., Postępowanie egzekucyjne a egzekucja, PES 1995, nr 10; Kowalkowski R. (w:) En­ cyklopedia egzekucji sądowej, red. Z. Szczurek, Sopot 1996; Kowalkowski R. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2005; Kowalska M., Zbieg egzeku­ cji sądowej – zagadnienia prawa i praktyki, PPE 2006, nr 1–3; Kowalski W., Osoba trzecia w rozumieniu art. 841 k.p.c., PPE 2004, nr 5–6; Koziara K., Orzeczenie sądu w przedmiocie zbiegu egzekucji sadowej i admini­ stracyjnej, PPE 2015, nr 9; Krajewski J., Procesowa ochrona praw małżonka przed egzekucją prowadzoną przeciw­ ko jego współmałżonkowi (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967; Krakowiak M., Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, PPE 2005, nr 1–6; Krakowiak M., Egzekucja przez zarząd przymusowy, Warszawa 2011; Krakowiak M., Zażalenie komornika sądowego na postanowienie sądu I in­ stancji o obniżeniu opłaty egzekucyjnej, Iustitia 2014, nr 3; Krakowiak M., Zbieg egzekucji sądowej i administracyj­ nej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r., PS 2016, nr 1; Kruszelnicki F., Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, Nowy Proces Cywilny 1933, nr 18; Kruszelnicki F., Zarys syste­ mu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Warszawa 1934; Kunicki I., Zmiany regulacji prawnej skut­ ków przysądzenia własności nieruchomości wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r., PPC 2012, nr 1; Kunicki I., Poszukiwanie przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem, PPE 2009, nr 6; Kunicki I., Podział sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 2000; Kunicki I., Prawo wierzyciela do wyboru komornika sądowego (w:) A. Marciniak (red.), Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, Sopot 2014; Kunicki I., Wybór sposobu egzekucji i ustalenie majątku dłużnika w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678), PPE 2015, nr 5; Kusyk B., Odsetki za opóźnienie w bankowym tytule egzekucyjnym, PS 2010, nr 10; Kuźnicki R., Koszty egzekucyjne a koszty postępowania egzekucyjnego, PS 1997, nr 4; Kuźnicki R., Zbieg egzekucji sądowych, PES 1998, nr 32; Kwaśniewski J., Rozpoznawanie skarg na czynności komornika przez sądy powiatowe, PWS 1973, nr 1; Laskowska A., Przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej wskutek uwzględnienia skargi na prze­ wlekłość postępowania egzekucyjnego, PPE 2007, nr 9; Laskowska A., Wpływ utraty przez stronę zdolności sądowej, procesowej lub przedstawiciela ustawowego na postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, PPE 2008, nr 6–9; Leszczyńska ‑Gutowska A., Obniżenie opłaty egzekucyjnej, PPE 2013, nr 4–6; Leszczyński M., Komornik sądowy – zawód bez przyszłości?, Edukacja Prawnicza 2014, nr 2; Leśniak O., Romańska M., Postępowanie zabezpieczają­ ce i egzekucyjne, Warszawa 2013; Lewandowski M., Odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do postępowań klauzulowego i egzekucyjnego (na tle wybranych orzeczeń sądowych), PES 2000, nr 9; Litwińska M., Sytuacja praw­ 20 Henryk Pietrzkowski Tytuł I. Przepisy ogólne na komandytariusza w spółce komandytowej, PPH 1994, nr 7–8; Lubiński K., Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego w świetle ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, PES 1998, nr 30; Lubiński K., Organy egzekucyjne i ich właściwość (w:) K. Lubiński (red.), Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych w Polsce, Sopot 2002; Lubiński K., Problemy reformy urzędu komornika sądowego, Toruń 1993; Lubiński K., Stanowisko i podstawy od­ powiedzialności prawnej komornika sądowego w prawie polskim, Sopot 1996; Lubiński K., Status konstytucyjno­ prawny zawodu komornika sądowego (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Lubiński K., Status publicznoprawny komornika sądowe­ go (w:) K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Lubiński K., Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego, PES 1994, nr 5; Łabno Z., Odpowiedzialność zakładu pracy, banku oraz dłużnika zajętej wierzytelności i praw w postępowaniu egzekucyjnym, Pal. 1968, nr 2; Ławrynowicz J., Nowak S., Wyłączenie z egzekucji odszkodowań i świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, Pal. 1987, nr 5; Łopatowska ‑Rynkowska J., Wyłączenie spod egzekucji w toku egzekucji z nierucho­ mości, RPr. 2005, nr 3; Marcewicz O. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warsza‑ wa 2012; Marcewicz O. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2015; Mar‑ cewicz O. (w:) Komentarz aktualizowany do art. 8203 Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2015; Marciniak A., Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika, PPE 2006, nr 11; Marciniak A., Opłaty egzekucyjne w świetle funkcji kosztów postępowania, PPE 2003, nr 9–10; Marciniak A., Prawo zastawu a przedmio­ towy zakres egzekucji świadczeń pieniężnych, PES 1997, nr 24; Marciniak A., Podstawa egzekucji sądowej z przed­ miotu zastawu lub hipoteki, PES 2000, nr 5; Marciniak A., Podstawa egzekucji sądowej. Tytuł wykonawczy, Łódź 1991; Marciniak A., Pojęcie i system środków przymusu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PES 2002, nr 21; Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005; Marciniak A., Postępowanie egze­ kucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2008; Marciniak A., Przedmiotowe ograniczenie egzekucji sądowej ze względów humanitarno ­społecznych, NP 1978, nr 2; Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2007; Marciniak A., Utrata tytułu wykonawczego, NP 1986, nr 1; Marciniak A. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. 3, Komentarz do art. 730–1088, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2015; Marci‑ niak A., W kwestii oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji, Acta Universitatis Lodziensis 1990, Folia Iuri‑ dica nr 42; Marciniak A., Zadania komornika sądowego w polskim postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2006, nr 12; Marciniak A., Zakres kognicji sądu w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego, NP 1988, nr 2–3; Marciniak A., Zbieg egzekucji i zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, PPE 2003, nr 9–10; Marciniak A., Zbieg egzekucji sądowej, PS 1999, nr 7–8; Marciniak A., Zmiany w przepisach o ochronie przed egze­ kucją sądową dochodów, których celem jest zapewnienie utrzymania, NP 1984, nr 5; Marciniak A., Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką, Sopot 2001; Marciniak A., Egzekucja a postępowanie egzekucyjne, PES 1994, nr 8; Marciniak A., Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, NP 1976, nr 7–8; Marciniak A., Nadzór judy­ kacyjny nad czynnościami komornika, PPE 2006, nr 11; Marciniak A., Nadzór nad komornikiem według ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (w:) K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i eg­ zekucji, Sopot 2000; Marciniak A., Ograniczenia egzekucji sądowej, Acta Universitatis Lodziensis 1986, Folia Iuri‑ dica nr 26; Marciniak A., Opinia prawna na temat zasad egzekucyjnego zajęcia wierzytelności w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, PPE 2008, nr 1–2; Marciniak A., Sądowe postępo­ wanie egzekucyjne, Warszawa 2013; Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, War‑ szawa 2012; Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2014; Marciniak A., Zbieg egzekucji sądowych, NP 1999, nr 7–8; Marciniak A., Koszty egzekucji sądowej w orzecznictwie Trybu­ nału Konstytucyjnego, Nowa Currenda 2013, nr 7; Marciniak A., Koszty egzekucji sądowej w orzecznictwie Try­ bunału Konstytucyjnego (2003–2009) (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Marciniak A., W kwestii sposobu udzielania pomocy komornikowi sądowemu przez organy Policji przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, Nowa Currenda 2013, nr 3; Marć J., Biegli w postępowaniu egzekucyjnym, PS 1939, nr 5; Markiewicz M., Czy w świetle art. 788 § 1 k.p.c. podstawą nadania klauzuli wykonalności może być poświadczony odpis dokumentu?, PPC 2010, nr 1; Markie‑ wicz M., Czy artykuł 788 k.p.c. ma zastosowanie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego?, PPC 2011, nr 2; Ma‑ tusik G., Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny: zagadnienia wybrane, Nieruchomość 2014, nr 2; Mączyński A., Przejście uprawnienia w toku sprawy przed wydaniem tytułu egzekucyjnego jako podstawa nadania klauzuli wyko­ nalności na rzecz spółki kapitałowej, PPH 2007, nr 11; Mączyński A., Nadanie na podstawie art. 7781 k.p.c. klau­ zuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki osobowej – glosa do uchwały SN z dnia 4 września 2009 r., III CZP 52/09, Glosa 2014, nr 1; Mądrzak H., Czynności egzekucyjne (analiza pojęcia) (w:) K. Korzan (red.), Komornicy jako organy egzekucyjne Henryk Pietrzkowski 21 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (poszukiwanie optymalnych rozwiązań), PES 1994, nr 8 – wydanie specjalne; Mądrzak H., Czynności egzekucyjne (analiza pojęć), Zagadnienia Egzekucji Sądowej w Polsce 1994, nr 3; Mą‑ drzak H., Prawo wyboru przez wierzyciela komornika na tle art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (w:) K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Merchel Z., Jaw­ ność w postępowaniu egzekucyjnym, PES 1994, nr 6; Merchel Z., Zbieg egzekucji a koszty egzekucji, cz. 1, Nowa Currenda 2000, nr 6; Merchel Z., Zmiany w zakresie właściwości miejscowej komornika jako organu egzekucyjnego wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, PES 1998, nr 31; Merchel Z., Koszty komorniczego postę­ powania egzekucyjnego po zmianie dokonanej ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach są­ dowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, PPE 2007, nr 6–8; Merchel Z., Wydatki i opłaty egzekucyjne. Komentarz, Sopot 1999; Merchel D., Merchel Z., Kilka uwag na temat obniżenia opłaty egzekucyjnej, PPE 2013, nr 4–6; Michalska M., Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania egzekucyjnego, PPE 2007, nr 12; Michalska ‑Marciniak M. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2012; Michalska ‑Marciniak M., Czy przysługuje zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności?, PPC 2010, nr 1; Michalska ‑Marciniak M., Wyłączenie komornika sądowego (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Mielcarek E., Los egzekucji po uchyleniu wyroku opatrzonego rygorem natychmia­ stowej wykonalności, NP 1960, nr 7–8; Mościcka A., Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej i jego skutki, Nowa Currenda 2013, nr 3; Mościcka A., Zmiany w przepisach dotyczących nadawania klauzuli wykonalności, Nowa Currenda 2014, nr 5; Mucha J., Stosunek powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności do po­ wództwa o ustalenie nieistnienia egzekwowanego roszczenia, PPE 2014, nr 5–6; Muliński M., Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, PPE 2007, nr 5; Muliński M., Możliwość dochodzenia należności na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w razie zmiany dłużnika lub wierzyciela, Pr. Bank. 2002, nr 10; Muliński M., Nadawanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacji k.p.c. z 2004 r. i 2005 r., PPE 2006, nr 4–6; Muliń‑ ski M., Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, Warszawa 2005; Mu‑ liński M., Tytuł egzekucyjny przeciwko spółce osobowej podstawą uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko jej wspólnikom, PPH 2003, nr 6; Muliński M., Uwzględnienie następstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym, PPE 2004, nr 1–2; Muliński M., Zakończenie postępowania klauzulowego, PS 2001, nr 1; Muliński M., Zażalenie w postępowaniu klauzulowym i postępowanie wywołane jego wniesieniem, PES 2002, nr 20; Muliński M., Funkcje postępowania klauzulowego w świetle nowelizacji KPC dotyczących tego postępowania (w:) K. Flaga ‑Gieruszyńska, G. Jędrejek (red.), Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskie­ go, Warszawa 2014; Muliński M., Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności notarialnemu tytułowi egzekucyj­ nemu – glosa do uchwały SN z dnia 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13, MoP 2014, nr 16; Muliński M. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do art. 758–1088, red. J. Jankowski, Warszawa 2011; Napiórkowski A., Powództwo ekscydencyjne małżonka dłużnika, Pal. 1973, nr 6; Nazarewicz P., Powództwo o uchylenie mocy obowiązującej tytułu egzekucyjnego, PPH 2002, nr 12; Nowak A., Charakter prawny umowy­ ­zlecenia poszukiwania przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem, PPH 2006, nr 3; Nowak B., Zasad­ ność ochrony zastawnika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, PPC 2014, nr 2; Nowak ‑Gruca A., Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), PPE 2007, nr 9; Okońska A., Europejski tytuł eg­ zekucyjny dla roszczeń bezspornych, Rej. 2007, nr 2; Olichwier W., Podatki w sądowym postępowaniu egzekucyj­ nym a pokrzywdzenie wierzycieli i Skarbu Państwa, Nowa Currenda 2014, nr 4; Olszanowski J., Skarga na orze­ czenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PPC 2014, nr 3; Osiczko M., Kilka uwag na temat zarzutu potrącenia jako podstawy wstrzymania czynności komornika sądowego w trybie art. 822 k.p.c., PPE 2006, nr 9–10; Osowy P., Powództwo cywilne jako merytoryczny środek obrony przed egzekucją administracyj­ ną – zagadnienia wybrane, PS 2003, nr 6; Osowy P., Pełczyński P., Kognicja sądu gospodarczego w sprawach egze­ kucyjnych, MoP 2001, nr 7; Pardus J., Pardus B., Złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia. Artykuł polemiczny, RPr. 2013, nr 141 – dodatek na‑ ukowy; Pawłyszcze D., Bankowe tytuły egzekucyjne, PPH 1998, nr 3; Pawłyszcze D., System rozliczeń między wspólnikami spółki cywilnej, PPH 1997, nr 4; Piankowska I., Wyłączanie komornika sądowego, Nowa Currenda 2013, nr 8; Pietrzkowski H., Prawo do sądu, PS 1999, nr 11–12; Pietrzkowski H., Prawo do rzetelnego procesu w świetle zmienionej procedury cywilnej, PS 2005, nr 10; Pietrzkowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w spra­ wach cywilnych, Warszawa 2007; Pietrzkowski H., Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2011; Pietrzkowski H., Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012; Pietrzkowski H., Metody­ ka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014; Pietrzkowski H., Czynności procesowe zawodowego peł­ nomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2014; Pietrzkowski H., Nadzór judykacyjny sprawowany na podsta­ 22 Henryk Pietrzkowski Tytuł I. Przepisy ogólne wie art. 759 § 2 k.p.c. nad prawomocnymi czynnościami egzekucyjnymi komornika (w:) P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka–Kodyfikacja–Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Fe­ liksowi Zedlerowi, Warszawa 2012; Pisuliński J., Bankowy tytuł egzekucyjny, Pr. Bank. 1998, nr 1; Płóciniczak P., Dopuszczalność wniesienia zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2011, nr 5; Pogonowski P., Wystawienie dalszych bankowych tytułów egzekucyjnych a stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Zagadnienia wybrane, Rej. 2006, nr 4; Pogonowski P., Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zabezpieczającym i egzeku­ cyjnym, PPE 2004, nr 3–4; Pogonowski P., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007; Pomykal‑ ski S., Szóstakowski T., Przepisy dla komorników. Komentarz, Warszawa 1974; Popłonyk D., Zawiślak T., Uwagi do projektu ustawy zmieniającej KPC i inne ustawy przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego (w:) K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle pro­ jektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011; Poznański W.J., Kwestia uwzględnienia kosztów egzekucji z nieru­ chomości (art. 770 k.p.c.) w planie podziału (art. 1023 § 1, art. 1035 k.p.c.) – rozważania na tle uchwały SN z 20 października 2010 r., III CZP 71/10, Nowa Currenda 2013, nr 4; Pyzioł W., Wspólny rachunek bankowy, Pr. Bank. 1995, nr 3; Radwan ‑Röhrenschef M., Praktyczne problemy postępowania o wydanie zaświadczenia o Eu­ ropejskim Tytule Egzekucyjnym, EPS 2007, nr 11; Rawczyński R., Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wyko­ nalności przy zmianach podmiotowych w trybie art. 788 § 1 k.p.c., PPE 2010, nr 7; Rawczyński P., Referendarz są­ dowy w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Rączka P., Udzielanie komornikom sądowym danych i informacji zgromadzonych w ewidencji pojazdów, PES 2002, nr 21; Rączka P., Postępowanie w sprawie powołania komornika sądowego (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwe­ go. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Romańska M., Dumnicka O., Postępowanie zabez­ pieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2010; Romańska M., Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, PS 2006, nr 1; Romańska M., Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika. Wybrane zagad­ nienia procesowe, PPC 2011, nr 4; Rosmarin S., Wadliwe czynności egzekucyjne, PPC 1935, nr 13–14; Różal‑ ska A., Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki obrony merytorycznej dłużnika. Powództwo opozycyjne, PES 1997, nr 27; Różalska A., Wybrane zagadnienia procesowe powództw przeciwegzekucyjnych, PES 1998, nr 29, s. 73; Różalska A., Problematyka środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym, PES 1996, nr 17; Rzewuski M., glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 16/07, OSNC 2008, nr 6, poz. 58; Sadomski J., Następ­ stwo prawne w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności (art. 788 k.p.c.), Warszawa 2006; Sadowska J., Ty­ tuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycz­ nych (część I), PPE 2015, nr 6; Sadowska J., Tytuły wykonawcze powstające w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (część II), PPE 2015, nr 7; Siedlecki W., Przegląd orzecznic­ twa SN, PiP 1969, z. 8–9; Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa SN (Prawo procesowe cywilne – I półrocze 1970 r.), PiP 1971, z. 2; Siedlecki W., Resich Z. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 1976; Sikorski G., Prowadzenie egzekucji z przedmiotu objętego umową o przewłaszczenie na zabezpieczenie, PES 1996, nr 18, s. 44; Sikorski G., Zaspokojenie wierzytelności z rachunku bankowego objętego blokadą, PES 1999, nr 36, s. 61; Sikorski G., Skutki prawne umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunkach prawnych stron i osób trzecich, PS 1997, nr 5; Sługiewicz W., glosa do postanowienia SN z dnia 18 listopada 1997 r., I CKN 155/97, Rej. 1998, nr 10, poz. 72; Sługiewicz W., glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2007 r., III CZP 16/07, Rej. 2009, nr 4; Sokołowski K.P., Termin do żądania uchylenia zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce i w Niemczech a prawo europejskie, PS 2011, nr 6; Sorysz M., Małżonek dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2004 r. – wybrane zagadnienia, MoP 2005, nr 14; So‑ rysz M., Nowy system środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji k.p.c. z 2 lipca 2004 r., MoP 2005, nr 2; Spyra T., Egzekucja ze wspólnego rachunku bankowego, Pr. Bank. 2001, nr 5; Stelina J., Zawieszenie komornika sądowego w przypadku wniesienia tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia (w:) K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013; Studzińska J., Dopuszczalność dokonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym w formie elektronicznej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, Sopot 2015; Sychowicz M. (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006; Szczurek Z. (red.), Egzekucja sądowa w Polsce, Sopot 2007; Szczurek Z. (red.), Kodeks postępowania cywil­ nego. Komentarz, Sopot 2005; Szczurek Z., Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie mająt­ kowym dłużnika, PPE 2005, nr 10–12; Szczurek Z., Stosowanie zasad naczelnych postępowania cywilnego w sądo­ wym postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2008, nr 1–2; Szczurek Z., Świadczenie i odpowiedzialność za długi w postępowaniu egzekucyjnym (wybrane zagadnienia), PES 1993, nr 3; Szczurek Z., Zbieranie informacji niezbęd­ Henryk Pietrzkowski 23 Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne nych dla prowadzenia postępowania egzekucyjnego, Nowa Currenda 2002, nr 12; Szczurek Z., Zlecenie komorniko­ wi poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika, PPE 2008, nr 3–5; Szczurek Z., Zmiana stron w postępo­ waniu egzekucyjnym, PES 1994, nr 9; Szczurek Z., Ustalanie okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prowadzenia egzekucji sądowej w sprawach cywilnych, PPE 2010, nr 6; Szczurek Z. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Sopot 2013; Szwagierczak M., Kilka uwag o wybranych aspektach nadzoru administracyj­ nego nad korporacją komorników sądowych, PPE 2003, nr 6–8; Śladkowski M., Sądowe ogólne postępowanie egze­ kucyjne. Zmiany wynikające z ustawy z 16 września 2011 r., Jurysta 2013, nr 7–8; Śladkowski M., Skarga na czyn­ ności komornika w praktyce sądowej, MoP 2014, nr 18; Śniady Sz., Charakter prawny i dopuszczalność skargi na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2015, nr 3; Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2001; Świe‑ boda Z., Pojęcie i rodzaj czynności egzekucyjnych, Pal. 1976, nr 10; Świeboda Z., Sąd jako organ egzekucyjny, War‑ szawa 1980; Świeboda Z., Czynności nadzorcze sądu w trybie art. 759 § 2 k.p.c., Pal. 1977, nr 2; Świeboda Z., Eg­ zekucja przeciwko Skarbowi Państwa oraz podmiotom gospodarczym (art. 1060–1062 k.p.c.), PS 1994, nr 9; Świeboda Z., Koszty postępowania egzekucyjnego, PS 1993, nr 5; Świeczkowski J., Granice nadzoru judykacyjnego sądu sprawowanego nad komornikiem w trybie art. 759 § 2 k.p.c., PPE 2007, nr 4; Świeczkowski J., Kilka uwag na temat wszczęcia sądowej i administracyjnej egzekucji z nieruchomości, PPE 2003, nr 6–8; Świeczkowski J., Prowa­ dzenie sądowej egzekucji z nieruchomości po sądowym rozstrzygnięciu w przedmiocie zbiegu egzekucji sądowej i ad­ ministracyjnej (zagadnienia wybrane), PPE 2004, nr 10–12; Świeczkowski J., Wstrzymanie się komornika z doko­ naniem czynności według art. 822 k.p.c., PPE 2006, nr 2–3; Świeczkowski J., Wysłuchanie stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego, PES 2001, nr 13; Świeczkowski J., Postępowanie wykonawcze w spra­ wach cywilnych, PiP 2014, z. 2; Świeczkowski J., Właściwość przemienna komornika w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w:) K. Flaga ‑Gieruszyńska, G. Jędrejek (red.), Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, Warszawa 2014; Świeczkowski J., Ochrona dłużnika w postę­ powaniu egzekucyjnym – czy nie nadmierna?, PS 2014, nr 2; Taborowski M., Sadowski W., Europejski tytuł egze­ kucyjny dla roszczeń bezspornych (w:) W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50­lecia Insty­ tutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008; Telenga T. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2008; Tomalak W., Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, Warszawa 2014; Torbus A., Środki ochr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: