Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00852 010777 10762599 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 418
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-7813-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. 'Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych'. Książka obejmuje nie tylko te rozwiązania proceduralne, które odnoszą się do postępowania przed sądem pierwszej instancji, lecz dotyczy także innych zagadnień procesowych uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego (m.in. skarga kasacyjna i o wznowienie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz poza nim (np. koszty sądowe).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ODRĘBNE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KOMENTARZ redakcja naukowa Kamil Antonów Andrzej Jabłoński Kamil Antonów Andrzej Jabłoński Bartosz Suchacki Jacek Witkowski Warszawa 2014 Stan prawny na 15 września 2014 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Andrzej Gudowski Poszczególne części komentarza napisali: Kamil Antonów – art. 459 (pkt I i III), 461 (pkt II), 464 (pkt II), 466 (pkt II), 469 (pkt II), 476 (pkt II), 4778, 4779 (pkt 1–7), 47710–47713, 47715–47716 Andrzej Jabłoński – art. 459 (pkt II), 460 (pkt I), 461 (pkt I), 463 (pkt I), 467 (pkt I), 468 (pkt I), 469 (pkt I), 476 (pkt I), 477, 4772–4776 Bartosz Suchacki – art. 460 (pkt II), 462 (pkt II), 463 (pkt II), 465 (pkt II), 467 (pkt II), 468 (pkt II), 470 (pkt II), 471 (pkt II), 472 (pkt II), 473 (pkt II), 4751 (pkt II), 4779 (pkt 8–9), 47714–47714a Jacek Witkowski – art. 462 (pkt I), 464 (pkt I), 465 (pkt I), 466 (pkt I), 470 (pkt I), 471 (pkt I), 472 (pkt I), 473 (pkt I), 474 (pkt I–II), 475 (pkt I–II), 4751 (pkt I), 4771, 4777 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-3394-8 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SpiS treści Wykaz skrótów...................................................................................................7 Słowo wstępne..................................................................................................17 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego......19 Część pierwsza postępowanie rozpoznawcze.............................................................................21 Księga pierwsza.................................................................................................21 proces.................................................................................................................21 Tytuł Vii.............................................................................................................21 postępowania odrębne.......................................................................................21 Dział iii..............................................................................................................21 postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy . i.ubezpieczeń społecznych...........................................................................21 rozdział 1..przepisy ogólne.........................................................................21 Literatura................................................................................................21 Art. 459...................................................................................................26 Art. 460...................................................................................................72 Art. 461...................................................................................................96 Art. 462.................................................................................................112 Art. 463.................................................................................................117 Art. 464.................................................................................................131 Art. 46.................................................................................................136 Art. 466.................................................................................................146  spis treści Art. 467.................................................................................................17 Art. 468.................................................................................................182 Art. 469.................................................................................................193 Art. 470.................................................................................................213 Art. 471.................................................................................................21 Art. 472.................................................................................................221 Art. 473.................................................................................................229 Art. 474.................................................................................................237 Art. 475.................................................................................................239 Art. 4751................................................................................................241 Art. 476.................................................................................................260 rozdział 2..postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy..................320 Literatura..............................................................................................320 Art. 477.................................................................................................321 Art. 4771................................................................................................331 Art. 4772................................................................................................33 Art. 4773–477.......................................................................................340 Art. 4776................................................................................................341 Art. 4777................................................................................................342 rozdział 3..postępowanie w sprawach z zakresu . ubezpieczeń społecznych......................................................................342 Literatura..............................................................................................342 Art. 4778................................................................................................34 Art. 4779................................................................................................350 Art. 47710...............................................................................................377 Art. 47711...............................................................................................382 Art. 47712...............................................................................................393 Art. 47713...............................................................................................39 Art. 47714...............................................................................................396 Art. 47714a.............................................................................................413 Art. 4771...............................................................................................41 Art. 47716...............................................................................................416 6 Wykaz skrótóW Akty prawne – Konwencja o.ochronie praw człowieka i.podstawo-. wych wolności sporządzona w.rzymie dnia 4.listo- pada 1950.r. (Dz..U. z.1993.r. Nr.61, poz..284 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 23.kwietnia 1964.r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..121) – ustawa z.dnia 6.czerwca 1997.r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz..U. Nr.90, poz..557 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 26.stycznia 1982.r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..191) eKpC k.c. k.k.w. KN k.p. k.p.a. k.p.c. Konstytucja rp – Konstytucja rzeczypospolitej polskiej z.dnia 2.kwiet- nia 1997.r. (Dz..U. Nr.78, poz..483 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 26.czerwca 1974.r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz..U. z.1998.r. Nr.21, poz..94 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 14.czerwca 1960.r. – Kodeks postępo- wania administracyjnego (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..267 z późn. zm.) – ustawa z.dnia 17.listopada 1964.r. – Kodeks po- stępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..101 z.późn. zm.) 7 – ustawa z.dnia 6.czerwca 1997.r. – Kodeks postępowa- nia karnego (Dz..U. Nr.89, poz..555 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 15.września 2000.r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1030 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 29.sierpnia 1997.r. – Ordynacja podat- kowa (tekst jedn.: Dz..U. z.2012.r. poz..749 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 30.sierpnia 2002.r. – prawo o.postępo- waniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz..U. z.2012.r. poz..270 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 28.lipca 1939.r. – prawo o.sądach ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.1961.r. Nr.41, poz..215 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 25.lipca 2002.r. – prawo o.ustroju sądów administracyjnych (Dz..U. Nr.153, poz..1269 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 27.lipca 2001.r. – prawo o.ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..427 z.późn. zm.) – rozporządzenie Ministra polityki społecznej z.dnia 31.grudnia 2004.r. w.sprawie orzecznictwa lekarskie- go w.Kasie rolniczego Ubezpieczenia społecznego (Dz..U. z.2005.r. Nr.6, poz..46) – rozporządzenie Ministra polityki społecznej z.dnia 14.grudnia 2004.r. w.sprawie orzekania o.niezdol- ności do pracy (Dz..U. Nr.273, poz..2711 z.późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenia rady (we) nr. 44/2001 z. dnia (we) nr.44/2001 22.grudnia 2000.r. w.sprawie jurysdykcji i.uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w.spra- wach cywilnych i.handlowych (Dz..Urz. Ue L 12 z.16.01.2000 z.późn. zm.) – rozporządzenie Ministra pracy i.polityki społecznej z.dnia 11.października 2011.r. w.sprawie postępo- r.p.ś.e-r. wykaz skrótów k.p.k. k.s.h. o.p. p.p.s.a. p.s.u.s. p.u.s.a. p.u.s.p. r.o.l. KrUs r.o.l. zUs 8 r.u.s.p. statut zUs u. abolicyjna u.e.k. u.e.p. u.e.r. FUs u.k. u.k.s.c. u.n.ś.k. u.o.f.f.e. wykaz skrótów wania o.świadczenia emerytalno-rentowe (Dz..U.. Nr.237, poz..1412) – rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z.dnia 23. lutego 2007. r. – regulamin urzędowania są- dów powszechnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..259) – statut zakładu Ubezpieczeń społecznych stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra pracy i.polityki społecznej z.dnia 13.stycznia 2011.r. w.sprawie na- dania statutu zakładowi Ubezpieczeń społecznych (Dz..U. Nr.18, poz..93) – ustawa z.dnia 9.listopada 2012.r. o.umorzeniu na- leżności powstałych z.tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz..U. poz..1551) – ustawa z.dnia 21.listopada 2008.r. o.emeryturach ka- pitałowych (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..1097) – ustawa z.dnia 19.grudnia 2008.r. o.emeryturach po- mostowych (Dz..U. Nr.237, poz..1656 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 17.grudnia 1998.r. o.emeryturach i.ren- tach z.Funduszu Ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1440 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 24.stycznia 1991.r. o.kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i.okresu powojennego (tekst jedn.: Dz..U.. z.2012.r. poz..400 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 28.lipca 2005.r. o.kosztach sądowych w.sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..1025) – ustawa z.dnia 22.maja 2009.r. o.nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz..U. Nr.97,. poz..800 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 28.sierpnia 1997.r. o.organizacji i.funk- cjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..989 z.późn. zm.) 9 wykaz skrótów u.o.f.u.s. u.o.s.p. u.p. u.r.s. u.r.z.s. u.s.d.g. u.s.n.p. ustawa o.pip ustawa o.psp ustawa o.sw u.s.u.s. 10 – ustawa z.dnia 25.listopada 1986.r. o.organizacji i.fi- nansowaniu ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.1989.r. Nr.25, poz..137 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 24.października 1974.r. o.okręgowych sądach pracy i.ubezpieczeń społecznych (Dz..U.. Nr.39, poz..231 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 20.czerwca 1985.r. o.prokuraturze (tekst jedn.: Dz..U. z.2011.r. Nr.270, poz..1599 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 24.sierpnia 1991.r. o.państwowej straży pożarnej (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1340 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 9.kwietnia 2010.r. o.służbie więziennej (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..173 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 13.października 1998.r. o.systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1442 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 27.czerwca 2003.r. o.rencie socjalnej (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..982 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 27.sierpnia 1997.r. o.rehabilitacji za- wodowej i.społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł- nosprawnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2011.r. Nr.127,. poz..721 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 2.lipca 2004.r. o.swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..672. z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 17.czerwca 2004.r. o.skardze na na- ruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w.po- stępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i.postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz..U. Nr.179,. poz..1843 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 13.kwietnia 2007.r. o.państwowej inspekcji pracy (tekst jedn.: Dz..U. z.2012.r. poz..404 z.późn. zm.) u.ś.o.f. u.ś.o.w. u.ś.o.z. u.ś.p. u.ś.r. u.u.s.r. u. wypadk. u. zasiłk. u.z.e.f. wykaz skrótów – ustawa z.dnia 4.kwietnia 2014.r. o.świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w.razie wypad- ku lub choroby pozostających w.związku ze służbą (Dz..U. poz..616) – ustawa z.dnia 11.kwietnia 2003.r. o.świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w.razie wy- padków i.chorób pozostających w.związku ze służbą wojskową (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..213) – ustawa z.dnia 27.sierpnia 2004.r. o.świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz..U. z.2008.r. Nr.164, poz..1027 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 30.kwietnia 2004.r. o.świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..170 z późn. zm.) – ustawa z.dnia 28.listopada 2003.r. o.świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1456 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 20.grudnia 1990.r. o.ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..1403 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 30.października 2002.r. o.ubezpieczeniu społecznym z.tytułu wypadków przy pracy i.chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz..U. z.2009.r. Nr.167,. poz..1322 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 25.czerwca 1999.r. o.świadczeniach pieniężnych z.ubezpieczenia społecznego w.razie choroby i.macierzyństwa (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..159) – ustawa z. dnia 18. lutego 1994. r. o. zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencji wywiadu, służby Kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, straży Granicznej, Biura Ochrony rządu, państwowej 11 wykaz skrótów u.z.e.ż.z. u.z.g. u.z.i.w.w. u.z.w.ch. u.z.z. Apel.-Lub. Apel.-w-wa Biul. sAKa Biul. sN eps Gsp Gsp-pO M.p.pr. M. praw. Np 12 straży pożarnej i.służby więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..667 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 10.grudnia 1993.r. o.zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..666 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 13.marca 2003.r. o.szczególnych zasa- dach rozwiązywania z.pracownikami stosunków pra- cy z.przyczyn niedotyczących pracowników (Dz..U.. Nr.90, poz..844 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 29.maja 1974.r. o.zaopatrzeniu in- walidów wojennych i.wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz..U. z.2010.r. Nr.101, poz..648 z.późn. zm.) – ustawa z.dnia 30.października 2002.r. o.zaopatrzeniu z.tytułu wypadków lub chorób zawodowych powsta- łych w.szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz..U. z.2013.r. poz..737) – ustawa z.dnia 23.maja 1991.r. o.związkach zawodo- wych (tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r. poz..167) Czasopisma, zbiory orzecznictwa – Apelacja. sąd Apelacyjny w.Lublinie – Apelacja. sąd Apelacyjny w.warszawie – Orzecznictwo sądu Apelacyjnego w.Katowicach i.sądów okręgowych. Biuletyn – Biuletyn sądu Najwyższego – europejski przegląd sądowy – Gdańskie studia prawnicze – Gdańskie studia prawnicze – przegląd Orzecznic- twa – Monitor prawa pracy – Monitor prawniczy – Nowe prawo ONsA ONsAiwsA OsA OsAB OsAw OsNApiUs OsNC OsNCApiUs OsNCK OsNCpiUs OsNC-zD OsNKw OsNpUsisp Osp OspiKA OTK pip pizs pOsAG ppC ppips wykaz skrótów – Orzecznictwo Naczelnego sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego sądu Administracyjnego i.wojewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Apelacji wrocławskiej. Biuletyn sądu Apelacyjnego we wrocławiu – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Administra-. cyjna, pracy i.Ubezpieczeń społecznych (do nr.1. z.2003.r.) – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Cywilna (od 199.r.) – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Cywilna, Administracyjna, pracy i.Ubezpieczeń społecznych (w latach 1982–1994) – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Cywilna i.Karna (w latach 1953–1961) – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Cywilna, pracy i.Ubezpieczeń społecznych (w latach 1962– 1981) – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Cywilna. zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba Karna i.woj-. skowa wych – Orzecznictwo sądu Najwyższego. izba pracy, Ubez-. pieczeń społecznych i.spraw publicznych – Orzecznictwo sądów polskich – Orzecznictwo sądów polskich i.Komisji Arbitrażo-. – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – państwo i.prawo – praca i.zabezpieczenie społeczne – przegląd Orzecznictwa sądu Apelacyjnego w.Gdańsku – polski proces Cywilny – prawo pracy i.prawo socjalne 13 – prokuratura i.prawo – prawo pracy – przegląd sejmowy – przegląd sądowy – przegląd Ubezpieczeń społecznych i. Gospodar-. – samorząd Terytorialny – służba pracownicza – studia z.zakresu prawa pracy i.polityki społecznej – wojskowy przegląd prawniczy – zeszyty Naukowe sądownictwa Administracyj-. czych nego – z.zagadnień zabezpieczenia społecznego Inne – Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego – Agencja wywiadu – Biuro Ochrony rządu – Centralne Biuro Antykorupcyjne – dożywotnia emerytura kapitałowa – europejski Trybunał praw Człowieka – Fundusz emerytur pomostowych – Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowni-. czych wykaz skrótów prok. i.pr. pr. pracy prz. sejm. ps pUsiG sam. Teryt. sł. prac. sppips wpp zNsA zzzs ABw Aw BOr CBA DeK eTpCz Fep FGśp FUs ipN KNF KrUs/Kasa NFz 14 Fp funkcjonariusze – funkcjonariusze policji, ABw, Aw, UOp, CBA, sKw, – Fundusz pracy sww, sG, sw, psp i.BOr – Fundusz Ubezpieczeń społecznych – instytut pamięci Narodowej – Komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu – Komisja Nadzoru Finansowego – Kasa rolniczego Ubezpieczenia społecznego – Narodowy Fundusz zdrowia NsA OeK OFe osoby w.stosunku służby psp psUs pTe sA sC sG sKw sN sw sww TK TsUe UOp wsA zUs/zakład żołnierze wykaz skrótów – Naczelny sąd Administracyjny – okresowa emerytura kapitałowa – otwarty fundusz emerytalny – żołnierze i.funkcjonariusze – państwowa straż pożarna – polskie stowarzyszenie Ubezpieczenia społecznego – powszechne towarzystwo emerytalne – sąd apelacyjny – służba Celna – straż Graniczna – służba Kontrwywiadu wojskowego – sąd Najwyższy – służba więzienna – służba wywiadu wojskowego – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał sprawiedliwości Unii europejskiej (od 2009.r.) – Urząd Ochrony państwa – wojewódzki sąd administracyjny – zakład Ubezpieczeń społecznych – żołnierze zawodowi 1 16 Słowo wStępne Oddawany do rąk Czytelników Komentarz do postępowania od- rębnego w.sprawach z.zakresu prawa pracy i.ubezpieczeń społecznych jest pierwszym na rynku wydawniczym samodzielnym opracowaniem pracowniczej i.socjalnej problematyki procesowej. Jak dotąd bowiem ta część procedury cywilnej była poddawana ocenie w.ramach komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego, co – z.racji objętości tego aktu prawnego – wymuszało ograniczenie rozważań na ten temat. Oderwanie komentarza do przepisów wyróżnionego postępowania odrębnego od reszty cywilnej regulacji procesowej umożliwia zatem rozszerzenie przed- miotu analiz oraz pogłębienie, nierzadko z.krytycznymi uwagami, wielu wątków pojawiających się w.dotychczasowym piśmiennictwie i.orzecz- nictwie sądowym. Dodatkowym atutem niniejszej publikacji powinien być również fakt, że autorzy nie skupiają się wyłącznie na kwestiach postępowania pierwszoinstancyjnego, lecz przy okazji komentowania różnych przepisów postępowania odrębnego odnoszą się także do innych regulacji, zarów- no procedury cywilnej, jak i.uregulowań pozakodeksowych, tj. kosztów sądowych (przy uchylonym art..463 k.p.c.), postępowania apelacyjnego (przy art..466 k.p.c.) i.uproszczonego (przy art..466 k.p.c.), postępowań ze skargi: kasacyjnej (przy art..4751.k.p.c.), o.wznowienie postępowania (przy art..459 i.466 k.p.c.), o.stwierdzenie niezgodności z.prawem prawo- mocnego orzeczenia (przy art..459 k.p.c.) i.o.naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w.postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (przy art..471 k.p.c.) czy też odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu- szy publicznych za rażące naruszenie prawa (przy art..47714 k.p.c.). 17 słowo wstępne Komentarz do postępowania odrębnego w.sprawach z.zakresu pra- wa pracy i.ubezpieczeń społecznych jest łącznym, choć nie wspólnym, efektem pracy przedstawicieli nauki prawa pracy i.ubezpieczeń społecz- nych, sądownictwa pracy i.ubezpieczeń społecznych oraz obsługi prawnej instytucji ubezpieczeń społecznych. zawodowe zróżnicowanie autorów pozwoliło na wzbogacenie opracowania o.ustosunkowanie się do tych problemów związanych z.pracowniczą i.socjalną regulacją procesową, które ujawniają się w.praktyce na etapie sądowego stosowania prawa, w.tym z.perspektywy organu rentowego. w.konstrukcji Komentarza (do przepisów art..459–476 k.p.c.) doko- nano podziału na osobne punkty dotyczące spraw z.zakresu prawa pracy i.spraw z.zakresu ubezpieczeń społecznych, natomiast ze względu na szeroki zakres przedmiotowy art..4779 k.p.c. został skomentowany przez dwóch autorów. Opole–Wrocław, wrzesień 2014 r. Kamil Antonów Andrzej Jabłoński 18 UstaWa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161) 19 20 Część pierwsza poStępowAnie roZpoZnAwcZe Księga pierwsza proceS Tytuł VII poStępowAniA odrębne Dział III Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Literatura: B. Adamiak, Rozgraniczenie właściwości sądów w polskim systemie prawnym (w:) J. Góral, r. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyj- ne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, warszawa 2005; . K..Antonów (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, warszawa 2014; K. Antonów, Kontradyktoryjno-dyspozycyjny model procesu cywilnego a po- stępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w:) z.. Kubot, T..Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileu- szowa Profesora Herberta Szurgacza, warszawa 2011; idem,.Sprawy z zakresu 21 Literatura Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, warszawa 2011; r. Babińska, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, pizs 2007, nr.4; idem,. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, warszawa 2007; r..Babińska-Górecka, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dzie- dzinie ubezpieczenia społecznego, warszawa 2014; idem,.Wznowienie postępo- wania w sprawach emerytalno-rentowych (w:) Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych, psUs, Gniezno 2008; K.w. Baran (red.), Kodeks pra- cy. Komentarz, warszawa 2012; idem,.Prawo do sądu a modele organizacji syste- mu rozstrzygania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (w:) B. wagner (red.), Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, Kraków 1996; K.w. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, warszawa 2013; K.w. Baran (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism, warszawa 2013; K.w. Baran, Sądowy wymiar spra- wiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy, warszawa 1996; idem,.Ugodowe likwidowanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, Kraków 1992; idem,.Z pro- blematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) . B.M. ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t..iii, sosnowiec 2013; K.w. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t..1..Część ogólna prawa pracy, warszawa 2010; B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LeX/el. 2013; J. Brol, T. szymanek, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, warszawa 1989; w. Broniewicz, Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, Np 1965, nr.5; M..Cholewa-Klimek, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, warszawa 2010; p. Czarnecki, Odpowiedzialność pracodawcy a roz- wój struktur holdingowych, LeX/el. 2014; z. Czeszejko-sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP (ogólna charakterystyka), pip 1997, z. 11–12; H. Dolecki, T. wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t..i. Artykuły 1–366, LeX/el. 2013; H. Dolecki, T..wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t..ii. Artykuły 367–50537, LeX/el. 2013; H. Dolecki, T..wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t..V. Artykuły 1096–1217, LeX/el. 2013; M. Dziurda, Reprezentacja Skarbu Państwa w proce- sie cywilnym, Kraków 2005; T. ereciński, Apelacja w postępowaniu cywilnym,. warszawa 2009; T. ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t..1, warszawa 2009; T. ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze,. t.. i, warszawa 2012; T.. ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t..ii, warszawa 2012; r. Flejszar, Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy, sppips, Kraków 2010; 22 rozdział 1. przepisy ogólne Literatura L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, LeX/el. 2011; e. Gapska, Koszty są- dowe w sprawach cywilnych. Komentarz, LeX/el. 2012; K. Gonera, Ustawa o kosz- tach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, warszawa 2011; A. Góra-. -Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t.. i, warszawa 2013; idem,.Postępowanie w sprawach o ustalenie istnienia umowy o pracę – uwagi, M.p.pr. 2005, nr.6; z..Góral (red.), p. prusinowski, Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, warszawa 2013; A. Górski, L..walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, warszawa 2008; p. Grzebyk, Jurysdykcja krajowa w spra- wach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001,. warszawa 2011; p. Grzebyk, Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach z zakre- su prawa pracy w kodeksie postępowania cywilnego i wybranych umowach o po- mocy prawnej, pizs 2010, nr.4; B. Gudowska, K. ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz,. warszawa 2013; z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji Kodeksu pracy – część I, pizs 1997, nr.5; idem,.Pojęcie pracodawcy po nowelizacji Kodeksu pra- cy – część II, pizs 1997, nr.6; A.G. Harla, Zdolność sądowa w świetle obowiązu- jących przepisów prawnych, studia prawnicze 1986, nr.3–4; J. iwulski, Kodeks pracy – orzecznictwo, Kraków 1997; idem,.Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, warszawa 1992; A..Jabłoński, Stosunek pracy pracowników samorządowych, warszawa 2012; Cz..Jackowiak, Zakładowe organy wymiaru sprawiedliwości w sporach ze stosunku pracy, poznań 1965; A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopa- da 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, LeX/el. 2014; A. Januchowski, Roszczenia pracownicze: jedna sprawa, różne tryby, rzeczpospolita z.27.paź- dziernika 2008.r.; K. Jaśkowski, Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 li- stopada 2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę,. pizs 2009, nr.2; M. Jędrzejewska, Problemy wynikające z regulacji zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym, ps 1993, nr.10; J. Jodłowski, z. resich, J..Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. weitz, Postępowanie cywilne, warszawa 2009; J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006; idem,.Spory ze stosunku pracy, warszawa 1965; L..Kaczyński, W sprawie jednostki organiza- cyjnej jako pracodawcy, pizs 1998, nr.5; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t..ii. Komentarz do art..301–633 k.s.h., warszawa 2013; M. Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, warszawa 2013; K. Korzan, Kurator w postępowaniu cywilnym, warszawa 1966; z. Kubot, T. Kuczyński, z. Masternak, H..szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, warszawa 2010; D.e. Lach, Reprezentacja procesowa organów rentowych, zzzs 2012, nr.4; 23 Literatura Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... T. Liszcz, Kontradyktoryjne postępowanie sądowe w sporach pracowniczych po zmianie k.p.c., pizs 2005, nr.3; idem,.Prawo pracy, warszawa 2012; M. Malczyk- Herdzina, Uprzywilejowanie procesowej pozycji pracownika w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym, a konstytucyjna zasada równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP), sppips, Kraków 2010; M. Malczyk-Herdzina, r..Flejszar, Pojęcie „sądu właściwego” i „organu właściwego” na gruncie przepisów k.p.c. normujących postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sppips, Kraków 2011; M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym, warszawa 2012; A. Marek, Sądowe ustalanie wypadku przy pracy, sł. prac. 2009, nr.10; e.. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, warszawa 2013; M..Mędrala, Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, warszawa 2011; idem,.Kontaminacja postępowania sądo- wego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w rela- cji do funkcji ochronnej, sppips, Kraków 2010; idem,.Kumulacja przedmiotowa roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy rozpatrywanych w różnych składach sądowych, sppips, Kraków 2011; z. Milczek, Koszty sądowe w sprawach z za- kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pizs 2006, nr.7; A. Milewski, Zwrot akt sprawy organowi rentowemu w trybie art. 467 § 4 k.p.c., pizs 2006, nr.4; L.. Miroszewski, Czy spółka cywilna jest pracodawcą?, pizs 2000, nr. 9; e..Modliński, Sądy ubezpieczeń społecznych jako szczególne sądy administracyj- ne, warszawa 1946; B. Myszka, Status prawny spółki cywilnej w świetle orzecz- nictwa Sądu Najwyższego, ps 1994, nr.6; z..Niedbała (red.), Prawo pracy,. warszawa 2012; A. patulski, Spory ze stosunków pracy a inne rodzaje sporów,. warszawa 1984; K. piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,. t..ii, warszawa 2010; s. pilipiec, Teoretycznoprawne aspekty zasady prawa do sądu, Annales UMCs sectio G, Lublin 2000; p..pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, warszawa 2005; M..raczkowski, Koszty za- stępstwa procesowego w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym,. pizs 2012, nr.10; T. romer, Właściwość sądów administracyjnych i sądów po- wszechnych w sprawach z zakresu prawa pracy (w:).M..Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, warszawa 2011; K. rymkiewicz, Dowód z zeznań świadków w sprawach z zakresu prawa pracy, sppips, Kraków 2010; w. sanetra, Kilka refleksji w kwestii prawa do sprawiedliwego wyroku (w:).z. Niedbała (red.), Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, warszawa 2010; idem,.O pojęciu jednolitości orzecznictwa sądowego oraz sposobach jej zapewnienia, ps 2007, nr.6; idem,.Podstawy kasacyjne w sprawach z zakresu 24 rozdział 1. przepisy ogólne Literatura prawa pracy, pizs 2000, nr.2; idem,.Postępowanie w sprawach emerytalno-ren- towych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (w:).Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych, psUs, Gniezno 2008; idem,.Refleksje o terminologii kodeksu postępowania cywilnego (w:).J..Gudowski, K. weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t..1,. warszawa 2011; idem,.Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, ps 2011, nr.9; idem,.Sądy powszechne i Sąd Najwyższy jako władza sądownicza (w:) A. szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., Gdańsk 2008 (także ps 2008, nr.6); idem,.Spór o spory kompetencyjne, ps 2003, nr.9; idem,.Swoboda decyzji sędziowskiej z perspektywy Sądu Najwyższego, ps.2008, nr.11–12; idem,.Ustrój sądów a rozstrzyganie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ps 2009, nr.9; idem,.Uwagi o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, ps 2005, nr.9; idem,. W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym, eps 2006, nr.3; idem,.Władza sądownicza według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (w:) M. seweryński, J. stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu,. Gdańsk 2012; idem,.Właściwość sądów powszechnych (sądów pracy i ubezpieczeń społecznych) i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń spo- łecznych (w:).M..Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgranicze- nia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, warszawa 2011; idem,. W sprawie spraw z zakresu prawa pracy (w:) z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Z za- gadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, warszawa 2011; M. sawczuk, Wyzwania płynące z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w dziedzinie prawa sądowego cywil- nego, studia iuridica Lublinensia 2003, t..ii; J. stelina (red.), Prawo pracy, warszawa 2012; A.M. świątkowski, M. wujczyk, Przyszłość sądów pracy, ps.2009, nr.11–12; J..Turek, Ugoda w procesie cywilnym, M. praw. 2005, nr.21; p. wąż, Koncepcja pracodawcy rzeczywistego w świetle art. 3 k.p., M.p.pr. 2007, nr. 3; K..weitz,.Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, warszawa 2005; A..wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005; A. zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, warszawa 2014; T. zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna,. warszawa–Kraków 1994. 2 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... Art. 459. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. I. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 1. Rozwój regulacji prawnej dotyczącej postępowania w spra- wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. pierwsze w.miarę kompleksowe uregulowanie sporów ze stosunku pracy nastąpiło na mocy rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z.dnia 22.marca 1928.r. o.sądach pracy (Dz..U. Nr.37, poz..350). sądy pracy, jako sądy specjalne, zostały powołane do rozstrzygania spraw spornych cywilnych wynikających m.in. ze stosunku pracy i.nauki zawodowej między praco- dawcami a.pracownikami lub uczniami. Modyfikacja systemu orzekania w.sprawach z.zakresu prawa pracy nastąpiła już kilka lat później w.związku z.wejściem w.życie z.dniem 1.stycznia 1935.r. rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z.dnia 24.października 1934.r. – prawo o.sądach pracy (Dz..U. Nr.95, poz..854 z.późn. zm.), w.którym doprecyzowano zwłasz- cza właściwość sądów pracy (m.in. sprawy ze stosunku pracy, stosunku chałupniczego i.z.umowy o.naukę zawodową, w.których wartość przed- miotu sporu nie przewyższała 10 tys. zł) oraz tryb odwoławczy (skarga apelacyjna przysługiwała do sądu okręgowego jako sądu powszechnego, a.gdy wartość przedmiotu zaskarżenia przekraczała 300 zł dopuszczalna była także skarga kasacyjna do sądu Najwyższego). po zakończeniu ii.wojny światowej wznowiono działalność sądów pracy w.ramach rozporządzenia z.1934.r. Jednak już w.1950.r. sądy te zostały zlikwidowane i.zgodnie z.dekretem z.dnia 26.października 1950.r. o.przekazaniu sądom powszechnym spraw w.zakresie sądownictwa pracy (Dz..U. Nr.49, poz..446) rozpatrywanie spraw z.zakresu prawa pracy pod- porządkowano ogólnym przepisom postępowania w.sprawach cywilnych. Jednocześnie wprowadzono pozasądowy model ochrony prawnej w.indy- widualnych sporach pracy, tj. zakładowe komisje rozjemcze powoływane w.przedsiębiorstwach uspołecznionych zatrudniających stale co najmniej 100 pracowników (zob. dekret z.dnia 24.lutego 1954.r. o.zakładowych 26 ——————— Kamil Antonów ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 komisjach rozjemczych, Dz..U. Nr.10, poz..35). postępowanie przed tymi komisjami (zakładowymi i.terenowymi lub odwoławczymi do spraw pra- cy) było obowiązkowym etapem rozpatrywania sporów ze stosunku pracy do.lipca 1985.r., kiedy to wprowadzono fakultatywność, przed skierowa- niem sprawy na drogę sądową, wszczęcia przez pracownika postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą (art..242 §.2 k.p.). również sądownictwo ubezpieczeń społecznych zostało wyodręb- nione w.okresie międzywojennym, tj. pod koniec ii.rzeczypospolitej, na mocy ustawy z.dnia 28.lipca 1939.r. – prawo o.sądach ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.1961.r. Nr.41, poz..215 z.późn. zm.). po wojnie – mimo zmiany ustroju politycznego i.społeczno-gospodar- czego – ustawa ta nie została uchylona i, w.nieco zmodyfikowanej wer- sji, funkcjonowała w.obrocie prawnym do końca 1974.r. regulowała dwuinstancyjne postępowanie przed sądami ubezpieczeń społecznych: 1) okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych (skarga na decyzję or- ganu rentowego lub rady nadzorczej oddziału zUs) i.2) Trybunałem Ubezpieczeń społecznych (skarga rewizyjna od orzeczeń okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych). Charakterystyczne dla tej procedury było m.in. (obszernie na ten temat e. Modliński, Sądy ubezpieczeń społecznych..., s..1 i.n.): – szerokie rozumienie osoby legitymowanej (skarżącego) do wniesienia skargi – był to każdy, kto twierdził, że decyzja narusza jego prawa lub obciąża go obowiązkiem bez podstawy prawnej (art..96 p.s.u.s.); – wyodrębnienie, jako strony postępowania (obok skarżącego i.organu rentowego), przypozwanego, czyli tego, czyje prawa lub obowiązki zależały od rozstrzygnięcia sporu (art..95 i.99 p.s.u.s.), tj. w.dzi- siejszym rozumieniu zainteresowanego (zob. art..47711 §.2 zdanie pierwsze k.p.c.); – możliwość zaskarżenia decyzji organu rentowego przez rzecznika interesu publicznego (art..97 p.s.u.s.); – postanowienie, że, co do zasady, skarga do sądu ubezpieczeń spo- łecznych nie wstrzymywała wykonania zaskarżonej decyzji (art..204 p.s.u.s.); – orzekanie ponad żądanie skargi, z.wyjątkiem przedmiotów nieobjętych postępowaniem przed organem rentowym (art..296 §.2 p.s.u.s.); ——————— Kamil Antonów ——————— 27 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... – uchylanie decyzji organu rentowego (art..297 p.s.u.s.) w.sytuacjach określonych w.art..298 p.s.u.s., powodujące zniesienie postępowania organu rentowego lub odesłanie sprawy temu organowi do ponow- nego rozpoznania; – postanowienie, że podstawę wyroku sądu ubezpieczeń społecznych stanowił całokształt okoliczności faktycznych ujawnionych w.toku postępowania sądowego oraz postępowania przed organem rentowym (art..302 p.s.u.s.); – natychmiastowa wykonalność wyroku sądu ubezpieczeń społecznych (art..326 §.1 p.s.u.s.), jeżeli: a) zatwierdzał decyzję organu rentowego (w części zatwierdzającej) oraz b) przyznawał skarżącemu prawo do świadczeń periodycznych (w części dotyczącej świadczeń przypa- dających w.czasie po doręczeniu wyroku organowi rentowemu); – brak możliwości złożenia skargi rewizyjnej przez stronę, jeżeli sąd uwzględnił jej żądanie lub orzekł ponad żądanie (art..339 §.2 p.s.u.s.) – rozwiązanie to uwzględniało, formułowany współcześnie przez niektórych przedstawicieli doktryny postępowania cywilnego, wy- móg istnienia pokrzywdzenia (tzw. gravamen) skarżącego kwestio- nowanym orzeczeniem lub istnienia interesu prawnego skarżącego w.zaskarżeniu orzeczenia (stan niezgodności orzeczenia z.żądaniem); przy czym przepisy procedury cywilnej nie ustanawiają warunku dopuszczalności środka zaskarżenia w.postaci interesu skarżącego w.zaskarżeniu orzeczenia; należy przyjąć, że brak pokrzywdzenia (interesu prawnego) nie może być przyczyną odrzucenia apelacji, a.twierdzenie strony o.istnieniu wady wystarcza do zaskarżenia orzeczenia, rzeczywiste bowiem istnienie lub nieistnienie uchybie- nia jest problemem nie dopuszczalności, ale zasadności zaskarżenia (T..ereciński, Apelacja w postępowaniu..., s..69–71); – brak postanowienia, na wzór art..39813 §.2 k.p.c., o.niedopuszczalno- ści powołania nowych faktów i.dowodów oraz związania Trybunału Ubezpieczeń społecznych ustaleniami faktycznymi stanowiącymi pod- stawę zaskarżonego orzeczenia (por. jednak art..354 §.1 p.s.u.s.). wraz z.uchwaleniem kodeksu pracy i.uchyleniem prawa o.sądach ubezpieczeń społecznych od dnia 1.stycznia 1975.r. weszła w.życie ustawa z.dnia 24.października 1974.r. o.okręgowych sądach pracy i.ubezpieczeń 28 ——————— Kamil Antonów ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 społecznych (Dz..U. Nr.39, poz..231 z.późn. zm.), która ukształtowała na lata 1975–1985 specjalny, umiejscowiony poza strukturą sądownictwa powszechnego, system sądownictwa pracy i.ubezpieczeń społecznych. Na mocy tego aktu prawnego reaktywowano zatem sądownictwo pracy, zniesiono Trybunał Ubezpieczeń społecznych i.okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych, wprowadzając okręgowe sądy pracy i.ubezpieczeń społecz- nych właściwe zarówno w.sprawach z.zakresu prawa pracy, jak i.ubezpie- czeń społecznych. w.dziedzinie spraw z.zakresu prawa pracy sądy te roz- patrywały odwołania od orzeczeń komisji rozjemczych i.komisji odwoław- czych do spraw pracy, natomiast w.obszarze spraw z.zakresu ubezpieczeń społecznych były one właściwe w.sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, w.tym, od 1960.r., odwołań od decyzji (od 1975.r. orzeczeń) rad nadzorczych oddziałów zUs rozpatrujących odwołania od decyzji oddziałów zUs w.sprawach świadczeń z.ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i.macierzyństwa, świadczeń z.ubezpieczenia rodzinnego, objęcia ubezpieczeniem społecznym i.wymiaru składek oraz emerytur (od 197.r.), rent i.zaopatrzeń, z.wyjątkiem decyzji oddziałów zUs wydanych w.sprawach uznaniowych i.dotyczących inwalidztwa (art..11 ustawy z.dnia 13.kwietnia 1960.r. o.zmianach właściwości w.dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i.opieki społecznej, Dz..U. Nr.20, poz..119. z.późn. zm. w.brzmieniu sprzed dnia 1.lipca 1985.r.). postępowanie w.spra- wach z.zakresu prawa pracy i.ubezpieczeń społecznych było jednoinstan- cyjne, gdyż od orzeczenia okręgowego sądu pracy i.ubezpieczeń społecz- nych nie przysługiwało odwołanie (art..68 u.o.s.p.), mogła być natomiast wniesiona rewizja nadzwyczajna do sądu Najwyższego. Okręgowy sąd pracy i.ubezpieczeń społecznych nie był związany granicami wniosków i.zarzutów odwołania (art..55 u.o.s.p.), miał możliwość orzekania ponad żądanie (art..57 u.o.s.p.), a.uchylając zaskarżone orzeczenie, przekazywał sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi orzekającemu lub organowi rentowemu (art..63 §.3 u.o.s.p.). Od dnia 1.lipca 1985.r. rozpatrywanie spraw z.zakresu prawa pracy i.ubezpieczeń społecznych powierzono – na mocy ustawy z.dnia 18.kwiet- nia 1985.r. o.rozpoznawaniu przez sądy spraw z.zakresu prawa pracy i.ubezpieczeń społecznych (Dz..U. Nr.20, poz..85 z.późn. zm.) – sądom pracy – wydziałom w.sądach rejonowych i.sądom pracy i.ubezpieczeń spo- ——————— Kamil Antonów ——————— 29 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... łecznych – wydziałom w.sądach wojewódzkich (sprawy z.zakresu prawa pracy) oraz sądom pracy i.ubezpieczeń społecznych, a.od dnia 1.paździer- nika 2001.r. sądom pracy oraz sądom pracy i.ubezpieczeń społecznych (sprawy z.zakresu ubezpieczeń społecznych). Tym samym sądownictwo pracy i.ubezpieczeń społecznych włączono w.struktury sądownictwa po- wszechnego, o.czym świadczy także umiejscowienie materii postępowania w.sprawach z.zakresu ubezpieczeń społecznych w.dziale iii.tytułu Vii księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego na mocy ustawy z.dnia 18.kwietnia 1985.r. o.zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz..U. Nr.20, poz..86). początkowo, w.sprawach z.zakresu ubezpieczeń społecznych, utrzymano jednoinstancyjność omawianego postępowania, uniemożliwiając złożenie środków odwoławczych od orzeczenia sądu wojewódzkiego – sądu pracy i.ubezpieczeń społecznych (zob. art..4778. §.2 k.p.c. w.brzmieniu do dnia 31.grudnia 1990.r.); dopuszczalna była natomiast rewizja nadzwyczajna do sądu Najwyższego. Dwuinstancyjność – w.związku z.utworzeniem sądów apelacyjnych, w.których wyodręb- niono sądy pracy i.ubezpieczeń społecznych – wprowadzono w.1990.r., a.odwołanie do sądu apelacyjnego przysługiwało od orzeczenia sądu woje- wódzkiego wydanego po dniu 1.stycznia 1991.r. (zob. uchwałę sN z.dnia 10.kwietnia 1991.r., ii.Uzp 1/91 z.glosą r. więckowskiego, Osp.1992,. z. 1, poz..18). Kolejne zmiany konstrukcji prawnej postępowania odrębnego w.spra- wach z.zakresu prawa pracy i.ubezpieczeń społecznych nastąpiły od dnia 1.lipca 1996.r. w.związku z.wejściem w.życie ustawy z.dnia 1.marca 1996.r. o.zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń prezydenta rzeczypospolitej – prawo upadłościowe i.prawo o.postępowaniu ukła- dowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o.kosztach sądowych w.sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz..U.. Nr.43, poz..189 z.późn. zm.). wiązało się to po pierwsze z.zastąpie- niem rewizji przez apelację (najpierw od wyroku sądu wojewódzkiego, a.następnie, od 1999.r., od wyroku sądu okręgowego) oraz po drugie – z.zastąpieniem rewizji nadzwyczajnej przez kasację (od 2005.r. – skargę kasacyjną), z.możliwością jej złożenia, w.sprawach z.zakresu ubezpieczeń społecznych, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w.sprawach o.przyznanie i.o.wstrzymanie emerytury lub renty oraz o.objęcie obo- 30 ——————— Kamil Antonów ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 wiązkiem ubezpieczenia społecznego (od dnia 1.lipca 2000.r. na mocy ustawy z.dnia 24.maja 2000.r. o.zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o.zastawie rejestrowym i.rejestrze zastawów, ustawy o.kosztach sądowych w.sprawach cywilnych oraz ustawy o.komornikach sądowych i.egzekucji, Dz..U. Nr.48, poz..554 z.późn. zm.). Kolejnych zmian w.organizacji sądownictwa pracy i.ubezpieczeń społecznych dokonano: – w.2001.r. – wprowadzono zróżnicowanie właściwości rzeczowej, polegające na tym, że sąd okręgowy jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do właściwości sądu rejonowego (zmiana art..4778.k.p.c.); – w.2005.r. – zrezygnowano z.udziału ławników w.rozpoznawaniu spraw z.zakresu ubezpieczeń społecznych (zmiana art..47 k.p.c.); – w.2012.r. – uchylono przepisy o.wyznaczaniu do orzekania w.sądach pracy i.ubezpieczeń społecznych (sądach rejonowych i.sądach okrę- gowych) sędziów wykazujących szczególną znajomość problema- tyki spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i.potrzeb osób ubezpieczonych (uchylenie §.4 w.art..12 i.§.3 w.art..16 p.u.s.p.); – w.2012.r. – zrezygnowano z.nazywania wydziałów pracy, wydziałów ubezpieczeń społecznych lub wydziałów pracy i.ubezpieczeń spo- łecznych w.sądach okręgowych sądami pracy, sądami ubezpieczeń społecznych lub sądami pracy i.ubezpieczeń społecznych (zmiany art..16 p.u.s.p.). 2. Organizacja sądownictwa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2.1. Struktura sądownictwa pracy i ubezpieczeń społecznych. w.spra- wach z.zakresu prawa pracy, w.szczególności w.sprawach, o.których mowa w.art..461 §.11.k.p.c., standardowo sądem i.instancji jest sąd rejonowy – wydział pracy lub wydział pracy i.ubezpieczeń społecznych (art..12 §.1a pkt.2 p.u.s.p.). sądem ii.instancji jest natomiast sąd okręgowy – wydział pracy lub wydział pracy i.ubezpieczeń społecznych (art..16 §.4a pkt.1. p.u.s.p.). w.sprawach z.zakresu ubezpieczeń społecznych sądem i.in- stancji – poza przypadkami określonymi w.art..4778.§.2 k.p.c., w.których właściwy jest sąd rejonowy – wydział ubezpieczeń społecznych lub pra- cy i.ubezpieczeń społecznych – jest sąd okręgowy (art..4778.§.1 k.p.c.), w.którym wyodrębniono wydział ubezpieczeń społecznych lub wydział ——————— Kamil Antonów ——————— 31 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... pracy i.ubezpieczeń społecznych, a.sądem ii.instancji – odpowiednio sąd okręgowy lub sąd apelacyjny – wydział pracy i.ubezpieczeń społecznych (art..18 §.1 pkt.3 p.u.s.p.). 2.2. Środki zaskarżenia. postępowanie w.sprawach z.zakresu pra- wa pracy i.ubezpieczeń społecznych jest dwuinstancyjne z.możliwością złożenia zwyczajnych środków zaskarżenia, tj. środków odwoławczych (apelacji i.zażalenia) na nieprawomocne wyroki i.postanowienia sądu i.in- stancji. z.kolei od prawomocnych orzeczeń sądu ii.instancji przysługują nadzwyczajne środki zaskarżenia, tj. skarga kasacyjna, skarga o.wzno- wienie postępowania i.skarga o.stwierdzenie niezgodności z.prawem prawomocnego orzeczenia. II. Sprawy z zakresu prawa pracy 1. Zagadnienia pojęciowe. postępowanie sądowe regulowane przepi- sami kodeksu postępowania cywilnego, choć nie wyczerpuje problematyki sporów powstających w.obszarze prawa pracy (tzw. sporów pracy; por. K.w. Baran (w:) K.w. Baran (red.), Procesowe prawo pracy..., s..21 i.n.), to ma jednak dla rozwiązywania tych sporów zasadnicze znaczenie. sprawy ze stosunków z.zakresu prawa pracy są sprawami cywilnymi w.rozumieniu art..1 k.p.c. są to sprawy cywilne w.znaczeniu materialnym. pojęcie „sprawy ze stosunków z.zakresu prawa pracy”, którym posługuje się art..1 k.p.c., ma znaczenie szersze niż zdefiniowane w.art..476 §.1 k.p.c. pojęcie „sprawy z.zakresu prawa pracy”. Na pojęcie „sprawy cywilnej ze stosunków z.zakresu prawa pracy” w.rozumieniu art..1 k.p.c. składa- ją się łącznie sprawy z.zakresu prawa pracy, dla których przewidziano postępowanie odrębne, jak również inne sprawy, dla których przewi- dziano zastosowanie kodeksu postępowania cywilnego. Należy tu wska- zać niektóre sprawy z.zakresu zbiorowego prawa pracy, jak np. sprawy dotyczące rejestracji układów zbiorowych pracy (art..24111 §.5 i.4 k.p.) oraz postępowanie dotyczące stwierdzenia reprezentatywności związków zawodowych (art..24117 §.2 i.art..24125a §.5 k.p.), które są rozpatrywane w.postępowaniu nieprocesowym. Można zatem przyjąć, że kodeks po- stępowania cywilnego ma zastosowanie do spraw z.zakresu prawa pracy 32 ——————— Andrzej Jabłoński ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 w.rozumieniu art..476 §.1 k.p.c., które należą do indywidualnego prawa pracy, jak również wyjątkowo w.niektórych obszarach zbiorowego prawa pracy, z.tym jednak, że te drugie rozpatrywane są w.trybie nieprocesowym (w. sanetra, W sprawie spraw z zakresu..., s..211). Natomiast zbiorowe spory pracy rozwiązywane są w.trybie uregulowanym w.ustawie z.dnia 23.maja 1991.r. o.rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz..U. Nr.,. poz..236) i.nie są sprawami cywilnymi w.rozumieniu art..1 k.p.c. 2. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. sprawy z.zakresu prawa pracy, zdefiniowane w.art..476 §.1 k.p.c., roz- poznawane są w.trybie odrębnym, uregulowanym w.art..459–4777 k.p.c. Odrębny tryb postępowania w.tej kategorii spraw, zakładający przyspie- szenie i.odformalizowanie procedury, ma służyć zapewnieniu należytej ochrony uprawnieniom pracowniczym (por. uchwałę pełnego składu izby pracy i.Ubezpieczeń społecznych sN z.dnia 30.września 1966.r., iii.pzp 28/66, OsNCpiUs 1967, nr.1, poz..1, wytyczne wymiaru sprawiedliwości praktyki sądowej dotyczące ochrony uprawnień pracowników w.postę- powaniu odrębnym). zgodnie z.art..13 §.1 k.p.c., sąd rozpoznaje sprawy w.procesie, chy- ba że ustawa stanowi inaczej. w.wypadkach przewidzianych w.ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o.postępowaniach odrębnych. zasadą jest zatem rozpoznawanie spraw cywilnych w.procesie w.postę- powaniu zwykłym, postępowanie odrębne zaś przewidziane jest tylko w.odniesieniu do tych spraw, które wyraźnie zostały do tego postępo- wania przekazane. Jednym z.postępowań odrębnych jest uregulowane w.art..459– 4777 k.p.c. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy. . w.postępowaniu tym rozpoznawane są sprawy z.zakresu prawa pra-. cy, które zostały zdefiniowane w.art..476 §.1 k.p.c. Obowiązują w.nim wszystkie instytucje procedury cywilnej o.ogólnym charakterze, ale z.licz- nymi modyfikacjami i.uzupełnieniami. Odrębny tryb postępowania w.tej kategorii spraw, zakładający przyspieszenie i.odformalizowanie procedury, ma służyć zapewnieniu należytej ochrony uprawnieniom pracowniczym (por. powołaną wyżej uchwałę pełnego składu izby pracy i.Ubezpieczeń społecznych sN z.dnia 30.września 1966.r., pzp 28/66). sprawa z.zakresu prawa pracy może być rozpoznana wyłącznie we- dług przepisów o.postępowaniu odrębnym w.tych sprawach, co wynika ——————— Andrzej Jabłoński ——————— 33 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... wprost z.art..459 w.zw. z.art..13 §.1 zdanie drugie k.p.c. inaczej rzecz ujmując, sprawa z.zakresu prawa pracy nie może być rozpoznana w.po- stępowaniu zwykłym. 3. Prawo do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy. prawo do sądu przewidziane w.art..45 ust..1 Konstytucji rp i.art..6 eKpC wyraża się uprawnieniem do żądania rozpatrzenia każdej sprawy, w.tym również spraw z.zakresu prawa pracy, przez właściwy sąd. przyjmuje się, że jest to prawo podmiotowe jednostki, dające każdemu podstawę do wysunię- cia roszczenia o.rozpatrzenie sprawy przez sąd (z. Czeszejko-sochacki, Prawo do sądu w świetle..., s..105; s. pilipiec, Teoretycznoprawne aspekty zasady..., s..224; M. sawczuk, Wyzwania płynące z orzecznictwa..., s..11). Jednostka może uruchomić mechanizm związany z.wszczęciem i.pro- wadzeniem postępowania przed sądem, chyba że istnieje w.odniesieniu do dochodzonego prawa ustawowe wyłączenie drogi sądowej. wszelkie wątpliwości co do tego, czy prawo do sądu przysługuje, powinny być wyjaśnione przy założeniu konstytucyjnego domniemania prawa do sądu. Na prawo do sądu składają się: procedura umożliwiająca dostęp do sądu i.poszanowanie praw uczestnika, realny dostęp do sądu (w tym m.in. właściwe zorganizowanie organów i.umiarkowane opłaty) oraz prawo do rozpatrzenia sprawy w.rozsądnym terminie i.bez nieuzasadnionej zwłoki (por. p. pogonowski, Realizacja prawa do sądu..., s..7 i.n.). zakwalifikowanie danej sprawy do kategorii spraw z.zakresu prawa pracy przesądza o.możliwości realizacji w.tej sprawie konstytucyjne- go prawa do sądu i.prowadzi do domniemania istnienia drogi sądowej. Ograniczenie prawa do sądu w.sprawach z.zakresu prawa pracy polega na wprowadzeniu obligatoryjnych procedur przedsądowych w.sprawach o.sprostowanie świadectwa pracy, zmianę oceny okresowej oraz o.uchyle- nie kary porządkowej. pracownik w.tych sprawach może wystąpić do sądu pracy dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego (por. K.w. Baran (w:) K.w. Baran (red.), Procesowe prawo pracy..., s..65–66). w.sferze przedmiotowej ograniczenie prawa do sądu przewiduje także art..262 §.2 pkt.1 i.2 k.p. zgodnie z.tym przepisem nie podlegają właści- wości sądów pracy spory dotyczące ustanawiania nowych warunków pracy i.płacy oraz stosowania norm pracy. sprawy te mają charakter sporów o.interesy, nie są kwalifikowane jako sprawy cywilne w.rozumieniu art..1. 34 ——————— Andrzej Jabłoński ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 k.p.c., a.tym samym nie spełniają kryteriów sprawy z.zakresu prawa pracy. w.sprawach tych zatem droga sądowa jest niedopuszczalna. 4. Dopuszczalność drogi sądowej. Jednym z.aspektów prawa do sądu jest prawo dostępu do sądu, czyli prawo wszczęcia postępowania sądowego w.sprawach cywilnych. zgodnie z.art..2 k.p.c. droga sądowa jest dopuszczalna w.sprawach cywilnych, o.jakich mowa w.art..1 k.p.c., jeżeli do ich rozpoznania właś- ciwe są sądy. zasadą, w.świetle art..2 §.1 k.p.c., jest, że do rozpoznania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, z.wyjątkami określo- nymi w.art..2 §.3 k.p.c. w.orzecznictwie sądu Najwyższego, zapocząt- kowanym postanowieniem z.dnia 22.kwietnia 1998.r., i.CKN 1000/97. (OsNC 1999 nr.1, poz..6) oraz postanowieniem z.dnia 10.marca 1999.r., ii.CKN 340/98 (OsNC 1999, nr.9, poz..161), dotyczącymi dopuszczal- ności drogi sądowej, stanowisko co do znaczenia art..1 i.2 k.p.c. uległo istotnej zmianie w.tym sensie, że pojęcie „sprawa cywilna” (art..1 k.p.c.) rozumiane jest szeroko. przedmiotem procesu cywilnego jest roszczenie procesowe oderwane od materialnoprawnego uzasadnienia roszczenia zgłaszanego w.pozwie. Oznacza to, że rozstrzygające znaczenie dla do- puszczalności drogi sądowej ma ocena charakteru sprawy w.płaszczyźnie art..1 k.p.c., o.czym decyduje przedmiot procesu, czyli przedstawione pod osąd roszczenie (żądanie) oraz podany przez powoda stan faktyczny. Te bowiem elementy, konkretyzując stosunek prawny istniejący między stro- nami, kształtują charakter sprawy i.tym samym nadają jej – lub odejmują – przymiot sprawy cywilnej (por. uchwałę sN z.dnia 8.stycznia 1992.r., iii.Czp 138/91, OsNCApiUs 1992, nr.7–8, poz..128 i.uchwałę sN z.dnia 3.września 1993.r., iii.Czp 108/93, OsNCApiUs 1994, nr.5, poz..96 oraz postanowienie sN z.dnia 3.czerwca 1998.r., i.CKN 1078/97, OsNC 1999, nr.2, poz..28). inaczej tę rzecz ujmując, jeśli według zawartych w.pozwie twierdzeń powoda istnieje między stronami stosunek cywilnoprawny, to drogę sądową należy uznać za dopuszczalną. Natomiast dopiero proces przed sądem ma wykazać, czy twierdzenia powoda znajdują podstawę w.przepisach prawa materialnego i.doprowadzić do wiążącego ustalenia istnienia albo też nieistnienia konkretnego stosunku cywilnoprawnego między stronami procesu (postanowienie sN z.dnia 4.lutego 2009.r., ii.pK.226/08, OsNpUsisp 2010, nr.19–20, poz..238). ——————— Andrzej Jabłoński ——————— 35 Art. 459 Dział iii. postępowanie w.sprawach z.zakresu prawa pracy... Artykuł 2 k.p.c. ustanawia domniemanie drogi sądowej w.sprawach cywilnych w.rozumieniu art..1 k.p.c. Oznacza to, że każda sprawa cywilna – w.znaczeniu, o.jakim mowa w.art..1 k.p.c. – podlega rozpoznaniu przez sąd, chyba że przepis szczególny przekazuje ją do właściwości innych organów (postanowienie sN z.dnia 16.marca 2000.r., i.pKN 723/99, OsNApiUs 2001, nr.17, poz..535). spory na tle pracowniczych stosunków służbowych należą do kogni- cji sądów pracy, chyba że określone kategorie spraw zostały przekazane do właściwości sądów administracyjnych. w.przypadku sporów na tle administracyjnoprawnych stosunków zatrudnienia zasada jest odwrotna, tj..spory na ich tle należą do właściwości sądów administracyjnych z.wyjąt- kiem tych spraw, które enumeratywnie zostały przekazane do właściwości sądów pracy jako sprawy cywilne w.znaczeniu formalnym. Brak drogi sądowej w.sprawach z.zakresu prawa pracy skutkuje odrzuceniem pozwu (art..199 k.p.c.), chyba że do rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ (por. uwagi do art..464 k.p.c.). 5. Pominięcie przepisów o postępowaniu odrębnym w razie współ- uczestnictwa materialnego. Artykuł 72 §.3 k.p.c. stanowi o.wyłączeniu przepisów o.postępowaniu odrębnym w.stosunku do podmiotów, dla których postępowanie to jest właściwe, gdy łączy je współuczestnictwo materialne z.podmiotami nieobjętymi tym odrębnym postępowaniem. wyłączenie przepisów regulujących postępowanie odrębne umożliwia łączne rozpoznanie sprawy w.stosunku do współuczestników material- nych, mimo że część z.nich powinna być objęta postępowaniem odrębnym, a.część zwykłym postępowaniem procesowym. w.rezultacie cała sprawa podlega rozpoznaniu w.postępowaniu zwykłym. Oznacza to, że sprawa, w.której po stronie pozwanej zachodzi współuczestnictwo materialne między podmiotami, co do których właściwe jest postępowanie zwykłe i.postępowanie odrębne w.sprawach z.zakresu prawa pracy, nie ma cha- rakteru sprawy „pracowniczej”, lecz jest sprawą cywilną podlegającą rozpoznaniu w.postępowaniu zwykłym przez sąd cywilny w.składzie właściwym dla tego trybu postępowania (uchwała sN z.dnia 18.marca 2008.r., ii.pzp 1/08, OsNpUsisp 2008, nr.17–18, poz..248). 6. Jurysdykcja krajowa. przez jurysdykcję krajową rozumie się „właściwość międzynarodową sądów i.innych organów danego państwa 36 ——————— Andrzej Jabłoński ——————— rozdział 1. przepisy ogólne Art. 459 w.zakresie rozpoznawania i.rozstrzygania spraw w.procesie cywilnym” (K. weitz, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu..., s..95). w.literaturze wyróżnia się dwa rodzaje jurysdykcji krajowej –bezpośrednią oraz po- średnią. Jurysdykcja krajowa bezpośrednia dotyczy ustalenia, czy sądy danego państwa mają kompetencje do rozpoznania i.rozstrzygnięcia spra- wy, jurysdykcja pośrednia zaś odnosi się do możliwości oceny przez sąd państwa uznającego, czy sąd państwa pochodzenia orzeczenia, wydając orzeczenie przedstawione do uznania, był do
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: