Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 005869 19964778 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 58
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-959243-0-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 1 - 18 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 28 września 2020 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Wysocki Adwokat Kodeks postępowania karnego Skrypt z tekstu ustawy Tom 1 (art. 1 – 166) Stan prawny: 28 września 2020 r. 2 | S t r o n a Michał Wysocki www.lexmanual.pl Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i edukacyjny - nie stanowi wiążącej porady prawnej lub podatkowej, a autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Podczas przygotowywania tekstu dochowano starań, by informacje zamieszczone w publikacji były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Nie gwarantujemy ich aktualności w późniejszym czasie (w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego). Na przygotowanie tej publikacji poświęcono wiele czasu i sił, dlatego prosimy, by jej nie udostępniać, kserować lub w inny sposób reprodukować. Nieuprawniona dystrybucja stanowi złamanie prawa. © Wydawnictwo Lex Manual Piła 2020 ISBN 978-83-959243-0-9 3 | S t r o n a Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................ 5 Skróty ............................................................................................................................................ 6 Przepisy wstępne ......................................................................................................................... 7 Sąd ............................................................................................................................................... 14 Właściwość i skład sądu........................................................................................................ 14 Wyłączenie sędziego .............................................................................................................. 17 Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem ........................................................ 19 Oskarżyciel publiczny ........................................................................................................... 19 Pokrzywdzony ........................................................................................................................ 20 Oskarżyciel posiłkowy .......................................................................................................... 22 Oskarżyciel prywatny ............................................................................................................ 25 Oskarżony ............................................................................................................................... 26 Obrońcy i pełnomocnicy ...................................................................................................... 30 Przedstawiciel społeczny ...................................................................................................... 32 Podmiot zobowiązany ........................................................................................................... 34 Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem ................................................... 35 Czynności procesowe ................................................................................................................ 36 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia .................................................................................... 36 Narada i głosowanie .............................................................................................................. 41 Porządek czynności procesowych ....................................................................................... 43 Terminy ................................................................................................................................... 45 Doręczenia .............................................................................................................................. 47 Protokoły ................................................................................................................................ 51 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów ........................................................................... 56 Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt ................................................................ 58 4 | S t r o n a Wstęp O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i przyswajanie rządzących nim zależności. Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę, ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy. Oddając w Wasze ręce pierwszą część skryptu z ustawy Kodeks postępowania karnego należy wyjaśnić, że nie jest on w stu procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia najważniejszych słów danego zagadnienia. Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki lub pracy z Kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski. By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu, zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. W zależności od kontekstu, skrót dotyczyć może liczby pojedynczej lub mnogiej danego wyrażenia. adwokat Michał Wysocki Piła, wrzesień 2020 r. 5 | S t r o n a W opracowaniu wykorzystano następujące skróty Skróty • AO – akt oskarżenia; • DPW – dożywotnie pozbawienie wolności; • ENA – Europejski Nakaz Areszt- owania; • KC – Kodeks cywilny; • KK – Kodeks karny; • KKS – Kodeks karny skarbowy; • KPC – Kodeks postępowania cy- wilnego; • KPK – Kodeks postępowania karnego; • KRO – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy; • KW – Kodeks wykroczeń; • MS – Minister Sprawiedliwości; • PG – Prokurator Generalny; • PGRP - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; • PK – postępowanie karne; • PP – postępowanie przygoto- wawcze; • PS – postępowanie sądowe; • Ref. – referendarz sądowy; • RP – Rzeczypospolita Polska; • SA – sąd apelacyjny; • SN – Sąd Najwyższy; • SO – sąd okręgowy; • SP – Skarb Państwa; • SR – sąd rejonowy; • TA – tymczasowe aresztowanie; • UE – Unia Europejska. 6 | S t r o n a Przepisy wstępne Zakres - sądowe postępowanie karne toczy się według KPK. Cel postępowania: 1. sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności 2. przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania PK nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego 3. zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności 4. rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie Zasady: 1. podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne 2. PK odbywa się z udziałem czynnika społecznego 3. zasada obiektywizmu - organy prowadzące PK są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego 4. domniemanie niewinności - oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem 5. in dubio pro reo - niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego 6. prawo do obrony - oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć 7. swobodna ocena dowodów: 1. organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów z swobodnie 2. ocenianych uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego 8. samodzielność jurysdykcyjna: 1. sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu 2. wyjątek - prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące 9. działanie z urzędu: 1. organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy 2. strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu 10. zasada legalizmu: 1. organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia PP, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu 2. z wyjątkiem wypadków określonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności za popełnione przestępstwo Umorzenie absorpcyjne: 1. przesłanki umorzenia: 1. w sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5 2. orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo 3. interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia 2. kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona: 1. postępowanie można zawiesić 2. zawieszone postępowanie należy umorzyć albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o ww. przestępstwo 3. postępowanie umorzone można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku, z powodu którego zostało ono umorzone Ściganie na wniosek: 1. w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu (organ musi o tym pouczyć) 2. uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela (jeśli powodem uzyskania wniosku stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek - uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu) jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd 3. złożenie wniosku o ściganie tylko niektórych sprawców: 1. obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku 2. trzeba o tym uprzedzić składającego wniosek 3. nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek 4. cofnięcie wniosku: 1. wniosek może być cofnięty w PP za zgodą prokuratora, a w PS za zgodą sądu - aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej 2. w sprawach, w których AO wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu 3. ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne 8 | S t r o n a Zezwolenie - uzyskanie zezwolenia władzy, od którego ustawa uzależnia ściganie, należy do oskarżyciela. Zasada skargowości: 1. wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu 2. oskarżyciel publiczny może cofnąć AO do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej 3. w toku przewodu sądowego przed sądem I instancji cofnięcie AO dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego 4. ponowne wniesienie AO przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne Uprawnienia Policji: 1. Policja i inne organy w zakresie PK wykonują polecenia sądu, ref. i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie 2. wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym PK w terminie wyznaczonym przez te organy 3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone wyżej, a także osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących PK w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione Zasada informacji: 1. jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy 2. organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi informacji o ciążących obowiązkach 3. w razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się zasadę z punktu 1 9 | S t r o n a Przesłanki procesowe: 1. brak wszczęcia lub umorzenie: 1. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia 2. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa 3. społeczna szkodliwość czynu jest znikoma 4. ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze 5. oskarżony zmarł 6. nastąpiło przedawnienie karalności 7. PK co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się 8. sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych 9. brak skargi uprawnionego oskarżyciela 10. brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej 11. zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie 2. wymagany wniosek lub zezwolenie na ściganie: 1. do chwili otrzymania organy procesowe dokonują tylko czynności niecierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów 2. oraz czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane 3. niemożność przypisania winy sprawcy czynu - nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających 4. istnienie przesłanek z punktów 4-6 nie wyłącza postępowania w przedmiocie przepadku, o którym mowa w art. 45a § 2 KK i art. 43a KKS Wykroczenie: 1. czyn stanowi tylko wykroczenie 2. prokurator odmawiając wszczęcia postępowania lub umarzając je przekazuje sprawę Policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu 3. prokurator może sam wystąpić z takim wnioskiem Przewinienie dyscyplinarne: 1. sąd lub prokurator dopatruje się w czynie przewinienia dyscyplinarnego albo naruszenia obowiązków służbowych lub zasad współżycia społecznego 2. mogą odmawiając wszczęcia postępowania albo umarzając je, zwłaszcza z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu, przekazać sprawę innemu właściwemu organowi 10 | S t r o n a Sygnalizacja: 1. w razie stwierdzenia w PK poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja ono popełnieniu przestępstwa, sąd, a w PP prokurator, zawiadamia o tym uchybieniu organ powołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, zaś w razie potrzeby także organ kontroli 2. Policja powiadamia prokuratora o ujawnionych przez siebie uchybieniach. 3. zawiadamiając o uchybieniu, sąd lub prokurator może zażądać nadesłania w wyznaczonym terminie wyjaśnień i podania środków podjętych w celu zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości 4. w razie nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie można nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych 5. na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie - zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje SR, w którego okręgu toczy się postępowanie Rażące naruszenie obowiązków procesowych: 1. w razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych sąd, a w PP prokurator, zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców prawnych, żądając od dziekana właściwej rady nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 30 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia (odpis zawiadomienia dla MS) 2. nienadesłanie informacji w terminie - można nałożyć na dziekana właściwej rady karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych 3. zażalenie: 1. na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie 2. na postanowienie o ukaraniu wydane przez prokuratora w PP zażalenie przysługuje do SR, w którego okręgu toczy się postępowanie 4. w razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego PP sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do Policji oraz innych organów PP uprawnienie takie przysługuje również prokuratorowi 5. odpis zawiadomienia, o którym mowa wyżej, sąd przesyła PG, jeżeli uchybienia dopuścił się prokurator, a w wypadku gdy uchybienia dopuścił się oskarżyciel publiczny niebędący prokuratorem - właściwemu organowi przełożonemu w stosunku do bezpośredniego przełożonego tego oskarżyciela 11 | S t r o n a Zawiadomienie i wszczęciu i ukończeniu: 1. o wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw: 1. funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów - należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób 2. osobom będącym członkami samorządu zawodowego - należy bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ tego samorządu; 3. komornikom sądowym, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym - należy bezzwłocznie zawiadomić MS, prezesa SA oraz prezesa SR właściwych ze względu na siedzibę kancelarii komorniczej 2. o wszczęciu postępowania zawiadamia prokurator Zawieszenie postępowania: 1. przesłanka zawieszenia: 1. zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania 2. w szczególności jeżeli nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby 2. postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody 3. na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania przysługuje zażalenie 4. w czasie zawieszenia postępowania należy dokonać odpowiednich czynności w celu zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem 5. przepadek: 1. w razie istnienia podstaw określonych w art. 45a § 2 KK lub art. 43a KKS po uprawomocnieniu się postanowienia o zawieszeniu postępowania sąd orzeka w przedmiocie przepadku z urzędu, a w PP - na wniosek prokuratora (jeżeli oskarżony nie ma obrońcy - do udziału w postępowaniu dotyczącym przepadku wyznacza się obrońcę z urzędu) 2. na postanowienie w przedmiocie przepadku przysługuje zażalenie Sąd rodzinny: 1. sprawa o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego 2. sąd (w PP prokurator) zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w KRO 12 | S t r o n a Mediacja: 1. sąd, ref. (w PP prokurator) lub inny organ prowadzący postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym, o czym się ich poucza, informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o treści art. 178a KPK 2. mediacja nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, a jej okresu nie wlicza się do czasu trwania PP 3. mediacji nie może prowadzić osoba, co do której w sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40 i art. 41 § 1 KPK, czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, a także aplikant wymienionych zawodów, ławnik, ref., asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw (art. 42 KPK stosuje się odpowiednio) 4. udział oskarżonego i pokrzywdzonego w mediacji jest dobrowolny - zgodę odbiera organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu celów i zasad postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich o możliwości cofnięcia tej zgody aż do zakończenia postępowania mediacyjnego 5. mediatorowi udostępnia się akta sprawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia mediacji 6. instytucja lub osoba do tego uprawniona sporządza, po przeprowadzeniu mediacji, sprawozdanie (załącza ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora, jeżeli została zawarta) 7. zasada - bezstronność i poufność 13 | S t r o n a
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego - Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: