Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00555 010475 10728150 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 862
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2745-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację.

Zbiór Orzecznictwa jest wybiórczą analizą zagadnień postępowania karnego. Powstał z myślą o aplikantach zawodów prawniczych, praktykach prawa wykorzystujących orzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a także studentach prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z tworzeniem i stosowaniem procedury karnej. Tematyka orzeczeń obejmuje całą problematykę Kodeksu postępowania karnego. W miejscu, gdzie poglądy sądów pozostały aktualne uwzględniono orzeczenia wydane na gruncie poprzedniego stanu
prawnego. Zbiór orzeczeń uwzględnia stan prawny na lipiec 2011 r., choć tam, gdzie było to niezbędne, wskazuje się także orzeczenia, które utraciły moc obowiązującą.
Orzeczenia ułożono według systematyki przepisów Kodeksu postępowania karnego, przy czym problematyka dotycząca innych ustaw jest omawiana w miarę możliwości przy tych zagadnieniach. W ramach działów i rozdziałów uporządkowano orzeczenia według artykułów, a następnie chronologicznie.


Dr Joanna Brylak (LL.M.) – radca prawny, adwokat, wykładowca procedury karnej na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Autorka publikacji z prawa karnego procesowego, prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postêpowania karnego Orzecznictwo Tom I Joanna Brylak C.H. Beck Spis tre(cid:287)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI 1 3 4 5 6 7 8 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII DZIAŁ I. Przepisy wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rozstrzygni(cid:266)cie o odpowiedzialno(cid:286)ci karnej – post(cid:266)powanie karne a sprawy o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Karygodno(cid:286)ć jako element przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przewlekło(cid:286)ć post(cid:266)powania karnego – naruszenie dóbr osobistych, roszczenie o naprawienie szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Naruszenie zasad post(cid:266)powania karnego jako zarzuty odwoławcze. . . . 5. Swobodna ocena dowodów – wymogi przewidziane przepisami KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Naruszenie zasad post(cid:266)powania karnego – zasady prawdy materialnej i zasady rozstrzygania w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci na korzy(cid:286)ć oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . 7. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć odebrania od (cid:286)wiadka przyrzeczenia w trakcie składania zezna(cid:276); formułowanie zarzutów odwoławczych; kolejna opinia biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Niezawisło(cid:286)ć s(cid:266)dziowska a cele prewencji integruj(cid:261)cej . . . . . . . . . . . . . 9. Obowi(cid:261)zek ustalenia karalno(cid:286)ci oskar(cid:298)onego przez s(cid:261)d. . . . . . . . . . . . . 10. Zasady post(cid:266)powania karnego jako zarzuty kasacyjne . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. S(cid:261)d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć i skład s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Uchwała – zagadnienie prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Wst(cid:266)pna kontrola aktu oskar(cid:298)enia w kontek(cid:286)cie kwaliikacji prawnej czynu i wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Kwestionowanie kompetencji s(cid:261)du orzekaj(cid:261)cego przez oskar(cid:298)onego . . 14. Skład s(cid:261)du w sprawie o zabójstwo przekazanej z s(cid:261)du rejonowego. . . . 15. Nienale(cid:298)yte obsadzenie s(cid:261)du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Odpowiedzialno(cid:286)ć z tytułu niew(cid:261)tpliwie niesłusznego tymczasowego 9 10 11 12 aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Umorzenie post(cid:266)powania w wyniku niepoczytalno(cid:286)ci sprawcy . . . . . . . 18. Brak podstaw do ł(cid:261)cznego prowadzenia spraw – fałszywe zeznania dotycz(cid:261)ce innego sprawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 24 25 28 15 17 17 30 40 43 V 26. Stronniczo(cid:286)ć s(cid:266)dziego a d(cid:261)(cid:298)enie do szybkiego zako(cid:276)czenia 27. Dobro wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci a w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci co do bezstronno(cid:286)ci Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Instytucja iudex suspectus – „uzasadniona w(cid:261)tpliwo(cid:286)ć” co do bezstronno(cid:286)ci s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Przekazanie sprawy innemu s(cid:261)dowi z uwagi na osob(cid:266) oskar(cid:298)onego b(cid:266)d(cid:261)cego radc(cid:261) prawnym lub aplikantem adwokackim . . . . . . . . . . . . . post(cid:266)powania; stwierdzenie przez s(cid:261)d niezgodno(cid:286)ci z Konstytucj(cid:261) postanowie(cid:276) umowy mi(cid:266)dzynarodowej lub ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . przekazania sprawy innemu s(cid:261)dowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wył(cid:261)czenie s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Instytucja wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego w polskiej procedurze karnej . . . . . . . . 21. Przesłanki wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego od udziału w sprawie . . . . . . . . . . . . . . 22. Wył(cid:261)czenie protokolanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Wył(cid:261)czenie członka składu orzekaj(cid:261)cego Wy(cid:298)szego S(cid:261)du s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Wył(cid:261)czenie s(cid:266)dziego a subiektywne odczucia strony . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Strony, obro(cid:276)cy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny . . . . Rozdział 3. Oskar(cid:298)yciel publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. Uprawnienia prokuratora do wyst(cid:266)pienia ze skarg(cid:261) na przewlekło(cid:286)ć . . 30. Uprawnienia stra(cid:298)ników Stra(cid:298)y Łowieckiej w post(cid:266)powaniu karnym bezwzgl(cid:266)dna i wzgl(cid:266)dna przyczyna odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. Obowi(cid:261)zek sporz(cid:261)dzenia uzasadnienia aktu oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . 33. Orzeczenie nawi(cid:261)zki zamiast obowi(cid:261)zku naprawienia szkody. . . . . . . . 34. Termin do wytoczenia powództwa cywilnego w post(cid:266)powaniu karnym 35. Kara zast(cid:266)pcza w przypadku niemo(cid:298)no(cid:286)ci (cid:286)ci(cid:261)gni(cid:266)cia grzywny zakwaliikowania czynu jako usiłowania zabójstwa; przyczyny wył(cid:261)czenia prokuratora od udziału w post(cid:266)powaniu . . . . . . . . . . . . . . . 37. Wył(cid:261)czenie prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. Udział w post(cid:266)powaniu osoby podlegaj(cid:261)cej wył(cid:261)czeniu jako – pokrzywdzony podmiot uprawniony do realizacji uprawnie(cid:276) w przypadku pokrzywdzenia gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. Przerwanie ci(cid:261)(cid:298)y za zgod(cid:261) kobiety – brak uprawnie(cid:276) pokrzywdzonej i oskar(cid:298)ycielki posiłkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Niedopuszczalno(cid:286)ć udzielenia przez rad(cid:266) gminy pełnomocnictwa do wyst(cid:266)powania w charakterze oskar(cid:298)yciela posiłkowego w sprawie karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w post(cid:266)powaniu egzekucyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w sprawach o kłusownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć organów (cid:286)cigania w sprawach zbrodni komunistycz- 36. Okoliczno(cid:286)ci pozwalaj(cid:261)ce ustalić zamiar sprawcy; warunki Spis tre(cid:286)ci 19. Długotrwałe kontakty zawodowe z s(cid:266)dziami jako przesłanka 41. Przest(cid:266)pstwo nadu(cid:298)ycia uprawnie(cid:276) przez funkcjonariusza VI 45 46 46 48 50 54 56 58 60 63 64 67 69 69 71 72 74 76 78 79 80 92 94 96 96 98 99 Spis tre(cid:286)ci 46. ZUS jako podmiot o statusie pokrzywdzonego w sprawach 48. Zakład Ubezpiecze(cid:276) Społecznych jako podmiot wypłacaj(cid:261)cy 52. Wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego przez stron(cid:266) zast(cid:266)pcz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Osoba uprawniona do dokonywania czynno(cid:286)ci za pokrzywdzonego pierwsze przesłuchanie pokrzywdzonego jako termin zgłoszenia wniosku o naprawienie szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Kumulacja ról procesowych oskar(cid:298)onego i organu pokrzywdzonego nieb(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) izyczn(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o zaniechanie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne . . . . 47. Legitymacja procesowa pokrzywdzonego wyst(cid:266)puj(cid:261)cego jako strona w post(cid:266)powaniu okre(cid:286)lonym w art. 233 § 1 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:286)wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w post(cid:266)powaniu karnym . . . . 49. Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. Surowsze przesłanki warunkowego zwolnienia dla recydywistów; 42. Przekształcenie spółki cywilnej w jawn(cid:261) a status pokrzywdzonego . . . 43. Powództwo adhezyjne a małoletnio(cid:286)ć pokrzywdzonego . . . . . . . . . . . . 44. Niedopuszczalno(cid:286)ć kreowania uchwał(cid:261) rady gminy faktu pokrzyw- dzenia osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Osoba pokrzywdzona przest(cid:266)pstwem publicznego rozpowszechniania informacji z post(cid:266)powania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szkody w sytuacji, gdy nie przesłuchano pokrzywdzonego . . . . . . . . . . 56. Podmioty uprawnione do zło(cid:298)enia wniosku o (cid:286)ciganie . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Oskar(cid:298)yciel posiłkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Zakład Ubezpiecze(cid:276) Społecznych w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . 54. Zło(cid:298)enie wniosku o (cid:286)ciganie za osob(cid:266) małoletni(cid:261). . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Zło(cid:298)enie wniosku o zobowi(cid:261)zanie oskar(cid:298)onego do naprawienia rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. Nabycie uprawnie(cid:276) strony przez pokrzywdzonego. . . . . . . . . . . . . . . . . 60. Bł(cid:266)dne uznanie za pokrzywdzonego w sprawie z oskar(cid:298)enia oskar(cid:298)enia przez pokrzywdzonego – zwolnienie policjanta ze słu(cid:298)by; kryteria oceny zachowania policjantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oskar(cid:298)yciel posiłkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w charakterze oskar(cid:298)yciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. Niedopuszczalno(cid:286)ć pozbawienia przez s(cid:261)d pokrzywdzonego statusu oskar(cid:298)yciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . post(cid:266)powania wniesione przed 12.7.2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. (cid:285)ciganie przest(cid:266)pstwa z oskar(cid:298)enia publicznego a wniesienie aktu 58. Zawiadomienie pokrzywdzonego nieb(cid:266)d(cid:261)cego stron(cid:261) o terminie publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Nieskorzystanie przez pokrzywdzonego z prawa do działania w charakterze oskar(cid:298)yciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. O(cid:286)wiadczenie pokrzywdzonego o przyst(cid:261)pieniu do procesu 64. Przyst(cid:261)pienie do sprawy pokrzywdzonego działaj(cid:261)cego jako 65. Za(cid:298)alenie na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu 101 104 106 110 111 113 114 116 118 120 121 123 129 130 131 132 132 134 135 136 138 140 141 142 143 VII Spis tre(cid:286)ci 67. Niezaskar(cid:298)alno(cid:286)ć postanowienia odmawiaj(cid:261)cego dopuszczenia 68. Umorzenie post(cid:266)powania w przypadku (cid:286)mierci oskar(cid:298)yciela 71. Termin przedawnienia przest(cid:266)pstwa prywatnoskargowego dla 77. Zgłaszanie roszczenia cywilnego w zawiadomieniu o popełnieniu 72. Wył(cid:261)czenie stosowania przepisu o podtrzymaniu oskar(cid:298)enia, od którego odst(cid:261)pił prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. Ingerencja prokuratora w sprawach o przest(cid:266)pstwa (cid:286)cigane prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do udziału w charakterze oskar(cid:298)yciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. Za(cid:298)alenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu (cid:286)ledztwa; odpowiedzialno(cid:286)ć karna i dyscyplinarna notariusza . . . . . . . . . . . . . . . z oskar(cid:298)enia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Ingerencja prokuratora w post(cid:266)powanie prywatnoskargowe . . . . . . . . . 75. Legitymacja procesowa prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. Umorzenie post(cid:266)powania w przypadku (cid:286)mierci oskar(cid:298)yciela prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. Zas(cid:261)dzenie odszkodowania za poniesion(cid:261) szkod(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Oskar(cid:298)yciel prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Kumulatywna kwaliikacja czynu (cid:286)ciganego z oskar(cid:298)enia publicznego i prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Powód cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cywilnym w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Oskar(cid:298)ony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. Nieprawidłowa ocena dowodów jako zarzut kasacyjny; wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du do rozpoznania powództwa adhezyjnego; ustalanie wysoko(cid:286)ci szkody wyrz(cid:261)dzonej przest(cid:266)pstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. Cofni(cid:266)cie pozwu przez powoda cywilnego w post(cid:266)powaniu karnym . . 80. Wył(cid:261)czenie sprawy do odr(cid:266)bnego post(cid:266)powania; odmowa przyj(cid:266)cia kompensacyjny charakter sumy wypłaconej w razie uwzgl(cid:266)dnienia skargi na przewlekło(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Przedłu(cid:298)enie okresu przedawnienia karalno(cid:286)ci; czynno(cid:286)ć przedsta- wienia zarzutów podejrzanemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. Ujawnienie tajemnicy bankowej na (cid:298)(cid:261)danie prokuratora na etapie post(cid:266)powania przeciwko osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. Uprawnienia podejrzanego, uwzgl(cid:266)dnienie zarzutów przez s(cid:261)d. . . . . . . 88. Obro(cid:276)ca oskar(cid:298)onego przed S(cid:261)dem Okr(cid:266)gowym jako s(cid:261)dem I instancji 89. Administracyjnoprawne skutki nadania statusu podejrzanego . . . . . . . . niedozwolonego a orzeczenia s(cid:261)du karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. Wpływ sytuacji rodzinnej skazanego na mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. Apelacja i kasacja w przedmiocie rozstrzygni(cid:266)cia o powództwie powództwa cywilnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Uprawnienia s(cid:266)dziego – podejrzanego w post(cid:266)powaniu karnym; 81. Bieg przedawnienia roszczenia za szkod(cid:266) z tytułu czynu VIII 145 148 150 151 152 152 154 156 157 159 160 161 162 162 164 165 168 169 171 172 174 174 176 177 179 180 181 99. Ci(cid:261)g przest(cid:266)pstw a podstawy nadzwyczajnego złagodzenia i zaostrzenia kary; wyja(cid:286)nienia oskar(cid:298)onego a ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu . . . . . . . 90. Dor(cid:266)czenie (cid:286)rodka odwoławczego stronie przeciwnej wraz z tłumaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. Obowi(cid:261)zek dor(cid:266)czenia wraz z tłumaczeniem odpisu orzeczenia; i zado(cid:286)ćuczynienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. „Ostateczne rozstrzygni(cid:266)cie” na tle Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . 95. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć swobodnego kontaktu z obro(cid:276)c(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. Wykorzystanie materiałów z bada(cid:276) przesiewowych bez zgody oskar(cid:298)onego; przest(cid:266)pstwo kierowania przeciwko osobie (cid:286)cigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. Zabójstwo – odpowiedzialno(cid:286)ć nieletniego; moment (cid:286)mierci; zwi(cid:261)zek dor(cid:266)czenie wraz z tłumaczeniem odpisu apelacji a prawo do rzetelnego procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. Pomoc tłumacza a prawo do rzetelnego procesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Prawo do pomocy tłumacza w post(cid:266)powaniu o odszkodowanie z rozbojem; rozbój a zabór dokumentu to(cid:298)samo(cid:286)ci; eksperyment procesowy a opinia psychologa; niedopuszczalno(cid:286)ć korzystania z hipnozy oraz notatek biegłego z badania psychologicznego . . . . . . . . 98. Składanie nieprawdziwych zezna(cid:276) przez oskar(cid:298)onego w ramach prawa do obrony w kontek(cid:286)cie negatywnych przesłanek procesowych . . . . . . 100. Utajnienie cz(cid:266)(cid:286)ci materiału dowodowego a gwarancje procesowe 101. Dowodowe wykorzystanie pozaprocesowego o(cid:286)wiadczenia 102. Prawo do obrony a przesłanki skorzystania z instytucji „małego (cid:286)wiadka koronnego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. Granice prawa oskar(cid:298)onego do obrony; pomawianie osób trzecich . . . 104. Brak krytycznego stosunku do popełnionego przest(cid:266)pstwa jako 105. Składanie fałszywych zezna(cid:276) a zeznawanie jako (cid:286)wiadek i wyst(cid:266)po- 106. Podstawy oddalenia wniosku dowodowego zło(cid:298)onego w post(cid:266)po- waniu odwoławczym; zakaz przeprowadzania przez s(cid:261)d odwoławczy post(cid:266)powania dowodowego co do istoty sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. Swobodna ocena dowodów a ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu w procesie karnym . . . . . 108. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć rozpoznania sprawy wobec nieobecnego oskar(cid:298)onego 109. Podejrzenia co do poczytalno(cid:286)ci oskar(cid:298)onego; niestawienie si(cid:266) na rozpraw(cid:266) z powodu choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. Realizacja ochrony uprawnie(cid:276) procesowych oskar(cid:298)onego w przypadku obrony obligatoryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. Naruszenie prawa do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Obro(cid:276)cy i pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Adwokat zawieszony w czynno(cid:286)ciach zawodowych osob(cid:261) pozbawionego wolno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oskar(cid:298)onego a prawo do milczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okoliczno(cid:286)ć obci(cid:261)(cid:298)aj(cid:261)ca – zmiana orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wanie jako oskar(cid:298)ony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis tre(cid:286)ci 183 185 189 190 191 196 197 200 202 204 206 207 211 214 220 222 223 225 227 228 229 231 234 234 IX nieuprawnion(cid:261) do sprawowania obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w aspekcie prawa oskar(cid:298)onego do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstaw do wniesienia kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brak podstaw do zło(cid:298)enia wniosku o wznowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . a wniosek o wyznaczenie takiego obro(cid:276)cy; przesłanki wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. Postawienie w apelacji zarzutu niepowołania obro(cid:276)cy z urz(cid:266)du 114. S(cid:261)dowa kontrola faktu wypowiedzenia stosunku obro(cid:276)czego 115. Za(cid:298)alenie obro(cid:276)cy ustanowionego po wydaniu postanowienia 116. Uprawnienie do wniesienia kasacji pomimo opinii obro(cid:276)cy z urz(cid:266)du w przedmiocie braku podstaw do jej sporz(cid:261)dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 117. Pouczenie skazanego o uprawnieniach kasacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 118. Prawo do wniesienia kasacji po odmowie sporz(cid:261)dzenia kasacji przez obro(cid:276)c(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. Obrona z urz(cid:266)du w post(cid:266)powaniu wznowieniowym. . . . . . . . . . . . . . . . 120. Wyznaczenie obro(cid:276)cy z urz(cid:266)du w post(cid:266)powaniu kasacyjnym . . . . . . . . 121. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urz(cid:266)du . . . . . . . . . . 122. Pouczenie skazanego w sytuacji stwierdzenia przez obro(cid:276)c(cid:266) braku 123. Obowi(cid:261)zek sporz(cid:261)dzenia uzasadnienia do pisma stwierdzaj(cid:261)cego 124. Obrona z urz(cid:266)du w post(cid:266)powaniu kasacyjnym – wyga(cid:286)ni(cid:266)cie 125. Forma poinformowania s(cid:261)du przez obro(cid:276)c(cid:266) o braku podstaw do wniesienia nadzwyczajnego (cid:286)rodka odwoławczego. . . . . . . . . . . . . . 126. Skutki o(cid:286)wiadczenia obro(cid:276)cy z urz(cid:266)du o braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. Zakres obrony z urz(cid:266)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. Podj(cid:266)cie przez obro(cid:276)c(cid:266) czynno(cid:286)ci maj(cid:261)cych niekorzystne skutki dla oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. Cel instytucji powiadomienia s(cid:261)du przez obro(cid:276)c(cid:266) o braku podstaw do zło(cid:298)enia kasacji lub wniosku o wznowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. Zakres uprawnie(cid:276) radcy prawnego w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . 131. Zakres czynno(cid:286)ci radcy prawnego jako pełnomocnika oskar(cid:298)yciela 132. Radca prawny jako pełnomocnik powoda cywilnego w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. Przesłanki wyznaczenia pełnomocnika z urz(cid:266)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. Uprawnienie radców prawnych do wniesienia kasacji karnej . . . . . . . . Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. Prokurator – termin do wniesienia (cid:286)rodka odwoławczego . . . . . . . . . . . DZIAŁ IV. Czynno(cid:286)ci procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Orzeczenia, zarz(cid:261)dzenia i polecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. Trzy dyrektywy zasady bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci w procesie karnym; dopuszczalne odst(cid:266)pstwo od zasady bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci – mo(cid:298)liwo(cid:286)ć przeprowadzenia eksperymentu procesowego przez wyznaczonego s(cid:266)dziego albo s(cid:261)d wezwany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis tre(cid:286)ci X umocowania po przekazaniu informacji o braku podstaw do kasacji . . . posiłkowego; oszuka(cid:276)cze działanie strony umowy wzajemnej . . . . . . . 237 239 243 245 246 249 250 251 253 255 257 259 261 265 266 267 269 270 271 274 278 279 280 280 283 285 285 w przypadku zło(cid:298)enia wniosku o uzasadnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. Zakaz wykorzystania w procesie karnym dowodów nieznanych stronom, w tym zezna(cid:276) (cid:286)wiadka koronnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. Dor(cid:266)czenie wydanego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. Skutki wydania orzeczenia w formie postanowienia zamiast wyroku . . 140. Uzasadnienie postanowienia s(cid:261)du odwoławczego; podstawa orzeczenia w przedmiocie wniosku prokuratora o umorzenie i zastosowanie (cid:286)rodków zabezpieczaj(cid:261)cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. Poszukiwanie dowodów jako podstawa wznowienia post(cid:266)powania 142. Niezaskar(cid:298)alno(cid:286)ć postanowienia s(cid:261)du o dopuszczeniu dowodu z opinii dotycz(cid:261)cej stanu zdrowia oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. Dor(cid:266)czanie orzecze(cid:276) stronie nieobecnej na posiedzeniu . . . . . . . . . . . . 144. Chwila uprawomocnienia si(cid:266) wyroku wydanego na posiedzeniu 145. Dopuszczalno(cid:286)ć sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarz(cid:261)dzeniu w formie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Narada i głosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. Post(cid:266)powanie karne – wymóg odbycia przez s(cid:261)d narady i przeprowadzenia głosowania nad wyrokiem w wypadku wznowienia przewodu s(cid:261)dowego uniezale(cid:298)niony od tego, czy strony procesowe w ko(cid:276)cowych wyst(cid:266)pieniach wprowadzaj(cid:261) nowe w(cid:261)tki merytoryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. Procesowe skutki stwierdzenia w post(cid:266)powaniu kasacyjnym 148. Zasada podpisania orzeczenia przez skład orzekaj(cid:261)cy a bezwzgl(cid:266)dna przyczyna odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. Umorzenie post(cid:266)powania z powodu znikomej szkodliwo(cid:286)ci społecznej czynu a mo(cid:298)liwo(cid:286)ć podj(cid:266)cia post(cid:266)powania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. Przesłanki umorzenia post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. Odwołanie od orzeczenia karnego wydanego przez inansowy organ orzekaj(cid:261)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Porz(cid:261)dek czynno(cid:286)ci procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. Usprawiedliwienie nieobecno(cid:286)ci za(cid:286)wiadczeniem lekarskim; rodzic 153. Nale(cid:298)yte usprawiedliwienie niestawiennictwa przy powołaniu si(cid:266) na 154. Dobrowolna nieobecno(cid:286)ć na rozprawie a zarzut naruszenia praw 155. Nieusprawiedliwiona nieobecno(cid:286)ć oskar(cid:298)onego na rozprawie 156. Zawiadomienie o udziale w czynno(cid:286)ciach procesowych a zmiana 157. Konsekwencje przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej bez w sytuacji braku poinformowania s(cid:261)du o przyczynie niestawiennictwa mimo takowych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresu z powodu pozbawienia wolno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . powiadomienia obro(cid:276)cy o terminie rozprawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niepodpisania wyroku przez s(cid:261)d I instancji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zast(cid:266)pczy a osoba najbli(cid:298)sza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chorob(cid:266) dziecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis tre(cid:286)ci 289 290 291 293 296 297 299 300 304 306 306 308 309 311 313 315 318 318 323 326 327 329 331 XI Spis tre(cid:286)ci reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . terminu zło(cid:298)onego po terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. Usprawiedliwianie nieobecno(cid:286)ci stron z powodu choroby w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. Przesłanki prowadzenia sprawy pod nieobecno(cid:286)ć oskar(cid:298)onego . . . . . . 160. Charakter uchybienia w postaci sprzeczno(cid:286)ci pomi(cid:266)dzy podstaw(cid:261) prawn(cid:261) wymiaru kary a kwaliikacj(cid:261) prawn(cid:261) przypisanego czynu w (cid:286)wietle zakazu reformationis in peius; gwarancyjny charakter oceny rzeczywistego znaczenia czynno(cid:286)ci procesowych . . . . . . . . . . . . 161. Prawidłowo(cid:286)ć formułowania zarzutów odwoławczych a zakaz 162. Przesłanie apelacji w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecz- nym podpisem elektronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. Zło(cid:298)enie apelacji karnej za pomoc(cid:261) telefaksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. Uzupełnienie braków kasacji karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. Skierowanie wezwania do uiszczenia opł(cid:261)ty od kasacji wył(cid:261)cznie do obro(cid:276)cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. Brak formalny kasacji w postaci niepodpisania jej przez obro(cid:276)c(cid:266) . . . . . 167. Brak podpisu na protokole czynno(cid:286)ci procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. Brak podpisu na protokole a mo(cid:298)liwo(cid:286)ć jego odczytania . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. Procesowe rozstrzygni(cid:266)cie w przedmiocie wniosku o przywrócenie 170. Sobota jako dzie(cid:276) wolny od pracy a dotrzymanie terminów 171. Wymogi przy przesłaniu pisma za po(cid:286)rednictwem operatora pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. Dor(cid:266)czanie pism procesowych w post(cid:266)powaniu o wykroczenia . . . . . . 173. Dor(cid:266)czanie korespondencji syndykowi w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . 174. Warunki formalno-prawne uznania dor(cid:266)czenia zast(cid:266)pczego dorosłemu domownikowi za prawidłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. Dor(cid:266)czenie bezpo(cid:286)rednie – dor(cid:266)czenie dorosłemu domownikowi . . . . . 176. Zmiana adresu a skuteczno(cid:286)ć dor(cid:266)czenia w post(cid:266)powaniu karnym . . . . 177. Dor(cid:266)czanie pism cudzoziemcom: pomoc prawna a przepisy kodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Dor(cid:266)czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. Poj(cid:266)cie nale(cid:298)ytego zawiadomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179. Dowód na prawidłowo(cid:286)ć dor(cid:266)czenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. Obowi(cid:261)zek umo(cid:298)liwienia oskar(cid:298)onemu udziału w rozprawie odwoławczej – aspekty dor(cid:266)cze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. Skuteczno(cid:286)ć dor(cid:266)czenia pism s(cid:261)dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. Wstrzymanie wykonania wyroku na podstawie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wyst(cid:261)pienia nieodwracalnych niekorzystnych skutków dla skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. Przesłanki wydania wyroku zaocznego – pozbawienie oskar(cid:298)onego procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wolno(cid:286)ci w dacie terminów dor(cid:266)czenia zawiadomienia o rozprawie . . . XII 332 335 337 339 343 348 354 356 358 359 360 362 362 365 366 367 369 370 373 375 377 381 381 383 384 386 388 389 kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czynno(cid:286)ci procesowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na niekorzy(cid:286)ć oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pa(cid:276)stwow(cid:261) lub słu(cid:298)bow(cid:261). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przygotowawczego w zakresie wniosku o areszt tymczasowy . . . . . . . . zobowi(cid:261)zanie do naprawienia szkody; wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ca moc zapatrywa(cid:276) prawnych s(cid:261)du odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Protokoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. Zapisy d(cid:296)wi(cid:266)ków rozmów jako dowody w post(cid:266)powaniu karnym; znaczna ilo(cid:286)ć narkotyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. Czynno(cid:286)ci wymagaj(cid:261)ce utrwalenia w formie protokolarnej . . . . . . . . . . 186. Okazanie wizerunku a okazanie osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. Znaczenie tre(cid:286)ci protokołu dla przywrócenia terminu do wniesienia 188. Doł(cid:261)czenie zapisu obrazu i d(cid:296)wi(cid:266)ku do protokołu i solidarne 189. Odczytanie dowodu z protokołu; przesłuchanie osób dokonuj(cid:261)cych 190. Brak podpisu protokolanta na protokole rozprawy jako podstawa kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. Termin spisania protokołu z rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Przegl(cid:261)danie akt i sporz(cid:261)dzanie odpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. Udost(cid:266)pnienie akt zawieraj(cid:261)cych materiał stanowi(cid:261)cy tajemnic(cid:266) 193. Niezgodno(cid:286)ć z Konstytucj(cid:261) przepisu o utajnienie akt post(cid:266)powania 194. Oddalenie kasacji zarzucaj(cid:261)cej naruszenie niemaj(cid:261)cej istotnego wpływu na tre(cid:286)ć orzeczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. Dor(cid:266)czenie odpisu wyroku w przypadku posiadania obro(cid:276)cy . . . . . . . . Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt . . . . . . . . . . . . 196. Post(cid:266)powanie w sprawie o odtworzenie akt a kasacja . . . . . . . . . . . . . . 197. Czynno(cid:286)ci s(cid:261)du z urz(cid:266)du w celu poszukiwania tre(cid:286)ci zaginionych 198. Odtworzenie akt sprawy karnej – status podmiotu wnioskuj(cid:261)cego o odtworzenie; niedopuszczalno(cid:286)ć wniesienia kasacji przez podmioty szczególne; zbieg podstaw do oddalenia kasacji i pozostawienia jej do rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ V. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 19. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. Wniosek dowodowy prokuratora po wniesieniu przeze(cid:276) apelacji 200. Przeprowadzenie eksperymentu procesowego w celu odtworzenia przebiegu wypadku drogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. Zaniechanie podj(cid:266)cia decyzji co do wniosku dowodowego . . . . . . . . . . 202. Podstawy kasacji karnej – pobicie ze skutkiem (cid:286)miertelnym . . . . . . . . . 203. Nieuzupełnienie opinii biegłego jako ra(cid:298)(cid:261)ce naruszenie prawa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. Sprzeczno(cid:286)ć opinii a powołanie innego biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. Zarzut nieprzeprowadzenia wnioskowanych dowodów jako ra(cid:298)(cid:261)ce ruszenie prawa procesowego mog(cid:261)ce mieć wpływ na wynik post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub zniszczonych akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis tre(cid:286)ci 392 392 395 397 400 402 404 406 408 410 410 414 420 421 423 423 425 427 433 435 435 440 443 444 447 449 451 XIII Spis tre(cid:286)ci dopuszczalno(cid:286)ć zasi(cid:266)gni(cid:266)cia kolejnej opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . si(cid:266) w drodze rozpytania osób korzystaj(cid:261)cych z prawa odmowy zezna(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. Przesłuchanie funkcjonariusza na okoliczno(cid:286)ci, o których dowiedział 207. Wpływ uchybie(cid:276) na tre(cid:286)ć orzeczenia; odczytywanie zezna(cid:276) (cid:286)wiadka; 208. Uchylenie si(cid:266) od odpowiedzialno(cid:286)ci na pytanie; wykorzystanie kopii protokołów; niedopuszczalne techniki przesłuchania; utrudnianie obrony; składanie zezna(cid:276) pod wpływem zm(cid:266)czenia; zarzuty co do wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci miejscowej s(cid:261)du; wymogi prawidłowego uzasadnienia wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 20. Wyja(cid:286)nienia oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. Składanie nieprawdziwych wyja(cid:286)nie(cid:276) przez oskar(cid:298)onego w ramach prawa do obrony w kontek(cid:286)cie negatywnych przesłanek procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. Granice prawa oskar(cid:298)onego do obrony: pomawianie osób trzecich . . . . 211. Nieprzesłuchanie obwinionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. Wyja(cid:286)nienia na pi(cid:286)mie jako zał(cid:261)cznik do protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . 213. Warunki zło(cid:298)enia przez podejrzanego wyja(cid:286)nie(cid:276) na pi(cid:286)mie i mo(cid:298)no(cid:286)ć ich procesowego wykorzystania – odczytania na rozprawie głównej . . 214. Zakaz zast(cid:266)powania wyja(cid:286)nie(cid:276) i zezna(cid:276) o(cid:286)wiadczeniami pisemnymi . . Rozdział 21. (cid:285)wiadkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215. Bezwzgl(cid:266)dne przyczyny odwoławcze; uprawnienia (cid:286)wiadka; 216. Utajnienie cz(cid:266)(cid:286)ci materiału dowodowego a gwarancje procesowe w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. Przesłanki zwolnienia radcy prawnego z tajemnicy zawodowej . . . . . . 218. Zakaz przesłuchania lekarza udzielaj(cid:261)cego pomocy medycznej 219. Niedopuszczalno(cid:286)ć odmowy zło(cid:298)enia zezna(cid:276) przez był(cid:261) konkubin(cid:266) 220. Cz(cid:266)(cid:286)ciowa odmowa zezna(cid:276) – brak obowi(cid:261)zku podawania motywów 221. Bezpodstawna odmowa zezna(cid:276) a odpowiedzialno(cid:286)ć za zatajenie prawdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. Wyrokowanie w oparciu o dowód z ekspertyzy osmologicznej . . . . . . . 223. Podzielenie spraw do rozpoznania w ró(cid:298)nych post(cid:266)powaniach jako podstawa wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego; niedopuszczalno(cid:286)ć wydania wyroku bez zapoznania si(cid:266) przez cały skład s(cid:266)dziowski z zeznaniami (cid:286)wiadków anonimowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. Ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego – dziecka; opinia psychologa co do zezna(cid:276) dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjali(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225. Zagadnienie powoływania biegłego na okoliczno(cid:286)ć zachowania oiary przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oskar(cid:298)onemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oskar(cid:298)onego, podstawa zwolnienia od zło(cid:298)enia zezna(cid:276) . . . . . . . . . . . . . uzasadniaj(cid:261)cych uchylenie si(cid:266) od odpowiedzi na pytanie . . . . . . . . . . . 454 457 460 463 463 466 471 472 474 476 478 478 481 482 484 486 489 492 494 496 502 505 505 XIV Spis tre(cid:286)ci postanowienia o oddaleniu nieuwzgl(cid:266)dnionego wniosku dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. Opinia prywatna jako dowód w sprawie; obowi(cid:261)zek wydania 227. Ustalenie stanu zdrowia skazanego w post(cid:266)powaniu wykonawczym – opinia jednego biegłego lekarza psychiatry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. Merytoryczna ocena opinii biegłego dokonywana przez s(cid:261)d . . . . . . . . . 229. Opiniowanie przez biegłego psychiatr(cid:266) istnienia uzasadnionych w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci co do poczytalno(cid:286)ci oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. Ocena opinii biegłego; potrzeba powołania drugiego biegłego . . . . . . . 231. Warunki oceny dowodu z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. Znaczenie dowodowe opinii prywatnej; zarzut nieskorzystania przez s(cid:261)d z mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wyj(cid:286)cia poza granice zaskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Wadliwo(cid:286)ć opinii psychiatrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. Osoba niewładaj(cid:261)ca j(cid:266)zykiem polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. Przesłuchanie osoby, która wydała opini(cid:266) prywatn(cid:261). . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 23. Ogl(cid:266)dziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy . . . . . . . 236. Przeprowadzenie ogl(cid:266)dzin i eksperymentu procesowego . . . . . . . . . . . . 237. Trzy dyrektywy zasady bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci w procesie karnym; dopuszczalne odst(cid:266)pstwo od zasady bezpo(cid:286)rednio(cid:286)ci – mo(cid:298)liwo(cid:286)ć przeprowadzenia eksperymentu procesowego przez wyznaczonego s(cid:266)dziego albo s(cid:261)d wezwany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 24. Wywiad (cid:286)rodowiskowy i badanie osoby oskar(cid:298)onego . . . . . . . 238. Konieczno(cid:286)ć wezwania tłumacza w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . . 239. Obowi(cid:261)zek poczynienia ustale(cid:276) co do poczytalno(cid:286)ci oskar(cid:298)onego podczas czynno(cid:286)ci rozpytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. Przeprowadzenie przez kuratora s(cid:261)dowego wywiadu (cid:286)rodowiskowego. 241. Mienie irm jako dobro chronione przepisami karnymi; premedytacja jako forma winy umy(cid:286)lnej; sposób i przesłanki przeprowadzania bada(cid:276) psychologicznych oskar(cid:298)onego; tre(cid:286)ć wyroku o karze ł(cid:261)cznej . . Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. Zasady prowadzenia post(cid:266)powania dowodowego przez organy 243. Udost(cid:266)pnianie danych dotycz(cid:261)cych usług telekomunikacyjnych 244. Wydanie przedmiotu zaj(cid:266)tego jako dowód rzeczowy w sprawie 245. Zło(cid:298)enie przedmiotów do depozytu s(cid:261)dowego a podmiot uprawniony do ich odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. Wykorzystanie tre(cid:286)ci utrwalonych w toku podsłuchu. . . . . . . . . . . . . . . 247. Niedopuszczalno(cid:286)ć wykorzystywania przez organy pa(cid:276)stwowe nielegalnie uzyskanych informacji o obywatelach – brak mo(cid:298)liwo(cid:286)ci konwalidacji niedozwolonych czynno(cid:286)ci dowodowych . . . . . . . . . . . . . 248. Podsłuch telefoniczny – uchybienie terminów, rozszerzenie kontroli . . 249. Podstawa orzeczenia przepadku dowodu rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . skarbowe dokonuj(cid:261)ce kontroli podatkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w post(cid:266)powaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 509 510 513 515 517 518 521 523 524 526 526 528 532 532 535 537 540 542 542 545 548 550 553 553 555 557 566 XV Spis tre(cid:286)ci uczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czynno(cid:286)ci zatrzymania przez pracownika ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . nakazu aresztowania jako przesłanka tymczasowego aresztowania . . . . aresztowania; ustalenie du(cid:298)ego prawdopodobie(cid:276)stwa popełnienia przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. Przekazywanie informacji innych ni(cid:298) rozmowy telefoniczne. . . . . . . . . DZIAŁ VI. (cid:285)rodki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 27. Zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. Przesłanki uj(cid:266)cia sprawcy przest(cid:266)pstwa złapanego na gor(cid:261)cym 253. Naruszenie dóbr osobistych na skutek nieprawidłowego wykonania 254. Przesłanki uznania zatrzymania za bezpodstawne; zatrzymanie na podstawie ENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255. Niew(cid:261)tpliwie niesłuszne zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. Roszczenia zwi(cid:261)zane z niew(cid:261)tpliwie niesłusznym zatrzymaniem . . . . . 257. Prawidłowo(cid:286)ć czynno(cid:286)ci zatrzymania; przedłu(cid:298)enie tymczasowego aresztowania; bieg (cid:286)ledztwa w sprawie aresztowej. . . . . . . . . . . . . . . . . 258. Tymczasowe aresztowanie a przewlekło(cid:286)ć post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . Rozdział 28. (cid:285)rodki zapobiegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. Utrudnianie post(cid:266)powania zwi(cid:261)zanego z realizacj(cid:261) europejskiego 260. Samodzielny byt ka(cid:298)dej decyzji dotycz(cid:261)cej tymczasowego 261. Tre(cid:286)ć postanowienia o warunkowym tymczasowym aresztowaniu; korzystanie w post(cid:266)powaniu karnym z dowodów zebranych przez CBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie sfałszowanego testamentu; okre(cid:286)lenie skutku oszustwa przez s(cid:261)d odwoławczy; naruszenie EKPC przy orzekaniu aresztu a podstawy wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . 263. Za(cid:298)alenie na postanowienie o przedłu(cid:298)eniu tymczasowego aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. Uchylenie lub zmiana z urz(cid:266)du (cid:286)rodka zapobiegawczego . . . . . . . . . . . 265. Wyj(cid:261)tkowo(cid:286)ć stosowania tymczasowego aresztowania . . . . . . . . . . . . . 266. Tymczasowe aresztowanie – prognoza surowej kary; obawa matactwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267. Tymczasowe aresztowanie a por(cid:266)czenie maj(cid:261)tkowe. . . . . . . . . . . . . . . . 268. Odmowa wydania paszportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 29. List (cid:298)elazny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. Zakres gwarancji pozostawania na wolno(cid:286)ci w li(cid:286)cie (cid:298)elaznym. . . . . . . 270. Zaskar(cid:298)alno(cid:286)ć postanowienia w przedmiocie listu (cid:298)elaznego . . . . . . . . Rozdział 30. Kary porz(cid:261)dkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. Zło(cid:298)enie przez komisj(cid:266) (cid:286)ledcz(cid:261) wniosku o zastosowanie kary porz(cid:261)dkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 31. Zabezpieczenie maj(cid:261)tkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. Znaczenie warto(cid:286)ci mienia b(cid:266)d(cid:261)cego przedmiotem zabezpieczenia maj(cid:261)tkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI 568 571 575 577 577 578 580 586 592 594 596 599 599 601 604 606 611 612 615 617 620 622 624 624 626 628 628 630 630 oskar(cid:298)onego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu maj(cid:261)tkowym; prawnie dopuszczalne sposoby zabezpieczenia poszczególnych kar maj(cid:261)tkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. Tryb wykonania przez urz(cid:261)d skarbowy postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu nale(cid:298)no(cid:286)ci z tytułu grzywny, roszcze(cid:276) odszkodowawczych i innych (cid:286)rodków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. Zabezpieczenie maj(cid:261)tkowe na maj(cid:261)tku wspólnym mał(cid:298)onków . . . . . . . 275. Warunki stosowania przymusu w postaci zaj(cid:266)cia maj(cid:261)tku 276. Niezabezpieczenie mienia podejrzanego przez prokuratora a odpowiedzialno(cid:286)ć Skarbu Pa(cid:276)stwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. Ujawnienie w ksi(cid:266)dze wieczystej postanowienia prokuratora o zakazie zbywania i obci(cid:261)(cid:298)ania nieruchomo(cid:286)ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. Przesłanki dopuszczaj(cid:261)ce zlecenie urz(cid:266)dowi skarbowemu wykonanie 279. Tryb rozpoznania za(cid:298)alenia na postanowienie co do klauzuli 280. Nadanie klauzuli wykonalno(cid:286)ci co do postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu maj(cid:261)tkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ VII. Post(cid:266)powanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 32. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. Kontrola odwoławcza postanowienia o umorzeniu (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . 282. Wniosek prokuratora o zezwolenie na udzielenie informacji stanowi(cid:261)cych tajemnic(cid:266) bankow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. Zakres rozpoznania przez s(cid:261)d za(cid:298)alenia na postanowienie o umorzeniu (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. Poplecznictwo – faktyczne utrudnianie post(cid:266)powania . . . . . . . . . . . . . . 285. Uprawnienia stra(cid:298)ników Stra(cid:298)y Łowieckiej w post(cid:266)powaniu karnym 286. Prawo podejrzanego do za(cid:298)alenia w post(cid:266)powaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 33. Wszcz(cid:266)cie (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. Niewypełnienie obowi(cid:261)zku powiadomienia o przest(cid:266)pstwie przez funkcjonariusza publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. Zawiadomienie o przest(cid:266)pstwie a naruszenie dobrego imienia . . . . . . . 289. Naruszenie obowi(cid:261)zków pracowniczych; zawiadomienie 290. Skarga na przewlekło(cid:286)ć post(cid:266)powania – zastosowanie przepisów 291. Niedopuszczalno(cid:286)ć wznowienia post(cid:266)powania zako(cid:276)czonego 292. Za(cid:298)alenie na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu 293. S(cid:261)dowa kontrola odwoławcza postanowienia prokuratora o odmowie wszcz(cid:266)cia lub umorzeniu (cid:286)ledztwa (dochodzenia) – obowi(cid:261)zek stosowania przepisów o post(cid:266)powaniu odwoławczym . . . . . . . . . . . . . w sprawach o kłusownictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o przest(cid:266)pstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawy do spraw wszcz(cid:266)tych przed nowelizacj(cid:261) z 2009 r.; dochowanie terminu; uprawnienia stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowieniem o umorzeniu (cid:286)ledztwa poddanym kontroli s(cid:261)dowej . . . post(cid:266)powania wniesione przed 12.7.2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wykonalno(cid:286)ci zabezpieczenia maj(cid:261)tkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis tre(cid:286)ci 632 637 639 640 642 645 648 654 659 661 661 663 665 667 669 671 673 673 675 677 681 684 687 692 XVII Spis tre(cid:286)ci XVIII przygotowawczego w formie dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. Przesłanki wniesienia przez pokrzywdzonego „własnego” aktu 295. Obowi(cid:261)zek przekazania do s(cid:261)du za(cid:298)alenia na umorzenie lub odmow(cid:266) wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania karnego nie spełniaj(cid:261)cego warunków formalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 34. Przebieg (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. Przesłanki trybu uproszczonego – prowadzenie post(cid:266)powania 298. Udział obro(cid:276)cy obligatoryjnego w przesłuchaniach podejrzanego; naruszenie zasady in dubio pro reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. Fałszywe zeznania a status (cid:286)wiadka lub podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . 300. Przedłu(cid:298)enie przedawnienia karalno(cid:286)ci; wydanie i ogłoszenie 301. Istotny brak post(cid:266)powania – przedstawienie zarzutów wzajemnie wykluczaj(cid:261)cych si(cid:266); to(cid:298)samo(cid:286)ć czynu a zmiana postanowienia o przedstawieniu zarzutów; zabójstwo a poplecznictwo do zabójstwa – to(cid:298)samo(cid:286)ć sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 35. Zamkni(cid:266)cie (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. Zarzuty odwoławcze – obrona obligatoryjna; udział obro(cid:276)cy w czynno(cid:286)ciach procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. Orzekanie (cid:286)rodków karnych w post(cid:266)powaniu nakazowym . . . . . . . . . . 304. Za(cid:298)alenie na postanowienie prokuratora co do dowodów rzeczowych po umorzeniu (cid:286)ledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. Zgoda (cid:298)ołnierza na skazanie go bez rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306. Umorzenie post(cid:266)powania z powodu niepoczytalno(cid:286)ci sprawcy . . . . . . . 307. Stosowanie ustawy wzgl(cid:266)dniejszej dla sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 35a. Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. Uchylenie wyroku z powodu nienale(cid:298)ytej obsady s(cid:261)du; tryb rozpoznania sprawy dotycz(cid:261)cej udaremnienia egzekucji . . . . . . . . . . . . 309. Ponowne wszcz(cid:266)cie dochodzenia w sprawie wył(cid:261)czonej ze (cid:286)ledztwa . . 310. Nienale(cid:298)yta obsada s(cid:261)du a zmiana trybu post(cid:266)powania przygotowawczego w zwi(cid:261)zku ze zmian(cid:261) przepisów . . . . . . . . . . . . . . . 311. Zatrzymanie w celu dokonania czynno(cid:286)ci procesowej jako negatywna przesłanka post(cid:266)powania uproszczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. Zakres poj(cid:266)cia pozbawienia wolno(cid:286)ci wył(cid:261)czaj(cid:261)cego prowadzenie 313. Przesłanki wył(cid:261)czaj(cid:261)ce niedopuszczalno(cid:286)ć dochodzenia – poj(cid:266)cie 314. Pozbawienie wolno(cid:286)ci a mo(cid:298)liwo(cid:286)ć prowadzenia post(cid:266)powania przygotowawczego w formie dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. Kontrola wymaga(cid:276) formalnych aktu oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. Obowi(cid:261)zek sporz(cid:261)dzania uzasadnienia aktu oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . 317. Umorzenie dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy . . . . . . . . . . . . . . 318. Ponowne wszcz(cid:266)cie dochodzenia w sprawie wył(cid:261)czonej ze (cid:286)ledztwa . . 319. Dopuszczalno(cid:286)ć trybu uproszczonego a wył(cid:261)czenie sprawy . . . . . . . . . dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uj(cid:266)cia sprawcy na gor(cid:261)cym uczynku lub bezpo(cid:286)rednio potem . . . . . . . . postanowienia o przedstawieniu zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 697 700 703 703 705 708 711 714 718 718 720 721 724 726 729 731 731 733 738 739 742 744 746 748 750 753 755 760 Spis tre(cid:286)ci 320. Formy post(cid:266)powania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 36. Nadzór prokuratora nad post(cid:266)powaniem przygotowawczym . . 321. Umorzenie post(cid:266)powania z powodu znikomej szkodliwo(cid:286)ci społecznej czynu a mo(cid:298)liwo(cid:286)ć podj(cid:266)cia post(cid:266)powania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. Przyczyny niewa(cid:298)no(cid:286)ci orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. Uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu sprawy przeciwko osobie a powaga rzeczy os(cid:261)dzonej wynikaj(cid:261)cej z umorzenia w innej sprawie o ten sam czyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 37. Czynno(cid:286)ci s(cid:261)dowe w post(cid:266)powaniu przygotowawczym . . . . . 324. Czynno(cid:286)ci s(cid:261)dowe w post(cid:266)powaniu przygotowawczym – przekazanie sprawy przez prokuratora wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. Skład s(cid:261)du w sprawie umorzenia post(cid:266)powania wskutek amnestii . . . . 326. Przesłanki przekazania sprawy do rozpoznania innemu s(cid:261)dowi 327. Wa(cid:298)no(cid:286)ć orzeczenia dotkni(cid:266)tego bezwzgl(cid:266)dnym powodem odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. Orzekanie o przedłu(cid:298)eniu aresztu – czynno(cid:286)ci(cid:261) s(cid:261)dow(cid:261) . . . . . . . . . . . . Rozdział 38. Akt oskar(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329. Brak konieczno(cid:286)ci wył(cid:261)czenia s(cid:266)dziego wydaj(cid:261)cego postanowienie w przedmiocie (cid:286)rodka zapobiegawczego po uchyleniu wyroku; zmiana kwaliikacji czynu przez s(cid:261)d I instancji ponownie rozpoznaj(cid:261)cy spraw(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks chronologiczny orzecze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks autorów glos i artykułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . równorz(cid:266)dnemu – brak warunków do rozpoznania sprawy przez s(cid:261)d wła(cid:286)ciwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 770 770 772 775 784 784 787 789 790 792 794 794 797 813 833 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: