Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00518 011370 10698842 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 730
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3792-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej oraz skuteczne narzędzie przy przygotowywaniu się do egzaminu na aplikację.

Zbiór Orzecznictwa jest wybiórczą analizą zagadnień postępowania karnego. Powstał z myślą o aplikantach zawodów prawniczych, praktykach prawa wykorzystujących orzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a także studentach prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z tworzeniem i stosowaniem procedury karnej. Tematyka orzeczeń obejmuje całą problematykę Kodeksu postępowania karnego. W miejscu, gdzie poglądy sądów pozostały aktualne uwzględniono orzeczenia wydane na gruncie poprzedniego stanu prawnego. Zbiór orzeczeń uwzględnia stan prawny na maj 2012 r., choć tam, gdzie było to niezbędne, wskazuje się także orzeczenia, które utraciły moc obowiązującą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postêpowania karnego Orzecznictwo Tom II Joanna Brylak C.H. Beck Spis treści 3 4 5 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji . . . . . . . . . . . 1 Rozdział 39. Wstępna kontrola oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia; Niedopuszczalność badania elementów charakterystycznych dla danego rodzaju przestępstw na etapie wstępnej kontroli aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . 2 . Posiedzenia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Warunkowe umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Wyrok warunkowo umarzający postępowanie; Obowiązek wskazania okresu próby w części dyspozytywnej wyroku warunkowo umarzającego postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy . . . 6 . Obowiązki sądu w razie wskazania przez oskarżonego wyrażającego zgodę na skazanie bez rozprawy okoliczności ekskulpujących winę . . 7 . Związanie sądu wnioskiem prokuratury o skazanie bez rozprawy . . . 8 . Środki zapobiegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Uzupełnienie postępowania przygotowawczego; Przesłanki zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . 11 . Niezwiązanie oceną; Obowiązek badania właściwości w każdym stadium postępowania sądowego – niezwiązanie oceną przyjętą w fazie wstępnej kontroli oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 40. Przygotowanie do rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . powiadomieniem oskarżonego a terminem rozprawy jako naruszenie prawa do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . warunkowego umorzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . istotnych braków postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . . . . . . . pokrzywdzonego niebędącego stroną o terminie rozprawy głównej . . 10 . Podstawa prawna zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia 12 . Niezwłoczne wyznaczenie rozprawy; Zbyt krótki termin między 13 . Posiedzenia sądu; Brak sprzeciwu oskarżonego jako przesłanka 14 . Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej; Zawiadomienie 9 11 13 15 18 20 23 25 28 28 30 31 V Spis treści 18 . Wpływ opinii publicznej oraz relacji mediów na czynności 19 . Jawność ogłoszenia wyroku; Zmiana klauzuli tajności w zakresie orzekającego sądu; przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec osób współdziałających z innymi sprawcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Wyznaczenie składu sędziowskiego; Kolejność wyznaczania sędziów, wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Środki zabezpieczające; Warunki skierowania na posiedzenie wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z posiedzeniem w sprawie zastosowania środków zabezpieczających wobec sprawcy niepoczytalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 41. Jawność rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . danych ogłaszanych publicznie w wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 42. Przepisy ogólne o rozprawie głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . Rola przewodniczącego; Obowiązek respektowania zasady szybkości procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . Obowiązki sądu w zakresie postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . 22 . Wnioski dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . Zaniechanie podjęcia decyzji co do wniosku dowodowego . . . . . . . . . 24 . Postępowanie z wnioskami dowodowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . Zmiana trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny . . . . . . . . 26 . Opuszczenie sali oraz niestawiennictwo oskarżonego; wyznaczonego mu obrońcy z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . Pełnienie obowiązków przez obrońcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 43. Rozpoczęcie rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pokrzywdzonego będącego świadkiem w rozprawie . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 44. Przewód sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie bez usprawiedliwienia; skutki przedłożenia niewłaściwego pod względem formalnym, ale merytorycznie usprawiedliwiającego nieobecność oskarżonego zaświadczenia lekarskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . Obecność oskarżonego na rozprawie głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . Niezdolność oskarżonego do udziału w rozprawie; niestawiennictwo oskarżonego; prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego . . 34 . Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej; Zakaz reformationis in peius w kontekście dobrowolnego poddania się karze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . Nowy obrońca z urzędu; Brak zaufania oskarżonego do 31 . Czynności wstępne; Brak obowiązku odbierania danych personalnych od oskarżonych; umieszczenie chorego na niewłaściwym oddziale szpitalnym jako narażenie życia . . . . . . . . 32 . Niestawiennictwo oskarżonego; Pozbawienie wolności osoby doprowadzonej na rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . Opuszczenie sali; uprawnienie pokrzywdzonego; Udział 36 41 43 45 45 51 57 57 59 61 63 65 67 68 72 74 76 79 81 81 83 86 87 87 Spis treści 35 . Odczytanie protokołów wyjaśnień; Odczytywanie wcześniejszych wyjaśnień oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . Brak podpisu na protokole a możliwość jego odczytania . . . . . . . . . . . 37 . Czasowe usunięcie z sali oskarżonego; Obowiązek doprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę; zawiadomienie o rozprawie apelacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . Odczytanie protokołów zeznań; Długotrwałe przebywanie świadka za granicą jako przesłanka odczytania zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . Odczytanie zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym a prawo do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . Odczytywanie wyjaśnień złożonych poprzednio przez świadka w charakterze oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . Odczytanie innych protokołów; Korzystanie w procesie karnym z materiałów zgromadzonych podczas podsłuchu operacyjnego ABW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . Ujawnienie dowodu z kontroli rozmów telefonicznych uzyskanych w toku kontroli operacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . Przesłuchanie świadka anonimowego przez sąd; czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji – propozycja przyjęcia korzyści majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . Dane osobopoznawcze; ujawnienie na rozprawie; Przeprowadzenie dodatkowych dowodów po zamknięciu przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . Dowody rzeczowe; Trzy dyrektywy zasady bezpośredniości w procesie karnym; dopuszczalne odstępstwo od zasady bezpośredniości – możliwość przeprowadzenia eksperymentu procesowego przez wyznaczonego sędziego albo sąd wezwany . . . . . . 46 . Czynności poza rozprawą; Nienależyta obsada sądu wezwanego a bezwględne przyczyny odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . Żądanie dodatkowych dowodów; Instytucja zakreślenia oskarżycielowi publicznemu terminu do przedstawienia dowodów jako uprawnienie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . Rozszerzenie oskarżenia; Zarzut nieudzielenia pomocy a działanie w obronie koniecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . Zmiana kwalifikacji prawnej; Konieczność uprzedzenia stron o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu przez sąd odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . Wykroczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . Zarządzenie przerwy; Przerwa w rozprawie, odczytanie zeznań świadków, nieuzupełnienie braków wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . Rozprawa po przerwie; Nienależyta obsada sądu; prowadzenie rozprawy od początku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . Odroczenie rozprawy; Prowadzenie rozprawy odroczonej w dalszym ciągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . Zamknięcie przewodu sądowego; Podstawy oddalenia wniosku dowodowego złożonego w postępowaniu odwoławczym; zakaz przeprowadzania przez sąd odwoławczy postępowania dowodowego co do istoty sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 96 97 99 100 102 104 108 111 115 117 121 123 124 126 128 131 133 135 138 VII Spis treści 55 . Kolejność głosów; Naruszenie prawa stron do zabrania głosu 56 . Narada; Postępowanie karne – wymóg odbycia przez sąd narady 59 . Oparcie się przez sąd odwoławczy na dowodzie nieujawnionym w toku rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . Sporządzenie wyroku; Wypowiadanie się przez sąd na temat 63 . Wyrok umarzający i warunkowo umarzający; Zbieg negatywnych tzw . rozstrzygnięć negatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . Treść wyroku; Konsekwencje różnic w słownym i liczbowym zapisie wartości wymierzonych skazanemu stawek dziennych grzywny oraz wysokości tych stawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i przeprowadzenia głosowania nad wyrokiem w wypadku wznowienia przewodu sądowego uniezależniony od tego, czy strony procesowe w końcowych wystąpieniach wprowadzają nowe wątki merytoryczne . . 57 . Wznowienie przewodu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . Podstawa wyroku; Znaczenie orzecznictwa sądowego dla rozstrzygania konkretnej sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . Wymóg dokładnego określenia przypisanego czynu w wyroku skazującym; zakres odpowiedzialności za narażenie należności podatkowej na uszczuplenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 45. Głosy stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po zamknięciu przewodu sądowego a podstawy odwoławcze . . . . . . . Rozdział 46. Wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a czynność sporządzenia uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 47. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyroku z pouczeniem w sytuacji jego nieobecności na rozprawie apelacyjnej odbytej przy udziale jego obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . Uzupełnienie wyroku postanowieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . Wniosek o uzasadnienie; Brak zgody oskarżonego na cofnięcie przez obrońcę wniosku o uzasadnienie wyroku jako przesłanka przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . Niestawiennictwo stron; Obowiązek doręczenia oskarżonemu odpisu przesłanek procesowych a rodzaj orzeczenia kończącego postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie możliwości kumulacji różnych rozstrzygnięć dotyczących tej samej szkody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenia na korzyść oskarżonego przez oskarżyciela posiłkowego . . . 71 . Zaskarżenie wyroku kasacją przez prokuratora, który nie składał apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . Dwuinstancyjność; wewnętrzny tryb odwoławczy; Niezaskarżalność postanowienia sądu odwoławczego w przedmiocie kosztów . . . . . . . . 64 . Powództwo cywilne i zasądzenie odszkodowania z urzędu; 65 . Ogłoszenie wyroku; Brak obrońcy w trakcie fragmentu 69 . Treść uzasadnienia; Udział w orzekaniu osoby nieuprawnionej 70 . Zakres zaskarżenia; Brak interesu prawnego w zaskarżeniu VIII 141 141 142 142 144 146 148 149 151 153 156 159 161 163 165 168 170 173 175 175 177 181 Spis treści 77 . Przesłanie apelacji w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . Cofnięcie środka odwoławczego; Możliwość cofnięcia kasacji; 76 . Forma pisemna; adresat środka odwoławczego; Złożenie apelacji karnej za pomocą telefaksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w jego przeczeniu . . . . . . . . . . . . . . . 74 . Treść środka odwoławczego; Związanie sądu treścią petitum środka odwoławczego wniesionego na niekorzyść oskarżonego a zakaz orzekania na niekorzyść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . Uzupełnianie apelacji wnoszonej na niekorzyść skazanego; zakaz reformationis in peius a zmiana alternatywnych znamion przestępstwa tego samego typu w opisie czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . okoliczności niebędące podstawą kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . Przesłanki cofnięcia kasacji wniesionej na korzyść oskarżonego . . . . . 80 . Skutki cofnięcia środka odwoławczego; Przesłanki skutecznego cofnięcia kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . Granice rozpoznania; Dokonywanie kontroli apelacyjnej w procesie karnym a wymogi stawiane uzasadnieniu orzeczenia sądu II instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego; Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym z powodu wadliwego działania sądu . . . . 83 . Wyjście podmiotowe poza granice zaskarżenia; Przesłanki uchylenia wyroku na korzyść współskazanych w postępowaniu kasacyjnym . . . in peius a przeprowadzenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 48. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . Zaskarżanie wyroków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . Termin do wniesienia apelacji; Skuteczność apelacji wniesionej wskazania bezwzględnej przyczyny odwoławczej po wniesieniu kasacji na innej podstawie od wyroku skazującego na karę z zawieszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . Sformalizowanie postępowania kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . Ponowne rozpoznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego; Zakaz reformationis odwoławczego odnośnie okoliczności popełnienia przestępstwa objętego wnioskiem o skazanie bez rozprawy; niedopuszczalność uniewinnienia oskarżonego od zarzutu objętego wnioskiem o skazanie bez rozprawy w postępowaniu odwoławczym . . . . . . . . . . przed „otwarciem” ustawowego terminu do wniesienia apelacji . . . . . 93 . Przymus adwokacko-radcowski; Osobista apelacja oskarżonego . . . . . 86 . Podstawy odwoławcze; Stan zawisłości sprawy i naruszenie powagi rzeczy osądzonej, jako przyczyny odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . Bezwzględne podstawy uchylenia orzeczenia; Niedopuszczalność rozpatrywania zarzutów przez sąd odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . Ograniczone rozpoznanie środka odwoławczego; Zakres 85 . Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego; Wątpliwości sądu 183 184 187 191 197 201 203 205 207 209 212 214 215 218 221 223 231 236 239 239 240 244 IX Spis treści 94 . Modyfikacja zakresu rozpoznania; Zakres kontroli instancyjnej 98 . Postępowanie dowodowe; Przesłanki wydania wyroku reformatoryjnego a podejmowanie czynności dowodowych przez sąd odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . Przebieg postępowania apelacyjnego; Sprawozdanie jako konieczny element rozprawy odwoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przez sąd odwoławczy przy zmianie ustaleń faktycznych . . . . . . . . . . rozprawy apelacyjnej bez powiadomienia obrońcy o terminie rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . Charakter naruszenia zakazu reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . 96 . Granice orzekania na niekorzyść oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . Udział stron w rozprawie apelacyjnej; Konsekwencje przeprowadzenia 100 . Zakaz orzekania na niekorzyść; Zakaz wymierzenia kary surowszej 101 . Poprawienie kwalifikacji prawnej; Rodzaj orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym – poprawianie błędnej kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . Zmiana zaskarżonego wyroku w granicach zaskarżenia a jego pozostały zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . Uzasadnienie wyroku; Rola uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego w kontekście kontroli kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . Odpowiednie stosowanie; Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich przez Sąd Najwyższy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 49. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . Dopuszczalność zaskarżania; Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia jako orzeczenie zamykające drogę do wydania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . Termin do wniesienia zażalenia; Zażalenie obrońcy ustanowionego 107 . Dewolutywność zażalenia; Procedowanie sądu podczas rozpoznawania zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . Udział stron w posiedzeniu sądu; Rozpatrzenie przez sąd zażalenia . na zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . Postępowanie przygotowawcze; Kontrola odwoławcza postanowienia o umorzeniu śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . Zaskarżanie zarządzeń; Dopuszczalność zażalenia na zarządzenie stwierdzające bezskuteczność aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego z powodu braków formalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ X. Postępowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 50. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . Zakres przedmiotowy; Przesłanki trybu uproszczonego 112 . Skład sądu; Skład sądu rozpoznającego apelację od wyroku – prowadzenie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . po wydaniu postanowienia na posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanego w składzie jednoosobowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 248 249 252 254 256 258 263 266 272 279 282 282 288 290 291 303 306 309 311 311 313 X 113 . Niestawiennictwo oskarżonego; wyrok zaoczny; Przesłanki wydania wyroku zaocznego – pozbawienie oskarżonego wolności w dacie terminów doręczenia zawiadomienia o rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . 114 . Usprawiedliwione niestawiennictwo; Prowadzenie rozprawy w trybie uproszczonym bez udziału oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . Sprzeciw przeciwko wyrokowi zaocznemu; Uprawomocnienie 116 . Przerwa w rozprawie; Zmiana trybu z uproszczonego na zwyczajny w związku z przekroczeniem terminu przerwy – możliwość kontynuowania rozprawy w sytuacji nieobecności oskarżonego . . . . . Rozdział 51. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego . . . . . . . 117 . Przepisy o postępowaniu uproszczonym; Sprawy z oskarżenia 118 . Złożenie wyjaśnień przez oskarżonego jako warunek wydania wyroku zaocznego w postępowaniu prywatnoskargowym . . . . . . . . . . 119 . Akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 . Niestawiennictwo stron; Konsekwencje niestawiennictwa 121 . Pojednanie stron; Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 . Zakres pojednania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 . Ugoda; Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania 124 . Odstąpienie od oskarżenia; Skutki niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 52. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . Postępowanie nakazowe; Dopuszczalność wydania wyroku nakazowego w odniesieniu do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 . Niedopuszczalność orzekania; Niedopuszczalność orzekania w trybie nakazowym wobec nieletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . Kary; Kary możliwe do orzeczenia wyrokiem nakazowym . . . . . . . . . 128 . Treść wyroku nakazowego; Określenie kary w postępowaniu 129 . Sprzeciw; Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego – pojęcie pierwszej rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 53. Postępowanie przyspieszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 . Przesłuchanie podejrzanego; pouczenie; Niekonstytucyjność 131 . Uzasadnienie wyroku; Skutki stwierdzenia przez sąd przepisów o stosowaniu środków zapobiegawczych w postępowaniu przyspieszonym dla czynów o charakterze chuligańskim . . . . . . . . . . niedopuszczalności trybu przyspieszonego – przekazanie sprawy prokuratorowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w sprawie z oskarżenia prywatnego z powodu pojednania się stron a zakaz reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nakazowym w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyroku zaocznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prywatnego jako odmiana postępowania uproszczonego . . . . . . . . . . . oskarżyciela prywatnego na posiedzeniu pojednawczym . . . . . . . . . . . Spis treści 314 317 319 323 326 326 328 329 332 333 335 337 340 344 344 346 348 350 355 356 356 362 XI Spis treści o uzasadnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyroku – złożenie po terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji a wyznaczenie kolejnego obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamiast ciągu przestępstw jako podstawa kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . zarzut kasacyjny a brak wniosku strony wniosku o wyłączenie; uzewnętrznienie przez sędziego poglądu na sprawę przed wydaniem orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 54. Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 . Przedmiot zaskarżenia; Przyjęcie kwalifikacji zbiegu przestępstw 133 . Uprawnienia stron; Niezaskarżenie wyroku sądu I instancji a dopuszczalność kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . Jednorazowe zaskarżenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . Podstawy kasacji; Wątpliwości co do bezstronności sędziego jako 136 . Termin; Skutki błędnego pouczenia o terminie złożenia wniosku 137 . Tryb wnoszenia; Kasacja a wniosek o sporządzenie uzasadnienia 138 . Określenie zarzutu; przymus adwokacko-radcowski; Oświadczenie 139 . Niedopuszczalność środka odwoławczego; Zakres kontroli instancyjnej Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . Kasacja na korzyść; Upływ terminu przedawnienia karalności czynu a kasacja, kasacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego wniesiona po 6 miesiącach od wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . Pozostawienie kasacji bez rozpoznania; Odmowa przyjęcia środka 143 . Wstrzymanie wykonania orzeczenia; Podstawy decyzji 144 . Rozprawa i posiedzenie; Uznanie kasacji za oczywiście bezzasadną 145 . Granice rozpoznania; Granice rozpoznania kasacji w kontekście 146 . Rodzaje orzeczeń; Rodzaj orzeczeń wydawanych przez Sąd 147 . Wykonanie kary; Rozpoznanie wniosku obrońcy z urzędu o zasądzenie wynagrodzenia w stawce wyższej niż minimalna w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym; zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego zastosowanego przez Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji . . . . . . . Rozdział 55. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 . Niedopuszczalność badania w karnym postępowaniu wznowieniowym zasadności wydania wyroku przez sąd cywilny państwa obcego . . . . . 149 . Dodatkowe podstawy wznowienia; Niedopuszczalność wznowienia postępowania w przedmiocie orzeczenia badania psychiatrycznego oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym – poprawianie błędnej kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odwoławczego; braki formalne zażalenia na odmowę przyjęcia kasacji . . w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . a uzasadnienie orzeczenia sądu kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postępowania ponownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 367 367 369 372 374 377 379 382 384 385 389 392 395 397 400 402 404 408 408 411 XII odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie . . . . . . . . . . Sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania karnego przez radcę prawnego reprezentującego skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . Ustalenie podstawy propter falsa; Dopuszczenie się przestępstwa w związku z postępowaniem jako podstawa wznowienia procesu . . . . 151 . Wniosek o wznowienie; wznowienie z urzędu; Konsekwencje prawne złożenia przez stronę wniosku o wznowienie postępowania opartego na podstawach uwzględnianych na wniosek i z urzędu . . . . . . . . . . . . . 152 . Właściwość sądu; Sąd właściwy do wznowienia postępowania karnego . . 153 . Odpowiednie stosowanie; przymus adwokacko-radcowski; 154 . Rodzaje orzeczeń; środki odwoławcze; Wznowienie postępowania karnego w związku z rozstrzygnięciem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia . . . . . . . . . Rozdział 56. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . Prawo do odszkodowania; Stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniu dotyczącym roszczeń odszkodowawczych związanych z orzeczeniem karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . Wyłączenie roszczenia; Fałszywe samooskarżenie a prawo do 157 . Właściwość i skład sądu; forma orzeczenia; Zwrot kosztów 158 . Przedawnienie roszczeń; Podniesienie przez prokuratora zarzutu 159 . Roszczenie zwrotne; Niedopuszczalność skargi na bezczynność prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . Przepisy KPC; Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, odsetki oraz koszty ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 57. Ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . Prośba; Wyrok wydany w postępowaniu w stosunku do nieobecnych a prośba o ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 . Zatarcie skazania a ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 . Skład sądu; Realizacja prawa do obrony – udział w posiedzeniach 164 . Rozpoznanie prośby; Przeżycia psychiczne osób najbliższych jako 165 . Ponowna prośba; Uznaniowy charakter rozstrzygnięcia sądu I instancji w przedmiocie prośby o ułaskawienie wniesionej przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej . . . . . . . . . . . Rozdział 58. Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . Właściwość sądu; Przesłanki wydania nowego wyroku łącznego . . . . 167 . Inicjatywa; Wyłączenie zasady skargowości przy wydawaniu przedawnienia roszczeń z tytułu niesłusznego aresztowania a naruszenie zasad współżycia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sądu; sporządzenie kasacji przez stronę – adwokata . . . . . . . . . . . . . . . podstawa wniosku o ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 413 415 417 420 423 429 431 431 436 438 443 445 447 452 452 454 455 458 460 461 461 464 XIII wyroku łącznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści łącznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . warunkowe zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . łącznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . łącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 . Zebranie danych; Zasady regulujące tryb wydawania wyroków 169 . Umorzenie; Skazanie prawomocnym orzeczeniem państwa obcego a wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . Rozprawa; Ograniczona poczytalność w chwili popełnienia czynów a obrona obowiązkowa w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego . . 171 . Przepisy o postępowaniu zwyczajnym; Prawomocność wyroku 172 . Wyrokowanie; Wydanie wyroku łącznego a przedterminowe 173 . Początek odbywania kary; Data rozpoczęcia wykonania wyroku DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 59. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych . . . . . . . . . . 174 . Zakres pomocy; Doręczanie pism cudzoziemcom: pomoc prawna a przepisy kodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 60. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . Przejęcie ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 61. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów . . . 176 . Zgłaszanie wniosków; Tryb rozpoznania wniosków o ekstradycję 177 . Zastrzeżenia; Brak zgody na ściganie wydanego za przestępstwo Rozdział 62. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 . Tok czynności; Status umowy polsko-amerykańskiej o ekstradycji, subsydiarność przepisów o wydaniu i przewozie osób ściganych w KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . Posiedzenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . Niedopuszczalność wydania; Dopuszczalność wydania osoby ściganej państwu obcemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 . Tymczasowe aresztowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 63. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . Europejski nakaz aresztowania; Przesłanki uznania zatrzymania 183 . Niedopuszczalność wydania; Niedopuszczalność objęcia ENA 184 . Forma nakazu; Samodzielne przesłanki wyłączenia zasady przestępstw zagrożonych karą nieizolacyjną; zasada specjalności w procedurze wykonania europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . nieobjęte wnioskiem ekstradycyjnym a umorzenie wszczętego w tej sprawie postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Polsce i Czechach otrzymanych przed 1 .1 .2004 r . . . . . . . . . . . . . . . za bezpodstawne, zatrzymanie na podstawie ENA . . . . . . . . . . . . . . . . specjalności – ENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV 465 467 469 471 472 475 477 479 479 483 483 488 488 490 493 493 497 499 504 507 507 517 520 aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ściganej europejskim nakazem aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – europejski nakaz aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aresztowania osoby objętej postanowieniem o przekazaniu . . . . . . . . . postanowienia o przekazaniu – tymczasowe aresztowanie w trakcie odroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aresztowania – przekazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aresztowania wobec osoby objętej europejskim nakazem aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 . Niewszczynanie postępowania wykonawczego; Europejski nakaz Rozdział 64. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 . Cele przekazania ścigania; Brak oryginału europejskiego nakazu 187 . Orzekanie; Swoboda sądu co do stosowania tymczasowego 188 . Postanowienie o przekazanie; terminy; Czas trwania tymczasowego 189 . Odroczenie wykonania przekazania; Odroczenie wykonania 190 . Przyczyny fakultatywne odmowy przekazania; Przekazanie osoby 191 . Przekazanie warunkowe; Odroczenie utraty mocy przepisu 192 . Właściwość sądu; Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie zgody na dalsze ściganie osoby przekazanej na podstawie ENA . . . . . Rozdział 65. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania . . . . . . . . . . . 193 . Wystąpienie z wnioskiem o przejęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 . Przyjęcie wniosku o przejęcie; Zasady wykonywania przekazanego 195 . Właściwość sądu; Postępowanie karne – wzajemny stosunek prawa krajowego i prawa międzynarodowego w dziedzinie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Niedopuszczalność przejęcia i przekazania; Przejęcie orzeczenia sądu zagranicznego do wykonania a brak zgody skazanego . . . . . . . . . . . . . 197 . Postępowanie po przejęciu; Przejęcie orzeczenia sądu państwa obcego do wykonania w Polsce – prawo krajowe a prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . Opuszczenie terytorium; Przesłanka obywatelstwa przy przekazaniu i przejęciu orzeczenia do wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . Przejęcie orzeczenia do wykonania w Polsce, ustalenie kwalifikacji 200 . Przejęcie wyroku do wykonania – warunki określenia łagodniejszej kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 66. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . Pierwszeństwo umowy; zasada wzajemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ XIV. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 67. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 . Zakres kosztów; Wydatki poniesione na ustanowienie dalszych Spis treści 526 532 532 535 538 541 543 553 554 558 558 560 563 566 568 571 574 577 581 581 585 587 587 XV orzeczenia – przekształcenie kary przez organy krajowe . . . . . . . . . . . prawnej czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pełnomocników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści oskarżyciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . Zwrot kosztów procesu – wynagrodzenie adwokata wraz ze stawką VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 . Wydatki Skarbu Państwa; Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 . Brak legitymacji obrońcy do wniesienia zażalenia na przyznanie innemu obrońcy wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu . . . . . . . . 206 . Tymczasowe pokrywanie wydatków; koszty mediacji i tłumacza . . . . 207 . Zwrot na rzecz oskarżyciela prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 68. Zwolnienie od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 . Zwolnienie od wyłożenia kosztów; Ciężar dowodu w zakresie wykazania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia od wyłożenia kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 . Żołnierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 69. Zasądzenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 . Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego; Metalowa rurka jako przedmiot niebezpieczny; udokumentowanie kosztów obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 . Zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez 212 . Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego; Koszty procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego; ocena stopnia szkodliwości społecznej czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 . Warunkowe umorzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 . Uniewinnienie lub umorzenie; Zasądzenie opłaty tytułem kosztów procesu i kosztów sądowych w sprawach z oskarżenia prywatnego; przedawnienie karalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 . Wysokość kosztów procesu – limity opłat za czynności adwokackie i radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . Zwrot kosztów obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 . Zasada słuszności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 . Obliczanie wydatków Skarbu państwa w postępowaniu karnym . . . . . 219 . Nieuwzględnienie środka odwoławczego; Zasądzenie kosztów 220 . Wznowienie postępowania; Koszty postępowania wznowieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 . Przedawnienie; Przedawnienie prawa do ściągnięcia kosztów procesu . . . Rozdział 70. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 . Powództwo cywilne; Zwrot kosztów zastępstwa procesowego DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 71. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 . Zakres spraw podległych; Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym – przekazanie sprawy przez prokuratora wojskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . odwoławczego postępowania karnego w fazie jurysdykcyjnej . . . . . . poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 594 596 598 601 603 603 605 607 607 609 611 614 616 624 631 637 638 641 642 643 647 647 651 653 653 XVI Spis treści 224 . Jurysdykcja sądów wojskowych – przestępstwa popełnione przeciwko innemu żołnierzowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 . Łączność spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 . Właściwość sądu; Definicja żołnierza pełniącego czynną służbę . . . . 227 . Wojskowy sąd okręgowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . Właściwość z łączności spraw; Ustalenie właściwości miejscowej sądu wojskowego – pierwszeństwo wszczęcia postępowania in personam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . Prokurator wojskowy; Uprawnienie do wniesienia kasacji karnej . . . . Rozdział 72. Postępowanie przed sądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 . Nieobecność na rozprawie głównej obrońcy obligatoryjnego – nawet 231 . Wznowienie postępowania; Wznowienie postępowania w stosunku do żołnierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks chronologiczny orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks autorów glos i artykułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za zgodą oskarżonego – naruszeniem interesu oskarżonego w zakresie prawa do obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 659 662 663 665 667 671 671 674 679 689 703 XVII Przedmowa Zbiór Orzecznictwa jest swoistą kompilacją zagadnień postępowania karnego . Powstał z myślą o aplikantach zawodów prawniczych, praktykach prawa wykorzystujących orzecznictwo sądów w swojej codziennej działalności zawodowej, a także studentach prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z tworzeniem i stosowaniem procedury karnej . Tematyka orzeczeń obejmuje całą problematykę Kodeksu postępowania karnego . W miejscu, gdzie poglądy sądów pozostały aktualne, uwzględniono orzeczenia wydane na gruncie poprzedniego stanu prawnego . Zbiór orzeczeń uwzględnia stan prawny na maj 2012 r ., choć tam, gdzie było to niezbędne, wskazuje się także orzeczenia, które utraciły moc obowiązującą . Orzeczenia ułożono według systematyki przepisów Kodeksu postępowania karnego, przy czym problematyka dotycząca innych ustaw jest omawiana w miarę możliwości przy tych zagadnieniach . W ramach działów i rozdziałów uporządkowano orzeczenia według artykułów, potem chronologicznie . Orzeczenia uwzględnione w niniejszym zbiorze są pracą SN lub sądów apelacyjnych, czasem innych sądów szczególnych . Wyboru poszczególnych orzeczeń dokonano w oparciu o walor dydaktyczny konkretnych rozstrzygnięć sądów, ich znaczenie dla nauki procesu karnego lub specyfikę wskazywanych tam twierdzeń . Omawiane orzeczenie rozpoczyna się od przedstawienia zagadnienia, którego doty- czy, następnie orzeczenie oznaczono rodzajowo, według daty wydania i sygnatury oraz wskazano jego miejsce publikacji . Omówienie orzeczenia rozpoczyna się od wskazania tezy w ujęciu przedstawionym przez Biuro Studiów i Analiz SN lub w źródle dla opracowania, w przypadku orzeczenia niepublikowanego tezę nakreśliła autorka, a w przypadku uchwał przytoczono dosłowne ich brzmienie . W dalszej kolejności nakreślany jest stan faktyczny lub zagadnienie prawne będące podstawą sformułowanej tezy . Omówienie orzeczenia jest dziełem własnym autorki, własną interpretacją i nie odtwarza literalnie treści określonej decyzji procesowej sądu . Przy omawianiu orzeczeń wskazano także odniesienia do innych orzeczeń, artykułów i glos przywoływanych w toku opracowywania konkretnych zagadnień . Warszawa, maj 2012 dr Joanna Brylak XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: