Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 007358 15718579 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. Przepisy - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2822-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 15.08.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Stan prawny na 15 sierpnia 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. ł Uk ad typograficzny: Kamila Tomecka © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN 978-83-264-1577-7 15. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ąż ł ek Redakcja Ksi 01-231 Warszawa, ul. P ocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego..................................................................11 Dział.I..Przepisy.wstępne.....................................................................13 Dział.II..Sąd.............................................................................................23 Rozdział.1..Właściwość.i.skład.sądu..............................................23 Rozdział.2..Wyłączenie.sędziego....................................................28 Dział.III..Strony,.obrońcy,.pełnomocnicy,.przedstawiciel.. społeczny...........................................................................................30 Rozdział.3..Oskarżyciel.publiczny.................................................30 Rozdział.4..Pokrzywdzony.............................................................32 Rozdział.5..Oskarżyciel.posiłkowy................................................34 Rozdział.6..Oskarżyciel.prywatny.................................................36 Rozdział.7..Powód.cywilny.............................................................37 Rozdział.8..Oskarżony.....................................................................40 Rozdział.9..Obrońcy.i.pełnomocnicy............................................45 Rozdział.10..Przedstawiciel.społeczny..........................................48 Dział.IV..Czynności.procesowe............................................................48 Rozdział.11..Orzeczenia,.zarządzenia.i.polecenia......................48 Rozdział.12..Narada.i.głosowanie..................................................52 Rozdział.13..Porządek.czynności.procesowych...........................54 Rozdział.14..Terminy........................................................................57 5 Spis treści Rozdział.15..Doręczenia..................................................................59 Rozdział.16..Protokoły.....................................................................64 Rozdział.17..Przeglądanie.akt.i.sporządzanie.odpisów.............69 Rozdział.18..Odtworzenie.zaginionych.. lub.zniszczonych.akt..................................................................72 Dział.V..Dowody....................................................................................74 Rozdział.19..Przepisy.ogólne..........................................................74 Rozdział.20..Wyjaśnienia.oskarżonego.........................................77 Rozdział.21..Świadkowie.................................................................78 Rozdział.22..Biegli,.tłumacze,.specjaliści.......................................88 Rozdział.23..Oględziny..Otwarcie.zwłok... Eksperyment.procesowy............................................................94 Rozdział.24..Wywiad.środowiskowy.i.badanie.. osoby.oskarżonego......................................................................95 Rozdział.25..Zatrzymanie.rzeczy..Przeszukanie..........................98 Rozdział.26..Kontrola.i.utrwalanie.rozmów...............................110 Dział.VI..Środki.przymusu.................................................................115 Rozdział.27..Zatrzymanie..............................................................115 Rozdział.28..Środki.zapobiegawcze.............................................119 Rozdział.29..Poszukiwanie.oskarżonego.i.list.gończy..............134 Rozdział.30..List.żelazny...............................................................135 Rozdział.31..Kary.porządkowe....................................................137 Rozdział.32..Zabezpieczenie.majątkowe....................................140 Dział.VII..Postępowanie.przygotowawcze......................................142 Rozdział.33..Przepisy.ogólne........................................................142 Rozdział.34..Wszczęcie.śledztwa..................................................144 Rozdział.35..Przebieg.śledztwa....................................................148 Rozdział.36..Zamknięcie.śledztwa...............................................153 Rozdział.36a..Dochodzenie...........................................................155 Rozdział.37..Nadzór.prokuratora.nad.postępowaniem.. przygotowawczym...................................................................160 Rozdział.38..Czynności.sądowe.w.postępowaniu.. przygotowawczym...................................................................162 Rozdział.39..Akt.oskarżenia..........................................................163 6 Spis treści Dział.VIII..Postępowanie.przed.sądem.. pierwszej.instancji..........................................................................166 Rozdział.40..Wstępna.kontrola.oskarżenia.................................166 Rozdział.41..Przygotowanie.do.rozprawy.głównej..................172 Rozdział.42..Jawność.rozprawy.głównej....................................175 Rozdział.43..Przepisy.ogólne.o.rozprawie.głównej..................177 Rozdział.44..Rozpoczęcie.rozprawy.głównej............................182 Rozdział.45..Przewód.sądowy......................................................183 Rozdział.46..Głosy.stron................................................................191 Rozdział.47..Wyrokowanie............................................................192 Dział.IX..Postępowanie.odwoławcze................................................199 Rozdział.48..Przepisy.ogólne........................................................199 Rozdział.49..Apelacja.....................................................................206 Rozdział.50..Zażalenie...................................................................211 Dział.X..Postępowania.szczególne....................................................214 Rozdział.51..Postępowanie.uproszczone....................................214 Rozdział.52..Postępowanie.w.sprawach.z.oskarżenia.. prywatnego................................................................................217 Rozdział.53..Postępowanie.nakazowe........................................221 Rozdział.54..(skreś­lony)...................................................................224 Rozdział.54a..Postępowanie.przyspieszone...............................225 Dział.XI..Nadzwyczajne.środki.zaskarżenia...................................230 Rozdział.55..Kasacja.......................................................................230 Rozdział.56..Wznowienie.postępowania....................................238 Dział.XII..Postępowanie.po.uprawomocnieniu.. się.orzeczenia..................................................................................242 Rozdział.57..Podjęcie.postępowania.warunkowo.. umorzonego...............................................................................242 Rozdział.58..Odszkodowanie.za.niesłuszne.skazanie,.. tymczasowe.aresztowanie.lub.zatrzymanie.........................243 Rozdział.59..Ułaskawienie............................................................246 Rozdział.60..Wyrok.łączny............................................................249 7 Spis treści Dział.XIII..Postępowanie.w.sprawach.karnych.. ze.stosunków.międzynarodowych..............................................251 Rozdział.61..Immunitety.osób.należących.. do.przedstawicielstw.dyplomatycznych.. i.urzędów.konsularnych.państw.obcych..............................251 Rozdział.62..Pomoc.prawna.i.doręczenia.. w.sprawach.karnych................................................................253 Rozdział.62a..Wystąpienie.do.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.wykonanie.postanowienia.. o.zatrzymaniu.dowodów.lub.mającego.. na.celu.zabezpieczenie.mienia................................................261 Rozdział.62b..Wystąpienie.państwa.członkowskiego.Unii.. Europejskiej.o.wykonanie.orzeczenia.o.zatrzymaniu.. dowodów.lub.mającego.na.celu.zabezpieczenie.mienia....263 Rozdział.63..Przejęcie.i.przekazanie.ścigania.karnego.............269 Rozdział.64..Wystąpienie.o.wydanie.lub.przewóz.. osób.ściganych.lub.skazanych.przebywających.. za.granicą.oraz.o.wydanie.przedmiotów..............................272 Rozdział.65..Wydanie.oraz.przewóz.osób.ściganych.. albo.skazanych.lub.wydanie.przedmiotów.. na.wniosek.państw.obcych......................................................275 Rozdział.65a..Wystąpienie.do.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.przekazanie.osoby.ściganej.. na.podstawie.europejskiego.nakazu.aresztowania.............280 Rozdział.65b..Wystąpienie.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.przekazanie.osoby.ściganej.. na.podstawie.europejskiego.nakazu.aresztowania.............286 Rozdział.66..Przejęcie.i.przekazanie.orzeczeń.. do.wykonania............................................................................298 Rozdział.66a..Wystąpienie.do.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.wykonanie.orzeczenia.dotyczącego. grzywny,.środków.karnych.w.postaci.nawiązki.. lub.świadczenia.pieniężnego.lub.też.orzeczenia.. zasądzającego.od.sprawcy.koszty.procesu...........................304 8 Spis treści Rozdział.66b..Wystąpienie.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.wykonanie.orzeczenia.. o.karach.o.charakterze.pieniężnym.......................................307 Rozdział.66c..Wystąpienie.do.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.wykonanie.orzeczenia.. przepadku..................................................................................312 Rozdział.66d..Wystąpienie.państwa.członkowskiego.. Unii.Europejskiej.o.wykonanie.orzeczenia.. przepadku..................................................................................316 Rozdział.66e..Współpraca.z.Międzynarodowym.. Trybunałem.Karnym.................................................................322 Rozdział.67..Przepisy.końcowe....................................................326 Dział.XIV..Koszty.procesu...................................................................329 Rozdział.68..Przepisy.ogólne........................................................329 Rozdział.69..Zwolnienie.od.kosztów.sądowych.......................332 Rozdział.70..Zasądzenie.kosztów.procesu.................................333 Rozdział.71..Koszty.procesu.związane.z.powództwem.. cywilnym.i.zasądzeniem.odszkodowania.z.urzędu...........338 Dział.XV..Postępowanie.karne.w.sprawach.podlegających.. orzecznictwu.sądów.wojskowych...............................................339 Rozdział.72..Przepisy.ogólne........................................................339 Rozdział.73..Środki.przymusu.i.postępowanie.. przygotowawcze.......................................................................347 Rozdział.74..Postępowanie.przed.sądem...................................349 Rozdział.75..(skreś­lony)...................................................................351 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego...................353 Skorowidz............................................................................................361 Ustawa z.dnia.6.czerwca.1997.r. Kodeks postępowania karnego (Dz..U..Nr.89,.poz..555;.zm.:.Dz..U..z.1999.r..Nr.83,.poz..931;. z.2000.r..Nr.50,.poz..580,.Nr.62,.poz..717,.Nr.73,.poz..852,.Nr.93,. poz..1027;.z.2001.r..Nr.98,.poz..1071,.Nr.106,.poz..1149;.z.2002.r.. Nr.74,.poz..676;.z.2003.r..Nr.17,.poz..155,.Nr.111,.poz..1061,.Nr.130,. poz..1188;.z.2004.r..Nr.51,.poz..514,.Nr.69,.poz..626,.Nr.93,.poz..889,. Nr.240,.poz..2405,.Nr.264,.poz..2641;.z.2005.r..Nr.10,.poz..70,. Nr.48,.poz..461,.Nr.77,.poz..680,.Nr.96,.poz..821,.Nr.141,.poz..1181,. Nr.143,.poz..1203,.Nr.163,.poz..1363,.Nr.169,.poz..1416,.Nr.178,. poz..1479;.z.2006.r..Nr.15,.poz..118,.Nr.66,.poz..467,.Nr.95,.poz..659,. Nr.104,.poz..708.i.711,.Nr.141,.poz..1009.i.1013,.Nr.167,.poz..1192,. Nr.226,.poz..1647.i.1648;.z.2007.r..Nr.20,.poz..116,.Nr.64,.poz..432,. Nr.80,.poz..539,.Nr.89,.poz..589,.Nr.99,.poz..664,.Nr.112,.poz..766,. Nr.123,.poz..849,.Nr.128,.poz..903;.z.2008.r..Nr.27,.poz..162,.. Nr.100,.poz..648,.Nr.107,.poz..686,.Nr.123,.poz..802,.Nr.182,. poz..1133,.Nr.208,.poz..1308,.Nr.214,.poz..1344,.Nr.225,.poz..1485,. Nr.234,.poz..1571,.Nr.237,.poz..1651;.z.2009.r..Nr.8,.poz..39,.. Nr.20,.poz..104,.Nr.28,.poz..171,.Nr.68,.poz..585,.Nr.85,.poz..716,. Nr.127,.poz..1051,.Nr.144,.poz..1178,.Nr.168,.poz..1323,.. 11 Kodeks postępowania karnego Nr.178,.poz..1375,.Nr.190,.poz..1474,.Nr.206,.poz..1589;.z.2010.r.. Nr.7,.poz..46,.Nr.98,.poz..626,.Nr.106,.poz..669,.Nr.122,.poz..826,. Nr.125,.poz..842,.Nr.182,.poz..1228,.Nr.197,.poz..1307;.z.2011.r.. Nr.48,.poz..245.i.246,.Nr.53,.poz..273,.Nr.112,.poz..654,.Nr­117,­ poz.­678,.Nr.142,.poz..829) Dział I. Przepisy wstępne Zakres obowiązywania ustawy karnej procesowej Art. 1. Postępowanie.karne.w.sprawach.należących.do.wła­ ściwości.sądów.toczy.się.według.przepisów.niniejszego.kodeksu. Cele postępowania karnego. Podstawa rozstrzygnięć — zasada prawdy materialnej Art. 2. § 1. Przepisy.niniejszego.kodeksu.mają.na.celu.takie. ukształtowanie.postępowania.karnego,.aby: 1). sprawca.przestępstwa.został.wykryty.i.pociągnięty.do.od­ powiedzialności.karnej,.a.osoba.niewinna.nie.poniosła.tej. odpowiedzialności, 2). przez.trafne.zastosowanie.środków.przewidzianych.w.prawie. karnym.oraz.ujawnienie.okoliczności.sprzyjających.popełnie­ niu.przestępstwa.osiągnięte.zostały.zadania.postępowania. karnego.nie.tylko.w.zwalczaniu.przestępstw,.lecz.również. w.zapobieganiu.im.oraz.w.umacnianiu.poszanowania.prawa. i.zasad.współżycia.społecznego, 3). uwzględnione.zostały.prawnie.chronione.interesy.pokrzyw­ dzonego, 4). rozstrzygnięcie.sprawy.nastąpiło.w.rozsądnym.terminie. § 2. Podstawę.wszelkich.rozstrzygnięć.powinny.stanowić.praw­ dziwe.ustalenia.faktyczne. 13 Art. 3–8 Kodeks postępowania karnego Udział czynnika społecznego Art. 3. W.granicach.okreś.lonych.w.ustawie.postępowanie.kar­ ne.odbywa.się.z.udziałem.czynnika.społecznego. Zasada obiektywizmu Art. 4. Organy.prowadzące.postępowanie.karne.są.obowiąza­ ne.badać.oraz.uwzględniać.okoliczności.przemawiające.zarówno. na.korzyść,.jak.i.na.niekorzyść.oskarżonego. Domniemanie niewinności. Zasada in dubio pro reo Art. 5. § 1.1.Oskarżonego.uważa.się.za.niewinnego,.dopóki. wina.jego.nie.zostanie.udowodniona.i.stwierdzona.prawomocnym. wyrokiem. § 2. Nie.dające.się.usunąć.wątpliwości.rozstrzyga.się.na.korzyść. oskarżonego. Prawo do obrony Art. 6. Oskarżonemu.przysługuje.prawo.do.obrony,.w.tym. prawo.do.korzystania.z.pomocy.obrońcy,.o.czym.należy.go.po­ uczyć. Zasada swobodnej oceny dowodów Art. 7. Organy.postępowania.kształtują.swe.przekonanie.na. podstawie.wszystkich.przeprowadzonych.dowodów,.ocenianych. swobodnie.z.uwzględnieniem.zasad.prawidłowego.rozumowania. oraz.wskazań.wiedzy.i.doświadczenia.życiowego. Autonomia orzekania sądu Art. 8. § 1. Sąd.karny.rozstrzyga.samodzielnie.zagadnienia. faktyczne.i.prawne.oraz.nie.jest.związany.rozstrzygnięciem.inne­ go.sądu.lub.organu. § 2. Prawomocne.rozstrzygnięcia.sądu.kształtujące.prawo.lub. stosunek.prawny.są.jednak.wiążące. 1.Art..5.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 14 Kodeks postępowania karnego Art. 9–11 Działanie z urzędu. Wnioski o dokonanie czynności Art. 9. § 1. Organy.procesowe.prowadzą.postępowanie.i.doko­ nują.czynności.z.urzędu,.chyba.że.ustawa.uzależnia.je.od.wniosku. okreś.lonej.osoby,.instytucji.lub.organu.albo.od.zezwolenia.władzy. § 2. Strony.i.inne.osoby.bezpośrednio.zainteresowane.mogą. składać.wnioski.o.dokonanie.również.tych.czynności,.które.organ. może.lub.ma.obowiązek.podejmować.z.urzędu. Zasada legalizmu materialnego Art. 10. § 1. Organ.powołany.do.ścigania.przestępstw.jest.obo­ wiązany.do.wszczęcia.i.przeprowadzenia.postępowania.przygoto­ wawczego,.a.oskarżyciel.publiczny.także.do.wniesienia.i.popiera­ nia.oskarżenia.—.o.czyn.ścigany.z.urzędu. § 2. Z.wyjątkiem.wypadków.okreś.lonych.w.ustawie.lub.w.pra­ wie.międzynarodowym.nikt.nie.może.być.zwolniony.od.odpowie­ dzialności.za.popełnione.przestępstwo. Umorzenie absorbcyjne Art. 11. § 1. Postępowanie.w.sprawie.o.występek,.zagrożony. karą.pozbawienia.wolności.do.lat.5,.można.umorzyć,.jeżeli.orzecze­ nie.wobec.oskarżonego.kary.byłoby.oczywiście.niecelowe.ze.wzglę­ du.na.rodzaj.i.wysokość.kary.prawomocnie.orzeczonej.za.inne. przestępstwo,.a.interes.pokrzywdzonego.temu.się.nie.sprzeciwia. § 2. Jeżeli.kara.za.inne.przestępstwo.nie.została.prawomocnie. orzeczona,.postępowanie.można.zawiesić..Zawieszone.postępo­ wanie.należy.umorzyć.albo.podjąć.przed.upływem.3.miesięcy.od. uprawomocnienia.się.orzeczenia.w.sprawie.o.inne.przestępstwo,. o.którym.mowa.w.§.1. § 3.2.Postępowanie.umorzone.na.podstawie.§.1.można.wznowić. w.wypadku.uchylenia.lub.istotnej.zmiany.treści.prawomocnego. wyroku,.z.powodu.którego.zostało.ono.umorzone. 2.Art..11.§.3.dodany.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 15 Art. 12–15 Kodeks postępowania karnego Ściganie na wniosek. Zakres ścigania. Dopuszczalność cofnięcia wniosku Art. 12. § 1. W.sprawach.o.przestępstwa.ścigane.na.wniosek. postępowanie.z.chwilą.złożenia.wniosku.toczy.się.z.urzędu..Organ. ścigania.poucza.osobę.uprawnioną.do.złożenia.wniosku.o.przysłu­ gującym.jej.uprawnieniu. § 2. W.razie.złożenia.wniosku.o.ściganie.niektórych.tylko.spraw­ ców.obowiązek.ścigania.obejmuje.również.inne.osoby,.których. czyny.pozostają.w.ścisłym.związku.z.czynem.osoby.wskazanej.we. wniosku,.o.czym.należy.uprzedzić.składającego.wniosek..Przepisu. tego.nie.stosuje.się.do.najbliższych.osoby.składającej.wniosek. § 3. Wniosek.może.być.cofnięty.w.postępowaniu.przygotowaw­ czym.za.zgodą.prokuratora,.a.w.postępowaniu.sądowym.za.zgodą. sądu.—.do.rozpoczęcia.przewodu.sądowego.na.pierwszej.rozpra­ wie.głównej,.chyba.że.chodzi.o.przestępstwo.okreś.lone.w.art..197. Kodeksu.karnego..Ponowne.złożenie.wniosku.jest.niedopuszczalne. Zezwolenie władzy na ściganie Art. 13. Uzyskanie.zezwolenia.władzy,.od.którego.ustawa. uzależnia.ściganie,.należy.do.oskarżyciela. Zasada skargowości. Skutki odstąpienia od oskarżenia Art. 14. § 1. Wszczęcie.postępowania.sądowego.następuje. na.żądanie.uprawnionego.oskarżyciela.lub.innego.uprawnionego. podmiotu. § 2. Odstąpienie.oskarżyciela.publicznego.od.wniesionego. oskarżenia.nie.wiąże.sądu. Obowiązki i uprawnienia Policji i innych organów. Obowiązki instytucji państwowych, samorządowych i społecznych Art. 15. § 1.3.Policja.i.inne.organy.w.zakresie.postępowania. karnego.wykonują.polecenia.sądu.i.prokuratora.oraz.prowadzą. 3.Art..15.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 16 Kodeks postępowania karnego Art. 16 pod.nadzorem.prokuratora.śledztwo.lub.dochodzenie.w.granicach. okreś.lonych.w.ustawie. § 2.4.Wszystkie.instytucje.państwowe.i.samorządowe.są.obo­ wiązane.w.zakresie.swego.działania.do.udzielania.pomocy.organom. prowadzącym.postępowanie.karne.w.terminie.wyznaczonym.przez. te.organy. § 3.5.Osoby.prawne.lub.jednostki.organizacyjne.niemające.oso­ bowości.prawnej.inne.niż.okreś.lone.w.§.2,.a.także.osoby.fizyczne. są.obowiązane.do.udzielenia.pomocy.na.wezwanie.organów.pro­ wadzących.postępowanie.karne.w.zakresie.i.w.terminie.przez.nie. wyznaczonym,.jeżeli.bez.tej.pomocy.przeprowadzenie.czynności. procesowej.jest.niemożliwe.albo.znacznie.utrudnione. Pouczenia i informacje dla uczestników postępowania Art. 16. § 1. Jeżeli.organ.prowadzący.postępowanie.jest.obo­ wiązany.pouczyć.uczestników.postępowania.o.ciążących.obowiąz­ kach.i.o.przysługujących.im.uprawnieniach,.brak.takiego.poucze­ nia.lub.mylne.pouczenie.nie.może.wywoływać.ujemnych.skutków. procesowych.dla.uczestnika.postępowania.lub.innej.osoby,.której. to.dotyczy. § 2. Organ.prowadzący.postępowanie.powinien.ponadto. w.miarę.potrzeby.udzielać.uczestnikom.postępowania.informacji. o.ciążących.obowiązkach.i.o.przysługujących.im.uprawnieniach. także.w.wypadkach,.gdy.ustawa.wyraźnie.takiego.obowiązku.nie. stanowi..W.razie.braku.takiego.pouczenia,.gdy.w.świetle.okoliczno­ ści.sprawy.było.ono.nieodzowne,.albo.mylnego.pouczenia,.stosuje. się.odpowiednio.§.1. 4.Art..15.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.1.lit..a).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 5.Art..15.§.3.dodany.przez.art..1.pkt.1.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. 17 Art. 17–18 Kodeks postępowania karnego Przesłanki procesowe negatywne Art. 17. § 1. Nie.wszczyna.się.postępowania,.a.wszczęte.uma­ rza,.gdy: 1). czynu.nie.popełniono.albo.brak.jest.danych.dostatecznie. uzasadniających.podejrzenie.jego.popełnienia, 2). czyn.nie.zawiera.znamion.czynu.zabronionego.albo.ustawa. stanowi,.że.sprawca.nie.popełnia.przestępstwa, 3). społeczna.szkodliwość.czynu.jest.znikoma, 4). ustawa.stanowi,.że.sprawca.nie.podlega.karze, 5). oskarżony.zmarł, 6). nastąpiło.przedawnienie.karalności, 7). postępowanie.karne.co.do.tego.samego.czynu.tej.samej.osoby. zostało.prawomocnie.zakończone.albo.wcześniej.wszczęte. toczy.się, 8). sprawca.nie.podlega.orzecznictwu.polskich.sądów.karnych, 9). brak.skargi.uprawnionego.oskarżyciela, 10). brak.wymaganego.zezwolenia.na.ściganie.lub.wniosku.o.ści­ ganie.pochodzącego.od.osoby.uprawnionej,.chyba.że.ustawa. stanowi.inaczej, 11). zachodzi.inna.okoliczność.wyłączająca.ściganie. § 2. Do.chwili.otrzymania.wniosku.lub.zezwolenia.władzy,.od. których.ustawa.uzależnia.ściganie,.organy.procesowe.dokonują. tylko.czynności.nie.cierpiących.zwłoki.w.celu.zabezpieczenia.śladów. i.dowodów,.a.także.czynności.zmierzających.do.wyjaśnienia,.czy. wniosek.będzie.złożony.lub.zezwolenie.będzie.wydane. § 3. Niemożność.przypisania.winy.sprawcy.czynu.nie.wyłącza. postępowania.dotyczącego.zastosowania.środków.zabezpieczają­ cych. Wykroczenie — wniosek o ukaranie. Przewinienie dyscyplinarne Art. 18. § 1.6.Jeżeli.czyn.stanowi.tylko.wykroczenie,.prokurator. odmawiając.wszczęcia.postępowania.lub.umarzając.je.przekazuje. 6.Art..18.§.1.zmieniony.przez.art..5.§.7.pkt.1.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2001.r.. —.Przepisy.wprowadzające.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia. (Dz..U..Nr.106,.poz..1149).z.dniem.17.października.2001.r. 18 Kodeks postępowania karnego Art. 19 sprawę.Policji.w.celu.wystąpienia.z.wnioskiem.o.ukaranie.do.wła­ ściwego.sądu;.prokurator.może.sam.wystąpić.z.takim.wnioskiem. § 2. Jeżeli.sąd.lub.prokurator.dopatruje.się.w.czynie.przewi­ nienia.dyscyplinarnego.albo.naruszenia.obowiązków.służbowych. lub.zasad.współżycia.społecznego,.może.odmawiając.wszczęcia. postępowania.albo.umarzając.je,.zwłaszcza.z.powodu.znikomej. szkodliwości.społecznej.czynu,.przekazać.sprawę.innemu.właści­ wemu.organowi. Zawiadamianie o uchybieniach. Wyjaśnienia Art. 19. § 1. W.razie.stwierdzenia.w.postępowaniu.karnym. poważnego.uchybienia.w.działaniu.instytucji.państwowej,.samo­ rządowej.lub.społecznej,.zwłaszcza.gdy.sprzyja.ono.popełnieniu. przestępstwa,.sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym.proku­ rator,.zawiadamia.o.tym.uchybieniu.organ.powołany.do.nadzoru. nad.daną.jednostką.organizacyjną,.zaś.w.razie.potrzeby.także.or­ gan.kontroli..Policja.powiadamia.prokuratora.o.ujawnionych.przez. siebie.uchybieniach. § 2. Zawiadamiając.o.uchybieniu,.sąd.lub.prokurator.może. zażądać.nadesłania.w.wyznaczonym.terminie.wyjaśnień.i.poda­ nia.środków.podjętych.w.celu.zapobieżenia.takim.uchybieniom. w.przyszłości. § 3.7.W.razie.nieudzielenia.wyjaśnień.w.wyznaczonym.terminie. można.nałożyć.na.kierownika.organu.zobowiązanego.do.wyjaśnień. karę.pieniężną.w.wysokości.do.10.000.złotych. § 4.8.Na.postanowienie.o.nałożeniu.kary.pieniężnej.przysługuje. zażalenie..Zażalenie.na.postanowienie.prokuratora.rozpoznaje.sąd. rejonowy,.w.którego.okręgu.toczy.się.postępowanie. 7.Art..19.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 8.Art..19.§.4.zmieniony.przez.art..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r..(Dz..U.. 19 Art. 20 Kodeks postępowania karnego Naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę lub pełnomocnika oraz oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze Art. 20. § 1.9.W.razie.rażącego.naruszenia.przez.obrońcę.lub. pełnomocnika.strony.ich.obowiązków.procesowych.sąd,.a.w.po­ stępowaniu.przygotowawczym.prokurator,.zawiadamia.o.tym.wła­ ściwą.okręgową.radę.adwokacką.lub.radę.okręgowej.izby.radców. prawnych,.żądając.od.dziekana.właściwej.rady.nadesłania.w.wy­ znaczonym,.nie.krótszym.niż.30.dni,.terminie.informacji.o.podję­ tych.działaniach.wynikających.z.zawiadomienia..Odpis.zawiado­ mienia.przesyła.się.Ministrowi.Sprawiedliwości. § 1a.10.W.razie.nienadesłania.w.wyznaczonym.terminie.infor­ macji,.o.których.mowa.w.§.1,.można.nałożyć.na.dziekana.właściwej. rady.karę.pieniężną.w.wysokości.do.10.000.złotych. § 1b.11.Na.postanowienie.o.ukaraniu.przysługuje.zażalenie..Na. postanowienie.o.ukaraniu.wydane.przez.prokuratora.w.postępowa­ niu.przygotowawczym.zażalenie.przysługuje.do.sądu.rejonowego,. w.którego.okręgu.toczy.się.postępowanie. § 2.12.W.razie.rażącego.naruszenia.obowiązków.procesowych. przez.oskarżyciela.publicznego.lub.prowadzącego.postępowanie. przygotowawcze.sąd.zawiadamia.o.tym.bezpośredniego.przeło­ żonego.osoby,.która.dopuściła.się.uchybienia,.żądając.nadesłania. w.wyznaczonym,.nie.krótszym.niż.14.dni,.terminie.informacji. o.podjętych.działaniach.wynikających.z.zawiadomienia;.w.stosunku. do.Policji.oraz.innych.organów.postępowania.przygotowawczego. uprawnienie.takie.przysługuje.również.prokuratorowi. 9.Art..20.§.1.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..a).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 10.Art..20.§.1a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 11.Art..20.§.1b.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..b).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 12.Art..20.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.3.lit..c).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 20 Kodeks postępowania karnego Art. 21–22 § 2a.13.Odpis.zawiadomienia,.o.którym.mowa.w.§.2,.sąd.prze­ syła.Prokuratorowi.Generalnemu,.jeżeli.uchybienia.dopuścił.się. prokurator,.a.w.wypadku.gdy.uchybienia.dopuścił.się.oskarży­ ciel.publiczny.niebędący.prokuratorem.—.właściwemu.organowi. przełożonemu.w.stosunku.do.bezpośredniego.przełożonego.tego. oskarżyciela. Zawiadomienie o wszczęciu i ukończeniu postępowania przeciw okreś lonym osobom Art. 21. § 1. O.ukończeniu.postępowania.toczącego.się.z.urzę­ du.przeciw.osobom.zatrudnionym.w.instytucjach.państwowych,. samorządowych.i.społecznych,.uczniom.i.słuchaczom.szkół.oraz. żołnierzom.należy.bezzwłocznie.zawiadomić.przełożonych.tych. osób. § 2. Prokurator.zawiadamia.również.o.wszczęciu.postępowania. przeciw.funkcjonariuszom.publicznym,.a.o.wszczęciu.postępowania. przeciw.innym.osobom,.o.których.mowa.w.§.1.—.jeżeli.wymaga. tego.ważny.interes.publiczny. Zawieszenie postępowania wskutek długotrwałej przeszkody w jego prowadzeniu Art. 22. § 1. Jeżeli.zachodzi.długotrwała.przeszkoda.uniemoż­ liwiająca.prowadzenie.postępowania,.a.w.szczególności.jeżeli.nie. można.ująć.oskarżonego.albo.nie.może.on.brać.udziału.w.postępo­ waniu.z.powodu.choroby.psychicznej.lub.innej.ciężkiej.choroby,. postępowanie.zawiesza.się.na.czas.trwania.przeszkody. § 2. Na.postanowienie.w.przedmiocie.zawieszenia.postępowa­ nia.przysługuje.zażalenie. § 3. W.czasie.zawieszenia.postępowania.należy.jednak.dokonać. odpowiednich.czynności.w.celu.zabezpieczenia.dowodów.przed.ich. utratą.lub.zniekształceniem. 13.Art..20.§.2a.dodany.przez.art..1.pkt.3.lit..d).ustawy.z.dnia.9.maja.2007.r.. (Dz..U..Nr.99,.poz..664).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.20.czerwca.2007.r. 21 Art. 23–23a Kodeks postępowania karnego Zawiadomienie sądu rodzinnego Art. 23. W.sprawie.o.przestępstwo.popełnione.na.szkodę.ma­ łoletniego,.we.współdziałaniu.z.małoletnim.lub.w.okolicznościach,. które.mogą.świadczyć.o.demoralizacji.małoletniego.albo.o.gorszą­ cym.wpływie.na.niego,.sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym. prokurator,.zawiadamia.sąd.rodzinny.w.celu.rozważenia.środków. przewidzianych.w.przepisach.o.postępowaniu.w.sprawach.nielet­ nich.oraz.w.Kodeksie.rodzinnym.i.opiekuńczym. Postępowanie mediacyjne między pokrzywdzonym a oskarżonym Art. 23a.14 § 1. Sąd,.a.w.postępowaniu.przygotowawczym.pro­ kurator,.może.z.inicjatywy.lub.za.zgodą.pokrzywdzonego.i.oskar­ żonego,.skierować.sprawę.do.instytucji.lub.osoby.godnej.zaufania. w.celu.przeprowadzenia.postępowania.mediacyjnego.między.po­ krzywdzonym.i.oskarżonym. § 2. Postępowanie.mediacyjne.nie.powinno.trwać.dłużej.niż. miesiąc,.a.jego.okresu.nie.wlicza.się.do.czasu.trwania.postępowania. przygotowawczego. § 3. Postępowania.mediacyjnego.nie.może.prowadzić.osoba,. co.do.której.w.konkretnej.sprawie.zachodzą.okoliczności.okreś.lone. w.art..40–42,.czynny.zawodowo.sędzia,.prokurator,.adwokat,.radca. prawny,.a.także.aplikant.do.tychże.zawodów.albo.inna.osoba.za­ trudniona.w.sądzie,.prokuraturze.lub.innej.instytucji.uprawnionej. do.ścigania.przestępstw. § 4. Instytucja.lub.osoba.godna.zaufania.sporządza,.po.prze­ prowadzeniu.postępowania.mediacyjnego,.sprawozdanie.z.jego. przebiegu.i.wyników. § 5. Minister.Sprawiedliwości.okreś.li,.w.drodze.rozporządzenia,. warunki,.jakim.powinny.odpowiadać.instytucje.i.osoby.uprawnione. do.przeprowadzenia.mediacji,.sposób.ich.powoływania.i.odwoły­ wania,.zakres.i.warunki.udostępniania.akt.instytucjom.i.osobom. uprawnionym.do.przeprowadzenia.mediacji.oraz.sposób.i.tryb.po­ 14.Art..23a.dodany.przez.art..1.pkt.6.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 22 Kodeks postępowania karnego Art. 24–25 stępowania.mediacyjnego,.mając.na.uwadze.potrzebę.skutecznego. przeprowadzenia.tego.postępowania. Dział II. Sąd Rozdział 1. Właściwość i skład sądu Właściwość rzeczowa sądów rejonowych Art. 24. § 1. Sąd.rejonowy.orzeka.w.pierwszej.instancji.we. wszystkich.sprawach,.z.wyjątkiem.spraw.przekazanych.ustawą.do. właściwości.innego.sądu. § 2. Sąd.rejonowy.rozpoznaje.ponadto.środki.odwoławcze. w.wypadkach.wskazanych.w.ustawie. Właściwość rzeczowa sądów okręgowych Art. 25.15 § 1. Sąd.okręgowy.orzeka.w.pierwszej.instancji. w.sprawach.o.następujące.przestępstwa: 1). o.zbrodnie.okreś.lone.w.Kodeksie.karnym.oraz.w.ustawach. szczególnych, 2)16.o. występki. okreś.lone. w.rozdziałach. XVI. i.XVII. oraz. w.art..140–142,.art..148.§.4,.art..149,.art..150.§.1,.art..151–154,. art..156.§.3,.art..158.§.3,.art..163.§.3.i.4,.art..165.§.1,.3.i.4,.art..166.§.1,. art..173.§.3.i.4,.art..185.§.2,.art..189a.§.2,.art..210.§.2,.art..211a,. art..252.§.3,.art..258.§.1–3,.art..265.§.1.i.2,.art..269,.art..278.§.1. i.2.w.zw..z.art..294,.art..284.§.1.i.2.w.zw..z.art..294,.art..286.§.1. w.zw..z.art..294,.art..287.§.1.w.zw..z.art..294,.art..296.§.3.oraz. art..299.Kodeksu.karnego, 3). o.występki,.które.z.mocy.przepisu.szczególnego.należą.do. właściwości.sądu.okręgowego. 15.Art..25.zmieniony.przez.art..1.pkt.7.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 16.Art..25.§.1.pkt.2.zmieniony.przez.art..4.ustawy.z.dnia.20.maja.2010.r..(Dz..U.. Nr.98,.poz..626).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.września.2010.r. 23 Art. 26–28 Kodeks postępowania karnego § 2. Sąd.apelacyjny,.na.wniosek.sądu.rejonowego,.może.prze­ kazać.do.rozpoznania.sądowi.okręgowemu,.jako.sądowi.pierwszej. instancji,.sprawę.o.każde.przestępstwo,.ze.względu.na.szczególną. wagę.lub.zawiłość.sprawy. § 3. Sąd.okręgowy.rozpoznaje.ponadto.środki.odwoławcze. od.orzeczeń.i.zarządzeń.wydanych.w.pierwszej.instancji.w.sądzie. rejonowym.oraz.inne.sprawy.przekazane.mu.przez.ustawę. Właściwość rzeczowa sądów apelacyjnych Art. 26.17.Sąd.apelacyjny.rozpoznaje.środki.odwoławcze.od. orzeczeń.i.zarządzeń.wydanych.w.pierwszej.instancji.w.sądzie. okręgowym.oraz.inne.sprawy.przekazane.mu.przez.ustawę. Właściwość rzeczowa Sądu Najwyższego Art. 27. Sąd.Najwyższy.rozpoznaje.kasacje.oraz.środki.odwo­ ławcze.i.inne.sprawy.w.wypadkach.okreś.lonych.w.ustawie. Rozprawa główna — skład orzekający Art. 28.18 § 1. Na.rozprawie.głównej.sąd.orzeka.w.składzie.jed­ nego.sędziego,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej..Sędzia.ma.prawa. i.obowiązki.przewodniczącego. § 2. W.sprawach.o.zbrodnie.sąd.orzeka.w.składzie.jednego. sędziego.i.dwóch.ławników. § 3. Ze.względu.na.szczególną.zawiłość.sprawy.sąd.pierwszej. instancji.może.postanowić.o.rozpoznaniu.jej.w.składzie.trzech. sędziów. § 4. W.sprawach.o.przestępstwa,.za.które.ustawa.przewiduje. karę.dożywotniego.pozbawienia.wolności,.sąd.orzeka.w.składzie. dwóch.sędziów.i.trzech.ławników. 17.Art..26.zmieniony.przez.art..1.pkt.8.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 18.Art..28.zmieniony.przez.art..8.pkt.1.ustawy.z.dnia.15.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.112,.poz..766).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.28.lipca.2007.r. 24 Kodeks postępowania karnego Art. 29–32 Skład sądu na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej Art. 29. § 1. Na.rozprawie.apelacyjnej.i.kasacyjnej.sąd.orzeka. w.składzie.trzech.sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. § 2.19.Apelację.lub.kasację.od.wyroku.orzekającego.karę.doży­ wotniego.pozbawienia.wolności.rozpoznaje.sąd.w.składzie.pięciu. sędziów. Skład sądu na posiedzeniu Art. 30. § 1.20.Na.posiedzeniu.sąd.rejonowy.i.sąd.okręgowy. orzeka.jednoosobowo,.a.sąd.apelacyjny.i.Sąd.Najwyższy.—.w.skła­ dzie.trzech.sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. § 2. Sąd.odwoławczy.na.posiedzeniu.orzeka.w.składzie.trzech. sędziów,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej. Właściwość miejscowa Art. 31. § 1. Miejscowo.właściwy.do.rozpoznania.sprawy.jest. sąd,.w.którego.okręgu.popełniono.przestępstwo. § 2. Jeżeli.przestępstwo.popełniono.na.polskim.statku.wodnym. lub.powietrznym,.a.§.1.nie.może.mieć.zastosowania,.właściwy.jest. sąd.macierzystego.portu.statku. § 3. Jeżeli.przestępstwo.popełniono.w.okręgu.kilku.sądów,. właściwy.jest.ten.sąd,.w.którego.okręgu.najpierw.wszczęto.postę­ powanie.przygotowawcze. Kryteria pomocnicze ustalenia sądu właściwego miejscowo Art. 32. § 1. Jeżeli.nie.można.ustalić.miejsca.popełnienia.prze­ stępstwa,.właściwy.jest.sąd,.w.którego.okręgu: 1). ujawniono.przestępstwo, 2). ujęto.oskarżonego, 3). oskarżony.przed.popełnieniem.przestępstwa.stale.mieszkał. lub.czasowo.przebywał 19.Art..29.§.2.zmieniony.przez.art..1.pkt.10.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 20.Art..30.§.1.zmieniony.przez.art..8.pkt.2.ustawy.z.dnia.15.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.112,.poz..766).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.28.lipca.2007.r. 25 Art. 33–35 Kodeks postępowania karnego —.zależnie.od.tego,.gdzie.najpierw.wszczęto.postępowanie.przy­ gotowawcze. § 2. Przepis.§.1.stosuje.się.odpowiednio,.jeżeli.przestępstwo. popełniono.za.granicą. § 3.21.Jeżeli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.sądu.we­ dług.przepisów.poprzedzających,.sprawę.rozpoznaje.sąd.właściwy. dla.dzielnicy.Śródmieście.miasta.stołecznego.Warszawy. Łączność podmiotowa spraw Art. 33. § 1. Jeżeli.tę.samą.osobę.oskarżono.o.kilka.przestępstw,. a.sprawy.należą.do.właściwości.różnych.sądów.tego.samego.rzędu,. właściwy.jest.sąd,.w.którego.okręgu.najpierw.wszczęto.postępowa­ nie.przygotowawcze. § 2. Jeżeli.sprawy.należą.do.właściwości.sądów.różnego.rzędu,. sprawę.rozpoznaje.sąd.wyższego.rzędu. Łączność przedmiotowa spraw Art. 34. § 1. Sąd.właściwy.dla.sprawców.przestępstw.jest.rów­ nież.właściwy.dla.pomocników,.podżegaczy.oraz.innych.osób,.któ­ rych.przestępstwo.pozostaje.w.ścisłym.związku.z.przestępstwem. sprawcy,.jeżeli.postępowanie.przeciwko.nim.toczy.się.jednocześnie. § 2. Sprawy.osób.wymienionych.w.§.1.powinny.być.połączone. we.wspólnym.postępowaniu;.przepis.art..33.stosuje.się.odpowiednio. § 3. Jeżeli.zachodzą.okoliczności.utrudniające.łączne.rozpozna­ nie.spraw,.o.których.mowa.w.§.1.i.2,.można.wyłączyć.i.odrębnie. rozpoznać.sprawę.poszczególnych.osób.lub.o.poszczególne.czyny;. sprawa.wyłączona.podlega.rozpoznaniu.przez.sąd.właściwy.według. zasad.ogólnych. Badanie właściwości z urzędu. Postępowanie w razie stwierdzenia własnej niewłaściwości Art. 35. § 1. Sąd.bada.z.urzędu.swą.właściwość,.a.w.razie. stwierdzenia.swej.niewłaściwości.przekazuje.sprawę.właściwemu. sądowi.lub.innemu.organowi. 21.Art..32.§.3.zmieniony.przez.art..1.pkt.12.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 26 Kodeks postępowania karnego Art. 36–39 § 2. Jeżeli.sąd.na.rozprawie.głównej.stwierdza,.że.nie.jest.wła­ ściwy.miejscowo.lub.że.właściwy.jest.sąd.niższego.rzędu,.może. przekazać.sprawę.innemu.sądowi.jedynie.wtedy,.gdy.powstaje. konieczność.odroczenia.rozprawy. § 3. Na.postanowienie.w.kwestii.właściwości.przysługuje.za­ żalenie. Przekazanie sprawy z uwagi na miejsce zamieszkania większości uczestników Art. 36. Sąd.wyższego.rzędu.nad.sądem.właściwym.może. przekazać.sprawę.innemu.sądowi.równorzędnemu,.jeżeli.więk­ szość.osób,.które.należy.wezwać.na.rozprawę,.zamieszkuje.blisko. tego.sądu,.a.z.dala.od.sądu.właściwego. Przekazanie sprawy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości Art. 37. Sąd.Najwyższy.może.z.inicjatywy.właściwego.sądu. przekazać.sprawę.do.rozpoznania.innemu.sądowi.równorzędne­ mu,.jeżeli.wymaga.tego.dobro.wymiaru.sprawiedliwości. Spór o właściwość Art. 38. § 1. Spór.o.właściwość.między.sądami.równorzędny­ mi.rozstrzyga.ostatecznie.sąd.wyższego.rzędu.nad.sądem,.który. pierwszy.wszczął.spór. § 2. W.czasie.trwania.sporu.każdy.z.tych.sądów.przedsiębierze. czynności.nie.cierpiące.zwłoki. Przekazanie sprawy między sądem wojskowym a sądem powszechnym Art. 39. Jeżeli.sąd.wojskowy.przekaże.sprawę.sądowi.po­ wszechnemu.lub.nie.przyjmie.sprawy.przekazanej.mu.przez.sąd. powszechny,.sprawę.rozpoznaje.sąd.powszechny. 27 Art. 40 Kodeks postępowania karnego Rozdział 2. Wyłączenie sędziego Wyłączenie z mocy prawa — iudex inhabilis Art. 40. § 1. Sędzia.jest.z.mocy.prawa.wyłączony.od.udziału. w.sprawie,.jeżeli: 1). sprawa.dotyczy.tego.sędziego.bezpośrednio, 2). jest.małżonkiem.strony.lub.pokrzywdzonego.albo.ich.obroń­ cy,.pełnomocnika.lub.przedstawiciela.ustawowego.albo.pozo­ staje.we.wspólnym.pożyciu.z.jedną.z.tych.osób, jest.krewnym.lub.powinowatym.w.linii.prostej,.a.w.linii. bocznej.aż.do.stopnia.pomiędzy.dziećmi.rodzeństwa.osób. wymienionych.w.pkt.2.albo.jest.związany.z.jedną.z.tych.osób. węzłem.przysposobienia,.opieki.lub.kurateli, 3). 4). był.świadkiem.czynu,.o.który.sprawa.się.toczy,.albo.w.tej. samej.sprawie.był.przesłuchany.w.charakterze.świadka.lub. występował.jako.biegły, 5). brał.udział.w.sprawie.jako.prokurator,.obrońca,.pełnomocnik,. przedstawiciel.ustawowy.strony,.albo.prowadził.postępowa­ nie.przygotowawcze, 6)22.brał.udział.w.wydaniu.zaskarżonego.orzeczenia.lub.wydał. zaskarżone.zarządzenie, 7)23.brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia,.które.zostało.uchylone, 8)24.(uchylony), 9). brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia,.co.do.którego.wniesiono. sprzeciw, 10)25.prowadził.mediację. 22.Art..40.§.1.pkt.6.zmieniony.przez.art..1.pkt.13.lit..a).ustawy.z.dnia.10.stycznia. 2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 23.Art..40.§.1.pkt.7.zmieniony.przez.art..1.pkt.13.lit..b).ustawy.z.dnia.10.stycznia. 2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 24.Art..40.§.1.pkt.8.uchylony.przez.art..1.pkt.13.lit..c).ustawy.z.dnia.10.stycznia. 2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 25.Art..40.§.1.pkt.10.dodany.przez.art..1.pkt.13.lit..d).ustawy.z.dnia.10.stycznia. 2003.r..(Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 28 Kodeks postępowania karnego Art. 41–42 § 2. Powody.wyłączenia.trwają.mimo.ustania.uzasadniającego. je.małżeństwa,.wspólnego.pożycia,.przysposobienia,.opieki.lub. kurateli. § 3. Sędzia,.który.brał.udział.w.wydaniu.orzeczenia.objętego. wnioskiem.o.wznowienie.lub.zaskarżonego.w.trybie.kasacji,.nie. może.orzekać.co.do.tego.wniosku.lub.tej.kasacji. Wyłączenie na wniosek — iudex suspectus Art. 41. § 1. Sędzia.ulega.wyłączeniu,.jeżeli.istnieje.okoliczność. tego.rodzaju,.że.mogłaby.wywołać.uzasadnioną.wątpliwość.co.do. jego.bezstronności.w.danej.sprawie. § 2. Wniosek.o.wyłączenie.sędziego,.zgłoszony.na.podstawie.§.1. po.rozpoczęciu.przewodu.sądowego,.pozostawia.się.bez.rozpozna­ nia,.chyba.że.przyczyna.wyłączenia.powstała.lub.stała.się.stronie. wiadoma.dopiero.po.rozpoczęciu.przewodu. Tryb wyłączenia sędziego Art. 42. § 1. Wyłączenie.następuje.na.żądanie.sędziego,.z.urzę­ du.albo.na.wniosek.strony. § 2. Jeżeli.sędzia.uznaje,.że.zachodzi.przyczyna.wyłączająca.go. z.mocy.art..40,.wyłącza.się,.składając.oświadczenie.na.piśmie.do.akt,. a.na.jego.miejsce.wstępuje.inny.sędzia. § 3. Sędzia,.co.do.którego.zgłoszono.wniosek.o.wyłączenie.na. podstawie.art..41,.może.złożyć.do.akt.stosowne.oświadczenie.na. piśmie.i.powstrzymuje.się.od.udziału.w.sprawie;.jest.jednak.obo­ wiązany.przedsięwziąć.czynności.nie.cierpiące.zwłoki. § 4. Poza.wypadkiem.okreś.lonym.w.§.2.o.wyłączeniu.orzeka. sąd,.przed.którym.toczy.się.postępowanie;.w.składzie.orzekającym. w.kwestii.wyłączenia.nie.może.brać.udziału.sędzia,.którego.dotyczy. wyłączenie..W.razie.niemożności.utworzenia.takiego.składu.sądu,. w.kwestii.wyłączenia.orzeka.sąd.wyższego.rzędu. 29 Art. 43–45 Kodeks postępowania karnego Przekazanie sprawy z powodu niemożliwości dalszego rozpoznania Art. 43. Jeżeli.z.powodu.wyłączenia.sędziów.rozpoznanie. sprawy.w.danym.sądzie.jest.niemożliwe,.sąd.wyższego.rzędu.prze­ kazuje.sprawę.innemu.sądowi.równorzędnemu. Wyłączenie ławnika Art. 44. Przepisy.niniejszego.rozdziału.stosuje.się.odpowied­ nio.do.ławników. Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny Prokurator jako oskarżyciel publiczny. Inne organy uprawnione Art. 45. § 1. Oskarżycielem.publicznym.przed.wszystkimi.są­ dami.jest.prokurator. § 1a.26.W.wypadkach.okreś.lonych.w.ustawie.czynności.proce­ sowe.wykonuje.prokurator.bezpośrednio.przełożony.lub.prokurator. nadrzędny. § 1b.27.Prokuratorem.nadrzędnym.jest.prokurator.kierujący. jednostką.organizacyjną.wyższego.stopnia,.a.także.prokurator.tej. jednostki.lub.prokurator.delegowany.do.niej.w.zakresie.zleconych. mu.czynności. § 1c.28.(uchylony) 26.Art..45.§.1a.dodany.przez.art..2.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.64,.poz..432).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.12.lipca.2007.r. 27.Art..45.§.1b.dodany.przez.art..2.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.marca.2007.r..(Dz..U.. Nr.64,.poz..432).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.12.lipca.2007.r. 28.Art..45.§.1c.uchylony.przez.art..3.ustawy.z.dnia.9.października.2009.r.. o.zmianie.ustawy.o.prokuraturze.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz..U..Nr.178,. poz..1375).z.dniem.31.marca.2010.r. 30 Kodeks postępowania karnego Art. 46–48 § 2. Inny.organ.państwowy.może.być.oskarżycielem.publicz­ nym.z.mocy.szczególnych.przepisów.ustawy,.okreś.lających.zakres. jego.działania. Obowiązkowy udział prokuratora w rozprawie Art. 46. W.sprawach.o.przestępstwa.ścigane.z.oskarżenia.pu­ blicznego.udział.prokuratora.w.rozprawie.jest.obowiązkowy,.jeżeli. ustawa.nie.stanowi.inaczej. Wyłączenie prokuratora Art. 47.29 § 1. Przepisy.art..40.§.1.pkt.1–4,.6.i.10,.§.2.oraz.art..41. i.42.stosuje.się.odpowiednio.do.prokuratora,.innych.osób.prowa­ dzących.postępowanie.przygotowawcze.oraz.innych.oskarżycieli. publicznych. § 2. Osoby.wymienione.w.§.1.ulegają.również.wyłączeniu,.jeżeli. brały.udział.w.sprawie.jako.obrońca,.pełnomocnik,.przedstawiciel. społeczny.albo.przedstawiciel.ustawowy.strony. Tryb wyłączenia. Skutki wyłączenia w odniesieniu do czynności uprzednio dokonanych Art. 48. § 1. O.wyłączeniu.prowadzącego.lub.nadzorujące­ go.postępowanie.przygotowawcze.oraz.oskarżyciela.publicznego. orzeka.prokurator.nadzorujący.postępowanie.lub.bezpośrednio. przełożony. § 2. Czynności.dokonane.przez.osobę.podlegającą.wyłączeniu,. zanim.ono.nastąpiło,.nie.są.z.tej.przyczyny.bezskuteczne;.jednakże. czynność.dowodową.należy.na.żądanie.strony,.w.miarę.możności,. powtórzyć. 29.Art..47.zmieniony.przez.art..1.pkt.14.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 31 Art. 49–49a Kodeks postępowania karnego Rozdział 4. Pokrzywdzony Pokrzywdzony Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym.jest.osoba.fizyczna.lub.prawna,. której.dobro.prawne.zostało.bezpośrednio.naruszone.lub.zagrożo­ ne.przez.przestępstwo. § 2. Pokrzywdzonym.może.być.także.instytucja.państwowa,. samorządowa.lub.społeczna,.choćby.nie.miała.osobowości.prawnej. § 3. Za.pokrzywdzonego.uważa.się.zakład.ubezpieczeń.w.za­ kresie,.w.jakim.pokrył.szkodę.wyrządzoną.pokrzywdzonemu.przez. przestępstwo.lub.jest.zobowiązany.do.jej.pokrycia. § 3a.30.W.sprawach.o.przestępstwa.przeciwko.prawom.osób. wykonujących.pracę.zarobkową,.o.których.mowa.w.art..218–221. oraz.w.art..225.§.2.Kodeksu.karnego,.organy.Państwowej.Inspekcji. Pracy.mogą.wykonywać.prawa.pokrzywdzonego,.jeżeli.w.zakresie. swego.działania.ujawniły.przestępstwo.lub.wystąpiły.o.wszczęcie. postępowania. § 4. W.sprawach.o.przestępstwa,.którymi.wyrządzono.szkodę. w.mieniu.instytucji.państwowej,.samorządowej.lub.społecznej,. jeżeli.nie.działa.organ.pokrzywdzonej.instytucji,.prawa.pokrzyw­ dzonego.mogą.wykonywać.organy.kontroli.państwowej,.które. w.zakresie.swojego.działania.ujawniły.przestępstwo.lub.wystąpiły. o.wszczęcie.postępowania. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Art. 49a.31.Jeżeli.nie.wytoczono.powództwa.cywilnego,.po­ krzywdzony,.a.także.prokurator,.może.aż.do.zakończenia.pierwsze­ go.przesłuchania.pokrzywdzonego.na.rozprawie.głównej.złożyć. wniosek,.o.którym.mowa.w.art..46.§.1.Kodeksu.karnego. 30.Art.. 49.§.3a.dodany.przez.art..99.ustawy.z.dnia.13.kwietnia.2007.r.. o.Państwowej.Inspekcji.Pracy.(Dz..U..Nr.89,.poz..589).z.dniem.1.lipca.2007.r. 31.Art..49a.dodany.przez.art..1.pkt.15.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 32 Kodeks postępowania karnego Art. 50–52 Wyłączenie niektórych uprawnień Art. 50. W.postępowaniu.sądowym.z.uprawnień.pokrzyw­ dzonego.okreś.lonych.w.art..53.i.62.nie.może.korzystać.osoba.wy­ stępująca.w.tej.samej.sprawie.w.charakterze.oskarżonego,.z.wyjąt­ kiem.przewidzianym.w.art..497.i.498.§.3. Zastępstwo procesowe Art. 51. § 1. Za.pokrzywdzonego,.który.nie.jest.osobą.fizycz­ ną,.czynności.procesowych.dokonuje.organ.uprawniony.do.dzia­ łania.w.jego.imieniu. § 2. Jeżeli.pokrzywdzonym.jest.małoletni.albo.ubezwłasnowol­ niony.całkowicie.lub.częściowo,.prawa.jego.wykonuje.przedstawi­ ciel.ustawowy.albo.osoba,.pod.której.stałą.pieczą.pokrzywdzony. pozostaje. § 3.32.Jeżeli.pokrzywdzonym.jest.osoba.nieporadna,.w.szcze­ gólności.ze.względu.na.wiek.lub.stan.zdrowia,.jego.prawa.może. wykonywać.osoba,.pod.której.pieczą.pokrzywdzony.pozostaje. Skutki śmierci pokrzywdzonego Art. 52.33 § 1. W.razie.śmierci.pokrzywdzonego.prawa,.które.by. mu.przysługiwały,.mogą.wykonywać.osoby.najbliższe,.a.w.wypad­ ku.ich.braku.lub.nieujawnienia.—.prokurator,.działając.z.urzędu. § 2. W.wypadku.gdy.organ.prowadzący.postępowanie.dyspo­ nuje.informacjami.o.osobach.najbliższych.dla.pokrzywdzonego,. powinien.pouczyć.o.przysługujących.uprawnieniach.co.najmniej. jedną.z.nich. 32.Art..51.§.3.dodany.przez.art..1.pkt.16.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 33.Art..52.zmieniony.przez.art..1.pkt.17.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. 33 Art. 53–55 Kodeks postępowania karnego Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy Instytucja oskarżyciela posiłkowego — podmiot uprawniony do działania Art. 53. W.sprawach.o.przestępstwa.ścigane.z.oskarżenia.pu­ blicznego.pokrzywdzony.może.działać.jako.strona.w.charakterze. oskarżyciela.posiłkowego.obok.oskarżyciela.publicznego.lub.za­ miast.niego. Oświadczenie o działaniu — chwila złożenia Art. 54. § 1. Jeżeli.akt.oskarżenia.wniósł.oskarżyciel.publiczny,. pokrzywdzony.może.aż.do.czasu.rozpoczęcia.przewodu.sądowego. na.rozprawie.głównej.złożyć.oświadczenie,.że.będzie.działał.w.cha­ rakterze.oskarżyciela.posiłkowego. § 2. Odstąpienie.oskarżyciela.publicznego.od.oskarżenia.nie. pozbawia.uprawnień.oskarżyciela.posiłkowego. Akt oskarżenia — dopuszczalność wniesienia przez pokrzywdzonego Art. 55. § 1. W.razie.powtórnego.wydania.przez.prokurato­ ra.postanowienia.o.odmowie.wszczęcia.lub.o.umorzeniu.postępo­ wania.w.wypadku,.o.którym.mowa.w.art..330.§.2,.pokrzywdzo­ ny.może.w.terminie.miesiąca.od.doręczenia.mu.zawiadomienia. o.postanowieniu.wnieść.akt.oskarżenia.do.sądu,.dołączając.po.jed­ nym.odpisie.dla.każdego.oskarżonego.oraz.dla.prokuratora..Prze­ pis.art..488.§.2.stosuje.się.odpowiednio..Przepisów.art..339.§.3.pkt.4. i.art..397.nie.stosuje.się. § 2.34.Akt.oskarżenia.wniesiony.przez.pokrzywdzonego.powi­ nien.być.sporządzony.i.podpisany.przez.adwokata.lub.radcę.praw­ nego,.z.zachowaniem.warunków.okreś.lonych.w.art..332.i.333.§.1. § 3. Inny.pokrzywdzony.tym.samym.czynem.może.aż.do.roz­ poczęcia.przewodu.sądowego.na.rozprawie.głównej.przyłączyć.się. do.postępowania. 34.Art..55.§.2.zmieniony.przez.art..2.pkt.1.ustawy.z.dnia.5.listopada.2009.r.. (Dz..U..Nr.206,.poz..1589).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.8.czerwca.2010.r. 34 Kodeks postępowania karnego Art. 56–57 § 4. W.sprawie.wszczętej.na.podstawie.aktu.oskarżenia.wnie­ sionego.przez.oskarżyciela.posiłkowego.może.brać.udział.również. prokurator. Ograniczenie liczby działających oskarżycieli posiłkowych. Stanowisko na piśmie Art. 56. § 1. Sąd.może.ograniczyć.liczbę.oskarżycieli.posiłko­ wych.występujących.w.sprawie,.jeżeli.jest.to.konieczne.dla.zabez­ pieczenia.prawidłowego.toku.postępowania..Sąd.orzeka,.że.oskar­ życiel.posiłkowy.nie.może.brać.udziału.w.postępowaniu,.gdy.bie­ rze.w.nim.już.udział.okreś.lona.przez.sąd.liczba.oskarżycieli. § 2. Sąd.orzeka.także,.iż.oskarżyciel.posiłkowy.nie.może.brać. udziału.w.postępowaniu,.jeżeli.stwierdzi,.że.nie.jest.on.osobą. uprawnioną.lub.jego.akt.oskarżenia.albo.oświadczenie.o.przystą­ pieniu.do.postępowania.zostało.złożone.po.terminie. § 3. Na.postanowienie.sądu.wydane.na.podstawie.§.1,.a.także. na.postanowienie.sądu.wydane.na.podstawie.§.2,.jeżeli.dotyczy. oskarżyciela.posiłkowego.okreś.lonego.w.art..54.lub.art..55.§.3.—. zażalenie.nie.przysługuje. § 4.35.Oskarżyciel.posiłkowy,.który.nie.bierze.udziału.w.postę­ powaniu.z.przyczyn.okreś.lonych.w.§.1,.może.przedstawić.sądowi. na.piśmie.swoje.stanowisko.w.terminie.7.dni.od.daty.doręczenia. postanowienia. Odstąpienie od oskarżenia — skutki Art. 57. § 1. W.razie.odstąpienia.oskarżyciela.posiłkowego.od. oskarżenia.nie.może.on.ponownie.przyłączyć.się.do.postępowania. § 2. O.odstąpieniu.oskarżyciela.posiłkowego.od.oskarżenia. w.sprawie,.w.której.oskarżyciel.publiczny.nie.bierze.udziału,.sąd. zawiadamia.prokuratora..Nieprzystąpienie.przez.niego.do.oskar­ żenia.w.terminie.14.dni.od.doręczenia.zawiadomienia.powoduje. umorzenie.postępowania. 35.Art..56.§.4.dodany.przez.art..1.pkt.18.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz..U.. Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 35 Art. 58–60 Kodeks postępowania karnego Skutki śmierci oskarżyciela posiłkowego Art. 58. § 1. Śmierć.oskarżyciela.posiłkowego.nie.tamuje.bie­ gu.postępowania;.osoby.najbliższe.mogą.przystąpić.do.postępo­ wania.w.charakterze.oskarżyciela.posiłkowego.w.każdym.stadium. postępowania. § 2. W.razie.śmierci.oskarżyciela.posiłkowego,.który.samodziel­ nie.popierał.oskarżenie,.stosuje.się.odpowiednio.art..61. Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny Instytucja oskarżyciela prywatnego — podmiot uprawniony do działania Art. 59. § 1. Pokrzywdzony.może.jako.oskarżyciel.prywatny. wnosić.i.popierać.oskarżenie.o.przestępstwa.ścigane.z.oskarżenia. prywatnego. § 2. Inny.pokrzywdzony.tym.samym.czynem.może.aż.do.roz­ poczęcia.przewodu.sądowego.na.rozprawie.głównej.przyłączyć.się. do.toczącego.się.postępowania. Wszczęcie lub wstąpienie do postępowania prokuratora. Skutki ingerencji prokuratora Art. 60. § 1. W.sprawach.o.przestępstwa.ścigane.z.oskarże­ nia.prywatnego.prokurator.wszczyna.postępowanie.albo.wstępu­ je.do.postępowania.już.wszczętego,.jeżeli.wymaga.tego.interes. społeczny. § 2. Postępowanie.toczy.się.wówczas.z.urzędu,.a.pokrzywdzo­ ny,.który.przedtem.wniósł.oskarżenie.prywatne,.korzysta.z.praw. oskarżyciela.posiłkowego;.do.pokrzywdzonego,.który.przedtem. nie.wniósł.oskarżenia.prywatnego,.stosuje.się.art..54,.55.§.3.i.art..58. § 3. Jeżeli.prokurator,.który.wstąpił.do.postępowania,.odstąpił. potem.od.oskarżenia,.pokrzywdzony.powraca.w.dalszym.postępo­ waniu.do.praw.oskarżyciela.prywatnego. § 4. Pokrzywdzony,.który.nie.wniósł.oskarżenia,.może.w.ter­ minie.zawitym.14.dni.od.daty.powiadomienia.go.o.odstąpieniu. prokuratora.od.oskarżenia.złożyć.akt.oskarżenia.lub.oświadczenie,. 36 Kodeks postępowania karnego Art. 61–63 że.podtrzymuje.oskarżenie.jako.prywatne,.a.jeżeli.takiego.oświad­ czenia.nie.złoży,.sąd.umarza.postępowanie. Skutki śmierci oskarżyciela prywatnego Art. 61. § 1. W.razie.śmierci.oskarżyciela.prywatnego.postę­ powanie.zawiesza.się,.a.osoby.najbliższe.mogą.wstąpić.w.prawa. zmarłego. § 2. Jeżeli.w.terminie.zawitym.3.miesięcy.od.dnia.śmierci.oskar­ życiela.prywatnego.osoba.uprawniona.nie.wstąpi.w.prawa.zmarłe­ go,.sąd.umarza.postępowanie. Rozdział 7. Powód cywilny Wytoczenie powództwa cywilnego przez pokrzywdzonego — termin, cel Art. 62. Pokrzywdzony.może.aż.do.rozpoczęcia.przewodu.są­ dowego.na.rozprawie.głównej.wytoczyć.przeciw.oskarżonemu.po­ wództwo.cywilne.w.celu.dochodzenia.w.postępowaniu.karnym. roszczeń.majątkowych.wynikających.bezpośrednio.z.popełnienia. przestępstwa. Wytoczenie powództwa cywilnego przez spadkobierców pokrzywdzonego. Wstąpienie w prawa zmarłego powoda cywilnego Art. 63. § 1. W.razie.śmierci.pokrzywdzonego.osoby.najbliż­ sze.mogą.w.terminie.okreś.lonym.w.art..62.wytoczyć.powództwo. cywilne.o.przysługujące.im.roszczenia.majątkowe.wynikające.z.po­ pełnienia.przestępstwa. § 2. W.razie.śmierci.powoda.cywilnego.osoby.najbliższe.mogą. wstąpić.w.prawa.zmarłego.i.dochodzić.przysługujących.im.rosz­ czeń..Niewstąpienie.tych.osób.nie.tamuje.biegu.postępowania;.sąd. wydając.orzeczenie.kończące.postępowanie.pozostawia.wówczas. powództwo.cywilne.bez.rozpoznania. 37 Art. 64–65 Kodeks postępowania karnego Wytoczenie powództwa cywilnego lub popieranie go przez prokuratora Art. 64. Prokurator,.w.terminie.przewidzianym.w.art..62,. wytacza.powództwo.cywilne.na.rzecz.pokrzywdzonego.lub.oso­ by,.o.której.mowa.w.art..63.§.1,.albo.popiera.wytoczone.przez.po­ krzywdzonego.lub.tę.osobę.powództwo,.jeżeli.wymaga.tego.inte­ res.społeczny. Przyjęcie albo odmowa przyjęcia powództwa cywilnego. Pozostawienie bez rozpoznania Art. 65. § 1. Sąd.przed.rozpoczęciem.przewodu.sądowego.od­ mawia.przyjęcia.powództwa.cywilnego,.jeżeli: 1). powództwo.cywilne.jest.z.mocy.przepisu.szczególnego.nie­ 2). roszczenie.nie.ma.bezpośredniego.związku.z.zarzutem.oskar­ dopuszczalne, żenia, 3). powództwo.zostało.wniesione.przez.osobę.nieuprawnioną, 4). to.samo.roszczenie.jest.przedmiotem.innego.postępowania. lub.o.roszczeniu.tym.prawomocnie.orzeczono, 5). po.stronie.pozwanych.zachodzi.współuczestnictwo.konieczne. z.instytucją.państwową,.samorządową.lub.społeczną.albo. z.osobą,.która.nie.występuje.w.charakterze.oskarżonego, 6)36.złożono.wniosek,.o.którym.mowa.w.art..46.§.1.Kodeksu.kar­ nego. § 2. Jeżeli.pozew.odpowiada.warunkom.formalnym,.a.nie. zachodzą.okoliczności.wymienione.w.§.1,.sąd.orzeka.o.przyjęciu. powództwa.cywilnego. § 3. Mimo.przyjęcia.powództwa.cywilnego.sąd.pozostawia.je. bez.rozpoznania,.jeżeli.po.rozpoczęciu.przewodu.sądowego.ujawni. się.okoliczność.wymieniona.w.§.1. § 4. Na.odmowę.przyjęcia.powództwa.cywilnego.lub.na.po­ zostawienie.go.bez.rozpoznania.na.podstawie.§.3.zażalenie.nie. przysługuje. 36.Art..65.§.1.pkt.6.dodany.przez.art..1.pkt.19.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r.. (Dz..U..Nr.17,.poz..155).zmieniającej.nin..ustawę.z.dniem.1.lipca.2003.r. 38 Kodeks postępowania karnego Art. 66–69 Zakres dowodzenia powoda Art. 66. Powód.cywilny.może.dowodzić.istnienia.tylko.tych. okoliczności,.na.których.opiera.swoje.roszczenie. Droga postępowania cywilnego — wniosek o przekazanie pozwu Art. 67. § 1. Jeżeli.sąd.odmówił.przyjęcia.powództwa.cywilne­ go.lub.pozostawił.je.bez.rozpoznania,.powód.cywilny.może.docho­ dzić.swego.roszczenia.w.postępowaniu.cywilnym. § 2. Jeżeli.w.terminie.zawitym.30.dni.od.daty.odmowy.przyjęcia. lub.pozostawienia.powództwa.cywilnego.bez.rozpoznania.powód. cywilny.wniesie.o.przekazanie.pozwu.sądowi.właściwemu.do.roz­ poznawania.spraw.cywilnych,.za.dzień.zgłoszenia.roszczenia.uważa. się.dzień.wniesienia.pozwu.w.postępowaniu.karnym. Przekazanie powództwa do sądu cywilnego z powodu zawieszenia postępowania Art. 68. W.razie.zawieszenia.postępowania.sąd.na.żądanie.po­ woda.cywilnego.przekazuje.wytoczone.powództwo.sądowi.właści­ wemu.do.rozpoznawania.spraw.cywilnych. Zgłoszenie powództwa w toku postępowania przygotowawczego. Załączenie do akt. Zabezpieczenie roszczenia Art. 69. § 1. Jeżeli.powództwo.cywilne.zostało.zgłoszone. w.toku.postępowania.przygotowawczego,.organ.prowadzący.po­ stępowanie.załącza.pozew.do.akt.sprawy,.a.postanowienie.co.do. przyjęcia.powództwa.wydaje.sąd.po.wpłynięciu.sprawy.z.aktem. oskarżenia;.za.dzień.zgłoszenia.roszczenia.uważa.się.wówczas. dzień.zgłoszenia.powództwa. § 2. Jeżeli.wraz.z.powództwem.cywilnym.został.zgłoszony. wniosek.o.zabezpieczenie.roszczenia,.w.przedmiocie.tego.wniosku. orzeka.prokurator. § 3. Na.postanowienie.co.do.zabezpieczenia.roszczenia.przy­ sługuje.zażalenie.do.sądu. 39 Art. 69a–71 Kodeks postępowania karnego § 4. W.razie.umorzenia.lub.zawieszenia.postępowania.przy­ gotowawczego.pokrzywdzony.w.terminie.zawitym.30.dni.od.daty. doręczenia.postanowienia.może.żądać.przekazania.sprawy.sądowi. właściwemu.do.rozpoznawania.spraw.cywilnych..Jeżeli.pokrzyw­ dzony.w.terminie.tym.żądania.nie.zgłosi,.zabezpieczenie.upada,. a.wniesiony.poprzednio.pozew.nie.wywołuje.skutków.prawnych. Jurysdykcja w sprawie o roszczenia majątkowe Art. 69a.37.Sąd.karny.orzekający.o.odpowiedzialności.karnej. za.przestępstwo.ma.jurysdykcję.w.sprawie.o.roszczenia.majątkowe. wynikające.z.tego.przestępstwa..Przepis.ten.stosuje.się.odpowied­ nio.do.prokuratora.w.postępowaniu.przygotowawczym.w.sytuacji. okreś.lonej.w.art..69.§.2. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. Art. 70. W.kwestiach.dotyczących.powództwa.cywilnego,.a.nie. unormowanych.przez.przepisy.niniejszego.kodeksu,.stosuje.się.od­ powiednio.przepisy.obowiązujące.w.postępowaniu.cywilnym. Rozdział 8. Oskarżony Podejrzany a oskarżony Art. 71. § 1. Za.podejrzanego.uważa.się.osobę,.co.do.której. wydano.postanowienie.o.przedstawieniu.zarzutów.albo.której. bez.wydania.takiego.postanowienia.postawiono.zarzut.w.związku. z.przystąpieniem.do.przesłuchania.w.charakterze.podejrzanego. § 2. Za.oskarżonego.uważa.się.osobę,.przeciwko.której.wniesio­ no.oskarżenie.do.sądu,.a.także.osobę,.co.do.której.prokurator.złożył. wniosek.o.warunkowe.umorzenie.postępowania. § 3. Jeżeli.kodeks.niniejszy.używa.w.znaczeniu.ogólnym.okreś­ lenia.„oskarżony”,.odpowiednie.przepisy.mają.zastosowanie.także. do.podejrzanego. 37.Art..69a.dodany.przez.art..3.ustawy.z.dnia.5.grudnia.2008.r..o.zmianie. ustawy.—.Kodeks.postępowania.cywilnego.oraz.niektórych.innych.ustawy.(Dz..U.. Nr.234,.poz..1571).z.dniem.1.lipca.2009.r. 40 Kodeks postępowania karnego Art. 72–74 Prawo do tłumacza. Udział tłumacza w czynnościach procesowych Art. 72.38 § 1. Oskarżony.ma.prawo.do.korzystania.z.bezpłat­ nej.pomocy.tłumacza,.jeżeli.nie.włada.w.wystarczającym.stopniu. językiem.polskim. § 2. Tłumacza.należy.wezwać.do.czynności.z.udziałem.oskar­ żonego,.o.którym.mowa.w.§.1. § 3. Oskarżonemu,.o.którym.mowa.w.§.1,.postanowienie. o.przedstawieniu,.uzupełnieniu.lub.zmianie.zarzutów,.akt.oskar­ żenia.oraz.orzeczenie.podlegające.zaskarżeniu.lub.kończące.postę­ powanie.doręcza.się.wraz.z.tłumaczeniem;.za.zgodą.oskarżonego. można.poprzestać.na.ogłoszeniu.przetłumaczonego.orzeczenia. kończącego.postępowanie,.jeżeli.nie.podlega.ono.zaskarżeniu. Prawa tymczasowo aresztowanego — porozumiewanie się z obrońcą Art. 73. § 1. Oskarżony.tymczasowo.aresztowany.może.poro­ zumiewać.się.ze.swym.obrońcą.podczas.nieobecności.innych.osób. oraz.korespondencyjnie. § 2. W.postępowaniu.przygotowawczym.prokurator.udzielając. zezwolenia.na.porozumiewanie.się.może.w.szczególnie.uzasadnio­ nym.wypadku.zastrzec,.że.będzie.przy.tym.obecny.sam.lub.osoba. przez.niego.upoważniona. § 3. Prokurator.może.również.zastrzec.kontrolę.korespondencji. podejrzanego.z.obrońcą. § 4. Zastrzeżenia,.o.których.mowa.w.§.2.i.3,.nie.mogą.być.utrzy­ mywane.ani.dokonane.po.upływie.14.dni.od.dnia.tymczasowego. aresztowania.podejrzanego. Prawa i obowiązki oskarżonego Art. 74. § 1. Oskarżony.nie.ma.obowiązku.dowodzenia.swej. niewinności.ani.obowiązku.dostarczania.dowodów.na.swoją.nie­ korzyść. 38.Art..72.zmieniony.przez.art..1.pkt.20.ustawy.z.dnia.10.stycznia.2003.r..(Dz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: