Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 005006 19014357 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy - ebook/pdf
Kodeks pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 443
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6147-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Seria „żółtych broszur”, pogrupowana jest tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Adresowana jest do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Publikacja zawiera m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KP 1 1. Kodeks pracy1 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94)2 (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999, Nr 99, poz. 1152; 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; 2006, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; 2007, Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; 2008, Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704; 2010, Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700; 2011, Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; 2012, poz. 908, poz. 1110; 2013, poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028) Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . . . Rozdział III. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–67 25–292 30–31 32–43 1 Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawą z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w życie 1.05.2004 r. Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst jednolity ogłoszono dnia 16.02.1998 r. 1 1 KP Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z pra- wem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wy- powiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnio- nego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej nie- zdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . . . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracowni- kowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Spis treści 44–51 52–55 56–61 611–62 63–67 671–674 675–6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 124–127 128–15112 128–129 130–131 132–134 Spis treści Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w porze nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodziciel- stwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przy- gotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . . . Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . . Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy . . . . . . . . . . Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KP 1 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 176–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 220–225 226–233 234–2371 2372–2375 2376–23710 23711 23714 23715 238–24130 238–24113 24114–24121 24122–24130 242–280 242–243 244–261 262–280 3 pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . 23711a–23713a Dział pierwszy. Przepisy... 1 KP Art. 1–6 Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternastya. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik nr 1 281–2901 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 Preambuła (skreślona) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdziel- czej umowy o pracę. Art. 3. [Pojęcie pracodawcy] Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Art. 31. [Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy] § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. Art. 4. (skreślony) Art. 5. [Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania] Jeżeli stosu- nek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepi- sami. Art. 6.3 (uchylony) 3 Art. 6 uchylony ustawą z dnia 4.02.2011 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 432), która wchodzi w życie 16.05.2011 r. 4 Art. 7–91 KP 1 Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 7. (skreślony) Art. 8. [Nadużycie prawa podmiotowego] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przezna- czeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Art. 9. [Źródła prawa pracy] § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz prze- pisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. § 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowni- ków niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. § 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej ko- rzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. § 4.4 Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego trak- towania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Art. 91.5 [Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych prze- pisów prawa pracy] § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obo- wiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. § 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i re- prezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pra- codawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. § 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio. 4 Art. 9 § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która 5 Art. 91 dodany ustawą z dnia 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która wchodzi wchodzi w życie 1.01.2004 r. w życie 29.11.2002 r. 5 1 KP Art. 10–12 Dział pierwszy. Przepisy... § 4.6 Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. § 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. [Prawo do pracy] § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybra- nej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. § 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. § 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Art. 11.7 [Zasada swobody nawiązania stosunku pracy] Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 111. [Poszanowanie dóbr osobistych] Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Art. 112.8 [Zasada równości pracowników] Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; do- tyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w za- trudnieniu. Art. 113.9 [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dys- kryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymia- rze czasu pracy – jest niedopuszczalna. Art. 12. (skreślony) 6 Art. 91 § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 13.04.2007 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 589), która wchodzi w życie 1.07.2007 r. 7 Art. 11 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wchodzi 8 Art. 112 zmieniony ustawą z dnia 24.08.2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1405), która wchodzi 9 Art. 113 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która w życie 1.01.2004 r. w życie 1.01.2002 r. wchodzi w życie 1.01.2004 r. 6 Art. 13–181 KP 1 Rozdział II. Podstawowe zasady... Art. 13.10 [Prawo do godziwego wynagrodzenia] Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Art. 14. [Prawo do wypoczynku] Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Art. 15. [Bezpieczeństwo i higiena pracy] Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Art. 16. [Potrzeby socjalno-bytowe] Pracodawca, stosownie do możli- wości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pra- cowników. Art. 17. [Podnoszenie kwalifikacji] Pracodawca jest obowiązany uła- twiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Art. 18. [Zasada uprzywilejowania pracownika] § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej ko- rzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. § 3.11 Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie któ- rych powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpo- wiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – posta- nowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego. Art. 181. [Prawo koalicji] § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu repre- zentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. § 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach praco- dawców oraz inne przepisy prawa. 10 Art. 13 zmieniony ustawą z dnia 10.10.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679), która wchodzi 11 Art. 18 § 3 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która w życie 1.01.2003 r. wchodzi w życie 1.01.2004 r. 7 1 KP Art. 182–183a Dział pierwszy. Przepisy... Art. 182. [Partycypacja pracownicza] Pracownicy uczestniczą w zarzą- dzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 183. [Warunki korzystania z uprawnień] Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których mowa w art. 181 i 182. Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu12 Art. 183a. [Zasada niedyskryminowania w zatrudnieniu] § 1. Pracow- nicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiąza- nia stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. § 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. § 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pra- cownicy. § 4.13 Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek po- zornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podję- tego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwią- zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszyst- kich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki słu- żące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 12 Rozdział IIa w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która 13 Art. 183a § 4–6 w brzmieniu ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), wchodzi w życie 1.01.2004 r. która wchodzi w życie 18.01.2009 r. 8 Rozdział IIa. Równe traktowanie... Art. 183b KP 1 § 5.13 Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wro- giej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molesto- wanie). § 6.13 Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepo- żądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pra- cownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molesto- wanie seksualne). § 7.14 Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub mo- lestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciw- stawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. Art. 183b. [Naruszenie zasady równego traktowania] § 1. Za narusze- nie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności: 1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych wa- runków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyzna- waniu innych świadczeń związanych z pracą, 3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powo- dami. § 2.15 Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działa- nia, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: 1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania 14 Art. 183a § 7 dodany ustawą z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), która wchodzi 15 Art. 183b § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), która w życie 18.01.2009 r. wchodzi w życie 18.01.2009 r. 9 1 KP Art. 183c Dział pierwszy. Przepisy... powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, 2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wy- miaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczą- cymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 183a § 1, 3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnia- nia i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodo- wych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. § 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnie- niu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrów- nywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejsze- nie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. § 4.16 Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ogranicza- nie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, któ- rych etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd je- żeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodo- wym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wy- magania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. Art. 183c. [Równe traktowanie w zakresie wynagradzania] § 1. Pra- cownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. § 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie skład- niki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pie- niężnej lub w innej formie niż pieniężna. 16 Art. 183b § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 3.12.2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1700), która wchodzi w życie 1.01.2011 r. 10 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola... Art. 183d–185 KP 1 § 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, po- twierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowie- dzialności i wysiłku. Art. 183d. [Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrud- nieniu] Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego trak- towania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie od- rębnych przepisów. Art. 183e.17 [Ochrona pracownika korzystającego z zasady rów- nego traktowania w zatrudnieniu] § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego trakto- wania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowa- nia pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z upraw- nień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy18 Art. 184. [Państwowa Inspekcja Pracy; Państwowa Inspekcja Sani- tarna] § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepi- sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. § 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, określają odrębne przepisy. Art. 185. [Społeczna inspekcja pracy] § 1. Społeczną kontrolę prze- strzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy. 17 Art. 183e w brzmieniu ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), która wchodzi w życie 18.01.2009 r. 18 Dotychczasowy „Rozdział IIa” otrzymał oznaczenie „Rozdział IIb” ustawą z dnia 24.08.2001 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1405), która wchodzi w życie 1.01.2002 r. 11 1 KP Art. 19–221 Dział drugi. Stosunek pracy § 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwo- wymi organami nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy. Rozdział III. (skreślony) Art. 19–21. (skreślone) Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 22. [Stosunek pracy] § 1.19 Przez nawiązanie stosunku pracy pra- cownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wy- znaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. § 12.20 Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywil- noprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. § 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warun- kach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat. § 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz doko- nywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. Art. 221.21 [Udostępnienie pracodawcy danych osobowych] § 1. Pra- codawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 19 Art. 22 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która w życie 29.11.2002 r. w życie 1.01.2004 r. 12 wchodzi w życie 29.11.2002 r. 20 Art. 22 § 12 dodany ustawą z dnia 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która wchodzi 21 Art. 221 dodany ustawą z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wchodzi Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 23–231 KP 1 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także: 1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest ko- nieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, 2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Infor- matyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno- ści (RCI PESEL). § 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udo- kumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. § 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. § 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o któ- rych mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych oso- bowych. Art. 23. (skreślony) Art. 231.22 [Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę] § 1. W ra- zie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrze- żeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. § 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na 22 Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 4.04.2005 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 610) art. 231 w zakresie, w jakim pomija współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania wynika- jące ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa – zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. 13 Dział drugi. Stosunek pracy 1 KP Art. 231a piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także za- mierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. § 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmio- dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypo- wiedzeniem. § 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warun- ków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychcza- sowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświad- czenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. § 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Art. 231a.23 [Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia] § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową praco- dawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. § 2.24 Przepisy art. 91 § 1–4 stosuje się odpowiednio. 23 Art. 231a dodany ustawą z dnia 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która wchodzi 24 Art. 231a § 2 zmieniony ustawą z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która w życie 29.11.2002 r. wchodzi w życie 1.01.2004 r. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: