Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00526 010036 20618356 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Kodeks pracy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 230
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7527-329-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Najnowszy kodeks pracy uwzględniający ostatnie zmiany; przejrzysty układ, indeks rzeczowy. Uwzględniono zmiany wprowadzone uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., Nr 150, poz. 908), a także zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i z dniem 1 września 2018 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział II Umowa o pracę Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Oddział 3 Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypo- wiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3) czas nieokreślony. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okre- su wypowiedzenia. Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określo- ny, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopusz- czalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwuty- godniowym wypowiedzeniem. Art. 331. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze. Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygo- dni, 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Art. 35. (uchylony) Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 37 Dział II Stosunek pracy 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 6 miesięcy, 3 lata. 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej § 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pra- codawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następ- cą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez praco- dawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. § 2.-4. (uchylone) § 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku zwią- zanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mie- nie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 – 3 miesiące. § 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin roz- wiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwią- zania umowy o pracę. Art. 361. § 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z in- nych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, 38 Rozdział II Umowa o pracę skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. § 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wy- powiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pra- cy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jed- nomiesięcznego wypowiedzenia, 2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedze- nia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1. Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakłado- wą organizację związkową, podając przyczynę uzasadniają- cą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wy- powiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. § 3. i § 4. (uchylone) § 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalo- 39 Dział II Stosunek pracy nym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowie dzenia. Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pra- cę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnię- ciem tego wieku. Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej nie- zdolności do pracy. Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pra- cę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej uspra- wiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Art. 411. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41 ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. § 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wyko- nania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. § 3. (uchylony) § 4. (uchylony) 40 Rozdział II Umowa o pracę Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zapropo- nowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę roz- wiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowie dzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowie- dzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zapro- ponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pra- cy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do koń- ca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracowniko- wi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie- przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifi- kacjom pracownika. Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypo- wiedzenie stało się konieczne ze względu na: 1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 41 Dział II Stosunek pracy 2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę Art. 44. Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedze- nia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym. Art. 45. § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezsku- teczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwią- zaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. § 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 oraz w przepisach szczególnych do- tyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe 42 Rozdział II Umowa o pracę z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Art. 46. (uchylony) Art. 47. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przy- wrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas po- zostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pra- cownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodze- nie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; do- tyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szcze- gólnego. § 2. (uchylony) Art. 471. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przy- sługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Art. 48. § 1. Pracodawca może odmówić ponownego za- trudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. 43 Dział II Stosunek pracy § 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy pod- jął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowie- dzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pra cę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Art. 49. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krót- szego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upły- wem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wy- nagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Art. 50. § 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypo- wiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wy sokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umo wa miała trwać. § 2. (uchylony) § 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas  określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło  z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pra- cownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. * Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r.  (Dz.U.  Nr  135,  poz.  912)  art.  50  §  3  w  zakresie,  w  jakim  pomija  pra- wo pracownika – znajdującego się pod ochroną przewidzianą w ustawie  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – do żądania przywró- cenia  do  pracy  na  poprzednich  warunkach  w  wypadku  wypowiedzenia  umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o tej  ochronie, jest niezgodny z Konstytucją RP. 44 Rozdział II Umowa o pracę § 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. § 5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskie- go, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. W tych przy- padkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45. Art. 51. § 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagro- dzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przy- znano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrud- nieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. § 2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wli- cza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Oddział 5 Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnia- 45 Dział II Stosunek pracy nie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczy wiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wy- rokiem, 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecz- nych do wykonywania pracy na zajmowanym stano wisku. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z wi- ny pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracowni- ka zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. § 4. (uchylony) Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wyna- grodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabili- tacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesię- cy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. 46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: