Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00490 009493 20311583 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2014 - ebook/pdf
Kodeks pracy 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-501-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 roku

 

Najnowszy kodeks pracy uwzględniający ostatnie zmiany; przejrzysty układ, indeks rzeczowy. W serii dostępne również: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział VI Czas pracy pracodawcy – jeżeli u pracodawcy działają zakładowe or- ganizacje związkowe. § 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. § 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu pracy w try- bie określonym w § 3. § 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, następuje na podstawie umowy o pracę. § 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043. Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pra- cownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana po- nad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pra- cy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w go- dzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochro- ny życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środo- wiska albo usunięcia awarii, 2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 108 Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych § 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników za- trudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natę- żeń czynników szkodliwych dla zdrowia. § 21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracowni- kowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133. § 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w zwią- zku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 go dzin w roku kalendarzowym. § 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do usta- lenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3. § 5. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pra- cy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1. Art. 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wyso- kości: 109 Dział VI Czas pracy 1) 100 wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbo- wych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) 50 wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbo- wych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1. § 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysłu- guje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekrocze- nie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadli- czbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do do- datku w wysokości określonej w § 1. § 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodat- ku, o którym mowa w § 1, obejmuje wynagrodzenie pracow- nika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określo- nego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki skład- nik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 wynagrodzenia. § 4. W stosunku do pracowników wykonujących stale pra- cę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, któ- rego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wy- miarowi pracy w godzinach nadliczbowych. 110 Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych Art. 1512. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzi- nach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pra- cownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. § 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepra- cowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pra- cownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. § 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Art. 1513. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Art. 1514. § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu praco- dawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komó- rek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagro- dzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbo- wych, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyj nych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nie- dzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz do- 111 Dział VI Czas pracy datku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Art. 1515. § 1. Pracodawca może zobowiązać pracow- nika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umo- wy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wy- znaczonym przez pracodawcę (dyżur). § 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli pod- czas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczyn- ku, o którym mowa w art. 132 i 133. § 3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie bra ku możli- wości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynika- jące z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagro- dzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 wynagrodzenia. § 4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakła- dem pracy. Art. 1516. § 1. W razie ustania stosunku pracy przed upły- wem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od począt- ku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy 112 Rozdział VI Praca w porze nocnej pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego. Rozdział VI Praca w porze nocnej Art. 1517. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzi- nami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozlicze- niowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. § 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebez- pieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. § 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeże- li u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związko- wa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. § 5. Przepis § 3 nie dotyczy: 1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy za- kładem pracy, 113 Dział VI Czas pracy 2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mie- nia lub środowiska albo usunięcia awarii. § 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Art. 1518. § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą go- dzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 stawki godzi- nowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o któ- rym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Rozdział VII Praca w niedziele i święta Art. 1519. § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i świę- ta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. § 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wyko- nywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Art. 1519a. § 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. 114 Rozdział VII Praca w niedziele i święta § 2. Przepis ust. 1 stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. § 3. Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlo- wych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Art. 15110. Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, 2) w ruchu ciągłym, 3) przy pracy zmianowej, 4) przy niezbędnych remontach, 5) w transporcie i w komunikacji, 6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służ- bach ratowniczych, 7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, 8) w rolnictwie i hodowli, 9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: a) (uchylony), b) zakładach świadczących usługi dla ludności, c) gastronomii, d) zakładach hotelarskich, e) jednostkach gospodarki komunalnej, f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, 115 Dział VI Czas pracy g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i sys- temu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultu- ry, oświaty, turystyki i wypoczynku, 10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, 11) przy wykonywaniu prac: a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z prze- pisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy, b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o któ- rych mowa w lit. a. Art. 15111. § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w nie- dziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 oraz art. 15110 pkt 1-9 i 11, pracodawca jest obowiąza- ny zapewnić inny dzień wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalen- darzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozlicze- niowego. 116 Dział VII Urlopy pracownicze § 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wska- zanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwo- ści udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – do- datek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę. § 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wska- zanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagro- dzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każ- dą godzinę pracy w święto. § 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. Art. 15112. Pracownik pracujący w niedziele powinien ko- rzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144. DZIAŁ SIÓDMY Urlopy pracownicze Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do coro- cznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowe- go, zwanego dalej urlopem. § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 117
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: