Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 010962 7976496 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy 2015 - ebook/pdf
Kodeks pracy 2015 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 207
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-42-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy w Państwa ręce ujednoliconą treść ustawy Kodeks pracy oraz komentarz uwzględniający najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie w 2014 r. i które zaczną obowiązywać w 2015 r. Komentarzem opatrzone zostały także projekty zmian, oraz najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks pracy 2015 ▪ ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy z oznaczonymi najnowszymi zmianami ▪ komentarz ekspertów dotyczący nowych przepisów w 2015 roku ▪ omówienie planowanych zmian w prawie pracy ▪ omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku Kodeks pracy 2015 ▪ ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy z oznaczonymi najnowszymi zmianami ▪ komentarz ekspertów dotyczący nowych przepisów w 2015 roku ▪ omówienie planowanych zmian w prawie pracy ▪ omówienie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Sławomir Paruch, Robert Stępień Redaktor merytoryczny: Katarzyna Dąbrowska, Anita Jackiewicz Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel. 22 761 31 27, 22 212 08 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, styczeń 2015 r. ISBN 978-83-64085-42-0 SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................ 7 Rozdział 1. Zmiany w prawie ....................................................................................9 Wynagrodzenie minimalne ......................................................................................... 9 Dodatek za pracę w porze nocnej ........................................................................ 9 Wynagrodzenie za czas choroby .........................................................................12 Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy .............................................13 Składki na ubezpieczenia społeczne ..................................................................13 Wyższe kwoty wolne od potrąceń ......................................................................14 Świadczenie usług na odległość w niedziele i święta ........................................14 Dopuszczalność pracy w niedziele i święta .....................................................14 Tylko czynności usługowe ....................................................................................15 Usługi odbierane za granicą .................................................................................15 Polskie święto musi być za granicą normalnym dniem pracy ..................16 Zmiany w zatrudnianiu bezrobotnych ...................................................................17 Nowa ustawa o cudzoziemcach ...............................................................................18 Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych – krótszy dzień pracy ............................................................18 Podatek od auta służbowego używanego prywatnie ..........................................19 Oskładkowanie umów zlecenia oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych....................................................20 Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy .................................................21 Rozdział 2. Projekty zmian aktów prawnych ..................................................22 Umowy o pracę na czas określony i inne zmiany ............................................... 22 Uzasadnienie projektu .......................................................................................... 22 Zarzuty Komisji Europejskiej ...............................................................................23 Ograniczenie rodzajów umów o pracę .............................................................23 Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny............. 24 Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony ............................... 26 Ograniczenie ilościowe i czasowe ......................................................................27 Wyjątki od zasady ................................................................................................... 29 Obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy ............................................. 29 Wypowiadanie umów o pracę na czas określony ..........................................31 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE .............................................................31 Orzecznictwo Sądu Najwyższego .......................................................................33 Dłuższe okresy wypowiedzenia .......................................................................... 34 Brak obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy na czas określony ....................................................................................................35 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ....36 Rekompensowanie pracy w dni wolne .................................................................. 36 Urlop rodzicielski dla samotnego ojca .....................................................................37 Zmiana stanowiska ZUS w sprawie zasad wypłaty świadczeń z ZFŚS ..........37 Rozdział 3. Najciekawsze orzeczenia .................................................................39 Wprowadzenie ......................................................................................................... 39 Przesłanie informacji poufnych na prywatną pocztę jako przyczyna rozwiązania umowy ................................................................. 39 3 Porozumienie zbiorowe na etapie strajku .....................................................40 Podatek od nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom .. 42 Nocleg w kabinie samochodu nie zwalnia z obowiązku zapewniania darmowego noclegu .................................................................... 43 Prawo do nagrody a działalność konkurencyjna .......................................... 44 Dodatek za nadgodziny przy pracy w niepełnym wymiarze ....................46 Skracanie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika ...................... 47 Zmiana organizacji czasu pracy nie wymaga wypowiedzenia ................48 Domaganie się zapłaty wynagrodzenia może być uznane za nieuzasadnione .............................................................. 50 Umowy na czas określony zawierane przed 1 maja 2004 r. ........................51 Praca na zwolnieniu lekarskim a prawo do zasiłku chorobowego .........53 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) ...............................................................55 DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1–21) ..........................................58 Rozdział I. Przepisy wstępne ..................................................................................... 58 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy ...................................................... 59 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu ............................................. 62 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy .......................... 65 Rozdział III. (uchylony) ................................................................................................ 65 DZIAŁ DRUGI. STOSUNEK PRACY (art. 22–77).................................................65 Rozdział I. Przepisy ogólne ........................................................................................ 65 Rozdział II. Umowa o pracę .......................................................................................68 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę ..................................................................68 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę .........................71 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ..................72 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ....................................................................................................75 Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ................... 78 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia .... 79 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia .....81 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę ............................................................81 Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej ............................................. 82 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy ........................84 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę ..................................................88 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania ....................................88 Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru .........................................90 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania ...............................90 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ........90 4 DZIAŁ TRZECI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA (art. 771–93) .......................................................................91 Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą .......................................................................................................91 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę ..................................................................... 93 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę .................................................... 95 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy ............................................................ 97 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna ................................................98 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna ...........................................................................99 DZIAŁ CZWARTY. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA (art. 94–1131) ............................................................................... 100 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy ........................................................................100 Rozdział II. Obowiązki pracownika ....................................................................... 103 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji ............................................................................. 103 Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników ......................................... 104 Rozdział IV. Regulamin pracy ................................................................................. 106 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia ........................................................................ 108 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników .......................... 108 DZIAŁ PIĄTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW (art. 114–127) .............................................................................110 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy ........................................................................110 Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ........112 DZIAŁ SZÓSTY. CZAS PRACY (art. 128–15112) ................................................... 113 Rozdział I. Przepisy ogólne ....................................................................................... 113 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ............................................... 113 Rozdział III. Okresy odpoczynku .............................................................................115 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy........................................................115 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych ..................................................121 Rozdział VI. Praca w porze nocnej ..........................................................................124 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta ...............................................................125 DZIAŁ SIÓDMY. URLOPY PRACOWNICZE (art. 152–175) ........................... 127 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe ..........................................................................127 Rozdział II. Urlopy bezpłatne ...................................................................................133 DZIAŁ ÓSMY. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (art. 176–1891) ..........................................134 DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH (art. 190–206) ..........................................................................146 Rozdział I. Przepisy ogólne ...................................................................................... 146 Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego ..................................................................... 148 Rozdział III. Dokształcanie ....................................................................................... 149 5 Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ................................................................................ 149 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia ........................................................... 150 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe .........................................................................151 Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe ...................................152 DZIAŁ DZIESIĄTY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (art. 207–23715) ........................................................................152 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy ................................................152 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika .........................................................155 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy .................................157 Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne ....................................... 158 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia ......................................................159 Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia .................................................... 162 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ...................................167 Rozdział VIII. Szkolenie ..............................................................................................170 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 171 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ..........................................173 Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ..............................................................174 Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi .....................................................................175 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy ..................................................176 DZIAŁ JEDENASTY. UKŁADY ZBIOROWE PRACY (art. 238–24130) ..........176 Rozdział I. Przepisy ogólne .......................................................................................176 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy .........................................183 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy ................................................. 186 DZIAŁ DWUNASTY. ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY (art. 242–280) ................................................................ 190 Rozdział I. Przepisy ogólne ...................................................................................... 190 Rozdział II. Postępowanie pojednawcze .............................................................. 190 Rozdział III. Sądy pracy ..............................................................................................193 DZIAŁ TRZYNASTY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA (art. 281–2901) ..............................194 Rozdział II. (uchylony) ............................................................................................... 196 DZIAŁ CZTERNASTY. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ (art. 291–295) .....196 DZIAŁ CZTERNASTYa (art. 2951–2952) – uchylony ...........................................197 DZIAŁ PIĘTNASTY. PRZEPISY KOŃCOWE (art. 296–305) .........................198 Indeks rzeczowy ........................................................................................................203 6 Wstęp Oddajemy na Państwa ręce kolejne już wydanie komentarza do usta- wy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; da- lej: k.p.), uwzględniającego najważniejsze zmiany w przepisach prawa pra- cy, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku. Komentarz składa się z trzech części i obejmuje kolejno: ■■ komentarz do zmian w przepisach, które weszły w życie w 2014 r. lub co do których wiadomo, że zaczną obowiązywać w 2015 r.; ■■ komentarz do projektów zmian w przepisach, nad którymi prowadzone są prace legislacyjne, oraz ■■ komentarz do najważniejszych (w ocenie autorów niniejszego opracowa- nia) orzeczeń Sądu Najwyższego i  Trybunału Konstytucyjnego wydanych w 2014 r., o przełomowym znaczeniu dla stosowania przepisów prawa pracy. Kolejno skomentowane zostały zmiany w przepisach dotyczące w szczegól- ności: wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz wysokości in- nych świadczeń przyznawanych pracownikom, uzależnionych od wysokości tego wynagrodzenia; świadczenia usług na odległość w niedziele i święta; za- trudniania osób niepełnosprawnych; przepisów ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia); nowej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U., poz. 1650 z późn. zm.); pro- jektów zmian dotyczących w szczególności: umów o pracę na czas określo- ny oraz zagadnień towarzyszących tym zmianom; urlopu rodzicielskiego; rekompensowania pracy w niedzielę i święta; oskładkowania umów-zleceń. Jest również orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, odnoszące się w szczególności do: zawierania i wypowiadania umów o pra- cę na czas określony, opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przyznawa- nych pracownikom; zasad wynagradzania pracy w godzinach nadliczbowych. Co jest szczególnie istotne – w części II komentarza omówione zostały pro- jekty zmian i proponowane rozwiązania – nie są to obowiązujące przepisy. Niezależnie od powyższego, przy okazji omawiania projektów zmian w  przepisach, krótko skomentowane zostały kwestie związane z  wydatko- waniem środków z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Chociaż w tym zakresie nie zostały dokonane żadne zmiany w przepisach, to jednak ZUS przyjął kontrowersyjną interpretację przepisów, intensyfikując kontrole i kwestionując zasady przyznawania świadczeń oraz domagając się zapłaty 7 Kodeks pracy 2015 zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacjach, w których wcze- śniej tego nie kwestionował. Zagadnienie to ma szczególną doniosłość prak- tyczną i wciąż pozostaje aktualne z uwagi na nasilające się kontrole ze stro- ny ZUS. Ograniczenie zakresu przedmiotowego niniejszego opracowania wyłącz- nie do zagadnień dotyczących zmian i projektów zmian w przepisach doko- nanych na przestrzeni ostatniego roku jest uzasadnione periodycznym cha- rakterem komentarza, który ukazuje się na przełomie każdego kolejnego roku kalendarzowego. Chociaż w treści komentarza przytaczane są wyłącznie przepisy kodeksu pracy, obejmuje on również niektóre wspomniane wyżej zmiany regulacji po- zakodeksowych, które mają szczególnie istotny wpływ na sytuację prawną pracodawców i pracowników. Podobnie zagadnienia poruszane w komento- wanym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odno- szą się nie tylko do przepisów kodeksu pracy, ale również do ważniejszych re- gulacji pozakodeksowych. Sławomir Paruch radca prawny, Partner w kancelarii „Raczkowski Paruch” Robert Stępień aplikant radcowski, prawnik w kancelarii „Raczkowski Paruch” 8 Rozdział 1. Zmiany w prawie Wynagrodzenie minimalne Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. uległa podwyższeniu i wy- nosi 1750 zł brutto miesięcznie (w 2014 r. było to 1680 zł brutto miesięcz- nie). Wiąże się to z obowiązkiem zmiany umów o pracę (poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia zmieniającego) w przypadku wszystkich tych pracowników, których wynagrodzenie zostało określone w umowie o pra- cę konkretną kwotą odpowiadającą dotychczasowemu wynagrodzeniu mi- nimalnemu (lub kwotą wyższą niż dotychczasowe wynagrodzenie mini- malne, ale niższą niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2015 r.). W  przypadku natomiast tych pracowników, dla których wysokość wyna- grodzenia została określona w umowach o pracę poprzez użycie sformuło- wania „wynagrodzenie odpowiadające wynagrodzeniu minimalnemu”, bez wskazywania konkretnych wartości, nie ma konieczności zmiany umów. Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od odpowiedniej zmiany umowy o pracę i dostosowania wysokości wynagrodzenia pracowników do nowe- go wynagrodzenia minimalnego, pracowników od 1 stycznia 2015 r. tak czy inaczej obowiązuje (z mocy ustawy) nowe wynagrodzenie minimalne w wy- sokości 1750 zł brutto i pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodze- nia co najmniej w takiej wysokości (niezależnie od mniej korzystnych dla pracownika i niedostosowanych do nowej wysokości wynagrodzenia mini- malnego postanowień umowy o pracę). Wskutek podwyższenia wynagrodzenia minimalnego nastąpiła odpowiednia zmiana wysokości świadczeń, których poziom jest uzależniony od jego wysokości. Dodatek za pracę w porze nocnej Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje, oprócz normalne- go wynagrodzenia za pracę, dodatek w  wysokości 20 stawki godzino- wej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 k.p.), za każdą godzinę pracy w  porze nocnej. Punktem wyjścia dla prawidłowe- go obliczenia jego wysokości jest ustalenie stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawkę tę ustala się jako iloraz miesięcznego wynagrodzenia minimalnego (obecnie w wysokości 1750 zł brutto) i liczby godzin wynikających z wymiaru czasu pracy pracownika w danym miesiącu. 9 Kodeks pracy 2015 Wymiar czasu pracy dla danego miesiąca ustala się, mnożąc liczbę peł- nych tygodni przypadających w danym miesiącu przez 40 godzin (tj. przez średniotygodniową normę czasu pracy obowiązującą pracowników) i do- dając do otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin (tj. liczby godzin wynika- jących z dobowej normy czasu pracy obowiązującej pracowników) i licz- by dni pozostałych do końca danego miesiąca kalendarzowego, będących dla pracowników dniami pracy. Należy przy tym pamiętać o wyroku Try- bunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11, OTK- -A 2012/9/102), zgodnie z którym każde święto (także występujące w dniu wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy) zmniej- sza wymiar czasu pracy w danym miesiącu o 8 godzin. Wymiar czasu pra- cy dla poszczególnych miesięcy w 2015 r. został obliczony i przedstawiony w tabeli 1 poniżej. miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ŁĄCZNIE Tabela 1. Wymiar czasu pracy w 2015 roku liczba dni liczba godzin liczba dni wolnych 20 dni (po 8 godzin) 20 dni (po 8 godzin) 22 dni (po 8 godzin) 21 dni (po 8 godzin) 20 dni (po 8 godzin) 21 dni (po 8 godzin) 23 dni (po 8 godzin) 20 dni (po 8 godzin) 22 dni (po 8 godzin) 22 dni (po 8 godzin) 20 dni (po 8 godzin) 21 dni (po 8 godzin) 252 dni (po 8 godzin) 160 160 176 168 160 168 184 160 176 176 160 168 2016 11 8 9 9 11 9 8 11 8 9 10 10 113 Po obliczeniu stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z instrukcją powyżej, dodatek za pracę w porze nocnej obli- cza się jako 20 tej stawki za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Szczegóło- we wyliczenia wysokości dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2015 r. zostały przedstawione w tabeli 2. 10 Rozdział 1. Zmiany w prawie PRZYKŁAD Wyliczanie dodatku za pracę w porze nocnej Pracownik świadczył pracę w porze nocnej w wymiarze 18 godzin w styczniu, 25 godzin w lutym oraz 15 godzin w marcu 2015 r. Dodatek za pracę w porze noc- nej należy ustalić odrębnie dla każdego miesiąca, uwzględniając różny wymiar czasu pracy, a co za tym idzie – różną wysokość stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego w poszczególnych miesiącach. W styczniu stawka ta wynosi 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł brutto. Zatem dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w styczniu 2015 r. wynosi 2,19 zł brutto (20 x 10,94 zł), co daje łączny dodatek za 18 godzin pracy w porze nocnej w styczniu 2015 r. w wysokości 39,38 zł brutto (2,19 zł x 18 godzin). W lutym stawka godzinowa wynikająca z mi- nimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł brut- to, a dodatek za 1 godzinę pracy w porze nocnej – 2,19 zł brutto (20 x 10,94 zł). To daje łączny dodatek w wysokości 54,75 zł brutto (25 godzin x 2,19 zł). W marcu stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1750 zł : 176 godzin = 9,94 zł brutto, a dodatek za 1 godzinę pracy w porze noc- nej – 1,99 zł brutto (20 x 9,94 zł). To daje łączny dodatek w wysokości 29,85 zł brutto (15 godzin x 1,99 zł). Tabela 2. Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 roku miesiąc wymiar czasu pracy stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia dodatek za godzinę pracy w porze noc- nej brutto styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 160 godzin 160 godzin 176 godzin 168 godzin 160 godzin 168 godzin 184 godziny 160 godzin 176 godzin 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł 1750 zł : 176 godzin = 9,94 zł 1750 zł : 168 godzin = 10,42 zł 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł 1750 zł : 168 godzin = 10,42 zł 1750 zł : 184 godziny = 9,51 zł 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł 1750 zł : 176 godzin = 9,94 zł 2,19 zł 2,19 zł 1,99 zł 2,08 zł 2,19 zł 2,08 zł 1,90 zł 2,19 zł 1,99 zł 11 Kodeks pracy 2015 październik listopad grudzień 176 godzin 160 godzin 168 godzin 1750 zł : 176 godzin = 9,94 zł 1750 zł : 160 godzin = 10,94 zł 1750 zł : 168 godzin = 10,42 zł 1,99 zł 2,19 zł 2,08 zł Wynagrodzenie za czas choroby Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rośnie również najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pra- cownikom (tj. zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas choroby wy- płacanego zgodnie z art. 92 k.p.). W  przypadku pracowników będących w  pierwszym roku pracy zawodo- wej najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2015 r. wynosi: 1208,06 zł (tj. 80 minimalnego wynagrodzenia minus 13,71 z tych 80 wy- nagrodzenia minimalnego, tj. 80 x 1750 zł = 1400 zł i 1400 zł – 13,71 x 1400 zł = 1400 zł – 191,94 zł = 1208,06 zł). W  przypadku pozostałych pracowników najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2014 r. wynosi: 1510,07 zł (tj. wynagrodzenie mini- malne minus 13,71 z tego wynagrodzenia, tj. 1750 zł – 13,71 x 1750 zł = 1750 zł – 239,93 zł = 1510,07 zł). W przypadku pracowników wynagradzanych wynagrodzeniem minimal- nym, którym pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe na przełomie 2014/2015, po 1 stycznia 2015 r. pracodawca zobowiązany jest odpowiednio przeliczyć podstawę wymiaru tych świadczeń. PRZYKŁAD Zmiana podstawy wymiaru świadczeń chorobowych Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 16 grudnia 2014 r. do 10 stycznia 2015 r. Pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie zgodnie z art. 92 k.p. W związ- ku z tym, że osoba ta otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wyna- grodzenia za pracę, podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby za gru- dzień 2014 r. nie mogła być niższa od kwoty 1449,67 zł. Natomiast przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2015 r. (oraz ewentualnie wynagrodze- nia i zasiłku chorobowego za kolejne miesiące tego roku, w przypadku przedłuże- nia choroby) podstawa ta nie może być niższa niż 1510,07 zł. Jeżeli płatnik wypła- ci wynagrodzenie (zasiłek) w dotychczasowej wysokości (tj. przyjmując podstawę wymiaru taką samą jak za grudzień 2014 r.), w późniejszym okresie będzie musiał wyrównać zaniżone świadczenie oraz dokonać korekty złożonych za dany okres dokumentów rozliczeniowych. 12 Rozdział 1. Zmiany w prawie Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z  pracownikami stosunków pracy z  przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.; dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych), maksymalna wysokość odprawy jest uzależniona od wysokości mi- nimalnego wynagrodzenia za pracę w taki sposób, że nie może ona przekraczać 15-krotności tego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Maksymalna kwota odprawy w 2015 r. wynosi w związku z tym 26 250 zł brutto (15 x 1750 zł). Taka wysokość odprawy będzie dotyczyła wszystkich tych pracowników, z którymi stosunki pracy zostały rozwiązane po 31 grudnia 2014 r. (a  zatem również tych, którym stosunek pracy został wypowiedziany jeszcze w 2014 r., a okres wypowiedzenia upłynął po 31 grudnia 2014 r.). PRZYKŁAD Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy Pracownik był zatrudniony w firmie przez 10 lat. Wysokość wynagrodzenia pra- cownika obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wynosiła 10 000 zł brutto. Z dniem 31 marca 2015 r. pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, działając w związku z art. 10 ust. 1 usta- wy o zwolnieniach grupowych. W tym przypadku pracownikowi należy się od- prawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w maksymalnej wysokości 26 250 zł (odpowiadającej 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę). Zgodnie bowiem z ogólnymi zasadami ustalania wysokości odprawy, biorąc pod uwagę staż pracy pracownika, przysługuje mu odprawa w wysokości 3-krotnego mie- sięcznego wynagrodzenia obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (tj. 3 x 10 000 zł = 30 000 zł). Ponieważ kwota ta przekracza wysokość maksy- malnej kwoty odprawy określonej ustawowo, należy wypłacić odprawę w mak- symalnej wysokości 26 250 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne Wzrost wynagrodzenia minimalnego do wysokości 1750 zł brutto spowo- dował odpowiedni wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, a co za tym idzie – wzrost kosztów zatrudniania pracownika (rozumianych jako koszty minimalne, tj. koszty zatrudniania pracownika wynagradzanego stawką minimalną). Wzrost kosztów zatrudnienia takiego pracownika w sto- sunku do 2014 r. przedstawia tabela 3 (w  celu wyliczenia wzrostu kosztów po stronie pracodawcy, w  tabeli 3 przedstawione zostały wyłącznie składki w części ponoszonej przez pracodawcę). 13 Kodeks pracy 2015 Tabela 3. Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika dla pracodawcy (w porównaniu z 2014 r.) rodzaj składki stopa procen- towa wysokość składki (2014 r.) wysokość składki (2015 r.) wzrost składki emerytalna 9,76 rentowa 6,5 wypadkowa 1,93 Fundusz Pracy 2,45 FGŚP 0,10 ŁĄCZNIE 163,97 zł 109,20 zł 32,42 zł 41,16 zł 1,68 zł 348,43 zł 170,80 zł 113,75 zł 33,78 zł 42,88 zł 1,75 zł 362,96 zł 6,83 zł 4,55 zł 1,36 zł 1,72 zł 0,07 zł 14,53 zł Miesięczny wzrost kosztów zatrudnienia pracownika wynagradzanego wynagrodzeniem minimalnym wynosi zatem (w stosunku do 2014 r.) 84,53 zł (tj. wzrost wynagrodzenia minimalnego o 70 zł + związany z tym wzrost wy- sokości składek na ubezpieczenia społeczne o 14,53 zł). Wyższe kwoty wolne od potrąceń W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., po- cząwszy od stycznia 2015 r., pracodawca ma obowiązek stosować wyższe kwoty wolne przy dokonywaniu obowiązkowych lub dobrowolnych potrąceń z wyna- grodzenia za pracę (owe kwoty wolne uzależnione są bowiem od wysokości wy- nagrodzenia minimalnego za pracę). Istotne jest, że nowe, wyższe kwoty wolne należy stosować w każdym przypadku dokonywania potrącenia po 1 stycznia 2015 r., niezależnie od tego, czy potrącenie jest dokonywane z wynagrodzenia przysługującego za 2015 r., czy za 2014 r. (np. potrącenie z premii przysługują- cej pracownikowi za 2014 r., a wypłacanej w roku 2015; tak: pismo Głównego In- spektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r., GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Świadczenie usług na odległość w niedziele i święta Dopuszczalność pracy w niedziele i święta Z dniem 4 marca 2014 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy rozszerza- jąca katalog prac dozwolonych w niedziele i święta. Na mocy znowelizowanych przepisów dopuszczalne jest świadczenie w te dni prac polegających na: 14 Rozdział 1. Zmiany w prawie ■■ świadczeniu usług na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektro- niczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Polski; ■■ wykonywaniu prac zapewniających możliwość świadczenia tego rodzaju usług. Warunkiem dopuszczalności pracy w niedziele i święta jest w przypadku tego rodzaju prac to, aby dni będące w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy (niedziele i święta) były pracujące w kraju zagranicznego kontrahenta. Omawiana nowelizacja przepisów ma szczególne znaczenie z punktu widze- nia możliwości świadczenia nowoczesnych usług (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych) na rzecz pod- miotów zagranicznych, których obowiązują inne niż w Polsce układy kalenda- rzowe świąt bądź które działają w różnych strefach czasowych. Do tej pory nie było to możliwe, a co za tym idzie – pracodawcy działający na polskim rynku mieli spore trudności w zapewnieniu ciągłości pracy w takie dni. Zmiana przepi- sów stanowi zatem z tego punktu widzenia dostosowanie regulacji prawnych do potrzeb rynku i kształtującej się praktyki funkcjonowania pracodawców. Tylko czynności usługowe Na wstępie należy zaznaczyć, że planowanie pracy pracowników w niedzie- le i święta na podstawie komentowanego przepisu może dotyczyć wyłącznie czynności usługowych, których wykonywanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych. Nie do- tyczy zatem zatrudnionych w przedsiębiorstwach niezajmujących się wykony- waniem czynności usługowych, np. świadczących zadania produkcyjne. Rodzi to pewne wątpliwości co do zakresu zastosowania przepisu. O ile bez wątpie- nia przepis znajdzie zastosowanie w przypadku pracowników prężnie rozwija- jących się centrów outsourcingowych, z myślą o których został stworzony – co będzie miało istotny wpływ na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospo- darki – o tyle istnieją wątpliwości, czy rozwiązanie to może być stosowane np. w przypadku sklepów internetowych mających klientów poza granicami Pol- ski. Problematyczne jest bowiem, czy taki sklep powinien być traktowany jak jednostka handlowa czy też jak ta wykonująca czynności usługowe. Usługi odbierane za granicą Biorąc pod uwagę literalne brzmienie komentowanego przepisu, kluczowe dla rozstrzygnięcia wątpliwości, czy znajdzie on w danym przypadku zasto- sowanie, jest to, czy usługi wykonywane przez pracownika były odbierane za granicą. Komentowane rozwiązanie będzie stosowane w każdym przypadku 15 Kodeks pracy 2015 świadczenia usług na rzecz kontrahentów znajdujących się poza granicami Polski, tj. usługi wykonywane przez pracownika będą odbierane przez odbior- ców znajdujących się za granicą. Nie ma przy tym znaczenia, czy przełożony pracownika znajduje się poza granicami Polski, czy na terytorium Polski. Nie ma również znaczenia położenie serwera, na który będą przesyłane usługi. Istotne jest, aby beneficjent usługi faktycznie znajdował się za granicą. Polskie święto musi być za granicą normalnym dniem pracy Wydaje się, że nie ma uzasadnienia, aby dopuszczać, na podstawie komentowa- nego przepisu, do świadczenia obowiązków także w dniach, które w kraju odbior- cy usług są świętami. Należy przyjąć, że praca w dzień będący świętem w Polsce, który pokrywa się z dniem świątecznym w kraju pracodawcy będącego odbior- cą efektów pracy zatrudnionego, jest niedopuszczalna w świetle komentowane- go przepisu. Wynika to zarówno z treści, jak i z celu tego przepisu. Już sama treść przepisu wskazuje na to, że dotyczy on wyłącznie takich dni, które są niedzielą lub świętem w kraju odbiorcy usług. Ponadto jego celem jest umożliwienie swobod- nego prowadzenia działalności przedsiębiorcom wykonującym czynności usługo- we na rzecz odbiorców zagranicznych poprzez umożliwienie zatrudniania pra- cowników we wszystkich dniach będących dniami pracy w kraju odbiorcy usług. PRZYKŁAD Praca w święto – świadczenie usług odbieranych poza terytorium Polski (1) Pracodawca świadczący usługi z  zakresu księgowości w  szczególności na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenie Turcji polecił pracownikowi sta- wienie się do pracy 6 stycznia 2015 r. Dzień ten w Polsce jest świętem i dniem usta- wowo wolnym od pracy, w Turcji jest normalnym dniem pracy. Zarówno pracow- nik, jak i bezpośredni przełożony pracownika, zlecający mu wykonanie określonych zadań, wykonują pracę w Polsce, w Krakowie. Usługi świadczone są przez pracow- nika drogą elektroniczną i odbierane bezpośrednio przez odbiorców w Turcji. Czy w  takiej sytuacji pracodawca miał możliwość powierzenia pracownikowi pracy 6 stycznia 2015 r. oraz czy jest to zgodne z prawem. Należy uznać, że w takiej sy- tuacji pracodawca miał taką możliwość. Pracownik miał tego dnia świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz podmiotów odbierających te usługi na terenie Turcji, gdzie 6 stycznia jest normalnym dniem pracy – wszystkie przesłanki uzasadniające pracę w święto, o których mowa w art. 15110 pkt 11 k.p., zostały spełnione. Nie ma przy tym znaczenia, że zarówno pracownik, jak i jego bezpośredni przełożony wykony- wali pracę w Polsce – istotne, że usługi świadczone przez pracownika były odbierane przez odbiorców znajdujących się na terenie Turcji. 16 Rozdział 1. Zmiany w prawie PRZYKŁAD Praca w święto – świadczenie usług odbieranych poza terytorium Polski (2) Pracodawca prowadzący sklep internetowy i sprzedający kosmetyki polecił pra- cownikowi stawienie się do pracy pierwszego dnia Wielkanocy i zrealizowanie za- mówień na rzecz kilku podmiotów znajdujących się na terenie Niemiec. Dzień ten zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest świętem i dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy w takiej sytuacji pracodawca miał możliwość powierzenia pracownikowi pracy w dniu 5 kwietnia 2015 r. oraz czy jest to zgodne z prawem. W takim przypadku nie ma możliwości zgodnego z prawem powierzenia pracow- nikowi pracy w święto, a przynajmniej podstawy do tego nie daje art. 15110 pkt 11 k.p. Wątpliwości budzi już to, że pracownik miał wysłać towary, a nie świadczyć usługi. Nie robił tego przy tym ani drogą elektroniczną, ani przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Co więcej, pierwszy dzień Wielkanocy jest świętem i dniem wolnym od pracy również w Niemczech, gdzie znajdowali się odbiorcy towarów, co zgodnie z literalnym brzmieniem powoływanego przepisu nie uzasadnia powierze- nia pracy w święto. Wszystkie te przyczyny razem wzięte, jak również każda z nich z osobna, nakazuje, że w tej konkretnej sytuacji art. 15110 pkt 11 k.p. nie dawał możli- wości powierzenia pracownikowi pracy w święto. Zmiany w zatrudnianiu bezrobotnych Na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrud- nienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 598), która weszła w życie 27 maja 2014 r., wprowadzono wiele zmian do ustawy o pro- mocji zatrudnienia oraz do wielu innych ustaw dotyczących problematyki zatrud- nienia i prowadzenia działalności związanej z zatrudnieniem. Celem nowelizacji było zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łagodzenie skutków niedopasowania strukturalnego, głównie pod kątem kwalifi- kacji i kompetencji osób bezrobotnych. Zła sytuacja na rynku pracy wywołana spo- wolnieniem gospodarczym przyczyniła się do podjęcia przez ustawodawcę decy- zji o zainicjowaniu działań umożliwiających pewnym kategoriom bezrobotnych trwałe włączenie się do rynku pracy. Zmiany mają też zwiększyć efektywność współpracy organów zatrudnienia z pracodawcami oraz urzędów pracy z podmio- tami niepublicznymi. Ponieważ powyższa problematyka wykracza znacząco poza ramy niniejszego opracowania, jedynie informujemy o wejściu w życie zmian, nie komentując ich natomiast w sposób szczegółowy. W celu dokładniejszego zapo- znania się z charakterem poszczególnych zmian zachęcamy do lektury komen- 17 Kodeks pracy 2015 tarza do znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytu- cjach rynku pracy, autorstwa r. pr. Łukasza Chruściela, który ukazał się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, wydanie z 26 czerwca 2014 r. (DGP nr 122/2014). Nowa ustawa o cudzoziemcach Z dniem 1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. No- wością jest przyznanie jednego zezwolenia – zarówno na pobyt, jak i na pracę w Polsce. Cudzoziemiec może ubiegać się o nie w zakresie jednej procedury. Do wejścia nowej ustawy w życie to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce obcokrajowca, musiał ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie została jednak zlikwidowana. Pracodawca nadal może starać się o zezwolenie na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce. Ponieważ powyższa problematyka wykracza znacząco poza ramy niniejsze- go opracowania, jedynie informujemy o wejściu w życie zmian, nie komentu- jąc ich natomiast w sposób szczegółowy. W celu dokładniejszego zapoznania się z charakterem poszczególnych zmian zachęcamy do lektury komentarza do przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach, autorstwa adw. Karoliny Schif- fter i r. pr. Łukasza Chruściela, który ukazał się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, wydanie z 17 kwietnia 2014 r. (DGP nr 75/2014). Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych – krótszy dzień pracy Z dniem 10 lipca 2014 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Od tego dnia pracownicy ze znacz- nym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą pracować 8 go- dzin na dobę i 40 godzin w tygodniu tylko w takim przypadku, jeżeli sami wy- stąpią z takim wnioskiem. Zmiana przepisów oznacza powrót do wcześniej obowiązujących przepi- sów sprzed 1 stycznia 2012 r. i jest konsekwencją wyroku Trybunału Konsty- tucyjnego. Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją RP art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud- nianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej: ustawa o  rehabilitacji zawodowej). Przepis ten stanowił, że skrócone normy czasu pracy (7-godzinna norma dobowa i  35-godzinna norma tygo- dniowa) mogą być stosowane do pracownika ze znacznym lub umiarkowa- 18 Rozdział 1. Zmiany w prawie nym stopniem niepełnosprawności tylko wtedy, gdy o celowości krótszej pra- cy przesądzi lekarz. Co do zasady natomiast pracowników tych obowiązywała 8-godzinna norma dobowa i 40-godzinna norma tygodniowa. Trybunał, ba- dając konstytucyjność zaskarżonego przepisu, nie zgodził się z założeniem, że pracownicy niepełnosprawni mają być co do zasady traktowani tak samo jak pełnosprawni. W konsekwencji przepis został zmieniony w taki sposób, że skrócone normy czasu pracy stosuje się obecnie do każdej osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba że lekarz wyda – na wniosek takiej osoby – zaświadczenie o tym, że może ona pracować w pełnym wymiarze czasu pracy. Podatek od auta służbowego używanego prywatnie Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ułatwieniu wyko- nywania działalności gospodarczej, dotyczące ryczałtowego sposobu kalkulacji podatku dochodowego z tytułu prywatnego korzystania z samochodu służbo- wego. Wartość świadczenia przysługującego pracownikowi w związku z korzy- staniem z samochodu do celów prywatnych ustala się na 250 zł miesięcznie (w przypadku samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3) i 400 zł miesięcz- nie (w przypadku samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3). Przyznawanie pracownikom samochodów służbowych jest powszechną praktyką stosowaną przez pracodawców. Zasady przyznawania samochodów oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników są zwykle określane w  specjalnym regulaminie (nazywanym również często polityką samochodową). Jedną z kluczowych kwestii jest prawo korzystania z samo- chodu służbowego do celów prywatnych. Pracodawca, według swojego wybo- ru, może przyznać pracownikom takie prawo albo może go nie przyznawać, wyraźnie zaznaczając w regulaminie, że samochód służbowy może być wyko- rzystywany wyłącznie w celach służbowych. Przyznanie prawa do korzystania z samochodu w celach prywatnych pocią- ga za sobą istotne konsekwencje w zakresie przepisów podatkowych. W świe- tle przepisów o  podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanie pra- wa do korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika i generuje przychód po stro- nie pracownika. Oznacza to obowiązek odprowadzenia przez pracodawcę za- liczek na podatek dochodowy (oraz składek na ubezpieczenia społeczne) od tak rozumianego przychodu. W praktyce najwięcej wątpliwości budziło zawsze to, jak ustalać wartość takiego nieodpłatnego świadczenia i  wysokość generowanego przychodu. Przyjmowano różne metody, z których najpopularniejsze to: 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy 2015
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: