Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00593 010737 20676624 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch. Wydanie 5 - ebook/pdf
Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 399
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-587-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019.

Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie podstawowe zasad, jakimi rządzi się polskie prawo pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) Arbeitsgesetzbuch vom 26. Juni 1974 (Einheitlicher Text GBl. 2018, Pos. 917 m.Ä.) 1 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) (zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2018 r. poz. 357, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377; Dz.U. z 2019 r. poz. 730) Spis treści Preambuła (uchylona) Dział pierwszy. Przepisy ogólne ................................................. Rozdział I. Przepisy wstępne ................................................ Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy ....................... Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu ................ Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy ............................................................... Rozdział III. (uchylony) ......................................................... Dział drugi. Stosunek pracy ....................................................... Rozdział I. Przepisy ogólne .................................................. Rozdział II. Umowa o pracę ................................................. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę ................................ Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę ............................................................ Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ....................................... Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ..................................................... wypowiedzenia ............................................... Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–67 25–292 30–31 32–43 44–51 52–55 2 Arbeitsgesetzbuch vom 26. Juni 1974 (Einheitlicher Text GBl. 2018, Pos. 917 m.Ä.) (Änderung: GBl. aus 2009, Nr. 56, Pos. 458; aus 2018, Pos. 357, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377; Dz.U. aus 2019, Pos. 730) Inhaltsübersicht Präambel (aufgehoben) Teil I. Allgemeine Vorschriften ................................................. Abschnitt I. Einführungsvorschriften .............................. Abschnit II. Grundsätze des Arbeitsrechts .................................................................... Abschnit IIa. Gleichbehandlung in Beschäftigung .............................................................. Abschnitt IIb. Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung des Arbeitsrechts ............................. Abschnitt III. (aufgehoben) ............................................... Teil II. Arbeitsverhältnis ............................................................ Abschnit I. Allgemeine Vorschriften ............................... Abschnitt II. Arbeitsvertrag ............................................. Unterabschnitt 1. Abschluss des Arbeitsvertrages ...... Unterabschnitt 2. Allgemeine Vorschriften über die Auflösung des Arbeitsvertrages ..................... Unterabschnitt 3. Auflösung des Arbeitsvertrages durch Kündigung ........................................................ Unterabschnitt 4. Rechte des Arbeitnehmers im Falle einer ungerechtfertigten oder rechtswidrigen Kündigung des Arbeitsvertrages durch den Arbeitgeber ................................................................. Unterabschnitt 5. Auflösung des Arbeitsvertrages ohne Kündigung ......................................................... 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–67 25–292 30–31 32–43 44–51 52–55 3 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia ................ Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................................. Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę .......................... Rozdział IIa. (uchylony) ......................................................... Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie  telepracy .......................................................... Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę ................................................ Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania ........ Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru ............. Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania ..... Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ............................................... Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia .......... Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą ............................ Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę ................................... Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę ..................... Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej  niezdolności do pracy ...................................... Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna .................. Rozdział IV. Odprawa pośmiertna ....................................... Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika ................. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy ...................................... Rozdział II. Obowiązki pracownika ..................................... Rozdział IIa. Zakaz konkurencji ........................................... Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników .............. Rozdział IV. Regulamin pracy .............................................. Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia ...................................... Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników ........... Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy ..................................... 56–61 611–62 63–67 671–674 675– 6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 4 Spis treści Unterabschnitt 6. Rechte des Arbeitnehmers im Falle einer rechtswidrigen Auflösung des Arbeitsvertrages ohne Kündigung durch den Arbeitgeber .................... Unterabschnitt 6a. Rechte des Arbeitgebers im Falle einer ungerechtfertigten Auflösung des Arbeitsvertrages ohne Kündigung durch den Arbeitnehmer ............................................................. Unterabschnitt 7. Erlöschen des Arbeitsvertrages ...... Abschnitt IIa. (aufgehoben) ............................................... Abschnitt IIb. Beschäftigung von Arbeitnehmern in Form der Telearbeit .............................. Abschnitt III. Arbeitsverhältnis aufgrund einer Berufung, Wahl, Ernennung sowie eines genossenschaftlichen Arbeitsvertrages ...... Unterabschnitt 1. Arbeitsverhältnis aufgrund einer Berufung ..................................................................... Unterabschnitt 2. Arbeitsverhältnis aufgrund einer Wahl ........................................................................... Unterabschnitt 3. Arbeitsverhältnis aufgrund einer  Ernennung .................................................................. Unterabschnitt 4. Arbeitsverhältnis aufgrund eines genossenschaftlichen Arbeitsvertrages ........................ Teil III. Arbeitsentgelt und andere Leistungen ......................... Abschnitt I.  Festlegung des Arbeitsentgelts und anderer mit der Arbeit verbundener Leistungen ...... Abschnitt Ia. Arbeitsentgelt ............................................ Abschnitt II. Schutz des Arbeitsentgelts ......................... Abschnitt III. Leistungen für die Zeit der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit ........ Abschnitt IIIa. Alters- oder Invaliditätsabfindung .......... Abschnitt IV. Abfindung im Todesfall ............................. Teil IV. Pflichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers ...... Abschnitt I. Pflichten des Arbeitgebers ........................... Abschnitt II. Pflichten des Arbeitnehmers ...................... Abschnitt IIa. Wettbewerbsverbot ................................... Abschnitt III. Berufsqualifikationen der Arbeitnehmer .. Abschnitt IV. Arbeitsordnung ......................................... Abschnitt V. Belohnungen und Auszeichnungen ............ Abschnitt VI. Verantwortung der Arbeitnehmer für  Ordnungsverstöße ..................................... Teil V. Materielle Haftung der Arbeitnehmer ........................... Arbeitgeber zugefügten Schaden ................. Abschnitt I.  Haftung des Arbeitnehmers für den dem 56–61 611–62 63–67 671–674 675– 6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 5 Inhaltsübersicht Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi .................................................... Dział szósty. Czas pracy ............................................................. Rozdział I. Przepisy ogólne .................................................. Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ................. Rozdział III. Okresy odpoczynku ......................................... Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy ........................ Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych .................... Rozdział VI. Praca w porze nocnej ....................................... Rozdział VII. Praca w niedziele i święta ............................... Dział siódmy. Urlopy pracownicze ............................................ Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe ....................................... Rozdział II. Urlopy bezpłatne ............................................... Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane  z rodzicielstwem ..................................................... Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych ............................ Rozdział I. Przepisy ogólne .................................................. Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę  w celu przygotowania zawodowego .................. Rozdział III. Dokształcanie .................................................. Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ........................ Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia ............................ Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe ...................................... Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe ........ Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................ Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy ................... Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika .......................... Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy ...... Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne ............. Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia ..... Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia ....................... 124–127 128–15112 128 129–131 132–134 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 1751–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 220–225 226–233 6 Spis treści Abschnitt II. Haftung für das dem Arbeitnehmer anvertraute Vermögen ................................ Teil VI. Arbeitszeit .................................................................... Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften .............................. Abschnitt II. Normen und allgemeine Arbeitszeit .......... Abschnitt III. Ruhezeiten ................................................ Abschnitt IV. Arbeitszeitsysteme und -pläne .................. Abschnitt V. Überstunden ............................................... Abschnitt VI. Nachtarbeit ............................................... Abschnitt VII. Arbeit an Sonn- und  Feiertagen ........................................................................ Teil VII. Urlaub ......................................................................... Abschnitt I. Erholungsurlaub .......................................... Abschnitt II. Unbezahlter Urlaub .................................... Teil VIII. Arbeitnehmerrechte im Zusammenhang mit der Elternschaft ............................................................... Teil IX. Beschäftigung von Jugendlichen .................................. Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften .............................. Abschnitt II. Abschluss und Auflösung von Arbeitsverträgen zwecks Berufsvorbereitung ............ Abschnitt III. Weiterbildung ........................................... Abschnitt IIIa. Beschäftigung von Jugendlichen zu einem anderen Zweck als Berufsvorbereitung .......................................................... Abschnitt IV. Besonderer Gesundheitsschutz ........................................................... Abschnitt V. Erholungsurlaub ......................................... Abschnitt VI. Berufsvorbereitung im  Handwerk ........................................................................ Teil X. Arbeitssicherheit und -hygiene ...................................... Abschnitt I. Grundlegende Pflichten des Arbeitgebers .............................................................. Abschnitt II. Rechte und Pflichten der  Arbeitnehmer .................................................................. Abschnitt III. Bauobjekte und Arbeitsräume .................. Abschnitt IV. Maschinen und andere technische Anlagen .......................................................... Abschnitt V. Faktoren und Arbeitsprozesse, die besondere Gefahren für die Gesundheit oder für das Leben darstellen ....................... Abschnitt VI. Vorbeugender Gesundheitsschutz ........................................................... 124–127 128–15112 128 129–131 132–134 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 1751–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 220–225 226–233 7 Inhaltsübersicht Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ...... Rozdział VIII. Szkolenie ...................................................... Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze .............................................. Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy .............. Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ................................................. Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi ...................................... Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy ............................................. Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy .................................... Rozdział I. Przepisy ogólne .................................................. Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy ............. Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy .................... ze stosunku pracy ............................................ Rozdział I. Przepisy ogólne .................................................. Rozdział II. Postępowanie pojednawcze ............................... Rozdział III. Sądy pracy ....................................................... Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ......................................... (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I – uchylone) ..................... Rozdział II. (uchylony) .......................................................... Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń .................................. Dział czternasty A. (uchylony) .................................................... Dział piętnasty. Przepisy końcowe ............................................. Odnośnik Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia 234–2371 2372–2375 2376–23710 23711 23711a–23713a 23714 23715 238–24130 238–24113 24114–24121 24122–24130 242–280 242–243 244–261 262–280 281–2901 281–283 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 8 Spis treści Abschnitt VII. Arbeitsunfälle und  Berufskrankheiten ........................................................... Abschnitt VIII. Schulung ................................................ Abschnitt IX. Mittel des individuellen Schutzes sowie Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe ........ Abschnitt X. Arbeitssicherheits- und Arbeitshygienedienst ................................................ Abschnitt XI. Beratungen betreffend Arbeitssicherheit und -hygiene; Kommission für Arbeitssicherheit und -hygiene ........................................ Abschnitt XII. Pflichten der die Aufsicht über Unternehmen und andere staatliche Organisationseinheiten oder Selbstverwaltungseinheiten ausübenden Behörden ..................................................... Abschnitt XIII. Vorschriften über die Arbeitssicherheit und -hygiene, betreffend die Ausübung von Arbeiten in verschiedenen Arbeitszweigen ............... Teil XI. Tarifverträge ................................................................. Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften .............................. Abschnitt II. Überbetrieblicher Tarifvertrag ...................................................................... Abschnitt III. Betrieblicher Tarifvertrag .......................... Arbeitsverhältnis ......................................................... Abschnitt I. Allgemeine Vorschriften .............................. Abschnitt II. Schlichtungsverfahren ................................ Abschnitt III. Arbeitsgerichte ......................................... Teil XIII. Haftung für Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte ..... (Bezeichnung und des AbschnittesUnterabschnitt – aufgehoben) .................................................................. Abschnitt II. (aufgehoben) ................................................ Teil XIV. Verjährung der Ansprüche ......................................... Teil XIVa. (aufgehoben) .............................................................. Teil XV. Schlussbestimmungen ................................................. Fußnote Teil XII. Streitigkeiten wegen der Ansprüche aus dem 234–2371 2372–2375 2376–23710 23711 23711a–23713a 23714 23715 238–24130 238–24113 24114–24121 24122–24130 242–280 242–243 244–261 262–280 281–2901 281–283 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 9 Inhaltsübersicht Dział pierwszy. Przepisy ogólne Preambuła (uchylona) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Przedmiot regulacji Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pojęcie pracownika Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powo- łania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pojęcie pracodawcy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowo- ści prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w spra- wach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jed- nostką albo inna wyznaczona do tego osoba. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. (uchylony) Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. (uchylony) (uchylony) 1 ‒7 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 31 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 10 Teil I. Allgemeine Vorschriften Präambel (aufgehoben) Teil I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt I. Einführungsvorschriften Gegenstand der Regelung Das Arbeitsgesetzbuch regelt die Rechte und die Pflichten der Arbeitneh- mer und der Arbeitgeber. Begriff des Arbeitnehmers Ein Arbeitnehmer ist eine Person, die auf Grundlage eines Arbeitsvertra- ges, einer Bestellung, einer Wahl, einer Ernennung oder eines genossen- schaftlichen Arbeitsvertrages beschäftigt wird. Begriff des Arbeitgebers Ein Arbeitgeber ist eine Organisationseinheit, auch wenn sie keine Rechts- persönlichkeit besitzt, oder eine natürliche Person, sofern sie Arbeitneh- mer beschäftigen. Rechtssubjekt, das Handlungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts vornimmt § 1. Für einen Arbeitgeber, der eine Organisationseinheit ist, handelt auf dem Gebiet des Arbeitsrechts die Person oder das Organ, das in dieser Orga- nisationseinheit die Geschäfte führt, oder eine andere hierzu bestimmte Person. § 2. Die Vorschrift des § 1 findet auf einen Arbeitgeber, der eine natürli- che Person ist und die in dieser Vorschrift genannten Handlungen nicht persönlich vornimmt, entsprechende Anwendung. (aufgehoben) Dienstvorschriften – Anwendungsvorrang Wird das Arbeitsverhältnis einer bestimmten Gruppe von Arbeitneh- mern durch besondere Vorschriften geregelt, finden die Vorschriften des Arbeitsgesetzbuches in dem durch diese Vorschriften nicht geregelten Umfang Anwendung. (aufgehoben) (aufgehoben) 1 ‒7 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 31 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 11 Dział pierwszy. Przepisy ogólne Nadużycie prawa podmiotowego Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze spo- łeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współ- życia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Źródła prawa pracy § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonaw- czych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obo- wiązki stron stosunku pracy. § 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowni- ków niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. § 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozu- mień zbiorowych. § 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. § 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezen- tująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. 8 ‒91 Art. 8 Art. 9 Art. 91 12 Teil I. Allgemeine Vorschriften Missbrauch des subjektiven Rechts Von einem Recht darf kein Gebrauch gemacht werden, der im Wider- spruch zu der sozialwirtschaftlichen Bestimmung dieses Rechts oder zu den Grundsätzen des sozialen Zusammenlebens stehen würde. Ein sol- ches Tun oder Unterlassen des Berechtigten wird nicht als Ausübung des Rechts angesehen und ist nicht geschützt. Quellen des Arbeitsrechts § 1. Wann immer in diesem Gesetzbuch der Begriff Arbeitsrecht verwendet wird, werden darunter die Vorschriften des Arbeitsgsetzbuches und ande- rer Gesetze und Ausführungsakte verstanden, welche die Rechte und die Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bestimmen, sowie Bestim- mungen in Tarifverträgen und anderen auf ein Gesetz gestützten Grup- penvereinbarungen, Ordnungen und Satzungen, die Rechte und Pflichten der Parteien eines Arbeitsverhältnisses regeln. § 2. Die Bestimmungen der Tarifverträge und Gruppenvereinbarungen sowie der Ordnungen und Satzungen dürfen für Arbeitnehmer nicht ungünstiger sein, als die Vorschriften des Arbeitsgesetzbuches sowie anderer Gesetze und Ausführungsakte. § 3. Die Bestimmungen der Ordnungen und Satzungen dürfen für Arbeit- nehmer nicht ungünstiger sein als Bestimmungen der Tarifverträge und Gruppenvereinbarungen. § 4. Die Bestimmungen der Tarifverträge und in anderen auf einem Gesetz gestützten Gruppenvereinbarungen, Ordnungen und Satzungen, die Rechte und Pflichten der Parteien eines Arbeitsverhältnisses regeln und die den Grund- satz der Gleichbehandlung in Beschäftigung beeinträchtigen, sind ungültig. Vereinbarung über Aussetzung der Anwendung der betrieblichen Arbeitsordnung § 1. Sofern dies durch die finanzielle Lage des Arbeitgebers gerechtfertigt ist, kann eine Vereinbarung über eine teilweise oder vollständige Ausset- zung der Anwendung der Vorschriften des Arbeitsrechts, welche die Rechte und Pflichten der Parteien eines Arbeitsverhältnisses regeln, geschlossen werden; dies betrifft nicht die Vorschriften des Arbeitsgesetzbuches und der Vorschriften anderer Gesetze und Ausführungsakte. § 2. Die in § 1 genannte Vereinbarung wird zwischen dem Arbeitgeber und der die Arbeitnehmer vertretenden Gewerkschaftsorganisation geschlossen; und falls bei diesem Arbeitgeber eine solche Organisation nicht tätig ist, wird die Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und einer Arbeitneh- mervertretung geschlossen, die in dem bei diesem Arbeitgeber geltenden Verfahren bestimmt wird. 8 ‒91 Art. 8 Art. 9 Art. 91 13 Dział pierwszy. Przepisy ogólne § 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 §3 stosuje się odpowiednio. § 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspek- torowi pracy. § 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy Prawo do pracy § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. § 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. § 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Zasada swobody nawiązania stosunku pracy Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświad- czenia woli pracodawcy i pracownika. Poszanowanie dóbr osobistych Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zasada równości pracowników Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodze- nie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrud- nienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. 10 ‒113 Art. 10 Art. 11 Art. 111 Art. 112 Art. 113 14 Teil I. Allgemeine Vorschriften § 3. Die Aussetzung der Anwendung der Vorschriften des Arbeitsrechts darf die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten. Die Vorschrift des Art. 24127 § 3 findet entsprechende Anwendung. § 4. Der Arbeitgeber übermittelt die Vereinbarung an den zuständigen Bezirksarbeitsinspekteur. § 5. Die Vorschriften der §§ 1–4 lassen die Vorschriften des Art. 24127 unberührt. Abschnit II. Grundsätze des Arbeitsrechts Recht auf Arbeit § 1. Jeder hat das Recht auf freie Arbeitswahl. Mit Ausnahme der im Gesetz geregelten Fälle darf niemandem die Ausübung eines Berufes ver- boten werden. § 2. Der Staat bestimmt die Mindesthöhe des Arbeitsentgelts. § 3. Die Politik des Staates ist auf eine produktive Vollbeschäftigung aus- gerichtet. Grundsatz der Vertragsfreiheit bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses Die Begründung eines Arbeitsverhältnisses und die Festlegung der Arbeits- und Entgeltbedingungen bedarf, ungeachtet der Rechtsgrundlage dieses Verhältnisses, der Abgabe von übereinstimmenden Willenserklärungen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Achtung der Persönlichkeitsrechte Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Würde und die anderen Persönlich- keitsrechte des Arbeitnehmers zu achten. Grundsatz der Gleichheit der Arbeitnehmer Die Arbeitnehmer haben die gleichen Rechte aufgrung gleicher Erfüllung von gleichen Pflichten; dies betrifft insbesondere die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäftigung. Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung in Beschäftigung, ins- besondere wegen des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung, der Rasse, der Religion, der Nationalität, der politischen Überzeugungen, der Zugehö- rigkeit zu einer Gewerkschaft, der ethnischen Herkunft, der Konfession, der sexuellen Orientierung oder wegen Beschäftigung auf bestimmte oder unbe- stimmte Zeit oder wegen Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, ist unzulässig. 10 ‒113 Art. 10 Art. 11 Art. 111 Art. 112 Art. 113 15 Dział pierwszy. Przepisy ogólne (uchylony) Prawo do godziwego wynagrodzenia Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wyna- grodzenia za pracę. Prawo do wypoczynku Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higie- niczne warunki pracy. Potrzeby socjalno-bytowe Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Podnoszenie kwalifikacji Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifi- kacji zawodowych. Zasada uprzywilejowania pracownika § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. § 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. § 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrud- nieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego. 12 ‒18 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 16 Teil I. Allgemeine Vorschriften (aufgehoben) Recht auf angemessenes Entgelt Der Arbeitnehmer hat das Recht auf ein angemessenes Entgelt für seine Arbeit. Die Bedingungen für die Verwirklichung dieses Rechts werden durch die Vorschriften des Arbeitsrechts und durch die Entgeltpolitik des Staates, insbesondere durch die Festlegung eines Mindestentgelts, bestimmt. Recht auf Erholung Der Arbeitnehmer hat das Recht auf Erholung, das durch die Vorschrif- ten über die Arbeitszeit, über arbeitsfreien Tage und über den Erholungs- urlaub garantiert wird. Arbeitssicherheit und -hygiene Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmern sichere und hygieni- sche Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Soziale und Daseinsbedürfnisse Der Arbeitgeber hat entsprechend den Möglichkeiten und Bedingungen die Daseins-, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu befriedigen. Verbesserung der beruflichen Qualifikation Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmern die Verbesserung ihrer beruflichen Qualifikation zu erleichtern. Grundsatz der Privilegierung des Arbeitnehmers § l. Bestimmungen der Arbeitsverträge und anderer Akte, auf deren Grund- lage ein Arbeitsverhältnis entsteht, dürfen von den Vorschriften des Arbeits- rechts nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abweichen. § 2. Bestimmungen der in § 1 genannten Verträge und Akte, die von den Vorschriften des Arbeitsrechts zum Nachteil des Arbeitnehmers abwei- chen, sind nichtig; an ihrer Stelle finden die entsprechenden Vorschriften des Arbeitsrechts Anwendung. § 3. Bestimmungen der Arbeitsverträge und anderer Akte, auf deren Grund- lage ein Arbeitsverhältnis entsteht und die den Grundsatz der Gleichbe- handlung in Beschäftigung verletzen, sind nichtig. An ihrer Stelle finden die entsprechenden Vorschriften des Arbeitsrechts Anwendung und im Falle des Fehlens solcher Vorschriften sind diese Bestimmungen durch entsprechende Bestimmungen zu ersetzen, die keinen diskriminierenden Charakter haben. 12 ‒18 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 17 Dział pierwszy. Przepisy ogólne Prawo koalicji § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. § 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, okre- śla ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa. Partycypacja pracownicza Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasa- dach określonych w odrębnych przepisach. Warunki korzystania z uprawnień Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o któ- rych mowa w art. 181 i 182. Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu Zasada niedyskryminowania w zatrudnieniu § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szcze- gólności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, naro- dowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrud- nienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. § 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. § 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 181‒183a Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 183a 18 Teil I. Allgemeine Vorschriften Koalitionsrecht § 1. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, zum Zwecke der Vertretung und der Verteidigung eigener Rechte und Interessen Organi- sationen zu gründen und diesen Organisationen beizutreten. § 2. Die Bedingungen der Gründung und der Tätigkeit der in § 1 genann- ten Organisationen werden durch das Gesetz über die Gewerkschaften, das Gesetz über die Arbeitgeberorganisationen und durch andere Rechtsvor- schriften bestimmt. Arbeitnehmerbeteiligung Die Arbeitnehmer nehmen an der Führung des Betriebes in dem durch besondere Vorschriften bestimmten Umfang und nach den in diesen Vor- schriften bestimmten Grundsätzen teil. Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Rechte Die Arbeitgeber und die Organe der Verwaltung sind verpflichtet, die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der in Art. 181 und in Art. 182 bestimmten Rechte zu schaffen. Abschnit IIa. Gleichbehandlung in Beschäftigung Grundsatz der Nichtdiskriminierung in Beschäftigung § 1. Die Arbeitnehmer sind in Bezug auf die Aufnahme und Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Beschäftigungsbedingungen, Beförderung und den Zugang zur Weiterbildung zwecks Verbesserung der Berufsqualifi- kation gleich zu behandeln, insbesondere ungeachtet des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung, der Rasse, der Religion, der Nationalität, der politischen Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, der ethnischen Herkunft, der Konfession, der sexuellen Orientierung sowie der Beschäftigung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit oder einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. § 2. Die Gleichbehandlung in Beschäftigung bedeutet, dass der Arbeitneh- mer auf keine Art und Weise, direkt oder indirekt, aus den in § 1 genann- ten Gründen diskriminiert wird. § 3. Eine direkte Diskriminierung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer aus einem oder aus mehreren in § 1 genannten Gründen in einer vergleichba- ren Situation weniger gut behandelt wurde, wird oder werden könnte als andere Arbeitnehmer. 181‒183a Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 183a 19 Dział pierwszy. Przepisy ogólne § 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozor- nie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania sto- sunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szko- lenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kry- terium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. § 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady; 2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). § 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szcze- gólności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upo- karzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). § 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molesto- waniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiają- cych się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. Naruszenie zasady równego traktowania § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeże- niem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności: 1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 183b Art. 183b 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch. Wydanie 5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: