Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00625 011443 10768434 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Code du Travail - ebook/pdf
Kodeks pracy. Code du Travail - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2554020-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: kwiecień 2012 r.

Pierwsze wydanie francuskiego tłumaczenia polskiego Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowaną zaletą nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z przepisów.

Tłumaczenie powstało we współpracy z kancelarią prawną Kunert, Kożuszko, Sanak Kancelaria Prawna KKS LEGAL Sp. k. z Warszawy oraz kancelarią prawną Lmt Avocats z Paryża, należącymi do sieci Pannone Law Group, które specjalizują się w kompleksowej obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów francuskojęzycznych, w tym w zakresie prawa pracy. Powodzenie naszego projektu zawdzięczamy zwłaszcza osobistemu zaangażowaniu Mec. Olgi Kożuszko-Pawełas, Wspólnika kancelarii KKS Legal oraz Mec. Christine Baudoin specjalizującej się w prawie pracy, Wspólnika kancelarii Lmt Avocats.


Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de la traduction en français du Code du Travail et de la Loi sur les modalités particulières de rupture des relations de travail pour motifs non inhérents aux salariés, publiée dans le cadre d’une série entièrement nouvelle de transcriptions professionnelles de la législation polonaise en langues européennes. L’avantage indéniable de cette nouvelle série de la maison d’édition C.H. Beck est de faire appel à des auteurs connus, garantissant ainsi des traductions de qualité sur le plan linguistique et terminologique, et de proposer une charte graphique claire, ce qui facilite la consultation des dispositions.

La traduction a été réalisée en collaboration avec les cabinets d’avocats Kunert, Kożuszko, Sanak Kancelaria Prawna KKS LEGAL Sp. k., avocats à Varsovie, et Lmt Avocats, avocats au Barreau de Paris, tous deux membres du réseau Pannone Law Group, spécialisés dans l’assistance juridique, sociale et fiscale aux entrepreneurs francophones, et notamment en collaboration avec Maître Olga Kożuszko-Pawełas, associée du cabinet KKS Legal, et Maître Christine Baudoin, associée du cabinet Lmt Avocats, spécialiste en droit social, dont l’engagement personnel dans le projet a permis de mener à bien cette mission.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e u g n i l i b n o i t i d É e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W Code du Travail Code du Travail Kodeks pracy Kodeks pracy T∏umaczenie Magdalena Zinserling Weryfikacja j´zykowa Christine Baudoin Konsultacje prawne Olga Ko˝uszko-Pawe∏as Christine Baudoin Witold Kunert Tomasz Sanak Code du Travail Kodeks pracy T∏umaczenie Magdalena Zinserling Weryfikacja j´zykowa Christine Baudoin Konsultacje prawne Olga Ko˝uszko-Pawe∏as Christine Baudoin Witold Kunert Tomasz Sanak e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W e u g n i l i b n o i t i d É Code du Travail Kodeks pracy WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2012 Code du travail et Loi sur les modalités particulières de rupture des relations de travail pour motifs non inhérents aux salariés Kodeks pracy oraz Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow- nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Stan prawny: kwiecień 2012 / Version en vigueur en avril 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Protection des droits d’auteur : les traductions des textes de loi ainsi que la rédaction de leur version consolidée sont protégées par le droit d’auteur national et international. Cette protection s’applique également aux titres des articles qui proviennent de l’éditeur et à ses travaux de rédaction. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Agnieszka Sielczak Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-4019-7 ISBN e-book: 978-83-2554020-3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code du travail du 26 juin 1974 (publié au Journal des Lois no 24, texte 141) Version consolidée du 23 décembre 1997 (publiée au Journal des Lois no 21 de 1998, texte 94) . . . . . . . . . . . . Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Loi sur les modalités particulières de rupture des relations de travail pour motifs non inhérents aux salariés du 13 mars 2003 (publiée au Journal des Lois no 90, texte 844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 3 2 V Wstęp Pracownicy stanowią filar każdego przedsiębiorstwa. Świadomość ta zarówno u pracodawców jak i pracowników zaczęła się kształtować wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej. Pierwsze zasady dotyczące stosun- ków pracy pojawiły się w ramach prawa administracyjnego i cywilnego. Miały na celu ochronę pracowników wobec twardych zasad ekonomii, jakimi kierują się przedsiębiorstwa. Jednak jako samodzielna gałąź prawa, prawo pracy wyodrębnione zostało dopiero po pierwszej wojnie świato- wej, co pozwala je zaliczyć do jednej z młodszych gałęzi prawa. Prawo pracy jest też jedną z najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa. Jego źródłem w Polsce jest nie tylko Kodeks pracy ale też ustawy szczegółowe dotyczące m.in. kwestii zwolnień grupowych, związków zawodowych, sporów zbiorowych, ustawy dotyczące pracowników służby publicznej. Ogromna jest też liczba aktów wykonawczych a także opartych na usta- wach porozumień zbiorowych. Źródłem prawa pracy są też umowy mię- dzynarodowe i akty wydawane przez organizacje prawa pracy (np. Mię- dzynarodową Organizację Pracy). Prawo pracy od lat podlega wielu przemianom, mającym na celu bieżą- ce dostosowywanie go do realiów rynku. W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulujących stosunki prawa pracy jest Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r., wielokrotnie nowelizowany. Nowelizacje wymuszane były przez zmiany ustrojowe, liberalizację rynku pracy, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i  otwarcie rynków Państw Unii dla polskich pracowników i odwrotnie, niepokojące analizy demograficzne, zmiany w modelu rodziny. Również kryzys gospodarczy w ostatnich latach wymusił zmiany w postaci uelastycznienia pewnych aspektów prawa pracy. Częste nowelizacje zmuszają pracodawców do bieżącego śledzenia i uaktualniania wiedzy w zakresie prawa pracy i wprowadzania ich w życie w przedsiębiorstwie w ustawowych terminach (np. zmiany w zakresie czasu pracy, procedur dotyczących mobbingu, uprawnień rodzicielskich, zmian VI Introduction Les salariés sont le pilier de chaque entreprise. Les employeurs, comme les employés, ont commencé à en prendre conscience dès la révolution industrielle. Les premiers principes régissant les relations du travail sont apparus dans le droit administratif et civil. Ils visaient à protéger les salariés contre les règles économiques dures appliquées par les entreprises. Ce n’est qu’après la Première Guerre Mondiale, que le droit du travail a été identifié comme branche autonome du droit, ce qui en fait l’une des branches les plus modernes du droit. Le droit du travail est également l’une des branches les plus développées du droit. En Pologne, ses sources se trouvent non seule- ment dans le Code du Travail, mais également dans des lois spécifiques concernant notamment le licenciement collectif, les syndicats, les litiges col- lectifs. Il existe également des lois propres aux employés du service public et de manière plus générale, nombre d’actes exécutoires et de conventions col- lectives spécifiques. Les conventions internationales et les normes publiées par les organisations du travail (telles que l’Organisation Internationale du Travail) constituent de même une source du droit du travail. Depuis des années, le droit du travail suit les évolutions visant à l’adap- ter à la réalité du marché. En Pologne, la norme légale la plus importante régissant les relations salariées est le Code du Travail du 26 juin 1974, objet de plusieurs amendements imposés par les changements de régime politique, par la libéralisation du marché du travail, par l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne et l’ouverture des marchés du travail dans l’Union Européenne pour les travailleurs polonais, ainsi que par les ana- lyses démographiques inquiétantes, par les changements du modèle de la famille. La crise économique des dernières années a également contraint à quelques changements consistant, notamment à assouplir certains aspects du droit du travail. Les amendements fréquents s’imposent aux employeurs qui doivent mettre à jour leurs connaissances en matière de droit du travail et les ap- VII dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jakie ściśle wiążą się z prawem pracy). Pracodawcy muszą mieć także na uwadze, że przestrzega- nie przepisów prawa pracy podlega regularnym kontrolom ze strony Pań- stwowej Inspekcji Pracy i w razie stwierdzenia nieprawidłowości kontrola może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa jak i dla osób nim kierujących. Nasze dotychczasowe doświadczenie przy obsłudze podmiotów zagra- nicznych prowadzących działalność w Polsce, w szczególności podmiotów z  regionów francuskojęzycznych (w  zakresie bieżących spraw pracowni- czych, jak i audytów mających na celu weryfikację przestrzegania prawa pracy) pozwala nam stwierdzić, że pomimo, że prawo pracy implementuje przepisy Unii Europejskiej, nadal pozostaje wiele obszarów prawa pracy, jakie wymagają dokładnej znajomości krajowych przepisów. Niektóre insty- tucje znane w prawie polskim nie znajdują swojego odpowiednika w prawie francuskim i vice-versa. Potwierdza to również nasza współpraca z kolegami z francuskiej kancelarii prawnej Lmt Avocats i z którymi wspólnie podjęli- śmy się niełatwego zadania, jakim jest tłumaczenie polskiego Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto- sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na język francuski. Dokonaliśmy tego z chęci umożliwienia inwestorom francuskim w Polsce zaznajomienie się z polskim prawem pracy. Jesteśmy przekonani, że znajo- mość krajowych przepisów prawa pracy przyczynia się do bardziej efektyw- nego zarządzania personelem, optymalizacji kosztów pracowniczych a tak- że ułatwia relacje z pracownikami na każdym etapie zatrudnienia. Naszym życzeniem jest również, aby niniejsze tłumaczenie posłużyło także wielu pracownikom francuskojęzycznym świadczącym pracę w Polsce, likwidując barierę językową w ich dialogu z pracodawcami. Olga Kożuszko-Pawełas Warszawa, wrzesień 2012 VIII pliquer dans les délais légaux (par exemple les amendements concernant la durée du travail, les procédures anti-harcèlement, les droits parentaux, ainsi que les amendements portant sur les assurances sociales et médicales, strictement liées au droit du travail). Les employeurs doivent également retenir que le respect du droit du travail est régulièrement contrôlé par les fonctionnaires de l’Inspection Nationale du Travail, ce qui, en cas de constatation d’irrégularités, peut entrainer des conséquences négatives pour l’entreprise et pour ses dirigeants. Notre expérience de conseil aux sociétés étrangères, notamment fran- cophones, exerçant une activité en Pologne (en matière de problématiques sociales récurrentes pouvant être identifiées à l’occasion d’audits sociaux vi- sant à contrôler le respect du droit du travail) nous amène à constater qu’en dépit du fait que le droit du travail transpose les dispositions européennes, nombreux sont ses domaines qui requièrent la connaissance approfondie des dispositions nationales spécifiques. Ainsi, certaines dispositions du droit polonais n’ont pas leur équivalent dans le droit français et réciproquement. Cela s’est confirmé à l’occasion de notre collaboration avec nos confrères du cabinet français Lmt Avocats avec qui nous nous sommes lancés dans une entreprise non évidente à savoir la traduction en français du Code du Travail et de la Loi sur les modalités particulières de rupture des relations de travail pour motifs non inhérents aux salariés. Nous l’avons fait avec la volonté de faciliter l’appréhension du droit du travail polonais pour les investisseurs français en Pologne. Nous sommes persuadés en effet que la connaissance des dispositions du droit de travail local contribue à une gestion plus efficace du personnel, à l’optimi- sation des charges salariales et facilite les rapports avec les salariés à chaque étape des relations contractuelles. Nous souhaitons également que la pré- sente traduction serve à de nombreux salariés francophones travaillant en Pologne, pour supprimer la barrière linguistique dans leur dialogue avec les employeurs. Olga Kożuszko-Pawełas Varsovie, septembre 2012 IX Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) Code du travail du 26 juin 1974 (publié au Journal des Lois no 24, texte 141) Version consolidée du 23 décembre 1997 (publiée au Journal des Lois no 21 de 1998, texte 94) 1 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) Spis treści Preambuła (skreślony) Dział pierwszy. Przepisy ogólne ........................................ 1–21 Przepisy wstępne ........................................... 1–91 Rozdział I. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy ................... 10–183 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu .............. 183a–183e Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy............................................................... 184–185 Rozdział III. (skreślony) ....................................................... 19–21 Dział drugi. Stosunek pracy .......................................... 22–77 Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. 22–24 Rozdział II. Umowa o pracę ............................................. 25–67 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę ...................... 25–292 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę .................................................. 30–31 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem .............................. 32–43 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ..................... 44–51 Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................... 52–55 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................... 56–61 2 Code du travail du 26 juin 1974 (publié au Journal des Lois no 24, texte 141) Version consolidée du 23 décembre 1997 (publiée au Journal des Lois no 21 de 1998, texte 94) (Amendement Table des matières Préambule (radié) Titre premier. Dispositions générales ............................... 1–21 Chapitre I. Dispositions préliminaires ............................. 1–91 Chapitre II. Principes fondamentaux du droit du travail ... 10–183 Chapitre IIa. Egalité de traitement dans l’emploi............... 183a–183e Chapitre IIb. Surveillance et contrôle du respect du droit du travail ........................................................ 184–185 Chapitre III. (radié) ............................................................. 19–21 Titre deuxième. Relation de travail ..................................... 22–77 Chapitre I. Dispositions générales ............................... 22–24 Chapitre II. Contrat de travail....................................... 25–67 Section 1. Conclusion d’un contrat de travail ........ 25–292 Section 2. Dispositions générales concernant la rupture du contrat de travail ............. 30–31 Section 3. Résiliation du contrat de travail avec préavis (dénonciation) ................... 32–43 Section 4. Droits du salarié en cas de dénonciation du contrat de travail injustifiée ou illégale par l’employeur ......................... 44–51 Section 5. Résiliation du contrat de travail sans préavis ................................................... 52–55 Section 6. Droits du salarié en cas de résiliation illégale d’un contrat de travail sans préavis ................................................... 56–61 3 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................... 611–62 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę ................. 63–67 Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej ........ 671–674 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy ......................................................... 675–6717 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę............................................... 68–77 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania ............................................. 68–72 Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru ... 73–75 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania .......................................... 76 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ................. 77 Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia .... 771–93 Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą ...................... 771–775 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę ............................... 78–83 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę ................. 84–91 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy ..................... 92 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna ................ 921 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna..................................... 93 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika ........... 94–1131 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy ................................. 94–99 Rozdział II. Obowiązki pracownika ................................. 100–101 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji ......................................... 1011–1014 Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników .......... 102–1036 Rozdział IV. Regulamin pracy............................................ 104–1044 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia ................................. 105–107 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników ................................................. 108–1131 4 Spis treści Section 6a. Droits de l’employeur en cas de résiliation du contrat de travail sans préavis, non justifiée, par le salarié ........ 611–62 Section 7. Expiration du contrat de travail ............ 63–67 Chapitre IIa. Conditions d’emploi des travailleurs en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne et délégués au travail sur le territoire de la République de Pologne ......... 671–674 Chapitre IIb. Embauche des salariés pour télétravail ......... 675–6717 Chapitre III. Relation de travail fondée sur nomination, élection, désignation et contrat coopératif de travail ........................................................... 68–77 Section 1. Relation de travail en vertu de nomination ........................................... 68–72 Section 2. Relation de travail en vertu d’élection ... 73–75 Section 3. Relation de travail en vertu de désignation ........................................... 76 Section 4. Relation de travail en vertu de contrat coopératif de travail .............................. 77 Titre troisième. Rétribution du travail et autres prestations .................................................. 771–93 Chapitre I. Détermination de la rétribution du travail et des autres prestations liées à l’emploi ........ 771–775 Chapitre Ia. Rémunération ................................................ 78–83 Chapitre II. Protection de la rémunération du travail ...... 84–91 Chapitre III. Paiements dus pour la durée d’incapacité provisoire au travail ........................................ 92 Chapitre IIIa. Indemnité de rupture pour motif d’invalidité et indemnité de départ à la retraite ............... 921 Chapitre IV. Indemnité de décès........................................ 93 Titre quatrième. Devoirs de l’employeur et du salarié .......... 94–1131 Chapitre I. Devoirs de l’employeur .................................. 94–99 Chapitre II. Devoirs du salarié .......................................... 100–101 Chapitre IIa. Interdiction de concurrence .......................... 1011–1014 Chapitre III. Compétences professionnelles des salariés ... 102–1036 Chapitre IV. Règlement du travail ..................................... 104–1044 Chapitre V. Récompenses et distinctions ........................ 105–107 Chapitre VI. Responsabilité réglementaire des salariés ..... 108–1131 5 Table des matières Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników..... 114–127 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy ................................ 114–123 Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ................................................ 124–127 Dział szósty. Czas pracy....................................................... 128–15112 Przepisy ogólne.............................................. 128 Rozdział I. Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ............. 129–131 Rozdział III. Okresy odpoczynku ...................................... 132–134 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy ..................... 135–150 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych ............... 151–1516 Rozdział VI. Praca w porze nocnej..................................... 1517–1518 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta .............................. 1519–15112 Dział siódmy. Urlopy pracownicze ...................................... 152–175 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe .................................. 152–173 Rozdział II. Urlopy bezpłatne ........................................... 174–175 Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ............................................... 176–1891 Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych ...................... 190–206 Przepisy ogólne ............................................. 190–193 Rozdział I. Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego .............. 194–196 Rozdział III. Dokształcanie ............................................... 197–200 Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ...................... 2001–2002 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia ........................ 201–204 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe ................................. 205 Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe .... 206 Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy ................. 207–23715 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy ............ 207–2093 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika ..................... 210–212 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy ... 213–214 Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne ........ 215–219 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia .......................................................... 220–225 Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia ................... 226–233 6 Spis treści Titre cinquième. Responsabilité matérielle des salariés ....... 114–127 Chapitre I. Responsabilité du salarié du préjudice causé à l’employeur .................................................. 114–123 Chapitre II. Responsabilité des biens confiés au salarié ... 124–127 Titre sixième. Durée du travail ............................................ 128–15112 Chapitre I. Dispositions générales ................................... 128 Chapitre II. Normes et quantum général du temps de travail ............................................................. 129–131 Chapitre III. Période de repos ............................................ 132–134 Chapitre IV. Systèmes et aménagement des horaires ........ 135–150 Chapitre V. Heures supplémentaires ................................ 151–1516 Chapitre VI. Travail de nuit ................................................ 1517–1518 Chapitre VII. Travail le dimanche et les jours fériés ........... 1519–15112 Titre septième. Congés ........................................................ 152–175 Chapitre I. Congés légaux ............................................... 152–173 Chapitre II. Congés non rémunérés .................................. 174–175 Titre huitième. Droits des salariés liés à leur parentalité ................................................... 176–1891 Titre neuvième. Emploi des mineurs ................................... 190–206 Chapitre I. Dispositions générales ................................... 190–193 Chapitre II. Conclusion et résiliation des contrats de travail en vue de formation au métier .......... 194–196 Chapitre III. Formation ..................................................... 197–200 Chapitre IIIa. Emploi des mineurs dans un autre but que la formation au métier ............................ 2001–2002 Chapitre IV. Protection particulière de la santé ................. 201–204 Chapitre V. Congés légaux ............................................... 205 Chapitre VI. Formation aux métiers artisanaux ................ 206 Titre dixième. Sécurité et hygiène au travail ......................... 207–23715 Chapitre I. Obligations fondamentales de l’employeur ... 207–2093 Chapitre II. Droits et obligations du salarié .................... 210–212 Chapitre III. Bâtiments et locaux – lieux de travail ........... 213–214 Chapitre IV. Machines et matériel technique ................... 215–219 Chapitre V. Facteurs et processus du travail constituant un danger particulier pour la santé ou pour la vie ................................................. 220–225 Chapitre VI. Surveillance médicale préventive .................. 226–233 7 Table des matières Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ... 234–2371 Rozdział VIII. Szkolenie ...................................................... 2372–2375 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze ........................................... 2376–23710 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ........ 23711 Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ............................................. 23711a–23713a Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi .................................... 23714 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy ............................................. 23715 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy ............................. 238– 24130 Przepisy ogólne ............................................. 238–24113 Rozdział I. Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy ....... 24114–24121 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy ................ 24122–24130 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy .......................................... 242–280 Rozdział I. Przepisy ogólne ............................................. 242–243 Rozdział II. Postępowanie pojednawcze .......................... 244–261 Rozdział III. Sądy pracy ..................................................... 262–280 Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia Rozdział II. przeciwko prawom pracownika ................. 281–283 (skreślony) ....................................................... 284–2901 Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń ........................... 291–295 Dział czternastya. (uchylony) ................................................. 2951–2952 Dział piętnasty. Przepisy końcowe ...................................... 296–305 8 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: