Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 006318 15684830 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-954-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dziesiąte wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony rodzicielstwa, obowiązkowej formy pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zasad delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ponadto zwrócono uwagę na nowelizacje kodeksu cywilnego odnoszące się do zmienionego pojęcia odsetek ustawowych, a także do formy czynności prawnej.

Tom I dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały wzory podstawowych oświadczeń stron stosunku pracy oraz informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W drugiej części tomu pierwszego znajdują się wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy.

Tom II - opracowany w polskiej i angielskiej wersji językowej - przygotowany został w wersji elektronicznej [www.kodeks-pracy-komentarz-wyd-10.wolterskluwer.pl] i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w tomie pierwszym kodu aktywacyjnego. Obejmuje najważniejsze regulacje obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy. Są to zarówno akty ponadkodeksowe - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011- jak i dyrektywy, które były wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

kodeks pracy Komentarz Ustawy towarzyszące z orzecznictwem Europejskie prawo pracy z orzecznictwem Tom I Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska KOMENTARZE 10. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 16 sierpnia 2016 r. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu pracy wchodzące w życie 1 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 910) Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne i łamanie JustLuk Komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Kazimierz Jaśkowski – art. 3–31, art. 9–91, art. 18, dział II, art. 1011–1014, działy V–VII, dział XI, dział XIV Eliza Maniewska – dział I (z wyj. art. 3–31, art. 9–91, art. 18), działy III–IV (z wyj. art. 1011–1014), działy VIII–X, działy XII–XIII, dział XV Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9100-9 10. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści TOM I Od autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 Część pierwsza Komentarz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) . . . . . . . . 41 Preambuła. (uchylona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 Rozdział I. Przepisy wstępne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy  . . . . . . . . . . . . . . 94 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu  . . . . . . . . . . . . 125 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy  . . . 142 Rozdział III. (skreślony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Rozdział I. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Rozdział II. Umowa o pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę  . . 240 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem . . 252 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego  lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 5 Spis treści Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia . . 339 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego  z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę  bez wypowiedzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie  nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy  o pracę bez wypowiedzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Rozdział IIa. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy  . . . 400 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,  mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę  . . . . . . . . . . . 419 419 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania  . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru  . . . . . . . . . 439 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania  . . . . . . 444 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej  umowy o pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 449 Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych  świadczeń związanych z pracą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę  . . . . . . . . . . . . . . 486 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej  Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna  . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niezdolności do pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 522 528 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . 531 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 571 Rozdział II. Obowiązki pracownika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników  . . . . . . . . . . 605 Rozdział IV. Regulamin pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników  . . . . 634 646 Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę  wyrządzoną pracodawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 6 Spis treści Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone  pracownikowi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Rozdział I. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy  . . . . . . . . . . . . 685 Rozdział III. Okresy odpoczynku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych  . . . . . . . . . . . . . 725 Rozdział VI. Praca w porze nocnej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 Rozdział II. Urlopy bezpłatne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808 Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . 892 892 Rozdział I. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę  w celu przygotowania zawodowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu  903 906 907 niż przygotowanie zawodowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia  . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe  . . . . . . . . 920 Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . 921 921 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy  . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika  . . . . . . . . . . . . . . . . 929 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy  . . . . . . . 936 Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne  . . . . . . . . . . 937 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne  zagrożenie dla zdrowia lub życia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia  . . . . . . . . . . . . . . . 946 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  . . . . . . . 960 Rozdział VIII. Szkolenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy  . . . . . . . . . . 987 7 Spis treści Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy  . . . . . . . . 992 Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad  przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi  państwowymi albo samorządowymi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące  wykonywania prac w różnych gałęziach pracy  . . . . . . . . . . . . 998 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Rozdział I. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy  . . . . . . . . . . 1045 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy  . . . . . . . . . . . . . . 1063 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Rozdział I. Przepisy ogólne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Rozdział II. Postępowanie pojednawcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Rozdział III. Sądy pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I – uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . 1110 Rozdział II. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117 Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118 Dział czternastyA. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 Wzory oświadczeń woli stron stosunku pracy i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 Kwestionariusz osobowy dla pracownika   . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159 Umowa o pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem   . . . . . . . . . . 1161 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego  okresu wypowiedzenia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 Wypowiedzenie warunków umowy o pracę   . . . . . . . . . . . . . . . 1163 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia   . . . . . . . . . . 1165 Świadectwo pracy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 8 Spis treści Ustawy nowelizujące kodeks pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks  pracy oraz o zmianie niektórych ustaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  . . . . . . . . . . . . 1180 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw  . . . . 1183 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw  . . . . 1186 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189 Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  . . . . . . . . . . . . 1190 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  . . . . . . . . . . . . 1196 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  . . . . . . . . . . . . 1199 Część druga Ustawy towarzyszące z orzecznictwem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  . . 1205 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 87) dotycząca  wolności związkowej i ochrony praw związkowych  . . . . . . . . . Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 98) dotycząca  1225 stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań  zbiorowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  . . . . . . 1231 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców  . . 1291 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów  zbiorowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  i innych instytucjach dialogu społecznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 9 Spis treści Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn  niedotyczących pracowników  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy . . . . . . . . 1385 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  . . . . . . . . 1407 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu  do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  . . . . . . . . . . . . . . . 1443 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu  świadczeń socjalnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników  tymczasowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników  i przeprowadzaniu z nimi konsultacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 1492 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  . . . . . . . . . . 1504 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników  w ramach świadczenia usług  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1551 10 Spis treści TOM II Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia Europejskie prawo pracy Consolidated Version of the Treaty on European Union  . . . . . . Consolidated Version of the Treaty on the Functioning  of the European Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free Movement of Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consolidated Version of the Treaty on the Functioning  of the European Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treaty of Accession  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament  21 23 40 44 58 58 86 and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement  for workers within the Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Directive of the European Parliament and of the Council  of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union  and their family members to move and reside freely within  the territory of the Member States amending Regulation (EEC)  No. 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC,  72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC,  90/365/EEC and 93/96/EEC (2004/38/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Directive 2014/54/EU of the european parliament  and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating  the exercise of rights conferred on workers in the context  of freedom of movement for workers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Directive of the European Parliament and of the Council  of 16 December 1996 concerning the posting of workers  in the framework of the provision of services (96/71/EC)  . . . 236 Directive 2014/67/EU of the European Parliament  and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement  of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers  in the framework of the provision of services and  amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative  cooperation through the Internal Market Information System  (‘the IMI Regulation’)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 12 TOM II Spis treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia Europejskie prawo pracy Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana  . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Wersja skonsolidowana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swoboda przepływu pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Wersja skonsolidowana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Przystąpieniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  21 23 41 45 59 59 87 nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie  swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii  . . . . . . 101 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia  2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin  do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium  Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG)  nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG,  72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,  90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2004/38/WE)  . . . . . . 139 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE  z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających  korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście  swobodnego przepływu pracowników  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia  1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach  świadczenia usług (96/71/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE  z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy  96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach  świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE)  nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej  za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku  wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)  . . . . . . . . . 265 13 Spis treści Equal Treatment for Men and Women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning  of the European Union   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Directive of the European Parliament and of the Council  of 5 July 2006 on the implementation of the principle  of equal opportunities and equal treatment of men  and women in matters of employment and occupation  (recast) (2006/54/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directive of the European Parliament and of the Council  356 of 7 July 2010 on the application of the principle of equal  treatment between men and women engaged in an activity  in a self-employed capacity and repealing Council Directive  86/613/EEC (2010/41/EU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Equal Treatment for Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning  of the European Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Council Directive of 29 June 2000 implementing the principle  of equal treatment between persons irrespective of racial  or ethnic origin (2000/43/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Council Directive of 27 November 2000 establishing  a general framework for equal treatment in employment  and occupation (2000/78/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 568 Part-Time Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Directive of 15 December 1997 concerning  the Framework Agreement on part-time work concluded  by UNICE, CEEP and the ETUC – Annex: Framework  Agreement on part-time work (97/81/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . 568 Fixed-Term Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Directive of 28 June 1999 concerning the Framework  Agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE  and CEEP (1999/70/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 604 14 Spis treści Równość traktowania kobiet i mężczyzn . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Wersja skonsolidowana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca  2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości  szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn  w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)  (2006/54/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca  357 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania  kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny  rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG  (2010/41/UE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Równe traktowanie pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Wersja skonsolidowana   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Dyrektywa Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca  w życie zasadę równego traktowania osób bez względu  na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE)  . . . . . . . . 477 Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca  ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie  zatrudnienia i pracy (2000/78/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Praca w niepełnym wymiarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Dyrektywa Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia  ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin  zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych  i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw  Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków  Zawodowych (ETUC) (97/81/WE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 605 Praca na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca  Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas  określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji  Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie  Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską  Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (99/70/WE)  . . . 605 15 Spis treści Temporary Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Directive of the European Parliament and of the Council  of 19 November 2008 on temporary agency work  (2008/104/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Informing and Consulting Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Council Directive of 14 October 1991 on an employer’s  obligation to inform employees of the conditions  applicable to the contract or employment relationship  (91/533/EEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Directive of the European Parliament and of the Council  of 11 March 2002 establishing a general framework  for informing and consulting employees in the European  Community – Joint declaration of the European Parliament,  the Council and the Commission on employee representation  (2002/14/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Transfer of Undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Council Directive of 12 March 2001 on the approximation  of the laws of the Member States relating to  the safeguarding of employees’ rights in the event  of transfers of undertakings, businesses or parts  of undertakings or businesses (2001/23/EC)  . . . . . . . . . . . . . . 726 Collective Redundancies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Council Directive of 20 July 1998 on the approximation  of the laws of the Member States relating to collective  redundancies (98/59/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 812 Insolvency of the Employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directive of the European Parliament and of the Council  of 22 October 2008 on the protection of employees  in the event of the insolvency of their employer (2008/94/EC) . . 812 Working Time and Annual Leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Directive of the European Parliament and of the Council  of 4 November 2003 concerning certain aspects  of the organisation of working time (2003/88/EC)  . . . . . . . . . 844 16 Spis treści Praca tymczasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada  2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE)  . . . . . . 653 Informacja i konsultacja pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Dyrektywa Rady z dnia 14 października 1991 r. w sprawie  obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania  pracowników o warunkach stosowanych do umowy  lub stosunku pracy (91/533/EWG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki  informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami  we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . 701 Zmiana pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania  727 ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się  do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia  przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw  lub zakładów (2001/23/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Zwolnienia grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 Dyrektywa Rady z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania  ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się  do zwolnień grupowych (98/59/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 Niewypłacalność pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników  na wypadek niewypłacalności pracodawcy (2008/94/WE)  . . . 813 Czas pracy i urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada  2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu  pracy (2003/88/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 17 Spis treści Maternity Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 Council Directive of 19 October 1992 on the introduction  of measures to encourage improvements in the safety  and health at work of pregnant workers and workers  who have recently given birth or are breastfeeding  (tenth individual Directive within the meaning of Article  16(1) of Directive 89/391/EEC) (92/85/EEC)  . . . . . . . . . . . . . . 908 Parental Leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Council Directive of 8 March 2010 implementing the revised  Framework Agreement on parental leave concluded  by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing  Directive 96/34/EC (2010/18/EU)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Young Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Directive of 22 June 1994 on the protection of young  people at work (94/33/EC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 Protection of the Safety and Health of Workers at Work . . . . 1008 974 Council Directive of 12 June 1989 on the introduction  of measures to encourage improvements in the safety  and health of workers at work (89/391/EEC)  . . . . . . . . . . . . . 1008 1050 1050 Charter of Fundamental Rights of the European Union . . . . . Charter of Fundamental Rights of the European Union  . . . . . . PROTOCOL (No 30) for Treaty of Lisbon amending  the Treaty on European Union and the Treaty establishing  the European Community, on the application of The Charter  of Fundamental Rights of The European Union to Poland  and to The United Kingdom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 18 Spis treści Ochrona macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 Dyrektywa Rady z dnia 19 października 1992 r. w sprawie  wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy  w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży,  pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących  piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16  ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (92/85/EWG) . . . . . . . . . . . . . . 909 Urlop rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Dyrektywa Rady z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia  zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego  urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE,  UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE  (2010/18/UE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 975 Młodzi pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony  pracy osób młodych (94/33/WE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 1009 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników . . . . . . . . . . Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie  wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa  i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)  . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . 1009 1051 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  . . . . . . . . . . . . . . . 1051 PROTOKÓŁ (nr 30) do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat  o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę  Europejską w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych  Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa  . . . . . 1083 19 Od autorów Od autorów Przedstawiamy Państwu dziesiąte wydanie Komentarza, napisanego przede wszystkim z myślą o stosowaniu prawa pracy w praktyce. Skła- da się on z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy kodeksu pracy. Zawiera ona komentarz do ustawy, wzory oświadczeń stron stosunku pracy oraz mające nadal zastosowanie ustawy nowelizujące kodeks. W uwagach do poszczegól- nych artykułów omówiliśmy także szczegółowo rozporządzenia wyko- nawcze i ustawy związane z komentowanym przepisem. Szeroko przed- stawiamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, również nieopublikowane. Zawarte są także informacje o stosowaniu wobec pracowników ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugą część rozpoczy- nają akty ponadkodeksowe: wyciąg z Konstytucji RP oraz dotyczące związków zawodowych i organizacji pracodawców Konwencje MOP nr 87 i 98. Uzupełnia ją – z bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego – zbiór ustaw dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Trzecia część (drugi tom Komentarza) zawiera różnej rangi najważniej- sze akty prawa unijnego z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. jest to prawo obowiązujące w Pol- sce, na zróżnicowane sposoby (zob. uw. 15 do art. 9 k.p.). Książkę kończy indeks rzeczowy. Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska Warszawa, sierpień 2016 r. 21 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 2000/43  dyrektywa 2000/78  dyrektywa 2001/23  – dyrektywa Rady 2000/43/WE z  dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub et- niczne (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, s. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe- cjalne, rozdz. 20, t. 1, s. 23) – dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 li- stopada 2000 r. ustanawiająca ogólne wa- runki ramowe równego traktowania w za- kresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 2.12.2000, s. 16; Dz. Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 79) – dyrektywa Rady 2001/23/WE z  dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania usta- wodawstw Państw Członkowskich odno- szących się do ochrony praw pracowni- cz ych w  prz y pad ku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz. Urz. WE L 82 z 22.03.2001, s. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 98, z późn. zm.) 23 Wykaz skrótów dyrektywa 2002/14  dyrektywa 2003/88  dyrektywa 2006/54  dyrektywa 2010/18  dyrektywa 76/207 24 – dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki in- formowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europej- skiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002, s. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 219, z późn. zm.) – dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L  299 z 18.11.2003, s. 9; Dz. Urz. UE Polskie wy- danie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 381) – dyrektywa Rady 76/207/EWG z dnia 9 lu‑ tego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w ży‑ cie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrud‑ nienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz. Urz. WE L 39 z  14.02.1976, s.  40; Dz. Urz. UE Polskie – dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w spra- wie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, s. 23) – dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 mar- ca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienione- go porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i  ETUC oraz uchylająca dyrekty- wę  96/34/WE (Dz. Urz. UE L  68 z 18.03.2010, s. 13, z późn. zm.) dyrektywa 89/391  dyrektywa 91/533  dyrektywa 92/85  dyrektywa 93/104 dyrektywa 94/33  Wykaz skrótów wydanie specjalne, rozdz.  5, t.  1, s.  187, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 89/391/EWG z  dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadze- nia środków w celu poprawy bezpieczeń- stwa i  zdrowia pracowników w  miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, s. 349, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 91/533/EWG z  dnia 14 października 1991 r. w  sprawie obo- wiązku pracodawcy dotyczącego informo- wania pracowników o warunkach stoso- wanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. Urz. WE L  288 z  18.10.1991, s.  32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 3) – dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 paź- dziernika 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedaw- no rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w  rozu- mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L  348 z  28.11.1992, s.  1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 110, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listo‑ pada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 307 z 13.12.1993, s. 18; Dz. Urz. UE Polskie wyda‑ nie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 197, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerw- ca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.1994, 25 Wykaz skrótów dyrektywa 96/34 dyrektywa 96/71  dyrektywa 97/81  dyrektywa 98/59  dyrektywa 99/70  26 – dyrektywa Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawarte‑ go przez UNICE, CEEP oraz ETUC (Dz. Urz. WE L  145 z  19.06.1996, s.  4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 285, z późn. zm.) – dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. do- tycząca delegowania pracowników w  ra- mach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda- nie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 431, ze sprost.) – dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i  Pracodaw- ców (UNICE), Europejskie Centrum Przed- siębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Euro- pejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.1998, s. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, s. 267, z późn. zm.) s. 12; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjal- ne, rozdz. 5, t. 2, s. 213, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz. Urz. WE L 225 z 12.08.1998, s. 16; Dz. Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz.  5, t.  3, s. 327, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 99/70/WE z  dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumie- nia ramowego w  sprawie pracy na czas Wykaz skrótów określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pra- codawców (UNICE), Europejskie Cen- trum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. UE L 175 z 10.07.1999, s. 43; Dz. Urz. UE Polskie wy- danie specjalne, rozdz. 5, t. 3, s. 368) – Konwencja o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmie- niona następnie Protokołami nr  3, 5 i  8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.), a na- stępnie zmieniona i uzupełniona Protoko- łem nr 14 zmieniający system kontroli Kon- wencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 587) – Europejska Karta Społeczna sporządzona w  Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlo‑ wy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) EKPC  EKS (Europejska Karta  Społeczna) Karta Nauczyciela  k.c.  k.h. k.k.  Konstytucja RP  Konwencja MOP nr 87  – Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 87) dotycząca wolności związko- 27 wej i ochrony praw związkowych, przyjęta w  San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125) Konwencja MOP nr 98  – Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbio- rowych, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko- deks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr  89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz.  395 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Ko- deks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo re- strukturyzacyjne (Dz. U. poz.  978 z późn. zm.) Wykaz skrótów k.p. k.p.a.  k.p.c.  k.p.k.  k.p.w.  k.r.o.  k.s.h.  k.w.  pr. restr.  (prawo  restrukturyzacyjne) 28 pr. spółdz.  pr. up.  (prawo upadłościowe) p.w.u.r.a.  r.ch.z.  (rozporządzenie  o chorobach  zawodowych) r.n.p.s.b.  rozporządzenie o badaniach lekarskich rozporządzenie w sprawie wniosków  dotyczących uprawnień  rodzicielskich r.p.b.h.p.  (rozporządzenie o bhp) Wykaz skrótów – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformu- jące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób za- wodowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 1367) – rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w spra- wie należności przysługujących pracowni- kowi zatrudnionemu w państwowej lub sa- morządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w spra- wie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z ro- dzicielstwem oraz dokumentów dołącza- nych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  dnia 26 września 1997 r. 29 Wykaz skrótów r.p.d.s.p.  (rozporządzenie  o aktach osobowych) r.p.r.u.z.  r.p.z.m.  r.s.b.h.p.  r.s.u.n.p.  (rozporządzenie  o usprawiedliwianiu  nieobecności) r.s.u.w.  (rozporządzenie  o ustalaniu  wynagrodzeń) 30 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń- stwa i  higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadze- nia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, pro- wadzenia rejestru układów i akt rejestro- wych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 408) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagra- dzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 232) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bez- pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w  pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okre- sie niewykonywania pracy oraz wynagro- dzenia stanowiącego podstawę obliczania Wykaz skrótów odszkodowań, odpraw, dodatków wyrów- nawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w  Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prosto- wania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania oko- liczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowni- ków za powierzone mienie (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663) – rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 10 października 1975 r. w sprawie warun- ków odpowiedzialności materialnej pracow- ników za szkodę w  powierzonym mieniu (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w spra- wie szczegółowych zasad udzielania urlo- pu wypoczynkowego, ustalania i wypłaca- nia wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej- skiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 13) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej- ską (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) 31 r.t.ś.p.  (rozporządzenie  o świadectwach) r.u.o.p.w.  r.w.o.  r.w.o.m.p.  r.z.u.u.w.  (rozporządzenie  o urlopach) TFUE  TWE  Wykaz skrótów u.c.p.k.  (ustawa o czasie pracy  kierowców) u.d.p.p.w.  (ustawa o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie) u.d.p.r.ś.u.  u.e.r.  (ustawa  o emeryturach  i rentach) u.e.r.z.  u.e.z.i.g.  (ustawa o europejskim  zgrupowaniu interesów  gospodarczych i spółce  europejskiej) u.j.p.  (ustawa o języku  polskim) u.k.s.c.  (ustawa o kosztach  sądowych w sprawach  cywilnych) u.m.w.p.  (ustawa o minimalnym  wynagrodzeniu) u.o.d.o.  (ustawa o ochronie  danych osobowych) 32 – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia- łalności pożytku publicznego i o wolonta- riacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delego- waniu pracowników w ramach świadcze- nia usług (Dz.U. poz. 868) – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery- turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 887) – ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o euro- pejskich radach zakładowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1146 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europej- skim zgrupowaniu interesów gospodar- czych i  spółce europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2142) – ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ję- zyku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) – ustawa z  dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro- nie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) u.o.m.f.p.  u.o.p.  (ustawa o organiza- cjach pracodawców) ustawa o RDS  u.o.r.p.  (ustawa o ochronie  roszczeń pracowniczych) u.p.d.o.f.  (ustawa o podatku  dochodowym od osób  fizycznych) u.p.p.  (ustawa o przedsiębior- stwach państwowych) u.p.u.p.  u.p.z.i.r.p.  (ustawa o promocji  zatrudnienia) u.r.o.n.  (ustawa o rehabilitacji  i zatrudnianiu niepełno- sprawnych) u.r.o.m.p.  (ustawa antykryzysowa  z 2013 r.) Wykaz skrótów – ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpo- wiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organiza- cjach pracodawców (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) – ustawa z  dnia 24 lipca 2015 r. o  Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła- calności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2012 r. poz.  361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przed- siębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pra- cownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz.  269 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro- mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili- tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia- niu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 33 u.r.s.z.  (ustawa o rozwiązywa- niu sporów zbiorowych) u.r.u.s.p.  (ustawa antypowodziowa  z 2011 r.) u.s.d.g.  (ustawa o swobodzie  działalności gospodarczej) u.s.k.ż.  u.s.o.  ustawa nowelizująca z dnia 9 listopada 2000 r. ustawa nowelizująca z dnia 24 sierpnia 2001 r. z ochroną miejsc pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 385 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązy- waniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szcze- gólnych rozwiązaniach związanych z usu- waniem skutków powodzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 825) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 333 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  107, poz.  1127 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmia- nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) Wykaz skrótów ustawa nowelizująca z dnia 26 lipca 2002 r. ustawa nowelizująca z dnia 14 listopada  2003 r. 34 ustawa nowelizująca z dnia 21 listopada  2008 r. ustawa nowelizująca z dnia 12 lipca 2013 r. ustawa nowelizująca z dnia 26 lipca 2013 r. ustawa nowelizująca z dnia 25 czerwca 2015 r. ustawa nowelizująca z dnia 24 lipca 2015 r. ustawa o PIP (ustawa o Państwowej  Inspekcji Pracy) ustawa o PIS  u.s.z.p.p.  (ustawa o samorządzie  załogi przedsiębiorstwa  państwowego) u.ś.p.u.s.  (ustawa o świadczeniach  w razie choroby i macie- rzyństwa) u.u.w.ch.  (ustawa wypadkowa) Wykaz skrótów – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmia- nie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) – ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o  związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896) – ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1028) – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych in‑ nych ustaw (Dz. U. poz. 1220) – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych in- nych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań- stwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 640 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwo- wej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samo- rządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- wego (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 1543) – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze- niach pieniężnych z ubezpieczenia społecz- nego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy- padków przy pracy i chorób zawodowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: