Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 007736 10467970 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. The Labour Code - ebook/pdf
Kodeks pracy. The Labour Code - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 358
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8062-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce ,,ustawa o zwolnieniach grupowych'. Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany według stanu na styczeń 2016 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B V e i n a d y W The Labour Code The Labour Code Kodeks pracy Kodeks pracy T∏umaczenie Agnieszka Jamro˝y Opracowanie j´zykowe Nicholas Faulkner KP_STR_5_str:Rechtung_str 12/9/15 3:01 PM Page 1 The Labour Code Kodeks pracy KP_STR_5_str:Rechtung_str 12/9/15 3:01 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation Agnieszka Jamro˝y Opracowanie j´zykowe / Language editor Nicholas Faulkner KP_STR_5_str:Rechtung_str 12/9/15 3:01 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B V e i n a d y W The Labour Code Kodeks pracy WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Kodeks pracy The Labour Code Stan prawny: styczeń 2016 / Latest updating: January 2016 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-8061-2 ISBN e-book: 978-83-255-8062-9 Spis treści / Table of Contents Wstęp ...................................................................................... VI Introduction ............................................................................ VII 2 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. .................................. The Labour Code of 26 June 1974 .......................................... 3 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników .................................................. 332 Act on Particular Rules of Terminating Employment Relationships with Employees for Reasons Not Related to the Individual Employees Concerned of 13 March 2003 .... 333 V Wstęp Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy – Kodeks pracy, ale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra- cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce „ustawą o zwolnieniach grupowych”. Tekst Kodeksu pracy obejmuje zmiany według stanu na 2 stycznia 2016 roku. Tłumaczenia na  język angielski aktualnych tekstów powyższych ustaw powstały na bazie doświadczeń w doradztwie z zakresu prawa pracy, przy uwzględnieniu specyfiki polskich instytucji prawa pracy. Będą one stanowić praktyczną pomoc przede wszystkim dla prawników obsługujących na co dzień przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Mogą z nich korzystać również sami przedsiębiorcy posługujący się językiem angielskim w celu zrozumienia zawiłości polskiego prawa pracy i  ułożenia prawidłowych relacji z polskimi pracownikami. Publikacja może też być przydatna dla pracowników naukowych, urzędników państwowych i innych osób, które zajmują się zagadnieniami prawa pracy na forum międzynarodowym. Agnieszka Jamroży radca prawny Warszawa, styczeń 2016 r. VI Introduction This collection of translations includes not only the contents of the Labour Code, but also the contents of the Act on Particular Rules of Terminating Employment Relationships with Employees for Reasons not Related to the Individual Employees Concerned, named in the legal practice as the “Act on Collective Redundancies”. The text of the Labour Code already comprises the amendments to this Code as of 2 January 2016. The English translations of the up-to-date texts of these acts have been made as a result of expertise in professional advising on labour law matters, considering the specific character of the Polish institutions of labour law. For the above, the translations can constitute a practical help predominantly for lawyers ren- dering everyday services in the scope of labour law for foreign-capital business. English-speaking businessmen may also benefit from this publication in order to better understand the entanglements of Polish labour law, and to arrange appropriate relations with their Polish employees. The publication can also be useful for research workers, civil servants and anyone else involved in labour law issues at an international level. Agnieszka Jamroży legal adviser Warsaw, January 2016 VII Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) The Labour Code of 26 June 1974 (J.L. 1974 No. 24, item 141) consolidated text of 17 September 2014 (J.L.2014 item 1502 as amended) 1 Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . . . . . . . Rozdział III. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie 2 nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–6717 25–292 30–31 32–43 44–51 52–55 56–61 The Labour Code of 26 June 1974 (J.L. 1974 No. 24, item 141) consolidated text of 17 September 2014 (J.L.2014 item 1502 as amended) Contents Section One. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. Introductory provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Basic principles of labour law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IIa. Equal treatment in employment . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IIb. Supervision and control of observance of labour law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. (deleted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Two. Employment Relationship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. The employment contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 1. Conclusion of an employment contract . . . . . . . . . . . . Part 2. General provisions on the termination of an employment contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 3. Termination of an employment contract with notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 4. Rights of the employee in the case of an unjustified or unlawful termination of the employment contract by the employer . . . . . . . . . . . . Part 5. Termination of an employment contract without notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 6. The rights of the employee in the event of the unlawful termination of an employment contract without notice by the employer . . . . . . . . . . . 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–6717 25–292 30–31 32–43 44–51 52–55 56–61 3 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru . . . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . . . . . . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Spis treści 611–62 63–67 671–674 675–6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 124–127 Contents Part 6a. The rights of an employer in the event of the unjustified termination of an employment contract without notice by the employee . . . . . . . . . . Part 7. The expiry of an employment contract . . . . . . . . . . . . Chapter IIa. Employment conditions for employees delegated from a European Union Member State to work in the Republic of Poland . . . . . . . . . . Chapter IIb. Employment in the form of telework . . . . . . . . . . . . Chapter III. Employment relationship on the basis of an appointment, an election, a nomination and a co-operative employment contract . . . . . . . . . . Part 1. Employment relationship on the basis of an appointment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 2. Employment relationship on the basis of an election . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 3. Employment relationship on the basis of a nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part 4. Employment relationship on the basis of a co-operative employment contract . . . . . . . . . . . Section Three. Remuneration for Work and Other Benefits . . . . . . . . . Chapter I. Determining remuneration for work and other work-related benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter Ia. Remuneration for work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Protection of remuneration for work . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. Benefits due during a temporary incapacity to work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IIIa. Disability or retirement gratuity . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IV. Bereavement payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Four. Duties of the Employer and the Employee . . . . . . . . . . . Chapter I. Duties of the employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Duties of an employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IIa. Prohibition on competition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. Professional qualifications of employees . . . . . . . . . . . Chapter IV. Work regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter V. Rewards and distinctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VI. Employees’ liability for maintaining order . . . . . . . . . Section Five. Financial Liability of Employees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. An employee’s liability for a damage caused to an employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Liability for property assigned to an employee . . . . . . 611–62 63–67 671–674 675–6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 124–127 5 Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w porze nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . . . . . Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa Spis treści 128–15112 128 129–131 132–134 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 1751–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 220–225 226–233 234–2371 2372–2375 2376–23710 23711 6 i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23711a–23713a Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23714 Contents Section Six. Working Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Standards and general length of working time . . . . . . Chapter III. Periods of rest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IV. Systems and schedules of working time . . . . . . . . . . . Chapter V. Overtime work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VI. Night time work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VII. Work on Sundays and public holidays . . . . . . . . . . . Section Seven. Employee Leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. Annual leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Unpaid leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Eight. The Rights of Employees in Relation to Parenthood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Nine. Employment of Young People . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Concluding and terminating employment contracts for vocational training . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. Supplementary education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IIIa. Employing young people for purposes other than vocational training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IV. Particular health protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter V. Annual leave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VI. Craft worker training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Ten. Health and Safety at Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. Basic duties of an employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Rights and duties of an employee . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. Buildings and working premises . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IV. Machines and other technical devices . . . . . . . . . . . . Chapter V. Factors and processes of work that create particular threats to health and life . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VI. Preventative health protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter VII. Accidents at work and occupational diseases . . . . . . Chapter VIII. Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter IX. Measures of individual protection and working clothing and shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter X. The service for health and safety at work . . . . . . . . . . . Chapter XI. Consultations on health and safety at work 128–15112 128 129–131 132–134 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 1751–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 220–225 226–233 234–2371 2372–2375 2376–23710 23711 and the health and safety at work commission . . . . . . 23711a–23713a Chapter XII. Obligations of bodies executing supervision over enterprises or other state or local government organisational units . . . . . . . . . . . . . . . . 23714 7 Spis treści 242–280 242–243 244–261 262–280 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych 23715 gałęziach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24130 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24113 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . 24114–24121 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . 24122–24130 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternasty A. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik 1 281–2901 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 8 Contents Chapter XIII. Provisions on health and safety at work concerning the performance of work 23715 in various branches of work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24130 Section Eleven. Collective Labour Agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24113 Chapter II. A multi-enterprise collective labour agreement . . . . . . 24114–24121 Chapter III. Enterprise collective labour agreements . . . . . . . . . . . 24122–24130 Section Twelve. Deciding on Disputes Related to Claims Arising from Employment Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter I. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. Conciliation proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter III. Labour courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Thirteen. Responsibility for Offences against the Rights of an Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter II. (deleted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Fourteen. Limitation of Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Fourteen A. (abrogated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section Fifteen. Final Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Footnote 1 281–2901 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 242–280 242–243 244–261 262–280 9 Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Przedmiot regulacji Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pojęcie pracownika Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, po- wołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pojęcie pracodawcy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w spra- wach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. (skreślony) Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. (uchylony) (skreślony) Nadużycie prawa podmiotowego Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze spo- łeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współ- życia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 1 ‒8 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 31 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. The Labour Code
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: