Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00805 011300 20240292 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-475-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rodzinne i opiekuńcze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 1 listopada 2013 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. W serii „Prawo na co dzień” dostępne również: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Art. 1. [Zawarcie małżeństwa – przesłanki] § 1. Mał- żeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jed- nocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający pra- wu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyzna- niowego w obecności duchownego oświadczą wolę jed- noczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyż- sze przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. 5 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeże- li ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa re- gulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyzna- niowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyzna- czoną do wykonania funkcji konsula. Art. 2. [Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeń- stwa] Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu po- przedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powódz- twem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Art. 3. [Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeń- stwa] § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po- winny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeń- stwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamie- rzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, na- potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawie- nia tego dokumentu. 6 Dział I Zawarcie małżeństwa § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związ- ku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o na- zwisku ich dzieci. Art. 4. [Czas oczekiwania] Małżeństwo przed kierowni- kiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okolicz- ności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednak- że kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Art. 41. [Zaświadczenie] § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświad- czeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cy- wilnego informuje strony o dalszych czynnościach ko- niecznych do zawarcia małżeństwa. Art. 5. [Odmowa] Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączają- 7 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO cej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przy- jęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 1, a w ra- zie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Art. 6. [Pełnomocnictwo] § 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w zwią- zek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać oso- bę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Art. 7. [Forma złożenia oświadczenia] § 1. Jeżeli mał- żeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeń- ski powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczy- znę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeń- stwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w zwią- zek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk mał- żonków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, po- wtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogą- 8 Dział I Zawarcie małżeństwa ca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek mał- żeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilne- go ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Art. 8. [Obowiązki duchownego] § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wy- znaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzia- nych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłą- czających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwier- dzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecno- ści przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświad- czeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cy- wilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 9 TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2013 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z prze- kazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszko- dy. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Art. 9. [Postępowanie w wyjątkowych sytuacjach] § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio ży- ciu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierow- nikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przed- stawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeń- stwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczno- ści wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośred- nio życiu jednej ze stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kie- rownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W ta- kim wypadku strony składają przed duchownym zapew- nienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączają- cych zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 10. [Wiek] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z waż- 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2013. Stan prawny na dzień 1 listopada 2013 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: