Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 009150 20311931 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan na dzień 2 kwietnia 2014 roku - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan na dzień 2 kwietnia 2014 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-499-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rodzinne i opiekuńcze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks rodzinny i opiekuńczy (stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy. W serii dostępne również: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświad- czenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole. § 3. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka Art. 75. [Uznanie ojcostwa dziecka poczętego] § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojco- stwo, przepisu art. 62 nie stosuje się. Art. 76. [Niemożność uznania dziecka pełnoletniego] § 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. § 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletno- ści, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu mie- sięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświad- czenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Art. 77. [Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa] § 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. 46 Dział IA Rodzice i dzieci § 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświad- czenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. Art. 78. [Powództwo o ustalenie bezskuteczności uzna- nia] § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wy- toczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowie- dział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uzna- nia ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodze- niem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojco- stwo. Art. 80. [Niemożność wytoczenia powództwa o usta- lenie bezskuteczności uznania] Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezsku- teczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo. Art. 81. [Uprawnienie dziecka] § 1. Dziecko może żą- dać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. 47 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO § 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia. § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 82. [Powództwo o ustalenie bezskuteczności uzna- nia] § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza po- wództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciw- ko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku. § 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskutecz- ności uznania ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku. § 3. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezsku- teczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Art. 83. [Niedopuszczalność ustalenia bezskuteczności uznania] § 1. Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczno- ści uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne. § 2. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziec- ka, stosuje się odpowiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno być wytoczone nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuń- czy na miejsce dziecka. 48 Dział IA Rodzice i dzieci Art. 84. [Sądowe ustalenie ojcostwa] § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka, oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domnie- many ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletno- ści. § 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. § 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. § 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w spra- wie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni. Art. 85. [Domniemanie ojcostwa poza małżeństwem] § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto ob- cował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. § 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia do- mniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że oj- costwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Art. 86. [Uprawnienia prokuratora] Powództwo o usta- lenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezsku- 49 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO teczności uznania ojcostwa może wytoczyć także pro- kurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprze- czenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania. Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 87. [Wzajemny szacunek i wsparcie] Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspie- rania się. Art. 88. [Nazwisko dziecka] § 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwi- sko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżon- kowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo na- zwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z na- zwiskiem ojca dziecka. § 2. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są skła- dane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli 50 Dział IA Rodzice i dzieci zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączo- nego do niego nazwiska ojca. § 3. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspól- nego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierow- nikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane. § 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli małżeństwo po urodze- niu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka, którego ro- dzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat, jest potrzebna jego zgoda. Art. 89. [Nazwisko dziecka – rozwinięcie] § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi na- zwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzi- ce nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. § 2. W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziec- ku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, stosując od- 51 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO powiednio przepisy § 1. Jeżeli dziecko ukończyło trzyna- ście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda. § 3. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. § 4. Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy. Art. 891. [Nazwisko dziecka – rozwinięcie] Dzieci po- chodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko, z zastrzeżeniem przepisów, które do zmiany nazwiska dziecka wymagają jego zgody. Art. 90. [Nadanie nazwiska męża matki] § 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z męż- czyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilne- go zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosi- łoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziec- ka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. § 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z na- zwiskiem ojca dziecka. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka. 52 Dział IA Rodzice i dzieci Art. 901. [Nazwisko wieloczłonowe] Nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka albo przez połączenie nazwiska jednego z ro- dziców z nazwiskiem jego małżonka, od którego dziecko nie pochodzi, nie może składać się z więcej niż dwóch członów; w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe. Art. 91. [Obowiązek dziecka] § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. § 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspól- nym gospodarstwie. Oddział 2 Władza rodzicielska Art. 92. [Okres władzy rodzicielskiej] Dziecko pozosta- je aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Art. 93. [Podmioty władzy rodzicielskiej] § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawie- szeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodziciel- skiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio. 53 TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO Art. 94. [Podmioty władzy rodzicielskiej – rozwinięcie] § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wy- padku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. § 2. (uchylony) § 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę. Art. 95. [Zakres władzy rodzicielskiej] § 1. Władza ro- dzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadcze- nia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powin- ni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględ- nić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 54 Dział IA Rodzice i dzieci Art. 96. [Wychowanie dziecka] § 1. Rodzice wycho- wują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. § 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynno- ści prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi ina- czej. Art. 961. [Zakaz stosowania kar cielesnych] Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowa- nia kar cielesnych. Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej] § 1. Je- żeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wyko- nywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice roz- strzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Art. 98. [Reprezentacja dziecka] § 1. Rodzice są przed- stawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2014. Stan na dzień 2 kwietnia 2014 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: