Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00579 018012 8755597 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy/Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy/Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2883-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera tłumaczenie na język niemiecki ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - podstawowego aktu prawnego z zakresu polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jej zaletą jest synoptyczna prezentacja tekstu w postaci zestawienia wersji polskojęzycznej obok tłumaczenia w języku niemieckim. Ponadto dzieło opatrzone jest obszernym wprowadzeniem.
Publikacja skierowana jest do prawników, wydawców specjalistycznych periodyków, tłumaczy, instytutów naukowych i polsko-niemieckich, urzędów i poradni społecznych, które na co dzień zajmują się problematyką z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w języku polskim i niemieckim.


Die Publikation enthält die deutsche Übersetzung des polnischen Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches - der grundlegenden Vorschrift des polnischen Familien- und Vormundschaftsrechts. Hervorzuheben ist die synoptische Darstellung des Gesetzestextes - der deutschen und polnischen Version nebeneinander. Das Werk wurde mit einer Einführung versehen.
Die vorliegende Übersetzung ist gerichtet an Juristen, Herausgeber der Fachzeitschriften, Übersetzungsbüros, Lektoren, wissenschaftliche sowie polnische und deutsche Institute, Ämter und soziale Beratungsstellen, die sich mit familien- und vormundschaftsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich befassen.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Familien- und Familien- und Vormundschafts- Vormundschafts- gesetzbuch gesetzbuch Kodeks rodzinny Kodeks rodzinny i opiekuƒczy i opiekuƒczy T∏umaczenie Ewa Schwierskott-Matheson y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I e i n a d y W Familien- und Vormundschafts- gesetzbuch Kodeks rodzinny i opiekuƒczy T∏umaczenie / Textübersetzung Ewa Schwierskott-Matheson Familien- und Vormundschafts- gesetzbuch Kodeks rodzinny i opiekuƒczy y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I e i n a d y W WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2009 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch Stan prawny: / Rechtsstand: 13.6.2009 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Aleksandra Burba Korekta: Anna Romaniuk Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1210-1 ISBN e-book: 978-83-255-2883-6 Spis treści / Inhaltsübersicht Wstęp ................................................................ VI Einleitung ........................................................... VII Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ... 2 Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch vom 25. Februar 1964 .............................................. 3 V Wstęp Niniejsze, dwujęzyczne wydanie kodeksu rodzinnego i opiekuń- czego ukazuje się w nowej szacie graicznej i uwzględnia ostatnie zmiany polskiego prawa rodzinnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy należy do podstawowych źró- deł polskiego prawa cywilnego. Choć funkcjonuje jako osobny akt prawny, stanowi uzupełnienie kodeksu cywilnego. Uchwalony zo- stał 25.2.1964 i był od tego czasu wielokrotnie zmieniany. Ostatnia obszerna nowelizacja tego aktu prawnego miała miejsce w 2008 r. i weszła w życie 13.6.2009. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie związane z za- wieraniem małżeństw, prawa i obowiązki małżonków, kwestie ojco- stwa, stosunki między rodzicami a dziećmi, obowiązek alimentacyj- ny oraz opiekę nad dziećmi. Wprowadzone w 2008 r. zmiany dotyczą istotnego problemu orzekania przez sądy o kontaktach między rodzicami a dziećmi po rozwodzie rodziców. Nowe przepisy doprecyzowały także ważne deinicje – władzy rodzicielskiej, powinowactwa i pokrewieństwa. Uregulowano również kwestie nazwisk dzieci, obowiązku alimen- tacyjnego rodziców w stosunku do dzieci pełnoletnich, a w nowym dziale kodeksu zawarto regulacje dotyczące ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa. Ewa Schwierskott-Matheson Regensburg, wrzesień 2009 VI Einleitung Diese zweisprachige Ausgabe des polnischen Familien- und Vor- mundschaftsgesetzbuches wurde graisch neu gestaltet und berücksich- tigt die letzen Änderungen des polnischen Familienrechts. Das Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch gehört zu den grundlegenden Quellen des polnischen Zivilrechts. Obwohl es als ge- sonderter Rechtsakt verfasst wurde, ist es als Ergänzung des Zivilge- setzbuches anzusehen. Das Familiengesetzbuch wurde am 25.2.1964 verabschiedet und wurde seit dem mehrmals geändert. Die letzte um- fangreiche Änderung fand 2008 statt und ist am 13.6.2009 in Kraft getreten. Das Familiengesetzbuch regelt die Angelegenheiten der Eheschlie- ßung, Rechte und Plichten der Eheleute, Vaterschaft und die Bezie- hungen zwischen den Kindern und den Eltern, Unterhaltsverplich- tungen sowie die Vormundschaft und die Plegschaft. Die 2008 eingeführten Änderungen beziehen sich auf das we- sentliche Problem der Rechtsprechung über den persönlichen Um- gang zwischen den Kindern und Eltern nach einer Scheidung. Neue Vorschriften präzisieren wichtige Deinitionen: der elterlichen Sorge, Verwandtschaft und Schwägerschaft. Es wurden auch wichtige Rege- lungen bezüglich der Namen von Kindern, der Unterhaltsplicht be- züglich der volljährigen Kinder sowie der Mutterschaftsfestlegung und Mutterschaftsanfechtung getrofen. Ewa Schwierskott-Matheson Regensburg, September 2009 VII Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch vom 25. Februar 1964 (Dz.U. Nr. 9, Pos. 59 m.Ä.) 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. 1975, Nr 45, poz. 234; Dz.U. 1986, Nr 36, poz. 180; Dz.U. 1995, Nr 83, poz. 417; Dz.U. 1998, Nr 117, poz. 757; Dz.U. 1999, Nr 52, poz. 532; Dz.U. 2000, Nr 122, poz. 1322; Dz.U. 2001, Nr 128, poz. 1403; Dz.U. 2003, Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188; Dz.U. 2004, Nr 162, poz. 1691; Dz.U. 2007 Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378; Dz.U. 2008 Nr 220, poz. 1431) Spis treści Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Dział II. Prawa i obowiązki małżonków Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe Oddział 1. Przepisy ogólne Oddział 2. Wspólność majątkowa Oddział 3. Rozdzielność majątkowa Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy Dział IV. Ustanie małżeństwa Dział V. Separacja Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo Dział I. Przepisy ogólne Dział Ia. Rodzice i dzieci Dział II. Przysposobienie Dział III. Obowiązek alimentacyjny Rozdział I. Pochodzenie dziecka Oddział 1. Macierzyństwo Oddział 2. Ojcostwo Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi Oddział 1. Przepisy ogólne Oddział 2. Władza rodzicielska Oddział 3. Kontakty z dzieckiem 1-616 1-22 23-30 31-54 31-46 47-515 47-471 48-501 51-511 512-515 52-54 55-61 611-616 617-1441 617-618 618-1136 619-86 619-6116 62-86 87-1136 87-91 92-1122 113-1136 114-127 128-1441 2 Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch vom 25. Februar 1964 (Dz.U. Nr. 9, Pos. 59 m.Ä.) (Änderungen in: Dz.U. 1975, Nr. 45, Pos. 234; Dz.U. 1986, Nr. 36, Pos. 180; Dz.U. 1995, Nr. 83, Pos. 417; Dz.U. 1998, Nr. 117, Pos. 757; Dz.U. 1999, Nr. 52, Pos. 532; Dz.U. 2000, Nr. 122, Pos. 1322; Dz.U. 2001, Nr. 128, Pos. 1403; Dz.U. 2003, Nr. 83, Pos. 772, Nr. 130, Pos. 1188; Dz.U. 2004, Nr. 162, Pos. 1691; Dz.U. 2007 Nr. 121, Pos. 831, Nr. 134, Pos. 947, Nr. 192, Pos. 1378; Dz.U. 2008 Nr. 220, Pos. 1431) Inhaltsübersicht Titel I. Die Ehe Teil I. Eheschließung Teil II. Rechte und Plichten der Ehegatten Teil III. Eheliche Güterstände Kapitel I. Gesetzlicher Güterstand Kapitel II. Vertragliche Güterstände Unterteil 1. Allgemeine Bestimmungen Unterteil 2. Gütergemeinschaft Unterteil 3.Gütertrennung Unterteil 4. Gütertrennung mit Zugewinnausgleich Kapitel III. Zwingender Güterstand 1-616 1-22 23-30 31-54 31-46 47-515 47-471 47-471 51-511 Teil IV. Ende der Ehe Teil V. Getrenntleben Titel II. Verwandtschaft und Schwägerschaft Teil I. Allgemeine Vorschriften Teil Ia. Eltern und Kinder Teil II. Annahme Teil III. Unterhaltsplicht Unterteil 1. Mutterschaft Unterteil 2. Vaterschaft Kapitel I. Mutterschaft und Vaterschaft Kapitel II. Beziehungen zwischen Kindern und Eltern 87-1136 Unterteil 1. Allgemeine Bestimmungen Unterteil 2. Elterliche Sorge Unterteil 3. Umgang mit dem Kind 512-515 52-54 55-61 611-616 617-1441 617-618 618-1136 619-86 619-6116 62-86 87-91 92-1122 113-1136 114-127 128-1441 3 Tytuł III. Opieka i kuratela Dział I. Opieka nad małoletnim Rozdział I. Ustanowienie opieki Rozdział II. Sprawowanie opieki Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie Dział III. Kuratela 145-184 145-174 145-153 154-164 165-168 169-174 175-177 178-184 4 Titel III. Vormundschaft und Plegschaft Teil I. Vormundschaft über einen Minderjährigen Kapitel I. Anordnung der Vormundschaft Kapitel II. Ausübung der Vormundschaft Kapitel III. Aufsicht über die Vormundschaft Kapitel IV. Befreiung des Vormundes und Beendigung der Vormundschaft Teil II. Vormundschaft über voll Entmündigte Teil III. Die Plegeschaft 145-184 145-174 145-153 154-164 165-168 169-174 175-177 178-184 5 1-3 Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1 Przesłanki § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocze- śnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświad- czenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu ko- ścioła albo innego związku wyznaniowego w  obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego pra- wu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeń- stwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obec- ności duchownego. § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyiko- wana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewi- duje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego ta- kich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierow- nikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywa- jącymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji kon- sula. Art. 2 Ustalenie nieistnienia małżeństwa Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego zo- stał sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Art. 3 Dokumenty przedślubne § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbęd- ne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzę- du stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. 6 Titel I. Die Ehe Teil I. Eheschließung Voraussetzungen § 1. Eine Ehe wird dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine Frau bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem Leiter des Standesamtes erklären, dass sie miteinander in den Ehebund eintreten. § 2. Eine Ehe wird auch dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine Frau, die eine Ehe nach dem Recht einer Kirche oder Glaubensgemein- schaft schließen, in Gegenwart des Geistlichen den Willen erklären, die Ehe nach dem polnischen Recht zu schließen und der Leiter des Stan- desamtes hiernach eine Heiratsurkunde ausfertigt. Werden diese Voraus- setzungen erfüllt, gilt die Ehe bereits in dem Zeitpunkt als geschlossen, in dem die Willenserklärungen in Anwesenheit des Geistlichen abgegeben worden sind. § 3. Die vorangehende Vorschrift indet dann Anwendung, wenn ein ratiizierter völkerrechtlicher Vertrag oder ein Gesetz, das die gegenseitigen Beziehungen zwischen einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft und dem Staat regelt, die Möglichkeit vorsieht, dass die Eheschließung nach dem Recht dieser Kirche oder der Glaubensgemeinschaft gleiche Folgen, wie die Eheschließung vor dem Leiter des Standesamtes hervorruft. § 4. Ein Mann und eine Frau, die polnische Staatsangehörige sind und sich im Ausland aufhalten, können eine Ehe auch vor dem polnischen Konsul oder vor einer anderen Person, die zur Ausübung der Funktionen des Konsuls beauftragt worden ist, schließen. Feststellung des Nichtbestehens der Ehe Ist eine Heiratsurkunde ausgefertigt worden, obwohl die Vorschriften des vorangegangenen Artikels nicht beachtet wurden, so kann jeder, der ein rechtliches Interesse hat, die Klage auf Feststellung des Nichtbestehens der Ehe erheben. Zur Eheschließung notwendige Urkunden § 1. Personen, die eine Ehe schließen wollen, sollen dem Leiter des Standesamtes die zur Eheschließung notwendigen Urkunden vorlegen, die in anderen Rechtsvorschriften genannt werden. § 2. Ist die Beschafung der Urkunden, die zur Eheschließung notwen- dig sind, mit schwer zu überwindbaren Schwierigkeiten verbunden, so kann das Gericht den Heiratswilligen von der Plicht, das Dokument vorzulegen oder zu überreichen, befreien. 1-3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 7 4-6 § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierza- jącym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku mał- żonków i o nazwisku ich dzieci. Art. 4 Okres oczekiwania Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamie- rzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających za- warcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Art. 41 Zaświadczenie § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określo- ny w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadcze- nie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i  datę złożonych przed nim oświadczeń w  sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego in- formuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia mał- żeństwa. Art. 5 Odmowa Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o  wstąpieniu w  związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Art. 6 Pełnomocnictwo § 1. Z  ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. 8 § 3. Der Leiter des Standesamtes erklärt den Heiratswilligen die Be- deutung der Ehe, erläutert die Vorschriften über die Rechte und Plichten der Eheleute und die Vorschriften über den Familiennamen der Eheleute und ihrer Kinder. Zeit der Erklärung Eine Ehe vor dem Leiter des Standesamtes kann nicht vor Ablauf eines Monats ab dem Tag geschlossen werden, an welchem die Heiratswilligen eine Erklärung vorgelegt haben, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen. Der Leiter des Standesamtes kann die Eheschließung vor Ablauf dieser Frist genehmigen, wenn hierfür wich- tige Gründe vorliegen. Bescheinigung § 1. Haben die Heiratswilligen die Absicht, die Ehe gemäß Art. 1 § 2 und § 3 zu schließen, stellt der Leiter des Standesamtes eine Bescheini- gung aus, die den Inhalt und das Datum ihrer abgegebenen Erklärungen hinsichtlich der gewählten Nachnamen der Eheleute, sowie ihrer Kinder und in der bestätigt wird, dass der Schließung der Ehe keine Umstände entgegenstehen. § 2. Die Bescheinigung des Standesamtes verliert ihre Gültigkeit nach drei Monaten ab dem Datum der Ausstellung. § 3. Bei der Ausstellung der Bescheinigung unterrichtet der Leiter des Standesamtes die Parteien über die weiteren für die Eheschließung not- wendigen Handlungen. Verweigerung Erlangt der Leiter des Standesamtes Kenntnis von Umständen, die der beabsichtigten Eheschließung entgegenstehen, so hat er die Entgegennah- me der Erklärungen über den Eintritt in den Ehebund oder die Ausstellung der in Art. 4 (1) genannten Bescheinigung zu verweigern. Er wendet sich in Zweifelsfällen an das Gericht, das über die Zulässigkeit der Eheschließung entscheidet. Bevollmächtigung § 1. Das Gericht kann aus wichtigen Gründen gestatten, dass die Er- klärung über den Eintritt in den Ehebund oder die Erklärung die in Art. 1 § 2 vorgesehen ist, durch einen Bevollmächtigen abgegeben wird. § 2. Die Vollmacht soll schriftlich erteilt werden, die Unterschrift amt- lich beglaubigt sein und die Person nennen, mit der die Ehe geschlossen werden soll. 4-6 Art. 4 Art. 41 Art. 5 Art. 6 9 7-8 Art. 7 Forma zawarcia; oświadczenia § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński po- winny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świad- ków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i ko- bietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpo- wiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzę- du stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeń- ski podpisując akt małżeństwa. § 4. Po złożeniu oświadczeń o  wstąpieniu w  związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Art. 8 Obowiązki duchownego § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wy- znaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w  art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o  których mowa w  § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w  jego obecności przy zawarciu związku małżeńskie- go podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upły- wem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest rów- noznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowa- nie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy/Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: