Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 011053 20623979 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych  2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-331-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Najnowszy kodeks – przejrzysty układ, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. Uwzględniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., Nr 101, poz. 596), 2) z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., Nr 226, poz. 1342).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł II Spółki osobowe § 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki. § 4. Z powodu braków, o których mowa w § 1, spółka nie może być rozwiązana, jeżeli od jej wpisu do rejestru upłynęło pięć lat. § 5. O rozwiązaniu spółki sąd rejestrowy orzeka na wniosek oso by mającej interes prawny albo z urzędu, po przeprowa- dzeniu rozprawy. § 6. Orzeczenie o rozwiązaniu spółki nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki. Tytuł II Spółki osobowe Dział I Spółka jawna Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która pro wadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką han- dlową. § 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. Art. 23. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 21 Tytuł II Spółki osobowe Art. 24. § 1. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”. Art. 25. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) przedmiot działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Art. 251. § 1. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do re- jestru. § 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adre- sy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezento- wania spółki, i sposób reprezentacji. § 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. § 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wo- bec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. 22 Dział I Spółka jawna § 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształ- cenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszyst- kich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio. § 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepi- sy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspól nicy dosto- sują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Art. 27. Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątko- wych między małżonkami. Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich Art. 28. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Art. 29. § 1. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spół- kę. § 2. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. § 3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest upraw niony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. 23 Tytuł II Spółki osobowe § 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy pra- womocnego orzeczenia sądu. Art. 31. § 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). § 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powódz- twa przeciwko wspólnikowi zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. § 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zo- bowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. Art. 32. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobo- wiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadze- niu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Art. 34. Postanowienia umowne niezgodne z przepisami art. 31-33 nie wywierają skutków wobec osób trzecich. Art. 35. § 1. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. § 2. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, wspól- 24 Dział I Spółka jawna nik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie. Art. 36. § 1. W czasie trwania spółki wspólnik nie może żądać od dłużnika zapłaty przypadającego na niego udziału w wie- rzytelności spółki ani przedstawić do potrącenia wierzy telności spółki swojemu wierzycielowi. § 2. Dłużnik spółki nie może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy wobec jednego ze wspólników. Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki Art. 37. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowa- nie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. § 2. Umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć przepi- sów art. 38. Art. 38. § 1. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. § 2. Nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i intere sów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego prze- glądania ksiąg i dokumentów spółki. Art. 39. § 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek pro- wadzenia spraw spółki. § 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspól- ników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 25 Tytuł II Spółki osobowe § 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 2, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspól- ników. Art. 40. § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozo stali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. § 2. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspól- nikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszyst- kich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono pro- wadzenie spraw spółki. Art. 41. § 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo pro- wadzenia spraw spółki. Art. 42. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, ko- nieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Art. 43. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czyn- ności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspól ników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Art. 44. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, któ- rej zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. 26 Dział I Spółka jawna Art. 45. Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku między nim a spółką według prze- pisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imie- niu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik upraw niony do prowadzenia spraw przekracza swe uprawnienia – według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Art. 46. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Art. 47. Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki. Art. 48. § 1. W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspól- ników są równe. § 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub ob- ciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokona- niu innych świadczeń na rzecz spółki. § 3. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę. Art. 49. § 1. Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania, wówczas do jego obowiązku świadczenia i ryzyka przypadkowej utraty przedmiotu świadczenia stosuje się odpo- wiednio przepisy o sprzedaży lub o najmie. § 2. (uchylony). Art. 50. § 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. § 2. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do pod- wyższenia umówionego wkładu. 27 Tytuł II Spółki osobowe Art. 51. § 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. § 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stra- tach. § 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stra- tach. Art. 52. § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. § 2. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspól- nika. Art. 53. Wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia od- setek w wysokości 5 od swojego udziału kapitałowego, na- wet gdy spółka poniosła stratę. Art. 54. § 1. Zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgo- dy pozostałych wspólników. § 2. Wspólnik nie może potrącać wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelnością spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia szkody. Art. 55. Jeżeli wspólnik zawrze inną umowę spółki lub prze- niesie na osobę trzecią niektóre prawa z tytułu uczestnic twa w spółce, wówczas ani jego wspólnik, ani następca prawny nie stają się wspólnikami spółki jawnej, a w szczególności nie słu- ży im uprawnienie do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów tej spółki. 28 Dział I Spółka jawna Art. 56. § 1. Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. § 2. Wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkuren- cyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkuren- cyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Art. 57. § 1. Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkuren- cji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody. § 2. Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jed- nak niż z upływem trzech lat. § 3. Przepisy § 1 i § 2 nie ograniczają uprawnień wspólników, o których mowa w art. 63. Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki, 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, 3) ogłoszenie upadłości spółki, 4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, 5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzy- ciela wspólnika, 6) prawomocne orzeczenie sądu. Art. 59. Spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczo- ny w przypadku, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, 29 Tytuł II Spółki osobowe przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników. Art. 60. § 1. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez po- zostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadko- bierców wspólnika. § 2. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. Art. 61. § 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za za- wartą na czas nieoznaczony. § 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświad- czenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Art. 62. § 1. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspól nikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozpo- rządzać. § 2. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowa dzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowe- go, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych 2013. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: