Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 008442 11000914 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 824
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7569-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór „Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo” zawiera ponad 440 orzeczeń polskich sądów powszechnych, a zwłaszcza SN oraz sądów administracyjnych, a także TK.
W publikacji przedstawiono poszczególne judykaty zgodnie z systematyką tej ustawy. Niniejszy Zbiór zawiera starannie opracowane stanowiska sądów odnośnie poszczególnych zagadnień prawnych dotyczących prawa spółek, czasami rozbieżnie interpretowanych w orzecznictwie, co umożliwia Czytelnikom na rozwiązanie pojawiających się – nie tylko podczas nauki, ale w praktyce obrotu gospodarczego – problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KSH. W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze i kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym uchwały z 18.9.2013 r. (III CZP 13/13) oraz z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14).

Dla wygody Czytelników niniejszy zbiór wyróżnia się przejrzystą i jednolitą strukturą wewnętrzną.
Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, aplikantów, radców prawnych i adwokatów, wspólników oraz członków organów spółek handlowych, a także dla tych, którzy są zainteresowani problematyką prawa spółek.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: K. Bilewska, A. Chłopecki PRAWO HANDLOWE Podręczniki Prawnicze A. Gacka-Asiewicz PRAWO HANDLOWE W PIGUŁCE Prawo w pigułce A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 17 Studia Prawnicze J. Olszewski (red.) PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze J. Pikała PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Aplikacje Prawnicze KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. USTAWA O EUROPEJSKIM ZGRUPOWANIU INTERESÓW GOSPODARCZYCH I SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ, wyd. 15 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo 3. wydanie dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka dr Ewa Skibińska Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Redakcja: Paulina Młyńska © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7568-7 ISBN e-book 978-83-255-7569-4 Spis treści Przedmowa...................................................................................................................... VII IX Wykaz.skrótów................................................................................................................ Tytuł I. Przepisy ogólne................................................................................................. 1 1 Dział.I..Przepisy.wspólne.......................................................................................... Dział.II..Spółki.osobowe........................................................................................... 7 20 Dział.III..Spółki.kapitałowe....................................................................................... Tytuł II. Spółki osobowe............................................................................................... 49 49 Dział.I..Spółka.jawna................................................................................................. Rozdział.1..Przepisy.ogólne................................................................................. 49 56 Rozdział.2..Stosunek.do.osób.trzecich................................................................ 79 Rozdział.3..Stosunki.wewnętrzne.spółki............................................................. 84 Rozdział.4..Rozwiązanie.spółki.i.wyłączenie.wspólnika................................... 96 Rozdział.5..Likwidacja......................................................................................... Dział.II..Spółka.partnerska........................................................................................ 109 111 Dział.III..Spółka.komandytowa................................................................................. 123 Dział.IV..Spółka.komandytowo-akcyjna................................................................... Tytuł III. Spółki kapitałowe......................................................................................... 129 Dział.I..Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.................................................. 129 129 Rozdział.1..Powstanie.spółki............................................................................... 139 Rozdział.2..Prawa.i.obowiązki.wspólników........................................................ 168 Rozdział.3..Organy.spółki.................................................................................... Oddział.1..Zarząd........................................................................................... 168 209 Oddział.2..Nadzór........................................................................................... 218 Oddział.3..Zgromadzenie.wspólników.......................................................... 257 Rozdział.4..Zmiana.umowy.spółki...................................................................... Rozdział.5..Wyłączenie.wspólnika...................................................................... 270 279 Rozdział.6..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki...................................................... 294 Rozdział.7..Odpowiedzialność.cywilnoprawna................................................... 328 Dział.II..Spółka.akcyjna............................................................................................ Rozdział.1..Powstanie.spółki............................................................................... 328 350 Rozdział.2..Prawa.i.obowiązki.akcjonariuszy..................................................... 382 Rozdział.3..Organy.spółki.................................................................................... 382 Oddział.1..Zarząd........................................................................................... 469 Oddział.2..Nadzór........................................................................................... Oddział.3..Walne.zgromadzenie.................................................................... 520 Rozdział.4..Zmiana.statutu.i.zwykłe.podwyższenie.. kapitału.zakładowego........................................................................................... Rozdział.5..Kapitał.docelowy..Warunkowe.podwyższenie.. kapitału.zakładowego........................................................................................... 691 695 V Spis treści Rozdział.6..Obniżenie.kapitału.zakładowego...................................................... Rozdział.7..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki....................................................... Rozdział.8..Odpowiedzialność.cywilnoprawna.................................................. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek................................................. Dział.I..Łączenie.się.spółek....................................................................................... Dział.II..Podział.spółek.............................................................................................. Dział.III..Przekształcenia.spółek............................................................................... Tytuł V. Przepisy karne................................................................................................. Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe......................................................................................................... Indeks.chronologiczny.orzeczeń..................................................................................... 704 704 722 729 729 754 766 775 791 797 VI Przedmowa Ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..1030.ze.zm.). reguluje.tworzenie,.organizację,.funkcjonowanie,.rozwiązywanie,.łączenie,.podział.i.przekształcanie. spółek.handlowych,.tj..spółki.jawnej,.spółki.partnerskiej,.spółki.komandytowej,.spółki.komandytowo- akcyjnej,.spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.i.spółki.akcyjnej..W.publikacji.przedstawiono.wy- brane.orzeczenia.sądów.powszechnych,.a.zwłaszcza.Sądu.Najwyższego.oraz.sądów.administracyjnych,. a.także.Trybunału.Konstytucyjnego.zgodnie.z.systematyką.tej.ustawy. Ponadto,.ponieważ.kodeks.ten.stanowi,.co.do.zasady,.kontynuację.podstawowych.koncepcji.legisla- cyjnych.zawartych.w.rozporządzeniu.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.6.1934.r..–.Kodeks.handlowy. (Dz.U..Nr.57,.poz..502.ze.zm.),.w.zbiorze.uwzględniono.także.te.z.orzeczeń.wydanych.na.gruncie.Ko- deksu.handlowego,.które.zachowały.swą.aktualność. W.przypadku.każdego.orzeczenia.wydanego.w.oparciu.o.przepisy.dziś.już.nieobowiązujące.lub.obo- wiązujące.w.zmienionym.brzmieniu.–.oprócz.orzeczeń.wydanych.na.gruncie.Kodeksu.handlowego.–. okoliczność.ta.została.zasygnalizowana.w.przypisie,.wskazano.obecne.odpowiedniki.starych.przepisów,. a.gdzie.to.było.konieczne.pominięto.fragmenty.tez.lub.je.uaktualniono.(interwencję.taką.zaznaczając). Orzeczenia.ułożone.są.w.ramach.zbioru.według.systematyki.Kodeksu.spółek.handlowych,.a.w.ramach. poszczególnych.części,.w.miarę.możliwości,.według.problemów,.do.których.się.odnoszą,.a.następnie. w.kolejności.chronologicznej. Prezentacja.każdego.orzeczenia.oparta.jest.na.schemacie:.1).krótkie.hasło.wskazujące.na.poruszone. w.orzeczeniu.zagadnienie,.2).rodzaj.orzeczenia.(wyrok,.postanowienie,.uchwała),.sąd,.który.je.wydał,. data.wydania.i.sygnatura,.3).teza,.4).słowa.kluczowe,.5).krótki.opis.stanu.faktycznego.lub.przedstawienie. zagadnienia.prawnego,.6).argumenty.z.uzasadnienia. Niniejsza.książka.jest.przeznaczona.przede.wszystkim.dla.studentów.wydziałów.prawa..Ma.ona. stanowić.uzupełnienie.podręczników,.ułatwić.przygotowanie.się.do.zajęć.i.egzaminów,.a.także.prac. licencjackich.i.magisterskich..Zbiór.może.być.także.przydatny.dla.aplikantów,.radców.prawnych.i.ad- wokatów,.wspólników.oraz.członków.organów.spółek.handlowych,.a.także.dla.wszystkich.tych,.którzy. są.zainteresowani.problematyką.prawa.spółek. Mamy.nadzieję,.że.publikacja.okaże.się.dla.Czytelników.ciekawa.i.będzie.stanowiła.wartościową. pomoc. .. Autorki VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałPPWolU........................ . .ustawa.z.24.4.2003.r..o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontariacie. FundInwestU......................... . ustawa.z.27.5.2004.r..o.funduszach.inwestycyjnych.(tekst.jedn..Dz.U.. (tekst.jedn..Dz.U..z.2014.r..poz..1118.ze.zm.) z.2014.r..poz..157.ze.zm.) z.2015.r..poz..782) poz..121.ze.zm.) GospNierU............................ . ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami.(tekst.jedn..Dz.U.. KC......................................... . ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(tekst.jedn..Dz.U..z.2014.r.. KH ��������������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27�6�1934 r� – Kodeks handlowy (Dz�U� Nr 57, poz� 502 ze zm�) KK......................................... . ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) KKS...................................... . ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(Dz.U..z.2013.r..poz..186. KKW..................................... . ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy.(Dz.U..Nr.90,.poz..557. KomPrywU........................... . ustawa.z.30.8.1996.r..o.komercjalizacji.i.prywatyzacji.(tekst.jedn..Dz.U.. Konstytucja.RP..................... . Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. KP.......................................... . ustawa. z. 26.6.1974. r.. –. Kodeks. pracy. (tekst. jedn.. Dz.U.. z. 2014. r.. ze.zm.) ze.zm.) z.2015.r..poz..747) poz..483.ze.zm.) poz..1502.ze.zm.) KPA....................................... . ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(tekst. KPC....................................... . ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.(tekst.jedn.. jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..267.ze.zm.) Dz.U..z.2014.r..poz..101.ze.zm.) KPK...................................... . ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89. KRO...................................... . ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(tekst.jedn..Dz.U.. KRSU.................................... . ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(tekst.jedn..Dz.U.. KSH...................................... . ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(tekst.jedn..Dz.U.. KWHU.................................. . ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(tekst.jedn..Dz.U.. ObrInstrFinU......................... . ustawa.z.29.7.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi.(tekst.jedn.. OrdPod.................................. . ustawa.z.29.8.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(tekst.jedn..Dz.U..z.2015.r.. PCzynCywPrU...................... . ustawa.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych.(tekst. poz..555.ze.zm.) z.2015.r..poz..583.ze.zm.) z.2013.r..poz..1203.ze.zm.) z.2013.r..poz..1030.ze.zm.) z.2013.r..poz..707.ze.zm.) Dz.U..z.2014.r..poz..94.ze.zm.) poz..613) jedn..Dz.U..z.2015.r..poz..625) IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: