Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 005433 12587891 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 467
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9363-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu spółek handlowych. Publikowane obecnie ósme wydanie tłumaczenia uwzględnia ostatnia nowelizacji Kodeksu, która obowiązuje od 13 lipca 2017 roku.


This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Commercial Companies Code. This eighth edition of the translation includes the latest amendment to the Code, in force since 13 July 2017.

Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski charakteryzuje się:

poprawnością i płynnością przekładu,
wysokim poziomem merytorycznym
wielokrotnym weryfikowaniem tekstów przez osoby władające
językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Wygodny układ

Publikacja jest przygotowana w wygodny sposób, który ma na celu ułatwienie korzystania z tekstów ustaw i ich angielskich tłumaczeń.

Z lewej strony, na stronach parzystych książki umieszczone zostały polskie fragmenty, a z prawej ich angielskie tłumaczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I I V e i n a d y W The Commercial The Commercial Companies Code Companies Code Kodeks spó∏ek Kodeks spó∏ek handlowych handlowych T∏umaczenie Katarzyna Micha∏owska Adiustacja j´zykowa Fergal Harford BECK-KSH_8.STR:Rechtung_str 7/3/17 6:53 PM Page 1 The Commercial Companies Code Kodeks spó∏ek handlowych BECK-KSH_8.STR:Rechtung_str 7/3/17 6:53 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation dr Katarzyna Micha∏owska Adiustacja j´zykowa / Language editor Fergal Harford BECK-KSH_8.STR:Rechtung_str 7/3/17 6:53 PM Page 3 The Commercial Companies Code Kodeks spó∏ek handlowych e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I I V e i n a d y W WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Kodeks spółek handlowych The Commercial Companies Code Stan prawny: lipiec 2017 / Latest updating: July 2017 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law, as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts, are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher, as well as editorial work. Wydawca: Joanna Szypulska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2017 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-9362-9 ISBN ebook: 978-83-255-9363-6 Spis treści / Table of Contents Wstęp ...................................................................................... VI Foreword ................................................................................. VII 2 Kodeks spółek handlowych ...................................................... The Commercial Companies Code .......................................... 3 V Wstęp Przekład Kodeksu spółek handlowych na język angielski przeznaczony jest przede wszystkim dla cudzoziemców zainteresowanych prawem polskim. Krąg ten, obok inwestorów zagranicznych i ich doradców prawnych, którzy zapragną zaznajomić się z przepisami Kodeksu zanim zwrócą się o poradę prawną do prawników polskich, obejmuje również studentów prawa i prawników-komparatystów. Dostępność przekładów aktów prawnych poszczególnych państw europejskich jest szczególnie ważna w czasie, gdy nowe regulacje wielu zagadnień dotyczących spółek handlowych opracowywane są na poziomie wspólnotowym. Czytelni- kowi polskiemu tłumaczenie kodeksu może być pomocne w kontaktach zawodowych z zagranicznymi partnerami. Dr Katarzyna Michałowska, radca prawny Warszawa, lipiec 2017 VI Foreword An English translation of the Commercial Companies Code is aimed first of all at foreigners interested in Polish law. In addition to foreign investors and their counsel who may want to consult the Code before they approach Polish lawyers for legal advice, this group also includes law students and comparative lawyers. The availability of translations of legal acts of European countries is particularly important at a time when many company law issues are regulated at Community level. A Polish reader may use this translation of the Code as an aid in his or her professional contacts with foreign partners. Dr. Katarzyna Michałowska, legal adviser Warsaw, July 2017 VII Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) The Commercial Companies Code of 15 September 2000 (consolidated text J.L. of 2016, item 1578, as amended) 1 Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (zm. Dz.U. z 2016, poz. 1579, 996, 2260, 2255; Dz.U. z 2017, poz. 791, 1089, 1133) Spis treści Tytuł I. Przepisy ogólne ....................................................... Dział I. Przepisy wspólne ...................................................... Dział II. Spółki osobowe ....................................................... Dział III. Spółki kapitałowe .................................................. Tytuł II. Spółki osobowe ..................................................... Dział I. Spółka jawna ............................................................ Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich ............................. Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki .......................... Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika .. Rozdział 5. Likwidacja ..................................................... Dział II. Spółka partnerska ................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki ...... Rozdział 3. Rozwiązanie spółki ........................................ Dział III. Spółka komandytowa ............................................ Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich ............................. Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki .......................... Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna ............................... Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Powstanie spółki ............................................ Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich ............................. 1–21 1–7 8–101 11–21 22–150 22–85 22–27 28–36 37–57 58–66 67–85 86–101 86–94 95–97 98–101 102–124 102–110 111–119 120–124 125–150 125–128 129–134 135–139 2 The Commercial Companies Code (consolidated text J.L. of 2016, item 1578, as amended) (as amended: J.L. of 2016, items 1579, 996, 2260, 2255; of 15 September 2000 J.L. of 2017, items 791, 1089, 1133) Contents Title I. General Provisions .................................................. Division I. Common Provisions ............................................ Division II. Partnerships ....................................................... Division III. Capital Companies ........................................... Title II. Partnerships ........................................................... Division I. Registered Partnership ........................................ Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Relations with Third Parties ........................... Chapter 3. Internal Relations of the Partnership ............. Chapter 4. Dissolution of the Partnership and Withdrawal of a Partner .......................... Chapter 5. Liquidation ..................................................... Division II. Professional Partnership ..................................... Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Relations with Third Parties. Management Board of the Partnership ................................ Chapter 3. Dissolution of the Partnership ........................ Division III. Limited Partnership ......................................... Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Relations with Third Parties ........................... Chapter 3. Internal Relations of the Partnership ............. Division IV. Limited Joint-Stock Partnership ...................... Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Creation of the Partnership ............................ Chapter 3. Relations with Third Parties ........................... 1–21 1–7 8–101 11–21 22–150 22–85 22–27 28–36 37–57 58–66 67–85 86–101 86–94 95–97 98–101 102–124 102–110 111–119 120–124 125–150 125–128 129–134 135–139 3 Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki .......................... Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika ....................................................... Tytuł III. Spółki kapitałowe ................................................ Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ................ Rozdział 1. Powstanie spółki ............................................ Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników ...................... Rozdział 3. Organy spółki ................................................ Oddział 1. Zarząd ........................................................ Oddział 2. Nadzór ....................................................... Oddział 3. Zgromadzenie wspólników ........................ Rozdział 4. Zmiana umowy spółki ................................... Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika ................................... Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki ..................... Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna ................. Dział II. Spółka akcyjna ........................................................ Rozdział 1. Powstanie spółki ............................................ Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy ................... Rozdział 3. Organy spółki ................................................ Oddział 1. Zarząd ........................................................ Oddział 2. Nadzór ....................................................... Oddział 3. Walne zgromadzenie ................................. kapitału zakładowego .................................... Oddział 1. Przepisy ogólne .......................................... Oddział 2. Subskrypcja akcji ........................................ Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki ...................................... Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie Rozdział 5. Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego .................................................. Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego ................... Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki ..................... Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna ................. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek ......... Dział I. Łączenie się spółek ................................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych .................. Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo- -akcyjnej ....................................................... Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych .............................................. 140–147 148–150 151–490 151–300 151–173 174–200 201–254 201–211 212–226 227–254 255–265 266–269 270–290 291–300 301–490 301–327 328–367 368–429 368–380 381–392 393–429 430–443 430–433 434–441 442–443 444–454 455–458 459–478 479–490 491–58413 491–527 491–497 498–516 5161–51619 5161–51618 4 Spis treści Chapter 4. Internal Relations of the Partnership ............. Chapter 5. Dissolution and Liquidation of the Partnership. Withdrawal of a Partner ............. Title III. Capital Companies ............................................... Division I. Limited Liability Company ................................. Chapter 1. Creation of the Company ............................... Chapter 2. Rights and Obligations of the Shareholders ... Chapter 3. The Company Governing Bodies ................... Section 1. Management Board .................................... Section 2. Supervision ................................................. Section 3. General Meeting ......................................... Chapter 4. Amendment to the Articles of Association .... Chapter 5. Expulsion of a Shareholder ............................. Chapter 6. Dissolution and Liquidation of the Company Chapter 7. Civil Liability ................................................. Division II. Joint-stock Company ......................................... Chapter 1. Creation of the Company ............................... Chapter 2. Rights and Obligations of the Shareholders ... Chapter 3. Company Governing Bodies .......................... Section 1. Management Board .................................... Section 2. Supervision ................................................. Section 3. General Assembly ....................................... Increase of the Share Capital .......................... Section 1. General Provisions ...................................... Section 2. Subscription for the Shares ......................... Section 3. Increase of the Share Capital from Company Funds ......................................... Chapter 5. Authorised Capital Contingent Increase of the Share Capital ...... Chapter 6. Reduction of the Share Capital ...................... Chapter 7. Dissolution and Liquidation of the Company Chapter 8. Civil Liability ................................................. Title IV. Merger, Division and Transformation of Companies ........................................................ Division 1. Merger of Companies ......................................... Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Merger of Capital Companies ........................ Chapter 21. Trans-border Merger of Capital Companies and Limited Joint-Stock Partnership ............ Companies .................................................. Chapter 4. Amendment to the Statutes and Ordinary Section 1. Trans-border Merger of Capital 140–147 148–150 151–490 151–300 151–173 174–200 201–254 201–211 212–226 227–254 255–265 266–269 270–290 291–300 301–490 301–327 328–367 368–429 368–380 381–392 393–429 430–443 430–433 434–441 442–443 444–454 455–458 459–478 479–490 491–58413 491–527 491–497 498–516 5161–51619 5161–51618 5 Contents Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej .............................. Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych .... Dział II. Podział spółek ......................................................... Dział III. Przekształcenia spółek ........................................... Rozdział 1. Przepisy ogólne .............................................. Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę  kapitałową ..................................................... Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę  osobową ......................................................... Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną  spółkę kapitałową .......................................... Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową .............................................. Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę  kapitałową ..................................................... Tytuł V. Przepisy karne ........................................................ Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe ........................... Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących ...................... Dział II. Przepisy przejściowe ............................................... Dział III. Przepisy końcowe .................................................. 51619 517–527 528–5501 551–58413 551–570 571–574 575–576 577–580 581–584 5841–58413 585–595 596–633 596–609 610–630 631–633 6 Spis treści Section 2. Trans-border Merger of Limited Joint-Stock Partnership .............................. Chapter 3. Merger with Participation of Partnerships ..... Division II. Division of Companies ...................................... Division III. Transformation of Companies ......................... Chapter 1. General Provisions .......................................... Chapter 2. Transformation of a Partnership into a Capital Company ......................................... Chapter 3. Transformation of a Capital Company into  a Partnership ................................................... Chapter 4. Transformation of a Capital Company into  Another Capital Company ............................. Chapter 5. Transformation of a Partnership into Another Partnership ..................................................... Chapter 6. Transformation of an Entrepreneur into a Capital Company ......................................... Title V. Criminal Provisions ................................................. Title VI. Amendments to Other Provisions, Transitional and Final Provisions ............................................. Division I. Amendments to Other Provisions ....................... Division II. Transitional Provisions ...................................... Division III. Final Provisions ................................................ 51619 517–527 528–5501 551–58413 551–570 571–574 575–576 577–580 581–584 5841–58413 585–595 596–633 596–609 610–630 631–633 7 Contents 1 ‒4 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 8 Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wspólne Zakres regulacji; rodzaje spółek1 § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązy- wanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpo- wiedzialnością i spółka akcyjna. Odesłanie do Kodeksu cywilnego W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego sto- suje się odpowiednio. Umowa spółki handlowej Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowią- zują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Słowniczek § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną; 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną; 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgro- madzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 1 Tytuły artykułów zostały dodane przez Wydawcę i nie są częścią Kodeksu. Title I. General Provisions Title I. General Provisions Division I. Common Provisions Scope of regulation, types of companies1 § 1. This Act regulates the creation, organisation, functioning, dissolu- tion, merger, division and transformation of commercial companies. § 2. Commercial companies shall include: a registered partnership, a pro- fessional partnership, a limited partnership, a limited joint-stock partner- ship, a limited liability company and a joint-stock company. Reference to the Civil Code The matters defined in Article 1 § 1 which are not regulated in this Act shall be governed by the provisions of the Civil Code. Where required by the character (nature) of the legal relationship of the commercial company, the provisions of the Civil Code shall apply accordingly. Commercial company agreement In an agreement for a commercial company, the partners or sharehold- ers undertake to pursue a common goal by making contributions and, where so provided in the articles or the statutes of the company, by other joint action. Terms § 1. The terms used in this Act shall mean: 1) a partnership – a registered partnership, a professional partnership, 2) a capital company – a limited liability company and a joint-stock 3) a single-shareholder company – a capital company in which all the 4) a dominant company – a commercial company in the case where: a limited partnership, and a limited joint-stock partnership, company, shares belong to one shareholder, a) it controls, indirectly or directly, a majority of the votes at the general meeting or the general assembly, also as pledgee or usufructuary, or in the management board of another capital company (a dependent company), also under agreements with other parties, or b) it is entitled to appoint or dismiss a majority of the members of the management board of another capital company (a dependent company) or a cooperative (a dependent cooperative), also under agreements with other parties, or 1 The article headings have been added by the Publisher and are not part of the Code. 1 ‒4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 9 4 10 Tytuł I. Przepisy ogólne c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości człon- ków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków za- rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależ- nej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7; 5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej; 6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo- wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo fun- duszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyj- nymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 8) rejestr – rejestr przedsiębiorców; 9) głosy – głosy “za”, “przeciw” lub “wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki; 10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych; 11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości; 12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinformatycznym; 13) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); Title I. General Provisions c) it is entitled to appoint or dismiss a majority of the members of the supervisory board of another capital company (a dependent company) or a cooperative (a dependent cooperative), also under agreements with other parties, or d) the members of its management board constitute more than half of the members of the management board of another capital com- pany (the dependent company) or of a cooperative (the dependent cooperative), or e) it controls, indirectly or directly, a majority of the votes in the dependent partnership or at the general meeting of the dependent cooperative, also under agreements with other parties, or f) it exerts a decisive influence on the operations of the dependent capital company or dependent cooperative, in particular based on the agreements referred to in Article 7, 5) an affiliated company – a capital company in which another com- mercial company or a cooperative controls, directly or indirectly, at least 20 per cent of the votes at the general meeting or the general assembly, also as pledgee or usufructuary, or under agreements with other parties, or which directly holds at least 20 per cent of the shares in another capital company, 6) a public company – a company in the meaning of provisions on public offering and the terms for placing financial instruments in the organ- ised system of trading and on public companies, 7) a financial institution – a bank, an investment fund, a society of invest- ment funds, an alternative investment company managed by a manager of AIC in the meaning of provisions on investment funds and man- agement of alternative investment funds that operates under a permit, and the said manager of AIC, an insurance company, a reinsurance company, a pension society, a pension fund or a brokerage house which have their seat in the Republic of Poland or in a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 8) a register – a register of entrepreneurs, 9) votes – votes ”for”, ”against” or ”abstained” cast in a vote held in accord- ance with the law, articles of association or statutes of the company, 10) an absolute majority of votes – more than half of the votes cast, 11) a financial report – financial reports in the meaning of provisions on accountancy, 12) template articles – a template of articles of association of a company that is made available through a teleinformation system, 13) a signature certified by the ePUAP trusted profile – the signature referred to in Article 3 point 15 of the Act of February 2005 on In- formatisation of Operations of Agencies Carrying Out Public Tasks (Journal of Laws of 2014, item 1114 and of 2016, item 352), 4 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. The Commercial Companies Code
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: