Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 009801 11017999 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 498
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0821-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiego kodeksu spółek handlowych, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki rosyjski, niemiecki i angielski. Niekwestionowaną zaletą nowej, profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z przepisów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KSH_ros 9/23/10 3:49 PM Page 1 Наталья Василенко – получила высшее юридическое обра- зование в России, где после стажёрской практики 10 лет работала адвокатом. В Польше занимается преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях, является присяжным переводчиком русского языка, аспиранткой Факультета права и администрации Варшавского университета. Оказывает юридические услуги во всех областях российского права. Natalia Wasilenko – studia prawnicze i aplikacj´ ukoƒczy∏a w Rosji, gdzie przez 10 lat prowadzi∏a praktyk´ adwokackà. W Polsce jest nau- czycielem akademickim, t∏umaczem przysi´g∏ym j´zyka rosyjskiego i doktorantkà na Wydziale Prawa i Administracji UW. Prowadzi kance- lari´ prawa rosyjskiego. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 Первое издание русского перевода польского кодекса хозяйственных товариществ и обществ появляется в совершенно новой серии переводов польских законов на русский, немецкий и английский языки. Неоспоримыми достоинствами новой профессиональной серии Издательства C.H. Beck являются заслуживающие доверия авторы, гарантирующие высокий стилистический и профессиональный уровень перевода, а также четкая графическая форма, облегчающая пользование положениями закона. Денис Кендзерский – выпускник Юридического Факультета Варшавского Университета, юрист, консультат по налогам и сборам. Специализируется в тематике польского налогового и хозяйственного права, международных договоров касаю- щихся избежания двойного налогообложения, а также в тематике российского и украи- нского хозяйственного и налогового права. Работал в консалтинговых фирмах и юридических канцеляриях. Автор и соавтор ряда статей по юридической и нало- говой тематике, в том числе касающихся НДС. в т с е щ б о и в т с е щ и р а в о т х ы н н е в т с й я з о х с к е д о К Pierwsze wydanie rosyjskiego t∏umaczenia polskiego kodeksu spó∏ek handlowych, uka- zujàce si´ w zupe∏nie nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyki rosyjski, niemiecki i angielski. Niekwestionowanà zaletà nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck sà renomowani autorzy, gwarantujàcy wysoki j´zykowy i merytoryczny poziom t∏umaczeƒ, a tak˝e przejrzysta szata graficzna, która u∏atwia korzystanie z przepisów. Denis K´dzierski – absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, doradca podatkowy. Specjalizuje si´ w tematyce polskiego prawa podatkowego i gospodarczego, dotyczàcej w szczególnoÊci mi´dzynarodowych umów o unika- niu podwójnego opodatkowania, jak równie˝ w dziedzinie rosyjskiego i ukraiƒskiego prawa podatkowego i gospodarczego. Pracowa∏ w firmach doradczych i kancelariach prawnych. Autor i wspó∏autor wielu artyku∏ów o tematyce prawno-podatkowej, g∏ównie w zakresie podatku VAT. h c y w o l d n a h k e ∏ ó p s s k e d o K Cena 169 z∏ е и н а д з и е о н ч ы з я у в Д e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W Кодекс Кодекс хозяйственных хозяйственных товариществ товариществ и обществ и обществ Kodeks spó∏ek Kodeks spó∏ek handlowych handlowych T∏umaczenie Denis K´dzierski Korekta j´zykowa i merytoryczna Natalia Wasilenko Приоритетом новой серии переводов польских законов на русский язык является качество и чита- бельность перевода, а также его высокий профес- сиональный уровень. Поэтому каждый публикуе- мый нами текст многократно и в разных аспектах проверяется лицами, которые владеют русским языком как родным. Вместе с тем, наши консуль- танты являются профессионалами в данной обла- сти российской юридической практики. Priorytetem nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk rosyjski jest poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod ro˝nymi kàtami weryfikowany przez osoby w∏adajàce rosyjskim jako j´zykiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponujà jednoczeÊnie doÊwiadcze- niem zawodowym zdobytym w rosyjskim Êrodo- wisku prawniczym. KSH_ros_str 9/10/10 12:18 PM Page 1 Кодекс хозяйственных товариществ и обществ Kodeks spó∏ek handlowych KSH_ros_str 9/10/10 12:18 PM Page 2 T∏umaczenie Denis K´dzierski Korekta j´zykowa i merytoryczna Natalia Wasilenko KSH_ros_str 9/10/10 12:18 PM Page 3 е и н а д з и е о н ч ы з я у в Д e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W Кодекс хозяйственных товариществ и обществ Kodeks spó∏ek handlowych WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Kodeks spółek handlowych Кодекс хозяйственных товариществ и обществ Stan prawny: / Действующая редакция по состоянию на: 03.08.2009 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i między- narodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Защита авторских прав: переводы текстов законов, а также их обработка в действующую редакцию содержащую последние изменения, защища- ются польским и международным авторским правом. Эта защита рас- пространяется также на добавленные Издательством заголовки статей, а также примечания и редакционную обработку. Redaktor prowadzący: Anna Wieczorek Redakcja: Valeria Bekish Korekta: Tatiana Kozhukhova Projekt okładki: Maryna Wiśniewska © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-0821-0 Spis treści / Содержание Wstęp ................................................................ VI Введение ............................................................. VII Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. .......... 2 Кодекс хозяйственных товариществ и обществ от 15 сентября 2000 г. ............................................... 3 V Wstęp Tłumaczenie Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) jest pierwszym z serii tłumaczeń polskich ustaw na język rosyjski. Publikacja ta przezna- czona jest dla polskich prawników i  przedsiębiorców, współpracujących z kontrahentami z terenów byłego Związku Radzieckiego, przedsiębior- ców rosyjskojęzycznych, którzy chcieliby się dowiedzieć na jakich zasadach działają spółki handlowe w Polsce, oraz tłumaczy. Tłumacz starał się wykorzystać w przekładzie specjalistyczne termi- ny prawne, stosowane w rosyjskich ustawach dotyczących spółek hand- lowych. W związku z tym nazwę ustawy „Kodeks spółek handlowych” przetłumaczono jako Кодекс хозяйственных товариществ и обществ, a nie jako Кодекс торговых обществ. Wyjaśnienia wymaga również tłu- maczenie terminu „odpowiednie stosowanie prawa” lub identyczny jemu związek wyrazowy „przepisy prawa stosuje się odpowiednio”, które w tej publikacji przetłumaczono jako в части, не противоречащей. Dosłowny przekład tej frazy z  wykorzystaniem terminu: соответственно nie jest trafny, gdyż wyraz соответственно w  prawie rosyjskim oznacza odesłanie do konkretnej normy prawnej i nie oddaje istoty polskiej insty- tucji prawnej „odpowiedniego stosowania prawa”. W  tekście rosyjskim termin „Dziennik Ustaw” przetłumaczono jako Собрание законодатель- ства Республики Польша (w skrócie: Собр.закон.РП), ponieważ dzien- nik ten jest odpo wiednikiem urzędowego publikatora rosyjskich aktów normatywnych – Собрание законодательства Российской Федерации. Pozostałe kwestie odnośnie do wykorzystanej podczas tłumaczenia ter- minologii rosyjskiej zostały wyjaśnione w formie uwag i komentarzy umie- szczonych w przypisach dolnych wraz z zaznaczeniem ich autorstwa. Denis Kędzierski Warszawa, lipiec 2010 VI Введение Перевод Кодекса хозяйственных товариществ и обществ (КХТиО) первый из серии переводов польских законов на русский язык. Эта публикация рекомендуется для пользования польскими юристами и предпринимателями, сотрудничающими с партнерами из государств, входивших в состав бывшего Советского Союза, предназначена также для русскоязычных предпринимателей, которые хотели бы узнать согласно каким правилам действуют хозяйственные товарищества и общества в Польше, а также для переводчиков русского языка. Переводчик данного Кодекса использовал при переводе специальную юридическую терминологию, применяемую в российском законода- тельстве о хозяйственных товариществах и обществах. В связи с этим название закона Kodeks spółek handlowych переведено как „Кодекс хозяй- ственных товариществ и обществ”, а не как дословный перевод „Кодекс торговых обществ”. Выяснения требует также перевод словосочетания odpowiednie stosowanie prawa или идентичного ему словосочетания przepisy prawa stosuje się odpowiednio, которое в этой публикации пере- водится как „в части, не противоречащей”. Дословный перевод этого словосочетания с использованием термина „соответственно” неудачен, так как слово „соответственно” в российском праве предполагает ссылку на конкретную юридическую норму и не передает сути польской юри- дической нормы odpowiednie stosowanie prawa. Также, в русском тексте Dziennik Ustaw переведен как „Собрание законодательства Республики Польша” (в сокращении „Собр.закон.РП”), поскольку это издание яв- ляется аналогом официального публикатора российских нормативных актов – „Собрание законодательства Российской Федерации”. Остальные вопросы в отношении используемой во время перевода российской терминологии были выяснены в форме замечаний и ком- ментариев помещенных в примечаниях в конце страницы с указанием их авторства. Денис Кендзерский Варшава, июль 2010 VII Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Кодекс хозяйственных товариществ и обществ от 15 сентября 2000 г. (Собрание законодательства Республики Польша: 2000 г., № 94, поз. 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. 2001 Nr 102, poz. 1117; Dz.U. 2003 Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276; Dz.U. 2005 Nr 132, poz. 1108, Nr 184, poz. 1539, Nr 183, poz. 1538; Dz.U. 2006 Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540; Dz.U. 2008 Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547; Dz.U. 2009 Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 104, poz. 860) Spis treści Tytuł I. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1‒21 Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1‒7 Dział II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8‒101 Dział III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11‒21 Tytuł II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22‒150 Dział I. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22‒85 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22‒27 Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. . . . . . . . . . . . 28‒36 Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . 37‒57 Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58‒66 Rozdział 5. Likwidacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67‒85 Dział II. Spółka partnerska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86‒101 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86‒94 Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95‒97 Rozdział 3. Rozwiązanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . 98‒101 Dział III. Spółka komandytowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102‒124 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102‒110 Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. . . . . . . . . . . . 111‒119 Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . 120‒124 Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna. . . . . . . . . . . . . . . 125‒150 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125‒128 Rozdział 2. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129‒134 2 Кодекс хозяйственных товариществ и обществ от 15 сентября 2000 г. (Собр. Закон. РП 2000 г., № 94, поз. 1037) (изм.: Собр. Закон. РП 2001 № 102, поз. 1117; Собр. Закон. РП 2003 № 49, поз. 408, № 229, поз. 2276; Собр. Закон. РП 2005 № 132, поз. 1108, № 184, поз. 1539, № 183, поз. 1538; Собр. Закон. РП 2006 № 133, поз. 935, № 208, поз. 1540; Собр. Закон. РП 2008 № 86, поз. 524, № 118, поз. 747, № 217, поз. 1381, № 231, поз. 1547; Собр. Закон. РП 2009 № 13, поз. 69, № 42, поз. 341, № 104, поз. 860) Содержание Раздел I. Основные положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 Подраздел I. Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7 Подраздел II. Хозяйственные товарищества. . . . . . . . . . . 8–101 Подраздел III. Хозяйственные общества . . . . . . . . . . . . . . 11–21 Раздел II. Хозяйственные товарищества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–150 Подраздел I. Полное товарищество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–85 Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–27 Глава 2. Отношения с третьими лицами . . . . . . . . . 28–36 Глава 3. Отношения внутри товарищества . . . . . . . 37–57 Глава 4. Ликвидация товарищества и выбытие участника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58–66 Глава 5. Ликвидация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67–85 Подраздел II. Партнёрское товарищество . . . . . . . . . . . . 86–101 Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86–94 Глава 2. Отношения с третьими лицами. Правление товарищества . . . . . . . . . . . . . . . 95–97 Глава 3. Ликвидация товарищества . . . . . . . . . . . . . 98–101 Подраздел III. Товарищество на вере (Коммандитное товарищество). . . . . . . . . 102–124 Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102–110 Глава 2. Отношения с третьими лицами . . . . . . . . . 111–119 Глава 3. Отношения внутри товарищества . . . . . . . 120–124 Подраздел IV. Коммандитно-акционерное товари- щество (акционерная коммандита) . . . . . 125–150 Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125–128 Глава 2. Образование товарищества . . . . . . . . . . . . . 129–134 3 Spis treści Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich. . . . . . . . . . . . 135‒139 Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki . . . . . . . . . . 140‒147 Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . 148‒150 Tytuł III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151‒490 Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . 151‒300 Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151‒173 Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . 174‒200 Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201‒254 Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201‒211 Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212‒226 Oddział 3. Zgromadzenie wspólników . . . . . . . 227‒254 Rozdział 4. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . 255‒265 Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . 266‒269 Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki. . . . . . . . 270‒290 Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . 291‒300 Dział II. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301‒490 Rozdział 1. Powstanie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301‒327 Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . 328‒367 Rozdział 3. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368‒429 Oddział 1. Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368‒380 Oddział 2. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381‒392 Oddział 3. Walne zgromadzenie . . . . . . . . . . . . 393‒429 Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . 430‒443 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . 430‒433 Oddział 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . 434‒441 Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki. . . . 442‒443 Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego . . . . 444‒454 Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego . . . . . . 455‒458 Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki. . . . . . . . 459‒478 Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna . . . . . 479‒490 Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . 491‒584 Dział I. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491‒527 4 Содержание Глава 3. Отношения с третьими лицами . . . . . . . . . 135–139 Глава 4. Отношения внутри товарищества . . . . . . . 140–147 Глава 5. Прекращение деятельности и ликвидация товарищества. Выбытие участника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–150 Раздел III. Хозяйственные общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–490 Подраздел I. Общество с ограниченной ответственностью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–300 Глава 1. Учреждение общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–173 Глава 2. Права и обязанности участников. . . . . . . . 174–200 Глава 3. Органы общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201–254 Подглава 1. Правление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201–211 Подглава 2. Надзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212–226 Подглава 3. Общее собрание участников. . . . 227–254 Глава 4. Изменение учредительного договора общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255–265 Глава 5. Исключение участника . . . . . . . . . . . . . . . . . 266–269 Глава 6. Прекращение существования общества и ликвидация общества . . . . . . . 270–290 Глава 7. Гражданско-правовая ответственность . . . 291–300 Подраздел II. Акционерное общество . . . . . . . . . . . . . . . . 301–490 Глава 1. Учреждение общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301–327 Глава 2. Права и обязанности акционеров . . . . . . . 328–367 Глава 3. Органы общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368–429 Подглава 1. Правление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368–380 Подглава 2. Надзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381–392 Подглава 3. Общее собрание . . . . . . . . . . . . . . . 393–429 Глава 4. Изменение устава и обычное увеличение уставного капитала . . . . . . . . . 430–443 Подглава 1. Основные положения . . . . . . . . . . 430–433 Подглава 2. Подписка на акции. . . . . . . . . . . . . 434–441 Подглава 3. Увеличение уставного капитала за счёт средств общества . . . . . . . 442–443 Глава 5. Целевой капитал. Условное увеличение уставного капитала . . . . . . . . . 444–454 Глава 6. Уменьшение уставного капитала . . . . . . . . 455–458 Глава 7. Прекращение деятельности и ликвидация общества . . . . . . . . . . . . . . . . 459–478 Глава 8. Гражданско-правовая ответственность. . . 479–490 Раздел IV. Слияние (присоединение), разделение (выделение и иные формы разделения) и преобразование обществ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491–584 Подраздел I. Слияние (присоединение) обществ. . . . . . . 491–527 5 Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491‒497 Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych . . . . . . 498‒516 Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . 5161‒51619 spółek kapitałowych. . . . . . . . . . . . . 5161‒51618 spółki komandytowo-akcyjnej . . . . . 51619 Oddział 1. Transgraniczne łączenie się Oddział 2. Transgraniczne łączenie się Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517‒527 Dział II. Podział spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528‒550 Dział III. Przekształcenia spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551‒584 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551‒570 Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową . . . . . . . . . . . . . . . . 571‒574 Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575‒576 Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową . . . . . . . . . . . . 577‒580 Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową . . . . . . . . . . . . . . 581‒564 Tytuł V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585‒595 Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596‒633 Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących. . . . . . . . . . 596‒609 Dział II. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610‒630 Dział III. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631‒633 6 Содержание Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491–497 Глава 2. Слияние (присоединение) хозяйственных обществ . . . . . . . . . . . . . . . . 498–516 Глава 21. Трансграничное слияние хозяйственных обществ и коммандитно-акционерного товарищества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5161–51619 Подглава 1. Трансграничное слияние (присоединение) хозяйственных обществ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5161–51618 Подглава 2. Трансграничное слияние (присоединение) коммандитно- акционерного товарищества. . . . 51619 Глава 3. Слияние (присоединение) с участием хозяйственных товариществ . . . . . . . . . . . . 517–527 Подраздел II. Разделение (выделение и иные формы разделения) обществ . . . . . . . . . . . . 528–550 Подраздел III. Преобразование обществ . . . . . . . . . . . . . . 551–584 Глава 1. Основные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551–570 Глава 2. Преобразование хозяйственного товарищества в хозяйственное общество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571–574 Глава 3. Преобразование хозяйственного общества в хозяйственное товарищество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575–576 Глава 4. Преобразование хозяйственного общества в другое хозяйственное общество. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577–580 Глава 5. Преобразование хозяйственного товарищества в другое хозяйственное товарищество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581–564 Раздел V. Уголовно-правовая ответственность . . . . . . . . . . . . . 585–595 Раздел VI. Изменения в действующих положениях, переходные положения и заключительные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596–633 Подраздел I. Изменения в действующих положениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596–609 Подраздел II. Переходные положения . . . . . . . . . . . . . . . . 610–630 Подраздел III. Заключительные положения . . . . . . . . . . . 631–633 7 Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy wspólne Zakres regulacji; rodzaje spółek § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązy- wanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną od- powiedzialnością i spółka akcyjna. Odesłanie do Kodeksu cywilnego W sprawach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosu- je się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (na- tura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Umowa spółki handlowej Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowią- zują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. 1–3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 8 Раздел I. Основные положения Раздел I. Основные положения Подраздел I. Общие положения Сфера регулирования; виды товариществ и обществ § 1. Настоящий Кодекс регулирует создание, организацию, функциони- рование, ликвидацию, слияние (присоединение)1, разделение и преоб- разование хозяйственных товариществ и обществ. § 2. Хозяйственными товариществами и обществами являются: полное товарищество, партнёрское товарищество, коммандитное товарищество (товарищество на вере), коммандитно-акционерное товарищество, общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество. Отсылка к Гражданскому кодексу К рассматриваемым в § 1 ст. 1 отношениям в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяются положения Гражданского кодекса. Если характер правового отношения, участником которого является хозяйственное товарищество (общество), требует этого, положения Гражданского кодекса применяются в части, не противоречащей на- стоящему Кодексу2. Учредительный договор хозяйственного товарищества (общества) Заключение участниками либо акционерами хозяйственного товарище- ства (общества) учредительного договора выражает их обязательство стремиться к достижению общей цели посредством внесения вкладов, а также, если это предусмотрено учредительным договором либо уста- вом товарищества (общества), посредством взаимодействия другим указанным ими способом. 1 По мнению Н. Василенко: в отличие от ст. 57 ГК РФ, предусматривающей возмож- ность реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разде- ления, выделения, преобразования, настоящий Кодекс предусматривает возмож- ность слияния в  форме присоединения одного общества к  другому или в  форме создания нового общества, т.е. присоединение является формой слияния. 2 По мнению Н. Василенко: Законодатель использует в этой и некоторых последую- щих статьях понятие „соответственное применение” положения закона, что можно рассматривать как предусмотренную законом разновидность аналогии закона, а точ- нее – разновидность субсидиарного применения положений закона, с конкретной национальной особенностью, основанной на легитимной допустимости толкования при таком применении; „применяется соответственно” чаще всего на практике озна- чает толковательное применение положения, к которому произведена отсылка, т.е. его применение с модификацией, учитывающей конкретную ситуацию. 1–3 Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 9 Tytuł I. Przepisy ogólne Słowniczek § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandy- tową i spółkę komandytowo-akcyjną, 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spół- kę akcyjną, 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza, 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki ka- pitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z in- nymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależ- nej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie po- rozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków za- rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spół- ce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej za- leżnej albo spółdzielni zależnej, w  szczególności na podstawie umów określonych w art. 7, 4 Art. 4 10 Раздел I. Основные положения Словарь понятий § 1. Понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют следующие значения: 1) хозяйственное товарищество – полное товарищество, партнёрское товарищество, коммандитное товарищество (товарищество на вере) и коммандитно-акционерное товарищество, 2) хозяйственное общество – общество с ограниченной ответственно- стью и акционерное общество, 3) общество с единственным участником – хозяйственное общество, в котором все доли либо акции принадлежат одному участнику либо акционеру, 4) преобладающее общество3 – хозяйственное товарищество (общество) в случае, когда оно: а) прямо или косвенно располагает большинством голосов на общем собрании участников либо акционеров, также в качестве залогодержателя либо личного пользовладельца (узуфруктария)4, или в правлении другого хозяйственного общества (зависимого общества), также на основании соглашений с другими лицами, или b) имеет право назначения или отзыва большинства членов прав- ления другого хозяйственного общества (зависимого общества) либо кооператива (зависимого кооператива), также на основании соглашений с другими лицами, или c) имеет право назначения или отзыва большинства членов наблю- дательного совета другого хозяйственного общества (зависимого общества) либо кооператива (зависимого кооператива), также на основании соглашений с другими лицами, или d) члены его правления составляют более чем половину членов правления другого хозяйственного общества (зависимого обще- ства) либо кооператива (зависимого кооператива), или e) прямо или косвенно располагает большинством голосов в зави- симом товариществе или на общем собрании зависимого коопе- ратива, также на основании соглашений с другими лицами, или f) оказывает решающее влияние на деятельность зависимого хозяй- ственного общества либо зависимого кооператива, в частности, на основании договоров, предусмотренных ст. 7, 3 Данное положение касается признаков аффилированности (Н. Василенко). 4 Действующему российскому законодательству неизвестно понятие римского пра- ва „узуфрукт”, и оно не содержит его определения. Право личного пользовладения (лат. ususfructus, узуфрукт) – ограниченное вещное право личного характера, в силу которого лицо владеет и пользуется вещью в соответствии с ее назначением (в дан- ном случае – долями либо акциями), с извлечением доходов, с сохранением целост- ности и назначения вещи (Н. Василенко). 4 Ст. 4 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: