Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 005965 13637289 na godz. na dobę w sumie
Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich - ebook/pdf
Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2328-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

„Tematyka podjęta w pracy jest stale aktualna, chociaż samo zjawisko kohabitacji rozwija się zauważalnie od lat 60. XX wieku. Niemniej rozpowszechnianie kohabitacji rządzi się prawami regulowanymi przez warunki społeczne i kulturowe państw. Kohabitacja jako zjawisko budzi ogromne zainteresowanie w całym świecie, prognozy wskazują na tendencje wzrostowe. Niewątpliwym walorem pracy są badania porównawcze przeprowadzone w dwóch państwach – Słowacji i Polsce. Jak wiadomo, z przyczyn technicznych, takie badania na ogół są nie do wykonania. Autorka pracy jak się okazuje poradziła sobie i badania przeprowadziła.” (Z recenzji prof. dr hab. Anny Kwak).

Postępujące procesy indywidualizacji, sekularyzacji i emancypacji oraz dążenie młodych ludzi do samorealizacji i osiągnięcia sukcesów w życiu zawodowym sprawia, że życie w związku kohabitacyjnym staje się coraz bardziej popularną, społecznie akceptowaną oraz coraz częściej wybieraną formą życia.

Książka skierowana jest do studentów i pracowników nauk społecznych (np. socjologów i pedagogów), a także młodzieży oraz ich rodziców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

100 95 75 25 5 0 1 KOHABITACJA w Polsce i na S³owacji STUDIUM SOCJOLOGICZNE W ŒRODOWISKACH STUDENCKICH 2 NR 3253 KATARZYNA JUSZCZYK-FRELKIEWICZ 3 KOHABITACJA w Polsce i na S³owacji STUDIUM SOCJOLOGICZNE W ŒRODOWISKACH STUDENCKICH Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 4 Redaktor serii: Socjologia Wojciech Świątkiewicz Recenzent Anna Kwak Badania empiryczne zostały przeprowadzone dzięki Stypendium Wyszehradzkiemu uzyskanemu przez autorkę. Redaktor: Mariola Massalska Projektant okładki: Ewa Beniak-Haremska Redaktor techniczny: Małgorzata Pleśniar Korektor: Marzena Marczyk Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-327-4 (wersja papierowa) ISBN 978-83-8012-328-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 22,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 60 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław 5 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1 Przemiany małżeństwa i rodziny w ponowoczesnym świecie . . . . . . . 1.1. Przemiany społeczno-kulturowych wzorców rodziny . . . . . . . . . . 1.1.1. Przemiany rodziny na przestrzeni lat oraz ich determinanty . . . . 1.1.2. Nowe sposoby definiowania rodziny. . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Zmiany w funkcjach realizowanych przez rodzinę . . . . . . . . 1.1.4. Wskaźniki demograficzne jako realne odzwierciedlenie przemian ro- dziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.5. Kryzys rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zmiana ról, obowiązków i preferencji kobiet i mężczyzn we współczesnej rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Obecność indywidualizmu w wybranych sferach życia jednostki . . . . . 1.4. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świe- cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 15 23 28 31 39 43 46 49 Rozdział 2 Kohabitacja: dynamika rozwoju zjawiska w wybranych krajach Europy . . 2.1. Podstawy teoretyczne zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Definiowanie zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Przyczyny wyboru życia w związku kohabitacyjnym . . . . . . . 2.1.3. Podobieństwa i różnice między kohabitacją a małżeństwem . . . . 2.2. Rozwój zjawiska kohabitacji w wybranych krajach UE . . . . . . . . . 2.3. Dyfuzja zjawiska kohabitacji — perspektywa makro- i mikrospołeczna . . 2.4. Związki kohabitacyjne w Polsce i na Słowacji . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Skala kohabitacji oraz struktura kohabitantów na Słowacji. . . . . 2.4.2. Skala kohabitacji oraz struktura kohabitantów w Polsce . . . . . . 57 57 57 66 70 73 77 83 83 93 2.5. Prawne regulacje związków kohabitacyjnych w wybranych krajach Europy. 103 6 Spis treści Rozdział 3 Analiza porównawcza demograficznych i socjokulturowych cech społe- czeństw polskiego i słowackiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Demograficzna struktura a dynamika zawierania małżeństw w społeczeństwie polskim i słowackim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Charakterystyka kulturowych cech społeczeństw polskiego i słowackiego w kontekście wartości rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Struktura wykształcenia Polaków i Słowaków i jego dynamika jako składnik rozwoju społecznego krajów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Współczesne modele kultury społeczeństw polskiego i słowackiego . . . . Rozdział 4 Założenia metodologiczne badań nad świadomością środowiska studenc- kiego wobec zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Charakterystyka badań, ich przedmiot i cele . . . . . . . . . . . . . 4.2. Problemy badawcze i hipotezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Zmienne i ich wskaźniki 4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Organizacja, przebieg i charakterystyka terenu badań . . . . . . . . . . 4.6. Charakterystyka badanej młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 109 119 132 135 140 140 141 142 144 146 148 Rozdział 5 Kohabitacja w świadomości studentów na tle przemian życia rodzinnego . 153 5.1. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym . . . . . . . . . 153 159 5.2. Stosunek studentów do zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . . . . . 165 5.3. Oceny kohabitacji jako konkurencji dla związku małżeńskiego . . . . . 170 5.4. Powody życia w związku kohabitacyjnym . . . . . . . . . . . . . . 176 5.5. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . 5.6. Znaczenie instytucji małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 190 5.7. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem . . . . . . 196 . . . . . . . . . 5.8. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej 5.9. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych . . . . . . . . 201 5.10. Hierarchia deklarowanych wartości studentów polskich i słowackich — po- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dobieństwa i różnice 206 Rozdział 6 Praktyki kohabitacyjne w środowisku studenckim . . . . . . . . . . . . 6.1. Oceny kohabitacji jako konkurencji dla związku małżeńskiego . . . . . . 6.2. Powody życia w związku kohabitacyjnym . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Spełnienie życiowe a kohabitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Plany na przyszłość związane z legalizacją związku . . . . . . . . . . 6.5. Legalizacja związków kohabitacyjnych w opiniach studentów . . . . . . 6.6. Najważniejsze wartości uznawane przez studentów. . . . . . . . . . . 6.7. Znaczenie instytucji małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 214 216 217 218 219 219 220 Spis treści 7 Rozdział 7 Kohabitacja w opiniach polskich i słowackich ekspertów . . . . . . . . 7.1. Oceny kohabitacji jako konkurencji dla związku małżeńskiego . . . . . . 7.2. Znaczenie instytucji małżeństwa dla Polaków i Słowaków. . . . . . . . 7.3. Stosunek społeczeństwa do zjawiska kohabitacji . . . . . . . . . . . . 7.4. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji w Polsce i na Słowacji 7.5. Opinie społeczeństwa polskiego i słowackiego na temat wspólnego zamiesz- kania pary przed ślubem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 7.6. Społeczne poglądy na temat legalizacji związków kohabitacyjnych . . . . 231 223 223 225 227 228 Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Spis tabel, wykresów, map i rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 264 9 Wstęp Przemiany, jakim podlega życie rodzinne1, nabierają coraz większego wy- miaru obejmującego swym zasięgiem nie tylko sposoby myślenia o rodzinie, ale przede wszystkim dynamikę zmiany kształtu czy też sposobu formowania rodzi- ny. Zmiany obejmują także świat wartości ludzi, który w dużym stopniu przy- czynia się do kształtowania podejmowanych decyzji na różnym szczeblu budo- wania lub reorganizowania rodziny, niezależnie od regionalnych zróżnicowań warunków życia. Współczesna rodzina kurczy się jako najmniejsza, a zarazem najważniejsza cząstka życia społecznego2. Obecnie przemiany te dotyczą nie tylko struktury rodzin, ale również pozycji i roli kobiety oraz mężczyzny w ro- dzinie. Zmiany więzi i relacji tworzonych między partnerami czy małżonkami zorientowane są na wysoką ich osobową jakość, wynikają bowiem z postę- pującego procesu indywidualizacji życia jednostek, które w coraz większym stopniu podejmują działania zorientowane na siebie, z naciskiem na autonomię, samorealizację i zaspokojenie potrzeb emocjonalnych oraz seksualnych, a w tle również materialnych. W całym tym procesie współczesnych przemian bar- dzo ważną rolę odgrywa zjawisko kohabitacji3, które jako alternatywna forma 1 Zob.: A. KWAK: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa, Wydaw- nictwo Akademickie „Żak”, 2005; K. SLANY: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków, NOMOS, 2006; Z. TYSZKA: Rodzina we współczesnym świe- cie. Poznań, Wydawnictwo naukowe UAM, 2002; Z. TYSZKA: Rodzina współczesna — jej geneza i kierunki przemian. W:Rodzina współczesna. Red. M. ZIEMSKA. Warszawa, Wydawnictwo Uni- wersytetu Warszawskiego, 2001; T. SZLENDAK: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowa- nie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 2 W. ŚWIĄTKIEWICZ: Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raport. Katowice, Instytut Górnośląski, 1998, s. 10. 3 Zob.: K. KIERNAN: Cohabitation in Western Europe: Trends, Issues and Implications. In: Just Living Together. Implications of Cohabitation on Families, Children, and Social Policy. Red. A. BOOTH, A.C. CROUTER. The Pennsylvania State University 2002; K. SLANY: Alternatywne for- my życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków, NOMOS, 2006; F. PRIOUX: Cohabitation, marriage and separation: contrasts in Europe. W: „Population Societies” 2006, 10 Wstęp życia małżeńsko-rodzinnego staje się coraz bardziej popularną, społecznie ak- ceptowaną i coraz częściej wybieraną formą życia, szczególnie przez młode po- kolenie. Kohabitacja wydaje się być typem związku coraz bardziej pożądanym z uwagi na niosące ze sobą cechy charakterystyczne, które dla wielu młodych ludzi są bardzo atrakcyjne, dlatego coraz większa liczba ludzi decyduje się na aranżowanie życia właśnie w taki nieformalny sposób, podążając za realizacją coraz bardziej zindywidualizowanych wartości. Kohabitacja niesie ze sobą zmiany postrzegania rodziny, wypełniania przez nią funkcji, relacji partnerskich oraz zmiany podziału ról. Coraz większa liczba par rezygnuje z zawarcia małżeństwa lub odkłada tę jakże ważną decyzję ży- ciową na później, na rzecz życia w związku kohabitacyjnym, co pociąga za sobą wiele konsekwencji i skutków, które znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach zachowań społecznych oraz demograficznych. Konsekwencje te do- tyczą między innymi zmniejszającej się liczby osób zawierających pierwsze małżeństwo oraz wzrostu wieku zawarcia małżeństwa, wzrostu wskaźnika roz- wodów, mniejszej dzietności, wzrostu urodzeń dzieci poza związkiem małżeń- skim, co z kolei będzie m.in. wywierać nacisk na zmiany w polityce rodzinnej i społecznej. Zmiany te przyczynią się do starzenia się społeczeństw, co z kolei poskutkuje likwidacją części żłobków, przedszkoli, szkół (podstawowych, gim- nazjalnych, liceów), uczelni wyższych z powodu coraz mniejszej liczby dzieci, a to następnie wpłynie na wzrost stopy bezrobocia. Skutki, jakie wywołuje zja- wisko kohabitacji, które sprzyja indywidualizacji, autonomii i dążeniu do osiągnięcia sukcesu i samorealizacji, nie przekładają się tylko na osobiste pisa- nie scenariuszy życiowych jednostek, ale przede wszystkim mają niebagatelny wpływ na kreowanie scenariuszy całego społeczeństwa. Dlatego wykazujące tendencję wzrostową zjawisko kohabitacji skłania do dokładnej analizy, stworze- nia diagnozy i prognozy poprzez przeprowadzenie badań empirycznych i jako- ściowych w Polsce i na Słowacji — w krajach, w których badań na ten temat jest niewiele oraz nie istnieje żadne empiryczne studium porównawcze tego zja- wiska społecznego tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Biorąc pod uwagę bieżące trendy aranżowania życia rodzinnego, żywię prze- konanie, że dyskutowany temat nawiązuje do ważnych bieżących zagadnień sfery życia rodzinnego oraz do zjawiska, które zdaje się wpisywać na stałe do ota- czającej rzeczywistości społecznej. Wybrana problematyka jest bardzo aktualna, gdyż istnieje potrzeba ciągłego, systematycznego diagnozowania przemian życia rodzinnego, w tym zjawiska kohabitacji. Skala zjawiska kohabitacji stale rośnie, V. 422, s. 1—4 Za: E. PRUSIŃSKA: Związki kohabitacyjne — charakterystyka zjawiska. W:Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Red. J. KWAŚNIEWSKI. Warszawa, Uni- wersytet Warszawski, 2008, s. 106; J. THROST: A Renewed Social Institution: Non-marital Coha- bitation. W: “Acta Sociologica” 1978, nr 21; T. NAZIO: Cohabitation, Family and Society. New York, Rutledge, 2008. Wstęp 11 zatem nadal istnieje zapotrzebowanie na przeprowadzenie badań na dużą skalę. Brak jest w literaturze przedmiotu również analizy porównawczej opinii studen- tów z dwóch krajów z Unii Europejskiej (Polski i Słowacji) na ten temat. Są to opinie osób, które czynnie uczestniczą w badanym zjawisku i ich opinia wynika z doświadczeń życia codziennego. Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze stanowią podłoże zaprojektowanych eksploracji badawczych, czwarty zawiera założenia metodologiczne badań. Natomiast w rozdziałach piątym, szóstym i siódmym została przedstawiona analiza uzyskanych wyników. W rozdziale pierwszym w oparciu o literaturę interdyscyplinarną przedsta- wione zostały przemiany rodziny na przestrzeni lat oraz ich determinanty, a tak- że nowe sposoby definiowania rodziny. Scharakteryzowane zostały wskaźniki demograficzne, które są realnym odzwierciedleniem przemian w życiu rodzin- nym. W tym rozdziale został poruszony temat dotyczący kryzysu rodziny, jaki dotyka tę najważniejszą cząstkę życia społecznego, zmiany ról, obowiązków i preferencji kobiet i mężczyzn we współczesnej rodzinie oraz procesu indywi- dualizacji i dążenia do autonomii, które ukierunkowują jednostkę na osiąganie sukcesu, i osiąganie życiowej satysfakcji. W rozdziale tym zaprezentowane zostały wybrane alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, które w ponowoczesnym świecie stają się coraz bardziej powszechne. realizowanie kariery zawodowej Rozdział drugi koncentruje się wokół dynamiki rozwoju zjawiska kohabita- cji w wybranych krajach Europy. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały sposoby definiowania kohabitacji, przyczyny wyboru życia w związku kohabitacyjnym oraz podobieństwa i różnice między kohabitacją a małżeń- stwem. Następnie został opisany rozwój zjawiska kohabitacji w wybranych kra- jach UE oraz proces dyfuzji tego zjawiska społecznego. Charakterystyce zostały poddane związki kohabitacyjne w Polsce i na Słowacji. Wspomniana część książki została wzbogacona o prawne regulacje związków kohabitacyjnych w wybranych krajach Europy. Rozdział trzeci stanowi analizę porównawczą demograficznych i socjokultu- rowych cech rodziny w społeczeństwie polskim i słowackim. Rozdział ten za- wiera charakterystykę struktury demograficznej i przedstawia dynamikę zawie- rania małżeństw w badanych społeczeństwach. Przedstawiona została także charakterystyka kulturowych cech w kontekście wartości rodziny oraz struktura wykształcenia Polaków i Słowaków i jego dynamika jako składnik rozwoju społecznego krajów. Rozdział ten został wzbogacony o współczesne modele kultury społeczeństwa polskiego i słowackiego. W czwartym rozdziale przedstawione zostały założenia metodologiczne ba- dań. Zaprezentowano cel badań, problemy badawcze oraz wykorzystane metody, techniki i narzędzia badawcze, które posłużyły do znalezienia odpowiedzi na postawione pytania, a także przedstawiono procedurę badawczą. 12 Wstęp Analizy i prezentacji uzyskanych w toku badań wyników dokonano w roz- działach piątym, szóstym i siódmym. W rozdziale piątym została przedstawiona analiza danych statystycznych otrzymanych w wyniku przeprowadzenia ankiety wśród studentów z Polski i ze Słowacji. Zaprezentowane podrozdziały stanowią odpowiedzi na kolejne szczegółowe pytania badawcze i skupione są wokół zja- wiska kohabitacji w świadomości studentów na tle przemian życia rodzinne- go. Podrozdziały niniejszego rozdziału zawierają osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym przez badanych studentów, stosunek studentów do zjawiska kohabitacji, oceny kohabitacji jako konkurencji dla związku małżeń- skiego, powody życia w związku kohabitacyjnym, czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji oraz znaczenie instytucji małżeństwa dla badanych studentów. Analizie zostały poddane także opinie na temat wspólnego zamiesz- kania pary przed ślubem, poglądy dotyczące odpowiedniego momentu rozpo- częcia inicjacji seksualnej oraz opinie studentów na temat legalizacji związków kohabitacyjnych. Z kolei rozdział szósty zawiera analizę wywiadów przeprowadzonych ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Konstan- tyna Filozofa w Nitrze, którzy żyli w związku kohabitacyjnym. Rozdział ten za- wiera odpowiedzi na pytania dotyczące zjawiska kohabitacji, które w głównej mierze skupiają się na uzyskaniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Rozdział siódmy stanowi analizę wywiadów przeprowadzonych z eksperta- mi z socjologii rodziny z Polski i ze Słowacji. Wywiady eksperckie przyczyniły się do szerszego zrozumienia kierunku rozwoju zjawiska kohabitacji, a także do zrozumienia przemian życia rodzinnego w badanych krajach. Eksperci odpowie- dzieli na kilkanaście pytań. Analizie zostały poddane odpowiedzi na wybrane pytania, które w najwyższym stopniu opisały i przedstawiały diagnozę zjawiska kohabitacji w Polsce i na Słowacji. Pracę zamyka bibliografia wykorzystana w konstruowaniu podstawy teore- ich tycznej badań, projektu metodologicznego badań oraz przy interpretacji wyników. 253 Indeks nazwisk A Abrams Lynn 75 Adamski Franciszek 15, 17, 22, 23, 24, 28, 30 Ambert Anne-Marie 63 Appelt Karolina 22 Arber Sara 52, 53 Atkinson Anthony Barnes 117 Axinn William G 37, 58, 70, 72 Åberg Yvonne 77 B Babiński Grzegorz 144, 145, 146 Bahr S.J. 82 Baker Maureen 27, 55 Baniak Józef 83, 166, 196 Barber Jennifer S 70, 72 Barlow Anne 37, 81 Biernat Tomasz 186, 187 Brown Susan L. 64, 71 Bartoszek Adam 135 Bauman Zygmunt 23, 55 Beck Urlich 13, 21, 22, 46, 47, 48, 55 Beck-Gernscheim Elizabeth 13, 21, 22, 46, 47, 48, 55 Becker Gary Stanley 80 Bell Daniel 16, 20, 21 Beuys Barbara 17 Beets Gijs 37 Biernat Tomasz, Sobierajski Paweł 186, 187 Blozendahl Catherine 13 Blossfeld Hans-Peter 59, 76, 81 Bojar Hanna 40 Booth Alan 64, 71 Bradley David 104, 105 Brehm Sharon S. 69, 70 Breckler Steven Brines Julie 72 Boguszewski Rafał 25, 120, 121, 124, 137, 190, 210 Booth Alan 9, 58, 64, 74, 79 Brown Susan L. 64, 71 Bryant Christopher 22 C Cambell Thomas L. 24 Charvet Carole 89 Casterline John B. 77 Cheal David 17, 23 Cherlin Andrew 81 Clarkberg Marin 63, 64, 80 Crane D.R. 82 Crone Patricia 16 Crouter Ann C. 9, 58, 74, 79 Crow Graham 52, 53 Czapiński Janusz 41 D Daniłowicz Paweł 144, 145, 186 Davis Kingsley 49 Dąbrowska-Caban Zofia 102 254 Indeks nazwisk De Sandre Paolo 76 Deutsch Morton 82 Diduck Alison 37 Drucker Peter 43 Dubcová Alena 110 Dubayova Mária 88 Duncan Simon 37, 49, 81 Dunin Artur 107 Durkheim Emile 13 Duvall Evelyn Millis 62 Dyczewski Leon 40, 41, 186 E Ermisch John 58, 59, 76 Evans G. 81 F Friedan Betty 43 Fialová Ludmila 90 Fuszara Małgorzata 55 G Gallie D. 58, 59, 76 Geertz Clifford 138 Geist Claudia 13 Gerard Harold 82 Giddens Anthony 13, 38, 39, 49, 51, 53 Giza-Poleszczuk Anna 19, 23, 39, 40, 42 Golonka Joanna 119, 120 Goode William J. 18 Grabowska Mirosława 145 Galvánková Andrea 31 Gruszczczyński Leszek Andrzej 144, 146 Grygiel Aneta 25 Grodź Stanisław 135 Guizzardi Luca 49 Gupta S. 43 Goltz J. Walter 26 Goyette Kimberly 80 H Habermas Jurgen 119 Halman Loek 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180, 185 Hamilton C. 105 Hamplová Dana 90 Hardey Michael 52, 53 Heath A.F. 58, 59, 76 Hepworth Jeri 24 Hobart Charles 26 Hodson David 105 Hoem Britta 59, 75, 76, 79 Hoem Jan 79 Hoorn Willem D. 50 Howorus-Czajka Magdalena 23 I Inglehart Ronald 16, 123, 136, 137, 138, 160, 185, 195 J Jachnis Anna 119 Jan Paweł II, papież 27 Janicka Iwona 57 James Grace 37 Jasińska-Kania Aleksandra 42 Jedrzejczyková Veronika 58 Joyner Kara 72 Juszczyk Stanisław 43 K Kaczor Katarzyna 23 Kasearu Kairi 76 Kawula Stanisław 23 Kendall Katherine A. 39 Kerlinger Fred N. Kiernan Kathleen 9, 58, 74, 75, 76, 78, 79 Klijzing Erik 81 Kłoskowska Antonina 139 Kołodko Grzegorz Witold 135 Kravdal Øystein 67 Kriese Hartmut M. Kruk Maria 37 Kučera Milan 90 Kupisiński Zdzisław 135 Kurz Karin 81 Kramáreková Hilda 110 Kryczka Piotr 56 Kurzynowski Adam 40 Kwak Anna 9, 13, 14, 26, 41, 47, 48, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 77, 104, 105, 163, 164 Kwaśniewski Jerzy 19, 59, 66, 74 L Lapierre-Adamcyk Évelyne 89 Larson Lyle, 26 Lehotská Viera 38, 61, 69, 70, 71, 72 Lesthaeghe Ron 79 Leon XIII, papież 24, 27 Locke John Lorenz Alan 24 Luijkx Ruud 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180, 185 Lukáčová Martina 68, 83, 84, Lutyński Jan 144 Lutyńska Krystyna 144 Ł Łastawski Kazimierz 119, 132 M MacIver Robert Morrison 24 Manning Wendy D. 69 Mansfield Phylis 48 Manting Dorien 58, 77 Marlier Eric 117 Major Brenda 80 Mariański Janusz 40, 196 Markman Howard J. 69 Marody Mirosława 19, 23, 39, 40, 42 Marsh C. 52, 53 Martin Claude 105 Matysiak Anna 75, 79, 102, 106 McDaniel Susan H. 24 Mills Melinda 76, 81 Mitosek Barbara 106 Mládek Jan 37, 38, 61, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 137, 192 Mokrzycki Edmund 22 Mołdawa Tadeusz 37 Morawski Witold 138 Moyser George 145 Musick Kelly 59 Indeks nazwisk 255 Mynarska Monika 75, 79, 102 N Nazio Tiziana 10, 32, 59, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 105, 106 Neels Karels 79 Newman David M. 41 Nowak Stefan 142 O Ogburn William Fielding 135 Oppenheimer Valerie Kincade 64, 65, 80, 81 P Page Charles H. 24 Palloni Alberto 77 Panek Tomasz 41 Paprzycka Emilia 50 Park Alison 37, 81 Pastor Karol 30, 60 Peuckert Rüdiger 90 Phillips Miranda 49 Philipov Dimiter 34, 37, 38, 65 Pilinská Viera 83, 84 Podmanická Zuzana 31, 112, 137 Pohl K. 89 Polanyi Karl 15 Pollard Michael S. 71 Potančoková Michela 34 Powell Brian, 13 Prioux France 9, 74 Prinz Christopher 80 Prochádzková Monika 31 Prusińska Edyta 10, 59, 66, 67, 74, 77 R Rabušic Ladislav 59 Racław-Markowska Mariola 18 Raymo James 80 Reiss L. Ira 201 Rembowski Józef. 23 Reynolds Scott J. 48 Rhoades Galena Kline 69, 69 Rice Philip F. 26 Rindfuss Ronald 59 256 Indeks nazwisk Roberts Robert 75 Rogers Everett M. 77 Rosset Edward 74 Rubin R.H. 49 S Saldeen Åke. 105 Sawiński Zbigniew 145 Scholz W.D. 186 Seltzer A. Judith 76 Sikorska Małgorzata 41, 44, 45 Smock Pamela J. 69 Simons John 46, 48 Śiročkovă Jana 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Slany Krystyna 9, 14, 27, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 83, 93, 94, 161, 201 Skinner K.B 82, Smock Pamela J. 43, 65, Sobierajski Paweł 186, 187 Sołoma Ludmiła 145 Stanton Glenn T. 71 Standley K. 105 Stanley Scott M. 69 Steelman Lala Carr 13 Stolzenberg Ross 63, 80 Sułek Antoni 145 Szacka Barbara 136 Szczepański Jan 23, 24 Szlendak Tomasz 9, 24, 25, 28, 30, 44, 49, 52, 53, 54, 57, 65 Szukalski Piotr 68 Sztabiński Paweł. B. 144, 145 Sztabiński Franciszek 145 Syrek Ewa 43 Širočková Jana 61, 63, 192 Swadźba Urszula 129, 192 Świątkiewicz Wojciech 9, 13, 22, 23, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 43 Szulich-Kałuża Justyna 186 T Terelak Jan 119 Therborn Göran 37 Théry Irène 105 Thornton Arland 37, 58, 80 Throst Jan 10, 75, 78 Trovato Frank 76 Toffler Alvin 13, 15, 16 Toulemon Laurent 76 Tydlitátová Gabriela 48, 51, 54, 57 Tyszka Zbigniew 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 40, 58 V Vaculík Martin 58 van de Kaa Dirk J. 37 Vandenheuvel Audrey 59 Vaňo Boris 83, 86 Villeneuve-Gakalp Catherine 75 Vítečková Miluše 59 Vymětalová Simona 90 W Waite Linda J 14, 58, 63, 64, 80, 81 Wawrzyniak Jan 37 Wejland Andrzej Paweł 145 Wenzel Christian 123, 136, 137, 138, 160, 185, 195 Wierucka Aleksandra 23 Wierzchosławski Szczepan 56 Wrona Grzegorz 106 Wojciechowska Julita 22 Woydyłło Ewa 14 Wu Zheng, 71 Wyka Anna 145 X Xie Yu, 37, 80 Z Zaborowski Zbigniew 23 Zaręba Sławomir 196 Zieliński Eugeniusz 37 Ziemska Maria 9, 16, 17, 28 Zdziech Paweł 123, 136, 137, 138, 160, 185, 195 Zundert Marga 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 180, 185 Ż Żurek Aldona 22 257 33 35 36 92 94 95 96 96 102 113 114 116 117 132 137 148 Spis tabel, wykresów, map i rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roku (na 1000 mieszkańców) . zamieszkania w 2002 roku . miejsca zamieszkania w 2002 roku 1960—2010 (na 1000 mieszkańców) . 1960—2010 ( dzielony przez sumę żywych urodzeń) Tabela 1. Wskaźnik zawierania małżeństw dla krajów europejskich w latach . Tabela 2. Wskaźnik rozwodów dla krajów europejskich w latach 1960—2010 . Tabela 3. Wskaźnik urodzeń dzieci poza związkiem małżeńskim w latach . Tabela 4. Rozmieszczenie przestrzenne osób kohabitujących i niekohabitują- cych w miastach i na wsiach według województw na Słowacji w 2001 roku (w ) . . Tabela 5. Liczba partnerów według płci, wieku i miejsca zamieszkania w 2002 . Tabela 6. Liczba partnerów według stanu cywilnego, prawnego, płci oraz . Tabela 7. Liczba partnerów według poziomu wykształcenia, płci oraz miejsca . Tabela 8. Liczba partnerów według liczby dzieci oraz miejsca zamieszkania . . Tabela 9. Liczba partnerów i partnerek w Polsce w 2012 roku . . Tabela 10. Liczba zawartych małżeństw oraz liczba rozwodów na Słowacji . Tabela 11. Liczba zawartych małżeństw oraz liczba rozwodów w Polsce w roku . Tabela 12. Udział urodzeń dzieci poza małżeństwem w Polsce na przestrzeni . Tabela 13. Procent kobiet żyjących w związku kohabitacyjnym w różnych prze- działach wiekowych, które posiadają lub nie posiadają dzieci (w ) . Tabela 14. Odsetek osób w Polsce i na Słowacji w wieku od 30 do 34 lat, któ- . Tabela 15. Cechy charakterystyczne kultury familiarnej, egotelicznej oraz po- . . . Tabela 16. Liczba studentów według kraju zamieszkania i płci re ukończyły wyższą uczelnię (w ) . 2000, 2005, 2009, 2010, 2011 . w latach 2001—2010 w 2002 roku . nowoczesnej lat (w ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Spis tabel, wykresów, map i rysunków . . 180 Tabela 48. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a rok studiów 181 mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w kohabitacji . łu w praktykach religijnych. udziału w praktykach religijnych . nie w związku kohabitacyjnym i zmiennej niezależnej — wiek . . Tabela 17. Liczba studentów według kraju zamieszkania i wieku . . Tabela 18. Liczba studentów według kraju zamieszkania i stanu cywilnego . . Tabela 19. Liczba studentów według kraju zamieszkania i kierunku studiów . Tabela 20. Liczba studentów według kraju zamieszkania i miejsca zamieszkania Tabela 21. Liczba studentów według kraju zamieszkania i częstotliwości udzia- . Tabela 22. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym a rok studiów . Tabela 23. Test NIR zastosowany do zmiennej zależnej — Czy żyje Pan/Pani obecnie w związku kohabitacyjnym i zmiennej niezależnej — rok . studiów. . Tabela 24. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym a wiek . Tabela 25. Test NIR zastosowany do zmiennej zależnej: Czy żyje Pan/Pani obec- . Tabela 26. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym a częstotliwość . Tabela 27. Test NIR zastosowany do zmiennej zależnej: Czy żyje Pan/Pani obec- nie w związku kohabitacyjnym i zmiennej niezależnej: częstotliwość udziału w praktykach religijnych . . Tabela 28. Stosunek do związków kohabitacyjnych a osobiste deklaracje życia . . Tabela 29. Stosunek do związków kohabitacyjnych a wiek. . Tabela 30. Stosunek do zjawiska kohabitacji a częstotliwość udziału w prakty- . . . Tabela 31. Stosunek do związków nieformalnych a związek z religią . . Tabela 32. Stosunek do związków kohabitacyjnych a kierunek studiów . . Tabela 33. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a kraj zamieszkania . . . Tabela 34. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a płeć . . Tabela 35. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a wiek . Tabela 36. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a miejsce zamieszkania Tabela 37. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a kierunek studiów . Tabela 38. Kohabitacja jako konkurencja dla małżeństwa a częstotliwość udzia- . . . Tabela 39. Powody życia w związku kohabitacyjnym a kraj zamieszkania . . . Tabela 40. Powody życia w związku kohabitacyjnym a płeć . Tabela 41. Powody życia w związku kohabitacyjnym a wiek . . . Tabela 42. Powody życia w związku kohabitacyjnym a miejsce zamieszkania . Tabela 43. Powody życia w związku kohabitacyjnym a częstotliwość udziału . Tabela 44. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a kraj zamiesz- . . . Tabela 45. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a płeć . Tabela 46. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a wiek. . Tabela 47. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a miejsce za- . łu w praktykach religijnych w praktykach religijnych kach religijnych . studentów . kania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 149 150 151 151 155 155 156 156 157 158 161 162 163 164 164 166 167 167 168 169 169 171 172 173 174 175 177 178 179 Spis tabel, wykresów, map i rysunków 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Tabela 49. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a kierunek stu- . Tabela 50. Czynniki wpływające na rozwój zjawiska kohabitacji a częstotliwość . udziału w praktykach religijnych . diów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 189 kania studiów. 191 192 192 zamieszkania . sce zamieszkania . kach religijnych . żeństwa we współczesnym świecie a zmienną niezależną: wiek . 184 Tabela 51. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a kraj zamieszkania 185 186 Tabela 52. Znaczenie małżeństwa w nowoczesnym świecie (w ) . . 187 Tabela 53. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a płeć . . Tabela 54. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a wiek . 187 . Tabela 55. Test NIR przeprowadzony między zmienną zależną: znaczenie mał- . Tabela 56. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a udział w prakty- . Tabela 57. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a miejsce zamiesz- . 189 Tabela 58. Znaczenie małżeństwa we współczesnym świecie a kierunek studiów 190 Tabela 59. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a kraj . Tabela 60. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a płeć . Tabela 61. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a wiek . Tabela 62. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a miej- . Tabela 63. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a rok . Tabela. 64. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a kie- . Tabela. 65. Opinie na temat wspólnego zamieszkania pary przed ślubem a czę- . Tabela 66. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej a kraj zamiesz- . . . Tabela 67. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej a płeć . Tabela 68. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej a wiek . . Tabela 69. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej a rok studiów. Tabela 70. Test NIR zastosowany do zmiennej zależnej: odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej oraz do zmiennej niezależnej: rok . studiów . Tabela 71. Odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej a miejsce za- . Tabela 72. Test NIR zastosowany do zmiennej zależnej: odpowiedni moment rozpoczęcia inicjacji seksualnej oraz do zmiennej niezależnej: miej- sce zamieszkania . . Tabela 73. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a kraj za- . . . . Tabela 74. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a płeć . Tabela 75. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a wiek . . Tabela 76. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a miejsce za- . stotliwość udziału w praktykach religijnych . runek studiów. 197 197 198 198 mieszkania mieszkania mieszkania 202 203 203 kania 199 200 193 194 195 199 203 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Spis tabel, wykresów, map i rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . studiów. mieszkania. wość udziału w praktykach religijnych . Tabela 77. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a kierunek . 204 Tabela 78. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a rok studiów 205 Tabela 79. Opinie na temat legalizacji związków kohabitacyjnych a częstotli- . Tabela 80. Średnie pozycje rangowe i rangi hierarchii wartości według kraju za- . Tabela 81. Średnie pozycje rangowe i rangi hierarchii wartości według płci . Tabela 82. Średnie pozycje rangowe i rangi hierarchii wartości według płci na . Tabela 83. Zróżnicowanie hierarchii wartości według średnich pozycji i rang w deklaracjach polskich studentów żyjących w kohabitacji lub nie- będących w takich związkach . . Tabela 84. Zróżnicowanie hierarchii wartości według średnich pozycji i rang w deklaracjach studentów słowackich żyjących w kohabitacji lub . niebędących w takich związkach . w Polsce . Słowacji 205 207 208 209 210 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stanu cywilnego . stanu cywilnego . stanu cywilnego . stanu cywilnego . (27 krajów Unii Europejskiej) w latach 1970—2009 . Wykres 1. Przybliżony wskaźnik zawierania małżeństw i rozwodów, EU-27 . . Wykres 2. Struktura wiekowa kohabitantów na Słowacji w 2001 roku . . Wykres 3. Liczba kohabitantów płci męskiej w Słowacji w 1991 roku według . Wykres 4. Liczba kohabitantów płci męskiej na Słowacji w 2001 roku według . Wykres 5. Liczba kohabitantów płci żeńskiej na Słowacji w 1991 roku według . Wykres 6. Liczba kohabitantów płci żeńskiej na Słowacji w 2001 roku według . . Wykres 7. Struktura narodowa obywateli Słowacji w 2001 roku (w ) . Wykres 8. Struktura religijna osób kohabitujących i niekohabitujących na Sło- . Wykres 9. Struktura wykształcenia osób kohabitujących i niekohabitujących na . Wykres 10. Osoby pozostające w związkach kohabitacyjnych według płci, wie- . Wykres 11. Osoby pozostające w związkach kohabitacyjnych w do ogólnej liczby ludności danej płci i wieku w 2011 roku na tle 2002 roku . Wykres 12. Wiek zawierania małżeństwa przez kobiety i mężczyzn na Słowacji . Wykres 13. Wiek zawierania małżeństw oraz wiek zawierania pierwszego mał- . Wykres 14. Wiek zawierania związku małżeńskiego na Słowacji przez kobiety . Wykres 15. Liczba urodzeń dzieci ogółem oraz liczba urodzeń dzieci poza mał- ku i stanu cywilnego prawnego w 2011 roku (w ) . żeństwa na Słowacji w latach 1950—2005 . i mężczyzn w latach 1993—2008 Słowacji w 2001 roku (w ) . wacji w 2001 roku (w ) . w roku 1990 i 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 84 85 86 87 87 88 90 90 99 100 110 111 112 Spis tabel, wykresów, map i rysunków 261 . . . . . . . . . . . stwo jest niemodne” żeństwem na Słowacji w latach 1950—2010 . Wykres 16. Procent ludzi, którzy nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że „małżeń- . Wykres 17. Odsetek osób w Polsce i na Słowacji w wieku od 30 do 34 lat, . Wykres 18. Liczba badanych studentów a kraj i rok studiów . . Wykres 19. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym według kraju . . Wykres 20. Osobiste deklaracje życia w związku kohabitacyjnym a płeć . Wykres 21. Stosunek do związków kohabitacyjnych a kraj zamieszkania (w ) Wykres 22. Stosunek do związków kohabitacyjnych a płeć (w ) . które ukończyły wyższą uczelnię, z podziałem na płeć . . zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WVS) Mapa 1. na Słowacji . liczby osób w wieku 15 lat i więcej danego województwa Intensywność występowania zjawiska kohabitacji na Słowacji. Liczba kohabitantów na 10 tys. obywateli w 2001 roku . . Mapa 2. Osoby pozostające w związkach kohabitacyjnych w 2011 r. w do . Mapa 3. Przestrzenne zróżnicowanie intensywności występowania rozwodów . Mapa 4. Kulturowa mapa świata R. Ingleharta około 2000 roku (na podstawie . . Mapa 5. Osobista ważność kultury dla ludzi z krajów UE . Mapa 6. Zgodność ze stwierdzeniem, że małżeństwo lub długotrwały, stabilny . . . Mapa 7. Procent ludzi wskazujących, że praca jest ważna . . Mapa 8. Satysfakcja z życia . Mapa 9. Ważność Boga w życiu . . . Mapa 10. Procent ludzi, którzy uczęszczają do kościoła co najmniej raz w mie- . . . Mapa 11. Wskaźnik Rozwoju Społecznego na świecie w 2012 roku . związek są konieczne do bycia szczęśliwym . siącu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 126 133 149 154 154 159 160 91 101 115 123 125 127 128 129 130 131 134 Rysunek 1. Sposoby wchodzenia w samotne rodzicielstwo i wychodzenia z niego 53 263 Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz Cohabitation in Poland and Slovak Republic A Sociological Study S u m m a r y The advancing processes of individualization, secularization and emancipation, as well as the young peoples’ struggle for self-realization and achieving success in their professional life, make cohabitative relationship a more and more common, socially ac- cepted and favoured way of living. The book presents opinions of students from Poland and Slovakia regarding the phenomenon of cohabitation, which arouses enormous interest all over the world. The opinions of students, considered as a sociological category, are extremely important if the diagnosis and the prospect of cohabitation phenomenon are taken into account. First, they constitute a model group (a group of comparative reference) for the genera- tion of their peers. Moreover, they are under the biggest pressure of the postmodern cul- ture and its individualized patterns of self-realization. In this social environment, plans for the future concerning the choice of marital status and family life, as well as their opinions with regard to the significance of the institution of marriage in the contempo- rary world, are also closely connected with the most recently developed ways of esta- blishing relations between partners and with the directions of evolution of the cohabita- tion phenomenon. The quantitative research has been conducted among the students of the University of Silesia in Katowice and Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, in a reasearch group of 1237 students. The author has also held interviews with students living in cohabitation and with experts from Poland and Slovakia. Interviews with the professionals contributed to a broader understanding of the direction in which the co- habitation phenomenon has been developing and of changes observed in the family life of people living in these two countries. The research has been conducted by the author as part of the Visegrad Scholarship. 264 Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz La cohabitation en Pologne et en Slovaquie Étude sociologique R é s u m é L’évolution progressive de l’individualisme, de la sécularisation et de l’émanci- pation ainsi qu’un désir permanent parmi les jeunes de s’épanouir et de remporter des succès dans la vie professionnelle favorisent la vie en cohabitation qui devient un phé- nomène de plus en plus populaire, socialement acceptable et le plus souvent recherché. L’ouvrage présente les opinions des étudiants venant de Pologne et de Slovaquie à propos de la cohabitation qui suscite l’intérêt dans le monde entier. Les opinions des étudiants, considérés comme une catégorie sociale, sont très importantes au moment où l’on prend en considération le diagnostic et le pronostic du phénomène en question. Or, les étudiants constituent une espèce exemplaire (un groupe de référence à titre compara- tif) pour la génération du même âge. D’autre part, les étudiants subissent l’impact de la culture postmoderne et de ses modèles individualisés d’autoréalisation. C’est pourquoi au sein de ce groupe social, les projets de choix futurs concernant la vie conjugale et la vie en famille, et les opinions sur la portée de l’institution sociale du mariage à l’heure actuelle sont conditionnés par les formes les plus récentes de la création des liens cons- tituant la vie en couple ainsi que par les voies relevant du développement du phé- nomène de la cohabitation. Les recherches quantitatives, s’appuyant sur l’échantillon exploratoire de 1237 per- sonnes, ont été menées parmi les étudiants de l’Université de Silésie à Katowice et les étudiants de l’Université Constantin le Philosophe à Nitra, en Slovaquie. L’Auteure a in- terviewé les étudiants vivant en cohabitation ainsi que les experts polonais et slovaques. Ces derniers ont contribué indubitablement à comprendre, à la fois, la voie adoptée par le développement du phénomène en question et les changements de la vie familiale dans les deux pays examinés. Les études de l’Auteure ont été réalisées dans le cadre du programme de bourses du groupe de Visegrad. 100 95 75 25 5 0
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: