Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00098 006649 10201227 na godz. na dobę w sumie
Kolokwia aplikacyjne. Tom 2 - ebook/pdf
Kolokwia aplikacyjne. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 562
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3336-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, obowiązujących w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych. Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

Drogi Aplikancie, jeśli przygotowujesz się do kolokwiów na poszczególnych latach aplikacji, a także chcesz poszerzyć swoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa ta publikacja jest dla Ciebie.

Tom 2 obejmuje testy z:

  • Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:
- Kodeksu karnego
- Kodeksu postępowania karnego
- Kodeksu wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeksu karnego skarbowego
  • Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:
- Kodeksu spółek handlowych
- Ustawy o działalności gospodarczej
- Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
- Ustawy - Prawo zamówień publicznych
- Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
  • Prawa finansowego i podatkowego
UWAGA!

Testy możesz rozwiązywać także w wersji on-line - wejdź na stronę www.testy-prawnicze.pl , segment Aplikant.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TesTy apliKacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi red. Joanna Ablewicz Tom 2 •  Prawo karne materialne i procesowe •  Prawo karne skarbowe •  Prawo gospodarcze i handlowe •  Prawo finansowe i podatkowe Wydawnictwo C. H. Beck TESTY APLIKACYJNE Kolokwia aplikacyjne Kolokwia aplikacyjne Testy: pytania i odpowiedzi red. Joanna Ablewicz Tom 2 • Prawo karne materialne i procesowe • Prawo karne skarbowe • Prawo gospodarcze i handlowe • Prawo fi nansowe i podatkowe Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2011 Stan prawny: październik 2011 r. Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-3335-9 ISBN e-book 978-83-255-3336-6 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................................... VII Wykaz skrótów......................................................................................................................................... IX (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ..................................................................................................... Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe .......................... 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) .......................... 2. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 3. Test z ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń 4. Test z ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 5. Test z ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) .............................................................................. 195 (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) .............................................................................. 216 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ................................................................................ 169 1 1 56 Rozdział II. Prawo gospodarcze i handlowe ...................................................................................... 234 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ................................................................................................... 234 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ........................................................................... 370 1. Test z ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 2. Test z ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 3. Test z ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 4. Test z ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 5. Test z ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 6. Test z ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ........................................................................... 382 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) ........................................................................... 393 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) .............................................................................. 409 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ................................................................................ 419 Rozdział III. Prawo fi nansowe i podatkowe ...................................................................................... 424 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ................................................................................................ 424 1. Test z ustawy z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych 2. Test z ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa 3. Test z ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ................................................................................ 484 (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) .................................................................................... 440 VI Spis treści (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) .............................................................................. 508 (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) ................................................................................ 500 4. Test z ustawy z 15.12.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 5. Test z ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 6. Test z ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn 7. Test z ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług 8. Test z ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ................................................................................ 524 9. Test z ustawy z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) ............... 535 (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) ................................................................................ 511 (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ..................................................................................................... 514 Indeks rzeczowy ...................................................................................................................................... 539 Wstęp Drogi aplikancie, książka Kolokwia aplikacyjne, którą trzymasz w  rękach, została przygotowana spe- cjalnie dla Ciebie. Spośród wielu ustaw, które poznajesz w toku aplikacji, zostały wybra- ne najważniejsze i na ich podstawie zostały przygotowane testy. W niniejszej książce nie znajdziesz pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowaliśmy się bowiem na  najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z  kon- kretną dyscypliną prawa, gdyż uznaliśmy, że podstawy opanowałeś już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w toku aplikacji wymaga się od Ciebie nie tylko poznania przepisów prawa, ale i umie- jętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa. Dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych. Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowali- śmy się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach. Mamy nadzieję, że  rozwiązywanie testów pomoże Ci w  przygotowaniu się do  kolo- kwiów na poszczególnych latach aplikacji, a także poszerzy Twoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Życzymy powodzenia Joanna Ablewicz Wykaz skrótów 1. Akty prawa krajowego 1.1. Ustawy KC ...................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS .................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) Konst .................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KP ....................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA .................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC .................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK .................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH .................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KRO .................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU ................ ustawa z  28.7.2005  r. o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWiHU ............. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OrdPodU ........... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PrACC ................ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrAdw ............... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrBank ............... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGeol ............... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) PrNot .................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostSAdm ..... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrProk ............... ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrStowU ............ ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpadNapr ...... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrUSAdm .......... ustawa z 25.2.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr  153, poz. 1269 ze zm.) X Wykaz skrótów PrUSP ................ ustawa z  27.7.2001 r. – Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr  98, poz. 1070 ze zm.) PrWod ............... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) RadPrU ............. ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RPOU ................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SNU .................... ustawa z 23.2.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) TKU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TSU ..................... ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) WłLokU ............ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WypadkiU ........ ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) ZasiłkiU ............ ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) 1.2. Rozporządzenia AdnotR .............. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.6.2004 r. w sprawie trybu dokonywa- nia w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowie- niu zastawu rejestrowego (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) CentrInforR ....... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.10.1997 r. w sprawie ustroju i orga- nizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 134, poz. 893) DokR .................. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z 30.12.2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) OpłatyR .............. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.2006 r. w sprawie określenia wy- sokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświad- czeń z  Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. Nr 247, poz. 1812) OpłatyZastR ...... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  30.12.1997  r. w  sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) ProwRejR ........... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) RejZastR............. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.10.1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz.U. Nr 134, poz. 892 zał.) UOInforKRSR ... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.2006 r. w sprawie ustroju i orga- nizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalo- gu (Dz.U. Nr 247, poz. 1811 ze zm.) Wykaz skrótów XI WpisR ................. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.3.2010 r. w sprawie wysokości i spo- sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu od- woławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238) 2. Czasopisma AUWr ................ Acta Universitatis Wratislaviensis Biul.SN  .............. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .................. Dziennik Ustaw GP ...................... Gazeta Prawna GSP .................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS .................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ................... Monitor Prawniczy MoPod ............... Monitor Podatkowy MP ..................... Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” NP ...................... Nowe Prawo NPN ................... Nowy Przegląd Notarialny OSA ................... Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSN ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ....... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administrcyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNC ................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP .............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNC ZD ......... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Zbiór Dodatkowy OSNP ................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP .................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  .............. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A  Pal. ..................... Palestra PiP ..................... Państwo i Prawo PiZS ................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ................... Przegląd Prawa Handlowego Pr.Bank. ............. Prawo Bankowe Prok. i Pr. .......... Prokuratura i Prawo Pr. Sp. ................. Prawo Spółek PS ....................... Przegląd Sądowy PUG ................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ..................... Rejent XII Wykaz skrótów RPE .................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. .................. Radca Prawny Rzeczp. .............. Rzeczpospolita SC  ....................... Studia Cywilistyczne SP  ....................... Studia Prawnicze TPP .................... Transformacje Prawa Prywatnego Wok. .................. Wokanda ZN IBPS ............ Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 3. Inne skróty Nr  ....................... numer NSA ................... Naczelny Sąd Administracyjny ORA ................... Okręgowa Rada Adwokacka post. ................... postanowienie poz.  .................... pozycja r. ......................... rok RPD ................... Rzecznik Praw Dziecka RPO ................... Rzecznik Praw Obywatelskich SN  ...................... Sąd Najwyższy t.j. ....................... tekst jednolity TK ...................... Trybunał Konstytucyjny TS ....................... Trybunał Stanu uchw. .................. uchwała WSA .................. wojewódzki sąd administracyjny wyr. .................... wyrok w zw. .................. w związku ze zm. ................ ze zmianami zł ......................... złoty Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą 1. kary: a) wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, b) skazanie ulega zatarciu na wniosek skazanego, c) sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Odp.: a, art. 4 § 4 KK w zw. z art. 106 KK 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn, który został objęty prawomocnym wyrokiem orze- kającym karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie jest już zagrożony taką karą, to sąd: a) z urzędu zamienia orzeczoną karę pozbawienia wolności na karę grzywny lub karę ogra- b) na wniosek skazanego może zawiesić warunkowo wykonanie orzeczonej kary pozbawie- niczenia wolności, nia wolności, c) na wniosek skazanego może zamienić orzeczoną karę pozbawienia wolności na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Odp.: a, art. 4 § 3 KK 3. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestęp- stwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o uznaniu ustawy za „względniejszą” decyduje: a) tylko surowość kary, b) tylko przepisy o nadzwyczajnym obostrzeniu kary, c) surowość kary oraz przepisy o nadzwyczajnym obostrzeniu kary. Odp.: c, wyr. SN z 4.6.2004 r., III KK 125/03, KZS 2005, Nr 3, poz. 14 4. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z przepisu art. 2 KK, który stanowi, że: „od- powiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi” wynika, że: a) mamy do czynienia z tzw. przestępstwem indywidualnym, b) sprawca wobec dobra chronionego normą zajmuje pozycję gwaranta zapobiegnięcia skutkowi, c) obie odpowiedzi są poprawne. Odp.: c, wyr. SN z 22.11.2005 r., V KK 100/05, KZS 2006, Nr 7–8, poz. 37 2 Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 5. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego dla przyjęcia konstrukcji przestępstwa ciągłego przewidzianej w art. 12 KK wystarczająca jest: a) jednorodzajowość poszczególnych czynów, tożsamość przedmiotu zamachu, jak i popeł- nienie ich w krótkich odstępach czasowych oraz wykazanie z góry powziętego zamiaru, b) jednorodzajowość poszczególnych czynów, tożsamość przedmiotu zamachu, jak i popeł- nienie ich w krótkich odstępach czasowych, c) jednorodzajowość poszczególnych czynów popełnionych w krótkich odstępach czaso- wych. Odp.: a, art. 12 KK, post. SN z 25.5.2006 r., III KK 91/06, OSNwSK 2006, poz. 1110 Jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy ko- 6. rzyść majątkową osiągnął, sąd może wymierzyć grzywnę także obok kar/kary: a) tylko ograniczenia wolności, b) tylko pozbawienia wolności, c) pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności. Odp.: b, art. 33 § 2 KK 7. Zgodnie z Kodeksem karnym środkami karnymi nie są: a) obowiązek naprawienia szkody, b) obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, c) pozbawienie praw opiekuńczych. Odp.: c, art. 39 pkt 5 KK a contrario Sąd może orzec środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych za przestęp- 8. stwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie: a) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, b) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 2. Odp.: a, art. 40 § 2 KK Sąd może orzec środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych w razie ska- 9. zania sprawcy za przestępstwo: a) zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, b) zabójstwa popełnionego w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, c) zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnie- niem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Odp.: b, art. 40 § 2 KK w zw. z art. 148 § 2 pkt 3 KK; wyr. SN z 27.12.2001 r., V KKN 289/00, niepubl. 10. Sąd może orzec nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym: a) w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę osoby najbliższej, ciwko osobie najbliższej, b) w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy prze- c) w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. Odp.: b, art. 41a § 1 KK, art. 41a § 2 KK a contrario 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 3 11. Określając zakaz zbliżania się do określonych osób: a) sąd może wskazać odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować, b) sąd wskazuje odstępy czasu, w jakich skazany ma obowiązek zgłaszać się do Policji lub innego wyznaczonego organu, c) sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować. 12. Zakaz wstępu na imprezę masową: Odp.: c, art. 41a § 4 KK a) nie dotyczy meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) nie dotyczy meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) dotyczy również meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Wskaż, które z poniższych twierdzeń jest nieprawdziwe: Odp.: c, art. 41b § 4 KK a) Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w ra- zie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych, b) Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych obejmuje uczest- nictwo w loteriach promocyjnych, c) Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w ra- zie skazania za przestępstwo popełnione w związku z udziałem w grach hazardowych. Odp.: b, art. 41c § 1 KK 14. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego osobą uczestniczącą w ruchu jest: a) tylko osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, b) osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, a także osoba prowadząca rower, c) osoba prowadząca pojazd mechaniczny lub inny pojazd, a także osoba prowadząca rower, pieszy czy pasażer. Odp.: c, wyr. SN z 21.11.2001 r., III KKN 281/01, niepubl. 15. W razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpie- czeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji oraz jeżeli była ona w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegła z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177, sąd: a) orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, b) orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, c) może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Odp.: a, art. 42 § 2 KK 16. Środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach ha- zardowych orzeka się: a) w latach, od lat 2 do 6, b) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od lat 2 do 6, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 4 Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 17. Środek karny w  postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z  po- krzywdzonym orzeka się: a) w latach, od roku do lat 15, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, b) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od roku do lat 10. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 18. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi orzeka się: a) w latach, od roku do lat 10, b) w latach, od roku do lat 15, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, c) w latach, od roku do lat 10, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Odp.: b, art. 43 § 1 KK 19. Sąd, na podstawie przepisów Kodeksu karnego, orzekł wobec skazanego także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres roku i 6 miesięcy: a) orzeczenie środka karnego jest prawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się b) orzeczenie środka karnego jest nieprawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka c) orzeczenie środka karnego jest nieprawidłowe, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów orzeka w latach, od roku do lat 10, się w latach, od lat 2 do 6, się w latach, od roku do lat 10. Odp.: c, art. 43 § 1 KK; wyr. SN z 8.12.2003 r., III KK 75/03, OSNwSK 2003, poz. 2636 20. Brak jest w Kodeksie karnym możliwości orzeczenia środka karnego w postaci zaka- zu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych: a) na zawsze, b) w rozmiarze 6 lat, c) w rozmiarze 10 lat. 21. Wskaż zdanie prawdziwe: Odp.: a, art. 43 § 1 KK, art. 41b KK a) Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, b) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących pośrednio z przestępstwa, c) Sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. 22. Wskaż zdanie prawdziwe: Odp.: c, art. 44 § 1 KK a) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, b) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, c) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Odp.: b, art. 44 § 2 KK 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 5 23. Wskaż zdanie prawdziwe: a) Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, b) Sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popeł- nienia przestępstwa, c) Sąd może orzec przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Odp.: b, art. 44 § 2 KK 24. Jeżeli orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego czynu, sąd zamiast przepadku: a) orzeka nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa, b) może orzec przepadek równowartości przedmiotów, c) może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa. Odp.: c, art. 44 § 3 KK 25. W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, po- siadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów: a) sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka ich przepadek, b) sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie może orzec ich przepadek, c) sąd orzeka ich przepadek. Odp.: a, art. 44 § 6 KK 26. Jeżeli przedmioty, które służyły do  popełnienia przestępstwa, stanowią współwła- sność sprawcy: a) orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału, b) można orzec przepadek udziału należącego do sprawcy lub przepadek równowartości tego udziału, c) orzeka się ich przepadek tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Odp.: a, art. 44 § 7 KK 27. Jeżeli, w razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarza- nia, posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmio- tów, wymienione przedmioty nie stanowią własności sprawcy: a) sąd orzeka ich przepadek, jeżeli nie podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, b) sąd tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie może orzec ich przepadek, c) sąd może orzec ich przepadek. 28. Wskaż zdanie fałszywe: Odp.: b, art. 44 § 7 KK a) W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posia- dania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd o ich przepadku orzeka obligatoryjnie, b) W razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posia- dania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka ich przepadek, c) Objęte przepadkiem przedmioty przechodzą na własność Skarbu Państwa z chwilą wyda- nia wyroku. Odp.: c, art. 44 § 8 KK 6 Rozdział I. Prawo karne materialne i procesowe oraz prawo karne skarbowe 29. Jeżeli sprawca osiągnął z  popełnienia przestępstwa, chociażby pośrednio, korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi przedmiotów, sąd: a) orzeka przepadek takiej korzyści albo jej równowartości. Przepadku nie orzeka się w ca- łości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzone- mu lub innemu podmiotowi, b) może orzec przepadek takiej korzyści albo jej równowartości. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzyw- dzonemu lub innemu podmiotowi, c) nie może orzec przepadku takiej korzyści albo jej równowartości. W szczególności, prze- padku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. Odp.: a, art. 45 § 1 KK 30. Objęta przepadkiem korzyść majątkowa lub jej równowartość: a) przechodzi w posiadanie Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, b) przechodzi na własność Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku, c) przechodzi na własność Skarbu Państwa z chwilą wydania wyroku. Odp.: b, art. 45 § 6 KK 31. Obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w razie skazania, orzeka się: a) obligatoryjnie – z urzędu, b) obligatoryjnie – na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, c) fakultatywnie – na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej. Odp.: b, art. 46 § 1 KK 32. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu pro- wadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z ochroną środowi- ska, z przeznaczeniem na ten cel, orzeka się: a) fakultatywnie, po uprzednim wysłuchaniu skazanego, b) fakultatywnie, c) obligatoryjnie. Odp.: b, art. 47 § 2 KK 33. Sąd może orzec świadczenie pieniężne nieprzekraczające 20 tys. zł na rzecz instytu- cji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzone- go przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przezna- czeniem na ten cel: a) tylko odstępując od wymierzenia kary, b) tylko w wypadkach wskazanych w ustawie, c) odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie. Odp.: c, art. 49 § 1 KK 1. Test z ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny 7 34. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub orga- nizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na okre- ślony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożone- go przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przeznaczeniem na ten cel. a) Instytucje, organizacje społeczne, fundacje oraz stowarzyszenia muszą obejmować swoją działalnością terytorium całego kraju, b) Organizacje społeczne, fundacje oraz stowarzyszenia muszą obejmować swoją działalno- c) Organizacje społeczne, fundacje oraz stowarzyszenia nie muszą obejmować swoją dzia- ścią terytorium całego kraju, łalnością terytorium całego kraju. Odp.: b, art. 49a § 1 KK 35. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje instytucje, organiza- cje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2 KK. Wpisu do wykazu dokonuje się: a) z urzędu, b) na wniosek zainteresowanego podmiotu, c) na wniosek prezesa właściwego sądu. Odp.: b, art. 49a § 2 KK 36. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje instytucje, organiza- cje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2 KK. Wykaz jest publikowany: a) co najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra b) co najmniej 2 razy w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra c) co najmniej 2 razy w roku, w formie ogłoszenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości, Sprawiedliwości, Sprawiedliwości. Odp.: a, art. 49a § 2 KK 37. Sąd, uznając za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych, zawiadamia o tym właściwy sąd rodzinny: a) tylko w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, b) tylko w razie popełnienia przestępstwa we współdziałaniu z małoletnim, c) w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Odp.: c, art. 51 KK 38. Wymierzając karę, sąd bierze także pod uwagę: a) pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem, b) wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem, c) pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą. Odp.: a, art. 53 § 3 KK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kolokwia aplikacyjne. Tom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: