Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00659 010574 16890704 na godz. na dobę w sumie
Kompas i GPS dla początkujących - książka
Kompas i GPS dla początkujących - książka
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60506-03-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-88%), audiobook).

Co zrobić, by nie zbłądzić w nieznanym terenie? Jak sie zachować, jeżeli już się zgubiliśmy? W jaki sposób przygotować się do wyprawy? Poradnik Wydawnictwa Bezdroża odpowiada właśnie na takie pytania poprzez obszerne objaśnienia oraz wiele rysunków, zdjęć, schematów i tabel.

Znajdzie tu coś dla siebie początkujący podróżnik, któremu pomożemy m.in. postawić “pierwsze kroki' na mapie, wyjaśnimy jak należy używać kompasu i ile tak naprawdę jest rodzajów północy, jak i doświadczony globtroter, który pragnie poznać funkcje i możliwości coraz bardziej popularnych na naszym rynku urządzeń GPS.

Dzięki nam nie zginiesz na bezdrożach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Każdy już mniej lub więcej słyszał o GPS i każdy wie, że ma coś wspólne- go z satelitami i orientacją. Ale możli- wości, granice i ryzyko orientacji za po- mocą GPS zazwyczaj są niejasne. Jak dokładny jest ten system? Czy wręcz niezawodny? Jak działa i jak można z niego korzystać? Wielu ludzi sądzi, że orientacja za pomocą GPS wymaga szczególnej wiedzy fachowej i że jest to coś tylko dla zdobywców biegunów i podróżników przemierzających pusty- nie. Bynajmniej! Poręczne i powszechnie dostępne urządzenia GPS są w dzisiej- szych czasach łatwe w obsłudze i okazują się przydatne podczas zwykłych wędró- wek, a nawet krótkich spacerów. PODSTAWY, SPOSÓB DZIAŁANIA I ZALETY GPS (Global Positioning System, tj. ogólnoświatowy system wyznacza- nia pozycji) został opracowany przez Ministerstwo Obrony Stanów Zjed- noczonych jako system, który nadaje się do kontroli, a dzięki swej dokład- ności może również służyć celom cy- wilnym. Obecnie używa się 24 sate- litów okrążających kulę ziemską na wysokości 20 000 km dwa razy w cią- gu 24 godz. Urządzenie GPS odbiera sygnały od kilku z tych satelitów na- wigacyjnych (dane orbitalne i czas) K P . t o f 7 l y t e a z i ł i i a n a a z d b ó s o p s , y w a t s d o P 72 GPS – urządzenia ręczne (od lewej): Garmin GPS 12 XL, Garmin Geko 201, Garmin Foretrex 101. i na ich podstawie bezustannie w każ- dej sekundzie i w każdym dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi oblicza swoją aktualną pozycję i wysokość nad poziomem morza. (W jaki sposób od- bywa się ten pomiar, jest rzeczą bar- dzo skomplikowaną, która jednak, na szczęście, nie odgrywa znaczącej roli w praktycznym użytkowaniu urządze- nia, przez co można zrezygnować tu z wyjaśnień). Do ustalenia pozycji na płaszczyź- nie (2-wymiarowej – 2D) wystar- czą sygnały od trzech satelitów, do dodatkowego określenia wysokości nad poziomem morza (3-wymiarowo – 3D) wymaga się co najmniej czte- h r : . b b A r o - 5 2 1 rech satelitów (pozycja ustalona w 2D jest o wiele mniej dokładna niż okre- ślona w 3D, nie powinno się zatem jej uwzględniać). Mimo to odbiorni- ki 12-kanałowe mogą śledzić nawet do 12 satelitów jednocześnie (rów- nolegle), co jest istotną zaletą w warunkach trudnego odbioru, kiedy to urządzenie musi często zmieniać odbiór pomiędzy wieloma satelitami. Gdy kontakt z jednym satelitą zosta- nie utracony, odbiornik równoległy 12-kanałowy może w każdej chwili natychmiast przełączyć się na inne- go satelitę (starsze urządzenia musia- ły najpierw wyszukać nowego satelitę, rejestrować i obliczyć jego dane). Wydajność urządzenia GPS za- leży oczywiście w dużej mierze od czułości jego odbiornika. W przy- padku niektórych urządzeń góry, drzewa lub inne przeszkody mogą mieć taki wpływ na odbiór, iż ustale- nie pozycji staje się niemożliwe. Wy- dajne urządzenia działają jednak na- wet w lesie. Dzisiejsze podręczne urządzenia GPS mają wymiary porównywalne z telefo- nem komórkowym i ważą ok. 90–250 g wraz z bateriami. Najtańsze kosztują mniej więcej 100 EUR. Szczególnie energooszczędne urządzenia przy ru- chu ciągłym działają na jednym zesta- wie baterii do 30 godz. 7 l y t e a z i ł i i a n a a z d b ó s o p s , y w a t s d o P Garmin GPS 12 XL ze strzałką nawigacyjną. Jak dokładny jest GPS? Dokładność w ustalaniu pozycji za- leży nie tyle od wydajności urządze- nia, ile od dokładności sygnałów sa- 73 telitarnych, które po pierwsze, podle- gają wpływom warunków zewnętrz- nych, a po drugie, mogą zostać świa- domie zmienione przez użytkownika. W zasadzie urządzenia te są w sta- nie ustalić pozycję z dokładnością do ok. 15 m. Z tej dokładności jednak do 2 maja 2000 r. nie mógł korzystać cywil- ny użytkownik, gdyż była ona redu- kowana przez zmienne fałszowanie sygnałów (Selective Availability): wskazywana pozycja przez 95 cza- h r : . b b A r o - 6 2 1 7 l y t e a z i ł i i a n a a z d b ó s o p s , y w a t s d o P 74 Ustalanie pozycji za pomocą GPS: urządzenie należy trzymać z dala od siebie, aby nie „zasłaniać” satelitów. Zalety GPS GPS umożliwia ustalenie pozycji i kursu w każdym czasie i całkowicie niezależnie od dostrzegalnych punktów orientacji, widocz- ności, warunków naświetlenia i odchyleń kompasu. Nawet w nocy, gęstej mgle, przy nawałnicy śnieżnej i w obszarach z silnymi za- kłóceniami kompasu wystarczy nacisnąć gu- zik w urządzeniu GPS, by ustalić swoją pozy- cję i określić kurs do każdego celu, zapisane- go w pamięci odbiornika. su znajdowała się w obrębie 100 m od pozycji rzeczywistej i mogła odchylać się od niego o nawet 300 m. Przez cał- kowite wahania tego fałszowania urzą- dzenie w stanie spoczynku wskazywa- ło pozycję nie stałą, lecz zmieniającą się w obrębie 100–300 m (a przez to fikcyjną prędkość do ok. 5 km/h). W konsekwencji wskazywanie mniej- szych prędkości – takich jak np. pręd- kość osoby wędrującej – było bardzo niedokładne. Od kiedy zaniechano fałszowania sygnałów, można wyjść z założenia, że pozycja wskazywana przez urzą- dzenie nie odbiega od pozycji rze- czywistej o więcej niż 10–15 m i że wskazywana prędkość nawet przy powolnym poruszaniu się odpowia- da w zasadzie faktycznej prędko- ści. Ponieważ już teraz GPS odgry- wa ważną rolę w wielu dziedzinach wietrznym i morskim), nie należy li- czyć się z ponowną reaktywacją Se- lective Availability. Może się jednak zdarzyć tymczasowe fałszowanie sy- gnałów dla danego regionu. INICJACJA Urządzenie GPS współpracuje tyl- ko z satelitami znajdującymi się nad horyzontem i niezakrytymi przez ja- kiekolwiek przeszkody (mury, ściany skaliste itd.). Aby móc szybko znaleźć te satelity, urządzenie wymaga infor- macji, w jakim czasie i w jakim miej- scu powinno ich szukać. Informacje te są zapisane w tzw. almanachu, jednak logiczne jest, że urządzenie może z niego korzystać tylko wte- dy, gdy mniej więcej określone są dane, w jakiej części świata się obec- nie znajduje. Nowoczesne urządzenia są wpraw- dzie w stanie ustalić swe położenie sa- modzielnie, jednak do takiej inicjacji potrzebują ok. 5–25 minut. Inicjację możemy znacznie przyspieszyć, po- dając dane obszaru, gdzie się znaj- dujemy. Niektóre urządzenia po uru- chomieniu (jeszcze podczas wyszuki- wania satelitów) wyświetlają w tym celu ekran, na którym można wybrać, czy pozycja ma zostać ustalona samo- czynnie, czy nie (Autolocate lub Se- lect Country). Jeśli wybierzemy opcję Select Country, wyświetli się lista kra- jów – przewijamy ją za pomocą klawi- sza ze strzałką, aby wybrać kraj, któ- ry następnie zatwierdzamy klawiszem enter, ustalanie pozycji potrwa zazwy- czaj tylko 1–2 minuty. Inicjacja jest konieczna jedynie w na- stępujących sytuacjach: • kupiliśmy nowe urządzenie i używa- my go po raz pierwszy, • oddaliliśmy się z wyłączonym urzą- dzeniem o ponad 800 km od ostatnio obliczonej pozycji, • pamięć odbiornika została skasowana. FUNKCJE I OPCJE WYŚWIETLACZA Starsze urządzenia GPS wypo- sażone były jedynie w wyświetlacz cyfrowy podający współrzędne punk- Ekran „Status satelitów” po włączeniu (zob. s. 79) Pole statusu EPE (bez SA) Wskaźnik baterii Wskaźnik Skyview (wskaźnik „widoczności” i rozmieszczenia satelitów) Wskaźnik siły sygnału 7 i a z c a l t e w ś y w e c p o j i j e c k n u F | j a c a c n j i I 75 tu pozycyjnego. Nowoczesne urządze- nia mają jednak dużo funkcji, którym przyporządkowane są odpowiednie opcje wyświetlacza. Poprzez intuicyj- ną obsługę menu można w wielu do- brych urządzeniach znaleźć i wykorzy- stać większość funkcji bez studiowa- nia instrukcji obsługi. Opcje menu testowanych przez au- tora urządzeń (zob. Porównanie pod- ręcznych urządzeń GPS) tylko nie- wiele się różnią pod względem funk- cji podstawowych. W celu opisania podstawowych funkcji i opcji urzą- h r : b b A r o - 7 2 1 dzenia GPS wybrano model Garmin GPS 12XL. Urządzenia innych pro- ducentów mają przeważnie te same funkcje; jedynie ich rozłożenie i po- ruszanie się po menu może się nie- znacznie różnić od przedstawionych poniżej przykładów. Ekran „Status satelitów” Po uruchomieniu urządzenie wy- świetla ekran statusu satelitów: gra- ficzne przedstawienie, z którego można odczytać pozycję dostępnych satelitów, oraz diagram słupkowy wskazujący siłę sygnałów. Brak słupka oznacza, że satelita jest szukany; przezroczy- sty słupek: dane w trakcie rejestracji (co trwa ok. 30–60 sekund); wypeł- niony słupek: zakończono rejestra- cję danych, satelita może zostać uży- ty do pomiarów. 7 i a z c a l t e w ś y w e c p o j i j e c k n u F Ekran „Pozycja” Gdy zostanie zarejestrowana wystar- czająca ilość danych (po upływie ok. 1 minuty), urządzenie będzie co se- kundę obliczać swą aktualną pozycję i automatycznie wyświetlać ekran pozycji (niektóre urządzenia niestety wskazują współrzędne dopiero wte- dy, gdy potwierdzimy wybór „zapi- sać pozycję”). Ekran pozycji podaje współrzęd- ne aktualnej pozycji, czas, wysokość nad poziomem morza, pokonaną od- ległość, aktualny kurs oraz aktualną prędkość. Ostatnie dane można obli- czyć oczywiście tylko wtedy, gdy od- biornik jest w ruchu. 78 Ekran ze szkicem trasy, ikonami oznaczający- mi punkty trasy oraz danymi namiaru (BRG), aktualnym kursem (TRK), odległościami do następnego punktu trasy (DST) i aktualną prędkością (SPD). h r : . b b A r o - 8 2 1 h r : . b b A r o - 9 2 1 7 a z c a l t e w ś y w e c p o i j Od lewej: ekran „Status satelitów”; ekran „Pozycja” – dane dotyczące pozycji w stopniach i minutach, jak również następujące informacje: obecny kurs, prędkość, pokonana odległość i wysokość nad punktem zerowym. Menu ustawień (Setup) Aby móc wykorzystać dane urzą- dzenia GPS, musimy je uprzednio dopasować do naszych wymogów, a przede wszystkim – do używanej przez nas mapy. Do tego służy menu ustawień, które w przypadku GPS 12 XL znajduje się na stronie głów- nej menu (Main menu). (Pozostałe opcje strony głównej menu zostały tu pominięte ze względu na objętość książeczki). Menu ustawień obejmuje siedem menu podrzędnych (podmenu), m.in. do ustawiania daty i godziny, kon- trastu ekranu, oświetlenia wyświe- tlacza i dźwięków sygnałów, prezen- tacji mapy, jednostek miar, naniesie- nia kursów, kryteriów zapisu i miejsc przecięcia. Szczególnie ważne są w tym kontekście ustawienia nawi- gacji w podmenu NAV SETUP. Format pozycji Tu ustawia się format, w jakim urzą- dzenie ma wyświetlać współrzędne po- zycji. Wstępne ustawienie obejmu- je podawanie długości i szerokości geograficznych w stopniach i minu- tach, można jednak ustawić prezenta- cję w stopniach, minutach i sekundach, tylko w stopniach lub w różnych siat- i j e c k n u F 79
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompas i GPS dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: