Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00322 007865 15715208 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce - ebook/pdf
Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2803-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa adresowana jest przede wszystkim do menedżerów zainteresowanych lepszym poznaniem czynników, które kształtują pozycję konkurencyjną zarządzanych przez nich firm. Menedżerom, którzy chcą tworzyć istotną i trwałą wartość dla akcjonariuszy i innych grup interesu, lektura książki może ułatwić znalezienie kompromisu pomiędzy bieżącymi wynikami finansowymi a tworzeniem potencjału rozwojowego biznesu.
Książka w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia związane z istotą, tworzeniem oraz pomiarem zasobów niematerialnych i kompetencji, a także ich wykorzystaniem do tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Autor książki udziela w niej odpowiedzi na następujące zasadnicze pytania:

W odróżnieniu od innych pozycji dostępnych na rynku, a odnoszących się do podobnej tematyki, autor łączy wątki z obszarów finansów, zarządzania strategicznego, marketingu i zarządzania wiedzą, oferując unikatowe, szerokie spojrzenia na prezentowane w książce zagadnienia.

Książka może stanowić również interesującą propozycję dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zarządzania i finansów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami niema- terialnymi jest ściśle związane z fundamentalnymi ekonomicznymi zmianami, będącymi rezultatem przyśpieszenia w akumulacji i dostępności wiedzy w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Oparcie ekonomii na wiedzy oznacza pojawienie się nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, takich jak: efektywny sposób obsługi klienta, reputacja firmy i marka produktu, technologie, umiejętność zdobywania nowych rynków, elastyczność strategiczna związana z relacjami biznesowymi itp. Czynniki niematerialne uzupełniają, a często w znacznym stopniu zastępują kapitał finansowy jako podstawowe źródło tworzenia wartości. Odzwierciedleniem tego zjawiska jest wyższa rynkowa wycena firm opierających swoją działalność na zasobach niematerialnych w stosunku do firm tradycyj- nych – eksploatujących głównie aktywa materialne. W warunkach wzrostu znaczenia czynników niematerialnych w tworzeniu wartości istotne stają się kwestie związane z ich identyfikacją i pomiarem. Należy zaznaczyć, że pomimo postępów w tym obszarze tradycyjna sprawozdawczość finansowa nie rejestruje znacznej części tej kategorii zasobów, co powoduje, że nie odzwierciedla ona rzeczywistej sytuacji majątkowej wielu firm. Przedsiębiorstwa, które chcą tworzyć istotną i trwałą wartość dla akcjona- riuszy i innych grup interesu, muszą znaleźć równowagę pomiędzy osiąganymi krótkoterminowymi wynikami finansowymi a tworzeniem potencjału rozwojo- wego biznesu, o którym decyduje stan i jakość jego zasobów niematerialnych oraz opartych na nich kompetencji. Zasoby te, będąc motorem rozwoju firmy, decydują o jej przyszłych wynikach. Dlatego firmy powinny angażować się w działania ukierunkowane na stworzenie silnych podwalin pod swój przyszły rozwój. Celowi temu służy inwestowanie w zasoby niematerialne, stanowiące budulec kluczowych kompetencji, które pozwalają przedsiębiorstwu na uzy- skanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Firma osiąga przewagę konkurencyjną, jeśli jest w stanie realizować tworzącą wartość, unikatową strategię. Taka przewaga może zostać podtrzymana, jeśli konkurenci nie są w stanie jej skopiować lub przedsiębiorstwo szybciej opracuje nową, tworzącą wartość strategię niż konkurenci skopiują dotychczasową. Po- 8 Wstęp dejście zasobowe stwarza teoretyczne ramy dla zrozumienia sposobu osiągania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej i jej utrzymania. W przypadku doskonałej homogeniczności i mobilności zasobów tego typu przewaga nie jest możliwa do osiągnięcia. Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej związane jest z przynajmniej częściową heterogenicznością i brakiem mobilności zaso- bów. Ogólnie zasoby nie są mobilne, jeśli możliwość obrotu rynkowego nimi jest niemożliwa lub bardzo ograniczona. Aby zasoby mogły stanowić podstawę przewagi konkurencyjnej, muszą dodatkowo być zasobami rzadkimi, cennymi i trudnymi do skopiowania. Warunki te spełniają zasoby niematerialne i oparte na nich kompetencje. Celem autora niniejszej książki jest kompleksowa prezentacja zagadnień związanych z istotą, tworzeniem oraz pomiarem zasobów niematerialnych i kompetencji, a także ich wykorzystaniem do tworzenia wartości przedsiębior- stwa. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcono omówieniu znaczenia zasobów niematerialnych i kompetencji przedsiębiorstw w obecnych warunkach gospodarczych, które często są określane mianem „nowej ekonomii” albo „gospodarki opartej na wiedzy”. Punktem wyjścia rozważań w rozdziale pierwszym jest przedstawienie kierunków ewolucji otoczenia współczesnych przedsiębiorstw, które mają istotny wpływ na sposób ich funkcjonowania. W dalszej części omówiono zagadnienie znaczenia wiedzy jako podstawowe- go czynnika tworzenia wartości oraz miejsce zarządzania wiedzą w strategii przedsiębiorstwa. Następnie zaprezentowano krótki przegląd architektury dostępnych współczesnemu przedsiębiorstwu zasobów, przedstawiono także różne sposoby ich klasyfikacji. Rozdział pierwszy kończy opis relacji pomiędzy zasobami a kompetencjami przedsiębiorstwa. Rozdział drugi rozpoczyna szeroka charakterystyka najważniejszych zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa. W dalszej jego części opisano mechanizm powstawania kompetencji przedsiębiorstwa, których tworzywem są jego zasoby. Zasoby niematerialne stanowią podstawę rozwoju kluczowych kompetencji, które są źródłem bieżących i przyszłych możliwości rozwojowych przedsię- biorstwa. Zaproponowany w tej części książki model pozwala, na podstawie analizy determinantów kapitału klienta, na identyfikację obecnych i przyszłych kluczowych kompetencji oraz zasobów przedsiębiorstwa, które stanowią pod- stawę jego rozwoju. W rozdziale trzecim omówiono zagadnienia związane z pomiarem i analizą zasobów przedsiębiorstwa, rozpoczynając od opisu ogólnych zasad stosowanych przy dokonywaniu pomiaru zasobów niematerialnych. Dalej szczegółowo zapre- zentowano przykładowe mierniki niefinansowe, które mogą być wykorzystane do dokonania pomiaru stanu i jakości zasobów niematerialnych. Następnie zwięźle przedstawiono podstawowe metody wyceny zasobów niematerialnych w podziale na: kosztowe, rynkowe, dochodowe i opcyjne. Wstęp 9 Prezentacja zagadnień związanych z analizą i wyceną kompetencji przedsię- biorstwa to temat rozdziału czwartego. W tej części przedstawiono autorskie podejście do diagnozowania tzw. rynkowej i konkurencyjnej luki kompeten- cyjnej przedsiębiorstwa. Na podstawie wielkości luki kompetencyjnej można określić bezwzględną oraz relatywną pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, a także oszacować potencjał przyrostu wartości przedsiębiorstwa w wyniku jej zamknięcia. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono metody wyceny kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa. Zaprezentowana autorska metoda – poszukiwanie wartości kompetencji CVS – pozwala na oszacowanie wartości poszczególnych kompetencji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ich indywi- dualnych cech odnoszących się m.in. do ryzyka związanego z ich stosowaniem do tworzenia korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty kończy prezentacja sposobu wykorzystania kompetencji w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. W rozdziale piątym przedstawiono strategię przedsiębiorstwa jako proces tworzenia i wykorzystania kompetencji. Punktem wyjścia do rozważań w tym rozdziale jest przedstawienie zagadnień związanych z tworzeniem wartości dla akcjonariuszy. W tym kontekście omówiono istotę budowy wartości oraz najważniejsze poglądy (w ramach szkół zarządzania strategicznego) na sposoby uzyskiwania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej, przedstawiono także autorską propozycję modelu budowy przewagi konkurencyjnej, która inte- gruje pokazane wcześniej ujęcia. W dalszej części zaprezentowano mechanizm tworzenia wartości przez zasoby niematerialne oraz zachodzące między nimi relacje w tym procesie, po czym omówiono podstawowe sposoby wykorzystania zasobów niematerialnych w działalności przedsiębiorstwa. W końcowej części rozdziału opisano pokrótce sposób traktowania zasobów niematerialnych w rachunkowości przedsiębiorstw oraz przedstawiono dyskusję nad relacjami zachodzącymi pomiędzy wartością zasobów niematerialnych a wartością ryn- kową i fundamentalną przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji, które zostały częściowo przedstawione w pracach autora: Wycena aktywów niemate- rialnych przedsiębiorstwa (PWE, Warszawa 2008) oraz Pomiar kapitału intelektu- alnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: