Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00594 011274 17311398 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów - ebook/pdf
Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61830-93-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zeszyt metodyczny został przygotowany w ramach projektu badań statutowych realizowanych w AWF Warszawa temat: wpływ warsztatów z wykorzystaniem elementów metody Video Interaction Training i treningu interpersonalnego na rozwój kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym adresatem publikacji są studenci kierunków nauczycielskich i trenerskich w uczelniach kształcących specjalistów kultury fizycznej oraz pracujący już nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy sportu, dla których może ona być użytecznym narzędziem w ich samokształceniu. Mamy także nadzieję, że nasze przemyślenia spotkają się z zainteresowaniem nauczycieli akademickich, szczególnie tych, którzy zajmują się edukacją kandydatów na wychowawców dzieci i młodzieży. Zeszyt służy za środek dydaktyczny w warsztatach umiejętności społecznych realizowanych w ramach programu studiów licencjackich w AWF Warszawa na kierunkach: Wychowanie Fizyczne i Sport. Takie jego wykorzystanie wydaje się najbardziej efektywne – jest to główny cel przygotowania tego opracowania. Zagadnienie kompetencji nauczycieli ma bardzo bogatą literaturę. Zawsze stanowiło centralny obszar badawczy pedagogiki (pedeutologii), a także psychologii wychowania oraz filozofii wychowania rozwijanych w paradygmacie humanistycznym. W badaniach i na drodze spekulacji wypracowano wiele klasyfikacji nauczycielskich dyspozycji zawodowych. Ich analiza pozwala wskazać na dwie główne kategorie: kompetencje instrumentalne (przedmiotowe) i kompetencje pedagogiczno-moralne (zawodowe). Te pierwsze zależą od umiejętności, sprawności i opanowanych przez nauczyciela wiadomości – ich posiadanie zabezpiecza metodyczno-organizacyjną sferę nauczania, są dość dobrze rozwijane w trakcie studiów i wszelkiego rodzaju szkoleń. Kompetencje pedagogiczno-moralne związane z zadaniami kształtowania postaw i przekonań uczniów, ich sytemu wartości – zależą od poziomu przygotowania psychologicznego, pedagogicznego i etyczno-kulturowego nauczyciela, są zdecydowanie rzadziej uwzględniane i w mniejszym stopniu realizowane w programach kształcenia na wydziałach pedagogicznych. Przedstawione w tym opracowaniu kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna stanowią drugi z wymieniony typów kompetencji nauczyciela. W przekonaniu wielu autorów, sukces zawodowy nauczyciela zależy od optymalnego rozwoju u niego wszystkich wyżej wymienionych kompetencji. Sukces ten przejawia się zarówno w efektach dydaktyczno-wychowawczych osiągniętych u uczniów, jak i w rozwoju samego nauczyciela – jego warsztatu dydaktyczno-wychowawczego, osobowości i zdrowia psycho-społecznego w całej karierze zawodowej. Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna stanowią dużą wartość w warsztacie zawodowym pedagoga, szczególnie w przypadku nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportu. Dzięki nim, specjaliści ci mogą efektywnie stosować metody dydaktyczne, organizować grupę, rozpoznawać trudności, kształtować postawy uczniów wobec przedmiotu, a także modelować te kompetencje u swoich podopiecznych – działać przykładem osobistym. Dzieje się tak dlatego, że dzięki kompetencjom społecznym i inteligencji emocjonalnej nauczyciel buduje z wychowankiem przestrzeń na dialog, zrozumienie, współpracę a to, jest niezbędnym warunkiem otwarcia się ucznia na doświadczenia edukacyjne – przyjęcie proponowanych treści. W rezultacie osiągana jest zupełnie inna, wyższa jakość kształcenia. W treści zeszytu omówiliśmy istotę i uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej. Wskazaliśmy na role tych dyspozycji w pracy nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportu. Zamieściliśmy także materiał dydaktyczny pochodzący ze zrealizowanych ze studentami kierunku wychowanie fizyczne warsztatów psychologiczno-pedagogicznych poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej. Zeszyt nie zawiera natomiast gotowych osnów zajęć warsztatowych. Uważamy bowiem, że omawiana dziedzina wymyka się sztampie, standaryzacji – jeżeli w ogóle jakikolwiek rozwój i kształcenie mogą być ujęte w sztywną procedurę – dlatego podejmowanie prób kształtowania tych dyspozycji (zarówno u siebie jak i u innych) musi przebiegać z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zaangażowanych podmiotów oraz warunków organizacyjnych tego procesu. Mamy nadzieję, że wszystko to zostało jasno wyjaśnione w tekście. Czytelników serdecznie prosimy o opinie na temat podjętego zagadnienia. Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem naszego warsztatu zawodowego, jak również budowaniem dialogu służącego rozwojowi kompetencji społecznych nauczycieli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Marcin Czechowski, Joanna Femiak, Anna Kuk Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i studentów AWF Pod redakcją Marcina Czechowskiego Warszawa 2015 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2Komitet Redakcyjny Przewodnicząca - Jadwiga Charzewska Zastępca - Krzysztof Zuchora Sekretarz - Krzysztof Perkowski Członkowie - Jolanta Derbich - Lidia Ilnicka - Ewa Kozdroń - Jerzy Królicki - Artur Kruszewski Redaktor odpowiedzialny: Krzysztof Perkowski ZESZYT NAUKOWO-METODYCZNY Wydanie I ISBN 978-83-61830-93-1 @ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. Redakcja i korekta techniczna – Joanna Kłyszejko Projekt okładki – W. Kosiński Wydawnictwo AWF Warszawa 2015 Wydanie I Objętość 3,19 aw Nakład 3000 egz. (druk w seriach) Format B-5 Skład, łamanie, druk: Agencja Reklamowa TOP ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, tel. 54 423 20 40, e-mail: agencja.top@agencjatop.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 3SPIS TREŚCI Wstęp ..................................................................................................................................... 5 1. Istota i uwarunkowania kompetencji społecznych (Joanna Femiak) ................................ 7 2. Inteligencja emocjonalna jako kompetencja niezbędna w prowadzeniu zespołu sportowego (Anna Kuk) .................................................................................................. 13 3. Rola kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportu (Marcin Czechowski) ....................................... 20 4. Warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych nauczycieli wychowania fizycznego – propozycja własna ................................................................. 30 4.1. Cele, organizacja i ewaluacja warsztatów (Marcin Czechowski) ........................... 30 4.2. Charakterystyka metod, na których oparto zajęcia warsztatowe (Joanna Femiak) 32 4.2.1. O treningu interpersonalnym ...................................................................... 32 4.2.2. O metodzie Video Interaction Training ....................................................... 33 4.3. Materiały edukacyjne do zajęć warsztatowych (Joanna Femiak) .......................... 34 4.3.1. Komunikacja w warsztacie nauczyciela ..................................................... 34 4.3.2. Budowanie zespołu edukacyjnego – dzielenie się odpowiedzialnością zasady i techniki ......................................................................................... 41 4.3.3. Asertywność w warsztacie nauczyciela .................................................... 46 4.3.4. Nauczyciel lider, czyli o roli lidera w grupie edukacyjnej ............................ 55 Piśmiennictwo ....................................................................................................................... 65 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5WSTĘP Zeszyt metodyczny został przygotowany w ramach projektu badań statutowych reali-zowanych w AWF Warszawa temat: wpływ warsztatów z wykorzystaniem elementów metody Video Interaction Training i treningu interpersonalnego na rozwój kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym adresa-tem publikacji są studenci kierunków nauczycielskich i trenerskich w uczelniach kształcących specjalistów kultury fizycznej oraz pracujący już nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy sportu, dla których może ona być użytecznym narzędziem w ich samokształceniu. Mamy także nadzieję, że nasze przemyślenia spotkają się z zainteresowaniem nauczycieli akademickich, szczególnie tych, którzy zajmują się edukacją kandydatów na wychowawców dzieci i młodzieży. Zeszyt służy za środek dydaktyczny w warsztatach umiejętności społecznych realizo-wanych w ramach programu studiów licencjackich w AWF Warszawa na kierunkach: Wy-chowanie Fizyczne i Sport. Takie jego wykorzystanie wydaje się najbardziej efektywne – jest to główny cel przygotowania tego opracowania. Zagadnienie kompetencji nauczycieli ma bardzo bogatą literaturę. Zawsze stanowiło centralny obszar badawczy pedagogiki (pedeutologii), a także psychologii wychowania oraz filozofii wychowania rozwijanych w paradygmacie humanistycznym. W badaniach i na drodze spekulacji wypracowano wiele klasyfikacji nauczycielskich dyspozycji zawodowych. Ich ana-liza pozwala wskazać na dwie główne kategorie: kompetencje instrumentalne (przedmioto-we) i kompetencje pedagogiczno-moralne (zawodowe). Te pierwsze zależą od umiejętności, sprawności i opanowanych przez nauczyciela wiadomości – ich posiadanie zabezpiecza metodyczno-organizacyjną sferę nauczania, są dość dobrze rozwijane w trakcie studiów i wszelkiego rodzaju szkoleń. Kompetencje pedagogiczno-moralne związane z zadaniami kształtowania postaw i przekonań uczniów, ich sytemu wartości – zależą od poziomu przygo-towania psychologicznego, pedagogicznego i etyczno-kulturowego nauczyciela, są zdecy-dowanie rzadziej uwzględniane i w mniejszym stopniu realizowane w programach kształce-nia na wydziałach pedagogicznych. Przedstawione w tym opracowaniu kompetencje spo-łeczne i inteligencja emocjonalna stanowią drugi z wymieniony typów kompetencji nauczycie-la. W przekonaniu wielu autorów, sukces zawodowy nauczyciela zależy od optymalnego rozwoju u niego wszystkich wyżej wymienionych kompetencji. Sukces ten przejawia się za-równo w efektach dydaktyczno-wychowawczych osiągniętych u uczniów, jak i w rozwoju sa-mego nauczyciela – jego warsztatu dydaktyczno-wychowawczego, osobowości i zdrowia psycho-społecznego w całej karierze zawodowej. Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna stanowią dużą wartość w warsztacie zawodowym pedagoga, szczególnie w przypadku nauczyciela wychowania fizycznego i trenera sportu. Dzięki nim, specjaliści ci mogą efektywnie stosować metody dydaktyczne, organizować grupę, rozpoznawać trudności, kształtować postawy uczniów wobec przedmio-tu, a także modelować te kompetencje u swoich podopiecznych – działać przykładem osobi-stym. Dzieje się tak dlatego, że dzięki kompetencjom społecznym i inteligencji emocjonalnej nauczyciel buduje z wychowankiem przestrzeń na dialog, zrozumienie, współpracę a to, jest niezbędnym warunkiem otwarcia się ucznia na doświadczenia edukacyjne – przyjęcie pro-ponowanych treści. W rezultacie osiągana jest zupełnie inna, wyższa jakość kształcenia. W treści zeszytu omówiliśmy istotę i uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej. Wskazaliśmy na role tych dyspozycji w pracy nauczycieli wycho-wania fizycznego i trenerów sportu. Zamieściliśmy także materiał dydaktyczny pochodzący ze zrealizowanych ze studentami kierunku wychowanie fizyczne warsztatów psychologiczno-pedagogicznych poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych i inteligencji emocjonal-nej. Zeszyt nie zawiera natomiast gotowych osnów zajęć warsztatowych. Uważamy bowiem, że omawiana dziedzina wymyka się sztampie, standaryzacji – jeżeli w ogóle jakikolwiek roz-wój i kształcenie mogą być ujęte w sztywną procedurę – dlatego podejmowanie prób kształ- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6towania tych dyspozycji (zarówno u siebie jak i u innych) musi przebiegać z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zaangażowanych podmiotów oraz warunków organizacyjnych tego pro-cesu. Mamy nadzieję, że wszystko to zostało jasno wyjaśnione w tekście. Czytelników serdecznie prosimy o opinie na temat podjętego zagadnienia. Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem naszego warsztatu zawodowego, jak również budowaniem dialogu służącego rozwojowi kompetencji społecznych nauczycieli. Autorzy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7Joanna Femiak 1. ISTOTA I UWARUNKOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Nauczyciele stanowią grupę zawodową szczególnie często poddawaną ocenom spo-łecznym, a oczekiwania wobec nich bywają niewspółmiernie wysokie do możliwości rozwo-jowych, które są im w ramach kształcenia uniwersyteckiego proponowane. Sytuacja ta dotyczy także animatorów kultury fizycznej – absolwentów Akademii Wy-chowania Fizycznego. Stawiane im są wymagania posiadania umiejętności komunikacji, bu-dowania relacji, rozwiązywania konfliktów. Tymczasem w toku swojego kształcenia, wszyst-kie wymienione poniżej ułomności systemu edukacyjnego skutecznie ich dotykają – ograni-czając im możliwość rozwoju oczekiwanych od nich kompetencji. Edukacja instytucjonalna opisywana jest jako nadmiernie sformalizowana, mało inno-wacyjna, ograniczająca prospołeczną i kreatywną aktywność ludzi. Wielu autorów podkreśla, że wypracowane do tej pory wzory funkcjonowania systemu oświaty i jego placówek, nie są adekwatne do wymagań ponowoczesnego świata (Kargul 2000)1. W literaturze obecne są także komentarze dotyczące ignorancji wobec zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców – ośrodków edukacji (Stopińska-Pająk 2006, Solarczyk-Ambrozik 2004). W nowoczesnym społeczeństwie, dzięki mediom i informatyzacji, rola nauczyciela, jako osoby, która przekazuje wiedzę jest coraz mniejsza (Grzesiak 2008, Femiak 2008, Femiak 2007). Oczekiwania wobec nauczyciela są związane z organizowaniem procesu uczenia się innych, inicjowaniem ich ciekawości wiedzą, którą mają w zasięgu ręki. To wychowawcza rola szkoły i nauczyciela wprowadza w świat wartości, moralności, w którym każdy jest równy i ma prawo do swojego odczuwania i rozumienia. Funkcja dydaktyczna szkoły, zakłada wie-dzącego i tego, który się uczy, jest źródłem władzy nauczyciela nad uczniem (Zuchora 2009). Wzrastają zatem oczekiwania wobec nauczyciela – jako wychowawcy, pedagoga. w literaturze przedmiotu znajdujemy postulaty o pedagogikę osobowości, która w murach szkolnych gwarantuje wychowywanie do kultury, dzięki rozwojowi indywidualności ucznia, a nie jej kosztem (Zuchora 2009). w tym obszarze mądrego i odpowiedzialnego człowieka nie zastąpi żadna technologia. Kompetencje – definicje Pojęcie kompetencji określa pewien potencjał człowieka, jego zdolności i umiejętności wykonywania określonych czynności, typów działań (Kwaśnica 1990). Podziały kompetencji oscylują wokół dwóch biegunów. Na jednym z nich są kompetencje techniczne, na drugim pedagogiczno-moralne. Kompetencje instrumentalne, techniczne, odpowiadają za środki, metody i formy prowadzące do realizacji celu. Kompetencje praktyczno-moralne, wyrażają ocenę własnego działania, umożliwiają komunikowanie się ze sobą i innymi (Nowocień 2008). Podział kompetencyjny Żukowskiej, uwzględnia kompetencje nauczyciela: kierunkowe i zawodowe zwane pedagogicznymi. Wśród kompetencji pedagogicznych wyróżnione zo-stały: kompetencje prakseologiczne, kreatywne, komunikacyjne, współdziałania, informa-tyczne i moralne (Żukowska 2002). W wykształceniu studenta Akademii Wychowania Fizycz-nego, kompetencje pedagogiczne mają szczególny wymiar. Tak jak każdy nauczyciel pra-cuje on z grupą, jednak często pełni także rolę trenera, czyli kieruje rozwojem grupy sporto-wej. Sytuacja edukacyjna w sporcie jest obciążona dodatkowymi wymaganiami i czynnikami trudnymi emocjonalnie. Sama natura pracy z ciałem, ruchem, często w atmosferze rywaliza-cji, publicznej ekspozycji, powoduje że nauczyciel, trener, świadomy emocji i nimi zarządza-jący, budujący relacje jest bezcenny. Nie tylko środowisko sportowe domaga się dzisiaj wie-dzy i metod, które pozwolą trenerom na rozwój, dzięki któremu ich relacje z młodzieżą będą najsilniejszym punktem, a nie najsłabszym. w środowisku szkolnym nauczyciel wychowania fizycznego, przez naturę zajęć opartą na aktywności fizycznej, grach i zabawach ma nie-spotykaną przestrzeń, potencjał wychowawczy, aby świadomie kształtować zachowania 1 Pełny spis wykorzystanych w tekście źródeł zamieszczony jest na końcu opracowania. 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: