Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00461 011144 20617224 na godz. na dobę w sumie
Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia - książka
Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2700-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Połącz wiedzę i siłę wyobraźni, aby zostać mistrzem kompozycji

Doskonałe technicznie zdjęcie, wzbudzające emocje odbiorcy, to marzenie każdego fotografa. Autor tego podręcznika - uznany fotograf Harold Davies - podpowiada, jak wykonać właśnie takie fotki. Znajdziesz tu wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób rozbudzić i pielęgnować własną kreatywność, a także opis najlepszych rozwiązań technicznych. Połączenie tych elementów pozwoli Ci twórczo prewizualizować kompozycje Twoich fotografii, co sprawi, że Twoje prace będą naprawdę zachwycające.

Książka 'Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia' to przede wszystkim przewodnik po świecie doskonałej kompozycji, w którym każde zagadnienie ilustrowane jest wspaniałą fotografią, a także informacjami z zakresu samej kompozycji oraz danych technicznych, takich jak rodzaj użytego obiektywu, przysłona, czas naświetlania czy ISO. Z tego podręcznika dowiesz się, jakie narzędzia mogą posłużyć do stworzenia i udoskonalenia zdjęć, jak podnieść spójność i wewnętrzną logikę zdjęcia w obrębie kadru, a także jakich strategii używać, aby zintegrować na zdjęciach czas i narrację. Nauczysz się doskonale łączyć temat zdjęcia z jego wizualnym przedstawieniem w celu wywołania konkretnych emocji.

Spraw, żeby Twoje fotografie przemówiły!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kompozycja zdjêæ. Kreatywna fotografia Autor: Harold Davis T³umaczenie: Przemys³aw i Karina Gancarczyk ISBN: 978-83-246-2700-4 Tytu³ orygina³u: Creative Composition: Digital Photography Tips Techniques Format: 200230, stron: 240 Po³¹cz wiedzê i si³ê wyobraŸni, aby zostaæ mistrzem kompozycji • Jak prewizualizowaæ kompozycjê zdjêcia? • Jak wykadrowaæ je tak, aby mia³o wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania? • Jak ukazaæ si³ê swojej wyobraŸni na fotografii? Doskona³e technicznie zdjêcie, wzbudzaj¹ce emocje odbiorcy, to marzenie ka¿dego fotografa. Autor tego podrêcznika – uznany fotograf Harold Davies – podpowiada, jak wykonaæ w³aœnie takie fotki. Znajdziesz tu wskazówki dotycz¹ce tego, w jaki sposób rozbudziæ i pielêgnowaæ w³asn¹ kreatywnoœæ, a tak¿e opis najlepszych rozwi¹zañ technicznych. Po³¹czenie tych elementów pozwoli Ci twórczo prewizualizowaæ kompozycje Twoich fotografii, co sprawi, ¿e Twoje prace bêd¹ naprawdê zachwycaj¹ce. Ksi¹¿ka „Kompozycja zdjêæ. Kreatywna fotografia” to przede wszystkim przewodnik po œwiecie doskona³ej kompozycji, w którym ka¿de zagadnienie ilustrowane jest wspania³¹ fotografi¹, a tak¿e informacjami z zakresu samej kompozycji oraz danych technicznych, takich jak rodzaj u¿ytego obiektywu, przys³ona, czas naœwietlania czy ISO. Z tego podrêcznika dowiesz siê, jakie narzêdzia mog¹ pos³u¿yæ do stworzenia i udoskonalenia zdjêæ, jak podnieœæ spójnoœæ i wewnêtrzn¹ logikê zdjêcia w obrêbie kadru, a tak¿e jakich strategii u¿ywaæ, aby zintegrowaæ na zdjêciach czas i narracjê. Nauczysz siê doskonale ³¹czyæ temat zdjêcia z jego wizualnym przedstawieniem w celu wywo³ania konkretnych emocji. • Praca z makroobiektami • Czas ekspozycji i ruch • Zwiêkszanie ostroœci zdjêcia • Fotografie z wyobraŸni¹ • Abstrakcja • Fotografia jako projekt • Perspektywa • Z³oty podzia³ • Kolor i œwiat³o Spraw, ¿eby Twoje fotografie przemówi³y! Spis treści 8 Wprowadzenie 74 Bracketing ekspozycji 156 Fotografia to projekt 10 Zdjęcia robią ludzie, nie sprzęt krajobrazu 76 Łączenie ujęć kwiatów 12 Technika i kompozycja 78 Zwiększanie ostrości na zdjęciu 80 Organizacja pracy i zarządzanie zasobami cyfrowymi 158 Linie 160 Kształty 164 Fotografia i zen 166 Wzory 172 Iteracje 176 Rytm 16 Obiektywy i ogniskowe 18 Rozmiary matrycy i ogniskowa 24 Korzystanie z obiektywu typu rybie oko 26 Praca z makroobiektywami 30 Wybór odpowiedniej wartości ogniskowej 34 Czym jest ekspozycja 38 Korzystanie z trybów ekspozycji 38 Korzystanie z histogramów ekspozycji 40 Ekspozycje kreatywne 42 ISO i szum 44 Czas ekspozycji i ruch 50 Przysłona, ostrość i głębia ostrości 50 Głębia ostrości 54 Ostrzenie i odległość hiperfokalna 60 Praca przy wykorzystaniu Lensbaby 62 Rozmycie i bokeh 66 Znaczenie rozpiętości tonalnej 68 Zwiększanie rozpiętości tonalnej 70 Ekspozycja ziemi i nieba w nocy 72 Wielokrotna obróbka RAW ujęć innych niż krajobrazy 82 Puść wodze wyobraźni 84 Wykorzystanie wizualnej niejednoznaczności 178 Ukazywanie świata w perspektywie 360° 180 Dostrzeganie kadru 188 Podział kadru 192 Złoty podział 194 Kadr w kadrze 198 Kolor 200 Światło 202 Praca z tonami 204 Jak dostrzec kompozycję 206 Czerń i biel 212 Łączenie koloru z obrazem czarno ‑białym 216 Spirale 222 Perspektywa 224 Porządek i jego brak 228 Podkreślanie tego, co ważne 234 Dodatkowa lektura 236 Słowniczek 238 Skorowidz 86 Dostrzegać nieoczekiwane 90 Siła płynąca z wizji 94 Fotografia to magia 98 Świat tajemnic 100 Zdjęcia, na które trzeba spojrzeć dwa razy 104 Fotografia i narracja 108 Fotografia jest poezją 112 Fotografia, która opowiada jakąś historię 118 Analiza tematu 120 Bądź konkretny 122 Abstrakcja 128 Abstrakcja wiarygodna 130 Fotografia i paradoks 132 Łączenie obrazów 134 Fotografia to mistyfikacja 136 Zabawa skalą 138 Czym jest rzeczywistość? 140 Mistyczny krajobraz 144 Natura paradoksu 150 Surrealizm 7 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Wykorzystanie wizualnej niejednoznaczności Spójrz na fotografię zamieszczoną na sąsied‑ niej stronie. Co widzisz? Czy przedstawia krajobraz chińskich gór? Spójrz raz jeszcze. Przypatrz się uważniej. Jeśli jest to zdjęcie górskiego krajobrazu, to czemu przez szczyty „przechodzą” ślady stóp? I czy możliwe jest, by przez środek obrazu dryfowały kawałki drewna? Po dokładniejszym przyjrzeniu się odkryjesz, że patrzysz na wzór, jaki utworzyły fale na plaży. W rzeczywistości zdjęcie na stronie obok jest przyciętą i obróconą wersją foto‑ grafii zamieszczonej poniżej. Cechą właściwą człowiekowi jest to, że widzi rzeczy, jakie spodziewa się zobaczyć. Dlatego fotografowie często zapominają o wizualnej niejednoznaczności. A niejednoznaczność pozwala wyzwolić praw‑ dziwą siłę kompozycji. Jest coś magicznego i wciągającego w tym, że dzięki zabiegom fotografa oglądający mówi: „Zaraz, zaraz…”. Nawet jeśli dobrze wiesz, że patrzysz na plażę, na jakimś poziomie myślowym mo‑ żesz być niezupełnie co do tego przekonany. Jeśli uda Ci się wywołać u patrzącego tego rodzaju wątpliwości — uświadomione lub nie — oznacza to, że Twoją kompozycję ce‑ chuje dodatkowa siłę wyrazu. Szukaj sposobności do stworzenia kompo‑ zycji, na którą patrzący musi z zaskoczeniem spojrzeć powtórnie i która wywołuje za‑ chwycający zawrót głowy, rezultat wizualnej niejednoznaczności. Jak możesz to zrobić? Zacznij od nauczenia się rozpoznawania tej właściwości wizualnej. Wypatruj obrazów, które mogą być interpretowane na wiele spo‑ sobów. Część najlepszych przykładów znaj‑ dziesz w naturze: woda, drzewa, zwierzęta i krajobraz przybierają kształty, które kojarzą się z czymś zupełnie od nich różnym. Kiedy zaczniesz już dostrzegać taką sposob‑ ność, możesz zacząć pracować nad tym, aby jak najbardziej pokazać w fotografii niejedno‑ znaczność.  Gdy patrzyłem z góry na wspaniałą plażę w Point Reyes Natio‑ nal Seashore, czułem się jak zahipnotyzowany wzorami, które fale utworzyły na piasku. Użyłem filtra polaryzacyjnego, by ukazać kolor wody. 170 mm, filtr polaryzacyjny kołowy, 1/200 s, f/7,1, ISO 100, z ręki  Strony 82 – 83: zachód słońca nad tym skalistym kalifornijskim wybrzeżem następował bardzo szybko. Po kilku minutach od chwili, gdy zrobiłem to zdjęcie, wszystko pogrążyło się we mgle. 200 mm, 2 minuty, f/22, ISO 100, statyw 84 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Jeszcze jedno: zawsze warto powtórnie przyj‑ rzeć się swoim zdjęciom — być może dobrze zrobi im przycięcie, zwiększenie pola widze‑ nia czy obrócenie. Czasami drobna zmiana może sprawić, że obraz będzie postrzegany w zupełnie inny sposób. Ważne jest także to, by zwracać uwagę na szczegóły i wzory, które łatwo można przega‑ pić. Czasem ogólny rzut oka na motyw zdję‑ cia jest dokładnie tym, co pozwoli stworzyć interesującą fotografię. Tak właśnie było, gdy ujrzałem wzory nary‑ sowane przez fale na plaży, które możesz zobaczyć na zamieszczonych tu zdjęciach. Poczułem dreszcz podekscytowania, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli odwrócę i przytnę obraz, będzie on przypominał góry. Puść wodze wyobraźni 85 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Dostrzegać nieoczekiwane Truizmem jest stwierdzenie, że widzimy to, co spodziewamy się zobaczyć. Przewidujemy, jakie kolory będą widoczne na zdjęciu i jaka będzie jego wymowa, wyzwaniem jest więc wykonanie fotografii, która nie będzie ści‑ śle odpowiadała naszym oczekiwaniom. Je‑ śli chcesz robić zdjęcia, które nie będą „zwy‑ czajne”, kluczowe jest to, byś się nauczył, jak w elastyczny sposób dostosowywać się do warunków, w których fotografujesz. Przyznam się do czegoś: lubię czytać fanta‑ stykę i literaturę przygodową. Zwłaszcza po‑ wieści związane z morzem — akcja części z nich rozgrywa się w erze napoleońskiej. W opowieściach tych główny bohater, często śmiały i pełen fantazji kapitan niewielkiej, lecz dobrej fregaty, niezmiennie ocala swoją załogę przed nagłym atakiem, ponieważ jest w stanie dostrzec to, co nieoczekiwane, na przykład wrogi statek w miejscu, gdzie nikt się go nie spodziewa. Podobnie jest, jeśli chodzi o naszą pracę — najważniejszą cechą kreatywnego fotografa jest to, iż potrafi odłożyć na bok swoje ocze‑ kiwania i dostrzec „to, co naprawdę tam jest”, bez przyjmowanych z góry założeń. Realizując swoje zadania — zlecenia klienta lub te, które sam sobie wyznaczam — zawsze staram się wybiec wzrokiem „poza” literalny projekt. Zadaję sobie pytanie, czy mogę spoj‑ rzeć na moją pracę w inny sposób. A co się stanie, jeżeli obiorę nowy kierunek, nawet je‑ śli nie zakładałem tego wcześniej? Co widzisz kiedy przechadzasz się po pustym stadionie, takim jak ten na zdjęciu po lewej stronie? Siedzenia i trybuny czy poziome linie podzielone pionowymi? Która interpretacja jest bardziej rzeczywista, która jest bliższa  Znajdowałem się na stadionie, szukając możliwości zrobienia ogólnego architektonicznego ujęcia, ale warunki oświet‑ leniowe były niesprzyjające. Jednak schody i puste ławki w złotym popołudniowym słońcu utworzyły interesujący wzór. Zrezygnowałem więc z pierwotnej koncepcji i skupiłem się na możliwej do uchwycenia kompozycji. 200 mm, 1/160 s, f/6,3, ISO 100, statyw 86 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia obrazowi, jaki widzisz, i która jest bardziej interesująca? Przyjrzyj się uważnie danej scenie bez apa‑ ratu. Poszukaj abstrakcyjnego wzoru, jaki w niej dominuje. Zdecyduj, czy bardziej sko‑ rzystasz na przedstawieniu tematu zdjęcia czy abstrakcji. Niezależnie od tego, jaką decy‑ zję podejmiesz, dzięki możliwości spojrzenia na daną rzecz z różnych punktów widzenia wzbogacisz swoje artystyczne możliwości. W ramach ćwiczenia weź na warsztat coś, na co zwykle patrzysz i co uznajesz na wizualnie nudne. Porzuć swoje opinie na temat tej rze‑ czy. Przyjrzyj się jej bardzo uważnie. Znajdź coś, czego nie dostrzegałeś wcześniej, i zrób zdjęcie, wykorzystując ten szczegół. Zapewniam, że istnieją nowe sposoby spoj‑ rzenia na każdy temat — niezależnie od tego, jak często czemuś się już przyglądałeś. Pa‑ miętaj o skupieniu się na dostrzeganiu nie‑ oczekiwanego. Nigdy nie wiesz, gdzie coś takiego znajdziesz. Doskonalenie tych „nie‑ oczekiwanych” sposobów patrzenia pomoże Ci w robieniu zdjęć, które będą lepsze i bar‑ dziej znaczące.  Nikt nie spodziewa się znaleźć niesamowitego niebieskiego pióra na brudnej miejskiej ulicy. Byłem więc zaskoczony, gdy spojrzałem w dół i zobaczyłem tę piękną rzecz. Nie była ona tym, co spodziewałem się ujrzeć czy fotografować tego dnia. Ale zdołałem rozpoznać w niej temat zdjęcia, odsuwając na bok moje pierwotne oczekiwania. Światło padające na pióro w tym miejscu, gdzie leżało, było wspaniałe, nie musiałem go więc przenosić. Ustawiłem się na trotuarze ze statywem i pierścieniem makro i zacząłem fotografować. Przechodnie patrzyli na mnie dziwacz‑ nie, ale musiałem skorzystać z tych urządzeń, aby uchwycić obraz pióra, gotowego w każdej chwili odlecieć. Makro 105 mm, pierścień pośredni 24 mm, 1,3 s, f/40, ISO 200, statyw Puść wodze wyobraźni 87 88 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  W ciemności i we mgle zszedłem po schodach prowadzących do latarni Point Reyes. W gęstych oparach kropelki wody pokrywały wszystko. Dźwięki były przytłu‑ mione i nawet dzikie, uderzające o brzeg fale Pacyfiku były ledwie słyszalne. Nocna fotografia w tych warunkach wiązała się z ogromnymi wyzwaniami. Z trudem mo‑ głem dostrzec własną dłoń, gdy zbliżałem ją do twarzy. Nagle na chwilę zrobiło się jasno i „zobaczyłem” możliwość ujęcia nie‑ zwykłej i subtelnej kompozycji we mgle, która uwydatniała jasność rozproszonego światła. 50 mm, 1/2 s, f/8, ISO 200, statyw Puść wodze wyobraźni 89 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Siła płynąca z wizji Kiedy fotografowie wykorzystują siłę, jaką daje im wizja, wie- dzą, co przedstawia scena i w jaki sposób chcą ją zaprezento- wać w finalnym obrazie. Innymi słowy, istnieją trzy kroki, które należy przedsięwziąć, aby wykorzystać siłę płynącą z wizji: 1. Dokładnie przypatrzyć się motywowi, dostrzec jego zalety i wady, włączając w to aspekty, których nie można było prze- widzieć. 2. Zwizualizować finalny obraz. 3. Ustalić, w jaki sposób można osiągnąć oczekiwany efekt. Bez wizualizacji obrazu trudno jest dobrać narzędzia i techniki potrzebne do jego wykreowania. Jeśli wiesz, co chcesz osiąg- nąć, łatwiej jest Ci określić działania, jakie musisz w tym celu przedsięwziąć. Czasami fotografom zdarzają się spontaniczne i przypadkowe „szybkie ujęcia”, będące prostą reakcją na daną sytuację, i z reguły nie ma w tym niczego złego. Ale zwykle zdjęcie ko- rzysta na bardziej przemyślanym podejściu. Będzie Ci łatwiej, jeżeli zaczniesz od uświadomienia sobie, co możesz osiągnąć w kontekście wizualnym. Aby sprostać wyzwaniu „siły płynącej z wizji”, musisz: • Ćwiczyć przyglądanie się temu, co masz przed oczyma, włą- czając w to elementy, których nie spodziewasz się zobaczyć. • Wyobrazić sobie, czego tak naprawdę ma dotyczyć zdjęcie. • Rozwijać umiejętność wizualizacji tego, jaką formę przybie- rze fotografia. • Stworzyć plan gry dotyczący sposobu wykonania zdjęcia i przeprowadzenia jego obróbki. Kiedy już przyzwyczaisz się do wykorzystywania podczas robie- nia zdjęć siły płynącej ze swojej wizji, prawdopodobnie nigdy z tego nie zrezygnujesz. Twoja praca nabierze większej warto- ści i będzie nieść ze sobą głębokie znaczenie, ponieważ wizja pomoże Ci sprawić, że Twoje zdjęcia będą niepowtarzalne. 90 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  W moim odczuciu to stojące osobno drzewo symbolizuje i siłę, i samot‑ ność. Aby kompozycja zdjęcia współgrała z moją wizją tego, co zdjęcie ma wyrażać, przetworzyłem je w Photoshopie. Tło stało się miękkie i baśniowe, kontrastując z wyrazistym, ostrym kształtem drzewa znajdują‑ cego się nieco z boku na pierwszym planie. 18 mm, 1/250 s, f/11, ISO 200, statyw Puść wodze wyobraźni 91 92 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  Wykorzystując przebłyskujące promienie słońca przebijające się przez zamieć, fotografowałem drzewa na tle wspaniałego ośnie‑ żonego urwiska. Aby dostrzec skalę krajobrazu przedstawionego na zdjęciu, należy przyjrzeć się drzewom znajdującym się po‑ środku — między pierwszym planem a urwiskiem. Kompozycja jest interesująca, ponieważ pozwala na porównanie maleńkich drzew w oddali z o wiele większym na pierwszym planie. Nazwałem to zdjęcie Entering the Sanctuary (wchodząc do sanktuarium), ponieważ w moich oczach obraz ten stanowi jakby zaproszenie do wkroczenia w niezwykłą przestrzeń. 80 mm, 1/250 s, f/11, ISO 200, statyw  Kiedy znalazłem się w Yosemite Valley w szalejącej zamieci śnieżnej, przestałem robić zdjęcia, zaintrygowany kształtem sękatego drzewa widocznego w prawym dolnym rogu fotografii. Zamieć na chwilę przycichła, a kontrast pomiędzy drzewem a dalekim widokiem w do‑ linie zaowocował interesującą kompozycją. 52 mm, 1/400 s, f/11, ISO 200, z ręki Puść wodze wyobraźni 93 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Fotografia to magia Między rzeczywistością dnia codziennego, którą uznajemy za dobrze nam znaną, a ma‑ gicznym światem zachwycających, choć czę‑ sto niedostrzeganych szczegółów, przebiega cienka granica. Nie zawsze jednak, kiedy się tego pragnie, można ją przekroczyć i robić wspaniałe zdjęcia. Jeśli chodzi o mnie, to czasami, gdy mam dobry dzień i za pomocą zdjęć odkrywam magię, niełatwo mi wrócić do rzeczywistości. Jeżeli fotograf jest w stanie umiejętnie zintegrować oba fotograficzne światy, zwykły i magiczny, rezultatem na ogół są interesu‑ jące zdjęcia. W powieści Córka króla Elfów autor, pisarz fan‑ tasy z czasów edwardiańskich, Lord Dunsany, opowiada o prześlizgiwaniu się przez gra‑ nicę pomiędzy naszym światem, dobrze nam znanym, a krainą czarów. Gdy się z niej wraca, okazuje się, że w rzeczywistości minęły lata i nic już nie wygląda tak samo jak dawniej. Motyw odnajdywania piękna, za które płaci się jakąś cenę, nieustannie pojawia się w nie‑ mal każdej dziedzinie sztuki. Gdy już uda Ci się odkryć własną kreatywność i odnaleźć źródła inspiracji, nie możesz zawrócić z drogi. Ale dlaczego miałbyś tego chcieć? Rozmyślałem o powieści Dunsany’ego, gdy przed świtem wymykałem się z domu, by zro‑ bić zdjęcie dmuchawca pokrytego poranną rosą (fotografia po prawej). Kiedy słońce zaczęło wschodzić, krople rosy zamigotały magicznymi kolorami, a moja wyobraźnia powędrowała do innego, dziwnego świata. Moim zdaniem fotografia ta wyraża, jak to określiła jedna z oglądających ją osób, „za‑ wiłą szczegółowość doskonałości natury”. Fotografia magiczna powstaje dzięki poru‑ szaniu się pomiędzy realnym światem dnia codziennego a fantastycznymi możliwoś‑ ciami. Nawiasem mówiąc, nie oznacza to, że powstałe dzięki temu obrazy muszą być piękne; te fotografie z reguły są po prostu inne, a ich odmienność trudno skategoryzo‑ wać. Owo wrażenie inności często decyduje o sile wyrazu zdjęć „magicznych”. By wykorzystać tę siłę, zacznij swe poszu‑ kiwania od miejsca, które bardzo dobrze znasz, i postaraj się znaleźć w nim „szczeli‑ nę”, przez którą będziesz mógł prześliznąć się „na drugą stronę” i ujrzeć je w inny spo‑ sób. Wyko rzystaj swoje nowe zdolności percepcyjne do stworze nia zdjęć, które będą odnosić się do codzienności i łączyć się z nią. Nie musisz też wierzyć w magię, by wykorzy‑ stać ją do własnych celów. Próba połączenia doświadczeń i niezwykłych możliwości może być traktowana jako ćwiczenie. Zaczniesz do‑ strzegać nieoczekiwane wzory i szczegóły oraz kształtować własną wizję. To ćwiczenie pomoże Ci traktować proces kreacji obrazu jako rodzaj fotograficznej medytacji.  W chłodnym, wilgotnym powietrzu przed wschodem słońca wyruszyłem w ple‑ ner, by obejrzeć świat we mgle. Gdy pojawiły się pierwsze promienie słońca, rosa okrywająca ten mały kwiat ożyła, mieniąc się niezliczonymi, niezwykłymi kolorami. Z uwagą ustawiłem ostrość na środek kwiatu, by sfotografować wi‑ doczną eksplozję kolorów w kroplach wody odbijających słońce. Makro 105 mm, pierścień pośredni 36 mm, filtr do zbliżeń +4, 1/3 s, f/32, ISO 100, statyw 94 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 95 Oto magia ukryta w zwyczajności. Magia w fotografii nie kryje się wy‑ łącznie w rozległych widokach i ogromnych możliwościach — wiąże się z elementami należącymi do codzienności. Gdy przyjrzysz się uważnie rzeczom, z którymi stykasz się na co dzień, niemal na pewno dostrzeżesz szczegóły, których się nie spodziewasz. Na przykład, jeśli nie przyjrzałbyś się naprawdę z bliska dziecięcemu smoczkowi ‑uspokajaczowi, pokazanemu na zamieszczonych tu zdjęciach, mógłbyś nie zauważyć kształtów serca. 96 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Przedmioty codziennego użytku odzwierciedlają ukrytą moc domowego og‑ niska. Rzeczy osobiste mogą wyrażać magię, która charakteryzuje ich właś‑ cicieli. Czasami sztukę odnajdziesz w najmniej oczekiwanych miejscach, nie ma co do tego wątpliwości. Czy możesz doszukać się elementów magii w codzienności? Gdzie? Obydwa zdjęcia: makro 105 mm, 1/2 s, f/40, ISO 100, statyw Puść wodze wyobraźni 97 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Świat tajemnic Odkrycie wszystkich kart oznacza pozbycie się elementu tajemniczości — żadnej pożywki dla wyobraźni osób oglądających Twoje zdjęcia. Zawsze pamiętaj o tym, by doceniać siłę wy‑ obraźni. Z okruchów idei wizualnej wyobraź‑ nia może stworzyć pałace, ludzi i krajobrazy o wiele wspanialsze niż to, co jesteś w stanie wyrazić bezpośrednio. Jeśli pokażesz wszystkie szczegóły, nie zosta‑ nie nic, co oglądający mógłby odkryć. Z drugiej strony, jeśli wykadrujesz zdjęcia, podążając za pragnieniem tajemniczości, te części tematu, które pozostaną ukryte, będą równie ważne jak te wyraźnie widoczne. Wspaniałą „zasłoną”, która pozwala ukryć czę‑ ści krajobrazu na zdjęciu, jest mgła. Zasta‑ nów się, jakie inne sposoby posłużą Ci do stworzenia zdjęcia, na którym zagości tajem‑ niczość dzięki jedynie częściowemu odsło‑ nięciu motywu.  Mgła otaczająca urwisko rozrzedziła się na chwilę i mogłem w całości ująć w pełni zamglone tło. Dzięki temu mgła stała się ramą dla widocznych szczegółów i udało mi się wywołać wrażenie tajemniczości. 200 mm, 1/400 s, f/10, ISO 200, z ręki 98 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 99 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Zdjęcia, na które trzeba spojrzeć dwa razy Wizualne kalambury, czy też coś w rodzaju kalamburów, to dobry sposób na stworzenie obrazów, na które oglądający spojrzą po raz drugi, z niedowierzaniem. Jeśli muszę popatrzeć na zdjęcie po raz kolej‑ ny, aby się upewnić, że jest (lub nie jest) nie‑ przyzwoite, bardzo prawdopodobne jest, że faktycznie przyjrzę mu się uważniej. (Zdjęcia kwiatów na kolejnych stronach to przykład takiej wizualnej dwuznaczności). W przypadku fotografii tego typu dużą rolę odgrywają również rozmiary zdjęcia. Gdy jest ono duże, możesz wyraźnie zobaczyć wszystko, co się na nim znajduje, a to oznacza, że zawężają się możliwości, jeśli chodzi o nie‑ jednoznaczność lub sprowokowanie oglądają‑ cego do powtórnego spojrzenia na obraz. Tego rodzaju zdjęcia nie mogą być — i z re‑ guły nie są — oparte wyłącznie na elemencie niedowierzania. Cień podwójnego znaczenia pomaga w przyciągnięciu do obrazu więk‑ szego zainteresowania. Ale nie może oszukać nikogo na dłużej.  W widoku na Port Oakland w Kaliforni dominują ogromne żurawie, które dostarczono z Chin i z trudem przemieszczono, podczas odpływu, pod Golden Gate Bridge — luka pomiędzy nimi a mo‑ stem wynosiła wtedy zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Chciałem zrobić to zdjęcie, ponieważ te olbrzymie urządzenia przemysłowe przypominają gigantyczne konie. 36 mm, 1/2000 s, f/5, ISO 200, z ręki 100 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  Kiedy przechadzałem się po Navajo Bridge z aparatem w ręku, zdałem sobie sprawę z tego, że jeśli zastosuję obiektyw rybie oko, obraz nowoczesnych, równoległych przęseł mostu nad Colorado River będzie przypominał oko ludzkie, pod warun‑ kiem że zmniejszę rozmiary fotografii. Cyfrowe rybie oko, 10,5 mm, 1/250 s, f/8, ISO 100, z ręki Puść wodze wyobraźni 101  Kwiaty same z siebie są czymś seksualnym, szczególnie maki; kwiat po‑ kazany w zbliżeniu sfotografowany został w chwili gdy jego pąk zaczynał się otwierać. Maki mają tendencję do tego, że ich pąki bardzo szybko „pękają”. Jeśli chcesz uchwycić obraz rozkwitającej rośliny, musisz być bardzo uważny. Obserwowałem ten kwiat z bliska podczas kilkugodzinnej sesji i udało mi się zrobić zdjęcie w momencie, gdy zaczął się rozwijać. Makro 105 mm, 1/5 s, f/40, ISO 200, statyw  Na fotografi i pokazałem słupek — organ reprodukcyjny — kalii w bardzo dużym zbliżeniu. Stworzyłem tę kompozycję, ponieważ odwzorowuje ona niezwykły moment, którego większość ludzi nie ma okazji podziwiać. Makro 105 mm, pierścień pośredni 55 mm, 1/20 s, f/36, ISO 200, statyw 102 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografi a  Łatwo jest nadać inne znaczenie temu zdjęciu maku syberyjskiego. Obraz wzbu‑ dza oczywiste zainteresowanie; jeśli chodzi o stronę praktyczną, prawdziwym wyzwaniem było dla mnie ustawienie statywu w takiej pozycji, by wykadrować kompozycję z jej przecinającymi się wertykalnymi i horyzontalnymi liniami. Makro 105 mm, 3 s, f/36, ISO 200, statyw Puść wodze wyobraźni 103 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Fotografia i narracja Fotografie „opowiadają” historie. Nie zawsze jednak opowieść jest oczywista dla oglą‑ dającego zdjęcie. W rzeczywistości natura opowieści czasami nie odsłania wyraźnie tematu obrazu. Jako fotograf musisz w pełni zdawać sobie sprawę z tego, jaką historię chcesz przedstawić. Historia opowiedziana przez Ciebie niekoniecznie musi być tą samą, którą prezentuje motyw Twojego zdjęcia. Na przykład, kiedy sławny portrecista Arnold Newman sfotografował niemieckiego prze‑ mysłowca Alfreda Kruppa, chciał ukazać go jako człowieka zatrudniającego robotników przymusowych w czasach nazizmu. Newman wspomniał w wywiadzie, iż „Krupp był bardzo złym człowiekiem”, który ustalał dla robotni‑ ków przymusowych w swoich fabrykach racje żywnościowe odpowiadające połowie war‑ tości kalorycznej, jaką dopuszczał w swych dyrektywach nawet sam Hitler. A gdy ludzie stawali się zbyt słabi, żeby pracować, Krupp przenosił ich do pobliskich obozów koncen‑ tracyjnych, by tam umierali, i zastępował ich następną grupą więźniów. Newman uznawał Kruppa za „wcielone zło” i chciał go sportretować tak, by wyrazić to przekonanie. A Krupp nie był głupcem. Hi‑ storia tego, jak fotograf przechytrzył przemy‑ słowca i jego zwolenników, ukrywając swoje twórcze zamiary, to ciekawa opowieść. Oczywiście Newman nie byłby w stanie stwo‑ rzyć wspaniałego portretu, gdyby nie wiedział dokładnie, jakie przesłanie chce zawrzeć na zdjęciu, i gdyby nie był gotów na to, by mani‑ pulować Kruppem, żeby osiągnąć swój cel. Portret autorstwa Newmana jest osadzony w historii świata, a tłem narracji jest skrajna postać zła. Ale dramat wydarza się przez cały czas wokół nas, w małej i większej skali, w domach i rodzinach, nieustannie. Oto mięsożerna roślina trawi muchę. Czy hi‑ storia przedstawiona na tym zdjęciu dotyczy egzotycznej flory czy może tragedii krótkie‑ go życia owada i jego przedwczesnej śmier‑ ci? Jeśli podchodzisz do swej pracy uczciwie, jako fotograf musisz zdecydować, czego bę‑ dzie dotyczyć Twoja opowieść. Oczywiście, decydującym elementem w przy‑ padku większości narracji jest czas. Coś się wydarza, a fotograf „chwyta” zatrzyma‑ ną chwilę. Wydarzenia, które miały miejsce wcześniej i które się dopiero pojawią, rów‑ nież istnieją, ale tylko jako dorozumiane. Czasami do uchwycenia całej historii wystar‑ czy jedna fotografia, ale częściej potrzeba do tego sekwencji ujęć. Zastanów się więc głęboko nad naturą narra‑ cji w Twoich zdjęciach. Czy za pomocą foto‑ grafii kreujesz krótkie opowiadania, powieści czy może poezję? Fotografia, na której narracja jest oczywista — taka jak portret Kruppa autorstwa Newmana czy obraz mięsożernej rośliny trawiącej mu‑ chę — przypomina krótkie opowiadanie. Fo‑ tografie mające charakter poetycki, przedsta‑ wiające na przykład krople deszczu, są mniej oczywiste. Tak jak w poezji i tu obecna jest jakaś historia, ale oglądający musi się jej do‑ szukać. Nie jest to prosta narracja.  Mogłem zrobić zdjęcie tej muchołówki amerykańskiej dokład‑ nie w czasie, gdy trawiła owada, miałem więc czas, by skompo‑ nować zdjęcie i „opowiedzieć” o tym, co się dzieje. Wybrałem ten kąt widzenia, ponieważ najlepiej pozwalał ukazać proces pożerania muchy przez roślinę. Makro 200 mm, 1/60 s, f/25, ISO 200, błysk dopełniający makro, statyw 104 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 105  Ten portret pięciolatka, w którym ostrość ustawiono na oko dziecka, opowiada o prostej przyjemności jedzenia „kanapki czekoladowej”. 95 mm, 1/15 s, f/5,3, ISO 100, z ręki 106 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  Na zdjęciu kropel wody pokrywających liść i odbijających błękit nieba została poetycko opowiedziana historia tego, jak deszczowa noc zamienia się w słoneczny ranek. Nie każda narracja dotyczy dramatu; w tym przypadku przyglądałem się kroplom wody na liściach w moim ogrodzie. Kiedy chmury zaczęły odsłaniać błękit nieba i jego odbicie pojawiło się w kroplach, wiedziałem, że mam interesującą kompozycję. Makro 200 mm, pierścień pośredni 36 mm, filtr do zbliżeń +2, 1/13 s, f/36, ISO 100, statyw Puść wodze wyobraźni 107 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Fotografia jest poezją Wiele z moich zdjęć uznaję za dzieła poe‑ tyckie. To krótkie formy. Nie są narracjami w stylu Iliady czy Odysei Homera. Bardziej przypominają japońskie haiku — oferują prze‑ lotne spojrzenie na przemijające piękno. Zdjęcia te wymagają od oglądającego czasu i odnalezienia w nich osobistego znacze‑ nia. Mam nadzieję, że w moich fotografiach można doszukać się głębokiego sensu. 108 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Nie zawsze łatwo jest stworzyć obraz, który jest poezją. Jak nowoczesne wiersze, zdjęcia, które są poezją, mogą być pozbawione formy i struktury. Moim zdaniem najwłaściwszym podejściem podczas wykonywania tego typu fotografii jest zadziwienie światem, tak jak w filozofii zen. Jeśli przyswoiłeś sobie technikę fotogra‑ ficzną, której elementy opisałem w pierwszej części książki, możesz pójść o krok dalej i zacząć improwizować. Kiedy wszystko idzie po mojej myśli, pojawia się pewne znane mi uczucie. Wiem, że mam dobry dzień do tworzenia poetyckich zdjęć. A to nie zdarza się ciągle. Przeżywanie takich chwil to wspaniałe doświadczenie. Zdjęcia poetyckie są wyraźnie skoncentro‑ wane na danej chwili. Przeszłość nie istnieje, przyszłość dopiero się zdarzy, fotografie w całości oddają piękno i wyrazistość tego, co dzieje się „teraz”.  Zawilce to delikatne kwiaty należące do rodziny jaskrowatych. Zdjęcie tego zawilca japońskiego zrobiłem, mając na celu podkreślenie wzajemnego oddziaływania środków kwiatów i przezroczystych płatków. Makro 200 mm, 3 s, f/36, ISO 100, statyw  Wiele wysiłku włożyłem w to, by uchwycić elegan‑ cką prostotę i przejrzystość kwiatów na gałęzi wiśni. Największe wyzwanie wiązało się ze stworzeniem spójnej kompozycji z mnóstwa — pięknego mnóstwa — płatków. Udało mi się mu sprostać, uważnie wyod‑ rębniając fragment fotografowanej gałęzi, aranżując kompozycję z wyraźnie widocznymi diagonalnymi oraz wertykalnymi liniami i wykorzystując ekspozycję typu „high ‑key” w celu podkreślenia kontrastu pomiędzy kwiatami a gałęzią. Makro 100 mm, 4 s, f/22, ISO 100, statyw Puść wodze wyobraźni 109 110 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  By zrobić to zdjęcie, założyłem rakiety śnieżne i wspiąłem się na Vernal Falls w Yosemite Valley. Gdy zawieja na chwilę ucichła, udało mi się uchwycić werty‑ kalny ruch wody w tym pełnym spokojnej bieli pejzażu. 150 mm, 1/800 s, f/5,6, ISO 200, z ręki  Tekstura pejzażu pokrytego śniegiem kontrastuje z pojedynczym elementem w postaci strumienia, którego płynąca woda „otwiera” przestrzeń. 36 mm, 1/80 s, f/9, ISO 200, z ręki Puść wodze wyobraźni 111 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Fotografia, która opowiada jakąś historię Kiedy na świat przyszła moja córeczka Ka‑ tie Rose, o wiele za wcześnie w stosunku do wyznaczonego terminu porodu, lekarze da‑ wali jej jednocyfrowy procent szans na prze‑ życie. Byliśmy przygotowani na najgorsze. Ale w kolejnych dniach Katie Rose w cudow‑ ny sposób przezwyciężyła złe rokowania. Wiedziałem, że muszę robić zdjęcia, aby opo‑ wiedzieć historię — ująć na nich aparaturę medyczną, która utrzymywała Katie Rose przy życiu. Równie ważne było dla mnie to, by po‑ kazać emocje, jakie towarzyszyły jej pełnej nadziei na życie historii. Można w nich znaleźć poezję, ale jeśli tak jest, to jest to efekt dodatkowy — te zdjęcia są narracją. Historia to rozwój Katie Rose ujęty w czasie. Fotografowanie na oddziale intensywnej opieki noworodków wiąże się z kilkoma wy‑ jątkowymi wyzwaniami: słabym światłem, znaczną rozpiętością temperatury światła i bardzo „czułym” otoczeniem, w którym nie mogłem użyć flesza, by doświetlić ujęcie. Ważne dla mnie było to, aby opowiedzieć hi‑ storię postępów, jakie uczyniła Katie Rose, w sposób bezpośredni, tak by inne rodziny będące w podobnej sytuacji mogły odnaleźć nadzieję, poznając nasze doświadczenia. Chciałem również przekazać emocje, jakie wywołuje przebywanie z dzieckiem dzień po dniu na oddziale intensywnej terapii. Tragicz‑ ne zakończenie możliwe jest w każdej chwili, ale cud polegający na przytulaniu do piersi, w „kangurzym stylu”, tego maleńkiego uoso‑ bienia siły życia, zmienia sposób patrzenia na świat.  Rodzice wcześniaków, gdy tylko stanie się to bezpieczne pod względem medycznym, są zachęcani do noszenia swoich maleńkich dzieci w sposób podobny do tego, jak kangury noszą swoje małe. Bezpośredni kontakt „skóra przy skórze” jest korzystny zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. 80 mm, 1/15 s, f/5, ISO 2000, z ręki  Katie Rose była podłączona do aparatury medycznej i oddychała za pomocą respiratora. Fototerapia miała za‑ pobiec wystąpieniu żółtaczki. Aby ochronić oczy dziecka, te były zasłonięte. 29 mm, 1/80 s, f/16, ISO 640, statyw 112 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 113  Kiedy Katie Rose się urodziła, jej powieki wciąż były zamknięte. To zdjęcie zrobiłem w dniu, gdy pierwszy raz otworzyła oczy. 200 mm, 1/10 s, f/5,6, ISO 640, z ręki  Starsi bracia Katie Rose przyszli na oddział szpitalny i przez okienka zaglądali do jej inkubatora. 32 mm, 1/40 s, f/4,2, ISO 1600, z ręki  Pediatra trzyma Katie Rose podczas pierwszej wizyty domowej po opusz‑ czeniu przez nią szpitala. Tutaj moja córeczka waży o wiele więcej niż tuż po urodzeniu. 46 mm, 1/125 s, f/4,8, ISO 1000, z ręki 114 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 115  Sfotografowałem Katie Rose przy użyciu pojedynczej lampy o małej mocy, by uzyskać efekt światłocienia. 105 mm, 1/25 s, f/5,6, ISO 1600, z ręki  Katie Rose i jej mama korzystają z chwili spokoju w domu, odpoczywając po stresie związanym z miesiącami spędzonymi w szpitalu. Ta kompozycja jest udana dzięki światłu padającemu na twarz dziecka i kolistemu ruchowi ramion matki obejmującej dziecko. 32 mm, 1/80 s, f/5,6, ISO 800, z ręki 116 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 117 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Analiza tematu Jak powiedział Ludwik Pasteur, „Szczęście sprzyja przygotowanym”. Jeśli przygotujesz się, zanim zaczniesz fotografować, Twoje szanse na zrobienie wyjątkowych zdjęć znacznie wzrosną. Jeśli puścisz wodze wyobraźni, fotografia da Ci ogromne możliwości — masz do dyspozycji cały świat… i jeszcze więcej, znane i niezna‑ ne wszechświaty. To, jak się przygotujesz do pracy, zależy od tematu zdjęcia. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób możesz przeanalizować temat, by pomogło Ci to w zaplanowaniu sesji foto‑ graficznej. Przygotowanie się do sesji fotograficznej stało się o wiele prostsze, odkąd pojawił się Internet. Ale wciąż warto korzystać z narzędzi „starego typu”. Ważna jest umiejętność czy‑ tania mapy i zdolność do wyobrażenia sobie miejsc, w których można zorganizować dobrą sesję. Nie zapominaj też o używaniu tele‑ fonu. W bezpośredniej rozmowie z drugim człowiekiem możesz zadać pytania o warunki panujące w danym miejscu, zakazy i możli‑ wości, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Możesz w ten sposób zdobyć informacje, jakich nie znajdziesz na stronach internetowych. Jeśli masz już ustaloną lokalizację, dowiedz się jak najwięcej na temat ludzi, miejsc i rze‑ czy, jakie tam znajdziesz. Dokładnie przej‑ rzyj mapy drogowe i topograficzne. Poznaj ukształtowanie terenu i rośliny charaktery‑ styczne dla tego obszaru. Zapoznaj się z jego historią. Wynotuj wcześniej istotne obiekty, godziny, w jakich są dostępne (jeśli są otwarte dla osób z zewnątrz), a także to, co musisz zrobić, by móc się do nich dostać, jeśli znaj‑ dują się w rękach prywatnych. Ja sam, przy‑ gotowując się, staram się także dowiedzieć, czy w danym miejscu wolno korzystać ze statywu — używam go podczas wykonywania większości ujęć, a w niektórych teoretycznie publicznych miejscach nie wolno go używać. Jeśli jest to konieczne, poproś o specjalne zezwolenie. Jeśli Twoja sesja jest zależna od położenia ciał niebieskich, zapoznaj się z prognozami pogody i satelitarnymi mapami pogody. Sprawdź godziny oraz miejsca wschodu i zachodu słońca i księżyca, a także fazę księżyca. Może Ci w tym pomóc GPS, ale odpowiednie informacje możesz znaleźć także na stronach internetowych, takich jak strona Instytutu Me‑ teorologii i Gospodarki Wodnej, www.imgw.pl. Jeśli robisz zdjęcia konkretnych okazów flory czy fauny, dowiedz się jak najwięcej na temat środowiska, zwyczajów i biologicznych uwa‑ runkowań związanych z motywem Twoich zdjęć. Gdy zacząłem fotografować kwiaty, zaopatrzyłem się w podręcznik do botaniki, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozmnażania się roślin. Zdobyta wiedza pomogła mi w tworzeniu zapadających w pa‑ mięć kompozycji z kwiatami w roli głównej. Jeśli fotografujesz ludzi, gdy tylko czas Ci na to pozwala, dowiedz się jak najwięcej na ich temat. W obecnych czasach większość ludzi jest w jakiś sposób obecna w sieci. Je‑ śli wiesz co nieco na temat motywacji, jakimi kierują się osoby, które zamierzasz fotogra‑ fować, będziesz potrafił je bardziej zaintere‑ sować swoją pracą. Łatwiej Ci będzie także stworzyć interesujące portrety środowiskowe tych ludzi. 118 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  Mare Island to nieczynna już amerykańska stocznia Mary‑ narki Wojennej Stanów Zjedno‑ czonych. To miejsce, w którym znajduje się mnóstwo roman‑ tycznych, przemysłowych bu‑ dynków i maszyn — niektóre w ruinie. Zanim udałem się do Mare Island na nocną sesję, po‑ znałem historię tego obiektu, jak również czas i miejsce wschodu księżyca. Gdy księżyc uniósł się pomiędzy tymi dwoma opusz‑ czonymi żurawiami, byłem na to przygotowany. 200 mm, 4 s, f/5,6, ISO 100, statyw Puść wodze wyobraźni 119 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Bądź konkretny Każdy z nas doświadczył wspaniałego uczu‑ cia związanego ze zrozumieniem dzieła sztu‑ ki. Fabuła powieści czy filmu, która wydaje się niejasna, nagle staje się zrozumiała. Za‑ mglone staje się wyraźne. Najsilniejsze prze‑ życie towarzyszy chwili, kiedy zdajemy sobie sprawę, że coś niejasnego czy ogólnikowego okazuje się w rzeczywistości konkretem, do którego możemy się odnieść. Prezentując na pozór chaotyczną kompozycję, która tak naprawdę jest niezwykle szczegó‑ łowa, fotograf może wywołać u oglądają‑ cych zdjęcie wrażenie, iż puzzle układają się w pewną całość. Gdy problem zostanie rozwiązany, oglądający może „zrozumieć” punkt widzenia fotografa. Innymi słowy, uporządkowanie kompozy‑ cji dzięki jej uszczegółowieniu to doskona‑ ła strategia, by publiczność poświęciła uwagę Twoim obrazom. Pomoże to oglądającym „do‑ stroić” się do Ciebie emocjonalnie.  Wiele powierzchni odbija światło, a większość od‑ bitych obrazów jest wizualnie interesująca. Ta gałka u drzwi w słabo oświetlonym miejscu odbija obraz o bardzo szerokim kącie (również portret fotografa). Makro 200 mm, 3 minuty, f,36, ISO 100, statyw 120 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  Ta z pozoru abstrakcyjna kompozycja to frontalny „portret” antycznej kryształowej gałki u drzwi. Makro 200 mm, 30 s, f/40, ISO 100, statyw Puść wodze wyobraźni 121 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Abstrakcja Pojęcie abstrakcji w odniesieniu do fotogra‑ fii ma kilka znaczeń. Abstrakcyjne zdjęcie to zdjęcie formalne, którego siła i znaczenie kryją się w większym stopniu w kształtach i kolorach przedstawionych na obrazie niż w tym, co przedstawia. Idąc w tej analizie dalej, abstrakcja może po‑ legać na wykorzystaniu ujęcia, którego „za‑ wartość” jest konkretna i identyfikowalna, jako podstawy do stworzenia nowej kompo‑ zycji, w której temat zostaje wyabstrahowany, tak że nie może być już dłużej interpretowa‑ ny dosłownie. Nie każde podejście związane z ujmowaniem abstrakcji w tym drugim znaczeniu będzie zwieńczone sukcesem. Tworzenie tego typu obrazów wiąże się z wielką liczbą prób i błę‑ dów. Sam dobrze o tym wiem, ale jeśli kom‑ pozycje są udane, należą do moich najlep‑ szych artystycznych i komercyjnych prac.  Obraz odbity w naczyniu na kuchence zainteresował mnie, ponieważ kompozycja wydawała się odzwierciedlać magię ogni‑ ska domowego.  Na bazie oryginalnego zdjęcia stworzyłem kilka abstrakcji.  Jeśli oglądający zobaczy obraz po prawej, nie znając zdjęcia, które stanowiło dla niego punkt wyjściowy, odbierze go jako w pełni abstrakcyjny. Poświęciłem sporo czasu, pracując w Photoshopie, by ujęcie wyglądało bardziej jak akwarela niż jak fotografia; możesz dostrzec to zwłaszcza w obrazie niebieskiej butelki po prawej stronie fotografii. Wszystkie obrazy: makro 105 mm, 20 s, f/36, ISO 200, statyw 122 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 123  Sfotografowałem krople deszczu na czerwonej puszce napoju gazowa‑ nego (poniżej). Następnie stworzyłem obraz zielony i niebieski na bazie wersji w czerwieni, odwracając kanały kolorów w obrazie (po prawej). Po‑ tem przetworzyłem obraz, czego efektem była cała seria abstrakcji, które połączyłem ze sobą — tak powstała wersja końcowa (ostatnia po prawej). Wszystkie obrazy: makro 200 mm, 2,5 s, f/22, ISO 100, statyw 124 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 125  Używając Photoshopa, przekształciłem zwykłe zdjęcie cienia padającego na dywan (powyżej) w interesującą abstrakcję pokazaną po prawej stronie.  Jednym z pierwszych kroków była rotacja obrazu, tak aby zmienił położenie na horyzontalne. Potem czarny cień zamieniłem na jego negatyw, tak by wyglądał na szary. Później użyłem technik związanych z malowaniem i nakła‑ daniem kolorów, aby zbliżyć się do psychodelicznej palety kolorów, którą widzisz na obrazie. Obydwa zdjęcia: 52 mm, 1/200 s, f/8, ISO 200, z ręki 126 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia Puść wodze wyobraźni 127 opuszczenie podstawowe opuszczenie z podwojnym head 2 Abstrakcja wiarygodna Wykorzystanie techniki polegającej na tym, iż oglądający sami doszukują się konkretu ukry‑ tego w niejednoznacznej kompozycji, jest bardzo efektywne. (Przykładami jej użycia są zdjęcia gałek u drzwi na stronach 120 – 121). Jednakże czasami sama abstrakcja stwarza większe możliwości kompozycyjne niż co‑ kolwiek, co można znaleźć w „prawdziwym świecie”. (Przykłady znajdziesz na stronach 122 – 127). W jaki sposób można rozwiązać tę pozorną sprzeczność pomiędzy natural‑ nym pragnieniem zgłębienia znaczenia obra‑ zu i przyjemnością, jaką wyzwala oglądanie abstrakcji? Kluczem jest tworzenie abstrakcji częścio‑ wych, które są osadzone w rzeczywistości. W przypadku tego typu zdjęć niekoniecznie istotne jest to, aby motyw przedstawiony na zdjęciu był rozpoznawalny. Jednocześ‑ nie oglądający musi zrozumieć, że jest on prawdziwy. To ugruntowuje abstrakcję, czyniąc ją wia‑ rygodną, i prezentuje możliwość stworzenia zachwycającego i magicznego obrazu, który nie wywołuje u oglądającego tego rodzaju nieprzyjemnych odczuć, jakich doświadcza ktoś, kto zjadł za dużo tłustych potraw.  To zdjęcie powstało w Marin Civic Center w San Rafael w Kalifornii. Budynek został zapro‑ jektowany przez sławnego architekta Franka Lloyda Wrighta i był jednym z jego ostatnich wielkich projektów. Użycie obiektywu rybie oko pozwala na wyabstrahowanie łuku, jaki tworzy przestrzeń w środku pomiędzy schodami, w gruncie rzeczy dzięki wykorzystaniu triku optycznego, co zmienia fotografię, mogącą być ujęciem architektury, w wiarygodną abstrakcję. Cyfrowe rybie oko 10,5 mm, 5 s, f/22, ISO 100, statyw 128 Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia  A oto inne zdjęcie z Marin Civic Center Franka Lloyda Wrighta. W przeciwieństwie do zdjęcia z poprzed‑ niej strony, które wyraźnie obrazuje spojrzenie w dół schodów, tutaj możesz nie być w stanie określić, czy jest to ujęcie skierowane w górę schodów. Wielu oglądających potrzebuje chwili, aby dostrzec konkret w tej częściowej abstrakcji. Zdjęcie może podobać się zarówno jako obraz architektury, jak i wiarygodna abstrakcja. 15 mm, 10 s, f/22, ISO, statyw Puść wodze wyobraźni 129
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompozycja zdjęć. Kreatywna fotografia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: