Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 005752 20987545 na godz. na dobę w sumie
Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne - książka
Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-840-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wybór i zakup odpowiedniego komputera przy obecnym nasyceniu rynku przeróżnymi ofertami nie jest sprawą prostą nawet dla wytrawnego użytkownika komputerów.

Duże i małe firmy konkurują ze sobą na różne sposoby i bardzo często cierpi na tym niedoświadczony klient. Dzisiaj, kiedy komputer staje się dobrem powszechnie dostępnym nawet w najbliższym hipermarkecie, warto byś zapoznał się z tą publikacją, zwłaszcza jeśli nie jesteś jeszcze znawcą zagadnień komputerowych, a chcesz kupić komputer.

Jedną z pierwszych recenzentek 'Komputera PC' była nasz korektorka, która stwierdziła, że 'książka ma swój urok -- chwilami czytało się ją jak powieść. Jednak najważniejsze jest to, że autora nie dziwi ludzka niewiedza i tłumaczy wszystko bardzo dokładnie. Dla mnie to przydatna lektura, bo ja zawsze wiem, co to jest PS2 :-)'.

A zatem powstała książka dla humanistów, początkujących użytkowników komputerów, a także dla czytelników w sile wieku, którzy do tej pory biernie przyglądali się swoim dzieciom pracującym przy komputerze. Książka nauczy cię:

Gdy poznasz podstawy, sięgniesz po kolejne książki, które rozwiną twoją komputerową pasję.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK Komputer PC. ˘wiczenia praktyczne Autor: ISBN: 83-7197-840-5 Format: B5, stron: 136 Bartosz Danowski DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Wyb(cid:243)r i zakup odpowiedniego komputera przy obecnym nasyceniu rynku przer(cid:243)¿nymi ofertami nie jest spraw„ prost„ nawet dla wytrawnego u¿ytkownika komputer(cid:243)w. CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Du¿e i ma‡e firmy konkuruj„ ze sob„ na r(cid:243)¿ne sposoby i bardzo czŒsto cierpi na tym niedo(cid:156)wiadczony klient. Dzisiaj, kiedy komputer staje siŒ dobrem powszechnie dostŒpnym nawet w najbli¿szym hipermarkecie, warto by(cid:156) zapozna‡ siŒ z t„ publikacj„, zw‡aszcza je(cid:156)li nie jeste(cid:156) jeszcze znawc„ zagadnieæ komputerowych, a chcesz kupi(cid:230) komputer. Jedn„ z pierwszych recenzentek (cid:132)Komputera PC(cid:148) by‡a nasz korektorka, kt(cid:243)ra stwierdzi‡a, ¿e (cid:132)ksi„¿ka ma sw(cid:243)j urok (cid:151) chwilami czyta‡o siŒ j„ jak powie(cid:156)(cid:230). Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e autora nie dziwi ludzka niewiedza i t‡umaczy wszystko bardzo dok‡adnie. Dla mnie to przydatna lektura, bo ja zawsze wiem, co to jest PS2 :-)(cid:148). A zatem powsta‡a ksi„¿ka dla humanist(cid:243)w, pocz„tkuj„cych u¿ytkownik(cid:243)w komputer(cid:243)w, a tak¿e dla czytelnik(cid:243)w w sile wieku, kt(cid:243)rzy do tej pory biernie przygl„dali siŒ swoim dzieciom pracuj„cym przy komputerze. Ksi„¿ka nauczy ciŒ: czytania ofert firm komputerowych tak, by nie da(cid:230) siŒ nabi(cid:230) w butelkŒ przygotowania w‡asnego komputerowego stanowiska pracy rozr(cid:243)¿niania, czym jest sprzŒt i oprogramowanie instalowania systemu operacyjnego, sterownik(cid:243)w podstaw obs‡ugi komputera korzystania z internetu odtwarzania p‡yt CD, DVD oraz plik(cid:243)w MP3. Gdy poznasz podstawy, siŒgniesz po kolejne ksi„¿ki, kt(cid:243)re rozwin„ twoj„ komputerow„ pasjŒ. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp...................................................z...................................................z................................................ 5 Rozdział 1. Wybór odpowiedniego zestawu ...................................................z............................................. 7 Określamy nasze potrzeby ................................................... ................................................... .....7 Zestaw biurowy ................................................... ................................................... ..................8 Komputer domowy ................................................... ................................................... ...........12 Komputer dla gracza................................................... ................................................... .........15 Zestaw dla grafika i projektanta ................................................... ..........................................16 Analizujemy przykładowe oferty ................................................... ............................................17 Jak czytać ulotki reklamowe i oferty? ................................................... .................................17 Co znaczą te wszystkie fachowe pojęcia? ................................................... ...........................24 Określamy wiarygodność sprzedawcy ................................................... ................................27 Warunki gwarancji ................................................... ................................................... ...........27 Sami przygotowujemy kosztorys dla naszego zestawu................................................... ...........28 Rozdział 2. Samodzielna instalacja komputera w domu ...................................................z............... 33 Jak podłączyć te wszystkie kabelki? ................................................... .......................................35 Jak zabezpieczyć komputer przed uszkodzeniem? ................................................... .................41 Rozdział 3. Przygotowanie komputera do pracy...................................................z..................................43 Jak rozpoznać legalny program? ................................................... .............................................43 Instalacja systemu operacyjnego ................................................... .............................................44 Instalacja systemu MS Windows 98................................................... ....................................45 Instalacja systemu MS Windows XP Professional................................................... ..............54 Instalacja, konfiguracja i testowanie urządzeń................................................... ........................60 Płyta główna ................................................... ................................................... .....................60 Karta graficzna ................................................... ................................................... .................62 Karta muzyczna ................................................... ................................................... ................65 Drukarka ................................................... ................................................... ...........................66 Identyfikacja urządzeń zainstalowanych w systemie................................................... ..............68 4 Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Instalacja oprogramowania...................................................z...................................................71 Instalacja MS Office XP ................................................... ................................................... ......71 Instalacja gry ................................................... ................................................... ........................74 Instalacja innych aplikacji ................................................... .......................................................79 Usuwanie zainstalowanych aplikacji ................................................... ......................................81 Rozdział 5. Jak podłączyć się do internetu?...................................................z......................................... 83 Co jest nam potrzebne do zestawienia połączenia modemowego?............................................83 Konfiguracja połączenia................................................... ................................................... .......90 MS Windows 98 ................................................... ................................................... ...............90 MS Windows XP ................................................... ................................................... ..............95 Przeglądarka stron WWW i klient poczty e-mail................................................... ..................100 Rozdział 6. Wyszukiwanie programów, sterowników i uaktualnień w internecie ............. 107 Wyszukiwanie informacji w internecie................................................... .................................107 Pobieranie plików z internetu................................................... ................................................109 Wyszukiwanie sterowników dla urządzeń ................................................... ............................111 Aktualizacja oprogramowania i gier ................................................... .....................................112 Zakupy w internecie ................................................... ................................................... ...........115 Rozdział 7. Zaawansowane testy komputera...................................................z...................................... 119 Testowanie wydajności karty graficznej ................................................... ...............................119 Testowanie wydajności dysku twardego................................................... ...............................121 Dokładny test wszystkich podzespołów................................................... ................................124 Rozdział 8. Multimedia...................................................z...................................................z.................................129 Odtwarzanie plików mp3 ................................................... ................................................... ...129 Odtwarzanie płyty audio ................................................... ................................................... ....130 Odtwarzanie filmów DVD ................................................... ................................................... .131 Podsumowanie...................................................z...................................................z....................... 135 Zacznę od wyjaśnienia, dlaczego rozdział o zaawansowanych testach komputera umie- ściłem dopiero na końcu książki. Otóż odpowiedź jest moim zdaniem bardzo oczywista i prosta — wszystkie opisane testy musimy pobrać z internetu, a do tego była nam po- trzebna wiedza, jak to zrobić. Teraz nie masz już problemu z obsługą internetu, więc będziesz mógł bez problemu odszukać odpowiednie testy, pobrać je i zapisać na dysku komputera. Opisałem trzy programy testowe, dzięki którym można sprawdzić wydajność karty gra- ficznej, dysku oraz całego zestawu. Bezapelacyjnie najpopularniejszym testem wydajności komputera w grach jest 3DMark 2001. Testy wykonywane przez ten program sprawdzają wydajność karty graficznej oraz procesora w czasie renderowania grafiki trójwymiarowej, czyli w dużym uprosz- czeniu, gier. Aplikację można pobrać ze strony http://www.madonion.com, jednak zaj- muje ona prawie 30 MB, dlatego nie polecam tego sposobu użytkownikom modemów. Program możesz spróbować zdobyć u kolegi, który ma znacznie dłużej komputer, lub odnaleźć na płytach CD dołączanych do popularnych mieswięczników komputerowych. Instalacja aplikacji niczym nie różni się od opisanych przeze mnie wcześniej, dlatego w razie problemów polecam ćwiczenia od numeru 4.12 do 4.16. Pamiętaj, że zanim przystąpisz do instalacji 3DMarka 2001, musisz mieć zainstalowany dodatek DirectX 8.1. Niestety, nie stanowi on części składowej samego testu. 120 Rysunek 7.1. Główne okno 3dMark 2001 Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne Po uruchomieniu testu na ekranie pojawi się okno, które przedstawiłem na rysunku 7.1. Program umożliwia uruchamianie wielu wariantów testu, jednak najpopularniejszym rozwiązaniem jest tryb Benchmark. Tryb ten polega na uruchomieniu kilkunastu testów i jest podsumowywany wynikiem. Poszczególne etapy testu polegają na wyświetlaniu różnych scen przypominających gry oraz animacji z wykorzystaniem przeróżnych technik obecnie używanych w grafice trój- wymiarowej. Otrzymane rezultaty można porównać w wielkiej bazie internetowej. Oczywi- ście przy porównaniu brane są pod uwagę następujące czynniki: procesor, karta graficzna, system operacyjny oraz pamięć RAM. Na rysunku przedstawiam przykładowe wyniki. Rysunek 7.2. Wyniki przykładowego testu przeprowadzonego w trybie Benchmark Rozdział 7. (cid:1) Zaawansowane testy komputera 121 Ćwiczenie 7.1. Uruchom test w trybie Benchmark, następnie zaczekaj, aż wszystkie testy zostaną ukoń- czone. Jeżeli dysponujesz dostępem do internetu, sprawdź, jakie rezultaty powinna osiągać twoja konfiguracja. Opisany test może być przez niektórych potraktowany jako zabawa, która do niczego nie prowadzi. Inna grupa ludzi jest owładnięta żądzą zdobycia jak największej liczby punktów, w związku z czym regularnie rozbudowuje swój komputer, podkręca procesor i kartę graficzną. Natomiast w moim odczuciu 3DMark 2001 jest doskonałym narzę- dziem do sprawdzania wydajności, a co ważniejsze — stabilności całego zestawu. Wystar- czy przeprowadzać test przez kilka godzin i jeżeli zakończy się bez żadnych problemów, to znaczy, że komputer jest w pełni sprawny. Uważam, że warto zaopatrzyć się w ten test i przynajmniej raz z niego skorzystać, by dokładnie sprawdzić cały system pod dużym obciążeniem. Oczywiście 3dMark 2001 nie sprawdza wszystkich elementów komputera, w związku z czym nie możemy na nim zakończyć testów. Kolejnym ciekawym i bardzo przydatnym testem jest HD Tach — http://www.tcdlabs.com. Ćwiczenie 7.2. Połącz się ze stroną autora HD Tach, odszukaj demonstracyjną wersję testu i pobierz go z internetu. Następnie zainstaluj aplikację i uruchowm ją. Program umożliwia sprawdzenie wydajności posiadanego dysku twardego. Przypomnę tylko, że wydajny dysk twardy bardzo przyda ci się przy pracy z aplikacjami często od- wołującymi się do dysku. Rysunek 7.3. Testowanie wydajności dysku twardego Procedura testowa jest bardzo prosta i ogranicza się do wskazania dysku, który ma zo- stać sprawdzony, oraz kliknięcia kursorem myszy przycisku Run Test. Program prze- prowadzi wszystkie testy i wyświetli graficzne podswumowanie. Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne 122 Rysunek 7.4. Wyniki testu Ćwiczenie 7.3. Przeprowadź testy wydajności twojego dysku twardego i zastanów się, czy spełniają one podane kryteria. Na rysunku 7.4 znajduje się wykres pokazujący prędkość odczytu. Kolejny wykres przed- stawia średni czas dostępu do danych na dysku, natomiast trzeci wykres to średnia prędkość odczytu danych z urządzenia. Oczywiście pod wykresem mamy podane jeszcze raz wartości. Mój dysk charakteryzuje się następującymi wartościamwi: (cid:1) maksymalna prędkość odczytu — 199 882 KB/s, (cid:1) minimalna prędkość odczytu — 743 KB/s, (cid:1) średnia prędkość odczytu — 16 131 KB/s, (cid:1) zajętość procesora — 4,2 , (cid:1) czas dostępu — 16,9 ms. Analizując te dane warto sprecyzować, jakie wartości są optymalne. Pierwsze trzy po- zycje powinny charakteryzować się jak największymi wartościami. Zajętość procesora powinna zaś być możliwie najniższa, gdyż bardzo ważne jest, by dysk twardy nie miał wpływu na procesor, który ma zajmować się innymi sprawami aniżeli kontrolowanie pracy dysku twardego i przesyłanie danych. Jeżeli obciążenie twojego procesora jest znaczące i sięga kilkunastu lub kilkudziesięciu procent, to może to oznaczać, że masz bardzo stary dysk lub że nie pracuje on w trybie DMA. Warto sprawdzić, czy tryb DMA jest uaktywniony w posiadanym przez ciebie systemie. Operacja ta różni się nieco w MS Windows 98 i XP, dlatego opiszę ją oddzielnie dla każdego systemu. Ćwiczenie 7.4. W systemie MS Windows 98 otwórz Panel sterowania i dwa razy kliknij ikonę System. Następnie przejdź do zakładki Menedżer urządzeń, odszukaj pozycję Stacje dysków Rozdział 7. (cid:1) Zaawansowane testy komputera 123 i kliknij w znak plusa znajdujący się po lewej stronie. Lista powinna się rozwinąć i na ekranie bezpośrednio pod pozycją Stacje dysków pojawią się co najmniej dwa wpisy. Jeden to dysk twardy, a drugi to napęd dyskietek. Zaznacz dysk twardy i kliknij przy- cisk Właściwości znajdujący się w dolnej części okna. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia i sprawdź stan opcji DMA. Rysunek 7.5. Właściwości dysku twardego Jeżeli opcja DMA jest wyłączona (stan widoczny na rysunku 7.5), spróbuj ją włączyć, klikając biały kwadrat kursorem myszy. Następnie przeładuj komputer i spróbuj jeszcze raz przeprowadzić testy za pomocą programu HD Tach. Jeżeli wynik jest lepszy, to po- zostaw nowe ustawienia, natomiast w razie pogorszenwia wróć do poprzednich wartości. Ćwiczenie 7.5. System MS Windows XP wymaga nieco innego podejścia do zagadnienia DMA. W związku z tym uruchom Panel sterowania, a następnie opcję System. Przejdź do zakładki Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń. Na liście urządzeń odszukaj pozycję Kontrolery IDE ATA/ATAPI i kliknij w znak plusa widoczny z lewej strony. Na liście powinny pojawić się m.in. Podstawowy kontroler IDE oraz Pomocniczy kontroler IDE. Musisz wiedzieć, że kontroler zainstalowany na dysku składa się tak naprawdę z dwóch oddzielnych kontrolerów. Kliknij prawym przyciskiem myszy Podstawowy kontroler IDE i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości, a w nowo otwartym oknie przejdź do zakładki Ustawienia zaawansowane. Przyjrzyj się rysunkowi 7.6, na którym można zobaczyć, że do każdego kontrolera mogą być podłączone dwa urządzenia — główne oraz podrzędne. DMA możesz więc włączyć dla każdego z nich oddzielnie. Oczywiście musisz pamiętać o drugim kontrolerze, dla którego sytuacja wygląda dokładnie tak samo. 124 Rysunek 7.6. Właściwości kontrolera w systemie MS Windows XP Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne Jeżeli urządzenie nie pracuje w trybie DMA, zmień stan opcji Tryb transferu na DMA jeżeli dostępne i po przeładowaniu komputera przeprowadź testy za pomocą HD Tacha. W razie problemów wróć do poprzednich ustawień. Pamiętaj o tym, że wydajny dysk pozwoli ci znacznie podnieść sprawność całej maszyny. Dlatego dokładnie sprawdź, czy nic nie spowalnia twowjego dysku. Testem sprawdzającym w zasadzie dowolny element komputera jest SiSoftware Sandra. Program można pobrać ze strony producenta http://www.sisoftware.co.uk/sandra. Ćwiczenie 7.6. Pobierz program z internetu i zainstaluj go na swoimw komputerze. Przyjrzyj się rysunkowi 7.7, który przedstawia dostępne testy, które możemy przeprowadzić na naszym komputerze. Możemy sprawdzić wydajność procesora, napędu CD-ROM, myszy, klawiatury i wielu innych elementów. Niestety, nie mogę omówić wszystkich moż- liwości programu, dlatego przeprowadzimy wspólnie jedynie kilka ciekawszych testów. Zacznijmy od testu wydajności procesora, ponieważ tego elementu dotychczas nie sprawdzaliśmy. Program oferuje dwa testy związane bezpośrednio z wydajnością procesora, pierwszy to CPU Arithmetic Benchmark, a drugi — CPU Multi-Media Benchmark. Rozdział 7. (cid:1) Zaawansowane testy komputera 125 Rysunek 7.7. Główne okno programu. Liczba testów jest wręcz imponująca Ćwiczenie 7.7. Odszukaj i uruchom test procesora o nazwie CPU Arithmetic Benchmark. Spokojnie za- czekaj, aż test dobiegnie końca. Rysunek 7.8. Wyniki CPU Arithmetic Benchmark 126 Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne Przyjrzyj się wynikom swojego testu; jeżeli nie wykonałeś ćwiczenia 7.6, spojrzyj na rysunek 7.8. Przestawia on wyniki przykładowego testu wykonanego na moim kompu- terze. Pierwsze dwa słupki przedstawiają wydajność mojego procesora; została ona przy- równana do wydajności innych procesorów. Na rysunku można zobaczyć, że mój kom- puter wyraźnie ustępuje miejsca innym. W dolnej części okna znajduje się szereg informacji na temat sprzętu, który brał udział w teście. Informacje te mogą pomóc ci w identyfikacji poszczególnych komponentów komputera. Dzięki opisywanemu programowi możemy również zdobywać informacje na temat komputera. Służą do tego wszystkie opcje, które zawierają w nazwie słowo Information. Ćwiczenie 7.8. Odszukaj i uruchom moduł Windows Memory Information. Następnie postaraj się prze- analizować otrzymane wyniki. Podany opis umożliwi ci zrozumienie najistotniejszych danych. Rysunek 7.9. Informacje o pamięci komputera W oknie widocznym na rysunku 7.9 przedstawiono właściwości pamięci RAM kompu- tera testowego. Pierwsza pozycja podaje ilość całkowitej pamięci dostępnej w zestawie. Pamiętaj, że pamięć RAM składa się z dwóch części, pamięci fizycznej oraz pamięci wirtualnej. Pierwszy typ to ta pamięć, która fizycznie znajduje się w komputerze. Na- tomiast pamięć wirtualna, zwana inaczej plikiem wymiany, jest tworzona automatycz- nie przez system MS Windows na dysku komputera. Jej wielkość zależy od systemu operacyjnego oraz ilości zainstalowanej pamięci fizycznej. Pamięć wirtualna jest znacz- niej wolniejsza od fizycznej. Drugi wpis podaje ilość wolnej pamięci całkowitej. Dopiero w trzecim wierszu mamy informacje o faktycznej ilości pamięci RAM fizycznie znajdującej się w testowanym komputerze. Czwarta linia informuje o rozmiarze wolnej pamięci RAM. Następne dwa wiersze zawierają informację o maksymalnym oraz aktualnym rozmiarze pamięci wir- tualnej. Testowany komputer ma aż 920 MB pamięci wirtualwnej. Rozdział 7. (cid:1) Zaawansowane testy komputera 127 Na koniec postanowiłem zostawić opis jeszcze jednej ciekawej właściwości programu SiSoftware Sandra. Mam tutaj na myśli fakt, że w większości okien informacyjnych znajdują się porady na temat poprawy wydajności danego urządzenia. Bardzo dobrym przy- kładem może być informacja o posiadanej przeze mnie kwarcie graficznej. Rysunek 7.10. Porady umożliwiające zwiększenie wydajności urządzenia Wśród porad, jakie zalazły się na liście, możemy znaleźć propozycję zmiany palety kolo- rów. Przypomnę, że obraz może być wyświetlany w kilku trybach i wraz ze wzrostem liczby kolorów spada wydajność karty. Dlatego zastanów się, czy posiadana przez ciebie karta musi pracować z maksymalną liczbą kolorów. Następna porada dotyczy wyłączenia animacji w systemie. Dzięki temu obraz będzie wyświetlany znacznie szybciej i płynniej. Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, co dzieje się w twoim komputerze, koniecznie musisz zaopatrzyć się w opisany program, gdyż tylko dzięki niemu możesz dokładnie sprawdzić działanie niemal wszystkich elementów komputera.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: