Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00241 003614 18782403 na godz. na dobę w sumie
Komputer PC w biurze i nie tylko - książka
Komputer PC w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1094-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Usprawnij firmową infrastrukturę informatyczną

Komputer w firmie dawno już przestał być symbolem innowacyjności -- dziś jest on po prostu konieczny. Prowadzenie przedsiębiorstwa bez pomocy komputera i odpowiedniego oprogramowania jest niemal niemożliwe. Dostępne na rynku programy usprawniają między innymi wystawianie i ewidencjonowanie faktur, zarządzanie personelem, tworzenie dokumentacji i śledzenie historii kontaktów z klientami. Internet pozwala na sprawną komunikację, otwiera dostęp do rachunku bankowego firmy i ogromnych zasobów wiedzy.

Jednak w wielu przedsiębiorstwach komputery traktowane są jako zło konieczne, a przechowywane na ich dyskach twardych dane nie są w żaden sposób chronione przed uszkodzeniem lub dostępem osób niepowołanych. Infrastrukturą IT często nieumiejętnie zarządzają osoby pełniące inne funkcje i przydzielane do tego 'przy okazji'.

Książka 'Komputer PC w biurze i nie tylko' to kompendium wiedzy o odpowiednim wykorzystywaniu komputerów w firmach. Znajdziesz w niej informacje o aplikacjach biurowych i ich możliwościach, a także wiele innych przydatnych wiadomości. Dowiesz się, jak istotne znaczenie dla firmy ma odpowiednia polityka bezpieczeństwa danych, jak opracować taką politykę i wdrożyć ją w przedsiębiorstwie.

Nauczysz się konfigurować system operacyjny i sieć, instalować oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające przed atakami z sieci. Poznasz sposoby udostępniania użytkownikom sieci drukarek i plików, korzystania z poczty elektronicznej i stron WWW oraz tworzenia dokumentów tekstowych, zestawień i prezentacji za pomocą pakietu MS Office.

Od prawidłowego działania komputerów może zależeć sukces Twojej firmy. Zadbaj o to, aby ich awarie nie stanęły Ci na przeszkodzie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputer PC w biurze i nie tylko Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1094-5 Format: B5, stron: 184 Usprawnij firmow„ infrastrukturŒ informatyczn„ (cid:149) Jak skonfigurowa(cid:230) firmowe komputery? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z aplikacji biurowych? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci internetu? Komputer w firmie dawno ju¿ przesta‡ by(cid:230) symbolem innowacyjno(cid:156)ci (cid:150) dzi(cid:156) jest on po prostu konieczny. Prowadzenie przedsiŒbiorstwa bez pomocy komputera i odpowiedniego oprogramowania jest niemal niemo¿liwe. DostŒpne na rynku programy usprawniaj„ miŒdzy innymi wystawianie i ewidencjonowanie faktur, zarz„dzanie personelem, tworzenie dokumentacji i (cid:156)ledzenie historii kontakt(cid:243)w z klientami. Internet pozwala na sprawn„ komunikacjŒ, otwiera dostŒp do rachunku bankowego firmy i ogromnych zasob(cid:243)w wiedzy. Jednak w wielu przedsiŒbiorstwach komputery traktowane s„ jako z‡o konieczne, a przechowywane na ich dyskach twardych dane nie s„ w ¿aden spos(cid:243)b chronione przed uszkodzeniem lub dostŒpem os(cid:243)b niepowo‡anych. Infrastruktur„ IT czŒsto nieumiejŒtnie zarz„dzaj„ osoby pe‡ni„ce inne funkcje i przydzielane do tego (cid:132)przy okazji(cid:148). Ksi„¿ka (cid:132)Komputer PC w biurze i nie tylko(cid:148) to kompendium wiedzy o odpowiednim wykorzystywaniu komputer(cid:243)w w firmach. Znajdziesz w niej informacje o aplikacjach biurowych i ich mo¿liwo(cid:156)ciach, a tak¿e wiele innych przydatnych wiadomo(cid:156)ci. Dowiesz siŒ, jak istotne znaczenie dla firmy ma odpowiednia polityka bezpieczeæstwa danych, jak opracowa(cid:230) tak„ politykŒ i wdro¿y(cid:230) j„ w przedsiŒbiorstwie. Nauczysz siŒ konfigurowa(cid:230) system operacyjny i sie(cid:230), instalowa(cid:230) oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczaj„ce przed atakami z sieci. Poznasz sposoby udostŒpniania u¿ytkownikom sieci drukarek i plik(cid:243)w, korzystania z poczty elektronicznej i stron WWW oraz tworzenia dokument(cid:243)w tekstowych, zestawieæ i prezentacji za pomoc„ pakietu MS Office. (cid:149) Tworzenie za‡o¿eæ polityki bezpieczeæstwa danych (cid:149) Konserwacja komputer(cid:243)w (cid:149) Projektowanie wizyt(cid:243)wek i papier(cid:243)w firmowych (cid:149) Konfiguracja sieci biurowej (cid:149) UdostŒpnianie plik(cid:243)w i drukarek w sieci (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i stron WWW (cid:149) Tworzenie dokument(cid:243)w tekstowych w programie Word (cid:149) Najwa¿niejsze mo¿liwo(cid:156)ci Excela (cid:149) Prezentacje multimedialne w programie Power Point Od prawid‡owego dzia‡ania komputer(cid:243)w mo¿e zale¿e(cid:230) sukces Twojej firmy. Zadbaj o to, aby ich awarie nie stanŒ‡y Ci na przeszkodzie. Spis treści Rozdział 1. Bezpieczeństwo komputera oraz danych użytkownika ........................ 5 Polityka bezpieczeństwa ................................................................................................... 5 Zasady bezawaryjnej pracy ............................................................................................. 11 Co robić, by komputer zawsze był sprawny? ................................................................. 14 Odzyskiwanie danych i naprawa plików ........................................................................ 20 Usuwanie błędów systemu Windows ............................................................................. 22 Konfigurowanie i optymalizacja Windows XP ............................................................... 27 Nieodwracalne usuwanie danych .................................................................................... 31 Rozdział 2. Grafika w firmie .............................................................................. 39 Projektowanie wizytówki i papieru firmowego .............................................................. 39 Rozdział 3. Praca w sieci ................................................................................. 53 Zalety i wady pracy grupowej w sieci ............................................................................ 53 Udostępnianie plików ..................................................................................................... 55 Zasady korzystania z drukarek sieciowych ..................................................................... 59 Rozdział 4. Komunikacja .................................................................................. 65 Poczta elektroniczna ....................................................................................................... 65 Rozdział 5. WWW ............................................................................................ 79 Sieć. Wyszukiwanie informacji i komunikacja ............................................................... 79 Grupy dyskusyjne ........................................................................................................... 94 Rozdział 6. Word ........................................................................................... 107 Jak rozplanowywać dokumenty? .................................................................................. 107 Minimalizowanie skutków awarii ................................................................................. 112 Grupowa praca nad dokumentami ................................................................................ 118 Import, eksport i konwersja dokumentów .................................................................... 121 Rozdział 7. Excel ........................................................................................... 129 Jak w Excelu wykonać bazę danych? ........................................................................... 129 Jak w Excelu wykonać program do obsługi magazynu? ............................................... 134 Jak poprawnie importować pliki tekstowe? .................................................................. 138 Jak usuwać zbędne odstępy pomiędzy znakami? .......................................................... 143 Jak wyliczać długość stażu pracy? ................................................................................ 144 Jak wyznaczyć trend sprzedaży? .................................................................................. 146 Jak obliczyć odchylenie standardowe wysokości sprzedaży? ....................................... 148 Jaką maksymalną kwotę można pożyczyć na x lat przy stałym oprocentowaniu i maksymalnej wartości raty? ..................................................................................... 149 4 Komputer PC w biurze i nie tylko Rozdział 8. PowerPoint .................................................................................. 153 Tajemnice skutecznych prezentacji biznesowych ......................................................... 153 Szybkie formatowanie całej prezentacji ....................................................................... 157 Jak rysować na slajdach podczas pokazu? .................................................................... 163 Jak wykonać automatyczny pokaz slajdów? ................................................................. 166 Jak wzbogacić prezentację o efekty dźwiękowe? ......................................................... 168 Jak opublikować prezentację w internecie? .................................................................. 170 Skorowidz .................................................................................... 173 Rozdzia(cid:228) 6. Word Jak rozplanowywa(cid:232) dokumenty? Coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej zalewani jeste(cid:286)my mnóstwem reklam, folderów, ulotek itp. Na ogl(cid:261)danie ich mamy jednak coraz mniej czasu. Sytuacja ulega zmianie, gdy z odbiorców przekazów stajemy si(cid:266) ich autorami. Chcemy, aby jak najwi(cid:266)cej osób zwróci(cid:225)o uwag(cid:266) na dokument. Do czytania zach(cid:266)ca uporz(cid:261)dkowany uk(cid:225)ad dokumentu. W jaki sposób rozmie(cid:286)ci(cid:252) tekst i obrazki na stronach? Pomocne w tym b(cid:266)d(cid:261) ramki i pola tekstowe. Kraw(cid:266)dzie ramek wyznaczaj(cid:261) granice, których nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) tekst lub obrazek. Mo(cid:298)na wy(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) drukowanie kraw(cid:266)dzi ramek. O ich istnieniu b(cid:266)d(cid:261) (cid:286)wiadczy(cid:225)y tylko niewidoczne granice, których nie b(cid:266)dzie przekracza(cid:225) umieszczony w ich wn(cid:266)trzu obiekt. Pole tekstowe pe(cid:225)ni funkcj(cid:266) podobn(cid:261) do ramki. Daje jednak wi(cid:266)ksze mo(cid:298)liwo(cid:286)ci, mi(cid:266)dzy innymi ze wzgl(cid:266)du na efekty trójwymiarowo(cid:286)ci, wype(cid:225)nienie jednolitym kolorem oraz gradientowe itp. Jak wstawi(cid:232) ramk(cid:246) do dokumentu? Aby wstawi(cid:252) do dokumentu ramk(cid:266): 1.Wybierz polecenie Format/Ramki/Nowa strona z ramkami . 2.Wy(cid:286)wietlony zostanie pasek narz(cid:266)dzi Ramki (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Pasek narz(cid:266)dzi Ramki 3.Kliknij przycisk odpowiadaj(cid:261)cy po(cid:225)o(cid:298)eniu ramki, które chcesz uzyska(cid:252). 4.Przeci(cid:261)gnij kraw(cid:266)d(cid:296), a(cid:298) ramka uzyska odpowiedni rozmiar (rysunek 6.2). 108 Rysunek 6.2. Szeroko(cid:286)(cid:252) ramki mo(cid:298)na zmienia(cid:252) przez przeci(cid:261)ganie Komputer PC w biurze i nie tylko Jak wpisa(cid:232) tekst do ramki? Aby wpisa(cid:252) tekst do ramki: 1.Kliknij miejsce, od którego ma zosta(cid:252) wstawiony tekst. 2.Wpisz tekst z klawiatury (rysunek 6.3). Rysunek 6.3. Ramka z wpisanym tekstem Czy mo(cid:276)na wstawi(cid:232) ramk(cid:246) do ramki? Tak! Aby wstawi(cid:252) ramk(cid:266) do ramki: 1.Umie(cid:286)(cid:252) punkt wstawiania wewn(cid:261)trz ramki. 2.Na pasku narz(cid:266)dzi Ramki kliknij przycisk odpowiadaj(cid:261)cy po(cid:225)o(cid:298)eniu ramki, które chcesz uzyska(cid:252) (rysunek 6.4). Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word Rysunek 6.4. Lewa ramka zosta(cid:225)a podzielona w poprzek 109 3.Przeci(cid:261)gnij kraw(cid:266)d(cid:296), a(cid:298) ramka uzyska odpowiedni rozmiar. Jak ukry(cid:232) ramk(cid:246)? Aby ukry(cid:252) ramk(cid:266): 1.Kliknij przycisk W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ramki widoczny na pasku narz(cid:266)dzi (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Przycisk W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ramki znajduje si na pasku narz(cid:266)dzi Ramki (cid:266) 2.Wy(cid:286)wietlone zostanie okno W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ramek. Kliknij w nim kart(cid:266) Obramowania. 3.Zaznacz opcj(cid:266)Bez obramowania (rysunek 6.6). 4.Kliknij przycisk OK. 5.Z dokumentu „znikn(cid:266)(cid:225)y” obramowania (rysunek 6.7). Aby strona zawiera(cid:228)a u góry ramk(cid:246) nag(cid:228)ówka, a u do(cid:228)u ramk(cid:246) stopki zajmuj(cid:241)ce ca(cid:228)(cid:241) szeroko(cid:264)(cid:232), nale(cid:276)y je wstawi(cid:232) przed innymi typami ramek. Komputer PC w biurze i nie tylko 110 Rysunek 6.6. Okno W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ramek Rysunek 6.7. Ramki, mimo i(cid:298) s(cid:261) niewidoczne, utrzymuj(cid:261) uporz(cid:261)dkowany uk(cid:225)ad dokumentu Czym ró(cid:276)ni(cid:241) si(cid:246) ramki od pól tekstowych? Ramki s(cid:261) u(cid:298)ywane do pozycjonowania tekstu lub grafiki. Z kolei pola tekstowe stosuje si(cid:266), by uzyska(cid:252) przep(cid:225)yw tekstu pomi(cid:266)dzy cz(cid:266)(cid:286)ciami dokumentu. Jak wstawi(cid:232) pole tekstowe do dokumentu? Aby wstawi(cid:252) do dokumentu pole tekstowe: 1.Wy(cid:286)wietl pasek narz(cid:266)dzi Rysowanie. 2.Kliknij przycisk Rysuj pole tekstowe (rysunek 6.8). Rysunek 6.8. Przycisk Rysuj pole tekstowe Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word 111 3.Kliknij dokument w miejscu, w którym chcesz wstawi(cid:252) pole tekstowe. 4.Stosuj(cid:261)c przeci(cid:261)ganie, narysuj pole tekstowe (rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Pole tekstowe zosta(cid:225)o umieszczone w ramce 5.Rozci(cid:261)gnij pole tekstowe, aby uzyska(cid:252) odpowiedni wymiar. Jak zmieni(cid:232) kolor wype(cid:228)nienia pola tekstowego? Aby zmieni(cid:252) kolor wype(cid:225)nienia pola tekstowego: 1.Kliknij pole tekstowe, którego kolor wype(cid:225)nienia chcesz zmieni(cid:252). 2.Kliknij czarn(cid:261) strza(cid:225)k(cid:266) znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) obok przycisku Kolor wype(cid:225)nienia. 3.Z listy kolorów wybierz ten, który ma zosta(cid:252) u(cid:298)yty (rysunek 6.10). Rysunek 6.10. Zaznaczone pole tekstowe i palet(cid:261) dost(cid:266)pnych kolorów Za pomoc(cid:241) przycisków dost(cid:246)pnych na pasku narz(cid:246)dzi Rysowanie mo(cid:276)na modyfiko- wa(cid:232) wygl(cid:241)d pola tekstowego w podobny sposób jak inne obiekty rysunkowe. 112 Komputer PC w biurze i nie tylko Jak wpisa(cid:232) tekst do pola tekstowego? Aby wpisa(cid:252) tekst do pola tekstowego: 1.Kliknij pole tekstowe. 2.Wpisz tekst z klawiatury. Jak zmieni(cid:232) kolor tekstu w polu tekstowym? Aby zmieni(cid:252) kolor tekstu wpisanego w polu tekstowym: 1.Zaznacz tekst, którego kolor ma zosta(cid:252) zmieniony. 2.Kliknij czarn(cid:261) strza(cid:225)k(cid:266) znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) obok przycisku Kolor czcionki (rysunek 6.11). Klikni(cid:266)cie strza(cid:225)ki spowoduje rozwini (cid:266)cie palety barw Rysunek 6.11. 3.Z palety kolorów wybierz (cid:298)(cid:261)dany kolor czcionki. Minimalizowanie skutków awarii Awaria zasilania, zawieszenie pracy edytora lub systemu operacyjnego, wyj(cid:266)cie bez wy(cid:225)(cid:261)czenia pami(cid:266)ci flash usb, umieszczenie pliku z dokumentem w niewiadomej loka- lizacji — to tylko niektóre sytuacje, które mog(cid:261) spowodowa(cid:252) utrat(cid:266) dokumentu. Nie zawsze utrata pliku jest nieodwracalna. Gdzie s(cid:241) kopie zapasowe? Word 2003 podczas edycji dokumentu automatycznie wykonuje kopie zapasowe. Aby zlokalizowa(cid:252) ich po(cid:225)o(cid:298)enie, wybierz polecenia Narz(cid:266)dzia/Opcje. Po wy(cid:286)wietleniu okna Opcje kliknij kart(cid:266)Lokalizacje plików. Odszukaj (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) dost(cid:266)pu do Autoodzyskiwania plików (rysunek 6.12). Zamknij okno Opcje. Przejd(cid:296) do foldera z kopiami automatycznymi. Otwórz kopi(cid:266) w edy- torze Word. Je(cid:276)eli folder z kopiami zapasowymi jest niewidoczny, w Eksploratorze Windows wybierz polecenia Narz(cid:246)dzia, Opcje folderów. W oknie Opcje folderów w(cid:228)(cid:241)cz opcj(cid:246) Poka(cid:276) ukryte pliki i foldery (rysunek 6.13). Spowoduje to wy(cid:264)wietlenie folderów, które maj(cid:241) status Ukryty (rysunek 6.14). 113 Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word Rysunek 6.12. Lokalizacja foldera z kopiami zapasowymi Rysunek 6.13. Niektóre pliki i foldery s(cid:261) ukrywane Jak odnale(cid:274)(cid:232) zagubione pliki? 1.Je(cid:298)eli nie wiesz, gdzie szuka(cid:252) pliku, do którego zosta(cid:225) zapisany dokument, wybierz polecenia Plik/Otwórz (rysunek 6.15). 2.Po wy(cid:286)wietleniu okna Otwórz rozwi(cid:276) list(cid:266)Narz(cid:266)dzia. Kliknij pozycj(cid:266) Wyszukaj (rysunek 6.16). 3.W oknie Wyszukiwanie plików w polu Wyszukaj tekst wpisz sekwencj(cid:266) znaków, która znajduje si(cid:266) w poszukiwanym dokumencie. Rozwi(cid:276) list(cid:266) Wyszukaj w (rysunek 6.17). 114 Komputer PC w biurze i nie tylko Rysunek 6.14. Folder Dane aplikacji ma atrybut Ukryty Rysunek 6.15. Fragment menu Plik Rysunek 6.16. Word jest wyposa(cid:298)ony w narz(cid:266)dzie do wyszukiwania plików 4.Zaznacz miejsca, które maj(cid:261) by(cid:252) przeszukiwane (rysunek 6.18). 5.Rozwi(cid:276) list(cid:266)Wybrane typy plików (rysunek 6.19). 6.Ogranicz zakresy wyszukiwania tylko do plików programu Word (rysunek 6.20). 7.Po wpisaniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Przejd(cid:296) (rysunek 6.21). 8.Po chwili w dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci okna wy(cid:286)wietlone zostan(cid:261) wyniki wyszukiwania (rysunek 6.22). 115 Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word Rysunek 6.17. Wyszukiwane b(cid:266)d(cid:261) dokumenty zawieraj(cid:261)ce tekst Piotr Czarny Rysunek 6.18. Lista przeszukiwanych miejsc Rysunek 6.19. Czas wyszukiwania mo(cid:298)na ograniczy(cid:252), sprawdzaj(cid:261)c wybrane pliki 116 Komputer PC w biurze i nie tylko Rysunek 6.20. Klikni(cid:266)ciem usu(cid:276) zaznaczenie przy wszystkich plikach oprócz plików programu Word Rysunek 6.21. Klikni(cid:266)cie przycisku Przejd(cid:296) rozpoczyna wyszukiwanie Rysunek 6.22. Wyniki wyszukiwania Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word 117 Je(cid:276)eli chcesz u(cid:276)y(cid:232) innych kryteriów wyszukiwania ni(cid:276) sekwencja znaków znajduj(cid:241)ca si(cid:246) wewn(cid:241)trz pliku, kliknij kart(cid:246) Zaawansowane i wybierz inn(cid:241) w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) poszuki- wanego tekstu (rysunek 6.23). Rysunek 6.23. Dodatkowe w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci poszukiwanego tekstu Cz(cid:246)stotliwo(cid:264)(cid:232) wykonywania automatycznego zapisu plików mo(cid:276)na ustawi(cid:232) w oknie Opcje po klikni(cid:246)ciu karty Zapisywanie (rysunek 6.24). Rysunek 6.24. U(cid:298)ytkownik mo(cid:298)e zmieni(cid:252) d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) okresu czasu pomi(cid:266)dzy automatycznym zapisywaniem dokumentu do pliku 118 Komputer PC w biurze i nie tylko Przy pierwszym uruchomieniu Worda po zako(cid:254)czeniu pracy programu bez zapisania wyników wy(cid:264)wietlane jest okno z list(cid:241) plików, które mo(cid:276)na odzyska(cid:232) (rysunek 6.25). Rysunek 6.25. Aby otworzy(cid:252) kopi(cid:266) pliku, kliknij j(cid:261) dwukrotnie Grupowa praca nad dokumentami Word 2003 ma wbudowane narz(cid:266)dzia u(cid:225)atwiaj(cid:261)ce prac(cid:266) nad dokumentem przez wi(cid:266)cej ni(cid:298) jedn(cid:261) osob(cid:266). Tekst nale(cid:298)y przygotowa(cid:252), a nast(cid:266)pnie przekaza(cid:252) innym autorom. Po prze(cid:225)(cid:261)czeniu dokumentu w tryb rejestrowania zmian modyfikacje wprowadzane przez nich nie b(cid:266)d(cid:261) zamazywa(cid:225)y tre(cid:286)ci zasadniczego dokumentu, ale b(cid:266)d(cid:261) widoczne i zazna- czone jako dodane pó(cid:296)niej. Je(cid:298)eli autor zgadza si(cid:266) ze zmianami, mo(cid:298)e je zaakceptowa(cid:252), u(cid:298)ywaj(cid:261)c odpowiedniej opcji w trybie rejestracji zmian MS Word. Po zaakceptowaniu przestan(cid:261) by(cid:252) wyró(cid:298)nione. Je(cid:298)eli autor z jak(cid:261)(cid:286) zmian(cid:261) nie zgadza si(cid:266), powinien pozostawi(cid:252) j(cid:261) niezaakceptowan(cid:261) i wstawi(cid:252) komentarz z w(cid:225)asn(cid:261) propozycj(cid:261). Gdy autor sam postanowi wprowadzi(cid:252) zmian(cid:266), powinien zrobi(cid:252) to w trybie rejestracji zmian i nie akceptowa(cid:252) ich przed przekazaniem pozosta(cid:225)ym cz(cid:225)onkom zespo(cid:225)u do zaopi- niowania. Jak w(cid:228)(cid:241)czy(cid:232) rejestrowanie wprowadzanych zmian? Aby w(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) rejestrowanie wprowadzanych zmian: 1.Wy(cid:286)wietl pasek Recenzja (rysunek 6.26). 2.Kliknij ikon(cid:266)Narz(cid:266)dzia Znaczniki poprawek Prze (cid:225)(cid:261)cz (rysunek 6.27). Jak edytowa(cid:232) tekst? Aby edytowa(cid:252) tekst w trybie rejestracji zmian: 1.Wy(cid:286)wietl dokument (rysunek 6.28). 119 Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word Rysunek 6.26. Lista pasków widoczna po klikni(cid:266)ciu prawym przyciskiem myszy wolnego miejsca na dowolnym pasku Rysunek 6.27. Pasek Recenzja Rysunek 6.28. Pierwszy akapit rozpoczyna si(cid:266) od spacji 2.Wprowad(cid:296) zmian(cid:266) (rysunek 6.29). Rysunek 6.29. Po usuni(cid:266)ciu spacji miejsce wprowadzenia zmiany zosta(cid:225)o oznaczone 3.Je(cid:298)eli poprawka b(cid:266)dzie odpowiada(cid:225)a autorowi, mo(cid:298)e j(cid:261) zaakceptowa(cid:252), klikaj(cid:261)c przyciskZaakceptuj zaznaczone zmiany (rysunek 6.30). Rysunek 6.30. Poprawka zosta(cid:225)a wprowadzona do tekstu, a wyró(cid:298)nienie znik(cid:225)o 4.Je(cid:298)eli poprawka nie b(cid:266)dzie odpowiada(cid:225)a autorowi, mo(cid:298)e j(cid:261) odrzuci(cid:252), klikaj(cid:261)c przyciskOdrzu(cid:252) zaznaczone zmiany (rysunek 6.31). 120 Komputer PC w biurze i nie tylko Rysunek 6.31. Klikni(cid:266)cie ikony spowoduje odrzucenie zaznaczonej zmiany 5.Aby przej(cid:286)(cid:252) do nast(cid:266)pnej zmiany w tek(cid:286)cie, wystarczy klikn(cid:261)(cid:252) ikon(cid:266)Nast(cid:266)pna zmiana lub komentarz (rysunek 6.32). Rysunek 6.32. Aby nie przeoczy(cid:252) zmiany, mo(cid:298)na w wyszukiwaniu zmodyfikowanych miejsc skorzysta z ikony Nast(cid:266)pna zmiana lub komentarz (cid:252) 6.W celu wstawienia do tekstu komentarza zaznacz fragment, do którego ma si(cid:266) on odnosi(cid:252) i kliknij przycisk Wstaw adnotacj(cid:266) (rysunek 6.33). Rysunek 6.33. Skomentowany zostanie wyraz Vir 7.Komentarz mo(cid:298)na wpisa(cid:252) w okienku wy(cid:286)wietlanym na marginesie dokumentu (rysunek 6.34). Rysunek 6.34. Dokument z rysunku 6.33 z wstawionym komentarzem 8.Aby usun(cid:261)(cid:252) komentarz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i z podr(cid:266)cznego menu wybierz polecenie Usu(cid:276) (rysunek 6.35). Rysunek 6.35. Polecenie, które powoduje usuni(cid:266)cie komentarza Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word 121 9.Aby ujrze(cid:252) wszystkie zmiany i komentarze, kliknij przycisk Okienko recenzowania (rysunek 6.36). W dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci dokumentu wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno z komentarzami. Rysunek 6.36. Niekiedy(cid:225)atwiej zorientowa(cid:252) si(cid:266) w zmianach, gdy zostan (cid:261) wy(cid:286)wietlone w jednym oknie Import, eksport i konwersja dokumentów Producenci aplikacji staraj(cid:261) si(cid:266), by ich programy domy(cid:286)lnie zapisywa(cid:225)y dokumenty w formacie, którego nie obs(cid:225)uguj(cid:261) poprawnie produkty konkurencji. Je(cid:286)li do firmy zosta(cid:225) kupiony sprz(cid:266)t komputerowy z oprogramowaniem Microsoft Office, to nast(cid:266)pne kom- putery te(cid:298) b(cid:266)d(cid:261) mia(cid:225)y zainstalowane oprogramowanie tego producenta. Aby wymiana dokumentów pomi(cid:266)dzy firmami u(cid:298)ywaj(cid:261)cymi oprogramowania ró(cid:298)nych producentów by(cid:225)a mo(cid:298)liwa, aplikacje wyposa(cid:298)one s(cid:261) w filtry. Pozwalaj(cid:261) one na zapis i odczyt dokumentów w innych formatach ni(cid:298) domy(cid:286)lny, ale dzieje si(cid:266) to np. kosztem utraty formatowania. Jak otworzy(cid:232) dokument zapisany w formacie innym ni(cid:276) domy(cid:264)lny? Aby otworzy(cid:252) dokument zapisany w formacie innym ni(cid:298) domy(cid:286)lny: 1.Wybierz polecenia Plik/Otwórz (rysunek 6.37). 122 Komputer PC w biurze i nie tylko Rysunek 6.37. Polecenie otwierania dokumentu 2.Po wy(cid:286)wietleniu okna Otwórz (rysunek 6.38) rozwi(cid:276) list(cid:266)Pliki typu. Rysunek 6.38. Format inny ni(cid:298) domy(cid:286)lny nale(cid:298)y wybra(cid:252) z listy 3.Zaznacz plik, który ma zosta(cid:252) otworzony (rysunek 6.39). Rysunek 6.39. Wczytana zostanie strona WWW 4.Kliknij przycisk Otwórz. 5.W edytorze Word 2003 otworzona zosta(cid:225)a strona WWW (rysunek 6.40). Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word 123 Rysunek 6.40. Stron(cid:266) WWW mo(cid:298)na edytowa(cid:252) w Word 2003 Jak zapisa(cid:232) dokument w formacie innym ni(cid:276) domy(cid:264)lny? Aby zapisa(cid:252) dokument w formacie innym ni(cid:298) domy(cid:286)lny: 1.Przygotuj dokument. 2.Wybierz polecenia Plik/Zapisz jako (rysunek 6.41). Rysunek 6.41. Polecenie zapisywania dokumentu 3.Z listy Zapisz jako typ (rysunek 6.42) wybierz format docelowy. 4.Kliknij przycisk Zapisz. 5.Strona WWW zapisana zosta(cid:225)a do pliku tekstowego (rysunek 6.43). Kliknij go dwukrotnie. 6.Plik zosta(cid:225) otworzony w Notatniku (rysunek 6.44). 124 Komputer PC w biurze i nie tylko Rysunek 6.43. Rysunek 6.42. Strona WWW zapisana zostanie do pliku tekstowego. Plik tekstowy, do którego zapisana zosta(cid:225)a strona WWW Rysunek 6.44. Strona WWW po zapisaniu do pliku tekstowego. Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word 125 Na czym mo(cid:276)e polega(cid:232) niezgodno(cid:264)(cid:232) formatów dokumentów? Aby w praktyce sprawdzi(cid:252), na czym polega niezgodno(cid:286)(cid:252) formatów: 1.Zredaguj dokument z wykorzystaniem grafiki WordArt (rysunek 6.45). Rysunek 6.45. Polecenie zapisywania dokumentu 2.Wybierz polecenia Plik/Zapisz jako. 3.Wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno Zapisz jako (rysunek 6.46). Rysunek 6.46. Plik Word 2003 zostanie zapisany w formacie Works 7 126 Komputer PC w biurze i nie tylko 4.Z listy Zapisz jako typ wybierz Works 7.0. 5.Kliknij przycisk Zapisz. 6.Przed zapisaniem dokumentu program wy(cid:286)wietli(cid:225) ostrze(cid:298)enie o mo(cid:298)liwo(cid:286)ci utraty informacji, które zosta(cid:225)y sformatowane z wykorzystaniem funkcji niedost(cid:266)pnych w wybranym formacie (rysunek 6.47). Kliknij przycisk Tak. Rysunek 6.47. Edytor ostrzega o niezgodno(cid:286)ci formatów macierzystego i docelowego 7.Dwukrotnie kliknij zapisany plik (rysunek 6.48). Rysunek 6.48. Plik, do którego zapisano dokument 8.Z plikiem o rozszerzeniu *.wps nie jest skojarzona (cid:298)adna aplikacja (rysunek 6.49). Zaznacz opcj(cid:266)Wybra(cid:252) program z listy. Rysunek 6.49. U(cid:298)ytkownik mo(cid:298)e wybra(cid:252) program, w jakim zostanie otworzony plik 9.Kliknij przycisk OK. 10.Jako edytor, w którym ma zosta(cid:252) wy(cid:286)wietlony dokument, wybierz Microsoft Office Word (rysunek 6.50). 11.Kliknij przycisk OK. 12.Dokument zosta(cid:225) otworzony w edytorze Word 2003 (rysunek 6.51). Pozbawiony jest ozdobników WordArt. Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Word Rysunek 6.50. Plik zostanie otworzony w edytorze Microsoft Office Word 127 Rysunek 6.51. Przy zapisywaniu dokumentu do tylko przez format Word formatu Works utracone zosta (cid:225)y elementy obs(cid:225)ugiwane
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer PC w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: