Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 006678 20941525 na godz. na dobę w sumie
Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków - ebook/pdf
Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7624-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputery, informatyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Senior w krainie informatyki

Kto powiedział, że komputer to urządzenie wyłącznie dla ludzi młodych? To przecież taka sama maszyna, jak mikrofalówka, kosiarka czy samochód. Czytelna instrukcja obsługi, kilka ułatwiających użytkowanie wskazówek i ten cud techniki stanie się również Twoją ulubioną zabawką. Pozbądź się niepotrzebnych lęków, związanych z nowoczesnymi technologiami. Wiek nie stoi przecież na przeszkodzie ludziom, którzy są ciekawi świata!

Dzięki tej pierwszorzędnej książce już wkrótce nauczysz się tworzyć dokumenty tekstowe, wysyłać wiadomości e-mail, korzystać z programów multimedialnych czy buszować po internecie. A to dopiero początek. Po niedługim czasie zaczniesz nabywać umiejętności w takim tempie, że staniesz się naprawdę zaawansowanym użytkownikiem komputera osobistego. Wszak wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 skrótów klawiaturowych, 10 przydatnych stron internetowych.

DODATEK SPECJALNY:
Wskazówki dotyczące skutecznego wyszukiwania informacji w internecie Na co warto zwrócić uwagę podczas kupowania komputera?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków Autor: Nancy C. Muir T³umaczenie: Marek Marczak ISBN: 978-83-246-1952-8 Tytu³ orygina³u: Computers for Seniors for Dummies Format: 180x235, stron: 384 Senior w krainie informatyki Kto powiedzia³, ¿e komputer to urz¹dzenie wy³¹cznie dla ludzi m³odych? To przecie¿ taka sama maszyna, jak mikrofalówka, kosiarka czy samochód. Czytelna instrukcja obs³ugi, kilka u³atwiaj¹cych u¿ytkowanie wskazówek i ten cud techniki stanie siê równie¿ Twoj¹ ulubion¹ zabawk¹. Pozb¹dŸ siê niepotrzebnych lêków, zwi¹zanych z nowoczesnymi technologiami. Wiek nie stoi przecie¿ na przeszkodzie ludziom, którzy s¹ ciekawi œwiata! Dziêki tej pierwszorzêdnej ksi¹¿ce ju¿ wkrótce nauczysz siê tworzyæ dokumenty tekstowe, wysy³aæ wiadomoœci e-mail, korzystaæ z programów multimedialnych czy buszowaæ po internecie. A to dopiero pocz¹tek. Po nied³ugim czasie zaczniesz nabywaæ umiejêtnoœci w takim tempie, ¿e staniesz siê naprawdê zaawansowanym u¿ytkownikiem komputera osobistego. Wszak wiadomo, ¿e apetyt roœnie w miarê jedzenia. • Dobieranie sprzêtu idealnie dostosowanego do Twoich potrzeb. • Praca z drukarkami, skanerami, faksami i nagrywarkami. • Wykonywanie obliczeñ za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego. • Ogl¹danie filmów, przegl¹danie zdjêæ, s³uchanie muzyki. • Ochrona oraz konserwacja systemu Windows. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 skrótów klawiaturowych, 10 przydatnych stron internetowych. Nancy Muir napisa³a ponad piêædziesi¹t ksi¹¿ek. Jest równie¿ autork¹ wielu artyku³ów w popularnych magazynach oraz prowadzi zajêcia z bezpieczeñstwa w internecie na Uniwersytecie Stanowym Washington. Wspólnie ze swoim mê¿em, Earlem Boysenem, prowadzi dwie witryny informatyczne: www.BuildingGadgets.com na temat elektroniki oraz www.understandingnano.com, poœwiêcon¹ zagadnieniom z dziedziny nanotechnologii. Podró¿niku, odkrywco, wolny cz³owieku… Seria „Dla bystrzaków” to niezbêdnik ka¿dego poszukiwacza wiedzy. Ksi¹¿ki pisane lekkim stylem pe³ne s¹ humoru, a jednoczeœnie zawieraj¹ czytelne informacje, przygotowane przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dziêki nim odkryjesz, ¿e potrafisz ch³on¹æ wiedzê niczym g¹bka, dobrze siê przy tym bawi¹c. Œwietna lektura przy œniadaniu, w ³ó¿ku, w podró¿y i na bezludnej wyspie Spis treści O autorce .......................................................................................................13 Podziękowania od autorki .............................................................................15 Przedmowa ....................................................................................................17 Wstęp ............................................................................................................19 O książce ........................................................................................................19 Naiwne założenia ..........................................................................................20 Dlaczego potrzebujesz tej książki .................................................................20 Konwencje zastosowane w tej książce .........................................................21 Jak podzielona jest książka ............................................................................21 Ruszaj do pracy! ............................................................................................22 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem ..................................... 23 Rozdział 1: Kupno komputera .......................................................................25 Praktyczne zastosowania komputera ...........................................................26 Na czym polega różnica między sprzętem a oprogramowaniem ..............29 Poznaj rodzaje komputerów .........................................................................31 Wybierz wersję systemu Windows dostosowaną do swoich potrzeb ........34 Wybierz sprzęt w odpowiednim dla siebie zakresie cenowym ..................35 Wybór monitora ............................................................................................37 Wybór napędu optycznego ...........................................................................38 Prędkość procesora i pamięć ........................................................................39 Sposób łączenia się z internetem ..................................................................40 Konfiguracja własnego zestawu komputerowego .......................................42 6 Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków Rozdział 2: Konfiguracja komputera ..............................................................45 Podłączanie monitora, klawiatury i myszy ..................................................46 Zarządzanie kontami i hasłami .....................................................................47 Włączanie komputera i logowanie się do systemu Windows .....................48 Korzystanie z myszy ......................................................................................49 Dostosowywanie ustawień myszy ................................................................51 Ustawianie hasła systemu Windows ............................................................53 Tworzenie dodatkowych kont użytkowników ...........................................55 Przełączanie kont użytkowników ................................................................57 Zmiana obrazu konta użytkownika .............................................................58 Ustawianie daty i godziny .............................................................................58 Ustawianie rozmiaru ekranu (rozdzielczości) ............................................60 Konfigurowanie klawiatury ..........................................................................62 Wyłączanie komputera ..................................................................................64 Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows ...........................67 Czym jest pulpit? ..........................................................................................68 Praca z menu Start ........................................................................................70 Dostosowywanie paska Szybkiego uruchamiania .......................................72 Rozmieść ikony na pulpicie ..........................................................................74 Opróżnianie kosza ........................................................................................76 Konfiguracja paska bocznego systemu Windows ........................................77 Wyszukuj pliki za pomocą programu Eksplorator Windows .....................79 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu .......................................................81 Uruchamianie programów ...........................................................................83 Przełączanie się pomiędzy programami ......................................................85 Zmiana rozmiaru okien ................................................................................86 Zamykanie programów .................................................................................87 Rozdział 4:Dostosowywanie systemu Windows ...........................................89 Wiele sposobów dostosowywania systemu Windows .................................90 Zmiana tła pulpitu .........................................................................................92 Wybór kompozycji pulpitu ...........................................................................94 Ustawianie wygaszacza ekranu .....................................................................96 Modyfikacja ustawień klawiatury .................................................................97 Korzystanie z klawiatury programowej .....................................................100 Zmiana sposobu działania myszy ...............................................................102 Spis treści 7 Optymalizacja ekranu w celu uzyskania najlepszego obrazu ...................103 Zastępowanie dźwięków elementami graficznymi ................................105 Usuwanie aplikacji ......................................................................................107 Rozdział 5: Praca z plikami i folderami ........................................................111 Jak system Windows organizuje dane ........................................................112 Wyszukuj i otwieraj pliki oraz foldery za pomocą programu Eksplorator Windows .............................................115 Wybierz opcję Plik lub Widok folderu ......................................................116 Uruchom niedawno używany program ....................................................118 Tworzenie nowego folderu ........................................................................120 Zmień nazwę pliku lub folderu .................................................................121 Wyszukiwanie pliku ....................................................................................122 Dodawanie pliku lub folderu do listy ulubionych ....................................124 Kopiowanie pliku lub folderu ....................................................................125 Przenoszenie plików lub folderów .............................................................128 Tworzenie skompresowanego pliku lub folderu .....................................129 Usuwanie plików lub folderów ..................................................................130 Twórz kopie bezpieczeństwa plików oraz folderów ...............................132 Tworzenie kopii zapasowych plików na zapisywalnej płycie CD lub DVD ......................................................134 Rozdział 6: Praca z drukarkami i skanerami ...............................................137 Instalacja drukarki .......................................................................................138 Ustaw preferencje drukowania ..................................................................141 Drukowanie pliku .......................................................................................144 Przeglądanie aktualnie zainstalowanych drukarek ....................................146 Ustawianie drukarki domyślnej .................................................................148 Usuwanie drukarki .....................................................................................150 Instalacja skanera .........................................................................................151 Modyfikowanie ustawień skanera ..............................................................152 Rozdział 7: Uzyskiwanie pomocy technicznej .............................................155 Poznawanie zawartości Spisu treści Pomocy technicznej ........................157 Przeszukiwanie bazy danych tematów Pomocy w komputerze ...............159 Uzyskiwanie dostępu do strony Pomocy i porad systemu Windows ......161 Łączenie się z Pomocą zdalną .....................................................................163 Uzyskiwanie pomocy z Centrum rozwiązań dla systemu Windows Vista ...167 8 Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków Część II: Zabawa i wykonywanie zadań za pomocą oprogramowania .................. 171 Rozdział 8: Tworzenie dokumentów w edytorze tekstu Word ....................173 Otwieranie nowego dokumentu oraz wprowadzanie tekstu i jego edycja ...................................................174 Zapisywanie dokumentu ............................................................................175 Otwieranie istniejącego dokumentu ..........................................................176 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu .................................................177 Formatowanie tekstu ..................................................................................179 Wstawianie tabeli .........................................................................................181 Dodawanie grafiki .......................................................................................183 Zmiana rozmiaru obiektów ........................................................................184 Sprawdzanie pisowni ..................................................................................185 Zmiana ustawień strony .............................................................................187 Drukowanie dokumentu ............................................................................189 Rozdział 9: Praca z liczbami i finansami .....................................................191 Poznawanie struktury arkusza kalkulacyjnego ..........................................192 Otwieranie arkusza kalkulacyjnego i wprowadzanie tekstu .....................193 Formatowanie liczb .....................................................................................195 Stosowanie autoformatów w komórkach ..................................................196 Wykonywanie prostych obliczeń ...............................................................197 Korzystanie z funkcji Autouzupełnienia ...................................................199 Wstawianie wykresu ....................................................................................201 Wiadomości finansowe w sieci ...................................................................202 Korzystanie z usług banku przez internet .................................................204 Inwestowanie za pośrednictwem internetu ...............................................205 Rozdział 10: Wykorzystywanie pełnego potencjału filmów i obrazów cyfrowych ................................207 Praca z oprogramowaniem multimedialnym ............................................208 Odtwarzanie filmów za pomocą aplikacji Windows Media Player ..........211 Przesyłanie zdjęć z aparatu cyfrowego .......................................................214 Przeglądanie obrazów cyfrowych w Galerii fotografii systemu Windows ...215 Dodawanie oznakowania (tagu) do zdjęcia ...............................................217 Organizowanie zdjęć według daty wykonania ..........................................219 Spis treści 9 Odtwarzanie pokazu slajdów ......................................................................221 Naprawianie zdjęcia ....................................................................................222 Nagrywanie fotografii na płycie CD lub DVD .........................................225 Rozdział 11: Słuchanie muzyki ....................................................................229 Konfigurowanie głośników ........................................................................230 Sterowanie głośnością systemu ..................................................................232 Dodawanie (zgrywanie) płyty CD i DVD do programu Windows Media Player ......................................................233 Odtwarzanie muzyki w programie Windows Media Player ....................234 Tworzenie listy odtwarzania programu Windows Media Player .............236 Twórz (nagrywaj) muzyczne płyty CD i DVD ........................................238 Odtwarzanie internetowych stacji radiowych ...........................................240 Rozdział 12: Gry w systemie Windows Vista ...............................................243 Gra w Pasjansa .............................................................................................244 Gra FreeCell ................................................................................................246 Gra w Sapera ................................................................................................248 Gra w Kierki ................................................................................................250 Gra Chess Titans .........................................................................................252 Granie w internecie ...................................................................................254 Część III: Poznawanie internetu ..........................257 Rozdział 13: Podstawy internetu .................................................................259 Czym jest internet .......................................................................................260 Różne rodzaje połączeń internetowych .....................................................261 Konfiguracja połączenia internetowego .....................................................264 Poruszanie się w sieci ..................................................................................266 Korzystanie z kart przeglądarki ..................................................................268 Ustawianie strony głównej .........................................................................269 Bezpieczeństwo w sieci ...............................................................................271 Rozdział 14: Przeglądanie internetu za pomocą przeglądarki Internet Explorer ..............................275 Przeszukiwanie sieci ....................................................................................277 Wyszukiwanie zawartości w treści strony internetowej ............................279 Dodawanie strony do Ulubionych ............................................................280 10 Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków Organizowanie ulubionych ........................................................................282 Przeglądanie Historii ..................................................................................284 Dostosowywanie paska narzędzi programu Internet Explorer ................285 Pobieranie plików .......................................................................................286 Drukowanie strony internetowej ...............................................................288 Odtwarzanie podkastów .............................................................................290 Zmień ustawienia prywatności ...................................................................291 Włączanie klasyfikatora treści .....................................................................294 Rozdział 15: Utrzymywanie kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej ................................297 Konfiguracja konta poczty e-mail na stronie internetowej dostawcy usług ..................................................299 Konfiguracja konta poczty e-mail w programie Poczta systemu Windows ...................................................300 Zapoznawanie się z działaniem programu Poczta systemu Windows .....302 Otwieranie programu Poczta systemu Windows oraz skrzynki odbiorczej ...........................................................................303 Zarządzanie kontami poczty e-mail ...........................................................305 Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail ...............................................305 Wysyłanie załączników ...............................................................................309 Czytanie wiadomości ..................................................................................310 Odpowiadanie na wiadomość ....................................................................312 Przesyłanie dalej wiadomości e-mail .........................................................313 Tworzenie i dodawanie podpisu ................................................................314 Formatowanie wiadomości e-mail .............................................................316 Dodawanie kontaktów do Książki adresowej ............................................318 Dostosuj układ okien programu Poczta systemu Windows .....................321 Tworzenie folderów wiadomości ..............................................................323 Organizowanie wiadomości w folderach ..................................................324 Tworzenie reguł poczty ..............................................................................326 Rozdział 16: Łączenie się z ludźmi w sieci ..................................................329 Czym są komunikatory internetowe .........................................................330 Korzystanie z kamery internetowej ............................................................332 Wykonywanie połączeń za pośrednictwem telefonii internetowej VoIP .... 333 Uczestnictwo w listach dyskusyjnych i czatach ...........................................335 Spis treści 11 Czym są blogi ..............................................................................................337 Podróż w wirtualne światy .........................................................................338 Wyszukiwanie ludzi o podobnych zainteresowaniach ..............................339 Część IV: Konserwacja komputera .......................343 Rozdział 17: Ochrona systemu Windows ....................................................345 Czym jest bezpieczeństwo komputera ......................................................346 Czym są opcje aktualizacji systemu Windows (Windows Update) .........349 Uruchamianie aplikacji Windows Update ................................................350 Włączanie zapory systemu Windows .........................................................353 Uruchamianie skanowania w programie Windows Defender .................355 Ustawianie automatycznego uruchamiania programu Windows Defender ..................................................................................358 Rozdział 18: Konserwacja systemu Windows .............................................361 Defragmentowanie twardego dysku ..........................................................362 Zwalnianie miejsca na twardym dysku ......................................................364 Usuwanie plików cookie za pomocą programu Internet Explorer ..........366 Ustawianie przypominania o zadaniach konserwacyjnych ......................369 Skorowidz ...................................................................................................373 Rozdział 3 Poruszanie się po pulpicie systemu Windows W tym rozdziale: ► Dowiesz się, czym jest pulpit. ► Nauczysz się pracować z menu Start. ► Skonfigurujesz pasek szybkiego uruchamiania. ► Ustawisz ikony na pulpicie. ► Opróżnisz kosz. ► Skonfigurujesz pasek boczny systemu Windows. ► Nauczysz się wyszukiwać pliki za pomocą Eksploratora Windows. ► Dowiesz się, jak tworzyć skróty do pliku lub folderu. ► Nauczysz się uruchamiać programy. ► Dowiesz się, jak przełączać się między programami. ► Poznasz sposoby zmieniania rozmiaru okien. ► Nauczysz się zamykać programy. T ak jak pulpit biurka jest centrum wykonywania różnych rodzajów pracy, tak pulpit systemu Windows Vista jest centrum dowodzenia organizującym pracę komputera. Pulpit pojawia się już podczas logowania do systemu Windows. Na pulpicie znajduje się menu Start; będziesz z niego korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień, plików, folderów oraz oprogramowania komputera. Na pulpicie umieszczony jest również pasek zadań, na którym znajdują się opcje daty i czasu komputera, jak również skróty do najczęściej używanych programów lub plików. 68 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Ten rozdział jest wprowadzeniem do wszystkich czynności, które można wykonywać za pośrednictwem pulpitu. Krok po kroku dowiesz się, do czego służy kosz (gdzie będą umieszczane usunięte pliki i foldery), jak również pasek Szybkiego uruchamiania, dzięki któremu będziesz mógł uruchamiać najczęściej używane przez siebie programy. Dowiesz się również, jak pracować z oknami aplikacji, tworzyć skróty na pulpicie oraz zamykać komputer, kiedy kończysz pracę danego dnia. Czym jest pulpit? Myśl o pulpicie w kategoriach centrum zarządzania wszystkimi oknami, które możesz otworzyć w komputerze, kiedy chcesz wykonać zamierzone zadania. Pulpit pojawi się, kiedy po raz pierwszy włączysz komputer. Możesz korzystać z różnych elementów pulpitu, aby otwierać pliki i zarządzać nimi, zmieniać ustawienia systemu Windows, korzystać z internetu i wykonywać wiele innych czynności. Rysunek 3.1 pokazuje pulpit i niektóre jego elementy, takie jak: (cid:57) Pasek zadań, na którym mieści się menu Start. Znajdują się tam aktualnie otwarte programy – możesz się między nimi przełączać, klikając na nie. Co więcej, możesz konfigurować różne opcje, takie jak regulator głośności, za pomocą ikon wyświetlanych na pasku zadań. (cid:57) Pasek Szybkiego uruchamiania jest zestawem ikon w obrębie paska zadań, który wykorzystujemy do otwierania najczęściej używanych programów. Można dostosować pasek Szybkiego uruchamiania, aby za jego pośrednictwem móc uruchomić dowolny program. Zobacz sekcję „Dostosowywanie paska Szybkiego uruchamiania” w dalszej części tego rozdziału. (cid:57) Kosz zawiera ostatnio usunięte elementy. Sam się opróżni, jeżeli zostanie wypełniony do maksimum (ustawienie to można zmodyfikować, klikając prawym klawiszem na ikonie kosza i wybierając opcję Właściwości). Kosz można też opróżnić ręcznie. Zobacz sekcję „Opróżnianie kosza” w dalszej części tego rozdziału, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 69 (cid:57) Skróty pulpitu to ikony znajdujące się na pulpicie, które umożliwiają szybkie uruchomienie pliku lub programu. Standardowo w systemie Vista na pulpicie są już umieszczone pewne skróty, takie jak Kosz oraz skrót do przeglądarki internetowej, ale naturalnie można również dodawać nowe oraz usuwać już istniejące. Kliknij na skrócie umieszczonym na pulpicie, aby uruchomić powiązany z nim program. Zobacz sekcję „Tworzenie skrótu do pliku lub folderu” w dalszej części tego rozdziału. Rysunek 3.1 (cid:57) Pasek boczny może być wyświetlany na pulpicie, zapewniając Ci dostęp do niewielkich, ale przydatnych narzędzi, zwanych gadżetami. Niektóre są już wbudowane, na przykład Akcje, Zegar czy Kalkulator, ale można również pobrać wiele innych gadżetów ze strony internetowej Microsoftu. Sekcja zatytułowana „Konfiguracja paska bocznego systemu Windows” w dalszej części tego rozdziału wyjaśnia, jak rozpocząć pracę z paskiem bocznym. 70 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Pulpit jest zawsze aktywny, kiedy otwierasz okienka programów. Jeżeli rozciągasz okno programu najbardziej jak się da (maksymalizacja), w każdej chwili możesz wrócić do pulpitu, zmniejszając okno (minimalizacja) lub zamykając je. Możesz również nacisnąć jednocześnie kombinację klawiszy Alt+Tab, a z wywołanego w ten sposób okna wybrać pulpit spośród ikon otwartych programów. Praca z menu Start 1. Naciśnij klawisz systemu Windows na klawiaturze lub kliknij przycisk Start na pasku zadań, aby wyświetlić menu Start. 2. Z poziomu menu Start możesz wykonać następujące czynności: • Kliknąć często używane programy z ramki po lewej stronie okna menu Start (zobacz rysunek 3.2). Rysunek 3.2 Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 71 • Kliknąć opcję Wszystkie programy, aby wyświetlić listę programów znajdujących się w komputerze. Możesz kliknąć na dowolny program z listy, aby go otworzyć, lub kliknąć folder programu, aby wyświetlić więcej opcji. • Kliknąć dowolną kategorię w górnej prawej części menu Start, aby wyświetlić okno programu Eksplorator Windows z powiązanymi folderami oraz plikami (zobacz rysunek 3.3). Rysunek 3.3 • Kliknąć ikonę z symbolem zasilania, aby uśpić komputer, ale pozostawić uruchomione programy, lub kliknąć ikonę z symbolem kłódki, aby przejść do ekranu logowania; jeżeli konto wymaga hasła do jego otwarcia, tylko osoba je znająca może otworzyć system Windows. 72 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem • Kliknąć na strzałkę znajdującą się obok symbolu kłódki, aby wyświetlić listę opcji zamykania oraz ponownego uruchamiania komputera, wylogowywania się z systemu lub logowania się za pośrednictwem innego konta użytkownika. • Kiedy odsuniesz kursor myszy z menu Start, wtedy ono zniknie. Jeżeli otwierasz menu Start i klikasz prawym klawiszem na pustym obszarze tego menu, zostaje wywołane menu skrótów. Wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić okienko dialogowe Właściwości paska zadań i menu Start, gdzie możesz dostosować opcje menu Start. Jeżeli bardziej odpowiada Ci wygląd i klimat menu Start z poprzednich wersji systemu Windows, wybierz opcję Klasyczne menu Start na zakładce Menu start tego okienka dialogowego, a następnie kliknij OK. (Zwróć uwagę, że książka ta opisuje jedynie opcje menu Start dostępne w systemie Windows Vista). Dostosowywanie paska Szybkiego uruchamiania 1. Pasek Szybkiego uruchamiania może być przydatnym narzędziem służącym do uruchamiania programów, zaś dostosowanie go polega na umieszczeniu w nim programów, z których często będziemy korzystali. Znajdź pasek Szybkiego uruchamiania na pasku zadań po prawej stronie tuż przy przycisku Start; jeżeli nie jest on widoczny, kliknij prawym klawiszem na pasku zadań i wybierz opcję Paski narzędzi/Szybkie uruchamianie z menu skrótów (zobacz rysunek 3.4). 2. Aby umieścić dowolną aplikację na pasku Szybkiego uruchamiania, kliknij prawym klawiszem tę aplikację w menu Start lub kliknij ikonę na pulpicie (jak na rysunku 3.5), a następnie wybierz opcję Dodaj do Szybkiego uruchamiania. Możesz również kliknąć ikonę i przytrzymując przyciśnięty klawisz myszy, przeciągnąć tę ikonę na pasek Szybkiego uruchamiania. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 73 Rysunek 3.4 Rysunek 3.5 74 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Jeżeli masz w tym polu więcej programów, niż może się zmieścić na pasku zadań, kliknij strzałki znajdujące się na prawo od paska Szybkiego uruchamiania, a pojawi się menu skrótów programów. Pamiętaj jednak, aby nie zapełniać maksymalnie paska Szybkiego uruchamiania, gdyż będzie on mało poręczny. Najbardziej przydatne na pasku są: przeglądarka internetowa, program poczty elektronicznej oraz programy, których używasz na co dzień, takie jak edytor tekstu lub kalendarz. W momencie wyświetlania paska Szybkiego uruchamiania uzyskujemy dostęp do przycisku Pokaż pulpit. Kiedy klikniesz ten przycisk, wszystkie aplikacje na pasku zadań są zmniejszane do ikon. Jest to szybki sposób na uzyskanie widoku pulpitu — lub ukrycia przed osobami postronnymi tego, czym się obecnie zajmujesz. Rozmieść ikony na pulpicie 1. Po pewnym czasie eksploatacji komputera może się okazać, że masz zbyt wiele ikon na pulpicie. Możesz rozmieścić ikony w uporządkowanych szeregach, w oparciu o pewne kryteria, na przykład w porządku od najczęściej do najmniej używanych. Na początku kliknij prawym klawiszem myszy na pulpicie i wybierz opcję Widok w pojawiającym się menu skrótów; upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Autorozmieszczanie, jak na rysunku 3.6. (Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, odznacz ją przed przejściem do kolejnego etapu). 2. Kliknij prawym klawiszem pulpit systemu Windows Vista. W menu skrótów, które się pojawi, wybierz opcję Sortuj według, a następnie wybierz odpowiadające Ci kryterium rozmieszczenia ikon na pulpicie (zobacz rysunek 3.7). Możesz rozmieścić je na przykład alfabetycznie, według nazwy lub od najmniejszego do największego pliku. 3. Możesz również kliknąć dowolną ikonę pulpitu i przeciągnąć ją w inne miejsce na pulpicie — na przykład oddzielić ją od pozostałych ikon pulpitu, aby móc ją później łatwo odnaleźć. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 75 Rysunek 3.6 Rysunek 3.7 Jeżeli rozmieściłeś lub ręcznie przestawiłeś ikony pulpitu w różne miejsca i chcesz natychmiast poszeregować je w rzędach wzdłuż lewego boku pulpitu, poślij je na miejsce za pomocą opcji Autorozmieszczanie. Kliknij prawym przyciskiem na pulpit, a następnie wybierz Widok/Autorozmieszczanie. 76 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Opróżnianie kosza 1. Kiedy wyrzucasz do kosza pocztę reklamową (zwaną spamem), nie znika ona zupełnie z komputera — zostaje jedynie przeniesiona z pulpitu do kosza. Tak jest właśnie skonstruowany Kosz systemu Windows. Wędrują tam stare pliki, ale możesz je odzyskać do momentu opróżnienia przez Ciebie kosza lub do chwili, kiedy ilość śmieci przekroczy ustawiony limit i system sam pozbędzie się kilku plików. Aby samodzielnie opróżnić kosz, kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie kosza na pulpicie systemu Windows Vista, a następnie wybierz opcję Opróżnij Kosz z pojawiającego się menu skrótów (zobacz rysunek 3.8). Rysunek 3.8 2. W okienku dialogowym z pytaniem o potwierdzenie kliknij Tak, aby potwierdzić, że chcesz usunąć dane elementy. Pokaże się okno dialogowe postępu, pokazujące usuwane elementy. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 77 Pamiętaj, że po opróżnieniu Kosza wszystkie znajdujące się w nim poprzednio pliki nie będą już dla Ciebie dostępne. Rozdział 5 bardziej szczegółowo opisuje kwestię usuwania plików. Do momentu trwałego usunięcia elementów według procedury opisanej powyżej lub do chwili, kiedy system Windows sam usunie pliki z powodu zapełnienia w całości miejsca w Koszu, można odzyskać znajdujące się tam elementy. Zacznij od kliknięcia prawym klawiszem myszy na ikonie pulpitu, a następnie wybierz opcję Otwórz. Potem wybierz element, który chcesz odzyskać, i kliknij łącze Przywróć ten element, znajdujące się u góry okna kosza. Możesz zmodyfikować właściwości kosza, klikając na nim prawym klawiszem i wybierając opcję Właściwości. W oknie dialogowym, które się pojawi, możesz zmienić maksymalną pojemność kosza oraz miejsce przechowywania usuniętych plików na twardym dysku. Możesz również odznaczyć opcję wywołującą okno dialogowe potwierdzania, kiedy usuwasz zawartość kosza. Konfiguracja paska bocznego systemu Windows 1. Aby rozpocząć pracę z paskiem bocznym i dotrzeć do przydatnych gadżetów, które się tam kryją, wybierz menu Start/Panel sterowania/Wygląd i personalizacja/Wybierz, czy trzymać pasek boczny nad innymi oknami (w kategorii Właściwości paska bocznego systemu Windows). 2. Zaznacz opcję Pasek boczny jest zawsze nad innymi oknami. Jeżeli chcesz, możesz również aktywować opcję Uruchom pasek boczny podczas uruchamiania systemu Windows, aby mieć pewność, że pasek boczny będzie zawsze wyświetlany podczas uruchamiania systemu. Jeżeli jesteś leworęczny lub z innych powodów wolisz mieć pasek boczny po lewej stronie ekranu, zaznacz odpowiedni przycisk opcji w oknie dialogowym Właściwości paska bocznego systemu Windows. 78 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem 3. Kliknij przycisk OK, a następnie Zamknij (mały czerwony X w prawym górnym rogu), aby zamknąć okno panelu sterowania. Pojawi się pasek boczny, jak na rysunku 3.9. (Zwróć uwagę, że możesz również kliknąć ikonę paska bocznego na pasku zadań systemu Windows, aby natychmiast wyświetlić go w dowolnym momencie). Rysunek 3.9 4. Kliknij wyświetlany gadżet i przeciągnij go na pulpit, jeżeli chcesz go w tym miejscu pozostawić, nawet kiedy pasek boczny zostanie zamknięty. 5. Aby wyświetlić więcej gadżetów, kliknij symbol gadżetów (znak plus) w górnej części paska bocznego. 6. W wywołanym oknie dialogowym Dodaj gadżety (zobacz rysunek 3.10) dwa razy kliknij dany gadżet (lub kliknij i przeciągnij go na pasek). Jeżeli chcesz przejrzeć dodatkowe gadżety, kliknij łącze Pobierz więcej gadżetów w trybie online w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 79 Rysunek 3.10 7. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć to okno dialogowe. Jeżeli wyświetlisz gadżety, a następnie klikniesz i przeciągniesz je na pulpit, pozostaną one widoczne nawet po zamknięciu paska bocznego. Zatem jeżeli chcesz zachować więcej miejsca na pulpicie, znajdź te gadżety, które Ci odpowiadają, wrzuć je na pulpit i ukryj pasek boczny. Wyszukuj pliki za pomocą programu Eksplorator Windows 1. Eksplorator Windows jest programem, który można wykorzystać do wyszukiwania pliku lub folderu. Wyszukiwanie to polega na nawigowaniu pośród folderów lub podfolderów. Jest to świetny sposób znajdowania potrzebnych plików w komputerze. Aby rozpocząć, kliknij prawym klawiszem na menu Start i wybierz opcję Eksploruj. 2. W wywołanym oknie Eksploratora Windows, jak na rysunku 3.11, kliknij dwa razy folder na liście Foldery po lewej stronie, aby go otworzyć. 3. Zawartość folderu jest wyświetlana w ramce po prawej stronie okna. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, otwieraj foldery tak długo, aż znajdziesz plik, którego szukasz. 80 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Rysunek 3.11 4. Kiedy poszukiwany plik pojawi się na liście elementów w kolumnie Nazwa w prawej ramce, kliknij dwa razy jego ikonę, aby go otworzyć. Aby uzyskać inny widok i informacje o plikach w Eksploratorze Windows, kliknij strzałkę na przycisku Widoki na górze (wygląda jak rzędy kolumn) i wybierz jedną z następujących opcji menu: Bardzo duże, Duże, Średnie lub Małe ikony dla obrazków reprezentujących pliki i foldery; Szczegóły, aby wyświetlić takie informacje, jak Data modyfikacji i Rozmiar, oraz Kafelki, pokazujące nazwę pliku lub folderu, typ oraz rozmiar. Jeżeli pracujesz z folderem zawierającym pliki graficzne, grafika automatycznie zostanie wyświetlona w postaci miniatur, chyba że wybierzesz opcję Szczegóły. Możesz otworzyć często używane foldery z menu Start, włącznie z dokumentami, obrazami oraz muzyką. Kliknij na jeden z tych folderów, a Eksplorator Windows otworzy okno z konkretną zawartością. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 81 Tworzenie skrótu do pliku lub folderu 1. Skróty to małe i poręczne ikonki, które można umieścić na pulpicie, abyś mógł szybko uruchomić te elementy, z których często korzystasz. (Zobacz pierwszą sekcję tego rozdziału „Czym jest pulpit?”, aby poznać podstawy korzystania ze skrótów). Aby stworzyć nowy skrót, najpierw wybierz menu Start/Wszystkie programy i znajdź program w menu, które się pojawi. 2. Kliknij prawym klawiszem dany element, na przykład grę FreeCell, i wybierz opcję Wyślij do/Pulpit (utwórz skrót) (zobacz rysunek 3.12). Rysunek 3.12 82 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem 3. Skrót pojawi się na pulpicie (zobacz rysunek 3.13). Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, aby otworzyć aplikację. Rysunek 3.13 Możesz utworzyć skrót do zupełnie nowego elementu, prawym kliknięciem na pulpicie wybierając opcję Nowy/Skrót; następnie wskaż element, do którego będzie się odwoływał (na przykład dokument tekstowy, obraz mapy bitowej czy kontakt). Kliknij dwukrotnie skrót, który się pojawi, i rozpocznij pracę z plikiem w powiązanej z nim aplikacji. Od czasu do czasu system Windows Vista proponuje usunięcie tych ikon pulpitu, które od dawna nie były używane. Zgadzaj się. Pulpit powinien być zarezerwowany tylko dla programów, plików i folderów, które są często używane. Zawsze możesz bez problemu odtworzyć skróty, jeżeli będziesz ich ponownie potrzebował. Aby oczyścić pulpit ręcznie, kliknij na nim prawym klawiszem i wybierz opcję Personalizuj. W wywołanym oknie personalizacji kliknij łącze Zmień ikony pulpitu z menu Lista zadań po lewej stronie. W oknie dialogowym Ikony pulpitu, które się pojawi, kliknij przycisk Przywróć domyślne — powraca on do oryginalnych skrótów pulpitu skonfigurowanych w komputerze. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 83 Uruchamianie programów 1. Zanim będziesz mógł użyć programu, musisz go uruchomić. Wykonaj tę czynność za pomocą któregoś z poniższych sposobów: • Naciśnij klawisz systemu Windows na klawiaturze, następnie z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy. Znajdź nazwę programu na liście opcji Wszystkie programy, która się pojawi, i kliknij na nią. Kliknięcie elementu z ikoną folderu wyświetli listę programów znajdujących się wewnątrz folderu; po prostu kliknij program na tej podliście, aby go otworzyć (jak na rysunku 3.14). Rysunek 3.14 84 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem • Kliknij dwa razy ikonę skrótu programu na pulpicie (zobacz rysunek 3.15). Rysunek 3.15 • Kliknij ikonę programu na pasku Szybkiego uruchamiania. Pasek zadań powinien być wyświetlany domyślnie; jeżeli nie jest, naciśnij klawisz systemu Windows (znajdujący się na klawiaturze), aby go wyświetlić, a następnie kliknij ikonę na pasku Szybkiego uruchamiania (zobacz rysunek 3.1), tuż po prawej stronie przycisku Start. Jeżeli pasek Szybkiego uruchamiania nie jest wyświetlany, zobacz „Dostosowywanie paska Szybkiego uruchamiania” we wcześniejszej części tego rozdziału. • Jeżeli niedawno korzystałeś z programu i zapisałeś dokument, wybierz z menu Start przycisk Bieżące elementy. Następnie kliknij dokument stworzony w tym programie z wyświetlanej listy. (Aby dowiedzieć się o wyświetlaniu niedawno używanych plików w menu Start, zobacz rozdział 5). 2. Kiedy otworzysz aplikację — jeżeli jest to gra, zagraj w nią; jeżeli jest to arkusz kalkulacyjny, wprowadź do niego liczby; jeżeli jest to program poczty elektronicznej, usuń wiadomości reklamowe, etc. Wiesz już pewnie, jak to wszystko działa. Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 85 Przełączanie się pomiędzy programami 1. Na pulpicie możesz mieć otwarte dwa programy lub więcej, a nawet dwa okna pojedynczej aplikacji lub więcej. Ostatni program, z którym pracowałeś, będzie programem aktywnym. Aby w prosty sposób przełączać się pomiędzy otwartymi programami, przytrzymaj klawisz Alt, a następnie naciśnij klawisz Tab. 2. Otwiera się małe okienko, jak na rysunku 3.16, wyświetlające wszystkie otwarte programy. Rysunek 3.16 3. Puść przycisk Tab, ale trzymaj wciśnięty klawisz Alt. Naciśnij klawisz Tab, aby przełączać się między ikonami przedstawiającymi otwarte programy. 4. Kiedy puścisz klawisz Alt, system Windows Vista przełączy Cię na wybrany przez Ciebie program. Aby przełączyć się z powrotem do ostatniego aktywnego programu, po prostu naciśnij kombinację Alt+Tab, i wtedy ten program stanie się ponownie aktywny. Wszystkie otwarte programy również są wyświetlane jako elementy na pasku zadań systemu Windows Vista. Po prostu kliknij dowolny bieżąco uruchomiony program na pasku zadań, aby wyświetlić to okno i uczynić je ponownie aktywnym programem. Jeżeli pasek zadań nie jest widoczny, naciśnij przycisk systemu Windows na klawiaturze, aby go wyświetlić. 86 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Zmiana rozmiaru okien 1. Możesz zmniejszać lub powiększać okna, aby móc bardziej skupić się na tym, na którym w danym momencie chcesz pracować, lub widzieć więcej niż jedno z nich w danej chwili. Jedną z metod zmiany rozmiaru okien jest klikanie przycisku Przywrócenie w dół (ikonka z dwoma nakładającymi się na siebie oknami) w prawym górnym rogu okna programu. Rozmiar okna zostanie zmniejszony. 2. Aby okno, które zostało przywrócone w dół, powiększyć z powrotem do pełnych rozmiarów, kliknij przycisk Maksymalizuj (zobacz rysunek 3.17). (Uwaga! Ten przycisk mieści się w tym samym miejscu co przycisk Przywrócenie w dół; sam przełącza się na jeden lub drugi, w zależności od tego, czy ekran został zmiejszony czy zmaksymalizowany. Wskazówka identyfikuje nazwę przycisku, kiedy najedziesz na niego kursorem myszy). Rysunek 3.17 Rozdział 3: Poruszanie się po pulpicie systemu Windows 87 3. Aby bardziej precyzyjnie ustawić rozmiar okna, kliknij i przeciągnij dowolny róg zmniejszonego okna. Wykonując tę czynność, możesz zmienić rozmiar okna ręcznie. Kiedy okno jest zmaksymalizowane, nie można go przesunąć. Jeżeli zmniejszysz rozmiar okna, możesz następnie kliknąć i przytrzymać pasek tytułu, aby swobodnie przesuwać okno w obrębie pulpitu. Jest to jeden ze sposobów przeglądania więcej niż jednego okna na ekranie w tym samym czasie. Zamykanie programów 1. Kiedy zakończysz pracę z programem, możesz go zamknąć. Kiedy aplikacja jest jeszcze otwarta, najpierw zapisz otwarte dokumenty, następnie zamknij je przy użyciu jednej z poniższych metod: • Kliknij przycisk Zamknij w prawym górnym rogu okna. Jeżeli są otwarte dwie lub więcej kopii programu w osobnych oknach, to akcja ta zamyka dokument i bieżące okno, ale nie aplikację. • Wybierz Plik/Zakończ program Excel (zobacz rysunek 3.18). Rysunek 3.18 88 Część I: Kupno i rozpoczynanie pracy z komputerem Zwróć uwagę, że wybranie opcji Plik/Zakończ zamyka nie tylko wszystkie otwarte dokumenty w aplikacji, ale również samą aplikację. Wybierz opcję Plik/Zamknij, aby zamknąć jedynie bieżący dokument i zachować otwartą aplikację oraz jakiekolwiek inne dokumenty mające status otwartych. 2. Aplikacja zostaje zamknięta. Jeżeli nie zapisałeś żadnych dokumentów przed próbą zamknięcia aplikacji, zobaczysz okienko dialogowe pytające, czy chcesz zapisać dokument. Kliknij Tak lub Nie, w zależności od tego, czy chcesz zapisać zmiany czy nie. Aby zapisać dokument przed zamknięciem aplikacji, wybierz opcję Plik/Zapisz lub Plik/Zapisz jako i wykorzystaj ustawienia w pojawiającym się w oknie dialogowym Zapisz, aby nazwać plik i określić folder, w którym ma się on znaleźć. Rozdział 5 wyjaśnia bardziej szczegółowo, jak należy zapisywać pliki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer dla seniorów. Informatyka dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: