Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003303 18798584 na godz. na dobę w sumie
Komputer dla seniorów. Seria praktyk - książka
Komputer dla seniorów. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2063-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się korzystać z komputera i wzbogać swoje życie!

Nieprawda, że urodziłeś się za wcześnie i komputer nie jest dla Ciebie. To przyjazne urządzenie może pomóc Ci w wielu dziedzinach życia -- w pracy zawodowej, rozwijaniu hobby, rozrywce oraz kontaktach ze znajomymi. Z tym podręcznikiem, przygotowanym specjalnie dla nowicjuszy, nie tylko szybko nauczysz się sprawnie korzystać z komputera, ale z pewnością polubisz ten sposób spędzania czasu. Zrozumiałe wyjaśnienia, mnóstwo ilustracji, szczegółowe opisy i nieco większa czcionka sprawiają, że nauka staje się prosta i przyjemna.

Książka 'Komputer dla seniorów. Seria praktyk' to barwny, przejrzysty i napisany prostym językiem przewodnik, z którym bez trudu rozszyfrujesz żargon sprzedawców i maniaków komputerowych. Dzięki niemu z łatwością opanujesz posługiwanie się podstawowymi aplikacjami, takimi jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna i program graficzny. Nauczysz się bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, a także robić zakupy w sieci. Będziesz mógł realizować swoje zainteresowania i wyruszyć w podróż po wirtualnym świecie, nie ruszając się sprzed monitora.

Bez względu na wiek dołącz do Generacji Cyfrowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputer dla seniorów. Seria praktyk Autor: Sue Price T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-2063-0 Tytu³ orygina³u: Computing for Seniors in Easy Steps – Windows Vista Edition: For the Over 50 s (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 200 Naucz siê korzystaæ z komputera i wzbogaæ swoje ¿ycie! • Jak korzystaæ z bankowoœci internetowej? • Jak za darmo komunikowaæ siê ze znajomymi z drugiego koñca œwiata? • Jak obs³ugiwaæ pocztê elektroniczn¹ i przegl¹daæ strony WWW? Nieprawda, ¿e urodzi³eœ siê za wczeœnie i komputer nie jest dla Ciebie. To przyjazne urz¹dzenie mo¿e pomóc Ci w wielu dziedzinach ¿ycia — w pracy zawodowej, rozwijaniu hobby, rozrywce oraz kontaktach ze znajomymi. Z tym podrêcznikiem, przygotowanym specjalnie dla nowicjuszy, nie tylko szybko nauczysz siê sprawnie korzystaæ z komputera, ale z pewnoœci¹ polubisz ten sposób spêdzania czasu. Zrozumia³e wyjaœnienia, mnóstwo ilustracji, szczegó³owe opisy i nieco wiêksza czcionka sprawiaj¹, ¿e nauka staje siê prosta i przyjemna. Ksi¹¿ka „Komputer dla seniorów. Seria praktyk” to barwny, przejrzysty i napisany prostym jêzykiem przewodnik, z którym bez trudu rozszyfrujesz ¿argon sprzedawców i maniaków komputerowych. Dziêki niemu z ³atwoœci¹ opanujesz pos³ugiwanie siê podstawowymi aplikacjami, takimi jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna i program graficzny. Nauczysz siê bezpiecznie korzystaæ z bankowoœci elektronicznej, a tak¿e robiæ zakupy w sieci. Bêdziesz móg³ realizowaæ swoje zainteresowania i wyruszyæ w podró¿ po wirtualnym œwiecie, nie ruszaj¹c siê sprzed monitora. • Prezentacja komputera PC • Narzêdzia do rysowania • Odtwarzanie muzyki • Gry interaktywne • Poczta elektroniczna • Tworzenie, edytowanie i drukowanie dokumentu • Przegl¹danie stron WWW • Bezpieczne zakupy w sieci • Arkusz kalkulacyjny — zarz¹dzanie pieniêdzmi • Fotografia cyfrowa • Bazy danych • Wspó³u¿ytkowanie komputera PC Bez wzglêdu na wiek do³¹cz do Generacji Cyfrowej! 1 2 3 Prezentacja komputera PC Nadszedł odpowiedni moment Czym się zajmiesz? Poznajemy komputer PC Podstawowe wymagania Żargon sprzedawców komputerów bez tajemnic Oprogramowanie Centrum ułatwień dostępu Narzędzia ułatwień dostępu Przyciski myszy Opcje wskaźnika myszy Klawisze myszy Klawisze trwałe Komfortowe środowisko pracy Klawiatura i polskie znaki Rozerwij się Menu Start systemu Windows Pomoc systemu Windows Gry Inne gry w karty Gry interaktywne Utworzenie logo lub rysunku Narzędzia do rysowania Odtwarzanie muzyki Zapisywanie muzyki na komputerze Komunikacja Poczta elektroniczna Poczta systemu Windows Foldery programu Poczta systemu Windows Tworzenie wiadomości Rozłączanie połączenia Odbieranie poczty Zarządzanie pocztą Odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej Załączniki Pobieranie załączników Przeglądanie załączników Tworzenie listy kontaktów Podróże a poczta elektroniczna Internetowe pogawędki Spis treści 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 30 32 33 34 37 38 38 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 4 5 6 Listy i raporty Tworzenie notatki Zapisywanie notatki Zarządzanie plikami Przeglądanie folderu Dokumenty Porządkowanie folderu Dokumenty Pobieranie dokumentów Edycja dokumentu Drukowanie dokumentu Praca nad tekstem Przenoszenie i kopiowanie Wzbogacanie dokumentu Pisanie listu Tworzenie własnego papieru listowego Dodawanie obrazka Tworzenie tabeli Przeglądanie WWW Czym jest internet? Adresy witryn i stron WWW Hiperłącza Poszukiwanie stron WWW Jak wrócić na stronę WWW? Zapisywanie obrazów ze stron WWW Internetowe dokumenty Oprogramowanie antywirusowe Aktualizacja systemu Windows Przydatne witryny WWW Zakupy w Sieci Kto co kupuje? Gazety Stacje radiowe Elektroniczne książki Poszukiwanie produktów Określanie preferencji Porównywanie cen Rejestracja w witrynie sklepu Internetowe zakupy Wykonywanie zapłaty Zakupy spożywcze w internecie Kupowanie i sprzedawanie na eBay-u Rejestracja na eBay-u Zapobieganie internetowym oszustwom 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 78 79 80 82 83 84 86 88 90 92 93 94 95 96 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 7 8 9 Zarządzanie pieniędzmi Domowy budżet Prezentacja wydatków i wartości Dodawanie obliczeń Uzupełnienie arkusza kalkulacyjnego Śledzenie portfela akcji Akcje w internecie Bankowość internetowa Poszukiwania internetowych banków Sprawdzanie banków Otwieranie konta w internetowym banku Microsoft Money Porady dotyczące bankowości internetowej Fotografia cyfrowa Przykładowy cyfrowy aparat fotograficzny Rejestracja aparatu u producenta Pobieranie aktualizacji oprogramowania Instalacja oprogramowania Podłączanie aparatu do komputera Przesyłanie zdjęć Przeglądanie zdjęć Poprawianie zdjęć Zaawansowana edycja zdjęć Pokazy slajdów Drukowanie Zdjęcia w internecie Porady Bazy danych Czym są bazy danych Tworzenie bazy danych Tabele Formularze Raporty Kwerendy 113 114 116 117 118 120 122 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 10 11 Planowanie spotkania Organizacja projektu Projektowanie zaproszenia Dodawanie clipartów Dodanie treści zaproszenia Dodatkowe narzędzia i możliwości Dojazd na miejsce spotkania Tworzenie listy adresatów Drukowanie etykiet adresowych Zarządzanie komputerem Współużytkowanie komputera PC Tworzenie konta użytkownika Ekran powitalny Hasła Konto gościa Przełączanie użytkowników Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Tworzenie kopii plików Przywracanie plików Przywracanie systemu Skorowidz 155 156 159 160 163 164 165 167 168 171 172 173 174 176 177 178 180 182 184 186 187 3 Komunikacja Istnieje kilka sposobów komunikowania się za pomocą komputera PC. W tym rozdziale przedstawione zostały sposoby korzystania z programów Poczta systemu Windows oraz Internet Explorer do obsługi poczty elektronicznej. Oprócz tego można w nim znaleźć informacje o komunikatorach internetowych. 42 Poczta elektroniczna 43 Poczta systemu Windows 44 Foldery programu Poczta systemu Windows 45 Tworzenie wiadomości 47 Rozłączanie połączenia 48 Odbieranie poczty 49 Zarządzanie pocztą 50 Odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej 51 Załączniki 52 Pobieranie załączników 53 Przeglądanie załączników 54 Tworzenie listy kontaktów 56 Podróże a poczta elektroniczna 57 Internetowe pogawędki i a j c a k n u m o K 2 4 Poczta elektroniczna Czym jest poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest skomputeryzowanym sposobem wysyłania wiadomości i notatek. Wiadomości są przesyłane połączeniem kablo- wym lub telefonicznym do tak zwanego usługodawcy internetowego (ang. Internet Service Provider, w skrócie ISP). Następnie są przeka- zywane dalej — do usługodawcy internetowego adresata, gdzie będą przechowywane aż do czasu, gdy adresat nawiąże połączenie z interne- tem i je pobierze. Wiadomości poczty elektronicznej możesz przechowywać na własnym komputerze PC. W takim przypadku do ich przeglądania i wysyłania będziesz używał programu Poczta systemu Windows. Jest to tak zwana poczta POP (ang. Post Office Protocol). Ewentualnie wiadomości poczty elektronicznej mogą być także przechowywane na serwerze usługodaw- cy internetowego; w takim przypadku można je obsługiwać, korzystając z przeglądarki WWW, takiej jak Internet Explorer. Czego potrzebujesz 1 2 Urządzenia, które pozwoli Ci nawiązać połączenie z interne- tem. Może to być modem (modulator/demodulator) lub router i kabel. Modem musi korzystać z linii telefonicznej i może być podłączony na stałe (połączenie szerokopasmowe lub kablowe) bądź tylko tymczasowo (tak zwane „połączenie wdzwaniane”). Konieczne także będzie podpisanie umowy z usługodawcą inter- netowym, który udostępni adres poczty elektronicznej. Zazwyczaj adresy poczty elektronicznej mają następującą postać: nazwiskoosoby@siec.com Imię/numer, no.: jan.ko Wymagany separator (tak zwany znak „at”) adres sieci, na przykład: gmail.com lub wp.pl 3 Oprogramowania pozwalającego na nawiązanie połączenia z internetem oraz wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Oprogramowanie to może Ci udostępnić usługodawca interne- towy, możesz także korzystać ze standardowego oprogramowa- nia dostępnego w systemie Windows — przeglądarki Internet Explorer oraz programu Poczta systemu Windows. Wskazówka Obsługa poczty elek­ tronicznej przy użyciu przeglądarki WWW jest bardzo wygodna, jeśli podróżujesz, gdyż możesz przeglądać i wysyłać wia­ domości na dowolnym komputerze. Nie zapomnij Należy uważnie zapisać własny adres poczty elek­ tronicznej oraz wszelkie hasła, które będziesz musiał podawać podczas korzystania z poczty. Wskazówka Ważne jest, byś wszystkie adresy poczty elektro­ nicznej zapisywał bardzo starannie, zwracając szczególną uwagę na kropki i cyfry. Pamiętaj także, że w adresach poczty elektronicznej nigdy nie występują znaki odstępu. Poczta systemu Windows W systemie Windows domyślnym programem do obsługi poczty elektro- nicznej jest Poczta systemu Windows. 1 2 3 Kliknij przycisk Start. Program Poczta systemu Windows będzie jedną z opcji wyświetlanych w menu. Możesz także wpisać „Poczta systemu Windows” w polu Rozpocznij wyszukiwanie i kliknąć odnalezioną opcję. Poświęć chwilę, by przyjrzeć się różnym częściom okna progra- mu Poczta systemu Windows. Nie zapomnij Program Poczta systemu Windows jest następ­ cą programu Outlook Express i jest dostępny we wszystkich wersjach systemu Windows Vista. Wskazówka Różne fragmenty okna programów są często nazywane panelami. Pasek narzędzi Pasek wiadomości Pasek folderów Lista folderów Łącze umożliwiające połączenie się z grupami dyskusyjnymi Panel podglądu wiadomości 4 3 4 Panel podglądu pokazuje kilka pierwszych wierszy aktualnie wybranej wiadomości. i a j c a k n u m o K 4 4 Wskazówka Aby wyświetlić zawar­ tość dowolnego folderu, wystarczy kliknąć jego nazwę widoczną na liście folderów. Wskazówka Możesz tworzyć swoje własne foldery i nada­ wać im dowolne nazwy, by w ten sposób bardziej efektywnie zarządzać swoją pocztą elektro­ niczną. Na przykład możesz stworzyć foldery dla wiadomości od po­ szczególnych członków rodziny, przyjaciół z klu­ bu lub grup zaintereso­ wań, do jakich należysz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 49. Foldery programu Poczta systemu Windows Program Poczta systemu Windows organizuje pocztę elektroniczną dzięki zastosowaniu systemu folderów, czyli niemal w taki sam sposób, w jaki porządkowałbyś korespondencję w biurze. Skrzynka odbiorcza To właśnie w tym folderze są odbierane nowe, otrzymywane wiadomości. Wiadomości będą w nim przechowywane aż do momentu, gdy je przenie- siesz lub usuniesz. Dzięki temu w dowolnej chwili będziesz mógł przeczytać wiadomość, odpowie- dzieć na nią lub przesłać ją do kogoś innego. Liczba umieszczona w nawiasach za nazwą folderu oznacza liczbę przechowywanych w nim wiadomości, które nie zostały jeszcze przeczytane. Skrzynka nadawcza Wszystkie wiadomości, które sam napiszesz, będą zapisywane w fol- derze Skrzynka nadawcza. Będą w nim przechowywane do momentu wysłania. Jeśli dysponujesz stałym połączeniem z internetem, to mo- żesz skonfigurować program Poczta systemu Windows w taki sposób, by automatycznie, co określoną liczbę minut, wysyłał wiadomości. Elementy wysłane Kopie wszystkich wysyłanych wiadomości będą umieszczane w fol- derze Elementy wysłane. Dzięki temu będziesz mógł zajrzeć do nich w dowolnej chwili. Elementy usunięte Kiedy usuniesz wiadomość, zostanie ona przeniesiona do folderu Ele- menty usunięte i pozostanie w nim aż do momentu, gdy zdecydujesz się opróżnić jego zawartość. Kopie robocze W tym folderze możesz zapisywać niedokończone wiadomości lub wia- domości, które już skończyłeś pisać, lecz jeszcze nie chcesz ich wysyłać. Wiadomości-śmieci Ten folder służy do gromadzenia niepożądanych wiadomości. Wszystkie otrzymywane wiadomości są automatycznie przeglądane i analizowane pod kątem tego, czy nie zawierają niepożądanej, uciążliwej zawartości, i w razie czego zostają przeniesione do folderu Wiadomości-śmieci, jeszcze zanim zdążysz je otworzyć. Możesz także definiować swoje własne regu- ły określające, jakie wiadomości należy uznać za „śmieci”; w tym celu na- leży wybrać z menu opcję Wiadomość, a następnie jedną z opcji podmenu Wiadomości-śmieci albo wejść do folderu Wiadomości-śmieci i wybrać opcję Wiadomość/Wiadomości-śmieci/Oznacz jako wiadomość niebędącą śmieciem. Tworzenie wiadomości Program Poczta systemu Windows pozwala pisać oraz przeglądać wia- domości pocztowe bez połączenia z internetem. 1 Uruchom program Poczta systemu Windows i kliknij przycisk Utwórz pocztę. 2 3 4 5 6 Na ekranie zostanie wyświetlone okno Nowa wiadomość. Kliknij pole Do: i wpisz w nim adres poczty elektronicznej odbiorcy. Kliknij pole DW: i wpisz w nim adres osoby, do której chcesz wysłać kopię wiadomości. Kliknij pole Temat i wpisz w nim temat wysyłanej wiadomości. Kliknij duży obszar edycyjny i wpisz w nim treść wiadomości. Kiedy skończysz, kliknij przycisk Wyślij. Wiadomość zostanie umieszczona w folde- rze Skrzynka nadawcza i będzie gotowa do wysłania. Liczba wyświetlona obok nazwy folderu Skrzynka nadawcza oznacza liczbę wiadomości oczekujących na wysłanie. Wskazówka Aby wysłać wiadomość o specjalnym wyglądzie, kliknij strzałkę widoczną obok przycisku Utwórz pocztę i wybierz jedną z dostępnych papeterii. Nie zapomnij Kiedy już dodasz kilka adresów do listy swoich kontaktów, nie będziesz musiał ani ich pamiętać, ani wpisywać. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie 54. Nie zapomnij Wiadomości poczty elek­ tronicznej mają zazwyczaj charakter nieoficjalny. Mogą być bardzo długie lub składać się zaledwie z kilku słów. Nie zapomnij Przekonasz się, że rodzina i przyjaciele bardzo chętnie podadzą Ci swoje adresy poczty elektronicz­ nej, kiedy tylko dowiedzą się, że dołączasz do inter­ netowej rewolucji. 4 5 i a j c a k n u m o K dokończenie... 7 Kliknij przycisk Wyślij/Odbierz. Jeśli aktualnie jesteś połączony z internetem, to wiadomość zostanie natychmiast wysłana. Nawiązywanie połączenia Wskazówka To okno dialogowe pojawi się wyłącznie w przypadku, jeśli wcześ­ niej zdecydowałeś się pracować bez połączenia z internetem. Nie zapomnij Nie musisz nawiązywać wdzwanianego połą­ czenia z internetem, jeśli dysponujesz połączeniem stałym, na przykład po­ łączeniem DSL lub przez sieć telewizji kablowej. 6 4 Nie zapomnij Zajrzyj do folderu Skrzyn- ka nadawcza i sprawdź, czy teraz jest pusty. 1 2 3 Jeśli pracujesz bez po- łączenia z internetem, zostaniesz zapytany, czy chcesz je nawiązać. Kliknij przycisk Tak. Teraz będziesz mógł wybrać połączenie, jakiego chcesz użyć. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Połączenia. Kliknij przycisk Połącz. Modem nawiąże połączenie, a na ekranie będą wyświetlane komunikaty informujące o autoryzacji i weryfikacji Twojej nazwy użytkownika i hasła. Następnie program Poczta systemu Win- dows wyśle wszystkie wiadomości i odbierze wiadomości oczekujące na serwerze. Rozłączanie połączenia Program Poczta systemu Windows będzie utrzymywał połączenie z internetem aż do momentu, kiedy zażądasz, by je zamknął. Jeśli korzystasz z połączenia szerokopasmowego, na przykład przez sieć te- lewizji kablowej lub DSL, to rozłączanie połączenia nie ma większego znaczenia. Niemniej jednak jeśli korzystasz ze zwyczajnego połączenia telefonicznego bądź jeśli musisz płacić za czas połączenia z serwerem usługodawcy internetowego, to będziesz chciał, by program Poczta systemu Windows zamknął połączenie. Poniżej opisano dwa sposoby, na jakie można to zrobić: 1 Wybierz opcję Narzędzia/Opcje. Przejdź na zakładkę Połączenie i zaznacz pole wyboru Rozłącz po wysłaniu i odebraniu. Następnie kliknij przycisk OK. Ta metoda jest najbardziej efektywna, gdyż czas trwania połączenia z internetem będzie najkrótszy. 2 3 Możesz także kliknąć przycisk Start i wybrać opcje Połącz z. Następnie z listy Pokaż wybierz opcję Wszystkie. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie nawiązane połą- czenie i wybierz opcję Rozłącz. Wskazówka W momencie zamykania programu Poczta systemu Windows zapyta on, czy chcesz zamknąć połącze­ nie. To kolejna metoda rozłączania, choć nie jest ona tak niezawodna jak pozostałe metody opisa­ ne na tej stronie. 4 7 Strzeż się Pamiętaj, by przed nawiązaniem połączenia wybrać opcję Rozłącz po wysłaniu i odebraniu. Wskazówka Dwa niewielkie monitorki wyświetlone w obszarze powiadomień z prawej strony paska stanu infor­ mują, że komputer jest połączony z internetem. i a j c a k n u m o K Odbieranie poczty Odbieranie poczty elektronicznej przy użyciu programu Poczta syste- mu Windows jest procesem wyjątkowo prostym. 1 Uruchom program Poczta systemu Windows i kliknij przycisk Wyślij/Odbierz. Jeśli pracujesz w trybie offline, czyli bez połącze- nia z internetem, to je nawiąż (patrz strona 46). Nie zapomnij Oflaguj przychodzące wiadomości, byś później mógł je łatwiej odszukać. Kliknij ikonę flagi, by posortować i zgrupować wszystkie oflagowane wiadomości. Kliknij ikonę flagi ponownie, by usunąć grupowanie. 8 4 Strzeż się Warto ukryć panel podglą­ du, gdyż w rzeczywistości umożliwia on automatycz­ ne otwarcie wiadomości. W tym celu wybierz opcję Widok/Układ i usuń znacz­ nik z pola wyboru Pokaż okienko podglądu. Ukrycie podglądu wiadomości jest jednym ze sposobów ochrony komputera przed wirusami. 2 3 4 Wszystkie oczekujące wiadomości pocztowe zostaną pobrane i zapisane w folderze Skrzynka odbiorcza. Możesz wyświetlić jego zawartość, klikając opcję Skrzynka odbiorcza na liście folderów. Nowe wiadomości będą oznaczone ikoną zamkniętej koperty i pogrubioną czcionką. Jeśli zdecydowałeś się korzystać z panelu podglądu, to zostanie w nim wyświetlony początek pierwszej wiadomości na liście. Aby otworzyć wiadomość, wystarczy ją dwukrotnie kliknąć. Kiedy to zrobisz, iko- na wyświetlona obok nadawcy wiadomości zmieni się — teraz będzie przypominać otwartą kopertę. Program Poczta systemu Windows można skonfigurować w taki sposób, by automatycznie sprawdzał nową pocztę w określonych odstępach czasu. Można mu także zezwolić na automatycznie nawiązywanie połączenia z internetem, gdyby nie było ono dostępne w momencie sprawdzania poczty. W tym celu należy wybrać Narzędzia/Opcje i wybrać odpowiednią opcję z rozwijanej listy umieszczonej w sekcji Wyślij/Od- bierz wiadomości na zakładce Ogólne. Zarządzanie pocztą Kiedy już zaczniesz regularnie korzystać z poczty elektronicznej, za- uważysz zapewne, że otrzymujesz więcej wiadomości, niż się początko- wo spodziewałeś. Dlatego też warto poświęcić trochę czasu i odpo- wiednio zorganizować te najważniejsze z nich. Utwórz foldery 1 Z menu wybierz opcję Plik/Folder/ Nowy. 2 3 4 Wpisz nazwę nowego folderu. Aby utworzyć nowy folder we- wnątrz Skrzynki odbiorczej, upewnij się, że na liście wyświetlonej w dolnej części okna dialogowego zaznaczona jest opcja Skrzynka odbiorcza. Kliknij przycisk OK. Nowy folder zosta- nie wyświetlony na liście folderów, w lewym panelu okna programu. Zaznacz wiadomość, którą chcesz przenieść do nowego folderu, a następnie przeciągnij ją i upuść na jego nazwie. Przed zwolnie- niem przycisku myszy upewnij się, że podświetlona jest nazwa odpowiedniego folderu. Usuwanie wiadomości Aby usunąć niepotrzebne wiadomości, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Usuń. 4 9 Wskazówka Jeśli chcesz posortować wiadomości w porządku alfabetycznym, według nazwy nadawcy, kliknij nagłówek kolumny Od. Kliknięcie nagłówka ko­ lumny Odebrano spowo­ duje posortowanie wia­ domości chronologicznie, według daty odebrania. Powtórne kliknięcie tego samego nagłówka spowoduje odwrócenie kolejności sortowania. i a j c a k n u m o K Odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej Stosowanie opcji Odpowiedz ma dwie podstawowe zalety. Przede wszyst- kim adresat otrzyma kopię wiadomości, którą sam wysłał, dzięki czemu bez trudu zorientuje się, czego dotyczy Twoja odpowiedź. Poza tym wybranie tej opcji spowoduje automatyczne zastosowanie adresu e-mail nadawcy oryginalnej wiadomości, dzięki czemu nie będziesz musiał zawracać sobie głowy odnajdywaniem i sprawdzaniem jego adresu. Nie zapomnij Kiedy odpowiadasz na wiadomość, załączniki dołączone do oryginalnej wiadomości nie są wy­ syłane. 0 5 1 2 3 Gdy wiadomość, na jaką chcesz odpowiadać, będzie wyświetlo- na, kliknij przycisk Odpowiedz. Okno wiadomości zmieni się, a wewnątrz niego pojawi się ob- szar edycyjny, w którym będziesz mógł wpisać treść odpowiedzi. U dołu tego obszaru zostanie umieszczona treść wiadomości, na którą odpowiadasz. Tekst wyświetlony w tytule okna oraz w polu Temat zostanie poprzedzony literami „Odp:”, informują- cymi, że edytowana wiadomość jest odpowiedzią. Kiedy skończysz, kliknij przycisk Wyślij i w standardowy sposób wyślij odpowiedź. Przesyłanie wiadomości dalej Proces przesyłania wia- domości dalej jest bardzo podobny do odpowiada- nia na wiadomość, z tym że tym razem konieczne jest podanie co najmniej jednego adresu odbiorcy. Litery „Fw:” oznaczają, że wiadomość jest przesyłana dalej. Wszelkie załączniki dołączone do oryginalnej wiadomości także zostaną wysłane. Załączniki Jedną z podstawowych zalet, jakie zapewnia poczta elektroniczna, jest możliwość dołączania do niej różnego rodzaju plików, takich jak foto- grafie bądź pliki muzyczne. Takie pliki dodane do wiadomości e-mail są nazywane załącznikami. Takimi dołączanymi plikami mogą być dokumenty tworzone przy użyciu edytorów tekstu, arkusze kalkulacyjne zawierające jakieś dane i oblicze- nia czy też fotografie pobrane z cyfrowego aparatu fotograficznego. Wskazówka Być może będziesz musiał powiększyć okno nowej wiadomości, by pojawił się w nim przycisk Dołącz plik do wiadomości. Wysyłanie załączników 1 W normalny sposób utwórz wiadomość poczty elektro- nicznej. Załącznik możesz dodać na dowolnym etapie jej tworzenia. 2 3 4 5 Wybierz opcję Wstaw/Plik załącznika lub kliknij przycisk Dołącz plik do wiadomości. Na ekranie zostanie wyświetlone okno pre- zentujące zawartość folderu Dokumenty aktualnie zalogowanego użytkownika. Kliknij wybrany plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Wrócisz do okna nowej wiadomości; zwróć uwagę, że sekcja nagłówka została powiększona — dodano do niej pole Dołącz prezentujące nazwę pliku załącznika oraz jego wielkość. Dokończ pisanie wiadomości i kliknij przycisk Wyślij. Wskazówka Jeśli plik został zapisany w innym folderze, bę­ dziesz musiał go odszukać i wyświetlić jego zawar­ tość. Na przykład dwukrot­ nie kliknij folder Obrazy, by odszukać i dołączyć do listu wybrane zdjęcie. 5 1 Strzeż się Wysyłając wiadomość z załącznikiem, sprawdź wielkość dołączonego pliku. Pliki danych, takie jak arkusze kalkulacyjne bądź dokumenty, zazwyczaj są stosunkowo niewielkie. Jednak cyfrowe zdjęcia mogą być bardzo duże. Jeśli adresat wiadomo­ ści dysponuje wolnym połączeniem z internetem, to czas pobierania takiej wiadomości może być bardzo długi. Więcej infor­ macji na temat formatów zdjęć możesz znaleźć na stronie 146. Pobieranie załączników Jeśli wiadomość poczty elektronicznej zawiera załączniki, to na liście wszystkich wiadomości zostanie ona oznaczona ikoną spinacza do papieru. i a j c a k n u m o K Wskazówka Wiadomość poczty elektronicznej może mieć wysoki lub niski priorytet. 1 Otwórz wiadomość. W oknie zostaną wyświetlone nazwy i wiel- kości załączników. 2 5 Nie zapomnij Na ekranie może się pojawić komunikat i prośba o określenie, czy plik ma zostać otwarty, czy zapisany na dysku. Zawsze należy zapisywać pliki załączników na dysku, gdyż w ten sposób można będzie je sprawdzić pro­ gramem antywirusowym. 2 3 4 Wybierz opcję Plik/Zapisz załączni- ki. Na ekranie zostanie wyświet- lone okno Zapisywanie załączników, zawierające listę wszystkich za- łączników. Kliknij przycisk Zapisz. Zauważ, że pliki załączników zostaną automatycznie zapisane w folderze Dokumenty. Kliknij przycisk Przeglądaj, by zapisać załączniki w innym folderze. Przeglądanie załączników Aby można było przeglądać załączniki, typ przesłanego pliku musi być zarejestrowany na Twoim komputerze. Oznacza to, że system bę- dzie wiedział, jaka aplikacja jest z nim skojarzona. Na przykład pliki, których nazwy posiadają rozszerzenie .doc, są skojarzone z programem Microsoft Word i otwierane przy jego użyciu, natomiast pliki .xls — przy użyciu programu Microsoft Excel. Zamknij lub zminimalizuj program Poczta systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Start i z wyświetlonego menu wybierz opcję Dokumenty. Wskazówka Jeśli typ pliku nie zosta­ nie wyświetlony, spróbuj wyświetlić zawartość folderu w widoku szcze­ gółów (informacje na ten temat można znaleźć na stronie 64). Wskazówka Kopia załącznika wciąż będzie dostępna w orygi­ nalnej wiadomości prze­ chowywanej w folderze Skrzynka odbiorcza. 5 3 1 2 3 4 W folderze Dokumenty odszukaj zapisany wcześniej plik i dwu- krotnie go kliknij. Plik powinien zostać otwarty w skojarzonym z nim programie. Nie jest to częste, lecz jednak może się zdarzyć, że typ zapisa- nego pliku nie będzie zarejestrowany na komputerze. W takim przypadku możesz kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu podręczne- go wybrać opcję Otwórz. Teraz możesz spróbować odszukać program, którego na- leży użyć do otwarcia pliku — na lokalnym komputerze bądź w internecie. Nie zapomnij Jeśli komputer nie jest w stanie odczytać pliku załącznika, być może będziesz musiał popro­ sić nadawcę, by wysłał go jeszcze raz w innym bądź bardziej ogólnym formacie. i a j c a k n u m o K Tworzenie listy kontaktów Nie zapomnij Firma Microsoft często zapewnia kilka sposobów wykonania tej samej ope­ racji. Dlatego też istnieje kilka sposobów dodawa­ nia nowych kontaktów. W tej części rozdziału przedstawimy dwa z nich. Kiedy już zaczniesz wysyłać i odbierać wiadomości poczty elektronicz- nej, na pewno będziesz chciał stworzyć własną listę adresów e-mail, dzięki czemu unikniesz konieczności wpisywania ich w każdej wysyła- nej wiadomości. 1 W programie Poczta systemu Windows kliknij ikonę Kontakty, by wyświetlić okno z listą kontaktów; następ- nie kliknij w dowolnym miejscu okna i z menu wybierz opcję Nowy/Kontakt. 2 3 4 5 4 5 Wskazówka Wpisując adresy poczty elektronicznej oraz wszel­ kie inne dane kontakto­ we, będziesz następnie mógł skorzystać z Książki adresowej do wydruko­ wania etykiet pocztowych (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stro­ nie 170). Wskazówka Aby poprawić lub zmo­ dyfikować informacje dotyczące kontaktu już zapisanego w Książce adresowej, kliknij prawym przyciskiem myszy wybra­ ny kontakt i wybierz opcję Właściwości. Wpisz wszelkie wymagane informacje. Pole Imię i nazwisko zosta- nie wypełnione automatycznie. Wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Dodaj. Adres zostanie przeniesiony do obszaru poniżej, a obok niego pojawi się napis Preferowany adres e-mail. Wypełnij także pola w pozostałych zakładkach, o ile dysponujesz odpowiednimi informacjami. Kiedy skończysz, kliknij przycisk OK. Wskazówka Wybierz opcję Narzędzia/ Opcje, a następnie przejdź na zakładkę Wysyłanie. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dokończ adresy e-mail przy redago- waniu. Jak się przekonasz, teraz wystarczy wpisać kilka początkowych liter adresu, by program auto­ matycznie go uzupełnił. Wskazówka Kiedy umieścisz wskaź­ nik myszy na słowie Do: w nagłówku wiadomości, zobaczysz, że jest ono przyciskiem. Kliknij go, by wyświetlić listę kontaktów. 5 5 dokończenie... Nowy kontakt można dodać do listy kontaktów bezpośrednio z otrzy- manej wiadomości. 1 Kiedy otworzysz wiadomość, prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę nadawcy wyświetloną w nagłówku wiadomości. 2 Wybierz opcję Dodaj do kontak- tów. Na ekranie zostanie wyświet- lone okno Właś- ciwości nowego kontaktu; jak się przekonasz, wiele pól tego okna zostanie wypełnionych automatycznie. Korzystanie z listy kontaktów 1 2 3 Wyświetl listę kontaktów i zaznacz nazwę adresata, a na- stępnie kliknij przycisk Poczta e-mail. Na ekranie zostanie wyświetlone okno nowej wiado- mości, w którym pole Do: będzie wypełnione. Ewentualnie kliknij przycisk Utwórz pocztę, a następnie po wy- świetleniu okna wiadomości kliknij przycisk Do:. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz adresatów, w którym możesz wskazać od- biorcę wiadomości. Podróże a poczta elektroniczna Na początku tego rozdziału podaliśmy informację, że można obsługi- wać pocztę elektroniczną za pomocą przeglądarki WWW, takiej jak In- ternet Explorer. W takim przypadku wiadomości poczty elektronicznej nie są pobierane na Twój komputer (jak to robi program Poczta syste- mu Windows), lecz pozostają na serwerze usługodawcy internetowego. Oznacza to, że możesz mieć dostęp do takiego konta pocztowego z dowolnego miejsca na świecie, zachowując tym samym stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi niezależnie do tego, gdzie będziesz. Wielu usługodawców internetowych udostępnia konta pocztowe, które można obsługiwać na oba sposoby — pobierać wiadomości na lokalny komputer bądź przy użyciu przeglądarki WWW. Jeśli zdecydujesz się korzystać z poczty za pomocą przeglądarki, szybko się przekonasz, że jej obsługa niewiele się różni do stosowania pro- gramu Poczta systemu Windows. Poniżej przedstawione zostało okno aplikacji Google Mail. i a j c a k n u m o K Nie zapomnij Niektórzy usługodawcy poczty obsługiwanej przez strony WWW nie zapewniają możliwości dostępu do poczty przy użyciu programu Poczta systemu Windows bądź żądają za to dodatkowych opłat. Dotyczy to także takich firm, jak Yahoo!, Hotmail oraz MSN.com. 6 5 Nie zapomnij Jeśli musisz płacić za połączenia telefoniczne z internetem, będzie to oznaczać, że musisz płacić za korzystanie z poczty obsługiwanej przez strony WWW. Wskazówka Poczta obsługiwana przez strony WWW jest w znacz­ nie większym stopniu narażona na odbieranie spamu (niepożądanych wiadomości pocztowych). Większość usługodawców zapewnia mechanizmy pozwalające zgłaszać takie wiadomości. Kiedy utworzysz konto pocztowe obsługiwane za pomocą przeglądarki, zostanie Ci przydzielona pewna ilość miejsca na wiadomości pocztowe — w przypadku kont na serwerze firmy Google będzie to 6297 MB — jest to prawdopodobnie na tyle dużo, byś nigdy nie musiał usuwać jakichkolwiek wiadomości. 1 Zawartość poszczególnych folderów możesz wyświetlać dokład- nie tak samo jak w programie Poczta systemu Windows — wy- starczy kliknąć nazwę folderu. Internetowe pogawędki Swojego komputera możesz używać jako bezpośredniego połączenia z przyjaciółmi i rodziną, musisz tylko spełnić jeden warunek — kom- puter musi być podłączony do internetu. Istnieje kilka programów zapewniających połączenia i komunikację pomiędzy komputerami, jednym z najbardziej popularnych jest Skype. 1 2 3 4 5 6 Program można po- brać i zainstalować bezpłatnie z witryny http://www.skype.com/. Kliknij zakładkę Pobierz, a następnie przycisk Pobierz teraz. Dokończ proces pobie- rania, postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Możesz uruchomić pobierany program lub zapisać go na dysku (w tym przypadku będziesz go musiał później odszukać i samodzielnie uruchomić). Mechani- zmy zabezpieczeń systemu Windows Vista poproszą o zezwole- nie na wykonanie programu. W folderze Pobieranie odszukaj program instalacyjny programu Skype i uruchom go. Wyraź zgodę na warunki licencji i kliknij przycisk Instaluj. Aby uruchomić program Skype, kliknij przycisk Start i odszukaj opcję Skype. Po pierwszym uruchomieniu programu Skype będziesz mu- siał podać nazwę użytkownika i hasło. Najczęściej spotykane kombinacje imienia i nazwiska zapewne będą już zarezerwo- wane, na szczęście Skype zasugeruje kilka wariantów alternatywnych. Wskazówka Strona umożliwiająca pobranie programu Skype opisuje wszystkie czynno­ ści, jakie należy wykonać, i sprawia, że zadanie to staje się bardzo proste. 5 7 dokończenie... i a j c a k n u m o K Wskazówka Ze względów bezpie­ czeństwa musisz zapra­ szać inne osoby, by do Ciebie dołączyły, dzięki czemu możesz mieć pewność, z kim będziesz się kontaktował. 7 8 9 Po zalogowaniu się będziesz już gotów do korzystania ze Skype’a. W specjalnym podręczniku znajdziesz opis czynności, jakie należy wykonać, by nawiązać testowe połączenie i dodać kontakty. Dwukrotnie kliknij kontakt, by do niego zadzwonić. Kliknij zieloną słuchawkę, by odebrać połączenie, a później czerwoną, by je zakończyć. Jeśli dysponujesz kamerą podłączoną do komputera, to będziesz mógł jej użyć, by przesyłać swoje zdjęcia. Kliknij opcję Rozpocznij Video, by Twój rozmówca mógł Cię zobaczyć. Także Ty zobaczysz miniaturkę transmitowanego obrazu w niewielkim obszarze u dołu okna programu. Wskazówka 10 8 5 Jeśli do Twojego kom­ putera jest podłączona kamera, to podczas insta­ lacji programu zostaniesz poproszony o zezwolenie na skorzystanie z jej opro­ gramowania. Dodawanie kontaktów 1 2 Aby dodać kogoś do swojej listy kontaktów, będziesz musiał go zaprosić. Kliknij przycisk Dodaj na liście kontaktów. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj nazwę użytkownika i kliknij przycisk Szukaj. Skype wyszuka zarejestrowanych użytkowników o pasu- jącej nazwie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer dla seniorów. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: