Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 007340 13414950 na godz. na dobę w sumie
Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne - książka
Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-240-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

>> DODATEK: Wycinanie fragmentu ze środka filmu

Chociaż o 'multimedialności' komputerów słychać już od dawna, dopiero ostatnio 'pecety' osiągnęły możliwości obliczeniowe, które pozwalają sprostać takim zadaniom, jak obróbka filmów czy muzyki przy zachowaniu zadowalającej jakości. Rynek został zdominowany przez rozmaite urządzenia cyfrowe, które dużo łatwiej połączyć z komputerem niż ich analogowe odpowiedniki. Cyfrowe kamery wideo nie są już ekstrawagancją -- nie trudno jest więc mieć 'co' obrabiać -- trzeba tylko wiedzieć 'jak'.

Książka 'Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne' przekaże Ci wiedzę potrzebną do samodzielnego montowania filmów. Po jej przeczytaniu nie będziesz musiał zanudzać znajomych 'dłużyznami' i szukać na pilocie magnetowidu klawisza 'fast forward' by pominąć nieudane sekwencje.

Poznasz:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-240-8 Format: B5, stron: 116 Chocia¿ o „multimedialnoġci” komputerów s³ychaæ ju¿ od dawna, dopiero ostatnio „pecety” osi¹gnê³y mo¿liwoġci obliczeniowe, które pozwalaj¹ sprostaæ takim zadaniom, jak obróbka filmów czy muzyki przy zachowaniu zadowalaj¹cej jakoġci. Rynek zosta³ zdominowany przez rozmaite urz¹dzenia cyfrowe, które du¿o ³atwiej po³¹czyæ z komputerem ni¿ ich analogowe odpowiedniki. Cyfrowe kamery wideo nie s¹ ju¿ ekstrawagancj¹ — nie trudno jest wiêc mieæ „co” obrabiaæ — trzeba tylko wiedzieæ „jak”. Ksi¹¿ka „Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia praktyczne” przeka¿e Ci wiedzê potrzebn¹ do samodzielnego montowania filmów. Po jej przeczytaniu nie bêdziesz musia³ zanudzaæ znajomych „d³u¿yznami” i szukaæ na pilocie magnetowidu klawisza „fast forward” by pomin¹æ nieudane sekwencje. Poznasz: • Sprzêt u¿ywany przy obróbce wideo • Instalacjê i konfiguracjê kart rozszerzaj¹cych • Podstawowe oprogramowanie • Zgrywanie materia³u audio i wideo • Edycjê filmów • Sposoby udĥwiêkowienia i dodawania napisów • Zapis gotowych filmów w formatach VCD, SVCD, DVD i DivX IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Oględziny posiadanego sprzętu ...................................................z..................................................... 7 Karta graficzna...................................................z...................................................z................................7 Tuner telewizyjny ...................................................z...................................................z.........................10 Karta dźwiękowa ...................................................z...................................................z..........................12 Dysk twardy...................................................z...................................................z..................................13 Porty USB i FireWire ...................................................z...................................................z...................15 Nagrywarka płyty CD lub DVD ...................................................z......................................................16 Rozdział 2. Sprzęt potrzebny do skompletowania domowego studia wideo ................................... 17 Źródło analogowego sygnału audio i wideo ...................................................z....................................17 Pobieranie sygnału wideo do komputera ...................................................z.........................................19 Pobieranie sygnału audio do komputera...................................................z..........................................20 Kable...................................................z...................................................z.............................................21 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja komputera i domowego studia wideo..................................23 Instalacja karty graficznej z modułem ViVo ...................................................z...................................23 Instalacja tunera telewizyjnego...................................................z........................................................29 Instalacja karty dźwiękowej i nagrywarki...................................................z...........................................33 Podłączanie kamery, magnetowidu oraz tunera telewizyjnego ...................................................z.......33 Rozdział 4. Oprogramowanie...................................................z................................................................................. 37 Pobieranie materiału i montaż ...................................................z.........................................................37 Authoring i nagrywanie płyty CD lub DVD...................................................z....................................38 Pozostałe programy ...................................................z...................................................z......................40 Rozdział 5. Pobieranie materiału audio i wideo...................................................z..........................................43 Rozdział 6. Edycja pobranego materiału...................................................z........................................................ 53 Przeglądanie scen...................................................z...................................................z..........................53 Przycinanie filmu i podział na mniejsze sceny...................................................z................................55 Przejścia i efekty specjalne...................................................z..............................................................58 Rozdział 7. Podkład dźwiękowy i komentarz lektora...................................................z................................ 65 Praca z oryginalnym podkładem dźwiękowym ...................................................z...............................65 Dodawanie własnego podkładu dźwiękowego ...................................................z................................66 Dodawanie podkładu z głosem lektora...................................................z............................................70 4 Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 8. Nakładanie scen...................................................z.................................................................................. 73 Rozdział 9. Dodawanie tekstu ...................................................z................................................................................77 Rozdział 10. Zapis gotowego filmu do pliku ...................................................z.................................................... 83 Przygotowanie filmu do publikacji na płycie VCD, SVCD lub DVD ...............................................83 Zapis filmu do formatu Divx ...................................................z...........................................................85 Rozdział 11. Przygotowanie płyty CD lub DVD ...................................................z.................................................. 91 Authoring płyty VCD, SVCD lub DVD...................................................z..........................................91 Nagrywanie pliku Divx na płytę...................................................z....................................................105 Rozdział 12. Przydatne informacje...................................................z..................................................................... 109 Testujemy gotową płytę...................................................z...................................................z..............109 Wykorzystanie wyjścia TV w karcie graficznej ...................................................z............................110 Podsumowanie...................................................z...................................................z............. ................... 113 Rozdział 8. Nakładanie scen Za pomocą programu firmy Ulead możesz nałożyć na siebie dwie sceny, uzyskując inte- resujący efekt. Możliwości wykorzystania takiego efektu są bardzo szerokie, przykładem mogą być Wiadomości telewizyjnej jedynki. Podczas transmisji ze studia poza prezenterem siedzącym w studiu bardzo często widać małe okienko, w którym wyświetlany jest np. jakiś felieton filmowy dotyczący tego, o czym mówi prezenter. Przykład nałożenia na siebie dwóch scen jest przedstawiony na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Dwie sceny nałożone na siebie Nakładanie na siebie dwóch scen jest dość prostym zadaniem — wymaga wybrania opcji Overlay z górnego okna w głównym oknie programu. Na rysunku 8.2 umieściłem widok głównego okna programu po wybraniu opcji Overlay. Najpierw musimy dodać scenę do naszego filmu, a następnie określimy jej lokalizację oraz wygląd. Na rysunku 8.2 na pasku Timeline na pierwszej linii od góry umieszczona jest podstawowa scena. Scenę, którą chcemy nałożyć, należy przeciągnąć z prawego menu na drugą linię paska Timeline. Menu widoczne po prawej stronie znasz już z rozdziału dotyczącego pobierania i edycji materiału. 74 Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 8.2. Widok głównego okna programu po wybraniu opcji Overlay Po przeciągnięciu sceny na drugą linię paska Timeline należy zająć się jego właściwościami. Najpierw zajrzyjmy do zakładki Edit widocznej po lewej stronie głównego okna. Opcje tam zgromadzone znasz już z poprzednich rozdziałów, dlatego nie będę ich tutaj opisywał. Przypomnę jedynie, że z ich pomocą możesz wyłączyć lub włączyć odtwarzanie dźwięku w nałożonej scenie, wymusić płynne rozpoczęcie i zakończenie odtwarzania dźwięku oraz określić szybkość projekcji materiału. Jeżeli nałożysz na siebie dwie sceny z oryginalnymio ścieżkami dźwiękowymi, to nałoży się na siebie również dźwięk. Taka sytuacja jest raczejo niepożądana, dlatego warto wyłączyć dźwięk nakładanej sceny. Oczywiście, zdarzają się speocjalne projekty, gdy musisz zostawić taki zmiksowany podkład dźwiękowy. Ćwiczenie 8.1. Aby nałożyć dwie sceny na siebie, wykonaj następująceś czynności: 1. 2. 3. Dodaj do paska Timeline na pierwszej linii podstawową scenę. W razie problemógw wróć do odpowiedniego opisu zamieszczonego w jednymg z poprzednich rozdziałów. Z górnego menu programu wybierz opcję Overlay. Z prawego menu wybierz scenę, którą chcesz nałożyć nag uprzednio dodany fragment filmu. 4. Przeciągnij scenę na pasek Timeline i upuść ją na drugiej linii, licząc od góry. Po dodaniu nakładanej sceny domyślne jej ustawienia powodują, że w całości przysłania ona podstawowy fragment filmu. Takie rozwiązanie oczywiście jest do przyjęcia jedynie w ściśle określonych sytuacjach, dlatego musimy zająć się zmianą domyślnych ustawień dodanej sceny. W tym celu musisz kliknąć kursorem myszy zakładkę o nazwie Motion widoczną w lewej części głównego okna programu (rysunek 8.3). Rozdział 8. (cid:1) Nakładanie scen 75 Rysunek 8.3. Właściwości nałożonej sceny Dostępne opcje umożliwiają zmianę następujących właściwogści nałożonej sceny: (cid:1) Transparency — stopień przeźroczystości sceny. Dzięki tej opcji możesz spowodować, że nałożone okno będzie częściowo przeźroczyste. (cid:1) Zoom — wielkość nałożonego okna. Za pomocą tej opcji możegsz zmienić rozmiar nałożonej sceny. Na rysunku 8.3 nałożona scena ma posgtać małego okienka. (cid:1) (cid:1) Position — zmiana położenia nałożonej sceny. Opcja ta umożliwia określenie lokalizacji nałożonej sceny. Dysponujesz kilkoma zdefigniowanymi położeniami. Na rysunku 8.3 widać nałożoną scenę w prawym górnym nagrożniku całego filmu. Direction/Style — określenie zachowanie się okna z nałożoną sceną. Zag pomocą tej opcji możesz określić, w jaki sposób okno ma się pojawgić i zniknąć. Używając kilku zdefiniowanych zachowań, w prosty sposób wymusisz, by gokno z nałożoną sceną „przejechało” przez ekran w niemal dowolny sposób. Nie będę tutaj dokładnie opisywał wszystkich dostępnych opcji, ale proponuję, abyś sam sprawdził, jak to działa i co możesz zrobić z nałożgoną sceną. W celu sprawdzenia sposobu zachowania się nałożonego okna musisz na pasku Timeline zaznaczyć drugą linię, a dokładnie — nałożoną scenę. Następnie kliknij przycisk Play umieszczony bezpośrednio pod oknem podglądu. Jeżeli chcesz zobaczyć cały film, kliknij przycisk Project, a następnie Play. Ćwiczenie 8.2. Aby określić właściwości nałożonej sceny, wykonaj śnastępujące czynności: 1. Otwórz zakładkę Motion. 2. 3. Sprawdź działanie opcji Zoom, Transparency, Position oraz Direction/Style. Zobacz gotowy efekt.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: