Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 006539 18458015 na godz. na dobę w sumie
Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0675-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz w domu studio montażowe

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej nie ominął sprzętu służącego do rejestracji materiału wideo. Na rynku pojawia się coraz więcej cyfrowych kamer, oferujących bardzo dobrą jakość obrazu za stosunkowo niewielką cenę. Możliwości komputerów w zakresie obróbki materiału wideo również są coraz większe -- nawet domowy komputer można zaprzęgnąć do pracy w roli stacji montażowej. Do zastosowań domowych niepotrzebne jest drogie oprogramowanie i skomplikowany sprzęt, a satysfakcja, jaką przyniesie samodzielne zmontowanie filmu z wakacji, na pewno będzie ogromna.

Dzięki książce 'Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II' zmontujesz swoje pierwsze filmy. Wykonując kolejne ćwiczenia, połączysz urządzenia wchodzące w skład domowej stacji montażowej i zainstalujesz niezbędne oprogramowanie. Nauczysz się przenosić do komputera materiał wideo z kamery cyfrowej i analogowej, łączyć ujęcia, wstawiać przejścia, efekty specjalne oraz plansze tytułowe. Dowiesz się również, w jaki sposób udźwiękowić swój film. Poznasz także sposoby zapisywania gotowego filmu na płytach DVD. Znajdziesz tu również szczegółowy opis możliwości programu Ulead VideoStudio 10, za pomocą którego możesz przeprowadzić wszystkie operacje montażowe przedstawione w książce.

Przekonaj się, jak przyjemnie jest oglądać samodzielnie zmontowany film.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0675-0 Format: A5, stron: 148 Stwórz w domu studio monta¿owe (cid:129) Pod³¹cz sprzêt i zainstaluj oprogramowanie (cid:129) Pobierz ujêcia z kamery (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci Ulead VideoStudio 10 (cid:129) Zapisz film na p³ycie DVD Dynamiczny rozwój technologii cyfrowej nie omin¹³ sprzêtu s³u¿¹cego do rejestracji materia³u wideo. Na rynku pojawia siê coraz wiêcej cyfrowych kamer, oferuj¹cych bardzo dobr¹ jakoœæ obrazu za stosunkowo niewielk¹ cenê. Mo¿liwoœci komputerów w zakresie obróbki materia³u wideo równie¿ s¹ coraz wiêksze — nawet domowy komputer mo¿na zaprzêgn¹æ do pracy w roli stacji monta¿owej. Do zastosowañ domowych niepotrzebne jest drogie oprogramowanie i skomplikowany sprzêt, a satysfakcja, jak¹ przyniesie samodzielne zmontowanie filmu z wakacji, na pewno bêdzie ogromna. Dziêki ksi¹¿ce „Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II” zmontujesz swoje pierwsze filmy. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, po³¹czysz urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad domowej stacji monta¿owej i zainstalujesz niezbêdne oprogramowanie. Nauczysz siê przenosiæ do komputera materia³ wideo z kamery cyfrowej i analogowej, ³¹czyæ ujêcia, wstawiaæ przejœcia, efekty specjalne oraz plansze tytu³owe. Dowiesz siê równie¿, w jaki sposób udŸwiêkowiæ swój film. Poznasz tak¿e sposoby zapisywania gotowego filmu na p³ytach DVD. Znajdziesz tu równie¿ szczegó³owy opis mo¿liwoœci programu Ulead VideoStudio 10, za pomoc¹ którego mo¿esz przeprowadziæ wszystkie operacje monta¿owe przedstawione w ksi¹¿ce. (cid:129) Kompletowanie i instalacja sprzêtu i oprogramowania (cid:129) Pobieranie materia³u wideo z kamery (cid:129) Dodawanie ujêæ do projektu (cid:129) Tworzenie wstêpnego monta¿u (cid:129) Dodawanie podk³adu dŸwiêkowego (cid:129) Nak³adanie napisów na film (cid:129) Zapis filmu do formatu DivX (cid:129) Przygotowanie p³yty DVD z filmem Przekonaj siê, jak przyjemnie jest ogl¹daæ samodzielnie zmontowany film Wstęp Rozdział 1. Oględziny posiadanego sprzętu PC Karta graficzna Tuner telewizyjny Karta dźwiękowa Porty USB i FireWire Dysk twardy Nagrywarka płyt DVD Rozdział 2. Sprzęt wideo Źródło sygnału audio i wideo Kable i podłączenia Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja komputera oraz sprzętu wideo Instalacja karty graficznej z modułem ViVo Instalacja tunera telewizyjnego Instalacja karty dźwiękowej i nagrywarki Instalacja kontrolera USB2 lub FireWire Podłączanie kamery, magnetowidu oraz tunera telewizyjnego Rozdział 4. Oprogramowanie Pobieranie materiału i montaż Authoring i nagrywanie płyty CD lub DVD Pozostałe programy 5 7 7 10 13 15 17 20 21 21 25 29 30 37 42 43 45 49 49 52 53 4 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Pobieranie materiału audio i wideo Rozdział 6. Pobieranie sygnału analogowego Pobieranie sygnału cyfrowego Zarządzanie zgranym materiałem Edycja pobranego materiału Dodawanie materiału do projektu Przycinanie filmu Podstawowe operacje edycyjne Przejścia i efekty specjalne Rozdział 7. Podkład dźwiękowy i komentarz lektora Praca z oryginalnym podkładem dźwiękowym Dodawanie własnego podkładu dźwiękowego Dodawanie podkładu z głosem lektora Dopasowywanie podkładu dźwiękowego i komentarzy Rozdział 8. Nakładanie scen i dodawanie tekstu Nakładanie scen Dodawanie napisów Rozdział 9. Zapis gotowego filmu do pliku Zapis projektu Przygotowanie filmu do publikacji na płycie VCD, SVCD lub DVD Zapis filmu do formatu Divx Rozdział 10. Przygotowanie płyty wideo Authoring płyty VCD, SVCD lub DVD Nagrywanie płyty w Nero 7 Dodatek Testujemy gotową płytę Przerabianie Divx z napisami na DVD-Video Podsumowanie 57 57 65 69 71 71 74 80 85 91 91 93 97 99 101 101 105 111 111 113 115 121 121 128 133 133 134 141 W niniejszym rozdziale opisałem, w jaki sposób pobrać ma- teriał wideo z urządzenia analogowego oraz cyfrowego. W obu przypadkach wykorzystałem kamery wideo oraz program Ulead VideoStudio 10. W zależności od swoich potrzeb wybierz odpowiedni podrozdział i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zamieszczonymi. Pamiętaj, że pobieranie materiału wideo to pierwszy z kroków, jakie musisz wykonać podczas pracy nad swoim pierwszym filmem. Na wstępie zamieszczam tabelę z informacjami na temat parametrów pobieranego filmu, które są niezbędne do tego, aby dany materiał wy- korzystać podczas tworzenia płyt wideo (CD i DVD). Twój komputer został już należycie dozbrojony w sprzęt i oprogra- mowanie, a teraz przyszła pora na to, aby zgrać materiał wideo. Całą operację przedstawiłem w ćwiczeniu 5.1 i myślę, że możemy zająć się tym, na co czekałeś od chwili, gdy książka trafiła w Twoje ręce. 5 8 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne Tabela 5.1. Podstawowe parametry wideo dla płyt VCD, SVCD oraz DVD VCD SVCD DVD Video Rozdzielczość 352´288 480´576 MPEG1 MPEG2 720´576 MPEG2 1150 kb/s 1500 – 2500 kb/s 3000 – 8000 kb/s MPEG1 MPEG1 MPEG1, MPEG2, AC3, DTS, PCM 224 kb/s 128 – 384 kb/s 192 – 448 kb/s 10 MB/min 10 – 20 MB/min 30 – 70 MB/min Rodzaj kompresji wideo Wideo bitrate (kb/s) Rodzaj kompresji audio Audio bitrate (kb/s) Rozmiar minuty filmu Ć W I C Z E N I E 5.1 Zgrywanie sygnału analogowego Korzystając z Ulead VideoStudio 10, zgraj obraz i dźwięk do kompute- ra. W zależności od potrzeb sygnał możesz pobrać z kamery, magne- towidu lub tunera TV. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 1. Uruchom Ulead VideoStudio 10. Wystarczy, że klikniesz przycisk Start, a następnie Wszystkie programy/Ulead VideoStudio 10/ Ulead VideoStudio 10. 2. Jeśli używasz wersji testowej, w pierwszym oknie, jakie zobaczysz, kliknij przycisk Try. Dzięki temu przez okres 30 dni będziesz mógł wypróbować program razem ze wszystkimi jego możliwościami. 3. Po pojawieniu się okna z rysunku 5.1 kliknij opcję VideoStudio Editor. Jeżeli przed wyborem sposobu działania programu zaznaczysz opcję Do not show this message again, to podczas kolejnego uruchomienia aplikacji nie zobaczysz już okna z rysunku 5.1. Spokojnie zaczekaj, aż uruchomiona zostanie główna aplikacja. Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 5 9 Rysunek 5.1. Zgrywanie materiału do komputera — etap pierwszy 4. Włącz odtwarzanie materiału wideo na swoim urządzeniu, z którego będziesz pobierać sygnał. Działanie to pozwoli Ci na łatwiejsze wprowadzenie zmian w konfiguracji używanej aplikacji. 5. W głównym oknie programu przejdź do zakładki Capture, a następnie kliknij opcję Capture Video (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Zgrywanie materiału do komputera — etap drugi 6. W miejscu, gdzie do tej pory znajdowała się opcja Capture Video, pojawiło się nowe okno z ustawieniami przydatnymi podczas zagrywanie materiału (rysunek 5.3). Zanim rozpoczniemy proces zgrywania, koniecznych jest kilka istotnych zmian w ustawieniach. 6 0 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Zgrywanie materiału do komputera — etap trzeci q W polu Source ustaw źródło, z którego będziesz korzystać. Akurat w moim przypadku karta tunera TV, której używam, w systemie jest widoczna pod nazwą Conexant Capture. q W polu Format wybierz opcję odpowiadającą temu, co chcesz zrobić. Jeżeli planujesz nagrywać płytę DVD, wybierz ustawienie DVD. W przypadku gdy planujesz zgrać materiał, który wykorzystasz do przygotowania płyty CD, skorzystaj z ustawień VCD lub SVCD. Możesz również wybrać ustawienie AVI, aby zgrać materiał do pliku na dysku. W dalszych przykładach będę tworzyć krążek DVD, a więc moje ustawienie to DVD. q W polu Capture folder za pomocą ikony segregatora widocznej po prawej stronie wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisany zgrywany materiał. Pamiętaj, aby wybrać możliwie największy z posiadanych dysków. q Kliknij przycisk Option, aby przejść do dokładnych ustawień urządzenia używanego do zgrywania materiału. Z rozwijanego menu wybierz opcję Video and Audio Capture Property Settings. q W oknie widocznym na rysunku 5.4 w zakładce Source w polu Input source wybierz źródło sygnału. W moim przypadku do wyboru mamy następujące opcje: Video Tuner, Video S-Video oraz Video-Composite. Pierwsze z ustawień pozwala na pobieranie sygnału z tunera TV i wykorzystujemy je w sytuacji, gdy chcemy nagrać na przykład film aktualnie nadawany w telewizji. Drugie ustawienie pozwala na pobranie sygnału z gniazda S-Video umieszczonego na śledziu karty. Ostatnie z ustawień pozwala na pobranie sygnału z gniazda chinch na śledziu karty. Akurat w moim przypadku korzystam z ostatniej możliwości. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że po wykonaniu polecenia z punktu czwartego oraz wskazaniu odpowiedniego źródła sygnału w głównym oknie programu powinien pojawić się obraz wraz z dźwiękiem. Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 6 1 Rysunek 5.4. Zgrywanie materiału do komputera — etap czwarty q W polu TV system ustaw opcję PAL. q W sekcji Audio program powinien wykryć używaną przez Ciebie kartę dźwiękową i zmiany nie są raczej potrzebne. Jeżeli jednak w Twoim przypadku coś jest nie tak, wprowadź stosowne korekty, wybierając odpowiednią kartę z listy oraz wskazując gniazdo, z którego pobierany będzie sygnał audio. q Zakładka Channel jest wykorzystywana tylko w przypadku, gdy zgrywasz programy z telewizora i pozwala na zaprogramowanie kanałów. Uznałem, że jej opis nie jest potrzebny, bo w niniejszej książce zajmujemy się montażem filmu z wakacji Twojego autorstwa. q Za pomocą suwaków dostępnych w zakładce Color możesz skorygować kolory, nasycenie czy kontrast pobieranego materiału. Ustawienia zależą od Twoich indywidualnych potrzeb. q Ostatnia z widocznych zakładek nosi nazwę Capture i ma dla nas istotne znaczenie. Zawartość zakładki Capture jest widoczna na rysunku 5.5. Wszystkie ustawienia powinny być dobrane w sposób całkowicie automatyczny, tak by odpowiadały wymogom (tabela 5.1 dostępna na początku niniejszego rozdziału) stawianym przed materiałem wideo dla płyty DVD. q Po skorygowaniu ustawień kliknij przycisk OK, aby powrócić do głównego okna programu. 6 2 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.5. Zgrywanie materiału do komputera — etap piąty 7. Upewnij się, czy na podglądzie widocznym w centralnej części okna aplikacji widać materiał odtwarzany z Twojej kamery czy też magnetowidu. Jeżeli wszystko działa jak należy, zatrzymaj odtwarzanie (skorzystaj z przycisku Stop na obudowie swojej kamery bądź magnetowidu), a następnie przewiń film do miejsca, w którym się zaczyna. Możesz ustawić początek na kilka sekund wcześniej, gdyż będzie Ci znacznie wygodniej. Następnie ponownie włącz odtwarzanie, korzystając z przycisku Play na obudowie urządzenia, z którego korzystasz. 8. W oknie programu kliknij przycisk Capture Video i spokojnie zaczekaj, aż rozpocznie się kopiowanie filmu na dysk komputera. Wspomniany przycisk znajduje się w oknie widocznym na rysunku 5.3. 9. Rysunek 5.6 przedstawia zawartość ekranu podczas zgrywania filmu na dysk komputera. q Główną część okna zajmuje podgląd, na którym widzisz aktualnie kopiowany film. q Na uwagę zasługują informacje pojawiające się z prawej strony okna podglądu. Opcja Elapsed time informuje, ile filmu zgrano na dysk. Zegar przedstawia informacje w następującej postaci: godziny, minuty, sekundy oraz klatki filmu. 10. Aby zakończyć pobieranie materiału na dysk komputera, kliknij przycisk Stop Capture, który zaznaczyłem na rysunku 5.6. Po chwili pobrany materiał pojawi się w miejscu oznaczonym na rysunku 5.7. Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 6 3 Rysunek 5.6. Zgrywanie materiału do komputera — etap szósty Rysunek 5.7. Zgrywanie materiału do komputera — etap siódmy 11. Zgrany na dysk materiał możesz przeglądać. Wystarczy, że po prawej stronie klikniesz odpowiedni klip, a następnie bezpośrednio pod oknem podglądu klikniesz przycisk Play. 12. Aby zgrać kolejne części filmu, powtórz czynności opisane w punktach od 7. do 10. Pamiętaj tylko o tym, że musisz na swojej kamerze lub magnetowidzie ustawić początek kolejnych części, a nie początek całej taśmy. 6 4 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne 13. Wszystkie następne klipy pojawią się po prawej stronie okna podglądu. Obszar ten nazwijmy podręczną biblioteką. 14. Uwaga, jeżeli zamiast przycisku Start Capture klikniesz Capature Image, możesz na dysku zapisać pojedynczą klatkę filmu. Dokładniej mówiąc, na dysku zapisana zostanie ta klatka, która będzie widoczna w oknie podglądu w chwili kliknięcia przycisku. Zgrywanie materiału w sposób analogowy może nieść wiele proble- mów, a do najważniejszych z nich należy zaliczyć: q gubienie klatek, q problemy z synchronizacją obrazu i dźwięku. Najczęstszą przyczyną obu problemów jest zbyt mała wydajność kom- putera oraz karty wykorzystywanej do kopiowania materiału. Możliwe rozwiązania zamieściłem poniżej. q Przeprowadź defragmentację twardego dysku, na którym zapisujesz film. q Upewnij się, czy twardy dysk pracuje w trybie DMA. q Wyłącz zbędne aplikacje. q Zmniejsz rozdzielczość zgrywanego filmu. Aby można było zgrać materiał w formacie DVD, jego rozdzielczość musi wynosić aż 720´576 pikseli, co dla wielu starszych kart jest barierą nie do pokonania. q Zastanów się nad zmianą karty, za pośrednictwem której zagrywasz materiał na dysk. Być może warto pomyśleć o urządzeniu, które posiada sprzętowe wspomaganie kompresji obrazu i dźwięku do formatu MPEG2. q Weź pod uwagę zmianę dysku oraz procesora na szybszy. Pamiętaj, że rozbudowa pamięci RAM również może okazać się pomocna. q Uaktualnij sterowniki karty dźwiękowej, karty, za pośrednictwem której kopiujesz materiał, oraz płyty głównej. Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 6 5 Więcej informacji na temat rozwiązywania sprzętowych problemów oraz poprawy wydajności komputera PC znajdziesz w następujących książkach: u u u Zwiększ moc swojego komputera, czyli 101 sposobów na poprawę wydajności — http://danowski.pl/ksiazka/bigmoc ABC sam składam komputer — http://danowski.pl/ksiazka/abcss2 ABC sam naprawiam komputer (informacji na temat tej książki szukaj na stronie http://danowski.pl). Jeżeli dysponujesz kamerą cyfrową, to nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować. Dzięki temu unikniesz problemów opisanych w po- przednim rozdziale omawiającym zgrywanie do komputera filmu dro- gą analogową. Innymi słowy, nie ma mowy o pogorszeniu jakości, zgubionych klatkach czy problemach z dźwiękiem. Ć W I C Z E N I E 5.2 Pobieranie sygnału cyfrowego Pobierz materiał ze swojej cyfrowej kamery. Postępuj zgodnie z po- niższymi instrukcjami. 1. Uruchom Ulead VideoStudio 10. Wystarczy, że klikniesz przycisk Start, a następnie Wszystkie programy/Ulead VideoStudio 10/ Ulead VideoStudio 10. 2. Jeśli używasz wersji testowej, w pierwszym oknie, jakie zobaczysz, kliknij przycisk Try. Dzięki temu przez 30 dni będziesz mógł wypróbować program razem ze wszystkimi jego możliwościami. 3. W głównym oknie programu przejdź do zakładki Capture. Dalsze postępowanie jest zależne od tego, jaki rodzaj kamery posiadasz. Tak się składa, że pracując nad tą książką, mam do dyspozycji dwa urządzenia i w kolejnych punktach — 4. i 5. — opisałem, w jaki sposób pobiera się z nich filmy. 6 6 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne 4. Aby pobrać materiał z kamery nagrywającej materiał na krążku DVD-RAM: q Po otwarciu zakładki Capture w sekcji widocznej na rysunku 5.8 wybierz opcję Import from DVD/DVD-VR. Rysunek 5.8. Pobieranie materiału z kamery DVD-RAM — etap pierwszy q W okienku widocznym na rysunku 5.9 z listy wybierz swoją kamerę i kliknij przycisk Import. Spokojnie zaczekaj, aż Ulead VideoStudio 10 przeanalizuje zawartość Twojej kamery. Postęp pracy możesz śledzić na ekranie monitora dzięki graficznemu wskaźnikowi. Rysunek 5.9. Pobieranie materiału z kamery DVD-RAM — etap drugi q Po zakończeniu analizy na ekranie monitora zobaczysz okno podobne do tego z rysunku 5.10. W sekcji Disc label znajdziesz wykaz wszystkich zarejestrowanych scen. Są one podzielone na grupy. Za jednym razem możesz zaznaczyć całą grupę — wystarczy kliknąć mały kwadracik obok Program 0, Program 1 itd. Możesz również wybrać pojedynczą scenę — wystarczy, że klikniesz kwadracik obok nazwy zaczynającej się od Cell. Ciekawostką jest możliwość podglądania aktualnie zaznaczonej sceny. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz w sekcji Disc label zaznaczyć jakąś pozycję — wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy wybraną scenę, a następnie kliknąć przycisk Play oznaczony na rysunku 5.10. Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 6 7 Rysunek 5.10. Pobieranie materiału z kamery DVD-RAM — etap trzeci W oknie podglądu zobaczysz dany fragment filmu zarejestrowanego w kamerze. Po wybraniu wszystkich niezbędnych scen kliknij przycisk Import. q Spokojnie zaczekaj, aż Ulead VideoStudio 10 pobierze materiał z kamery na dysk Twojego komputera. Postęp możesz śledzić dzięki graficznemu wskaźnikowi, który pojawi się na ekranie monitora. Cała operacja może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od ilości materiału. q Po zakończeniu pobierania materiału z kamery wideo poszczególne sceny pojawią się w naszej podręcznej bibliotece (rysunek 5.11), a okno z poprzedniego rysunku zniknie z ekranu. 5. Aby pobrać materiał z kamery nagrywającej materiał na twardym dysku: q Po otwarciu zakładki Capture w sekcji widocznej na rysunku 5.12 wybierz opcję Import from Mobile Device. q W kolejnym oknie, które jest widoczne na rysunku 5.13, w sekcji Device zaznacz swoją kamerę. Powinna być ona widoczna jako dodatkowy dysk twardy. Po chwili w prawej, większej części okna zobaczysz miniatury poszczególnych scen zarejestrowanych kamerą. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie lewym klawiszem myszy klikaj wybrane przez Ciebie sceny. Po wybraniu wszystkich scen kliknij przycisk OK, aby przenieść je do komputera. 6 8 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.11. Pobieranie materiału z kamery DVD-RAM — etap czwarty Rysunek 5.12. Pobieranie materiału z kamery HDD — etap pierwszy Rysunek 5.13. Pobieranie materiału z kamery HDD — etap drugi Rozdział 5. • Pobieranie materiału audio i wideo 6 9 q Za pomocą przycisku Settings możesz zmienić lokalizację, do której zostaną skopiowane sceny z kamery. q Po kliknięciu przycisku OK spokojnie zaczekaj, aż sceny zostaną skopiowane do komputera. Cała operacja może potrwać od kilkudziesięciu sekund do kilkudziesięciu minut. Wszystko zależy od ilości materiału. 6. W tej chwili niezależnie od tego, w jaki sposób pobierałeś materiał do dalszej pracy, powinien on się pojawić w podręcznej biblioteczce. Kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć, jest zarządzanie zgranym materiałem. Musisz wiedzieć, że to, co już zgrałeś na dysk, możesz przeglądać oraz kasować, aby nie tracić niepotrzebnie miejsca. Ć W I C Z E N I E 5.3 Zarządzanie skopiowanym materiałem 1. Niezależne od tego, w jaki sposób pobierałeś do komputera materiał do dalszej pracy, jest on teraz widoczny w podręcznej biblioteczce (rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Zarządzanie zgranym materiałem 7 0 Komputerowy montaż wideo • Ćwiczenia praktyczne 2. Pierwszą z przydatnych funkcji jest możliwość podglądu zgranego materiału. Wystarczy, że w podręcznej biblioteczce klikniesz odpowiedni klip. Następnie pod oknem podglądu kliknij przycisk Play. 3. Aby usunąć niepotrzebny klip, który zgrałeś na dysk, wystarczy, że klikniesz go prawym klawiszem myszy i z podręcznego menu wybierzesz opcję Delete. Następnie potwierdź chęć usunięcia danego materiału.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: