Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00687 008296 20596807 na godz. na dobę w sumie
Komputery PC dla bystrzaków - ebook/pdf
Komputery PC dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7606-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputery, informatyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się więcej i ujarzmij swojego peceta

Komputer powstał po to, by ułatwić Ci życie, czasem jednak masz wrażenie, że ktoś złośliwy skonstruował go tylko po to, aby zszargać Ci nerwy. Jesteś przekonany, że to, co z założenia miało być proste, zostało celowo zaszyfrowane zagadkowym kodem tak, by normalny użytkownik nie był w stanie zrozumieć, co poeta miał na myśli? Jeśli czujesz, że Twoja cierpliwość zaczyna się wyczerpywać -- przybywamy Ci z odsieczą.

Oddajemy w Twoje ręce książkę napisaną prostym i zrozumiałym językiem. Znajdziesz w niej szczegółowe omówienie zagadnień związanych z budową i zasadami działania komputera osobistego. Odpowiemy na każde pytanie, które w czasie obsługi tego sprzętu mogło przyjść Ci do głowy. Praktyczne wskazówki, pomocne informacje, przejrzyście omówione działanie każdego elementu -- od momentu włączenia piekielnej machiny, aż po jej ostatnie tchnienie przed zamknięciem systemu.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 rzeczy, które musisz mieć, i 10 niezbędnych porad eksperta komputerowego.

DODATEK SPECJALNY: powszechne błędy początkujących i sposoby ich unikania

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komputery PC dla bystrzaków Autor: Dan Gookin T³umaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-1853-8 Tytu³ orygina³u: PCs For Dummies Format: 180x235, stron: 432 Dowiedz siê wiêcej i ujarzmij swojego peceta Komputer powsta³ po to, by u³atwiæ Ci ¿ycie, czasem jednak masz wra¿enie, ¿e ktoœ z³oœliwy skonstruowa³ go tylko po to, aby zszargaæ Ci nerwy. Jesteœ przekonany, ¿e to, co z za³o¿enia mia³o byæ proste, zosta³o celowo zaszyfrowane zagadkowym kodem tak, by normalny u¿ytkownik nie by³ w stanie zrozumieæ, co poeta mia³ na myœli? Jeœli czujesz, ¿e Twoja cierpliwoœæ zaczyna siê wyczerpywaæ — przybywamy Ci z odsiecz¹. Oddajemy w Twoje rêce ksi¹¿kê napisan¹ prostym i zrozumia³ym jêzykiem. Znajdziesz w niej szczegó³owe omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z budow¹ i zasadami dzia³ania komputera osobistego. Odpowiemy na ka¿de pytanie, które w czasie obs³ugi tego sprzêtu mog³o przyjœæ Ci do g³owy. Praktyczne wskazówki, pomocne informacje, przejrzyœcie omówione dzia³anie ka¿dego elementu — od momentu w³¹czenia piekielnej machiny, a¿ po jej ostatnie tchnienie przed zamkniêciem systemu. • Konfiguracja komputera i pod³¹czanie sprzêtu. • Wnêtrze komputera i jego sekrety. • Dysk twardy, dyskietki, napêd DVD, karty pamiêci. • Komputer jako Twoje osobiste centrum multimedialne. • Rodzaje monitorów, drukarek, klawiatur i myszek. • Internet i kwestia bezpieczeñstwa komputera... • i setki innych zagadnieñ. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 rzeczy, które musisz mieæ, i 10 niezbêdnych porad eksperta komputerowego. DODATEK SPECJALNY: powszechne b³êdy pocz¹tkuj¹cych i sposoby ich unikania Spis treĂci O autorze ..........................................................................................................................15 WstÚp ................................................................................................................................17 Co nowego w tej edycji? ....................................................................................................... 18 Jak zaczÈÊ? .............................................................................................................................. 19 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ....................................................................................... 19 Czego nie czytaÊ? .................................................................................................................. 20 Naiwne zaïoĝenia .................................................................................................................. 20 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................. 21 Kontakt z autorem ................................................................................................................. 21 Co dalej? ................................................................................................................................ 22 CzÚĂÊ I: Twój komputer nie wybuchnie ........................23 Rozdziaï 1: Bezbolesne wprowadzenie do zagadnieñ komputerowych .............................25 Podstawowe pojÚcia komputerowe ...................................................................................... 26 WejĂcie-wyjĂcie ................................................................................................................. 27 Przetwarzanie .................................................................................................................... 27 Przechowywanie ............................................................................................................... 28 SprzÚt i oprogramowanie ...................................................................................................... 29 System operacyjny ............................................................................................................ 30 Inne oprogramowanie ....................................................................................................... 31 Rzeczy, które tworzysz (pliki) .......................................................................................... 32 Komputer osobisty ................................................................................................................ 32 „Och, ta rzecz, co wybucha” ................................................................................................. 33 Rozdziaï 2: Oczami maniaka komputerów .........................................................................35 Odmiany komputera osobistego .......................................................................................... 35 Podstawowe podzespoïy komputera PC ............................................................................. 36 Zwiedzamy jednostkÚ centralnÈ ........................................................................................... 38 Najbardziej interesujÈce miejsca z przodu jednostki centralnej ........................................ 38 Odwiedzamy zapuszczonÈ stronÚ jednostki centralnej .................................................. 41 W powiÚkszeniu — panel wejĂcia-wyjĂcia .......................................................................... 42 Przydatne wskazówki, odczytywanie hieroglifów i odcieni kolorów ............................ 45 4 Komputery PC dla bystrzaków Rozdziaï 3: Konfiguracja komputera ..................................................................................49 Rozpakowywanie kartonu ..................................................................................................... 50 Wpierw zmontuj jednostkÚ centralnÈ .................................................................................. 50 PodïÈczanie elementów systemu do jednostki centralnej — ogólny przewodnik ............ 51 DěwiÚk ............................................................................................................................... 52 IEEE, 1394, FireWire ........................................................................................................ 54 Joystick lub manipulator do gier ...................................................................................... 54 Klawiatura i myszka .......................................................................................................... 55 Modem .............................................................................................................................. 55 Monitor .............................................................................................................................. 56 SieÊ ..................................................................................................................................... 56 Drukarka ............................................................................................................................ 57 S-Video .............................................................................................................................. 57 Port szeregowy .................................................................................................................. 58 USB .................................................................................................................................... 58 Gadĝety bezprzewodowe .................................................................................................. 58 Ostatnie poïÈczenia — prÈd .................................................................................................. 59 PotÚĝna listwa zasilajÈca .................................................................................................... 59 RozwiÈzanie — zasilanie UPS .......................................................................................... 60 Krótka sztuka o korzystaniu z UPS-a .............................................................................. 63 Rozdziaï 4: Najmocniejszy przycisk, czyli wïÈcznik ...........................................................65 WïÈcz komputer .................................................................................................................... 66 Konfiguracja ....................................................................................................................... 67 Kïopoty w krainie poczÈtków ........................................................................................... 68 Nadchodzi system Windows! ............................................................................................... 68 Kim do licha jesteĂ? ........................................................................................................... 69 Zaloguj siÚ, tajemniczy goĂciu .......................................................................................... 69 Witamy na pulpicie ............................................................................................................ 70 WyïÈczanie komputera (zamykanie) .................................................................................... 70 Sposoby zamykania komputera ........................................................................................ 71 Wylogowanie ..................................................................................................................... 72 Blokowanie komputera ..................................................................................................... 73 PrzeïÈczanie uĝytkowników ............................................................................................. 73 Tryb wstrzymania ............................................................................................................. 73 Hibernacja .......................................................................................................................... 74 Ponowne uruchomienie Windows .................................................................................. 75 WyïÈczanie tej cholernej maszyny .................................................................................... 75 Przycisku zasilania, do czego sïuĝysz? .................................................................................. 76 Konfiguracja przycisku zasilania jednostki centralnej ..................................................... 76 Konfiguracja przycisku wstrzymania ............................................................................... 78 Konfiguracja przycisku zasilania z menu Start ................................................................ 78 Czy komputer przez caïy czas powinien byÊ wïÈczony? ..................................................... 79 „WolÚ mieÊ komputer wyïÈczony przez caïy czas” ......................................................... 80 „WolÚ mieÊ komputer wïÈczony przez caïy czas” ........................................................... 80 Spis treĂci 5 Rozdziaï 5: System Windows rzÈdzi ..................................................................................83 UĂmiechniÚta twarz Windows ............................................................................................. 84 Pulpit ................................................................................................................................. 84 Pasek zadañ ........................................................................................................................ 85 Przycisk Start ..................................................................................................................... 86 Menu przycisku Start ........................................................................................................ 86 Obszar powiadomieñ ........................................................................................................ 87 Panel sterowania .................................................................................................................... 88 Ustawienia sieci ..................................................................................................................... 89 Centrum sieci i udostÚpniania ......................................................................................... 89 Okno SieÊ .......................................................................................................................... 90 Miejsca na Twoje rzeczy ....................................................................................................... 90 Pomoc Windows ................................................................................................................... 91 CzÚĂÊ II: WnÚtrznoĂci komputera ...............................93 Rozdziaï 6: Tajemnice jednostki centralnej ......................................................................95 Spojrzenie do wnÚtrza jednostki centralnej ....................................................................... 95 Odkrywanie wnÚtrznoĂci komputera .............................................................................. 96 Otwieranie jednostki centralnej (zdobÈdě siÚ na odwagÚ) ............................................. 97 Zamykanie obudowy ........................................................................................................ 98 Najwaĝniejsza pïyta ............................................................................................................... 99 Mikroprocesor nie jest mózgiem komputera ...................................................................... 99 Nadaj nazwÚ mikroprocesorowi! ................................................................................... 100 Siïa i szybkoĂÊ mikroprocesorów ................................................................................... 101 Jaki procesor mieszka w Twoim komputerze? ............................................................. 101 Karty rozszerzeñ .................................................................................................................. 102 PCI Express ..................................................................................................................... 103 Starsze gniazda rozszerzeñ ............................................................................................. 104 Zegarek w komputerze ....................................................................................................... 104 „Mój zegarek jest stukniÚty!” ......................................................................................... 105 Nastawianie zegarka ........................................................................................................ 105 Na ratunek czas internetowy .......................................................................................... 106 Bateria komputerowa .......................................................................................................... 107 Chipset ................................................................................................................................. 108 ½ródïo mocy komputera .................................................................................................... 108 Rozdziaï 7: ZïÈcza w komputerze ....................................................................................111 Czy to port, czy to jack, czy po prostu dziurka? ................................................................ 111 Witaj, porcie USB ............................................................................................................... 112 Kable USB. Jak z nimi ĝyÊ? ............................................................................................ 113 PodïÈczanie urzÈdzenia USB ......................................................................................... 113 A gdzie kabel zasilajÈcy? .................................................................................................. 114 6 Komputery PC dla bystrzaków Usuwanie urzÈdzenia USB ............................................................................................ 114 Rozszerzanie wszechĂwiata USB ................................................................................... 114 Port o wielu nazwach — IEEE ........................................................................................... 116 Spadek w postaci portów starego typu .............................................................................. 117 Myszka i klawiatura ......................................................................................................... 117 Port drukarki ................................................................................................................... 118 Port szeregowy ................................................................................................................ 118 Rozdziaï 8: Przechowywanie tymczasowe (pamiÚÊ) .......................................................119 Dlaczego pamiÚÊ? ................................................................................................................ 119 Pyszne czekoladowe kostki pamiÚci ................................................................................... 121 Tutaj bajt, tam bajt, po prostu wszÚdzie bajt ..................................................................... 122 PamiÚÊ — niektóre pytania i odpowiedzi .......................................................................... 124 „Ile pamiÚci jest teraz w moim komputerze?” ............................................................... 124 „Czy mam odpowiedniÈ pamiÚÊ?” ................................................................................. 125 „Czy mój komputer ma dostatecznie duĝo pamiÚci?” .................................................. 125 „Czy komputerowi zabraknie kiedyĂ pamiÚci?” ............................................................ 126 „Czym jest pamiÚÊ wirtualna?” ...................................................................................... 126 „Co to jest pamiÚÊ grafiki?” ............................................................................................ 127 „Co to kibi, mebi, gibi?” ................................................................................................. 127 Dodawanie pamiÚci do komputera ..................................................................................... 128 Oddajmy czeĂÊ pamiÚci ....................................................................................................... 130 Rozdziaï 9: Przechowywanie dïugoterminowe (na dyskach i kartach pamiÚci) ..............131 Przechowywanie na dïugim dystansie ................................................................................ 132 PrzeglÈd noĂników i urzÈdzeñ przechowywania dïugoterminowego .......................... 132 Zapytaj pana profesora: jak dziaïa dysk twardy? ............................................................ 133 Dysk twardy ......................................................................................................................... 134 NapÚd DVD ......................................................................................................................... 136 PojemnoĂÊ dysku ............................................................................................................. 137 O szybkoĂci dysków (liczba X) ....................................................................................... 137 Wkïadanie dysku ............................................................................................................. 137 Wyjmowanie dysku ......................................................................................................... 138 NapÚd dyskietek .................................................................................................................. 139 Karty pamiÚci ....................................................................................................................... 140 PrzeglÈd kart pamiÚci ...................................................................................................... 140 Wkïadanie karty pamiÚci ................................................................................................. 141 Wyjmowanie karty pamiÚci ............................................................................................. 142 Gdy karta pamiÚci nadaje siÚ do kasacji ......................................................................... 142 Przechowywanie zewnÚtrzne ............................................................................................. 143 Dodawanie urzÈdzeñ zewnÚtrznych .............................................................................. 143 Usuwanie urzÈdzenia przechowywania zewnÚtrznego ................................................ 143 ABC przechowywania dïugoterminowego ........................................................................ 144 Spis treĂci 7 Rozdziaï 10: Delikatesy komputerowej grafiki ................................................................147 Wydziaï odpowiedniego ĝargonu ....................................................................................... 148 System graficzny komputera .............................................................................................. 148 Dwa typy monitorów — LCD oraz CRT ..................................................................... 149 Karty graficzne ................................................................................................................ 150 Pokochaj swój monitor ....................................................................................................... 152 Opis fizyczny ................................................................................................................... 152 Konfiguracja monitora .................................................................................................... 153 Windows i monitor ............................................................................................................. 154 PodporzÈdkowanie okna personalizacji ......................................................................... 154 OdĂwieĝenie wyglÈdu ..................................................................................................... 155 Zmiana tïa (tapeta) .......................................................................................................... 156 OszczÚdzanie ekranu ...................................................................................................... 157 Dostosowywanie rozmiaru ekranu (rozdzielczoĂci) oraz kolorów .............................. 159 Rozdziaï 11: Kumple od wprowadzania danych — klawiatura i mysz ............................163 Ponaciskaj klawisze komputerowej klawiatury ................................................................. 164 Podstawowa klawiatura komputerowa .......................................................................... 164 Klawisze przeïÈczajÈce .................................................................................................... 166 „Braterskie zamki” .......................................................................................................... 167 Specyficzne klawisze ....................................................................................................... 168 Specjalne klawisze na specjalnych klawiaturach ........................................................... 170 Kontrolowanie klawiatury w Windows ............................................................................. 171 WïaĂciwe podejĂcie do pisania ............................................................................................ 172 Ty i Twój komputer. RÚka w rÚkÚ ..................................................................................... 172 Zwykïa mysz komputerowa ........................................................................................... 173 Optyczna czy mechaniczna? ........................................................................................... 174 Myszy bezprzewodowe .................................................................................................. 174 Inne gatunki myszy ......................................................................................................... 175 Podstawowe operacje myszÈ ............................................................................................... 175 Rzecz o myszy w Windows ................................................................................................ 177 „Nie mogÚ znaleěÊ wskaěnika myszy!” ......................................................................... 177 „Dwukrotne klikniÚcie nie dziaïa!” ................................................................................ 178 „Jestem leworÚczny, przyciski dziaïajÈ odwrotnie!” ..................................................... 179 Rozdziaï 12: Drukarka, to dopiero! ..................................................................................181 Drukarka .............................................................................................................................. 182 Typy drukarek komputerowych .................................................................................... 182 Zapoznanie siÚ z drukarkÈ .............................................................................................. 183 Wszechmocny panel sterujÈcy drukarki ........................................................................ 184 Karmienie drukarki, czÚĂÊ pierwsza: tusz ...................................................................... 185 Karmienie drukarki, czÚĂÊ druga: papier ........................................................................ 187 Rodzaje papierów ............................................................................................................ 188 Konfiguracja drukarki ......................................................................................................... 188 8 Komputery PC dla bystrzaków Windows a Twoja drukarka ................................................................................................ 189 RÚczne dodawanie drukarki ............................................................................................ 190 Ustawianie drukarki domyĂlnej ..................................................................................... 191 Podstawowa obsïuga drukarki ............................................................................................ 192 „Gdzie ustawiaÊ marginesy?” .......................................................................................... 193 Drukowanie w odwrotnej kolejnoĂci ............................................................................. 194 Zatrzymaj siÚ drukarko, zatrzymaj! ................................................................................ 195 Rozdziaï 13: Dobrze sïychaÊ? ..........................................................................................197 DěwiÚkowe zuchwalstwa .................................................................................................... 197 Potencjaï děwiÚkowy ....................................................................................................... 198 To i owo o gïoĂnikach ..................................................................................................... 198 Rodzaje mikrofonów ....................................................................................................... 200 Ustawianie audio w Windows ............................................................................................ 201 Sterowanie sprzÚtem ....................................................................................................... 201 Konfiguracja gïoĂników .................................................................................................. 202 Konfiguracja mikrofonu ................................................................................................. 202 Dostosowanie gïoĂnoĂci .................................................................................................. 203 HaïasujÈce Windows ........................................................................................................... 204 Odtwarzanie děwiÚków w Windows ............................................................................. 204 Przypisywanie děwiÚków zdarzeniom ........................................................................... 204 Rejestrowanie wïasnych plików ..................................................................................... 207 Rozdziaï 14: Wspaniaïe modemy .....................................................................................209 Co robi modem? ................................................................................................................. 209 Typy modemów .................................................................................................................. 210 Modem telefoniczny ....................................................................................................... 211 Modemy szerokopasmowe ............................................................................................. 212 SzybkoĂÊ modemu .......................................................................................................... 213 Konfiguracja modemu telefonicznego ............................................................................... 214 Dodawanie do systemu komputerowego zewnÚtrznego modemu telefonicznego .... 214 Konfiguracja wewnÚtrznego modemu telefonicznego ................................................. 215 Uĝywanie modemu telefonicznego ................................................................................... 216 Konfiguracja poïÈczenia .................................................................................................. 216 NawiÈzywanie poïÈczenia ............................................................................................... 217 RozïÈczanie poïÈczenia modemowego ........................................................................... 218 Rozdziaï 15: Optymalne zarzÈdzanie energiÈ w komputerze ...........................................219 Czym jest oszczÚdzanie energii? ......................................................................................... 219 ZarzÈdzanie energiÈ w Windows ........................................................................................ 221 Wybór planu zarzÈdzania energiÈ ................................................................................... 221 Tworzenie planu uĝytkownika ....................................................................................... 222 Opcje planów oszczÚdzania energii dla komputerów z zasilaniem bateryjnym ............. 223 Spis treĂci 9 CzÚĂÊ III: Cyfrowe ĝycie ..........................................225 Rozdziaï 16: Zrób zdjÚcie .................................................................................................227 Transferowanie obrazów do komputera ............................................................................ 227 Aparat cyfrowy ................................................................................................................ 228 Skaner .............................................................................................................................. 230 Praca z plikami graficznymi ................................................................................................ 233 Typy plików graficznych ................................................................................................ 233 Zamiana typów plików graficznych ............................................................................... 235 Edycja zdjÚÊ ..................................................................................................................... 236 OglÈdanie zdjÚÊ w Windows .......................................................................................... 239 Rozdziaï 17: Komputerowa telewizja ..............................................................................241 Jak z komputera zrobiÊ telewizor? ..................................................................................... 242 PodïÈczanie tunera telewizyjnego .................................................................................. 243 Konfiguracja Windows Media Center ........................................................................... 243 CoĂ jest w telewizji! ............................................................................................................ 243 Sprawděmy, co jest w telewizji ...................................................................................... 245 Co dalej w programie? .................................................................................................... 245 Nagrywanie podczas oglÈdania ...................................................................................... 246 Ustawianie czasu nagrania .............................................................................................. 247 OglÈdanie nagranych programów telewizyjnych .......................................................... 248 Wypalanie DVD z nagraniem telewizyjnym .............................................................. 248 Usuwanie nagrañ telewizyjnych z dysku ....................................................................... 250 Przenoszenie filmów ........................................................................................................... 251 Nie tylko rejestruje obrazy na ĝywo, ale jeszcze mieszka na monitorze! .................... 251 Typy plików wideo ......................................................................................................... 252 Edycja wideo ................................................................................................................... 253 Rozdziaï 18: Cyfrowe ucho ..............................................................................................255 Komputer jest teraz TwojÈ wieĝÈ stereo ............................................................................... 255 Uruchamianie Windows Media Player ......................................................................... 256 Kolekcjonowanie piosenek ............................................................................................. 257 Budowanie listy odtwarzania .......................................................................................... 258 Zabierz muzykÚ ze sobÈ .................................................................................................. 259 Tworzenie pïyt kompaktowych z muzykÈ .................................................................... 260 Komputer potrafi rozmawiaÊ i sïuchaÊ .............................................................................. 262 GaworzÈcy Windows ...................................................................................................... 262 10 Komputery PC dla bystrzaków CzÚĂÊ IV: Sieci oraz praca w internecie .................... 265 Rozdziaï 19: S jak sieÊ ....................................................................................................267 Omówienie zagadnieñ sieciowych ..................................................................................... 267 OsprzÚt sieciowy ................................................................................................................. 269 ¥wiÚte N.I.C. ................................................................................................................... 270 Sieciowe wÚĝe .................................................................................................................. 271 Koncentrator .................................................................................................................... 271 Druga strona sieci — oprogramowanie .............................................................................. 272 Jak siÚ dostaÊ do centralnej lokalizacji? .......................................................................... 273 NawiÈzywanie poïÈczenia z sieciÈ .................................................................................. 274 Ustalanie nazwy sieci ...................................................................................................... 275 DoïÈczanie do grupy roboczej ........................................................................................ 276 Konfiguracja routera ....................................................................................................... 277 Rozdziaï 20: SieÊ to dla mnie nie pierwszyzna! ..............................................................281 System Windows tworzy sieÊ ............................................................................................. 282 PrzeglÈdanie sieci ............................................................................................................ 283 Jak odnaleěÊ sieÊ? ............................................................................................................ 284 OglÈdanie mapy sieciowej .............................................................................................. 284 UdostÚpnianie zasobów w sieci .......................................................................................... 285 Sieciowa konfiguracja Windows ..................................................................................... 286 UdostÚpnianie jednego z Twoich folderów ..................................................................... 287 DostÚp do folderu sieciowego ........................................................................................ 288 Mapowanie folderu sieciowego i przypisanie mu litery dysku ..................................... 288 WyïÈczanie udostÚpniania folderu .................................................................................. 289 OdïÈczanie mapowanego dysku sieciowego ................................................................ 290 UdostÚpnianie drukarki .................................................................................................. 290 Uĝywanie drukarki sieciowej ......................................................................................... 291 WyïÈczenie udostÚpniania drukarki ............................................................................... 291 Rozdziaï 21: Kowboja Daniela przeglÈd zagadnieñ internetowych ..................................293 Czym jest internet? ............................................................................................................. 294 Jak uzyskaÊ dostÚp do internetu? ........................................................................................ 294 Wybór ISP ........................................................................................................................ 294 Konfiguracja Windows pod kÈtem dostÚpu do internetu ............................................. 296 ’Èczenie siÚ z internetem ................................................................................................ 296 ¥wiatowa pajÚczyna, którÈ sami tkamy .............................................................................. 298 Wskazówki na temat przeglÈdania sieci .......................................................................... 298 Drukowanie stron internetowych .................................................................................. 299 Wskazówki wyszukiwania ............................................................................................... 300 E-mail ................................................................................................................................... 301 Odpowiedzi na pytania konkursowe .................................................................................. 302 Spis treĂci 11 Rozdziaï 22: Swobodne przerzucanie plików ..................................................................305 Porywanie róĝnych rzeczy z witryn internetowych .......................................................... 305 Zapisywanie obrazka ze strony internetowej ................................................................ 306 Zapisywanie na dysku tekstu ze strony internetowej ................................................... 306 Oprogramowanie z internetu ............................................................................................. 307 Pobieranie oprogramowania z internetu ....................................................................... 307 Instalacja z pliku ZIP ...................................................................................................... 310 DostaïeĂ e-mail z zaïÈcznikiem! ......................................................................................... 310 Zapisywanie zaïÈcznika z Poczty systemu Windows .................................................... 311 Wysyïanie zaïÈcznika w programie Poczta systemu Windows ..................................... 312 Rozdziaï 23: Internet a bezpieczeñstwo komputera .......................................................315 Zïoczyñcy i superbohaterzy ................................................................................................ 315 NarzÚdzia Internet Explorera ............................................................................................. 317 Blokowanie wyskakujÈcych okienek .............................................................................. 317 Walka z phishingiem ....................................................................................................... 319 Centrum zabezpieczeñ Windows ...................................................................................... 320 Zapora systemu Windows .............................................................................................. 321 Aktualizacje Windows ..................................................................................................... 322 Ochrona Windows .......................................................................................................... 324 Jak zaradziÊ pojawianiu siÚ denerwujÈcych ostrzeĝeñ kontroli konta uĝytkownika (UAC)? ........................................................ 326 CzÚĂÊ V: Oprogramowanie komputerowe ...................329 Rozdziaï 24: Pliki — klucz do zrozumienia, czym jest oprogramowanie ........................331 Czy wiesz, czym jest plik? .................................................................................................. 331 PrezentujÚ plik ................................................................................................................ 332 Co znajduje siÚ w pliku? ................................................................................................. 332 Opis pliku ........................................................................................................................ 333 Pliki mieszkajÈ w folderach ............................................................................................ 334 Klaps z nazwÈ dla pliku ....................................................................................................... 335 Wybranie najlepszej nazwy ............................................................................................. 335 Oficjalne reguïy nazywania plików ................................................................................ 336 Typy plików i rodzaje ikon ................................................................................................. 337 ¥ciĂle tajne rozszerzenie pliku ........................................................................................ 337 Rozszerzenie pliku — szczegóïy .................................................................................... 337 W jaki sposób wyĂwietliÊ lub ukryÊ rozszerzenie pliku ................................................ 338 Nie zmieniaj nazwy rozszerzenia ................................................................................... 339 Ikony ................................................................................................................................ 339 Tworzenie plików ............................................................................................................... 340 Polecenie Zapisz ............................................................................................................. 340 Okno Zapisz jako ............................................................................................................ 341 12 Komputery PC dla bystrzaków Rozdziaï 25: PorzÈdkowanie komputerowych szpargaïów ..............................................345 Historia folderu ................................................................................................................... 346 Najsïynniejsze foldery w historii ........................................................................................ 347 Folder (katalog) gïówny .................................................................................................. 347 Podfoldery oraz foldery nadrzÚdne ................................................................................ 347 Folder konta uĝytkownika .............................................................................................. 348 Foldery sïawne i znane, ale zakazane ............................................................................. 350 Program Windows Explorer ............................................................................................... 351 Foldery ................................................................................................................................. 352 Okno dialogowe otwierania plików ................................................................................... 353 Rozdziaï 26: ZarzÈdzanie plikami .....................................................................................355 Praca z grupami plików ....................................................................................................... 355 Zaznaczanie wszystkich plików w folderze ...................................................................... 356 Zaznaczanie grupki plików ............................................................................................. 356 Zaznaczanie sÈsiadujÈcych plików .................................................................................. 357 Zaznaczanie grupy plików lassem .................................................................................. 358 Usuwanie zaznaczenia .................................................................................................... 358 Pliki tu i tam ........................................................................................................................ 359 Przenoszenie lub kopiowanie plików do innego folderu ............................................. 359 Przenoszenie lub kopiowanie plików metodÈ przeciÈgania .......................................... 360 Duplikowanie plików ...................................................................................................... 361 Kopiowanie plików na noĂniki przenoĂne ..................................................................... 361 Tworzenie skrótów ......................................................................................................... 362 Usuwanie plików ............................................................................................................ 363 Przywracanie plików (one nie umarïy!) ......................................................................... 363 Zmiana nazw plików ....................................................................................................... 364 Odnajdowanie kapryĂnych plików ..................................................................................... 365 Rozdziaï 27: Aplikacje, programy, oprogramowanie .......................................................367 Instalacja oprogramowania .................................................................................................. 368 Uruchamianie programu .................................................................................................... 370 Znajdowanie programu pod przyciskiem Start ............................................................. 371 Odnajdowanie ostatnio uĝywanych programów ........................................................... 372 Przypinanie programu w menu Start ............................................................................. 373 Tworzenie ikony skrótu na pulpicie .............................................................................. 373 Umieszczanie ikony w pasku szybkiego uruchamiania ................................................ 373 Odinstalowywanie oprogramowania .................................................................................. 374 Aktualizacja oprogramowania oraz instalowanie nowych wersji ...................................... 376 Rozdziaï 28: Nagrywanie dysków ....................................................................................379 Twoja fabryka dysków ......................................................................................................... 379 Sprawdzanie sprzÚtu ....................................................................................................... 380 Które dyski sÈ wïaĂciwe? ................................................................................................. 380 Spis treĂci 13 Oprogramowanie do nagrywania ................................................................................... 381 Jak wybraÊ odpowiedni format? ..................................................................................... 382 Twój osobisty dysk z danymi ............................................................................................. 382 Wkïadanie dysku ............................................................................................................. 383 Praca z dyskami w Windows .......................................................................................... 384 Wyjmowanie zapisywalnego dysku ................................................................................ 385 Koñczenie procesu nagrywania w formacie zarzÈdzanym ........................................... 386 Usuwanie danych z dysku RW ...................................................................................... 386 Etykiety dysku ................................................................................................................. 387 Pozbywanie siÚ dysku ......................................................................................................... 387 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ..................................................389 Rozdziaï 29: Powszechne bïÚdy poczÈtkujÈcych .............................................................391 NiewïaĂciwe zamykanie systemu Windows ...................................................................... 391 Kupowanie zbyt wielu programów .................................................................................... 392 Kupowanie niekompatybilnego sprzÚtu ............................................................................ 392 Kupowanie zbyt maïej iloĂci materiaïów komputerowych .............................................. 393 Niezapisywanie pracy ......................................................................................................... 393 Zaniechanie robienia kopii zapasowych ............................................................................ 393 Otwieranie lub usuwanie nieznanych rzeczy .................................................................. 394 Ratowanie caïego Ăwiata ...................................................................................................... 394 Odpowiadanie na spam ....................................................................................................... 395 Otwieranie programu doïÈczonego do e-maila ................................................................. 395 Rozdziaï 30: DziesiÚÊ rzeczy, które warto kupiÊ .............................................................397 Podkïadka pod mysz i nadgarstki ....................................................................................... 397 Filtr przeciwodblaskowy ..................................................................................................... 398 Osïona na klawiaturÚ .......................................................................................................... 398 WiÚcej pamiÚci ..................................................................................................................... 399 WiÚkszy i szybszy dysk twardy ........................................................................................... 399 Ergonomiczna klawiatura ................................................................................................... 399 Zasilanie awaryjne (UPS) ................................................................................................... 400 Zestaw mikrofonowo-sïuchawkowy ................................................................................. 400 Skaner lub aparat cyfrowy ................................................................................................... 401 PodrÚczny odtwarzacz muzyki cyfrowej .............................................................................. 401 Rozdziaï 31: DziesiÚÊ porad eksperta komputerowego ..................................................403 PamiÚtaj, ĝe Ty tu rzÈdzisz ................................................................................................. 403 Zrozum, ĝe pasjonaci komputerów uwielbiajÈ pomagaÊ poczÈtkujÈcym ........................ 404 Uĝywaj oprogramowania antywirusowego ....................................................................... 404 Instalowanie nowych wersji oprogramowania nie jest absolutnÈ koniecznoĂciÈ ............ 405 Nie instaluj ponownie Windows ....................................................................................... 406 Perfekcyjnie ustaw swój monitor ....................................................................................... 406 14 Komputery PC dla bystrzaków OdïÈcz zasilanie przed otwarciem obudowy komputera .................................................. 407 Zaprenumeruj magazyn komputerowy ............................................................................. 407 Unikaj agresywnych reklam ............................................................................................... 407 Nie przejmuj siÚ zbytnio komputerami ............................................................................. 408 Skorowidz .......................................................................................................................409 Rozdziaï 6: Tajemnice jednostki centralnej 95 Rozdziaï 6 Tajemnice jednostki centralnej W tym rozdziale: Ź WnÚtrznoĂci jednostki centralnej. Ź Badanie pïyty gïównej. Ź Poznawanie procesora. Ź Korzystanie z kart rozszerzeñ. Ź Ustawianie zegara. Ź Poznawanie ukïadów scalonych. Ź Dostarczanie energii jednostce centralnej. W ewnÈtrz eleganckiej, futurystycznej obudowy jednostki centralnej panuje istny chaos. Mnóstwo tu elektronicznych wnÚtrznoĂci. PrzypominajÈ tropikalnÈ dĝunglÚ, z kablami-lianami ïÈczÈcymi najróĝniejsze pïytki z obwodami, z gniazdami zasilajÈcymi i napÚdami dyskowymi. Do tego dochodzi technologiczna saïatka z obwodów, tranzystorów, kondensatorów, oporników i innych komponentów. Wiele z nich jest ostro zakoñczonych i spiczastych. Straszne? Nie do koñca, chociaĝ na pewno nie zachÚcajÈce. Mimo zïoĝonej natury, wnÚtrze jednostki centralnej nie jest miejscem niedostÚpnym. WiÚkszoĂÊ obudów ïatwo siÚ otwiera. Nie bez powodu — czasami trzeba siÚ tam dostaÊ w celu doïoĝenia nowych elementów komputera. Rzadko, ale zdarza siÚ. Nawet jeĂli przypuszczasz, ĝe nigdy nie oĂmielisz siÚ zajrzeÊ do obudowy komputera, znajomoĂÊ tajemniczych wewnÚtrznych ukïadów z pewnoĂciÈ Ci nie zaszkodzi. W tym rozdziale znajdziesz ich opis. Spojrzenie do wnÚtrza jednostki centralnej Mimo wielu opcji rozbudowy komputera od wewnÈtrz, wiÚkszoĂÊ uĝytkowników przez caïe „ĝycie” jednostki centralnej nawet jej nie otwiera. Ale przecieĝ ukïady, choÊ niewidoczne, nie powinny byÊ traktowane jak 96 CzÚĂÊ II: WnÚtrznoĂci komputera nieistniejÈce. Niektóre wewnÚtrzne elementy komputera warto poznaÊ. DziÚki tej wiedzy staniesz siÚ lepiej zorientowanym uĝytkownikiem komputera, znajÈcym fachowe nazewnictwo i przeznaczenie podzespoïów, których byÊ moĝe nigdy nie zobaczysz. Odkrywanie wnÚtrznoĂci komputera Na rysunku 6.1 znajdujÈ siÚ najistotniejsze elementy wnÚtrza jednostki centralnej. Ilustracja przedstawia boczny widok na wnÚtrze typowej miniwieĝy komputera PC (w widoku z prawej strony, jakby po zdjÚciu prawej Ăcianki obudowy). Na rysunku lewy bok ilustruje przód jednostki centralnej. Rysunek 6.1. WnÚtrze jednostki centralnej Na rysunku 6.1 zabrakïo caïej masy kabli przystrajajÈcej wnÚtrze jednostki centralnej. WpïywajÈ one w istotny sposób na ograniczenie miejsca w Ărodku. A jeĂli komputer masz juĝ od jakiegoĂ czasu, z pewnoĂciÈ w Ărodku znajdzie siÚ duĝo kurzu, a byÊ moĝe sierĂÊ kota! Rozdziaï 6: Tajemnice jednostki centralnej 97 Trzy gïówne czÚĂci komputerowego brzucha to: 9 przestrzeñ na napÚd dyskowy, 9 zasilacz, 9 pïyta gïówna. Przestrzeñ na napÚd dyskowy. W niej znajduje siÚ oprzyrzÈdowanie przytrzymujÈce wewnÚtrzne napÚdy dyskowe, dysk optyczny (DVD), dysk twardy i czasami jeszcze stacjÚ dyskietek. Poza nim jest teĝ miejsce na kolejne napÚdy dyskowe (tak zwane miejsce na przyszïe rozszerzenia). Zazwyczaj znajduje siÚ zaraz za panelami z przodu konsoli, które w razie potrzeby moĝna wyïamaÊ. Zasilacz. Jego rola polega na dostarczaniu do komputera bardzo waĝnego skïadnika, tzw. prÈdu elektrycznego. WiÚcej na temat prÈdu przeczytasz na koñcu tego rozdziaïu, w punkcie „½ródïo mocy komputera”. Pïyta gïówna. Na koñcu pïyta gïówna, bÚdÈca najwaĝniejszÈ pïytÈ z obwodami komputera. Ze wzglÚdu na jej istotnoĂÊ rozpisujÚ siÚ na jej temat w punkcie „Najwaĝniejsza pïyta”, w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Caïe wnÚtrze komputera zbudowane jest na zasadzie modularnych komponentów. Chodzi o to, ĝe poszczególne podzespoïy mogÈ zostaÊ wymienione, w zwiÈzku z czym nie trzeba wyrzucaÊ caïej konsoli. ModularnoĂÊ jest jednym z kluczowych czynników sukcesu komputera osobistego. Otwieranie jednostki centralnej (zdobÈdě siÚ na odwagÚ) Dzisiaj bardzo rzadko zachodzi potrzeba otwierania jednostki centralnej komputera. Szczególnie w przypadku nowych komputerów jest bardzo niewiele podzespoïów, o które moĝna komputer rozbudowaÊ tylko od Ărodka. Nie polecam otwierania obudowy tylko po to, ĝeby sobie popatrzeÊ, jak komputer wyglÈda od wewnÈtrz. W zasadzie tylko podczas niektórych operacji rozbudowy komputera trzeba otworzyÊ konsolÚ. JeĂli nie naleĝysz do osób z zaciÚciem technicznym, nie potrafisz odróĝniÊ ĂrubokrÚta od noĝa do chleba lub jeĂli nie masz dobrej polisy na ĝycie, zdecydowanie polecam zlecenie rozbudowy profesjonaliĂcie. W innym wypadku pomocny moĝe siÚ okazaÊ poniĝszy opis otwierania jednostki centralnej. 1. WyïÈcz komputer. Patrz rozdziaï 4. 98 CzÚĂÊ II: WnÚtrznoĂci komputera 2. OdïÈcz jednostkÚ centralnÈ, rozïÈcz kabel zasilajÈcy. WyïÈczenie jednostki centralnej nie wystarczy. BezwzglÚdnie trzeba odïÈczyÊ kabel zasilajÈcy. OdïÈczanie innych kabli nie jest konieczne, chyba ĝe blokujÈ dostÚp do wnÚtrza komputera. 3. Odsuñ jednostkÚ centralnÈ od Ăciany lub ustaw jÈ w miejscu, gdzie bÚdziesz mógï pracowaÊ. 4. Otwórz obudowÚ jednostki centralnej. Etapy otwierania obudowy róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od jednostki centralnej. W przypadku niektórych konieczne bÚdzie uĝycie ĂrubokrÚtu i odkrÚcenie kilku Ărub. W innych wystarczy podwaĝyÊ i zdjÈÊ ĂciankÚ bocznÈ, przesuwajÈc jÈ do góry, w prawo bÈdě lewo. otwarta. JeĂli musisz sprawdziÊ dziaïanie komputera, wpierw jÈ zamknij! PracÚ moĝesz zaczynaÊ, gdy obudowa jest otwarta i widaÊ „wnÚtrznoĂci” komputera. W ogólnym zorientowaniu siÚ pomocny bÚdzie rysunek 6.1, ale pamiÚtaj, ĝe brakuje na nim kabli! 9 Nigdy nie podïÈczaj kabla zasilajÈcego, gdy jednostka centralna jest 9 JednostkÚ centralnÈ najczÚĂciej otwiera siÚ w jednym z trzech przypadków: ĝeby dodaÊ pamiÚÊ, kartÚ rozszerzeñ lub wymieniÊ bateriÚ w komputerze. 9 Podczas pracy z jednostkÈ centralnÈ staraj siÚ dotykaÊ jednÈ rÚkÈ obudowy, a jeszcze lepiej czegoĂ metalowego, np. przestrzeni na napÚd dyskowy. W efekcie Twój potencjaï elektryczny bÚdzie taki sam jak obudowy i zmniejszysz tym samym niebezpieczeñstwo pojawienia siÚ ïadunku elektrostatycznego, który moĝe popsuÊ komputer. Zamykanie obudowy Po zakoñczeniu prac, jakie byïy powodem otwarcia jednostki centralnej, koniecznie zamknij obudowÚ! Weě pod uwagÚ poniĝsze instrukcje. 1. Sprawdě, czy wszystkie przewody i kable podïÈczyïeĂ 2. Upewnij siÚ, ĝe wewnÈtrz obudowy nie zostaïy ĝadne narzÚdzia z powrotem jak naleĝy. ani luěne czÚĂci. 3. Ponownie przymocuj pokrywÚ jednostki centralnej. 4. PodïÈcz kabel zasilania. 5. WïÈcz komputer. 6. Módl siÚ, aby prawidïowo dziaïaï. To opcjonalny krok, którego nie musisz wykonywaÊ, jeĂli nie wierzysz w istnienie boskiego bytu. Ale po co tak ryzykowaÊ? Rozdziaï 6: Tajemnice jednostki centralnej 99 Najwaĝniejsza pïyta NajwiÚkszÈ pïytÈ z obwodami komputerowymi jest pïyta gïówna. Tutaj znajdujÈ siÚ najistotniejsze ukïady elektroniczne komputera. Na pïycie gïównej znaleěÊ moĝna podzespoïy komputerowe, z których wiele zostaïo zilustrowanych wczeĂniej w tym rozdziale, na rysunku 6.1. SÈ to: 9 mikroprocesor, 9 ukïady scalone procesora, 9 pamiÚÊ, 9 bateria, 9 karty rozszerzeñ, 9 gniazda wejĂcia-wyjĂcia, 9 pryszcze elektroniczne. Mikroprocesor, ukïad scalony procesora, bateria oraz karty rozszerzeñ zostaïy omówione w osobnych punktach tego rozdziaïu. Tam znajdziesz wiÚcej informacji na ich temat. Bardzo istotnym zagadnieniem jest pamiÚÊ, którÈ w szczegóïach omówiïem w rozdziale 8. Gniazda wejĂcia-wyjĂcia to miejsca na pïycie gïównej, do których podïÈczane sÈ okreĂlone podzespo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputery PC dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: