Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 010479 20699283 na godz. na dobę w sumie
Koniec chorób serca! - ebook/pdf
Koniec chorób serca! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-255-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wiesz, że sto lat temu choroby serca należały do rzadkości? Teraz zbierają obfite żniwo nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również w Polsce. Według statystyk w 2013 roku choroba wieńcowa odebrała życie aż 41 tys. Polaków, drugie miejsce zajmują choroby naczyń mózgowych – 33 tys., zawał zaś 15 tys.

Dzięki tej książce poznasz podłoże problemów kardiologicznych, odkryjesz rolę antybiotyków w niewydolności serca oraz dowiesz się jaki wpływ na organizm mają statyny. Autorytet medycyny naturalnej i autor światowych bestsellerów, rozwieje mit „złego” cholesterolu oraz zwróci Twoją uwagę na czynniki chorobotwórcze niezwiązane z żywieniem np. niedostatek wsparcia społecznego, brak satysfakcji z pracy czy poczucie nieszczęścia. Porady od serca!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andreas Moritz Koniec chorób serca! Odkryj prawdziwą przyczynę miażdżycy, zawału serca i chorób układu krążenia Redakcja: Ewelina Kuryłowicz Skład: Anetta Piechowska PRojekt okładki: Anetta Piechowska tłumaczenie: Karolina Bochenek Wydanie I Białystok 2019 ISBN 978-83-8168-257-2 Tytuł orginału: Heart Disease - No More! Copyright © 2006 by Andreas Moritz Published by agreement with Ener-Chi Wellness Center, LLC through The Yao Enterprises, LLC. © Copyright for this edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Książka ta zawiera porady i informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u siebie problemy zdrowotne lub wiesz o nich, powinieneś skonsultować się z lekarzem zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca i autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Andreas Moritz jest również autorem książek: Unosząc zasłonę dualizmu – dobra i zła. Jak przestać osądzać i doświadczyć realnej wolności Naturalne techniki przywracania zdrowia. Sprawdzone sekrety uzdrawiania Alzheimer – nigdy więcej! Mobilizujące kroki, które możesz podjąć już teraz, by stymulować mózg Jak za pomocą światła pokonać raka, choroby serca, cukrzycę, zapalenie stawów, i zachować  jego pełną sprawność Słońce – światło, które leczy. choroby zakaźne i inne dolegliwości Rak to nie choroba a mechanizm uzdrawiania. Jak zrozumieć i wyeliminować przyczyny zmian nowotworowych Rozszerzone oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego. Jak uniknąć współczesnych chorób Szczepienia pełne kłamstw. Szokująca prawda o farmaceutycznych praktykach Vademecum naturalnego zdrowia Twoje zdrowie jest w Twoich rękach Spis treści Koniec chorób serca! Objawy chorego ciała ...............................................................13 Początkowe stadia choroby serca ..................................................17 Główne czynniki ryzyka .................................................................19 Spożycie mięsa a choroby serca ................................................... 23 Twoje ciało może magazynować białko! ....................................... 27 Odkładanie się białka – bomba czasowa ....................................... 33 Rola homocysteiny ...................................................................... 37 Białko C-reaktywne ...................................................................... 39 Prawda o tym, jak dochodzi do zawału serca ................................ 43 Czynniki doprowadzające do zawału serca ................................ 44 Badania podważające sens zabiegów poszerzania tętnic ........... 45 Czynniki ryzyka zawału serca ........................................................ 51 1. Pomiar gęstości krwi za pomocą wskaźnika hematokrytowego ................................ 52 2. Spożywanie nadmiernej ilości białka zwierzęcego .................... 55 3. Palenie papierosów ................................................................ 55 4. Konstytucyjna (uwarunkowana genetycznie) ograniczona zdolność do rozkładu białek ................................. 56 5. Menopauza i okres pomenopauzalny ...................................... 57 6. Dieta uboga w owoce i warzywa, palenie, brak ruchu .............. 58 7. Choroba nerek ....................................................................... 62 8. Antybiotyki i inne leki syntetyczne .......................................... 65 Rozwianie mitu o chorobotwórczym cholesterolu ........................ 69 Cholesterol nie jest winowajcą ......................................................71 Śmiercionośne kwasy tłuszczowe trans .........................................73 Zdrowe dzisiaj – chore jutro ......................................................... 77 Działanie statyn na organizm człowieka ........................................ 83 Czy aspiryna chroni przed chorobami serca? ................................ 91 Niebezpieczeństwa związane z niskim poziomem cholesterolu .... 93 Cholesterol – twoje życie i krew .................................................... 99 Cholesterolowe sygnały ostrzegawcze .........................................103 Naturalne sposoby utrzymywania prawidłowego poziomu cholesterolu ...........................................107 Przezwyciężenie chorób serca – dwie zachęcające relacje ............ 111 Przyczyny chorób serca nie związane z żywieniem ...................... 115 Brak systemu wsparcia społecznego ...................................... 115 Największe czynniki ryzyka: brak satysfakcji z pracy i poczucie nieszczęścia ...................116 Twoja potrzeba miłości ..........................................................119 Moc miłości małżonka ...........................................................120 Uzdrawiająca moc „kochającego dotyku” ...............................122 Zakończenie ..........................................................................125 Przydatne wskazówki dotyczące leczenia chorób serca ................127 O Autorze ...................................................................................129 • Autor tej książki, Andreas Moritz, nie zachęca do korzystania z żadnego konkretnego rodzaju leczenia, ale uważa, że przedsta- wione w niniejszej publikacji fakty, liczby i informacje powinny być dostępne dla każdej osoby zainteresowanej poprawą swoje- go stanu zdrowia. Chociaż autor dołożył starań, aby zaprezento- wać dogłębne zrozumienie omawianych kwestii i zapewnić do- kładne oraz kompletne informacje pochodzące z innych źródeł, to jednak zarówno on sam, jak i wydawca, nie ponoszą odpo- wiedzialności za błędy, niedokładności, pominięcia lub jakie- kolwiek nieścisłości w tej publikacji. Jakiekolwiek uchybienia w stosunku do osób czy też organizacji są niezamierzone. Książ- ka nie ma na celu zastąpienia porad i leczenia lekarza, który spe- cjalizuje się w leczeniu chorób. Jakiekolwiek wykorzystanie in- formacji zawartych w niniejszym dokumencie zależy wyłącznie od użytkownika. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzial- ności za żadne negatywne skutki lub konsekwencje wynikają- ce z użycia jakichkolwiek metod lub procedur opisanych w tej książce. Przedstawione tutaj treści służą jedynie celom eduka- cyjnym oraz teoretycznym i opierają się głównie na osobistych opiniach i teoriach Andreasa Moritza. Zawsze konsultuj się z le- karzem przed przyjęciem jakiegokolwiek suplementu, prepara- tu ziołowego lub homeopatycznego, a także w kwestii rozpo- częcia czy też przerwania terapii. Udzielanie porad medycznych lub proponowanie ich substytutów nie jest zamiarem autora i nie udziela on żadnych gwarancji, czy to bezpośrednio, czy też w sposób domniemany, na żaden produkt, urządzenie albo te- rapię. O ile nie zaznaczono inaczej, żadne oświadczenie zawar- te w tej książce nie zostało zrewidowane ani zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków ani Federalną Komi- sję Handlu. Czytelnicy powinni kierować się własnym rozezna- niem lub skonsultować się z ekspertem medycyny holistycz- nej albo swoimi lekarzami w celu zastosowania zawartych w tej książki informacji w leczeniu ich indywidualnych problemów.   Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie odzyskiwania danych ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani w jakikol- wiek elektroniczny lub mechaniczny sposób, włącznie z ksero- waniem i nagrywaniem, bez uprzedniej pisemnej zgody właści- ciela praw autorskich. • Twoje serce jest najcenniejszym i najtrwalszym organem, jaki masz. Chwila po chwili, dzień po dniu i rok po roku, pro- wadzi cię przez życie, bijąc równo i pewnie. Jednakże wy- maga ono twojej opieki, szczęścia oraz właściwego żywie- nia, aby móc pompować odpowiednią ilość krwi i zapewnić trylionom komórek pokarm i tlen. Choroba serca świadczy o tym, że je zaniedbałeś. Zatroszcz się o nie, a ono zadba o ciebie do końca twojego życia. Andreas Moritz • Koniec chorób serca! Objawy chorego ciała • Około stu lat temu choroby serca należały do rzadkości. Dziś są najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych (z wyjąt- kiem tak zwanych chorób jatrogennych, czyli wywołanych przez lekarza). Według New England Journal of Medicine nagłe zatrzy- manie akcji serca jest przyczyną śmierci od 350 000 do 450 000 osób rocznie w Stanach Zjednoczonych (ponad 1000 zgonów dziennie), co stanowi ponad połowę wszystkich zgonów z powo- du chorób układu krążenia. Ponad 860 000 Amerykanów rocz- nie doświadcza zawału serca.  Aż 7,8 miliona mieszkańców Sta- nów Zjednoczonych ma za sobą zawał (zgodnie z danymi z roku 2004). Koszty bezpośrednie (medyczne) i pośrednie (utracona produktywność) związane z chorobą niedokrwienną serca wynio- sły w 2004 roku około 133 miliardów dolarów. Badania wykaza- ły, że 85 osób po pięćdziesiątym roku życia i 71 po czterdzie- stym roku życia ma już zablokowane tętnice! Chociaż w ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie wzro- sła rozpoznawalność pacjentów z wysokim ryzykiem zatrzyma- nia akcji serca, aż 90 przypadków nagłej śmierci z tego po- wodu dotyczy osób, u których nie zidentyfikowano żadnych czynników ryzyka. Powszechnie wiadomo, że większość tego typu przypadków dotyczy pacjentów z chorobą niedokrwien- 13 ną, to jednak zatrzymanie akcji serca jest pierwszym objawem tego problemu aż u 50 pacjentów. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest zawał mięśnia serco- wego, który prowadzi do zaburzenia rytmu serca, a następnie jego zatrzymania. W kilku uprzemysłowionych krajach śmiertelność z powodu zawałów serca nieznacznie spadła, dzięki przełomo- wym odkryciom w dziedzinie kardiologii takim jak nowe leki, operacje pomostowania aortalno-wieńcowego (tzw. bypassy) i za- biegi angioplastyki. Niestety osoby korzystające z tego typu inter- wencji zmuszone są stawić czoła nieoczekiwanym, a często nawet katastrofalnym konsekwencjom: ich uszkodzone serce nadal bije, ale nie jest wystarczająco silne, aby zapewnić im odpowiednią ja- kość życia. Wielu wolałoby umrzeć szybko, niż cierpieć z powodu powolnie postępującej choroby. Niezamierzonym skutkiem rozwoju kardiologii jest nie- spotykany wcześniej wzrost zachorowalności na wyniszczającą chorobę zwaną przewlekłą niewydolnością serca, która przybra- ła obecnie rozmiary epidemii. Niewydolnością serca określa się stopniowe upośledzenie zdolności do pompowania krwi i dostar- czania organizmowi tlenu. „Niewydolność serca jest rezultatem naszego sukcesu w radzeniu sobie z chorobami serca i nadci- śnieniem” – twierdzi dr Michael Bristol z University of Co- lorado. Leczenie samych objawów chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zamiast zajęcia się ich przyczynami, doprowadziło nas do jeszcze większych problemów i cierpienia. Obecnie sto- imy przed wyzwaniem, jakim jest przyjęcie bardziej holistyczne- go podejścia do tej najbardziej zabójczej choroby współczesne- 14 Koniec chorób serca!

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Koniec chorób serca!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: