Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 007639 18431127 na godz. na dobę w sumie
Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego - ebook/pdf
Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 124
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4314-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych - ma wystarczające własne zasoby, aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście przepisy dopuszczają różne rozwiązania, które wspierają takich przedsiębiorców. Dowiedz się, jak utworzyć konsorcjum, jak skorzystać z pomocy podwykonawców lub jak korzystać z zasobów podmiotów trzecich.Publikacja systematyzuje czynności podejmowane w postępowaniu o zamówienia publiczne. Można w niej znaleźć tabele oraz schematy, które wskazują krok po kroku, jakie działania powinni podejmować specjaliści ds. zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran Małgorzata Skóra Agata Hryc-Ląd KONSORCJUM, PODWYKONAWSTWO, UŻYCIE ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO Wskazówki dla zamawiających i wykonawców K o n s o r c j u m , p o d w y k o n a w s t w o , u ż y c i e z a s o b ó w p o d m o t u t r z e c i e g o i B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Andrzela Gawrońska-Baran radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej Małgorzata Skóra prawnik z wieloletnim doświadczeniem w prawie zamówień publicznych, kierownik wydziału zakupów w spółce sektora energetycznego Agata Hryc-Ląd doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej 978-83-269-4314-0 UOX 44 Cena 57,04 zł netto 59,90 zł brutto Andrzela Gawrońska-Baran Małgorzata Skóra Agata Hryc-Ląd KONSORCJUM, PODWYKONAWSTWO, UŻYCIE ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO Wskazówki dla zamawiających i wykonawców Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran (str. 9–23) Małgorzata Skóra (str. 24–37, 53–63) Agata Hryc-Ląd (str. 75–109) Redaktor prowadzący: Justyna Rek-Pawłowska Kierownik grupy wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Rafał Duluk Korekta: Monika Rychalska Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4314-0 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zp@wip.pl Skład i łamanie: Raster Studio, N. Bogajczyk Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawar- tych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych ma- teriałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1: Konsorcjum Formalne zasady udziału konsorcjum w postępowaniu . . . . . . . . . . 9 Pełnomocnik konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Forma i zakres współpracy firm wspólnie ubiegających się o zamówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zmiany w składzie konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wskazówki związane z łączeniem potencjałów konsorcjantów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 15 Brak przesłanek do wykluczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wiedza i doświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Potencjał finansowy i ekonomiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8 ważnych kwestii związanych z oceną oferty wykonawcy będącego konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Czy w jednym postępowaniu można złożyć ofertę razem z konsorcjum i samodzielnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kto może być pełnomocnikiem konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Jaki musi być zakres pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Czy wymagane jest odrębne pełnomocnictwo do występowania w imieniu konsorcjum przed KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Co powinien zrobić zamawiający, gdy pełnomocnictwo nie spełnia ustawowych wymogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kiedy warto żądać umowy konsorcjum, aby zapewnić rzetelną realizację zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Wiedza i Praktyka 3 O jakie zapisy siwz zadbać, aby pomóc konsorcjom przygotować ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zasady, o których trzeba pamiętać, by nie narazić się na odwołania wykonawców wspólnie składających ofertę . . . . . . . 35 Czy każdy konsorcjant może starać się o referencje dla siebie potwierdzające wspólną realizację zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . 36 Sprawdź, jaka jest odpowiedzialność konsorcjum za realizację zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Problematyka konsorcjum w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . 38 Jak ustanowić pełnomocnictwo dla konsorcjum, aby nie narazić się na zarzuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Łączenie potencjałów konsorcjantów musi odbywać się według określonych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wymóg posiadania określonych uprawnień a potwierdzanie warunków przez konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Czy dopuszczalna jest zmiana lidera konsorcjum w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Konsorcjum realizujące zamówienie już nie istnieje – jak udzielić zamówienia uzupełniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Przesłanki odrzucenia oferty konsorcjum w trybie zapytania o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział 2. Podwykonawstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Podwykonawcy pomogą zrealizować duże i kosztowne kontrakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Zamówienia, przy których zamawiający chętnie widzą udział podwykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Czy zamawiający może ograniczyć udział podwykonawców . . . . . 55 Podwykonawca może ułatwić zdobycie zamówienia publicznego . . . 56 4 Wiedza i Praktyka Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia . . . . . . . . 58 Zasady współpracy między wykonawcą i podwykonawcą . . . . . . 58 Podwykonawca może domagać się zapłaty od zamawiającego . . . 60 Umowa między zamawiającym a wykonawcą . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Problematyka podwykonawstwa w pytaniach i odpowiedziach . . 64 Czym grozi brak w ofertach wymaganych informacji o zakresie podwykonawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podwykonawstwo a korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego – kiedy i jakie należy złożyć dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zmiany w zakresie podwykonawstwa podczas realizacji kontraktu wymagają modyfikacji umowy o zamówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo . . . . 69 Zamawiający ma mniejszą kontrolę nad umowami o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Rozdział 3. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Potencjał podmiotów trzecich – jak z niego korzystać, aby wykazać spełnianie warunków i skutecznie ubiegać się o zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jakie zasoby można sobie udostępniać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Podmiot użyczający wiedzę i doświadczenie powinien brać udział w realizacji zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Korzystanie z cudzego potencjału technicznego i kadrowego . . . . 81 Jak w praktyce użyć czyjejś zdolności finansowej bądź ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Jak właściwie sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Jakich dokumentów może wymagać zamawiający od podmiotów trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Wiedza i Praktyka 5 Podmiot trzeci w wielu sytuacjach odpowiada solidarnie z wykonawcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Potencjał podmiotów trzecich w procedurach wieloetapowych . . . 97 6 ważnych kwestii związanych z udostępnianiem zasobów, które stały się przedmiotem wątpliwości KIO . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wymogi osobistego świadczenia wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Regulacje nowej dyrektywy, które wkrótce będą obowiązywać także w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Wzory dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Problematyka instytucji korzystania z zasobów podmiotu trzeciego w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Różnice między dysponowaniem pośrednim a bezpośrednim zasobami podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zamawiający może żądać umowy o podwykonawstwo, jeśli wykonawca zadeklarował, że skorzysta z usług innej firmy . . . . . 113 Czy należy żądać uzupełnienia oryginału zobowiązania podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wykonawca powinien przedstawić referencje dla podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Podmiot trzeci ma zaległości podatkowe – czy wykonawca powołujący się na jego potencjał, podlega wykluczeniu . . . . . . . . 119 Dowód udostępnienia potencjału – inny niż zobowiązanie podmiotu trzeciego – wolno złożyć także w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Zamawiający powinien wyjaśnić rozbieżności między treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Dwóch wykonawców startujących w przetargu może korzystać z zasobów tego samego podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6 Wiedza i Praktyka Wstęp Nie każda firma – szczególnie ta, która stara się po raz pierwszy o zamówienie publiczne – ma wystarczające własne zasoby, by sprostać wymogom zamawiającego. Jeśli brakuje jej odpowiedniego doświadczenia, środków finansowych czy potencjału kadrowego, nie oznacza to z góry jej przegranej pozycji. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) podsu- wa przedsiębiorcom różne rozwiązania, które pozwalają na ubieganie się o zamówienie, mimo braku odpowiedniego potencjału. Wykonawca może w tym celu: 1) utworzyć konsorcjum, 2) skorzystać z pomocy podwykonawców, 3) powołać się na zasoby innych podmiotów, aby potwier- dzić warunki stawiane przez zamawiającego. Każde z tych rozwiązań wymaga od przedsiębiorcy podję- cia określonych działań i dochowania wielu formalności. Także zamawiający musi mieć świadomość, że ocena ofert, w których wykonawcy skorzystali z wymienionych rozwiązań, wymaga od nich szczególnych czynności. W opracowaniu piszemy o tym, w jaki sposób przygotować ofertę, gdy wykonawca nie dysponuje wystarczającymi zasobami, aby starać się o zamówienia, oraz o niuansach oceny ofert z wymienionymi rozwiązaniami. Justyna Rek-Pawłowska redaktor Wiedza i Praktyka 7 Konsorcjum Formalne zasady udziału konsorcjum w postępowaniu Wykonawcy, którzy sami nie są w stanie sprostać wy- mogom zamawiającego, mają możliwość połączenia swoich potencjałów i zawiązania konsorcjum, które złoży wspólną ofertę. Warto znać zasady ubiegania się o zamówienie w takiej formie, aby zapobiec wykluczeniu z postępowania. Ustawa Pzp wymaga od konsorcjum m.in. tego, aby ustanowiło w postępowaniu pełnomoc- nika. Nie zezwala natomiast zamawiającemu żądać od konsorcjantów na etapie składania ofert jakiejkolwiek umowy regulującej ich współpracę. W poniższym tekście piszemy o wszystkich aspektach formalnych związa- nych ze składaniem wspólnej oferty oraz o kwestiach dotyczących zmian w składzie konsorcjum. Wykonawcy mają prawo utworzyć konsorcjum, zgod- nie z art. 23 ustawy Pzp, bez konieczności wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. Nie jest zatem nawet konieczne stwierdzenie, iż oferenci samodzielnie nie są w stanie potwierdzić spełniania warunków udziału w postępowaniu. Pełnomocnik konsorcjum Konsorcjum, jako podmiot nieposiadający osobowości prawnej, może działać w postępowaniu o udzielenie zamó- wienia publicznego wyłącznie za pośrednictwem ustano- wionego do jego reprezentowania pełnomocnika. Zakres pełnomocnictwa zależy od woli konsorcjantów (poszcze- gólnych członków konsorcjum). Może ono – stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – obejmować: ● reprezentowanie ich w postępowaniu o udzielenie za- mówienia publicznego albo Wiedza i Praktyka 9 Konsorcjum ● reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo udzielane przez wykonawców wystę- pujących wspólnie powinno być co najmniej pełnomoc- nictwem rodzajowym, którego zakresem minimalnym jest upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – dalej: KIO – z 30 września 2014 r., sygn. akt KIO 1898/14; z 14 sierpnia 2012 r. w połączonych sprawach – sygn. akt KIO 1602/12, 1607/12, 1613/12, 1616/12, 1617/12, KIO 1618/12). Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, poza zachowaniem formy pisemnej, nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymagań. Na skuteczność pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawców występujących wspólnie nie wpływa przykładowo okoliczność, że zostało ono udzielone w kilku odrębnych oświadczeniach (dokumentach). Istotne jest, aby z jego treści wynikało wprost umocowanie dla peł- nomocnika do reprezentowania konsorcjum. Jeżeli pełnomocnikiem konsorcjum zostanie ustanowiony jeden z konsorcjantów, to może on działać poprzez: ● zarówno organ uprawniony do jego reprezentacji (np. w przypadku spółek kapitałowych najczęściej dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z pro- kurentem), jak i prokurenta albo ● dalszego, ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum udziela się osobie prawnej, nie ma potrzeby jednoczesnego wskazywania w jego treści, kto działa w jej imieniu. Osoba prawna nie działa bowiem osobiście, lecz za pośrednic- twem osób fizycznych, które wchodzą w skład organów 10 Wiedza i Praktyka Konsorcjum upoważnionych do jej reprezentacji lub są jej pełnomocni- kami. Daną osobę można ustanowić pełnomocnikiem także z prawem do ustanawiania dalszych pełnomocników (np. bez żadnych ograniczeń co do osób pełnomocników i ich liczby), co znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku KIO z 30 września 2014 r. o sygn. akt KIO 1898/14. Przepisy nie wymagają przy tym, aby w dalszym pełnomocnictwie została zamieszczona informacja określająca kolejność pełnomocnictw (pierwotne, dalsze). W orzecznictwie KIO uznano, że wystarczające jest wykazanie umocowania na podstawie jednoczesnego złożenia pełnomocnictw wska- zujących kolejne umocowanie pełnomocników (tzw. ciąg pełnomocnictw). P a m i ę t a j Artykuł 23 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje sankcji w przypadku niewypełnienia obowiązku ustanowie- nia pełnomocnika, a już w szczególności w postaci wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub odrzucenia ich oferty (por. wyrok KIO z 17 marca 2011 r., sygn. akt KIO 462/11). W przypadku braku wymaganego pełnomoc- nictwa zamawiający powinien zastosować procedurę przewidzianą w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, tj. wezwać wykonawcę do jego uzupełnienia. Forma i zakres współpracy firm wspólnie ubiegających się o zamówienie W celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą zawierać np. stosowne porozumienia czy umowy o współpracy. Przewidziana w art. 23 ust. 4 ustawy Pzp możliwość żądania przez zamawiającego umowy konsorcjum przed zawarciem kontraktu w sprawie zamówienia publicznego pozwala Wiedza i Praktyka 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konsorcjum, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: