Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00826 012106 20222793 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami - ebook/pdf
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-502-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Jest ustawą mającą szczególną treść, formę i moc prawną. Zakres regulacji konstytucyjnej ma charakter uniwersalny, reguluje ona całokształt kwestii ustrojowych w państwie. Szczególna forma wiąże się z nazwą, ponieważ tylko ten jeden akt określa się mianem konstytucji. Natomiast szczególna moc prawna – to przyznanie Konstytucji najwyższego miejsca w systemie źródeł prawa stanowionego, czego konsekwencją jest wymaganie zgodności z nią wszystkich pozostałych aktów prawnych. Kontrola w tym zakresie należy przede wszystkim do Trybunału Konstytucyjnego.
Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.
Publikację wzbogacają zamieszczone na końcu schematy, które w formie graficznej przedstawiają wybrane zasady, instytucje i procedury konstytucyjne. Autorką schematów jest doktor nauk prawnych Marta Derlatka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.
Książka jest skierowana do studentów wydziałów prawa i administracji, jak również innych Czytelników zainteresowanych niezwykle istotną materią konstytucyjną.
BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN!
Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmieni się Konstytucja, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym: www.student.lexpolonica.pl
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-502-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7      I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7     II. Rzeczpospolita – zasady ustrojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8    III. Konstytucyjny status jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13    IV. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16    V. Sejm i Senat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17    VI. Prezydent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  VII. Rada Ministrów i administracja rządowa . . . . . . . . . . . . . . . 21 VIII. Samorząd terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23    IX. Władza sądownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24     X. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa . . . . . . . . . . . . 25 XI. Finanse publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 XII. Stany nadzwyczajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 XIII. Zmiana Konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 XIV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.). . . . . . . . . . . 31 Rozdział I. Rzeczpospolita (art. 1–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział II. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela (art. 30–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zasady ogólne (art. 30–37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wolności i prawa osobiste (art. 38–56) . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5 Spis treści Wolności i prawa polityczne (art. 57–63) . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 64–76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Środki ochrony wolności i praw (art. 77–81) . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Obowiązki (art. 82–86) Rozdział III. Źródła prawa (art. 87–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział IV. Sejm i Senat (art. 95–125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wybory i kadencja (art. 96–101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Posłowie i senatorowie (art. 102–108) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Organizacja i działanie (art. 109–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Referendum (art. 125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Rozdział V. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126–145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa (art. 146–162) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Rozdział VII. Samorząd terytorialny (art. 163–172) . . . . . . . . . . 77 Rozdział VIII. Sądy i trybunały (art. 173–201) . . . . . . . . . . . . . 79 Sądy (art. 175–187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Trybunał Konstytucyjny (art. 188–197) . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Trybunał Stanu (art. 198–201) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rozdział IX. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (art. 202–215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Najwyższa Izba Kontroli (art. 202–207) . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208–212) . . . . . . . . . . . . 88 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213–215) . . . . . . . . . 89 Rozdział X. Finanse publiczne (art. 216–227) . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział XI. Stany nadzwyczajne (art. 228–234) . . . . . . . . . . . . 94 Rozdział XII. Zmiana Konstytucji (art. 235) . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rozdział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 236–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Wykaz aktów zmieniających Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej . 101 Schematy do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . 103 6 www.lexisnexis.pl Wprowadzenie I. Uwagi wstępne Obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Przeszło miesiąc później – 25 maja 1997 r. – odbyło się referendum konstytucyjne, w którym przy sto- sunkowo niewielkiej przewadze (6 398 641 głosów „za” wobec 5 570 493 głosów „przeciw”) naród opowiedział się za jej przyjęciem. Dnia 15 lipca 1997  r. Sąd Najwyższy w  pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych stwierdził ważność referendum, uznając tym samym główny zarzut, dotyczący wymagania osiągnięcia 50 frekwencji głosujących, za niesłuszny (w referendum konstytucyjnym wzięło wówczas udział 42,86 uprawnionych do głosowania). Dnia 16 lipca 1997 r. Konsty- tucję podpisał Prezydent i tego samego dnia została ona ogłoszona w Dzien- niku Ustaw (Nr 78, poz. 483), a weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – 17 października 1997 r. Konstytucja, jako podstawowy akt ustrojowy, nie może być postrzegana w  oderwaniu od dotychczasowej tradycji konstytucyjnej, czego odzwiercie- dlenie zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym znajdujemy we wstępie, określanym też jako preambuła. Podobnie jak większość konstytucji, także polska ustawa zasadnicza rozpoczyna się od wstępu, którego podsta- wowym celem jest umiejscowienie Konstytucji w aspekcie politycznym i hi- storycznym państwa. Obszerna preambuła, w odróżnieniu od dalszego tekstu ustawy zasadniczej, zawiera nie tylko treści o charakterze normatywnym, ale też wskazówki ak- sjologiczne, jak odwołanie się do Boga (invocatio Dei), mające służyć inter- pretowaniu przepisów Konstytucji (dlatego wstęp wyraźnie odróżnia się od zasadniczego tekstu Konstytucji formą ciągłą, bez podziału na artykuły). 7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Właściwy tekst Konstytucji składa się z  243 artykułów ujętych w  13 roz- działach. Najwięcej miejsca poświęcono rozdziałowi I, zatytułowanemu „Rzeczpospolita”, normującemu przede wszystkim podstawowe zasady ustrojowe, oraz rozdziałowi II, a więc prawom i wolnościom jednostki. Roz- dział III reguluje źródła prawa, a następne rozdziały dotyczą kolejno: Sejmu i  Senatu (rozdział IV), Prezydenta (rozdział V), Rady Ministrów i  admini- stracji rządowej (rozdział VI), samorządu terytorialnego (rozdział VII), sądów i trybunałów (rozdział VIII), organów kontroli państwowej i ochrony prawa (rozdział IX), finansów publicznych (rozdział X), stanów nadzwy- czajnych (rozdział XI), zmiany Konstytucji (rozdział XII). Wyliczenie za- myka rozdział XIII, zawierający przepisy przejściowe i końcowe. Konstytucja jest ustawą, ale jednocześnie ma pewne cechy specyficzne, które pozwalają na wyróżnienie jej spośród zwykłych ustaw. Tak więc, od- wołując się do S. Rozmaryna (Ustawa w  Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964), można wymienić jako charakterystyczne: szczególną treść, formę i moc prawną. Szczególna treść łączy się z  istotą materii ujmowanych w  Konstytucji. Za- kres regulacji konstytucyjnej ma charakter uniwersalny, normuje ona cało- kształt kwestii ustrojowych w państwie; jej budowa opiera się na trzech fi- larach: zasadzie ustroju, aparacie centralnym i sytuacji jednostki. Szczególna forma wiąże się zarówno z nazwą – tylko ten jeden akt określa się mianem Konstytucji – jak i przede wszystkim ze szczególnym, trudniej- szym w stosunku do ustaw zwykłych, trybem zmiany Konstytucji (art. 235). Szczególną moc prawną zaś należy rozumieć jako przyznanie Konstytucji najwyższego miejsca w  systemie źródeł prawa stanowionego krajowego (art. 8 ust. 1), czego konsekwencją jest wymaganie zgodności z nią wszyst- kich pozostałych aktów prawnych. Kontrola w tym zakresie należy przede wszystkim do Trybunału Konstytucyjnego (art. 188). II. Rzeczpospolita – zasady ustrojowe W rozdziale I zostały ujęte przede wszystkim podstawowe zasady określa- jące ustrój konstytucyjny w państwie, jak też liczne przepisy o ogólnym cha- rakterze, np. art. 12, 17 czy 26. Mimo wyraźnej tendencji do skupienia 8 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: