Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 008524 10744630 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja sportu w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Konstytucja sportu w Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6832-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W jaki sposób prawo Unii Europejskiej jest stosowane w odniesieniu do sportu i jak w tym procesie jest uwzględniana specyfika sektora sportowego? To podstawowe pytanie badawcze, które zostało postawione w monografii pt. Konstytucja sportu według sędziów Trybunału Sprawiedliwości, autorstwa wybitnej specjalistki w poruszanej tematyce dr Beaty Rischki-Słowik. Zagadnienie to jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia rozwoju integracji europejskiej, która swym zasięgiem obejmuje również sport, jak i z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania ruchu sportowego w jego różnych wymiarach.

Czytelnik w kolejnych rozdziałach pracy ma możliwość zapoznania się z problematyką m.in.:

Ponadto, w niniejszej pracy Autorka dokonała analizy wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach sportowych, co pozwoliło na zbadanie, w jaki sposób Trybunał oceniał konkretne praktyki sportowe w świetle unijnych swobód gospodarczych i reguł konkurencji.

Takie ujęcie problematyki badawczej pozwoliło na wielopłaszczyznową analizę tematyki funkcjonowania sportu w Unii Europejskiej, a także na wskazanie, w jaki sposób specyfika sektora sportowego powinna być brana pod uwagę przez instytucje unijne, w tym Trybunał Sprawiedliwości, które coraz częściej poruszają kwestie związane ze sportem. Problematyka ta budzi żywe zainteresowanie w doktrynie prawa sportowego, niemniej jednak w literaturze fachowej nie została jak do tej pory ujęta w sposób kompleksowy.

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę sportu, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę, a także osób zawodowo związanych z działalnością sportową, w tym prawników specjalizujących się w prawie sportowym, specjalistów z zakresu zarządzania sportem oraz działaczy sportowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

J E I K S J E P O R U E I I N U W U T R O P S A C U T Y T S N O K J I K W O Ł S - A K H C S I R . B Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Lord Mackenzie Stuart zauważył, że „prawo unijne ma zwyczaj pojawiać się w niespodziewanych miejscach”. Takim „niespodziewanym miejscem” jest bez wątpienia sport. Od razu nasuwa się jed- nak zasadnicze pytanie: jaki związek ma prawo Unii Europejskiej ze sportem? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie doprowadziło do stworzenia koncep- cji „konstytucji sportu” rozumianej jako całokształt relacji, nie zawsze łatwych, pomiędzy sportem a prawem unijnym. Ma to niezwykle istotne znaczenie zwa- żywszy, że dzisiaj świat sportu nie może być obojętny wobec integracji europej- skiej i odwrotnie. Zasady Karty Olimpijskiej, protokołu olimpijskiego, programu ceremonii otwar- cia i zamknięcia igrzysk i treści przyrzeczenia olimpijskiego są najwyżej w hie- rarchii źródeł prawa sportowego. W ich duchu należy interpretować reguły określające status prawny sportowców i organizacji sportowych – tak w skali międzynarodowej i krajowej, jak i unijnej, co jest jednym z wielu aspektów poru- szonych w niniejszej książce. Ze „Słowa wstępnego” Profesora Zdzisława Brodeckiego Bardzo dobrze, że także w Polsce zaczynamy pisać książki prawnicze, które są re- zultatem poszukiwań badawczych w oparciu o nowy język, metody i argumenty. Ze „Słowa wstępnego” Profesora Tomasza Tadeusza Koncewicza Beata Rischka-Słowik – absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, dok- tor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6831-3 Cena: 149,00 zł MONOGRAFIE PRAWNICZE KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ BEATA RISCHKA-SŁOWIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BEATA RISCHKA-SŁOWIK • KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje: Przemysław P. Polański EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marta Bandzmer STATUS SPÓŁEK OSOBOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PODATKOWYM Maciej Górka ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ www.ksiegarnia.beck.pl KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ BEATA RISCHKA-SŁOWIK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Ewelina Skibniewska Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz Kancelarię Prawną Mateusz Słowik © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6831-3 ISBN e-book 978-83-255-6832-0 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  XI Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Wykaz wykorzystanych aktów prawnych   ............................................................  XIX Wykaz wykorzystanych orzeczeń   ..........................................................................  XXIX Bibliografia   .................................................................................................................  XXXI Słowo wstępne   ............................................................................................................  1 Pomiędzy pięknem a zmysłami (Z. Brodecki) ...................................................  1 Prawo europejskie jako prawo tekstów i działań aktorów, czyli         o wyzwaniu prawniczej wyobraźni i języka (T.T. Koncewicz) ..............  Rozdział I. Sport jako zjawisko społeczne   ...........................................................  § 1.  Perspektywa kultury ....................................................................................  I.  Sport mikrokosmosem społeczeństwa ..........................................  II.  Uniwersalny v. narodowy wymiar sportu.....................................  III.  Specyfika sportu w sferze kultury ..................................................  § 2.  Perspektywa rynku ......................................................................................  I.  Geneza i następstwa komercjalizacji sportu .................................  II.  Profesjonalizacja działalności sportowej ......................................  III.  Specyfika sportu w sferze rynku ....................................................  § 3.  Perspektywa organizacji i zarządzania ....................................................  I.  Sektor pozarządowy .........................................................................  1.  Zarządzanie dyscyplinami sportowymi ..................................  2.  Zarządzenie Ruchem Olimpijskim ...........................................  II.  Sektor rządowy ..................................................................................  1.  Poziom krajowy ...........................................................................  2.  Poziom ponadnarodowy ............................................................  3.  Poziom międzynarodowy ..........................................................  III.  Specyfika sportu w sferze organizacji i zarządzania ...................  § 4.  Perspektywa prawa ......................................................................................  I.  Geneza i pojęcie prawa sportowego ...............................................  II.  System prawa sportowego ................................................................  1.  Prawo sportowe wewnętrzne .....................................................                  3 27 27 27 32 35 38 38 42 44 49 51 51 61 66 66 74 77 80 88 88 91 91 V Spis treści   2.  Prawo sportowe powszechne .....................................................  III.  Specyfika sportu w sferze prawa ....................................................  Rozdział II. Sport w Unii Europejskiej   ................................................................  § 1.  Polityka sportowa Unii Europejskiej ........................................................  I.  Charakter unijnej polityki sportowej ............................................  II.  Rozwój unijnej polityki sportowej..................................................  1.  Narodziny unijnej polityki sportowej ......................................  2.  W poszukiwaniu nowego podejścia do sportu w UE ............  3.  Unijna polityka sportowa w przeddzień wejścia w życie      Traktatu Lizbońskiego ................................................................  4.  Ukonstytuowanie unijnej polityki sportowej .........................  § 2.  Sport na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ...................................        I.  Zakres stosowania prawa Unii Europejskiej w odniesieniu   do działalności związanej ze sportem ...........................................  II.  Działalność związana ze sportem jako działalność   gospodarcza........................................................................................  III.  Uczestnicy ruchu sportowego jako podmioty prawa Unii   Europejskiej........................................................................................  1.  Status prawny sportowca na gruncie prawa unijnego ...........  A. Sportowiec jako podmiot wykonujący działalność   gospodarczą ............................................................................  B.  Sportowiec jako obywatel Unii Europejskiej .....................  2.  Status prawny organizacji sportowych na gruncie prawa   unijnego .........................................................................................  A. Organizacje sportowe jako prawodawcy ............................  B.  Organizacje sportowe jako podmioty wykonujące   działalność gospodarczą ......................................................  3.  Status prawny pozostałych uczestników ruchu     sportowego na gruncie prawa unijnego ...................................  IV.  Specyfika sportu a wymogi rynku wewnętrznego ......................  § 3.  Rekonstrukcja konstytucji sportu przez Trybunał Sprawiedliwości ..  I.  Geneza i formy rozwiązywania sporów sportowych ..................  II.  Prawo do sądu w sprawach sportowych ........................................  III.  Rola Trybunału Sprawiedliwości w rozstrzyganiu sporów         sportowych .........................................................................................  1.  Postępowanie prejudycjalne ......................................................  2.  Postępowanie odwoławcze .........................................................  3.  Postępowanie apelacyjne ............................................................  IV.  Sprawa sportowa jako sprawa unijna .............................................  V.  Uczestnicy ruchu sportowego jako jednostki partycypatywne ...  VI.  Sportowa chain novel ........................................................................        VI 98 106 110 110 110 113 113 118 122 132 137 137 139 142 142 142 144 147 147 153 154 155 157 157 161 164 164 168 169 171 176 183 Spis treści Rozdział III. Prawo swobodnego przepływu w sporcie   ....................................  § 1.  Wolność gospodarcza w Unii Europejskiej .............................................  I.  Istota unijnej wolności gospodarczej  ............................................  II.  Treść swobód unijnych .....................................................................  III.  Granice swobód unijnych ................................................................  § 2.  Swobody gospodarcze na rynku sportowym ..........................................        I.  Swoboda przepływu pracowników, swoboda świadczenia   usług i swoboda przedsiębiorczości w sporcie .............................  II.  Sportowiec: pracownik, usługodawca czy przedsiębiorca? ........  III.  Zakres oddziaływania prawa swobodnego przepływu   na sport ...............................................................................................  § 3.  Prawo swobodnego przepływu a praktyki sportowe .............................  I.  Praktyki wyłączone z zasięgu oddziaływania prawa               swobodnego przepływu ...................................................................  1.  Narodziny wyjątku sportowego: sprawa Walrave ..................  2.  Wyłączenie zakazu dyskryminacji ze względu na   obywatelstwo w odniesieniu do składu drużyn   narodowych ..................................................................................  3.  Weryfikacja wyjątku sportowego: sprawa Donà ....................  4.  Ograniczenie wyjątku sportowego: sprawa Bosman .............  5.  Utrzymanie status quo: sprawy Deliège, Lehtonen, Kolpak  i Simutenkov .................................................................................  6.  Zmierzch wyjątku sportowego: sprawy Meca-Medina  i Bernard ........................................................................................  7.  Ustąpienie wyjątku sportowego na rzecz obiektywnego  uzasadnienia .................................................................................  II.  Praktyki nietworzące zakazanych ograniczeń w swobodnym  przepływie ..........................................................................................  1.  Koncepcja reguł nierozłącznie związanych z organizacją   sportu .............................................................................................  2.  Ramy prawne i stan faktyczny w sprawie Deliège ..................  3.  Kryteria selekcji do udziału w zawodach sportowych   a prawo swobodnego przepływu ...............................................  4.  Wkład rozstrzygnięcia w sprawie Deliège w kształtowanie  relacji pomiędzy prawem unijnym a sportem ........................  III.  Praktyki ograniczające swobodny przepływ  ...............................  1.  Udział zawodników w oficjalnych meczach   międzyklubowych .......................................................................  A. Klauzule obywatelstwa w odniesieniu do zawodników   z państw członkowskich Unii Europejskiej .......................  a.  Przedmiot sporu w sprawie Bosman .............................  185 185 185 188 193 199 199 204 209 211 211 211 216 219 223 228 233 240 244 244 244 246 251 254 255 255 255 VII Spis treści b.  Problematyka klauzul obywatelstwa w sprawie   Bosman ...............................................................................  c.  Wyrok w sprawie Bosman ...............................................  d.  Następstwa i ocena rozstrzygnięcia w sprawie   Bosman w odniesieniu do klauzul obywatelstwa ........  B.  Klauzule obywatelstwa w odniesieniu do zawodników   z państw trzecich ....................................................................  a.  Prawa obywateli państw trzecich wynikające   z umów międzynarodowych zawieranych przez   Unię Europejską i jej państwa członkowskie ...............  b.  Zakres podmiotowy rozstrzygnięcia w sprawie   Bosman ...............................................................................  c.  Prawa zawodników pochodzących z państw   stowarzyszonych z Unią Europejską: sprawa   Kolpak .................................................................................  d.  Prawa zawodników pochodzących z państw,   z którymi Unia Europejska zawarła umowę   o partnerstwie i współpracy: sprawa Simutenkov .......  e.  Status prawny zawodników pochodzących   z państw trzecich na gruncie prawa unijnego..............  2.  Zmiana przynależności klubowej zawodników .....................  A. Opłaty transferowe ................................................................  a.  Ramy prawne i stan faktyczny w sprawie Bosman ......  b.  Wyrok w sprawie Bosman ...............................................  c.  Następstwa i ocena rozstrzygnięcia w sprawie   Bosman w odniesieniu do reguł transferowych ..........  B.  Okna transferowe ...................................................................  a.  Ramy prawne i stan faktyczny w sprawie Lehtonen ...  b.  Wyrok w sprawie Lehtonen .............................................  c.  Ocena rozstrzygnięcia w sprawie Lehtonen .................  C. Zmiana przynależności klubowej przez   tzw. obiecującego gracza .......................................................  a.  Ramy prawne i stan faktyczny w sprawie Bernard .....  b.  Wyrok w sprawie Bernard ...............................................  c.  Ocena rozstrzygnięcia w sprawie Bernard ...................  d.  Wkład sprawy Bernard w proces uwzględniania  specyfiki sportu na gruncie prawa unijnego................  Rozdział IV. Wspólne reguły konkurencji w sporcie   ........................................  § 1.  Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej ..............................................  I.  Aksjologia i cele unijnego prawa konkurencji..............................    VIII 256 258 265 273 273 276 278 284 291 295 295 296 301 309 324 325 327 331 335 336 337 342 346 352 352 352 Spis treści             II.  Acquis communautaire w dziedzinie konkurencji.......................  III.  Reguły stosowania art. 101 i 102 TFUE .........................................  § 2.  Konkurencja w sektorze sportowym ........................................................  I.  Zakres oddziaływania unijnego prawa konkurencji na sport ...  II.  Organizacje sportowe i sportowcy jako przedsiębiorstwa .........  III.  Wpływ praktyk sportowych na handel między państwami        członkowskimi ...................................................................................  IV.  Eksterytorialność prawa konkurencji a sport ..............................  V.  Praktyki sportowe jako praktyki naruszające konkurencję     na rynku wewnętrznym ...................................................................  1.  Porozumienia ograniczające konkurencję w sporcie ............  2.  Nadużywanie pozycji dominującej w sporcie .........................  VI.  Unijna polityka konkurencji w sporcie .........................................  § 3.  Unijne reguły konkurencji a specyfika sportu ........................................  I.  Specyfika sportu w świetle unijnego prawa konkurencji ...........  II.  Sprawa Meca-Medina – w poszukiwaniu kompromisu ..............  1.  Ramy prawne i stan faktyczny sprawy .....................................  2.  Decyzja Komisji Europejskiej ....................................................  3.  Wyrok Sądu ..................................................................................  4.  Opinia Rzecznika Generalnego ................................................  5.  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ..........................................      III.  Test Wouters kluczem do poszanowania specyfiki sportu  na gruncie unijnego prawa konkurencji ........................................  IV.  Wpływ wyroku TS w sprawie Meca-Medina na relację  pomiędzy prawem Unii Europejskiej a sportem ..........................  Zakończenie   ................................................................................................................  Konstytucja sportu w Europie bez granic. Od konfrontacji do kompromisu ...  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  354 358 362 362 366 371 374 375 376 386 393 398 398 400 400 402 404 408 409 413 418 425 425 435 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja sportu w Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: