Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00492 010242 10729122 na godz. na dobę w sumie
Konsument na rynku energii elektrycznej - ebook/pdf
Konsument na rynku energii elektrycznej - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 311
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5290-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja została napisana z myślą o odbiorcy energii elektrycznej jako konsumencie. Przedstawia wszystkie zagadnienia i problemy, z którymi odbiorca energii elektrycznej może się spotkać w życiu codziennym. Książka szczegółowo omawia: umowy zawierane z konsumentami na rynku energii elektrycznej oraz rodzaje tych umów, a także  formy i sposoby zawierania umów, problematykę klauzul abuzywnych w umowach dostarczania energii elektrycznej, prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, nieuczciwe praktyki rynkowe, najczęściej występujące w umowach zawieranych z konsumentami na rynku energii elektrycznej (wybrane przykłady).

Dodatkowo przedstawia: edukację rynkową konsumentów na rynku energii elektrycznej, tematykę upadłości konsumenckiej, przysporzenia konsumenckiego jako rezultatu decyzji zobowiązujących Prezesa UOKiK, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi przez energię elektryczną jako produkt niebezpieczny, rozwiązywanie sporów z zakresu energetyki, pozycję odbiorcy wrażliwego jako konsumenta specjalnego  na rynku energii elektrycznej, granice konkurencji na rynku energii elektrycznej, rolę oraz ewolucję prawną  instytucji  Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii  w zakresie ochrony konsumenta.

Autorzy są wybitnymi ekspertami z zakresu prawa energetycznego i poszczególnych zagadnień omawianych w ramach publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marzena Czarnecka (red.) Konsument na rynku ENERGII ELEKTRYCZNEJ Konsument na rynku ENERGII ELEKTRYCZNEJ Konsument na rynku ENERGII ELEKTRYCZNEJ Redakcja: Marzena Czarnecka Autorzy: Borys Budka, Marzena Czarnecka, Tadeusz Czarnota, Jerzy Gramatyka, Zbigniew Jurczyk, Adam Koczyk, Joanna Krukowska-Korombel, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Grzegorz Matusik, Łukasz Mroczyński-Szmaj, Jacek Nowak, Tomasz Ogłódek, Jolanta Skrago, Sławomir Smyczek, Jarosław Sroczyński, Radosław Walaszczyk Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Sławomir Dudzik © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5289-3 ISBN ebook 978-83-255-5290-9 Spis treści Autorzy ....................................................................................................................... VII Przedmowa ................................................................................................................. XIII Wykaz skrótów ............................................................................................................ XV Literatura .................................................................................................................... XXI 1. Edukacja rynkowa konsumentów na rynku energii elektrycznej, Sławomir Smyczek ................................................................................................ 2. Granice konkurencji na rynku energii elektrycznej, Zbigniew Jurczyk ................... 3. Umowy zawierane z konsumentami na rynku energii elektrycznej – aspekt podmiotowy oraz rodzaje umów zawieranych z konsumentami na rynku energii elektrycznej, Tomasz Ogłódek ............................................................................... 1 21 59 4. Formy i sposoby zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej, Joanna Krukowska-Korombel ........................................................... 77 5. Problematyka klauzul abuzywnych w umowach dostarczania energii elektrycznej, Borys Budka, Adam Koczyk ................................................................................... 93 6. Nieuczciwe praktyki rynkowe, najczęściej występujące w umowach zawieranych z konsumentami na rynku energii elektrycznej (wybrane przykłady), Jerzy Gramatyka ................................................................................................... 105 7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi przez energię elektryczną jako produkt niebezpieczny, Grzegorz Matusik ................................... 121 8. Przysporzenie konsumenckie jako rezultat decyzji zobowiązujących Prezesa UOKiK, Jarosław Sroczyński .................................................................................. 139 9. Rola oraz ewolucja prawna instytucji Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii w zakresie ochrony konsumenta, Łukasz Mroczyński-Szmaj .................................. 159 10. Prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, Jolanta Skrago ....................... 183 V Spis treści 11. Rozwiązywanie sporów z zakresu energetyki, Radosław Walaszczyk ..................... 217 12. Odbiorca wrażliwy – konsument specjalny na rynku energii elektrycznej, Marzena Czarnecka .............................................................................................. 235 13. Upadłość konsumencka a odbiorca wrażliwy, Aleksandra Lubicz-Posochowska ...... 251 14. Ramy prawne postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa ciepłowniczego z możliwością zawarcia układu wobec pasywnej postawy konsumenta, Tadeusz Czarnota, Jacek Nowak ............................................................................ 263 Indeks ......................................................................................................................... 281 VI Autorzy Borys Budka – doktor nauk ekonomicznych, absolwent WPiA Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach, odbył aplikację radcowską w OIRP w Katowicach. Adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 2005–2009 uczestnik międzynarodowych seminariów z zakresu prawa pra- cy i zabezpieczenia społecznego w Bordeaux. Wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Belgii. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz cywilnego. Równolegle z pracą zawodową oraz rozwojem naukowym, podejmował działalność społecz- ną i samorządową. W 2011 r. został wybrany do Sejmu RP VII kadencji z okręgu gliwickiego. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej, członkiem Ko- misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrze- nia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz Komisji Nadzwyczaj- nej do spraw zmian w kodyfikacjach. W 40 sprawach jest reprezentantem sejmu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Marzena Czarnecka – doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, absolwentka WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca na stu- diach podyplomowych MBA realizowanych z Uniwersytetem w Coventry oraz UE w Katowicach. Współautorka „Prawo energetyczne. Komentarz” (2013), „Taryfy w ciepłownictwie aspekty prawne” (2010). Autorka licznych artykułów z zakresu prawa energetycznego krajowego i międzynarodowego. Adiunkt w Ka- tedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca licznych uniwersytetów w Europie m.in. University Saarbrucken (Niemcy), Uniwersytet Granada (Hiszpania). Radca prawny, wspólnik w kancelarii radców prawnych, sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Katowicach. VII Autorzy Tadeusz Czarnota – sędzia od 1996 r., obecnie orzeka w wydziale gospodar- czym do spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Katowicach. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1994). Ukończył stu- dia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na WPiA UŚ w Katowicach oraz z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów w postępowaniu upadłościo- wym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach po- dyplomowych organizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekono- micznego w Katowicach. Autor publikacji m.in. z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Członek Zarządu Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Aller- handa w Krakowie. Jerzy Gramatyka – prawnik, powiatowy i miejski rzecznik konsumentów, ukoń- czył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji, antymonopolowego i au- torskiego oraz bankowego, audytor zewnętrzny. Zbigniew Jurczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz dyrektor delegatury Urzędu Ochrony Kon- kurencji i Konsumentów we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polityki konkurencji i funkcjonowania rynków. Adam Koczyk – prawnik zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kato- wicach oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (filia w Chorzowie). Au- tor publikacji naukowych z zakresu prawa energetycznego. Aplikant radcowski w OIRP w Krakowie. Joanna Krukowska-Korombel – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawnego jednego z polskich holdingów energetycznych, członek rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym sektora energetycznego. Jest współautorką monografii „Problemy praw- ne związane z nielegalnym poborem energii” (2013) oraz autorką artykułów publikowanych w prasie prawniczej. Laureatka prestiżowej nagrody European Counsel Award 2013 w kategorii General Commercial, przyznawanej wspólnie przez International Law Office (ILO) oraz Association of Corporate Counsel Europe (ACC Europe), nominowana w tej samej kategorii do nagrody Global Counsel Award. Aleksandra Lubicz-Posochowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, au- tor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prawa spółek handlowych, nauczyciel akademicki. VIII Autorzy Grzegorz Matusik – doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicz- nego w Katowicach, radca prawny. Autor wielu publikacji z zakresu prawa i po- stępowania cywilnego, w tym monografii „Własność urządzeń przesyłowych a prawo do gruntu” (2011) oraz współautor komentarzy do ustawy o gospodar- ce nieruchomościami (2012) i do Kodeksu cywilnego (2013). Ekspert sejmowy. Łukasz Mroczyński-Szmaj – asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospo- darczego na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie oraz uczestnik Studiów Doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współ- autor kompendium pod red. prof. Jana Olszewskiego „Prawo Gospodarcze. Kom- pendium”, publikacji „Arbitraż – między teorią a praktyką”, autor szkoleń z za- kresu polubownego rozwiązywania sporów – arbitrażu, mediacji oraz ochrony konsumentów. Pracownik naukowy, specjalista ds. organizacyjno-prawnych, członek stowarzyszeń o charakterze naukowo-społecznym, opiekun organizacji studenckich. Jacek Nowak – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato- wicach. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym m.in. „Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością”. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów w Kompanii Węglo- wej S.A., członek wielu rad nadzorczych. Tomasz Ogłódek – były asystent na WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz na Wy- dziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wykładowca zagad- nień prawa energetycznego na studiach podyplomowych z zakresu energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współautor: „Prawo energetyczne. Komentarz” (2012), „Taryfy w ciepłownictwie aspekty prawne” (2010), „Pro- blemy prawne związane z nielegalnym poborem energii” (2013) oraz artykułów z zakresu prawa energetycznego. Radca prawny, absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu bankowości i finansów. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń CNESSS we Francji. Jolanta Skrago – główny specjalista w Oddziale Terenowym URE w Katowicach, autorka kilku publikacji z zakresu prawa energetycznego i społecznej odpowie- dzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w sektorze energetycznym. Uczestniczka prac Lokalnej Grupy Wsparcia dla Projektu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie – EVUE Sieci Tematycznej w ramach projektu URBACT II w Katowicach. Tytuł magistra uzyskała w 1997 r. na Wydziale Prawa i Admi- IX Autorzy nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomo- we z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz z zakresu Prawa Unii Europejskiej na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sławomir Smyczek – profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Katedrze Zarządzania Wyż- szej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie). Autor i współautor ponad 120 publikacji z zakresu zachowań konsumentów i mar- ketingu, w tym monografii: „Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych”, „Consumer Behavior – International Perspective”, „Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych”, czy „International Marketing Management”. Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu Uni- wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doradca i konsultant marketingowy wielu firm krajowych i międzynarodowych. Wykładowca w wielu zagranicznych uniwersytetach, w tym m.in. w Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Universite de Haute-Alsace (Francja), University of Reykjavik (Islandia), Universidade de Ibaque (Kolumbia), HTW des Saarlandes (Niemcy), Harstad University Collage (Norwegia), czy Budapest Business School (Węgry). Członek Komisji Rewizyj- nej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, International Ambasador MAG Scholars w Nowej Zelandii, a także członek Academy of International Busi- ness w Stanach Zjednoczonych. Jarosław Sroczyński – prawnik i ekonomista, radca prawny, założyciel i pierw- szy dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie. Ponad dwadzieścia lat prowadzi praktykę doradczą w zakresie prawa konkurencji, obecnie jako wspólnik kance- larii Markiewicz Sroczyński. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa konkurencji i konsumentów, był m.in. ekspertem prawnym UOKiK przy implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w zakresu prawa ochrony kon- kurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest człon- kiem kapituły nagrody Libertas et Auxilium, przyznawanej przez Prezesa UOKiK dziennikarzom za najlepsze artykuły i audycje dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów. Radosław Walaszczyk – radca prawny, główny specjalista w Oddziale Tereno- wym URE w Katowicach, mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Kra- jowej Radzie Radców Prawnych, autor kilku publikacji z zakresu prawa ener- getycznego oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w tym artykułów: „Rozstrzyganie sporów w prawie energetycznym – zagadnienia X praktyczne”, „Nie wszystkie spory z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes URE”, „Status przedsiębiorstw sieciowych w prawie energetycznym na tle sporów do- tyczących posadowienia urządzeń przesyłowych”, „Alternatywne sposoby roz- wiązywania sporów – przykład z energetyki”; prelegent na konferencjach bran- żowych oraz studiach podyplomowych. Posiada status urzędnika mianowanego. Autorzy XI Przedmowa „Prąd” dla konsumenta powinien być jak powietrze – ma o nim nie myśleć, ma go mieć … G. Lot Współcześnie energia stanowi istotny czynnik gwarantującym rozwój społecz- no-gospodarczy każdego kraju oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. Trud- no sobie wyobrazić funkcjonowanie przeciętnego konsumenta bez energii elek- trycznej. Można wręcz powtórzyć za twórcami prawa unijnego, iż w obecnych czasach człowiekowi potrzebne do życia są nie tylko chleb i woda, ale również energia elektryczna i ciepło. Konsument, jako odbiorca energii elektrycznej powinien być traktowany w szczególny sposób, winien być chroniony poprzez przepisy prawa, jednak trudno sobie wyobrazić przedsiębiorców energetycznych prowadzących działal- ność gospodarczą bez zysku. Powodem faktycznej nierówności tych podmiotów nie jest jednak chęć zysku, ale zróżnicowany poziom wiedzy (informacji) wyni- kający z tego, że jedne podmioty na rynku energii elektrycznej czyli przedsię- biorcy dokonują dostarczania energii elektrycznej i ciepła stale, inne zaś – czy- li konsumenci okazjonalnie. W związku z tym można zaobserwować światową tendencję do tworzenia instrumentów ochrony podmiotu słabszego czyli konsu- menta. Oczywiście ma to szczególne znaczenie na rynku usług masowych takich jak energia i gaz czy też dostarczanie wody. Przeciętny konsument powinien być w sposób jasny i przejrzysty poinformowany o przysługujących mu prawach, jak również o ciążących na nim obowiązkach. Jest to szczególnie istotne w sytuacji gdy powszechnym stało się prawo do zmiany sprzedawcy energii, jednakże nadal musi on korzystać z usług lokalnego dystrybutora. W związku z tym należy pa- miętać, że energia stała się produktem, który sprzedawcy działając w warunkach konkurencji rynkowej starają się sprzedać odbiorcom. Wobec tego częstym bywa dołączanie do energii innych usług, które „ów prąd” mają uatrakcyjnić w warun- kach rynkowych. Godnym uwagi jest również fakt, że możliwość zmiany sprze- dawcy ciągle jest instytucją nieznaną przez przeciętnego konsumenta i budzi kon- XIII Przedmowa trowersje. Rynek energii jako taki, poprzez sam fakt sprzedaży tak specyficznego produktu jakim jest energia elektryczna spowodował, że Autorzy artykułów za- mieszonych w niniejszej monografii starali się udzielić odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne pytania dotyczące funkcjonowania konsumenta na tym rynku. Monografia w części została poświęcona konkurencji na rynku energii i aspek- tom ekonomicznym tego zagadnienia, badania przeprowadzone przez Sławomira Smyczka i Zbigniewa Jurczyka dają obraz, jak bardzo konsumenci są nieświado- mi przysługujących im praw, a sprzedawcy i dystrybutorzy mają szczególne obo- wiązki wynikające z przepisów prawa. Kolejne artykuły Tomasza Ogłódka, Joan- ny Krukowskiej-Korombel poświęcone są aspektom umownym to znaczy rodzajom i formom zawieranych umów o dostarczanie energii z konsumentami. Dalej arty- kuły współautorów Borysa Budki i Adama Koczyka oraz Jerzego Gramatyki opisują problematykę klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych narusza- jących zbiorowe interesy konsumentów w umowach zawieranych na tym rynku. Istotnym niezwykle zagadnieniem jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi przez energię elektryczną, czym zajął się Grzegorz Matusik. Arty- kuł Jarosława Sroczyńskiego jest próbą analizy jakie korzyści uzyskują konsumen- ci w związku z wydawaniem decyzji zobowiązujących przez UOKiK, w przypadku naruszenia ich zbiorowych interesów. Łukasz Mroczyński-Szmaj opisał, jaką rolę na rynku energii pełni Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii. Artykuł Jolanty Skrago dotyczy nowej praktyki na rynku, bardzo ważnej z punktu widzenia konsumenta, czyli zmiany sprzedawcy. Wobec nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne mającej miejsce we wrześniu 2013 r. istotne znaczenie ma sposób rozwiązywania sporów w energetyce czym zajął się Radosław Walaszczyk. Ostatnie trzy artykuły poświę- cone są trudnym sytuacjom życiowym konsumentów: Marzena Czarnecka opisała nową kategorię konsumentów na rynku energii – odbiorców wrażliwych, a Alek- sandra Lubicz-Posochowska zajęła się upadłością konsumencką. Ostatni artykuł napisany przez Tadusza Czarnotę i Jacka Nowaka dotyczy pasywnej postawy kon- sumentów w przypadku upadłości przedsiębiorcy energetycznego. Redaktor i Autorzy wyrażają nadzieję, że monografia będzie stanowić dopiero początek dyskusji na temat roli konsumentów na rynku energii i pozwoli na lepsze zrozumienie tego zagadnienia zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców energetycznych. Monografia jest adresowana do odbiorców konsumentów pragnących posze- rzyć swoją wiedzę na temat rynku energii w Polsce, do prawników zajmujących się tą problematyką, oraz do przedsiębiorców energetycznych. W publikacji przyjęto stan prawny na dzień 10.12.2013 r. Warszawa, 10.12.2013 r. XIV Marzena Czarnecka Wykaz skrótów 1. Źródła CenyU ................................. ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 385 ze zm.) DodMieszkU ........................ ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966) InfPublU .............................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) InspHandlU .......................... ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA ...................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ...................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRejSU ................................ ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203) KSH ..................................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) nowela PrEnerg .................... ustawa z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984) NieuczPraktRynkU ............... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak- tykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) OchrDanOsobU .................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchronaInfU ........................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) OchrPrawKonsumU ............. ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumen- tów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) XV Wykaz skrótów OKiKU .................................. ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPU .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PodpElektrU ........................ ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) PomSpołU ............................ ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) FUSU ................................... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) PrBank ................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrEnerg ................................ ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) PrPostAdm ........................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUpN .................................. ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrOchrŚrod .......................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) rozporządzenie systemowe ... rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro- energetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) rozporządzenie taryfowe ...... rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.8.2011 r. w spra- wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200) SwobDziałGospU ................. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SysUbSpołU ......................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ŚwiadUsłElektU ................... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) TFUE ................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) 2. Organy orzekające ETPCz .................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ...................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................................ Sąd Apelacyjny XVI Wykaz skrótów SO ....................................... Sąd Okręgowy SOKiK .................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SN ........................................ Sąd Najwyższy SN(7) ................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny UOKiK .................................. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE ..................................... Urząd Regulacji Energetyki WSA ..................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma BIP ....................................... Biuletyn Informacji Prawnej Biul. SN ................................ Biuletyn Sądu Najwyższego Biuletyn URE ....................... Biuletyn Urzędu Regulacji i Energetyki Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ........................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GP ........................................ Gazeta Prawna KPP ...................................... Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ..................................... Monitor Polski MoP ..................................... Monitor Prawniczy NZS ..................................... Nowe Zeszyty Samorządowe ONSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA .......................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych OSA ..................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Admi- nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) OSNC ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pra- cy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych (od 1.1.2003 r.) OSP ..................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSG ..................................... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSS ..................................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK ..................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A OTK-B .................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria B OWU .................................... Ogólne Warunki Umów XVII Wykaz skrótów Pal. ...................................... Palestra PG ........................................ Prawo Gospodarcze PiP ....................................... Państwo i Prawo PiZS ..................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ ....................................... Prawo i Życie Pol. Społ. ............................. Polityka Społeczna POP ..................................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ........................................ Przegląd Podatkowy PPE ...................................... Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPP ...................................... Przegląd Prawa Publicznego Pr. Bank. .............................. Prawo Bankowe Pr. Gosp. .............................. Prawo Gospodarcze Pr. i Środ. ............................. Prawo i Środowisko Przegl. OSN ......................... Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego PS ........................................ Przegląd Sądowy PUG ..................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. .................................... Radca Prawny Rej. ...................................... Rejent RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Rzeczp. ................................ Rzeczpospolita SI ......................................... Studia Iuridica ST ........................................ Samorząd Terytorialny TPP ...................................... Transformacja Prawa Prywatnego ZNSA ................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Inne art. ....................................... artykuł FTC ...................................... Federal Trade Commission ERGEG ................................. Europejska Grupa Regulatorów ds. Energii i Gazu GPZ ...................................... Główne Punkty Zasilające GUS ..................................... Główny Urząd Statystyczny itd. ....................................... i tak dalej IRiESD ................................. dokument o charakterze technicznym opracowywany przez operatora systemu dystrybucyjnego podlegający zatwierdze- niu przez Prezesa URE KDT ..................................... kontrakty długoterminowe KSE ...................................... Krajowy System Energetyczny KRS ...................................... Krajowy Rejestr Sądowy lit. ........................................ litera XVIII Wykaz skrótów m.in. .................................... między innymi MF ....................................... Minister Finansów MG ....................................... Minister Gospodarki MGiP ................................... Minister Gospodarki i Pracy MGPiPS ................................ Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej od 8.1.2003 r. MI ........................................ Minister Infrastruktury MK ....................................... Minister Kultury MNiSW ................................ Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON .................................... Minister Obrony Narodowej MPiPS .................................. Minister Pracy i Polityki Społecznej MRiRW ................................ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MS ....................................... Minister Sprawiedliwości MSWiA ................................ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MŚ ....................................... Minister Środowiska n. ......................................... następny (-a, -e) Nb ........................................ numer brzegowy niepubl. ............................... niepublikowany (-a, -e) Nr ........................................ numer ob. ....................................... obecnie OSD ..................................... Operator (-rzy) Systemu Dystrybucyjnego OPS ..................................... Ośrodek Pomocy Społecznej OSP ..................................... Operator (-rzy) Systemu Przesyłowego OZE ..................................... odnawialne źródła energii PAN ..................................... Polska Akademia Nauk POEE ................................... Platforma Obrotu Energią Elektryczną Pkt ....................................... punkt por. ...................................... porównaj post. ..................................... postanowienie poz. ...................................... pozycja r. .......................................... rok red. ...................................... redakcja RM ....................................... Rada Ministrów rozp. .................................... rozporządzenie s. .......................................... strona (-y) t. .......................................... tom (-y) TGE ..................................... Towarowa Giełda Energii TPA ...................................... Third Party Access (zasada dostępu strony trzeciej do sieci) tekst jedn. ............................ tekst jednolity tj. ......................................... to jest XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: