Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00590 008914 10733535 na godz. na dobę w sumie
Kontrakt wojewódzki - ebook/pdf
Kontrakt wojewódzki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 242
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3996-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Administracja publiczna stale zmienia się i rozwija. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, m.in. gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, czy politycznymi. Pojawiają się nowe zagadnienia, problemy, które wymuszają wypracowanie innych od dotychczasowych instrumentów ich realizacji.

Jednym z takich instrumentów jest kontrakt wojewódzki, który jest nową, dwustronną formą działania administracji publicznej, stosowaną w określonym obszarze polityki rozwojowej na terenie jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest region.

Autorka dokonała analizy kontraktu wojewódzkiego, nie pomijając takich pojęć, jak region, do którego kierowane są środki funduszy strukturalnych UE, regionalizm czy regionalizacja. Kontrakt jest bowiem instrumentem związanym właśnie z regionem, realizującym cele polityki rozwoju, zarówno krajowej, jak i unijnej.

Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej został pierwotnie uregulowany ustawą z 5.6.1990 r. o samorządzie województwa oraz ustawą z 12.5.2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dodatkowo kontrakty ukształtowały tzw. akty planistyczne – Narodowy Plan Rozwoju i Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Obecnie obowiązują dwie ustawy dotyczące kontraktu – ustawa z 24.5.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Autorka dokonała analizy kontraktu wojewódzkiego nie tylko na podstawie przepisów wymienionych ustaw, ale także rozporządzenia z 22.2.2005 r. w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych. Aby ukazać, jak ewoluował kontrakt od czasu, gdy pojawił się jako instrument rozwoju regionalnego, podjęła także próbę analizy Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego.

Analiza poszczególnych elementów kontraktu wojewódzkiego, jego cech oraz sposobu nawiązywania i rozwiązywania, a także ewentualnych trybów postępowania sądowego, które mogą pojawić się w związku z wykonywaniem kontraktu, pomogła w określeniu nie tylko charakteru prawnego, ale i przydatności w realizacji polityki regionalnej i wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Rozważania te dały podstawę do wyodrębnienia cech charakterystycznych dla kontraktu wojewódzkiego, co pozwoliło na porównanie z innymi dwustronnymi, prawnymi formami działania administracji.

Aby określić charakter prawny kontraktu, Autorka porównała go do innych, często stosowanych, dwustronnych form działania administracji publicznej – porozumienia administracyjnego, umowy administracyjnej oraz umowy cywilnoprawnej.

W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 31.12.2011 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE KONTRAKT WOJEWÓDZKI STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE RENATA CYBULSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RENATA CYBULSKA • KONTRAKT WOJEWÓDZKI STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE Polecamy nasze publikacje z tej serii: Adam Doliwa OSOBOWOŚĆ PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dariusz Szostek NOWE UJĘCIE DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA www.ksiegarnia.beck.pl KONTRAKT WOJEWÓDZKI STUDIUM ADMINISTRACYJNOPRAWNE RENATA CYBULSKA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3995-5 ISBN e-book 978-83-255-3996-2 Spis treści Wykaz skrótów................................................................................................... . IX Wykaz orzeczeń................................................................................................. . XIII Wykaz literatury................................................................................................ . XV Wstęp........................................................................................................................ . XXXIII Rozdział I. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego................................................................. .1 §.1..Rozwój.regionalny.–.pojęcie.......................................................... . . I... Region.......................................................................................... .2 1..Region.a.podział.administracyjny.kraju..................... .8 2..Region.a.Europejska.Karta.Samorządu. Regionalnego........................................................................ . .II... Regionalizm............................................................................... . .III... Regionalizacja........................................................................... . .IV... Polityka.regionalna................................................................. . §.2..Cele.i.zasady.polityki.regionalnej.w.Unii.Europejskiej....... . . I... Cele.polityki.regionalnej....................................................... . .II... Zasady.unijnej.polityki.regionalnej.................................. . 1..Zasady.generalne................................................................. . 2..Zasady.organizacji.polityki.regionalnej..................... . 3..Zasady.finansowania.polityki.rozwoju. regionalnego......................................................................... . 4..Zasady.oceny.realizacji.programów............................. . 5..Zasady.na.lata.2007–2013................................................. . .III... Fundusze.strukturalne........................................................... . Rozdział II. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim .. §.1..Programy.wieloletnie.(dokumenty.planistyczne). rozwoju.regionalnego..................................................................... . . I... Okres.programowania.2000–2006................................... . 1..Narodowy.Plan.Rozwoju.2004–2006.......................... . 2..Narodowa.Strategia.Rozwoju.Regionalnego. 2001–2006............................................................................. . .II... Okres.programowania.2007–2013.................................... . 1..Strategia.Rozwoju.Kraju.2007–2015............................ . 1 14 17 19 21 24 24 28 28 29 30 30 31 31 35 35 36 38 43 45 45 VV 2..Narodowe.Strategiczne.Ramy.Odniesienia. –.Narodowa.Strategia.Spójności.2007–2013............. . .III... Strategia.rozwoju.województwa........................................ . §.2..Rozwój.regionalny.i.koncepcje.kontraktu. wojewódzkiego.w.ustawodawstwie.polskim........................ . . I... Ustawa.o.zasadach.wspierania.rozwoju. regionalnego.............................................................................. . .II... Ustawa.o.Narodowym.Planie.Rozwoju........................... . .III... Ustawa.o.zasadach.prowadzenia.polityki.rozwoju..... . §.3..Kontrakt.regionalny.dla.województwa.katowickiego......... . §.4..Kontrakt.wojewódzki.jako.instrument.realizacji.polityki. rozwoju.regionalnego..................................................................... . . I... Cel.utworzenia.kontraktu.................................................... . .II... Zadania........................................................................................ . .III... Fundusze..................................................................................... . .IV... Przydatność.kontraktu.wojewódzkiego......................... . Rozdział III. Struktura kontraktu wojewódzkiego....................... . §.1..Podstawa.prawna.zawarcia.kontraktu....................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.2..Podmioty.kontraktu.wojewódzkiego......................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.3..Przedmiot.kontraktu......................................................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.4..Obligatoryjne.elementy.kontraktu.............................................. . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.5..Beneficjenci.kontraktu..................................................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.6..Zawarcie.kontraktu.wojewódzkiego.......................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.7..Zmiana.kontraktu.wojewódzkiego.............................................. . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . 47 49 57 58 70 81 85 90 90 92 94 95 99 99 99 101 103 103 108 110 110 113 114 114 118 120 120 123 126 126 129 130 130 132 VI Spis treści §.8..Rozwiązanie.kontraktu.................................................................... . . I... NPRU............................................................................................ . .II... ZasPPolitRU................................................................................ . §.9..Odesłanie.do.Kodeksu.cywilnego............................................... . . I... Stosowanie.Kodeksu.cywilnego........................................ . .II... Przypadki.zastosowania.Kodeksu.cywilnego. (wybrane.przykłady).............................................................. . 1..Roszczenie.o.zapłatę.......................................................... . 2..Niewykonanie.lub.częściowe.wykonanie. zobowiązania........................................................................ . §.10..Tryb.dochodzenia.roszczeń......................................................... . §.11..Wnioski................................................................................................ . Rozdział IV. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.................................................................... . §.1..Znaczenie.dwustronnych.form.działania.w.administracji. publicznej............................................................................................ . §.2.Porozumienie.administracyjne...................................................... . . I... Źródła........................................................................................... . .II... Podmiot....................................................................................... . .III... Przedmiot................................................................................... . .IV... Procedura................................................................................... . . V... Podsumowanie......................................................................... . §.3..Umowy.administracyjne................................................................. . . I... Niemiecka.umowa.administracyjna................................. . 1..Źródła....................................................................................... . 2..Podmiot................................................................................... . 3..Przedmiot............................................................................... . 4..Procedura............................................................................... . .II... Contrat administratif we.Francji..................................... . 1..Źródła....................................................................................... . 2..Podmiot................................................................................... . 3..Przedmiot............................................................................... . 4..Procedura............................................................................... . III..Podsumowanie........................................................................... . §.4..Umowa.cywilnoprawna.................................................................. . . I... Źródło........................................................................................... . .II... Podmioty..................................................................................... . .III... Przedmiot................................................................................... . .IV... Procedura................................................................................... . 132 132 136 136 136 137 137 142 143 149 151 151 155 155 156 156 158 160 162 163 163 164 165 166 166 166 167 167 169 169 171 171 171 172 173 VII Spis treści V..Podsumowanie.............................................................................. . §.5..Charakter.prawny.kontraktu.wojewódzkiego........................ . . I... Kontrakt.wojewódzki.a.porozumienie........................... . .II... Kontrakt.wojewódzki.a.umowa.administracyjna....... . .III... Kontrakt.wojewódzki.a.umowa.cywilna........................ . .IV... Kontrakt.wojewódzki.jako.umowa.o.charakterze. mieszanym.................................................................................. . . V... Wnioski........................................................................................ . Zakończenie......................................................................................................... . Indeks rzeczowy............................................................................................... . 174 174 176 180 182 186 187 193 199 VIII Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRządU............................. ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji. rządowej.w.województwie.(Dz.U..Nr.31,.poz..206. ze.zm.) FinPublU................................. ustawa.z.27.8.2009.r..r..o.finansach.publicznych. (Dz.U..Nr.157,.poz..1240.ze.zm.) KC.............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–..Kodeks.cywilny.(Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... ustawa.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej.(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPA........................................... ustawa.z.17.6.1960.r..–..Kodeks.postępowania.ad- ministracyjnego.(tekst.jedn..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,. poz..1071.ze.zm.) KPC........................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy- wilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) NPRU........................................ ustawa.z.20.4.2004.r..o.Narodowym.Planie.Rozwoju. (Dz.U..Nr.116,.poz..1206.ze.zm.) PrPSAU.................................... ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu. przed.sądami.administracyjnymi.(Dz.U..Nr..153,. poz..1270.ze.zm.) PrUSAU.................................... ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.ad- ministracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.) SamGminU............................. ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(tekst. jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) SamWojU................................ ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa. (tekst.jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze. zm.). ZasPPolitRU........................... ustawa.z.6.12.2006.r..o.zasadach.prowadzenia.po- lityki.rozwoju.(tekst.jedn..Dz.U..z.2009.r..Nr.84,. poz..712.ze.zm.) ZasWRozRU........................... ustawa.z.12.5.2000.r..o.zasadach.wspierania.roz- woju.regionalnego.(Dz.U..Nr.48,.poz..550.ze.zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U.......................................... GSP........................................... .Dziennik.Ustaw .Gdańskie.Studia.Prawnicze IXIX Jurysta Jur.............................................. MoP........................................... Monitor.Prawniczy MoPod..................................... Monitor.Podatkowy M.P............................................ Monitor.Polski ONSA........................................ Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego ONSAiWSA............................. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego. i.Wojewódz.kich.Sądów.Administracyjnych OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNC....................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna OSNCP..................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna. oraz.Izba.Administracyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń. Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK.......................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego PiP............................................. Państwo.i.Prawo PPP............................................ Przegląd.Prawa.Publicznego RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy.Ekonomiczny.i.Socjologiczny ST............................................... Samorząd.Terytorialny 3. Inne skróty art.............................................. EFRR......................................... Europejski.Fundusz.Rozwoju.Regionalnego EFS............................................ Europejski.Fundusz.Społeczny EKSR......................................... Europejska.Karta.Samorządu.Regionalnego EWG.......................................... Europejska.Wspólnota.Gospodarcza,.ustanowiona. artykuł Traktatami.Rzymskimi.w.dniu.25.3.1957.r. System.Informacji.Prawnej.LEX System.Informacji.Prawnej.LEGALIS FS............................................... Fundusz.Spójności LEX............................................ LEGALIS.................................. KE.............................................. Komisja.Europejska niepubl.................................... niepublikowany NPR........................................... Narodowy.Plan.Rozwoju.2004–2006 Nr.............................................. numer NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny NSRO.(NSS)........................... Narodowe.Strategiczne.Ramy.Odniesienia.(Naro- NSSR......................................... NUTS........................................ pkt............................................. dowa.Strategia.Spójności) .Narodowa.Strategia.Rozwoju.Regionalnego .Nomenklatura.Jednostek.Terytorialnych.dla.Celów. Statystycznych .punkt X Wykaz skrótów popa......................................... przepisy.ogólne.prawa.administracyjnego por............................................. porównaj RM............................................. Rada.Ministrów rozporządzenie rozp.......................................... regionalny.program.operacyjny RPO.......................................... s.................................................. strona/strony Sąd.Najwyższy SN.............................................. Strategia.Rozwoju.Kraju.2007–2015 SRK........................................... tekst.jedn................................ tekst.jednolity UE.............................................. Unia.Europejska WSA.......................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny z................................................. zob............................................ ZPORR..................................... Zintegrowany. Program. Operacyjny. Rozwoju. zeszyt zobacz ze.zm........................................ Regionalnego ze.zmianami XI Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Uchwała.NSA.z.26.10.2010.r.,.I.OPS.10/09,.ONSAiWSA.2010,.Nr.1,.poz..1 Wyrok.NSA.z.27.10.2010.r.,.II.GSK.1097/10,.Legalis Wyrok.WSA.z.22.12.2010.r.,.I.SA/Ke.596/10,.Legalis Wyrok.WSA.z.14.6.2006.r.,.III.SA/Wa.61/06,.Legalis Wyrok.NSA.z.8.6.2006.r.,.II.GSK.63/06,.www.orzeczenia.nsa.gov.pl Wyrok.WSA.z.22.2.2006.r.,.II.SA/Wa.1721/05,.Prokuratura.i.Prawo.2005,.Nr.5,. s..53,.wraz.z.glosą.A. Piskorz-Ryń Postanowienie.NSA.z.27.10.2005.r.,.II.OSK.1133/05,.OSP.2006,.Nr.7–8,.poz..83 Postanowienie.WSA.z.17.10.2005.r.,.IV.SA/GL.777/05,.www.orzeczenia.nsa. gov.pl Postanowienie.NSA.z.16.9.2004.r.,.OSK.247/04,.ONSA.WSA.2004,.Nr.2,.poz..30 Postanowienie.SN.z.14.9.2004.r.,.III.CK.566/03,.Legalis Postanowienie.SN.z.4.4.2003.r.,.III.CZP.11/03,.Prokuratura.i.Prawo.2003,.Nr.9,. poz..34,.s..27 Wyrok.WSA.z.12.3.2004.r.,.III.SA.2992/03,.Legalis; Wyrok.NSA.z.12.12.2003.r.,.III.SA.1838/01,.MoPod.2003,.Nr.7,.s..43 Uchwała.NSA.z.1.12.2001.r.,.OSP.3/01,.ONSA.2002,.z..3,.poz..99 Uchwała.SN.z.5.10.2001.r.,.III.CZP.46/01,.OSNC.2002,.z..7–8,.poz..85 Uchwała.SN.z.26.6.2001.r.,.III.CZP.30/01,.OSNC.2002,.z..2,.poz..16 Postanowienie.SN.z.19.3.1999.r.,.II.CKN.984/98,.OSNC.1999,.z..10,.poz..180; Wyrok.NSA.z.5.12.1995.r.,.SA/Rz.1109/95,.ST.1995,.Nr.12,.s..116 Wyrok.NSA.z.27.9.1994.r.,.SA/Łd.1906/94,.OSP.1996,.z..3,.poz..52,.wraz.z.glo- są.Z. Leońskiego Uchwała.SN.z.8.1.1992.r.,.III.CZP.138/91,.OSNC.1992,.z..7–8,.poz..128 XIIIXIII Wykaz literatury Adamczyk J.,.Kontrakt.Regionalny..Największy.program.inwestycyjny.Mało- polski,.www.marr.pl Adamiak B.,.Z.problematyki.właściwości.sądów.administracyjnych.(art..3.§.2. pkt.4.p.p.s.a.),.Zeszyty.Naukowe.Sądownictwa.Administracyjnego.2006,.z..2 Adamiak B., [w:].Postępowanie.administracyjne.i.sądowoadministracyjne,. Warszawa.2003 Bachtler J.,.The.reshaping.of.regional.policy.in.Western.Europe,.[w:].Dilemmas. of.regional.Policies.in.Eastern.and.Central.Europe,.red..G. Gorzelak, A. Ku- kliński,.Warszawa.1992 Bałaban A.,.Polska.koncepcja.regionu,.[w:].Region.europejski.a.polskie.woje- wództwo,.Materiały.seminaryjne.Szczecin.26–29.października.1998.r.,.red.. A. Bałaban,.Toruń.1998 Bandarzewski K.,.[w:].Komentarz.do.ustawy.o.samorządzie.wojewódzkim,. red..P. Chmielnicki,.Warszawa.2005 Bandarzewski K.,.[w:].Prawo.samorządu.terytorialnego.w.Polsce,.red..W. Kisiel,. Warszawa.2006 Bandarzewski K.,.Wieloszczeblowość.samorządu.terytorialnego.i.jego.kom- plementarność. w. ujęciu. Konstytucji,. ustawodawstwa. i. orzecznictwa,. [w:].Samorząd.Terytorialny..Zasady.ustrojowe.i.praktyka,.red..P. Sarnecki,. Warszawa.2005 Bieńkowska E.,.Pierwszy.okres.wdrażania.Zintegrowanego.Programu.Ope- racyjnego.Rozwoju.Regionalnego.w.województwie.śląskim,.Wspólnoty. Europejskie.2005,.Nr.7–8 Biernat S.,.Działania.wspólne.w.administracji.państwowej,.Wrocław–War- szawa–Kraków–Gdańsk.1979 Bigo T.,.Związki.publiczno-prawne.w.świetle.ustawodawstwa.polskiego,.War- szawa.1928 Blicharz J.,.Prawna.możliwość.powierzania.wykonania.zadań.publicznych.na. drodze.umownej.organizacjom.pozarządowym,.Acta.Universitatis.Wratis- laviensis.No.2770,.Prawo.CCXCV Błaś A.,.[w:].Prawo.administracyjne,.red..J. Boć,.Wrocław.2001 Błaś A., Boć J., [w:].Prawo.administracyjne,.red..J. Boć,.Wrocław.2005 Boć J.,.[w:].Prawo.administracyjne,.red..J. Boć,.Wrocław.2000 Boć J.,.O.umowie.administracyjnoprawnej,.[w:].Umowy.w.administracji,.red.. J. Boć,.L. Dziewięcka-Bokun,.Wrocław.2008 Boć J., Malarski S.,. Polskie. regiony. w. procesie. integracji. europejskiej,. XVXV [w:].Prawne.problemy.regionalizacji.w.Europie,.Seria.prawo.publiczne. porównawcze.1(9),.Wrocław.2008 Borkowski J.,.Ustawy.o.dwuinstancyjnym.sądownictwie.administracyjnym,. MoP.2003,.Nr.8 Borkowski J.,.[w:].Postępowanie.administracyjne.i.sądowoadministracyjne,. B. Adamiak, J. Brokowski, Warszawa.2007 Borodo A., Niektóre. współczesne. problemy. prawne. finansów. samorządu. terytorialnego.w.Polsce,.ST.2004,.Nr.6 Borodo A.,.Polskie.prawo.finansowy.zarys.ogólny,.Toruń.2005 Borodo A.,.Samorząd.terytorialny.system.prawnofinansowy,.Warszawa.2006 Borodo A.,.Subwencje.i.dotacje.jako.formy.dochodów.samorządu.terytorial- nego.w.Polsce.–.wybrane.zagadnienia.prawne,.[w:].Konstytucja,.ustrój,. system.finansowy.państwa..Księga.pamiątkowa.ku.czci.prof..Natalii.Gajl,. Warszawa.1999 Borys T.,.Obszary.transgraniczne.w.statystyce.regionalnej,.Warszawa.1999 Brodziński S.,.Znajomość.Kontraktu.regionalnego.dla.województwa.kato- wickiego.wśród.liderów,.[w:].Kontrakt.dla.województwa.katowickiego.. Dorobek.i.opinie,.red..M. Barański,.Katowice.1999 Brzezicka P.,.Niektóre.zagadnienia.zawierania.porozumień.przez.organy.sa- morządu.terytorialnego,.ST.2000,.Nr.3 Brzezicka P.,.Porozumienie.administracyjne.–.problemy.węzłowe,.Państwo. i.Prawo.2000,.z..6 Brzeziński W.,.Sądowa.kontrola.administracji.we.Francji,.Warszawa.1960 Brzozowy A., Guzek K.,.Analiza.porównawcza.,,Założeń.aktualizacji.strategii. rozwoju. województw”,. Departament. Polityki. Regionalnej,. Warszawa,. 10.stycznia.2005.r. Bujnowski M.,.Rola.funduszy.strukturalnych.w.realizacji.strategii.lizbońskiej,. Wspólnoty.Europejskie.2005,.Nr.12; Bukowski Z.,.[w:].Ustrój.samorządu.terytorialnego,.Z. Bukowski,.T. Jędrze- jewski,.P. Rączka,.Toruń.2005 Bullman U.,.The.politics.of.the.third.level,.[w:].The.regional.dimension.of.the. European.Union,.towards.a.third.level.in.Europe?,.red..F. Cass,.London.2001 Calak R., Grabowska-Markiewicz,.Narodowy.Plan.Rozwoju.2007–2013,.Wspól- noty.Europejskie.2005,.Nr.5 Chmielnicki P.,.[w:].Prawo.samorządu.terytorialnego.w.Polsce,.red..W. Kisiel,. Warszawa.2006 Chojnicki Z.,.Czyż T.,.Region.–.regionalizacja.–.regionalizm,.Ruch.Prawniczy. Ekonomiczny.i.Socjologiczny.1992,.z..2 Chrisidu-Budnik A.,.Procedura.zwierania.kontraktów.regionalnych..Wybrane. problemy.rozwoju.regionalnego,.[w:].Strategia.rozwoju.lokalnego..Aspekty. instrumentalne,.t..III,.red..M. Adamowicz,.Warszawa.2003 Chróścielewski W.,.Imperium.a.gestia.w.działania.administracji.publicznej. (w.świetle.doktryny.i.zmian.ustawodawczych.lat.90-tych),.Państwo.i.Prawo. 1995,.z..6 XVI Wykaz literatury Wykaz literatury Cieślak Z.,.Porozumienie.administracyjne,.Warszawa.1985 Cieślik Z.,.Umowa.administracyjna.w.państwie.prawa,.Kraków.2004 Cybulska R.,. Kontrakty. w. administracji,. [w:]. Przegląd. dyscyplin. badaw- czych.pokrewnych.nauce.prawa.i.postępowania.administracyjnego,.red.. S. Wrzosek,.M. Domagała,.J. Izdebski,.T. Stanisławski,.Lublin.2010 Cybulska R.,.Kontrakt.wojewódzki.a.kodeks.postępowania.administracyjnego,. [w:].Kodyfikacja.postępowania.administracyjnego..Na.50-lecie.k.p.a.,.red.. J. Niczyporuk,.Lublin.2010 Czarkowska A.,.Umowy.adhezyjne.w.administracji.publicznej,.[w:].Umowy. w.administracji,.red..J. Boć,.L..Dziewięcka-Bokun,.Wrocław.2008 Delis-Szeląg K.A.,.Polityka.regionalna.UE.i.perspektywy.jej.realizacji.w.Polsce,. [w:].Regionalizm,.polityka.regionalna.i.Fundusze.Strukturalne.w.Unii.Eu- ropejskiej,.red..A. Adamczyk,.J. Borkowski,.Warszawa.2005 Dolecki H.,.Postępowanie.cywilne..Zarys.wykładu,.Warszawa.2005 Dolnicki B., Cybulska R.,.Nowe.dwustronne.formy.działania.administracji. publicznej.–.zagadnienia.wybrane,.[w:].Koncepcja.systemu.prawa.admi- nistracyjnego,.red..J. Zimmermann,.Warszawa.2007 Dolnicki B.,.Koncepcja.województwa.samorządowego,.ST.1999,.Nr.6 Dolnicki B.,.Samorząd.terytorialny,.Kraków.2003 Dolnicki B.,.Samorząd.terytorialny,.Kraków.2006. Dolnicki B.,.Samorząd.terytorialny,.Warszawa.2009 Dolnicki B.,.Umowa.publicznoprawna.–.zagadnienia.wybrane,.[w:].Jednostka. w.demokratycznym.państwie.prawa,.red..J. Filipek,.Bielsko-Biała.2003 Dolnicki B.,.Umowa.publicznoprawna.w.prawie.niemieckim,.Państwo.i.Prawo. 2001,.z..3 Domański R.,.Gospodarka.przestrzenna,.Warszawa.2002 Dudek A.,.Kontrakt.wojewódzki.jako.instrument.wdrażania.polityki.regionalnej. w.Polsce,.Finanse.Publiczne.2004 Dyrda I.,.Z.problematyki.prawnych.form.działania.administracji.terenowej,. Acta.Universitatis.Wratislaviensis.No.648,.Prawo.CXII,.Wrocław.1985 Dziuba R.,. Kontrakt. wojewódzki. jako. forma. wsparcia. rozwoju. regionów. w.Polsce,.[w:].Rozwój.oraz.polityka.regionalna.i.lokalna.w.Polsce,.red.. J. Kaja, K. Piecha,.Warszawa.2005 Elżanowski M., Maciołek M., Przybysz P.,.Region.jako.instytucja.prawnoustro- jowa,.Państwo.i.Prawo.1990,.z..8 Elżanowski M.,.[w:].Sprawność.funkcjonowania.terenowej.administracji.pań- stwowej,.red..B.R. Kuc,.Warszawa.1984 Erichsen H.-U.,.Martens W.[w:].Allgemeines.Verwaltungsrecht,.red..H.-U. Erichsen, W. Martens,.Berlin–New.York,.1995 Filipek J.,.O.podmiotowości.administracyjno-prawnej,.Państwo.i.Prawo.1961,. z..2 Filipek J.,.Stosunek.administracyjnoprawny,.Kraków.1968 Flaga-Gieruszyńska K.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.26.czerwca.2001.r.,.III.CZP. 30/01,.Rejent.2002,.Nr.6 XVII Ganowicz E.,.Samorząd.terytorialny.w.polityce.regionalnej.Unii.Europejskiej,. [w:].Samorząd.–.Rozwój.–.Integracja,.red..M. Barański,.Katowice.2003 Gawlikowska-Hueckel K.,.Procesy.rozwoju.regionalnego.w.Unii.Europejskiej,. Gdańsk.2002 Gawlikowska-Hueckel K.,.Procesy.rozwoju.regionalnego.w.Unii.Europejskiej.. Konwergencja.czy.polaryzacja?,.Gdańsk.2003 Geisler R.,.Oblicza.śląskich.regionalizmów..Od.konfliktów.do.demokracji.de- liberatywnej,.[w:].Państwo,.samorząd.i.społeczności.lokalne,.red..K. Bon- dyra,.M.S. Szczepański,.P. Śliwa,.Poznań.2005 Gęsicka G.,.Instrumenty,.strategie.i.programy.rozwoju.regionalnego.–.kontrakty. wojewódzkie,.Biuletyn.Biura.Studiów.i.Ekspertyz.Kancelarii.Sejmu..Kon- ferencje.i.Seminaria:.,,Podstawy.polityki.rozwoju.regionalnego.w.Polsce”,. Warszawa.1999,.Nr.7 Gęsicka G.,.Kontrakty.wojewódzkie.–.instrumenty.rządowej.polityki.regio- nalnej.w.systemie.wdrażania.nowej.polityki.spójności,.http://www.fun- duszestrukturalne.gov.pl Giełda M.,.Charakter.prawny.kontraktu.wojewódzkiego,.[w:].Prawne.problemy. regionalizacji.w.Europie,.Seria.prawo.publiczne.porównawcze.1.(9),.red.. K. Nowacki, R. Russano,.Wrocław.2008 Giełda M.,.Konstrukcja.prawna.kontraktu.wojewódzkiego,.[w:].Współczesne. europejskie.problemy.prawa.administracyjnego.i.administracji.publicznej.. W.35..rocznicę.utworzenia.Instytutu.Nauk.Administracyjnych.Uniwersytetu. Wrocławskiego,.red..A. Błaś, K. Nowacki,.Acta.Universitatis.Wratislaviensis. No.2770,.Prawo.CCXCV,.Wrocław.2005 Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B.,.Kontrakt.dla.Ściany.Wschodniej.. Założenia,.Warszawa.1999 Gilowska Z.,.Możliwości.i.bariery.prowadzenia.polityki.regionalnej,.[w:].Po- lityka.regionalna.państwa.pośród.uwikłań.instytucjonalno-regulacyjnych,. red..J. Szomburg,.Gdańsk.2001 Gilowska Z.,.Pożądany.mechanizm.wykorzystania.środków.pomocowych.UE. dla.wspierania.rozwoju.regionalnego,.ST.2000,.Nr.6 Gilowska Z.,.Płoskonka J., Prutis S., Stec M., Wysocka E.,.Model.ustrojowy. województwa.(regionu).w.unitarnym.państwie.demokratycznym..Raport. końcowy,.ST.1997,.Nr.8–9 Gilowska Z., Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J.,.Podstawy.prawne.funkcjonowania.terytorialnej.administracji. publicznej.w.RP,.ST.2002,.Nr.1–2 Glumińska-Pawlic J.,.Samodzielność.finansowa.jednostek.samorządu.teryto- rialnego.w.Polsce..Studium.finansowoprawne,.Katowice.2003 Głąbicka K., Grewiński M.,.Europejska.polityka.regionalna,.Warszawa.2003 Gniadecka J.,.Wygrany.proces.o.dotacje.na.realizację.zadań.zleconych,.Gazeta. Samorządu.i.Administracji.2001,.Nr.24 Gorzelak G., Jałowiecki B.,.Reforma.terytorialnej.organizacji.kraju:.wnioski. XVIII Wykaz literatury po.dwóch.latach,.[w:].Reforma.terytorialnej.organizacji.kraju:.dwa.lata. doświadczeń,.red..G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec,.Warszawa.2001 Gorzelak G., Jałowiecki B.,.Strategie.rozwoju.regionalnego.województw:.próba. oceny,.Studia.Lokalne.i.Regionalne.2001,.Nr.1 Gorzelak G.,.Polska.polityka.regionalna.wobec.zróżnicowań.polskiej.prze- strzeni,.[w:].Państwo,.samorząd.i.społeczności.lokalne,.red..K. Bondyra, M. S. Szczepański, P. Śliwa,.Poznań.2005 Gorzelak G.,.Regionalizm.i.regionalizacja.w.Polsce.na.tle.europejskim,.[w:].Czy. Polska.będzie.państwem.regionalnym,.red..G. Gorzelak, B. Jałowiecki,. Warszawa.1993 Gorzelak G.,.Samorząd.regionalny.a.polityka.rozwoju.regionalnego.państwa,. [w:].Reforma.terytorialnej.organizacji.kraju:.dwa.lata.doświadczeń,.red.. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec,.Warszawa.2001 Górzyńska T.,.Poszukiwanie.konsensusu.w.miejsce.jednostronności,.czyli. administracja.inaczej,.[w:].Prawo.do.dobrej.administracji,.Warszawa.2003 Gradowski J., Ostaszewski R.,.Czy.kontrakty.wojewódzkie.będą.receptą.na. rozwój.regionalny?,.Kontrola.Państwowa.2002,.Nr.2 Grążawski M.,.Porozumienia.jako.prawna.forma.działania.administracji.pub- licznej,.rozprawa.doktorska,.maszynopis.powielony,.Bielsko-Biała.2003 Grążawski M.,.Przedmiot.porozumienia.administracyjnego,.[w:].Jednostka. w.demokratycznym.państwie.prawa,.red..J. Filipek,.Bielsko-Biała.2003 Grewiński M.,.Rok.doświadczeń.Europejskiego.Funduszu.Społecznego.–.od. szlachetnej.idei.do.trudnej.praktyki,.Wspólnoty.Europejskie.2005,.Nr.7–8 Grosse T.G.,.Krajowa.Strategia.Rozwoju.Regionalnego:.jakie.zasady.i.cele.poli- tyki.regionalnej.państwa?,.ST.2009,.Nr.1–2 Grosse T.G.,.Ocena.polityki.regionalnej.w.Polsce..Wyzwania.i.zagrożenia.dla. uczestnictwa.w.nowej.polityce.spójności.w.teorii.i.w.praktyce,.[w:].Polska. wobec.nowej.polityki.spójności.Unii.Europejskiej,.red..T.G. Grosse,.Instytut. Spraw.Publicznych,.Warszawa.2004 Grosse T.G.,.Polityka.regionalna.Unii.Europejskiej..Przykład.Grecji,.Włoch,. Irlandii.i.Polski,.Warszawa.2004 Grosse T.G.,.Przegląd.koncepcji.teoretycznych.rozwoju.regionalnego,.Studia. Regionalne.i.Lokalne.2002,.Nr.1 Grosse T.G.,.Rola.kontraktów.wojewódzkich.w.rozwoju.polskich.regionów,. ST.2002,.Nr.12 Grosse T.G.,.Uwagi.na.temat.Strategii.Rozwoju.Kraju.na.lata.2007–2015,.Analizy. i.Opinie.2006,.Nr.63,.www.isp.gov.pl Grosse T.G.,.Wpływ.procesów.globalnych.i.integracji.europejskiej.na.polski. system.polityki.regionalnej,.Studia.Regionalne.i.Lokalne.2001,.Nr.1 Grosse T.G.,.Wybrane.aspekty.polityki.regionalnej.państwa.w.latach.2000–2004. (z.wyłączeniem.polityki.regionalnej.UE),.ST.2001,.Nr.11 Grosse T.G.,. Zapisy. Narodowej. Strategii. Rozwoju. Regionalnego. na. lata. 2001–2006.w.prowadzeniu.polityki.regionalnej.państwa,.Ekspertyza.dla. MGPiPS,.http://www.isp.gov.pl. XIX Wykaz literatury
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrakt wojewódzki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: