Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 007298 15718719 na godz. na dobę w sumie
Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku - ebook/pdf
Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3560-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka uwzględnia zmiany w przepisach, które były konieczne ze względu na wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego. Ponadto od 2015 roku wymogi NFZ w zakresie oceny ofert świadczeniodawców stały się bardziej restrykcyjne. Uwzględniają m.in. kwestie jakości w placówkach medycznych, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie akredytacji lub certyfikatu jakości. Dodatkowo zmieniły się zasady odwołań od decyzji prezesa NFZ. Książka jest praktycznym przewodnikiem menedżera, który stoi przed wyzwaniem wzięcia udziału w procedurze konkursowej NFZ, zarządzania kontraktami NFZ, dbania o prawidłowe wykonanie umowy i zmaganiem się z odzyskaniem pieniędzy za nadwykonania.  Poradnik uwzględnia także najnowsze zarządzenie prezesa NFZ dotyczące włączenia kryterium zewnętrznej oceny jakości do oceny świadczeniodawców w postępowaniu konkursowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Maciej Lulka Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2015 roku K o n t r a k t o w a n i e ś w i a d c z e ń p r z e z N F Z dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com Wydanie 3 ISBN 978-83-269-3560-2 UOV20 Cena 99,oo zł P r o f e s j o n a l n e Pu b l i k a c j e d l a k a d rY Za rZ ĄdZa jĄc e j Po dMi oTaMi l e cZn i cZ Y Mi UOV 20 okladka.indd 1 15-02-10 14:46 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2015 roku Wydanie 3 UOV20.indd 1 15-02-10 14:22 Autor: Maciej Lulka, radca prawny, ekspert w zakresie prawa medycznego, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Aktualizacja: Dorota Kaczmarczyk, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie Redakcja: Anna Rubinkowska Kierownik grupy wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN 978-83-269-3560-2 Nr produktowy: UOV20 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOV20.indd 2 15-02-10 14:22 Spistreści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................7 Rozdział 1. System opieki zdrowotnej ...................................................................9 Rozdział 2. Strony umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .................11 2.1. Narodowy Fundusz Zdrowia ........................................................................11 2.2. Świadczeniobiorca .......................................................................................19 2.2.1. Osoby ubezpieczone ........................................................................20 2.2.2. Osoby nieubezpieczone, ale uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ...............................21 2.2.3. Pozostałe osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, bez względu na ubezpieczenie ..................................22 2.2.4. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji ..................................................................24 2.2.5. Poświadczenie wydawane przez NFZ ...............................................26 2.3. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego .............................................27 Rozdział 3. Świadczeniodawca ............................................................................29 3.1. Definicja świadczeniodawcy w świetle obowiązujących przepisów .............30 3.1.1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ..................................................31 3.2. Działalność lecznicza ....................................................................................31 3.3. Podmiot leczniczy ........................................................................................32 3.3.1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy .............................................33 3.4. Przedsiębiorstwo .........................................................................................36 3.4.1. NZOZ jako przedsiębiorstwo.............................................................37 3.4.2. Szpital jako przedsiębiorstwo ...........................................................37 3.4.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ..........................38 3.5. Kierownik podmiotu leczniczego .................................................................42 3.6. Praktyki zawodowe ......................................................................................42 3.6.1. Nowe zasady związane z obowiązkiem ubezpieczeń OC ..................49 3.6.2. Świadczeniodawca będący osobą, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ................52 3.6.3. Świadczeniodawca realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi ........................................................53 Rozdział 4. Przedmiot kontraktu .........................................................................55 4.1. Zakres świadczeń gwarantowanych przez NFZ ............................................55 4.1.1. Pakiet kolejkowy i onkologiczny .......................................................57 4.1.2. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego ....................................58 4.1.3. Indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów .....................62 4.1.4. Świadczenia towarzyszące ...............................................................64 UOV20.indd 3 3 15-02-10 14:22 KontraktowanieświadczeńprzezNFZ.Nowezasadyod2015roku 4.1.5. Nowe zasady organizacji i sprawozdawczości list oczekujących .......66 4.1.6 Porady receptowe ............................................................................73 4.2. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ....................78 Rozdział 5. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ze świadczeniodawcą .....81 5.1. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) .........................................88 5.2. Regulamin prac komisji ................................................................................95 5.2.1. Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu prowadzonym przez OW NFZ .................................................................................102 5.3. Oferta złożona po terminie ........................................................................103 5.4. Oferta zawierająca nieprawdziwe informacje ............................................103 5.5. Oferta nie zawiera informacji dotyczących przedmiotu oferty, proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej ....................105 5.6. Oferta zawiera rażąco niską cenę ..............................................................106 5.7. Oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów ...............................107 5.8. Oferta jest ofertą alternatywną .................................................................108 5.9. Oferta nie spełnia warunków określonych w przepisach u.s.o.z. ...............108 5.10. Oferta złożona przez świadczeniodawcę, z którym NFZ rozwiązał umowę o świadczenie usług zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy ....................................109 5.11. Unieważnienie postępowania ....................................................................111 5.12. Rozstrzygnięcie postępowania ...................................................................111 Rozdział 6. Środki odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego .................113 6.1. Zasady ogólne ............................................................................................113 6.2. Protest .......................................................................................................117 6.3. Odwołanie .................................................................................................119 6.3.1. Odwołanie rozpatrywane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu lub przez ministra zdrowia ...................119 6.3.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ...........................121 6.3.3. Przykłady postępowania odwoławczego ........................................126 6.4. Skarga administracyjna ..............................................................................128 6.5. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi ................................................128 6.5.1. Tryb wnoszenia skargi ....................................................................130 Rozdział 7. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ..........................133 7.1. Ograniczenie podmiotowe przy zawieraniu kontraktu z NFZ .....................135 7.1.1. Podwykonawstwo ..........................................................................136 7.2. Jawność kontraktów zawartych z NFZ ........................................................138 7.3. Elementy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ....................142 7.4. Ogólne warunki umów ..............................................................................143 7.5. Odpowiedzialność świadczeniodawcy .......................................................144 7.6. Obowiązki świadczeniodawcy oraz warunki udzielania świadczeń zdrowotnych ..............................................................................................145 4 UOV20.indd 4 15-02-10 14:22 Spistreści 7.7. Personel medyczny ....................................................................................145 7.8. Wymogi dotyczące pomieszczeń ...............................................................146 7.9. Ciągłość wykonywania świadczeń a planowana przerwa ..........................147 7.10. Korzystanie z serwisu internetowego ........................................................147 7.10.1. Oznaczenie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych ................148 7.11. Obowiązki lekarza względem świadczeniobiorcy .......................................149 7.12. Rejestracja .................................................................................................150 7.12.1. Sposób finansowania świadczeń i zasady rozliczeń ........................152 7.13. Kapitacyjna stawka roczna .........................................................................154 7.13.1. Cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej ...................................156 7.14. Osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji .....157 7.14.1. Dokumenty rozliczeniowe ..............................................................157 7.14.2. Terminy płatności ...........................................................................158 7.14.3. Zasady rozliczeń pomiędzy instytucjami ubezpieczenia krajów Wspólnoty ..........................................................................158 7.14.4. Rozliczenie według zakresu skojarzonego nielimitowanego ..........159 7.15. Osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych bez względu na ubezpieczenie ...................................................................162 7.16. Ryczałt ........................................................................................................163 7.17. Dokumenty rozliczeniowe ..........................................................................164 7.18. Zmiana umowy ..........................................................................................167 7.19. Kary umowne i ich wysokość .....................................................................168 7.20. Wystawianie recept osobom nieuprawnionym lub w nieuzasadnionych przypadkach ...............................................................................................172 7.21. Umowa zawarta na okres dłuższy niż rok ..................................................172 7.22. Przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ..................................173 7.22.1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez świadczeniodawcę .........................................................................175 7.23. Okres przedawnienia roszczeń Funduszu i świadczeniodawcy ..................175 7.24. Przesłanki nieważności umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .................................................................................................176 7.25. Czas trwania kontraktu zawartego z NFZ ...................................................177 7.26. Umowa z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie POZ, zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz umowy, o których mowa w art. 41 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji ..................................... 178 7.27. Zażalenie świadczeniodawcy dotyczące realizacji umowy .........................182 Rozdział 8. Nadwykonania ................................................................................183 8.1. Udzielanie świadczeń ponadlimitowych ....................................................183 8.2. Obowiązek udzielenia pomocy medycznej przez podmiot leczniczy na gruncie art. 15 ustawy o działalności leczniczej ...................................... 186 8.3. Obowiązek lekarza udzielania pomocy na gruncie art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ..............................................................................................191 UOV20.indd 5 5 15-02-10 14:22 8.4. Analiza wybranego orzecznictwa ...............................................................195 8.5. Wykonywanie zabiegów planowych a nadwykonania ...............................198 8.6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom przewlekle chorym ..............199 8.7. Skierowanie sprawy do postępowania sądowego .....................................201 8.8. Świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony kontraktem z Funduszem, lecz w granicach zobowiązania Funduszu wynikającego z zawartej umowy ......................................................................................204 Rozdział 9. Kontrola NFZ ...................................................................................207 9.1. Podstawa prawna kontroli .........................................................................207 9.2. Przedmiot kontroli .....................................................................................208 9.3. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli ..........................................................210 9.4. Podmiot kontrolowany ..............................................................................211 9.5. Osoby prowadzące kontrole ......................................................................212 9.6. Miejsce i czas przeprowadzania kontroli ....................................................213 9.7. Czynności kontrolne – postępowanie dowodowe .....................................214 9.7.1. Dowody w postaci dokumentów ....................................................214 9.7.2. Dokumentacja medyczna ...............................................................215 9.7.3. Dowody w postaci ustnych informacji lub wyjaśnień .....................216 9.7.4. Oględziny .......................................................................................217 9.8. Zakończenie postępowania ........................................................................218 9.8.1. Protokół kontroli ............................................................................218 9.8.2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli .................................................220 9.8.3. Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpień pokontrolnych .......220 9.9. Rejestr ewidencji kontroli ..........................................................................221 9.10. Jakie obszary działalności świadczeniodawcy są najczęściej kontrolowane przez NFZ ............................................................................222 Wzory dokumentów związanych z kontrolą NFZ ...............................................225 Wykaz skrótów ................................................................................................231 Źródła prawa .....................................................................................................231 Czasopisma ......................................................................................................... 233 Inne skróty .........................................................................................................233 Literatura .........................................................................................................235 Orzecznictwo ...................................................................................................239 6 UOV20.indd 6 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku WStęp Niniejsza publikacja jest adresowana w głównej mierze do osób peł- niących stanowiska kierownicze w organach podmiotów wykonujących działalność leczniczą (świadczeniodawców), specjalistów zajmujących się rozliczaniem kontraktów z NFZ, a także do lekarzy, pielęgniarek i położ- nych, którym staramy się przybliżyć prawne aspekty zawierania i wykony- wania umów z NFZ. Książka omawia w sposób praktyczny regulacje prawne dotyczące za- wierania umów na świadczenie usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Podpowiada, jak przygotować ofertę dla NFZ, jakie prawa ma świadczeniodawca w zakresie odwołań, na co powinien zwrócić uwagę, zawierając umowę z NFZ. Nie pomija takich aspektów, jak nad- wykonania czy kontrole NFZ. Ponadto w publikacji usystematyzowano dużą liczbę nowych przepi- sów, które pojawiły się wraz z wejściem w życie znowelizowanej 1 stycz- nia 2015 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wprowadzenie tzw. pakietu kolejkowego i onkolo- gicznego), m.in. takich jak wprowadzenie porady receptowej czy nowych zasad zapisów na listy oczekujących na udzielenie świadczenia. Najważniejsze założenia pakietów kolejkowego i onkologicznego to: z prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu listy ocze- kujących, z możliwość otrzymania recepty na kontynuację farmakoterapii bez osobistej wizyty u lekarza, UOV20.indd 7 7 15-02-10 14:22 z możliwość odebrania recepty przez osoby upoważnione przez pacjenta, z łatwiejszy dostęp do większej liczby badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, z szybszy dostęp do lekarzy specjalistów – będzie się można zapisać tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucznego wydłu- żania kolejek przez osoby, które czekają w kilku (a nawet kilkunastu kolejkach) na to samo świadczenia, blokując terminy i nie odwołując wizyt, z zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym, z specjalna, szybka ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Czynność prawna, jaką jest podpisanie umowy z NFZ, pociąga za sobą wiele konsekwencji, m.in. w postaci nieuchronnej i obligatoryjnej kontroli realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. W publikacji omawiamy, jak przy- gotować się do niej, na jakie czynności kontrolujących zwrócić szczególną uwagę oraz, w razie niekorzystnego wyniku takiej kontroli, jakie środki odwoławcze przysługują podmiotowi kontrolowanemu. Mamy nadzieję, że adresaci publikacji znajdą w niej cenne wskazówki, jak rozwiązać problemy związane z codziennym zarządzaniem podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Ufamy też, że po publikację chętnie sięgną także sami prawnicy pragnący pogłębić i usystematyzować prawne aspekty relacji świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki tej publikacji Czytelnicy zyskają pewność, że bezbłędnie przygotują ofertę zgodnie z nowymi wymogami NFZ uwzględniającymi zewnętrzną ocenę jakości, poznają wskazówki, które pomogą im zdobyć kontrakt NFZ i zarządzać nim, a także właściwie prowadzić sprawozdawczość, odzyskiwać pieniądze za nadwykonania – zarówno na drodze ugody, jak i w sądzie. UOV20.indd 8 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku RoZdZiał 1. SyStem opieKi ZdRoWotNej Przyjęty w Polsce system opieki zdrowotnej znajduje swoje podstawy w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle art. 68 kon- stytucja zagwarantowała każdemu prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niezależnie od sytuacji materialnej każdemu obywatelowi organy wła- dzy publicznej zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Należy pamiętać, że prawo to nie obejmuje jedynie osób pracujących. Szeroko rozwinięty system ubezpie- czeń zdrowotnych, a także system opieki zdrowotnej obejmują bowiem osoby niezależnie od wieku, zawodu, wykonywanej pracy. System ochrony zdrowia ma pozwolić każdemu obywatelowi na bezpłatną opiekę lekarską. Konstytucja przyznaje pewne przywileje określonej kategorii osób i na- kłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdro- wotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Zostało to podyktowane w jednym przypadku troską o zapewnienie rozwoju narodu, w innych zaś wynika ze względów humani- tarnych. Na mocy konstytucji została unormowana generalna zasada zapew- nienia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, finansowanej przez państwo każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Jed- nocześnie ustawa zasadnicza nie reguluje warunków i zakresu udzielania ta- kich świadczeń, gdyż określa je ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach UOV20.indd 9 9 15-02-10 14:22 opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej u.ś.o.z.) oraz ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej u.dz.l.). W przepisach Konstytucji RP nie znajdziemy odpowiedzi dotyczącej konstrukcji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ani jego poszcze- gólnych elementów, tj. charakteru prawnego źródeł finansowania świad- czeń zdrowotnych, charakteru i struktury płatnika składek czy struktury własnościowej świadczeniodawców. Konstytucja wprowadza wymóg, aby warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określiła ustawa. Mamy jedynie wyraźny obowią- zek władz publicznych stworzenia systemu efektywnego i funkcjonalne- go, który umożliwi realizację prawa do ochrony zdrowia. Jednocześnie istnieje wyraźna wola ustawodawcy wyrażająca się w niedo- puszczeniu do powstania całkowicie wolnorynkowego systemu ochrony zdrowia. Biorącpoduwagęfaktycznąniemożnośćzapewnieniabez- płatnejopiekizdrowotnejwpełnymzakresiekażdemuobywa- telowi,obokświadczeńfinansowanychześrodkówpublicznych musząfunkcjonowaćmechanizmywolnorynkoweikonkurencyjne. Należy zaznaczyć, że Konstytucja RP nie zakłada powszechnej dostęp- ności do wszystkich znanych i wykonywanych świadczeń opieki zdrowot- nej. Ograniczona dostępność do najnowocześniejszych usług medycznych jest limitowana również w krajach wysoce rozwiniętych o nieporównywal- nie większych niż w Polsce nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej. Również postanowienia konstytucji, zwłaszcza ogólna norma art. 68 ust. 1 wyrażająca prawo każdego do ochrony zdrowia, nie upoważniają do ocze- kiwania od obywateli dostępu do wszelkich technologii medycznych. Trafny wydaje się pogląd, że postanowienie Konstytucji RP, gwaran- tujące prawo do ochrony zdrowia, zawiera w sobie nakaz respektowania pewnego koniecznego poziomu jakości świadczeń medycznych, poniżej którego można by dostrzegać naruszenie gwarancji konstytucyjnej. Przy- jęte rozwiązania muszą jednak uwzględniać wiele ekonomicznych, budże- towych i społecznych uwarunkowań dostępności do usług medycznych. 10 UOV20.indd 10 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku RoZdZiał 2. StRoNy umoWy o udZielaNie śWiadcZeń opieKi ZdRoWotNej Uczestników systemu opieki zdrowotnej można podzielić na trzy strony: z Narodowy Fundusz Zdrowia, z świadczeniobiorcę, z świadczeniodawcę. W konsekwencji występuje tutaj złożona relacja prawna. 2.1. Narodowy Fundusz Zdrowia Obecny system ochrony zdrowia bazuje na ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Poprzednio obowiązujące przepisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym powołały do życia system kas chorych. Kolejna ustawa z 23 stycz- nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdro- wia przekształciła siedemnaście istniejących kas chorych w jedną jednostkę – Narodowy Fundusz Zdrowia. Niespójność oraz wadliwość tej ustawy, a zwłaszcza wyeliminowanie kontroli organów władzy państwowej nad spo- sobem wydatkowania środków publicznych doprowadziły do uchylenia prze- pisów poprzednio obowiązującej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny. UOV20.indd 11 11 15-02-10 14:22 NFZ jest państwową jednostką organizacyjną, składającą się z centrali (której siedziba znajduje się w Warszawie) oraz z 16 oddziałów wojewódz- kich. Struktura organizacyjna Funduszu jest zgodna z podziałem tery- torialnym Polski. Mamy następujące oddziały wojewódzkie Funduszu: z Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu, z Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy, z Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Lublinie, z Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Zielonej Górze, z Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Łodzi, z Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, z Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, z Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Opolu, z Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, z Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Białymstoku, z Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z sie- dzibą w Gdańsku, z Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, z Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, z Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie, z Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu, 12 UOV20.indd 12 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej z Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie. Kody oddziałów wojewódzkich NFZ: 01R – Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 02R – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 03R – Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 04R – Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 05R – Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 06R – Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 07R – Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 08R – Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 09R – Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 10R – Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 11R – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 12R – Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 13R – Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 14R – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 15R – Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 16R – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Na czele Narodowego Funduszu Zdrowia stoi prezes NFZ, natomiast oddziałami wojewódzkimi zarządzają dyrektorzy oddziałów wojewódz- kich NFZ. Naczelne organy Funduszu to: z Rada Funduszu, z prezes Funduszu, z rady oddziałów wojewódzkich Funduszu, z dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu. W celu realizacji zadań nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia jest on zobowiązany zarządzać środkami finansowymi pochodzącymi w głównej mierze z: UOV20.indd 13 13 15-02-10 14:22 z należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, z odsetek od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdro- wotne, z darowizn i zapisów, z środków przekazanych na realizację zadań zleconych w zakresie okre- ślonym w ustawie, z dotacji, w tym dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadania, z przychodów z lokat, z kredytów i pożyczek. Głównymi zadaniami działań NFZ są przede wszystkim określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do właściwego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, roko- wań i zawierania umów, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. NFZ pełni w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika – ma bowiem zapewnić i sfinansować ze środków pochodzących z obo- wiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego świadczenia zdrowotne. Zadaniem NFZ jest finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udziela- nych nie tylko osobom ubezpieczonym, ale również osobom nieubezpie- czonym, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (szerzej na ten temat w rozdziale dotyczącym świadczeniobiorcy). Fundusz realizuje także zadania w zakresie: z finansowania medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom, z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzonej poza granicami kraju i polegającej na leczeniu lub przeprowadzeniu badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy, z opracowywania, wdrażania, realizowania, finansowania, monitorowa- nia, nadzorowania i kontrolowania programów zdrowotnych, 14 UOV20.indd 14 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej z wykonywania zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwłaszcza realizacji programów polityki zdrowotnej, z monitorowania ordynacji lekarskich, z promocji zdrowia, z prowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, z prowadzenia wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia. Zmiany w ochronie zdrowia, przewidziane na 2015 r., mają na celu przede wszystkim poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych przez wzmocnienie roli lekarzy rodzinnych, którym rozszerzono kompeten- cje w zakresie zlecania badań specjalistycznych w ramach pakietu on- kologicznego. Ponadto nowe przepisy wprowadzają również pakiet kolejkowy, którego celem jest zmniejszenie kolejek pacjentów oczekują- cych na konsultację lekarską. Wprowadzone modyfikacje stanowią istotną nowość, ale dopiero skuteczne wdrożenie ich w życie i dłuższe stosowa- nie pozwoli przesądzić o sukcesie bądź niepowodzeniu. Obowiązujące przepisy nie są jednak jedynymi rewolucyjnymi uregulowaniami, które Ministerstwo Zdrowia co pewien czas przedstawia. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia, już w 2014 r. miała wejść w życie ustawa o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Proponowane zmiany zakładały likwidację centrali NFZ oraz utwo- rzenie wojewódzkich funduszy zdrowia, które miały być w pełni samo- dzielnymi płatnikami. Podstawowymi założeniami proponowanego modelu funkcjonowania płatnika w systemie ubezpieczenia zdrowotnego były: z przekształcenie oddziałów wojewódzkich NFZ w samodzielne regio- nalne fundusze (wojewódzkie NFZ), z przyznanie samorządom terytorialnym istotnego udziału w zarzą- dzaniu wojewódzkimi NFZ przez udział ich przedstawicieli w radach nadzorczych tych funduszy, z przyznanie regionalnym płatnikom autonomii w zakresie ustalania szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń, przy jednoczesnym UOV20.indd 15 15 15-02-10 14:22 przeniesieniu kompetencji w zakresie ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniach konkursowych z płatnika na ministra zdrowia, z oparcie procesu kontraktowania świadczeń przez regionalnych płat- ników na rzetelnej analizie potrzeb zdrowotnych w danym wojewódz- twie, wykonywanej przez wojewodę przy udziale fachowej rady. W ramach zwiększonej samodzielności regionalny płatnik miał otrzymać ustawowe kompetencje do samodzielnego tworzenia produk- tów kontraktowych oraz do ustalania zasad kontraktowania świadczeń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie danego województwa. Do wdrożenia wskazanych zmian jednak nie doszło, gdyż projekt został wycofany w pierwszym kwartale 2014 r. W uzasadnieniu decyzji o rezygnacji z przyjętych założeń wskazano przygotowanie projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Reguluje on, w zmie- nionej formie, kwestie, które pierwotnie stanowiły impuls do przeprowa- dzenia zmian, oraz wprowadzi inne rozwiązania w zakresie usprawnienia systemu zarządzania listami oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie zostanie zgłoszony wówczas projekt ustawy o in- stytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego (http://bip.kprm.gov.pl/ kpr/form/r470,Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-nadzorze-nad-systemem- -powszechnego-ubezpieczenia-.html). Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczo- nych (CWU) w celu: z potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, z przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu, z przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, z wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności, z rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji. Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił system elektronicznej weryfi- kacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Pacjenci przychodzący do 16 UOV20.indd 16 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej placówek ochrony zdrowia nie muszą już przynosić dokumentów potwier- dzających ubezpieczenie. Pracownicy rejestracji mogą natychmiast spraw- dzać ich uprawnienia online w systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL. Dotyczy to gabinetów lekarskich, przychodni i szpitali, które mają podpisane umowy z NFZ. Natomiast od 1 lipca 2013 r. NFZ uruchomił ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta – ogólnopolski serwis udostępniający zarejestro- wanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. ZIP składa się z czterech głównych części: z serwisu informacyjnego Twój Portal, z informatora „Gdzie się leczyć”, z Rejestru Usług Medycznych z strony „Prawo do świadczeń zdrowotnych”. Portal ZIP ma być w zamyśle NFZ rozbudowywany, a znajdą się na nim także m.in. informacje o programach profilaktycznych i leczeniu za granicą. Głównym celem działania NFZ jest zapewnienie równego dostępu do pomocy medycznej wszystkim obywatelom, a przede wszystkim uspraw- nienie systemu finansowania świadczeń zdrowotnych, które pochodzą ze środków publicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia jest faktycznym mono- polistą na rynku organizowania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowa- nych ze środków publicznych, i jako jedyny podmiot ma uprawnienie do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych. Udziela- nie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jest możliwe tylko po podpisaniu umowy z NFZ. Fundusz decyduje, jakie usługi, w jakiej liczbie i na jakim obszarze przysługują ubezpieczonym. Sami świadczeniodawcy nie są władni, aby w tej kwestii decydować. Ze względu na tak ogromny zakres działania NFZ podlega kontroli prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakre- sie zachowań niezgodnych z prawem antymonopolowym. W jednej ze spraw Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 r. zwrócił uwagę na niezgodne z przepisami prawa stosowane zasady UOV20.indd 17 17 15-02-10 14:22 dotyczące zawierania umów w zakresie zaopatrzenia w przedmioty or- topedyczne (m.in. protezy, obuwie ortopedyczne czy wózki inwalidzkie) i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe lub soczewki kontaktowe lecz- nicze), stosowane przez śląski oddział NFZ. Uzależniał on bowiem podpi- sanie umowy od dysponowania przez potencjalnych świadczeniodawców przynajmniej jednym własnym punktem udzielania świadczeń na tere- nie województwa śląskiego. Tym samym nie było możliwe zawarcie umo- wy z NFZ przez podmiot działający na szczeblu hurtowym, który chciałby na tym terenie świadczyć usługi wyłącznie za pośrednictwem podwyko- nawców (aptek, sklepów medycznych). W ciągu trzech lat kilkakrotnie doszło do odmowy podpisania umowy z tego powodu. Za nadużywanie pozycji dominującej prezes UOKiK nałożył na Narodowy Fundusz Zdro- wia karę w wysokości ponad 300.000 zł. Natomiast w kwietniu 2011 r. uprawomocniła się decyzja UOKiK, który nałożył na NFZ ponad 1 mln zł kary za faworyzowanie dotychczasowych świadczeniodawców w trakcie przeprowadzanych postępowań w sprawie zawarcia umów na świadczenia opieki zdrowotnej, gwarantując im do- datkowe punkty w ramach oceny ofert, utrudniając w efekcie wygranie konkursu nowym świadczeniodawcom. Jednym z podstawowych zadań należących do Narodowego Funduszu Zdrowia jest zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowa taka stanowi podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych przez NFZ, i zawierana jest mię- dzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego (art. 132 ust. 1 u.ś.o.z.). Jak podkreśla się w doktrynie, dyrektor oddziału wojewódz- kiego Funduszu reprezentuje tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie za- wiera umowy we własnym imieniu (obszerniej o kontraktowaniu z NFZ w kolejnych rozdziałach). 18 UOV20.indd 18 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej 2.2. świadczeniobiorca Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celami są zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, lecze- nie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ogranicze- nie (art. 15 ust. 1 u.ś.o.z.). Świadczeniobiorcyprzysługujeprawodokorzystaniaze świadczeńgwarantowanych,czyliświadczeńfinansowa- nychwcałościlubwspółfinansowanychześrodkówpub- licznych. Do świadczeń gwarantowanych zaliczamy przede wszystkim: z podstawową opiekę zdrowotną, z ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, z leczenie szpitalne, z opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitację leczniczą, z świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoter- minowej, z leczenie stomatologiczne, z lecznictwo uzdrowiskowe, z zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji, z ratownictwo medyczne, z opiekę paliatywną i hospicyjną, z świadczenia wysokospecjalistyczne, z programy zdrowotne, z leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę, z programy lekowe określone w przepisach ustawy o refundacji, leki sto- sowane w chemioterapii, określone w przepisach ustawy o refundacji. UOV20.indd 19 19 15-02-10 14:22 Świadczeniobiorca jest pacjentem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, czyli osobą zwracającą się o udzielenie świadczeń zdro- wotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą za- wód medyczny. Poniżej omówiony zostanie krąg osób, które zgodnie z obowiązujący- mi przepisami są uważane za świadczeniobiorców. 2.2.1. Osoby ubezpieczone Osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, jest świadczeniobiorca, który jest ubezpieczony – czyli objęty został powszechnym (obowiązkowym lub do- browolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym. Dokumentempotwierdzającymprawoubezpieczonegodo świadczeńopiekizdrowotnejorazumożliwiającympotwier- dzaniewykonaniaświadczeńopiekizdrowotnejjestkarta ubezpieczeniazdrowotnego.Kartatajestkartątypuelektronicznego. Karta ubezpieczenia zdrowotnego zawiera przede wszystkim nastę- pujące dane: z imię i nazwisko, z datę urodzenia, z numer PESEL, a w przypadku, gdy go nie ma – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, z dwuznakowy kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej, z datę ważności karty, numer identyfikacyjny karty. Ponadto może pełnić funkcję Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 20 UOV20.indd 20 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej W praktyce pacjenci najczęściej posługują się dokumentami, takimi jak legitymacje ubezpieczeniowe lub druki ZUS RMUA. Od 1 stycznia 2010 r. ZUS przestał wydawać nowe legitymacje ubezpieczeniowe, przy czym te już wydane zachowują ważność, do momentu kiedy jest w nich miejsce na potwierdzenie faktu ubezpieczenia. Natomiast osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą przedstawić wydruk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2.2.2. Osoby nieubezpieczone, ale uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowa- nych ze środków publicznych nie została zagwarantowana jedynie oso- bom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Uprawnienie takie wynika z wielu przepisów prawnych. Należypamiętać,żekażdaosobaubezpieczona,bezwzględu nato,jakwysokąstawkęopłaca,jakrównieżosobaupraw- nionadokorzystaniazeświadczeńopiekizdrowotnej finansowanychześrodkówpublicznychnainnejpodstawiemają prawodotakiejsamejopiekimedycznej. Zgodnie z art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finanso- wanych ze środków publicznych są: z osoby nieobjęte ubezpieczeniem, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy i spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; wówczas dokumentem potwierdzającym prawo do świad- czeń opieki zdrowotnej takiego świadczeniobiorcy jest decyzja wójta UOV20.indd 21 21 15-02-10 14:22 (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania takiej osoby, z osoby, które są obywatelami polskimi bądź zamieszkują na terytorium Polski lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, a nie ukończyły 18. roku życia lub są kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu. 2.2.3. Pozostałe osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, bez względu na ubezpieczenie Natomiast zgodnie z art. 12 oraz art. 12b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczenia opieki zdrowotnej, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, udzielane są bezpłatnie: z osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej oraz osobom wyko- nującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z jej odbywaniem albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej, zgodnie z art. 161 i art. 170 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.), z osobom uzależnionym od alkoholu poddającym się leczeniu odwy- kowemu, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.), z osobom uzależnionym od środków odurzających, substancji psycho- tropowych lub środków zastępczych w zakresie leczenia i rehabilitacji, zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485), z osobom chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w zakresie psy- chiatrycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 10 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375), z cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub przebywa- jącym w areszcie w celu wydalenia – mają oni prawo do korzystania z opieki lekarskiej i umieszczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli 22 UOV20.indd 22 15-02-10 14:22 Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku Rozdział2.Stronyumowyoudzielanieświadczeńopiekizdrowotnej stan ich zdrowia tego wymaga, na podstawie art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573), z osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania życia zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.), z osobom w przypadku świadczeń zdrowotnych, związanych ze zwal- czaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570), z posiadaczom Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280 ze zm.), z osobom skazanym na podstawie art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm.), z osobom stwarzającym zagrożenie, wobec których sąd zdecydował o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego i na które został nałożony obowiązek poddania się odpowiedniemu postępowaniu terapeutycz- nemu oraz osobom stwarzającym zagrożenie, które zostały umieszczo- ne w odpowiednim ośrodku terapeutycznym, zgodnie z art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r. poz. 24), z zagranicznym funkcjonariuszom lub pracownikom, którzy są oby- watelami państw niebędących członkami UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), biorącym udział we wspól- nej operacji lub wspólnym działaniu ratowniczym, na podstawie art. 20 ustawy z 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 295). UOV20.indd 23 23 15-02-10 14:22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: