Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00428 021170 15574012 na godz. na dobę w sumie
Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP - ebook/pdf
Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-659-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy wiesz, że inspektor pracy może zjawić się w Twojej firmie w każdej chwili?

Może rozmawiać z pracownikami, oglądać stanowiska pracy, sprawdzać stan maszyn – także bez wiedzy Twojej i pracodawcy! Być może nawet teraz jest na terenie firmy, a Ty nic o tym nie wiesz!
Co więcej, jeśli nie będzie chciała wpuścić go ochrona,

może wejść z policją – o każdej porze dnia i nocy!

Czujesz się bezsilny? Jednak nie jesteś całkiem bezradny! Nie musisz godzić się na wszystko, czego zażąda inspektor pracy. Dowiedz się, czego Ty możesz domagać się od niego! Teraz otrzymasz do tego niezbędne wsparcie:

raport specjalny
„Jak zgodnie z prawem postępować w razie kontroli PIP?”

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Zapewniam Cię, że porady, jakie uzyskasz w tym raporcie, są całkowicie bezpieczne i zgodne z prawem. Autorem jest Łukasz Prasołek – prawnik, specjalista ds. personalnych z wieloletnim doświadczeniem.

Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantuje fakt, że treść raportu została skonsultowana i zatwierdzona przez urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy!

Jeśli nie jesteś pewien:

Pozbądź się wszystkich wątpliwości i zyskaj pewność, że nie musisz obawiać się kontroli PIP. Skorzystaj z raportu „Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP?”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Kontrola PIP Jak postępować w razie kontroli PIP? OPIS LISTA KONTROLNA PODSTAWA PRAWNA www.KadryOnline.pl Autor Łukasz Prasołek Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Anna Makarczuk Anna Zajączkowska Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-204-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 022 518 29 29, faks 022 617 60 10 Skład, łamanie, przygotowanie publikacji do wersji elektronicznej Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0603 59 59 71 Praktyczny informator „Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP” został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Praktyczny informator„Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w informatorze „Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP” – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejszy informator został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Zaproponowane w informatorze „Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP” wskazówki, porady, interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w informatorze „Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Jak postępować w razie kontroli pip? Spis treści WSTĘP Jakie firmy kontroluje PIP? Kilkadziesiąt tysięcy skarg na pracodawców rocznie Gdy pracownik skarży się na pracodawcę anonimowo 7 praw inspektora PIP Kontrola nieograniczona PIP współpracuje z ZUS i policją Zawiadomienie ZUS o nieprawidłowościach Kiedy wkroczy policja? Miejsce kontroli Co musisz zapewnić inspektorowi PIP? Co najczęściej kontroluje PIP? Gdzie najczęściej PIP znajduje błędy? Urlopy: na co uważać Wynagrodzenia: na co uważać Czas pracy: na co uważać Czas pracy – pod obstrzałem Sprawdź regulamin pracy! Umowy, dokumenty: na co uważać Jakie kary i za co zastosuje inspektor PIP? Przygotuj się do kontroli: kontrola PIP krok po kroku Kontrole PIP – Twoja lista kontrolna 10 zagadnień, które na pewno sprawdzi inspektor PIP w Twojej firmie Karta ewidencji czasu pracy – uniknij błędów! S P I S T R E Ś C I 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 12 18 22 23 24 1 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip? WSTĘP Niniejszy e-book został stworzony z myślą przygotowania Państwa do kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym celu wskazujemy, jak wygląda kontrola. Pokazujemy najczęściej popełniane błędy i aspekty działań pracodawców, które stanowią szczególny przedmiot zainteresowania inspektorów, a także przestrzegamy – jak uniknąć naruszeń prawa, które skutkują kosztownymi karami finansowymi. Koniecznie przeczytaj:     Co i jak kontroluje PIP? Kiedy może być przeprowadzona kontrola firmy? Co z reguły kontrolują inspektorzy pracy i za co najczęściej wymierzają kary? Na co powinieneś uważać? W S T ę P Sprawdź sam, czy popełniasz błędy, które najczęściej znajdują podczas kontroli inspektorzy PIP! Dowiedz się, co inspektor pracy na pewno sprawdzi w Twojej firmie! 2 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip? JaKIe fIrmy KOnTrOluJe PIP? Generalnie Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować każdą firmę, w tym Twoją. Inspektorzy PIP przeprowadzają:   kontrole zakładów pracy wynikające z planu działania PIP zatwierdzanego corocznie przez Radę Ochrony Pracy oraz kontrole skargowe, które inicjowane są głównie przez pracowników sygnalizujących naruszenia występujące u ich pracodawców. Kontrole wynikające z harmonogramu działania PIP obejmują różne branże. W 2007 r. kontrolowane były m.in.:       placówki handlu detalicznego (zwłaszcza wielkopowierzchniowe), przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego, firmy budowlane, przedsiębiorstwa obsługi nieruchomości, placówki prowadzące działalność usługową, transportową oraz składowania, hotele i restauracje. Kilkadziesiąt tysięcy skarg na pracodawców rocznie Od kilku już lat do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa co roku ponad około 24 000–30 000 skarg od pracowników, byłych pracowników, związków zawodowych i innych podmiotów. Duża ich część wymaga od inspektorów konieczności przeprowadzenia czynności kontrolnych. W trakcie takich kontroli inspektorzy nie mają jednak prawa ujawnić informacji, że przeprowadza- ne przez nich czynności kontrolne są następstwem skargi. Ujawnienie takich danych jest możliwe, jedynie gdy zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. Musisz więc liczyć się z tym, że inspektor pracy nie poda Ci nazwiska pracownika lub byłego pracownika, który złożył do PIP skargę na działanie Twojej firmy. Gdy pracownik skarży się na pracodawcę anonimowo Inspekcja Pracy z zasady nie reaguje na skargi składane przez pracowników anonimowo. Możliwe jest jednak, że Główny Inspektor Pracy (jego zastępca) lub okręgowy inspektor pracy (jego zastępca) podejmie decyzję o rozpatrzeniu skargi anonimowej – postępuje tak przede wszystkim wtedy, gdy z treści skargi wynika, że w danej firmie w rażący sposób naruszane są przepisy prawa pracy, a zwłaszcza – gdy w związku z tym występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. J a K I E f I R m y K o n T R o l u J E P I P 7 praw inspektora PIP 3 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip? Powinieneś wiedzieć, do czego ma prawo inspektor PIP, który przeprowadza kontrolę w Twojej firmie. Oto 7 praw inspektora pracy, który puka do drzwi Twojej firmy: 1) swobodny wstęp na teren zakładu i do kontrolowanych obiektów i pomieszczeń – w przy- padku problemów z wejściem na teren zakładu pracy inspektor pracy może pojawić się wraz z funkcjonariuszem policji; 2) możliwość dokonywania oględzin stanowisk pracy, maszyn, urządzeń; 3) prawo sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę oraz przebywających na terenie zakładu – w takich przypadkach inspektor powinien okazać swoją legitymację służbową, aby osoba sprawdzana (oznacza to, że każdy pracownik sprawdzany przez inspektora może poprosić go o okazanie legitymacji) mogła odczytać oraz zanotować jego dane osobowe; 4) żądanie od pracodawcy i pracowników pisemnych lub ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą; 5) wzywanie i przesłuchiwanie pracowników w związku z przeprowadzaną kontrolą; 6) żądanie akt osobowych oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowni- ków; 7) żądanie dokumentów dotyczących budowy (przebudowy) zakładu pracy, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników badań, ekspertyz i pomiarów dotyczących dzia- łalności zakładu. Inspektor pracy może pojawić się w firmie i prowadzić czynności kontrolne (rozmawiać z pracownikami, oglądać stan maszyn) bez wiedzy pracodaw- cy – np. wtedy gdy chodzi o kwestie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników. Inspektor pracy ma prawo wstępu na teren zakładu pracy o każdej porze dnia i nocy – np. jeśli ochrona firmy nie będzie chciała wpuścić inspektora pracy na teren zakładu pracy, to może on wejść tam z policją. Inspektor pracy ma prawo swobodnego poruszania się po terenie zakładu pracy i nie musi uzyskiwać żadnych przepustek. Inspektor pracy może (od 1 lipca 2007 r.) przesłuchać pracownika, zacho- wując w tajemnicy jego dane osobowe (tzw. świadek incognito). Kontrola nieograniczona Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić w Twojej firmie kontrolę bez względu na fakt, czy właśnie trwa inna kontrola (np. przeprowadzana przez ZUS). Nie dotyczą jej czasowe 4 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip? ograniczenia kontroli w trakcie roku kalendarzowego. Takie uprzywilejowane stanowisko posiada PIP dzięki konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, która nie pozwala na ograniczenia ani liczby kontroli, ani ich częstotliwości. PIP współpracuje z ZUS i policją Przeprowadzając czynności kontrolne, inspektor pracy będzie sprawdzać w pierwszej kolej- ności, czy zostały wykonane wcześniej skierowane do pracodawcy decyzje organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej). PIP ma podpisane porozumienia o współpracy z wieloma instytucjami państwowymi, np. ZUS, policją, Inspekcją Transportu Drogowego, prokuraturą, strażą pożarną, inspekcją ochrony środowiska, nadzorem budowla- nym, UOKiK, urzędem dozoru technicznego czy NIK. Zawiadomienie ZUS o nieprawidłowościach Jeśli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi w zakładzie pracy nieprawidłowości dotyczące np. odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, to poinformuje o takiej sytuacji od- powiedni oddział ZUS. Z porozumienia z ZUS wynika bowiem, że PIP jest zobowiązana do niezwłocznego informowania ZUS o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przypadkach nieopłacania lub zaniżania składki na ubezpieczenie społeczne. Kiedy wkroczy policja? Powinieneś wiedzieć, że w razie konieczności policja jest upoważniona do udzielenia in- spektorom PIP pomocy i zapewnienia im bezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. W przypadku problemów z wejściem na teren zakładu pracy inspektor pracy więc może pojawić się w Twojej firmie wraz z funkcjonariuszem policji. Miejsce kontroli Inspektor pracy może przeprowadzać kontrolę w siedzibie Twojej firmy, ale również w in- nych miejscach, gdzie jest świadczona praca – także w oddziałach firmy oraz w miejscach przechowywania dokumentów finansowo-księgowych! A niektóre czynności kontrolne, np. przesłuchiwanie świadków, mogą być przeprowadzone także w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy. Skomplikowane kontrole o szerokim zakresie mogą być przeprowadzane nawet przez ze- spół inspektorów. Może także się zdarzyć, że w kontroli wezmą udział biegli lub specjaliści na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez okręgowego inspektora pracy. 5 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip? Co musisz zapewnić inspektorowi PIP? Pamiętaj, że w razie gdy inspektor pracy pojawi się z zamiarem kontroli w Twojej firmie, Twoim obowiązkiem jest:  zagwarantowanie mu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadze- nia czynności kontrolnych (jeśli jest to możliwe – powinieneś udostępnić inspektorowi oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem); przedstawianie mu żądanych dokumentów i materiałów; udzielanie mu niezbędnych informacji.   Co najczęściej kontroluje PIP? Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy wykonywane przez inspektorów pracy dotyczą najczęściej następujących zagadnień: a) stosunku pracy, b) czasu pracy, c) wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych, d) urlopów pracowniczych, e) uprawnień związanych z rodzicielstwem, f) zatrudniania młodocianych, g) równego traktowania pracowników w zatrudnieniu (czy występuje dyskryminacja, mob- bing itp.), h) bezpieczeństwa i higieny pracy, i) legalności zatrudnienia. Gdzie najczęściej PIP znajduje błędy? Na podstawie przeprowadzanych w zakładach pracy kontroli inspektorzy PIP stwierdzają, że pracodawcy najczęściej dopuszczają się następujących nieprawidłowości (kolejność według częstotliwości popełniania):        urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń, łamią przepisy dotyczące nie przestrzegają terminowych wypłat nie udzielają pracownikom należnej liczby dni wolnych od pracy wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy, nie wypłacają w należytej kwocie wynagrodzenia za pracę w wych, nierzetelnie prowadzą zaniżają wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe lub nie płacą wykorzystany urlop wypoczynkowy, nieprawidłowo prowadzą dokumentację pracowniczą, ewidencję czasu pracy, godzinach nadliczbo- ekwiwalentu za nie- 6 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip?    umowy o pracę, niewłaściwie sporządzają i rozwiązują wymiar czasu pra- zatrudniają pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący cy, np. powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych na dobę, nie prowadzą w ogóle dokumentacji pracowniczej. Sporo nieprawidłowości dotyczy przygotowania pracowników do pracy – m.in.: brak  brak  brak  szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych do wykonywania danej pracy. Urlopy: na co uważać W trakcie kontroli PIP są weryfikowane kwestie związane z korzystaniem przez pracow- ników z urlopów wypoczynkowych. W tym zakresie inspektor będzie sprawdzał przede wszystkim:    czy prawidłowo ustalasz wymiar urlopu przysługującego pracownikom, czy prawidłowo udzielasz urlopu (w tym urlopu na żądanie i urlopu zaległego), czy udzielasz urlopu dodatkowego w odpowiednim wymiarze (np. pracownikom nie- pełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw- ności), czy prawidłowo udzielasz urlopu bezpłatnego, czy prawidłowo ustalasz plan urlopów.   Pamiętaj, że nieprawidłowości dotyczące urlopów będą regulowane przez inspek- tora pracy wystąpieniami N s. 11. Nieudzielanie lub bezpodstawne obniżanie wymiaru urlopu stanowi natomiast wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny do 30.000 zł. Wynagrodzenia: na co uważać Praktycznie niemal każda kontrola PIP obejmuje również sprawdzenie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. Sprawy te od kilku lat stanowią bowiem jeden z priorytetów w działaniach organów PIP. W tym zakresie możesz się spodzie- wać, że inspektor pracy z pewnością skontroluje, czy:    terminowo wypłacasz pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia, prawidłowo ustalasz wysokość i naliczasz wynagrodzenia, prawidłowo dokonujesz potrąceń z wynagrodzenia, 7 www.KadryOnline.pl Jak postępować w razie kontroli pip?   prawidłowo wypłacasz dodatkowe świadczenia przewidziane w przepisach wewnątrz- zakładowych (np. premie, nagrody, dodatki stażowe, dodatki za warunki szkodliwe itp.), prawidłowo ustalasz wysokość i czy terminowo wypłacasz wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas choroby, odprawy (emerytalno-rentowe lub ze względu na rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika). Czas pracy: na co uważać Uważaj szczególnie na rekompensatę za pracę w dniu wolnym Największa liczba zastrzeżeń PIP dotyczy niezapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym – ponad 60 kontrolowanych. PIP zwraca szczególną uwagę na fakt, że pracodawcy w zamian za pracę w dniu wolnym wypłacają pracownikom dodatki z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, zamiast udzielać dni wolnych. W kon- sekwencji pracownikom nie zapewnia się odpowiedniej liczby dni wolnych, wynikających z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zwróć uwagę na ewidencję Liczne zastrzeżenia inspektorów PIP dotyczą także nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy. Karta ewidencji czasu pracy to dokument, do którego często nie przywiązuje się aż takiej wagi, jak np. do akt osobowych. Tymczasem w minionym roku inspektorzy pracy zakwestionowali prowadzoną dokumentację ewidencyjną (lub jej brak) aż w ponad 50 za- kładów pracy, które odwiedzili, kontrolując przepisy o czasie pracy. Patrz: tabelka z najczęściej popełnianymi błędami w karcie ewidencji czasu pracy – sprawdź, jak ich uniknąć! N s. 19 Czas pracy – pod obstrzałem Kolejne najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:    przekraczania norm czasu pracy – około 35 kontrolowanych, naruszania odpoczynku dobowego – około 30 kontrolowanych, przekraczanie dopuszczalnego przeciętnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu – około 25 . 8 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola PIP. Jak postępować w razie kontroli PIP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: