Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00440 010153 20669018 na godz. na dobę w sumie
Kontrola korespondencji - ebook/pdf
Kontrola korespondencji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 406
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8988-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W monografii zostały sformułowane wnioski oraz propozycje zmian w obecnych uregulowaniach prawnych o charakterze nie tylko materialnym czy procesowym, ale także ustrojowym, które powinny się przyczynić do realizacji konstytucyjnych standardów kontroli korespondencji, a także usprawnić w praktyce funkcjonowanie tych procesów zarówno dla podmiotów uprawnionych do żądania, jak i zobowiązanych do prowadzenia kontroli korespondencji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola Korespondencji MaCiej Rogalski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MACIEJ ROGALSKI • KONTROLA KORESPONDENCJI Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka INSTYTUCJE WADIUM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka ZMIANY PRZETARGOWE W ŚWIETLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl KONTROLA KORESPONDENCJI MACIEJ ROGALSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak prof. nadzw. dr hab. Jacek Kosonoga Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8987-5 ISBN e-book 978-83-255-8988-2 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Rozdział I. Pojęcie korespondencji ...................................................................... Rozdział II. Tajemnica korespondencji w prawie polskim ............................. 1. Tajemnica komunikowania się ................................................................ 2. Tajemnica korespondencji w prawie karnym, cywilnym i autorskim .................................................................................................. 3. Tajemnica telekomunikacyjna ................................................................. Rozdział III. Tajemnica korespondencji w prawie międzynarodowym ....... 1. Przepisy międzynarodowe ....................................................................... 2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ............................................................................................... Rozdział IV. Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń w postępowaniu karnym .................................................................................. 1. Podmioty uprawnione do żądania wydania ......................................... 2. Podmioty zobowiązane do wydania ....................................................... 3. Rodzaje spraw ............................................................................................ 4. Zakres udostępnianych danych i informacji ......................................... 5. Tryb udostępniania ................................................................................... 5.1. Postanowienie w sprawie wydania korespondencji ................... 5.2. Sposób i forma doręczenia postanowienia wydanego w trybie art. 218 § 1 KPK ............................................................................... 5.3. Zaskarżanie postanowienia ............................................................ 5.4. Otwarcie korespondencji i przesyłek ............................................ 5.5. Zwrócenie zbędnej korespondencji i przesyłek .......................... 6. Kontrola poczty elektronicznej ............................................................... 7. Kontrola korespondencji uczestników postępowania ......................... 7.1. Kontrola korespondencji podejrzanego ....................................... 7.2. Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego .............. 8. Zabezpieczenie danych informatycznych .............................................. 9. Przeszukanie urządzeń zawierających dane informatyczne ............... 10. Zagadnienia dowodowe ............................................................................ IX XI XVII 1 5 5 17 23 37 37 60 73 76 78 81 82 91 92 94 99 100 100 101 114 114 117 120 125 128 V Spis treści 10.1. Ochrona tajemnicy zawodowej ..................................................... 10.2. Zakazy dowodowe ........................................................................... 10.3. Dowód z wykazu połączeń ............................................................. 11. Procesowe konsekwencje wadliwej czynności kontroli korespondencji ........................................................................................... 12. Zwolnienie z obowiązku przedstawienia korespondencji ................... Rozdział V. Kontrola korespondencji w postępowaniu karnym wykonawczym ..................................................................................................... Rozdział VI. Udostępnienie korespondencji, przesyłek, wykazu połączeń na podstawie ustaw szczególnych .................................................................. 1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze .................................................... 2. Kontrola operacyjna .................................................................................. 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu ..... 4. Centralne Biuro Antykorupcyjne ........................................................... 5. Kontrola skarbowa .................................................................................... 6. Policja .......................................................................................................... 7. Służba celna ................................................................................................ 8. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego ............................................................................................... 9. Straż graniczna ........................................................................................... 10. Żandarmeria Wojskowa ........................................................................... Rozdział VII. Wykonywanie obowiązku wydania korespondencji, przesyłek, wykazu połączeń ............................................................................ 1. Podmioty zobowiązane do wykonania obowiązku .............................. 2. Rodzaje spraw ............................................................................................ 2.1. Sprawy karne .................................................................................... 2.2. Sprawy cywilne ................................................................................. 2.3. Sprawy o wykroczenia ..................................................................... 2.4. Sprawy karnoskarbowe i podatkowe ............................................ 3. Prawo telekomunikacyjne ........................................................................ 3.1. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego ....................... 3.2. Wspólne wykonywanie obowiązku przechowywania danych telekomunikacyjnych i zapewnienie warunków dostępu oraz utrwalania .......................................................................................... 3.3. Przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji .......................................................................................... 3.4. Warunki dostępu i utrwalania ....................................................... 3.5. Zawieszenie wykonywania obowiązku ......................................... 3.6. Okres przechowywania danych telekomunikacyjnych .............. 3.7. Usuwanie zbędnych danych ........................................................... 129 134 138 140 146 149 153 153 163 165 188 198 208 231 233 241 246 253 253 254 254 256 262 268 271 271 274 276 281 291 292 298 VI Spis treści 3.8. Koszty wykonywania obowiązków ............................................... 3.9. Konsekwencje prawne niewykonania obowiązku na rzecz uprawnionych podmiotów, sądu lub prokuratury ..................... 3.9.1. Prawo karne ............................................................................... 3.9.2. Prawo telekomunikacyjne ........................................................ 4. Prawo pocztowe ......................................................................................... 5. Kontrola wykonywania obowiązków ..................................................... Rozdział VIII. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy korespondencji ................................................................................................... 1. Bezprawne uzyskanie informacji ............................................................ 2. Inne przestępstwa przeciwko ochronie informacji .............................. Wnioski ....................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 300 316 316 321 329 333 339 339 347 357 375 VII Wstęp Pojęcie korespondencji posiada różne znaczenia. W najszerszym znaczeniu ko- respondencja oznacza wszelkie formy porozumiewania się między ludźmi, nie tylko za pomocą pisma, ale także za pomocą innych niż pismo środków komunikacji. Ro- dzaj i zakres wymienianych obecnie informacji jest więc ogromny. Korespondencja jest chroniona tajemnicą korespondencji, która obowiązuje i jest uregulowana zarówno w prawie międzynarodowych, jak i krajowym. W polskim prawie używane jest także pojęcie tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), która oznacza tajemnicę korespondencji, poszerzoną jeszcze o nowe elementy. Tajemnicą komunikowania się objęte są nie tylko treści przekazów, ale także fakt i okoliczności komunikowania się. Tajemnica ta wyraźnie wykracza poza samą treść przekazu i obejmuje całość procesu komunikowania się. Tajemnica komunikowania się jest jednym z praw przysługujących obywatelom. Ograniczenie tajemnicy komunikowania się może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. W demokratycznym państwie prawa ograniczenie tajemnicy komunikowania się może nastąpić, gdy jest to konieczne i niezbędne dla realizacji innych celów tego państwa, ważnych dla obywateli, w szcze- gólności zapewnienia im bezpieczeństwa. Podstawowym warunkiem wprowadzenia ta- kich ograniczeń jest, aby były one zgodne z wymogami Konstytucji RP i podejmowane w interesie obywateli. Problematyka kontroli korespondencji przede wszystkim dotyczy szeroko rozu- mianego prawa karnego. W tym obszarze prawa pojawia się szereg zagadnień zwią- zanych z wydaniem korespondencji na potrzeby procesu karnego. Przede wszystkim dotyczą one rodzaju i zakresu udostępnianych informacji i danych. Ważne są także zagadnienia o charakterze proceduralnych (sposób i forma doręczenia postanowienia wydanego w trybie art. 218 § 1 KPK; zaskarżenie tego postanowienia; zwrócenie zbęd- nej korespondencji) oraz o charakterze dowodowym, w szczególności w zakresie tajem- nic zawodowych w aspekcie zakazów dowodowych. Wreszcie pojawia się szereg pro- blemów o charakterze faktycznym dotyczących kwestii prawidłowego zabezpieczenia zgromadzonych materiałów i ich niszczenia, zbędnych już dla postępowania materia- łów. Z pozyskiwaniem korespondencji na potrzeby procesu karnego łączy się bardzo ważny obszar działalności tzw. uprawnionych podmiotów np. Policji, w zakresie kon- troli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obszar uregulowań prawnych uprawnionych podmiotów będących podstawową do IX Wstęp prowadzenia kontroli operacyjnej wywoływał i wywołuje nadal liczne wątpliwości co do zgodności tych uregulowań z Konstytucją RP, które były także przedmiotem roz- strzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości interpretacyjne w zakresie sto- sowania obowiązujących przepisów w tym zakresie. W szczególności kwestie te dotyczą zakresu uprawnień przyznanych tych podmiotom, trybu podejmowania decyzji w spra- wie pozyskania i utrwalenia korespondencji, trybu kontroli podejmowanych w tym za- kresie decyzji czy obowiązywania zasady subsydiarności. Problematyka kontroli korespondencji nie dotyczy tylko zagadnień ściśle prawno- karnych, ale związana jest także z innymi dziedzinami prawa, w szczególności prawem cywilnym. Dotyka obszaru ochrony dóbr osobistych oraz związana jest z ochroną da- nych osobowych. Istotna z praktycznego punktu widzenia jest kwestia odpowiedzialno- ści za dokonane naruszenia, podlegającej ochronie korespondencji, która uzależniona jest od zakresu i rodzaju dokonanych naruszeń. Żądania wydania korespondencji i ich kontroli adresowane są do podmiotów po- siadających stosowne środki i zasoby pozwalające na realizację tych żądań. Czynności tych podmiotów są uregulowane w ustawach, przede wszystkim w Prawie telekomuni- kacyjnym oraz Prawie pocztowym. W obszarze tej praktyki powstaje szereg problemów związanych z kontrolą korespondencji. W szczególności dotyczą one sposobu realizacji tych obowiązków, okresu przechowywania zgromadzonych informacji i danych, usu- wania zbędnych danych czy wreszcie konsekwencji prawnych niewykonania obowiąz- ków na rzecz uprawnionych podmiotów, sądu i prokuratury. W pracy zostały sformułowane wnioski oraz propozycje zmian w obecnych uregu- lowaniach prawnych o charakterze nie tylko materialnym czy procesowym, ale także ustrojowym, które powinny się przyczynić do realizacji konstytucyjnych standardów kontroli korespondencji, a także usprawnić w praktyce funkcjonowanie tych procesów zarówno dla podmiotów uprawnionych do żądania, jak i zobowiązanych do prowadze- nia kontroli korespondencji. Warszawa, grudzień 2016 r. Maciej Rogalski X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpWewnU .................................. ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1897 ze zm.) CBAU .............................................. ustawa 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko- rupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310 ze zm.) dyrektywa 2002/58/WE ................ dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.2002 r. dotycząca przetwarzania da- nych osobowych oraz ochrony prywatności w sek- torze łączności elektronicznej (dyrektywa o pry- watności i łączności elektronicznej) (Dz.Urz. WE L Nr 201, s. 37 ze zm.) dyrektywa 2006/24/WE ................ dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania ge- nerowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączno- ści elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/ WE (dyrektywa o retencji) (Dz.Urz. UE L Nr 105, s. 54) DziałAntyterrU .............................. ustawa z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrory- stycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904) EgzAdmU ....................................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) EKPC ............................................... Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KPP .................................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C Nr 326, s. 391) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) XI Wykaz skrótów poz. 94 ze zm.) KK69 ............................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrSkarbU .................................. ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) KontrwywiadU .............................. ustawa z 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Woj- skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1318) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK28 ............................................. nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) Rzeczpospolitej rozporządzenie z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) Prezydenta KPK69 ............................................. ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrInfU ........................................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) poz. 1782 ze zm.) OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. PolicjaU .......................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) XII Wykaz skrótów z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) poz. 24 ze zm.) PrPoczt ............................................ ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrTelekom00 .................................. ustawa z 21.7.2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) rozporządzenie z 24.6.2003 r. ...... rozporządzenie z 28.4.2004 r. ...... rozporządzenia z 16.12.2013 r. .... Ministra (Dz.U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości Ministra z 24.6.2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywa- nia, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolo- wanych przekazów (Dz.U. Nr 110, poz. 1052) rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.4.2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do prze- kazywania informacji – do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów infor- macji oraz sposobów zabezpieczania danych infor- matycznych (Dz.U. Nr 100, poz. 1023) rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów poczto- wych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1731) z 2016 r. poz. 1799 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 706) SłużbaCelnaU ................................. ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. StrGranU ........................................ ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. StrażGminU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. o strażach gminnych (t.j. ŚwiadUsłElektrU ........................... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. 1030 ze zm.) TFUE ............................................... Traktat z 26.10.2012 r. o funkcjonowaniu Unii Eu- ropejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C Nr 326, s. 47) ZmKPK ........................................... ustawa z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Ko- deks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437) XIII Wykaz skrótów ZmPolicjaU .................................... ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147) ŻandarWojskU .............................. ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1483) 2. Organy i instytucje ABW ................................................ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW .................................................. Agencja Wywiadu CBA ................................................. Centralne Biuro Antykorupcyjne CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości FSK .................................................. Federalny Sąd Konstytucyjny GIKS ................................................ Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej GIODO ........................................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich SA .................................................... Sąd Apelacyjny SC ..................................................... Służba Celna SG .................................................... Straż Graniczna SKW ................................................ Służba Kontrwywiadu Wojskowego SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SOKiK ............................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SWW ............................................... Służba Wywiadu Wojskowego TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UKE ................................................. Urząd Komunikacji Elektronicznej WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ŻW ................................................... Żandarmeria Wojskowa 3. Czasopisma i publikatory AUNC ............................................. Acta Universitatis Nicolai Copernici Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CPKNP ............................................ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych CTLR ............................................... Computer and Telecommunications Law Review Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy XIV Wykaz skrótów i Wojskowa Generalnej Urzędowy ELR .................................................. European Law Review EP ..................................................... Edukacja Prawnicza EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy IDPL ................................................ KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe (Biuletyn Sądu Apela- International Data Privacy Law cyjnego w Krakowie w sprawach karnych) MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ............................................... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAK .............................................. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyd. Prokuratury OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Pal. ................................................... Palestra PET .................................................. Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji PiP ................................................... Państwo i Prawo Prze. Pol. ......................................... Przegląd Policyjny PPE .................................................. Przegląd Prawa Europejskiego Prob. Pr. .......................................... Problemy Praworządności Prok. ................................................ Prokurator Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy R. Pr. ............................................... Radca Prawny Rzeczp. ............................................ Rzeczpospolita SP ..................................................... Studia Prawnicze Wok. ................................................ Wokanda WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł cz. ..................................................... Część itp. .................................................... lit. ..................................................... i tym podobne litera XV Wykaz skrótów rok n. ...................................................... następny (-a, -e) np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... t. ....................................................... tzn. ................................................... ust. ................................................... ustęp uw. ................................................... uwaga (-i) w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz strona tom to znaczy XVI Bibliografia Adamski A., Cyberprzestępczość – aspekty prawne i kryminologiczne, SP 2005, Nr 4 Adamski D., Retencja danych telekomunikacyjnych – uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, MP 2007, Nr 4 – dodatek Prawo Mediów Elektro- nicznych 2007 Anderson D., References to the European Court, London 1995 Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D. (red.), Kodeks postępowania Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2013 karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2013 Barta J. (red.), Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, t. 13, Warszawa 2003 Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, War- Barta P., Litwiński P., Dane objęte tajemnicą zawodową, w: E. Traple (red.), Prawo re- klamy i promocji, Warszawa 2007 Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa szawa 2011 2009 2015 Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998 Baworowski A., Doręczenia elektroniczne w toku postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2007, Nr 11 Bazzoccho V., The European Charter of Fundamental Rights and the Area of Freedom, Security and Justice, w: G. di Federico (red.), The EU Charter of Fundamental Rights. Ius Gentium. Comparative Perspectives on Law and Justice 8, Springer 2011 Bernatt M., Turno B., Zasada Legal Professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Internetowy Kwartalnik Antymonopo- lowy i Regulacyjny 2013, Nr 1(2) Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P., Wykład prawa karnego proceso- wego, Białystok 2003 Birnhack M., Elkin-Koren N., Does Law Matter Online? Empirical Evidence on Privacy Law Compliance, Michigan Telecomunications Technology Law Review 2011, Nr 17 Blakeney S., The Data Retention Directive: combating terrorism or invading privacy?, CTLR 2007, Nr 13(5) XVII Bibliografia Boehm F., Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Secu- rity and Justice. Towards Harmonised Data Protection Principles for Information Exchange at EU–level, Springer 2012 Bojańczyk A., Billingi jednak na specjalnych prawach, Rzeczp. 2005, Nr 1 Bojańczyk A., Billingi na specjalnych prawach, Rzeczp. 2004, Nr 12 Bojańczyk A., Jaki jest zakres nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzy- skane za pomocą czynu zabronionego, Pal. 2014, Nr 10 Bojańczyk A., Karnoprawne aspekty ochrony praw pracownika do tajemnicy komuni- kowania się, cz. I, Pal. 2003, Nr 1–2 Bojarski T., Naruszenie tajemnicy korespondencji, w: I. Andrejew, L. Kubicki, J. Wasz- czyński (red.), System Prawa Karnego, t. IV, cz. 2, Ossolineum 1985 Boratyńska K., Podsłuch komputerowy – zagadnienia wybrane, w: E.W. Pływaczew- ski (red.), Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, Białystok 2005 Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2014 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1998 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S., Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2003 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004 Broszczak B., Prawo do obrony a ochrona informacji niejawnych, w: L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XI, Wrocław 2002 Bruno T., Ciąg dalszy sporu o zakres zasady legal professional privilege – glosa do wy- roku SPI z 17.09.2007 r. w połączonych sprawach: T-125/03 i T-253/03 Akzo No- bel Chemicals Ltd i Agros Chemicals Ltd przeciwko Komisji WE, EPS 2008, Nr 6 Bulsiewicz A., Lach A, Procesowe i pozaprocesowe uzyskiwanie bilingu telefonicznego, Chaciński J., Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin 2004 Chrabkowski M., Gwizdała K., Zabezpieczenie dowodów elektronicznych, Prok. i Pr. Prze. Pol. 2003, Nr 3–4 2015, Nr 12 Ciarka M., Przeszukanie komputera. Część I, EP 2009, Nr 11 Chrzczonowicz P., Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, w: P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Materiały z konferencji naukowej, Toruń 2003 Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wrocław 1989 IDPL 2015, Nr 5 Clarke R., Data retention as mass surveillance: the need for an evaluative framework, Corbett S., The retention of personal information online: A call for international regu- lation of privacy law, Computer Law Security Review 2013, Nr 29 XVIII Bibliografia Craig P., The Jurisdiction of the Community Courts, w: G. de Búrca, J.H.H. Weiler (red.), The European Court of Justice, Oxford–New York 2001 Dąbrowska P., Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2004 Długosz J., Obowiązki prawników wykonujących wolne zawody w zakresie przeciwdzia- łania praniu pieniędzy. Komentarz do wyroku ETS z 26.6.2007 r. (sygn. C-305/05) i do wyroku TK z 2.7.2007 r. (sygn. K 41/05), RP 2008, Nr 4 Dobosz I., Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, Kraków 1989 Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985 Drajewicz D., Zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej, Prok. i Pr. 2009, Nr 1 Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 2003 Dudka K., Glosa do uchwały SN z 21.3.2000 r., I KZP 60/99, PiP 2000, Nr 12 Dudka K., Karnoprocesowe ograniczenia kontaktów oskarżonego tymczasowo aresz- towanego z jego obrońcą, Annales UMCS, sectio G, vo. XLIII, Lublin 1996 Dudka K., Kontrola i utrwalanie rozmów w projekcie k.p.k.,, PS 1994, Nr 7–8 Dudka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998 Dudka K., Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym, Dudka K., Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia cz. I, CPKNP 2000, Nr 2 praktyczne, Prok. i Pr. 1999, Nr 1 Dudka K., Zatrzymanie korespondencji w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1995 r. na tle przepisów obowiązujących, Prok. i Pr. 1996, Nr 4 Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2014 Eichstaedt K., Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym, Prok. Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne, Lublin Di Federico G., Case C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v. European Commission, Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 14 September 2010, Common Market Law Review 2011, Nr 2 Ferenc-Szydełko E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, i Pr. 2003, Nr 9 2003 Legalis 2014 i Pr. 2009, Nr 2 Gabriel-Węglowski M., Glosa do postanowienia SN z 26.4.2007 r., I KZP 6/07, Prok. Gajdus D., Gronowska B., Stosowanie podsłuchu telefonicznego w ocenie Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (refleksje na tle rozwiązań polskich), Pal. 1994, Nr 11 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2010 Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2002 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola korespondencji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: