Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 014010 11052729 na godz. na dobę w sumie
Kontrola pracownika przez pracodawcę - ebook/pdf
Kontrola pracownika przez pracodawcę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 173
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7603-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie dotyczące kontroli pracowników.

W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z kontrolą pracowników, w szczególności skupiono się na rodzajach kontroli,  uwzględniając podstawy prawne ich przeprowadzania oraz opisano środki ochrony prawnej, jakie przysługują pracownikom w przypadku bezprawnej kontroli.

Monografia została opracowana w oparciu o metodę formalno-dogmatyczną. Przedmiotem rozważań były przede wszystkim  normy zawarte w prawie pracy, ale również  i wybrane regulacje prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego, karnego materialnego i procesowego oraz międzynarodowego. Całość uzupełnia szeroki zbiór literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz własne rozważania autorki.

Podkreślić należy, że książka  zawiera wiele praktycznych informacji, cennych nie tylko dla prawników, ale i pracodawców oraz pracowników, ukazuje bowiem możliwości kontrolowania, ale też prawne ograniczenia.

Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to jedna z nielicznych publikacji dotycząca takiej tematyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracowniKa przez pracodawcę Magdalena  Stępak-Miczek Wydawnictwo c.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK • KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ MAGDALENA STĘPAK-MICZEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Spółkę ELEKTROBUDOWA SA © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Jolanta Straszewska Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7602-8 ISBN e-book 978-83-255-7603-5 Moim rodzicom w podziękowaniu za wsparcie oraz dobre słowo, Wojtkowi Miczkowi za cierpliwość i wyrozumiałość, Piotrowi Janczykowi za inspirację, Janowi Wilkowi za entuzjazm oraz umożliwienie rozwoju. Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Bibliografia   .................................................................................................................  XIII Przedmowa   .................................................................................................................  XXXV Rozdział I. Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa   ........................  1 1.1.   Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa pracy .......................  1 1.2.   Kontrola pracownika a ochrona jego godności i innych dóbr  osobistych w świetle postanowień Konstytucji RP oraz przepisów  prawa cywilnego ...........................................................................................  1.3.   Dopuszczalność kontroli pracowników w świetle przepisów  o ochronie danych osobowych ...................................................................  1.4.   Prawo pracownika do prywatności w europejskim systemie ochrony  praw człowieka .............................................................................................  Rozdział II. Zagadnienia ogólne dotyczące kontroli   ........................................  2.1.   Pojęcie kontroli .............................................................................................  2.2.   Funkcje kontroli ...........................................................................................  2.3.   Formy kontroli ..............................................................................................  2.4.   Obowiązki i uprawnienia pracodawcy .....................................................  2.5.   Prawa i obowiązki pracownika ..................................................................  2.6.   Obowiązek informacyjny o możliwości przeprowadzenia kontroli ....  Rozdział III. Rodzaje kontroli z uwzględnieniem podstaw prawnych ich przeprowadzania   .........................................................................................  3.1.   Monitoring pracownika ..............................................................................  3.1.1.   Problematyka prawnych granic dopuszczalności monitoringu  wizualnego oraz monitoringu systemu informatycznego ........  3.1.2.   Problematyka prawnych granic dopuszczalności kontroli  poczty elektronicznej pracownika i naruszenie tajemnicy  korespondencji .................................................................................  3.1.3.   Podsłuch i sprawdzanie wykazów połączeń telefonicznych .....  3.1.4.   Geolokalizacja ..................................................................................  3.2.   Badania poligraficzne ..................................................................................  3.3.   Kontrola osobista pracownika ...................................................................  3.3.1.   Kwestia legalności kontroli osobistej pracownika .....................  8 13 21 28 28 29 31 33 37 42 45 45 49 53 56 58 60 63 63 VII Spis treści 3.3.2.   Zasady przeszukania i jego niedopuszczalność ..........................  3.3.3.   Uprawnienia przysługujące pracownikom  w związku z kontrolą .......................................................................  3.4.   Kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków  odurzających lub substancji psychotropowych .......................................  3.4.1.   Procedura kontrolna .......................................................................  3.4.2.   Konsekwencje kontroli pracowników na obecność substancji  niedozwolonych  ..............................................................................  3.5.   Kontrola stanu trzeźwości ..........................................................................  3.5.1.   Formy kontroli stanu trzeźwości ..................................................  3.5.2.   Badanie stanu trzeźwości a godność pracownika ......................  3.5.3.   Skutki podjęcia pracy w stanie nietrzeźwości ............................  3.6.   Kontrola przestrzegania czasu pracy ........................................................  3.7.   Kontrola telepracownika .............................................................................  3.8.   Kontrola stanu zdrowia ...............................................................................  3.8.1.   Pojęcie zdrowia w aspekcie prawa pracy......................................  3.8.2.   Rodzaje kontroli zdrowia ...............................................................  3.9.   Kontrola danych osobowych kandydatów na pracowników  i pracowników ..............................................................................................  3.10. Bieżąca kontrola procesu pracy ..................................................................  Rozdział IV. Środki ochrony prawnej przysługujące pracownikowi w przypadku bezprawnej kontroli   ..................................................................  4.1.   Konstytucyjne środki ochrony ..................................................................  4.2.   Ochrona na gruncie przepisów prawa pracy ...........................................  4.3.   Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych ...............................................  4.4.   Ochrona danych osobowych ......................................................................  Rozdział V. Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa karnego materialnego i procesowego   ............................................................................  5.1.   Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa karnego  materialnego .................................................................................................  5.2.   Rzeczowe wykorzystanie materiałów z kontroli pracownika  (wykorzystanie dowodów prywatnych) ...................................................  5.3.   Wykorzystanie zapisów z systemu monitoringu wizyjnego  w postępowaniu karnym .............................................................................  5.4.   Pracownik pokrzywdzony w wyniku nielegalnej kontroli –  uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy na gruncie prawa karnego  procesowego ..................................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  VIII 64 66 67 70 72 73 75 77 78 83 86 89 89 91 95 101 102 102 105 111 117 120 120 124 126 127 130 133 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlkoholU................................ ustawa z 26.6.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze- ciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356  ze zm.) EKPCz  .................................  Europejska  Konwencja  o  Ochronie  Praw  Człowieka  i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,  poz. 284 ze zm.) KC .........................................  ustawa z 23.4.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK .........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,  poz. 553 ze zm.) KP .........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1502 ze zm.) KPA ......................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPK ......................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.)  KW .......................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 482 ze zm.) NarkU...................................  ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 124 ze zm.) OchrDanU ...........................  ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Rekomendacja R (89)2  ......  Rekomendacja R (89)2 Komitetu Ministrów Rady Europy WypadkiU ...........................  ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytu- łu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U.  z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) 2. Czasopisma CzPKiNP..............................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw EiOP .....................................  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Hum. Zesz. Nauk.  ..............  Humanistyczne Zeszyty Naukowe MoP ......................................  Monitor Prawniczy IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola pracownika przez pracodawcę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: