Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00413 006677 20941506 na godz. na dobę w sumie
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP - ebook/pdf
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 217
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-1885-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na 1.10.2006 r.

Synteza badań zaprezentowana w raporcie Eugeniusza Ruśkowskiego różni się od wielu innych opracowań związanych z tematem 'reformy podatków' tym, iż nie stanowi ona tylko i wyłącznie wizji jednej osoby, lecz 14 osobowego zespołu badawczego skupiającego pracowników zarówno naukowych, jak i szeroko pojętej praktyki stosowania prawa podatkowego (pracowników aparatu skarbowego czy sądownictwa administracyjnego). Takie czy inne postulaty de lege ferenda mają swoje uzasadnienie w szeroko przeprowadzonych przez ten zespół badaniach prawno - dogmatycznych oraz empirycznych, rzetelnej ocenie stanu rzeczywistego związanego z różnymi aspektami stosowania prawa podatkowego i nader skomplikowanymi problemami dotyczącymi władczego rozstrzygania w konfliktogennej sferze podatkowej (...). Wydaje się jednak, iż takiego raportu wyjściowego do 'naprawy systemu podatkowego' w Polsce dotąd nie było i dlatego dla wszelkich władz publicznych wyniki tych badań mogą stanowić niezwykle cenne źródło informacji oraz inspiracji w dalszym procesie przebudowy polskiego prawa podatkowego, usprawnienia funkcjonowania w szczególności administracji skarbowej.

Prof. dr hab. Jerzy Małecki
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE Przedstawione opracowanie stanowi syntezę badań, przeprowadzonych w la- tach 2004–2006 w ramach projektu badawczego KBN „Kontrola tworzenia i sto- sowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP” (nr 1402A00827). W najogólniejszym ujęciu przedmiotowe badania potwierdziły, że w Pol- sce mamy do czynienia ze źle zorganizowanym i źle funkcjonującym procesem tworzenia prawa podatkowego, co jest jedną z głównych przyczyn złej jakości tego prawa. Mankamentów w tym zakresie nie jest w stanie skutecznie usunąć kontrola tworzenia prawa podatkowego, która będąc elementem ułomnego sys- temu tworzenia prawa podatkowego, sama obarczona jest wadami tego systemu, mając dodatkowo wady szczególne, odnoszące się tylko do kontroli. Ustalono, że jednym w ważnych mankamentów tworzenia prawa podatkowego i kontroli tych procesów w Polsce jest brak prognozowania i badania skutków stosowania wydawanych aktów prawnych. Tworzy to niczym nieuzasadnioną, wręcz szko- dliwą barierę między tworzeniem prawa podatkowego (w tym kontrolą tych pro- cesów) a jego stosowaniem i kontrolą stosowania. W zakresie badań nad tymi ostatnimi procesami ustalono z kolei, że problemy stosowania prawa podatko- wego i kontroli tych procesów są immanentnie związane ze złą jakością pra- wa podatkowego. Wykazano także, że złego prawa podatkowego nie da się pra- widłowo stosować, nawet przy podjęciu nadzwyczajnych działań w tej sferze, co najwyżej można ograniczyć (przy ogromnych, dodatkowych kosztach spo- łecznych) niektóre skutki negatywne (a więc doprowadzić do sytuacji, gdy złe prawo podatkowe będzie nieco mniej źle stosowane). Ogromny wpływ na stosowanie prawa podatkowego i kontrolę tych proce- sów w Polsce ma także organizacja administracji skarbowej, stosującej prawo podatkowe oraz – w jej ramach – organizacja kontroli stosowania prawa podat- kowego. O ile w zakresie zewnętrznej wobec administracji skarbowej kontroli stosowania prawa podatkowego można odnotować liczne pozytywne zjawiska (udana reforma sądownictwa administracyjnego, pozytywny wpływ Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich), 11 Wprowadzenie o tyle aktualny stan organizacji administracji skarbowej i działających w jej ra- mach kontroli jawią się poważnymi barierami w prawidłowym stosowaniu pra- wa podatkowego i kontroli tych procesów. Szczególną rolę odgrywa w tym za- kresie Ministerstwo Finansów, które nie wypełniając (z różnych powodów) w sposób prawidłowy ani części swoich zadań legislacyjnych, ani części zadań w zakresie prawidłowego stosowania prawa podatkowego oraz nadzoru i kon- troli nad tymi procesami – wymaga głębokiej, wręcz fundamentalnej reformy. Istnieją przy tym przesłanki, aby zakładać, że stosownej reformy Ministerstwo Finansów nie będzie w stanie przeprowadzić we własnym zakresie. Wszystkie wyżej sygnalizowane ustalenia badawcze potwierdzają także ba- dania nad kontrolą tworzenia i stosowania miejscowego oraz lokalnego prawa podatkowego. Poza przedstawionymi uwagami ogólnymi prezentowana synteza zawie- ra liczne inne wnioski i propozycje zmian, często o charakterze daleko idą- cym (z propozycjami zmian regulacji konstytucyjnych włącznie), dotyczą- ce poszczególnych sfer tematyki objętej badaniami. Strukturę niniejszej syn- tezy wyznaczyły bowiem problemy badawcze, które miały dominujący wpływ na organizację przeprowadzonych badań. Dlatego w ramach tematu ogólnego (koordynowanego przez E. Ruśkowskiego), wyodrębnione zostały trzy względ- nie niezależnie tematy badawcze, realizowane przez trzy względnie niezależne zespoły badawcze: „Kontrola tworzenia prawa podatkowego” (kierowane przez C. Kosikowskiego), „Kontrola stosowania prawa podatkowego” (kierowane przez E. Ruśkowskiego) oraz „Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego pra- wa podatkowego” (kierowane przez L. Etela). Każda z integralnych względnie niezależnych części syntezy prezentuje podstawowe ustalenia badawcze w za- kresie funkcjonowania kontroli tworzenia lub stosowania prawa podatkowego, ocenę tego stanu oraz wnioski końcowe i propozycje zmian w badanym zakresie. Na podkreślenie zasługuje przy tym, że badania przeprowadzone we wszystkich wyżej wymienionych grupach tematycznych, poza powszechnie stosowaną me- todą analizy dogmatycznej, zostały w szerokim zakresie oparte na metodzie em- pirycznej, z powszechnym wykorzystaniem jej tradycyjnych form i instrumen- tów (tj. ankiet, kwestionariuszy oraz obserwacji uczestniczącej). Wymagało to znacznego zaangażowania dziesiątków osób, członków zespo- łu badawczego i jego współpracowników, którym tą drogą chciałbym przekazać serdeczne podziękowania. Takie podziękowania adresuję także do wszystkich szefów badanych instytucji oraz ich pracowników, którzy nie szczędzili nam z reguły swej wiedzy i prywatnego czasu w przekonaniu o działaniu dla dobra publicznego. Dotyczą one także tych pracowników aparatu skarbowego, którzy nie mogli nam pomóc, gdyż mimo rozlicznych wysiłków napotykali na brak zro- zumienia niektórych dyrektorów w Ministerstwie Finansów, koncentrujących się na wykazaniu, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie obowiązuje tej szacownej instytucji. Z ich negatywnych odpowiedzi zebrałby się materiał na 12 Wprowadzenie odrębną publikację. Na tym tle chciałbym jednak podkreślić szczególną życzli- wość dla prowadzonych przez nas badań ówczesnych Wiceministrów Finansów – Wiesława Ciesielskiego i Mirosława Steca, na ręce których kieruję odrębne podziękowania. W trakcie prowadzonych badań korzystaliśmy także z opinii i rad prakty- ków oraz ekspertów z zakresu tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Do wszystkich, którzy wykazali się zrozumieniem dla naszych problemów, kie- ruję wyrazy wdzięczności. W szczególności dotyczy to Autorów recenzji po- szczególnych części syntezy, opublikowanych w niniejszej pracy, pióra Panów Profesorów: Bogumiła Brzezińskiego, Jerzego Małeckiego i Zbigniewa Ofi ar- skiego, które uzupełniają nasze wnioski badawcze lub zachęcają do polemiki z niektórymi z nich. Autorzy badań i Wydawnictwo będą wdzięczni za wszelkie uwagi Czytel- ników, przekazane do niniejszego opracowania, mając nadzieję, że przyczynią się one do udoskonalenia wniosków końcowych i propozycji zmian, które za- mierzamy przekazać pod koniec br. właściwym instytucjom. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski kierownik projektu badawczego WYKAZ SKRÓTÓW Dz. U. ETS j.s.t. k.k. – Dziennik Ustaw – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – jednostki samorządu terytorialnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. KRRiT KRS M.P. NIK NSA o.p. Nr 78, poz. 483 ze sprost. w Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Krajowy Rejestr Sądowy – Monitor Polski – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed RIO RPO SKO TK u.k.s. sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – regionalne izby obrachunkowe – Rzecznik Praw Obywatelskich – samorządowe kolegia odwoławcze – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) UOKiK wipp WKS WSA – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiążące interpretacje prawa podatkowego – Wojewódzkie Kolegia Skarbowe – Wojewódzki Sąd Administracyjny 15 CZÊŒÆ I Kontrola tworzenia prawa podatkowego (Cezary Kosikowski) Rozdzia³ 1 ZA£O¯ENIA BADAWCZE 1. Ustalenia wyjściowe i terminologiczne 1. Pod względem przedmiotowym badania empiryczne dotyczyły tworzenia i kontroli tworzenia krajowych aktów normatywnych prawa podatkowego. Ba- dania nie objęły natomiast zawierania umów międzynarodowych poświęconych problematyce podatkowej. Nie badano także udziału Polski w tworzeniu i kon- troli tworzenia prawa podatkowego Unii Europejskiej. 2. Badania empiryczne objęły wszystkich uczestników procesu legislacyjne- go zaangażowanych z różnych tytułów oraz roli w proces tworzenia i kontroli tworzenia prawa podatkowego1. W badaniach empirycznych wzięto pod uwagę zarówno organizację tworzenia prawa podatkowego, jak i związaną z tą organi- zacją kontrolę tworzenia. Nie można bowiem wykluczyć, że jeśli kontrola two- rzenia nie przebiega prawidłowo, to przyczyną tego stanu rzeczy jest wadliwa organizacja tworzenia prawa podatkowego. 3. Nie badaliśmy natomiast takich form kontroli, które są udziałem mediów i partii politycznych. W tej części badań nie zajmowano się również zagadnie- niami kontroli tworzenia lokalnego prawa podatkowego, ponieważ były one odrębnym przedmiotem badań i są prezentowane w ramach innej części opra- cowania. 4. Wyjaśnienia terminologiczne: a) przez tworzenie prawa rozumiemy ogół czynności wynikających z tzw. ra- cjonalnego modelu tworzenia prawa, które mają na celu wydanie nowych lub 1 Były to badania ankietowe, które przeprowadzono w: Ministerstwie Finansów, Kancela- rii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji, Urzędzie Komitetu Integracji Eu- ropejskiej, Radzie Legislacyjnej, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pra- codawców Prywatnych, Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 19 Część I. Kontrola tworzenia prawa podatkowego zmianę bądź uchylenie dotychczasowych przepisów prawnych, wyrażających założone przez prawodawcę, dla osiągnięcia określonego celu i skutku, nor- my prawne; b) mianem kontroli tworzenia prawa określamy ogół czynności prawnych i faktycznych, które polegają na ocenie zachowań uczestników procesu legi- slacyjnego i rezultatów ich działalności. Zachowania te powinny odpowiadać ustalonym w prawie i w praktyce (konstytucyjnej, legislacyjnej) standardom postępowania. W szczególności dotyczą one przedmiotu i sposobu wykony- wania zadań w procesie legislacyjnym, jak i aktów normatywnych jako re- zultatów działań legislacyjnych; c) prawo podatkowe traktujemy szeroko (bardziej jako prawo daninowe). Gdy idzie o przedmiot regulacji, to są nim nie tylko podatki, lecz także inne formy danin publicznych. Z punktu widzenia zaś źródeł prawa podatkowego analizą obejmujemy zarówno ustawy, jak i rozporządzenia do ustaw podatkowych. Nie zajmujemy się natomiast szerzej analizą tworzenia międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, chociaż należą one również do obowią- zujących źródeł prawa podatkowego w Polsce. Bardziej interesuje nas prawo polskie wykonujące prawo Unii Europejskiej. 2. Weryfi kacja hipotez roboczych jako rezultat przeprowadzonych badań empirycznych Celem badań było porównanie konstytucyjnego modelu tworzenia prawa podatkowego i jego kontroli z praktyką legislacyjną. Odpowiedzi wymagały zwłaszcza dwa główne pytania: 1) czy konstytucyjny model tworzenia i kontroli tworzenia prawa podatko- wego jest w praktyce skuteczny i czy jego funkcjonowanie pozwoliło usunąć do- tychczasowe wady i słabości prawodawstwa podatkowego oraz stworzyć lepsze niż dotychczas prawo podatkowe (wariant I); 2) jeżeli nie potwierdzi się wariant I, z jakich powodów model ten nie jest skuteczny w praktyce legislacyjnej i gdzie tkwią jej główne słabości (wariant II) oraz jak je usunąć. Dla celów badawczych przyjęto następujące hipotezy robocze: 1) Konstytucja RP zapewnia w dostatecznym stopniu możliwość wykonywa- nia kontroli tworzenia prawa podatkowego, ale jednocześnie pozostawia miej- sce dla uprawiania różnej praktyki. Oznacza to, iż głównie od praktyki funk- cjonowania modelu tworzenia i kontroli tworzenia prawa podatkowego zależy efektywność kontroli; 20 Rozdział 1. Założenia badawcze 2) funkcjonowanie konstytucyjnego modelu tworzenia prawa podatkowego w Polsce nie sprawdza się, ponieważ faktyczna organizacja procesu legislacyj- nego jest wadliwa, a uczestnicy tego procesu nie wypełniają należycie wszyst- kich swoich zadań. W tej sytuacji kontrola tworzenia prawa podatkowego nie jest w stanie zapobiec powstawaniu złego prawa podatkowego oraz pomóc w jego naprawie. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych nie potwierdziły pierw- szej hipotezy roboczej (patrz pkt 1) dotyczącej tezy, iż konstytucyjny mo- del tworzenia i kontroli tworzenia prawa podatkowego jest wystarczający. W praktyce bowiem nie pozwala on usunąć dotychczasowych wad i sła- bości prawodawstwa podatkowego, a raczej je utrzymuje i niekiedy nawet pogłębia. Jednocześnie badania empiryczne potwierdziły słuszność drugiej hipotezy roboczej (patrz pkt 2). Wykazały bowiem, jakie są powody tego stanu rze- czy, w jakich fazach procesu legislacyjnego one tkwią i który z uczestników tego procesu nie wypełnia swojej roli, co uniemożliwia efektywną kontrolę tworzenia prawa podatkowego. Potrzebne stało się więc wysunięcie propozycji zmierzających do stwo- rzenia odrębnego dla prawa podatkowego konstytucyjnego modelu tworze- nia prawa oraz do oparcia na nim zarówno organizacji prac legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego, jak i organizacji kontroli tworzenia pra- wa podatkowego. Rozdzia³ 2 OCENA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PROCESU LEGISLACYJNEGO DOTYCZ¥CEGO TWORZENIA PRAWA PODATKOWEGO 1. Podstawy prawne Dla oceny organizacji i funkcjonowania procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia prawa konieczne jest przyjęcie dwóch założeń, na których proces ten opiera się. Po pierwsze, z racjonalnego modelu tworzenia prawa wynika, że proces le- gislacyjny jest wielofazowy i wymaga określonej organizacji. W procesie legislacyjnym wyróżnia się następujące fazy: 1) prac przedlegislacyjnych, 2) prac projektodawczych, 3) uzgodnień, opiniowania i konsultacji dotyczących założeń lub projektów aktów normatywnych, 4) uchwalania ustawy, 5) podpisywania i ogłaszania ustawy, 6) wydawania aktów wykonawczych, 7) badania zgodności aktu normatywnego z konstytucją. Wielofazowość procesu legislacyjnego oznacza więc konieczność podjęcia i wykonania w ustalonej kolejności pewnych czynności faktycznych lub praw- nych, wskazujących przede wszystkim na potrzebę regulacji prawnej lub jej zmiany, a następnie dopiero na opracowanie projektu aktu normatywnego i jego uchwalenie (ustawy) lub wydanie (akty wykonawcze), aż po kontrolę zgodności z konstytucją i ogłoszenie aktu w organie promulgacyjnym. W proces tworzenia prawa podatkowego zaangażowane są liczne oraz róż- ne z ustrojowego punktu widzenia podmioty. Ze względu na fazy procesu le- gislacyjnego są wśród nich: 22 Rozdział 2. Ocena organizacji i funkcjonowania procesu legislacyjnego... a) podmioty, na których spoczywają obowiązki prowadzenia prac przedlegisla- cyjnych (organy administracji rządowej), b) projektodawcy aktów normatywnych (organy administracji rządowej lub inne podmioty wyposażone w prawo inicjatywy ustawodawczej oraz wykonawcy prac projektowych wykonywanych na zlecenie wcześniej wymienionych pod- miotów), c) podmioty opiniodawcze i doradcze, konsultacyjne oraz podmioty, z którymi uzgadnia się projekty aktów normatywnych (własne zaplecze ekspertów i ze- społów doradczych lub podmioty działające na zlecenie, a także organizacje partnerów społecznych i podmioty uzgodnień międzyresortowych oraz wła- ściwe organy Unii Europejskiej), d) podmioty uprawnione do działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, e) podmioty wyposażone w prawo inicjatywy ustawodawczej, f) podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń jako aktów wy- konawczych, g) podmiot uchwalający ustawy (Sejm) i zgłaszający poprawki do nich (Senat), h) podmiot podpisujący ustawę i kierujący ją do ogłoszenia (Prezydent RP), i) podmioty uprawnione do kontroli aktów normatywnych i wyposażone w pra- wo uruchamiania procedury kontrolnej w Trybunale Konstytucyjnym, j) podmiot badający konstytucyjność aktów normatywnych (Trybunał Kon- stytucyjny). Organizacja procesu legislacyjnego oznacza ustalenie pewnego podziału za- dań i kompetencji oraz trybu ich wykonywania pomiędzy różne podmioty, a tak- że ustalenie zakresu i form odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tych zadań. Tworzenia prawa nie pojmujemy zatem jedynie jako czynności ograni- czających się do uchwalenia lub wydania aktu normatywnego. Dlatego też or- ganizacji tworzenia prawa nie kojarzymy wyłącznie z porządkiem ustrojowym ustalonym w konstytucji danego państwa w zakresie dotyczącym tworzenia po- szczególnych źródeł prawa. Po drugie, z racjonalnego modelu tworzenia prawa wynika konieczność pod- dania kontroli procesu tworzenia prawa. Kontrola musi mieć także charakter zorganizowany, ponieważ trzeba przewidzieć to, do kogo będzie należeć (pod- mioty kontroli) i jak będzie wykonywana (kryteria, miejsce, formy, tryb). Or- ganizacja kontroli tworzenia prawa może być fragmentem organizacji tworzenia prawa lub mieć charakter odrębny. Zawsze jednak w organizacji tworzenia pra- wa trzeba przewidywać miejsce dla kontroli tworzenia prawa. Organizacja procesu legislacyjnego i organizacja kontroli tworzenia prawa powinny uwzględniać przedmiot prawa. Potwierdzają to przepisy Konstytucji RP, które niezależnie od ogólnego (uniwersalnego) modelu tworzenia i kon- troli prawa przewidują częściowo odrębne zasady tworzenia prawa w zakresie: zmiany Konstytucji (art. 235), ratyfi kacji umów międzynarodowych (art. 88 ust. 3–art. 91), tworzenia i zmiany oraz kontroli wykonania ustawy budżetowej 23 Część I. Kontrola tworzenia prawa podatkowego i ustawy o prowizorium budżetowym (art. 219–226), wprowadzania stanów nad- zwyczajnych (art. 228–234), nadawania rządowym projektom ustaw trybu pil- nego (art. 123). Organizacja procesu legislacyjnego ma liczne podstawy prawne. Być może przez to nie jest traktowana w sposób kompleksowy, a w praktyce jest postrze- gana jedynie wycinkowo. Wystarczy przypomnieć, że: 1) Konstytucja RP koncentruje się głównie na regulacji tych fragmentów pro- cesu legislacyjnego, które dotyczą uchwalania ustaw i ratyfi kacji umów mię- dzynarodowych oraz podpisywania i ogłaszania ustaw, a także badania ich zgod- ności z konstytucją. W mniejszym zakresie odnosi się do tworzenia innych ak- tów normatywnych (np. aktów wykonawczych). Nie zajmuje się natomiast zu- pełnie innymi, wcześniejszymi w kolejności, fazami procesu legislacyjnego, co zresztą negatywnie wpływa na organizację kontroli tworzenia prawa; 2) procedura uchwalania ustaw i ratyfi kacji umów międzynarodowych znaj- duje unormowanie w przepisach Regulaminu Sejmu i Regulaminu Senatu; 3) spośród ustaw zwykłych pewne fragmenty procesu legislacyjnego znaj- dują unormowanie w takich ustawach, jak: ustawa o Radzie Ministrów, usta- wa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej, ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i o wojewódzkich komisjach dialogu społecz- nego, ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, usta- wa o organizacjach pracodawców, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o izbach gospodarczych, ustawa o izbach rolniczych, ustawa o samorządzie za- wodowym niektórych przedsiębiorców, ustawa o rzemiośle, ustawa o Trybuna- le Konstytucyjnym itd. W badanym okresie nie obowiązywała jeszcze ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa; 4) elementy organizacji procesu legislacyjnego tkwią też w niektórych ak- tach wykonawczych, jak w uchwale Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, a także w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w spra- wie zadań Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Regulacje prawne dotyczące organizacji procesu legislacyjnego, tkwiące w odrębnych aktach normatywnych, mają tę wadę, iż z reguły uwzględniają tylko podmiotowy punkt widzenia, tzn. regulują ten proces jedynie z powodu potrzeby określenia kompetencji danej grupy uczestników procesu i to nie zawsze w spo- sób pełny. Suma tych regulacji nie tworzy więc całości, jaką stanowi sobą proces legislacyjny. Polska nie ma ustawy o tworzeniu prawa, aczkolwiek na potrze- bę jej uchwalenia wskazuje się już od dawna. Niesłuszne jest przeświadczenie o zbędności takiego aktu, bowiem praktyka legislacyjna nie potwierdza tej tezy. Na podstawie powyższego można zatem sformułować wniosek, że sposób regulacji prawnej organizacji procesu legislacyjnego w Polsce nie wpływa korzystnie na organizację i funkcjonowanie tego procesu oraz na jego kon- 24
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: