Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 007655 18431476 na godz. na dobę w sumie
Kontrola zarządcza w przedszkolu  - ebook/pdf
Kontrola zarządcza w przedszkolu - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 166
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2552-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera zbiór użytecznych informacji o zastosowaniu standardów kontroli zarządczej w przedszkolu. Służy praktycznymi wskazówkami dla dyrektorów ,jak stosować kontrolę zarządczą w praktyce. Wyjaśnia zarówno uwarunkowania prawne, jak i podaje przykłady i narzędzi możliwych do użycia w każdej placówce przedszkolnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013/2014 procedury • dokumenty • regulaminy Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014 Autorzy: Michał Łyszczarz – rozdziały 1–5 prawnik, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa samorządu terytorialnego. Pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jagna Niepokólczycka-Gac – rozdział 6 pedagożka, socjoterapeutka. Specjalistka w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych, pedagogów szkolnych oraz koordynatorów zespołów powołanych na rzecz ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Katarzyna Krysztofiak – rozdział 6 polonistka i filozofka. Jako redaktorka specjalizuje się w tematyce edukacyjnej, oświatowej, pedagogicznej i psychologicznej. Autorka artykułów i wywiadów w czasopismach specjalistycznych adresowanych do środowiska oświatowego. Redakcja: Iwona Jeleń Redaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Druk MDruk Skład i łamanie Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2552-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014” została przygotowana z zachowaniem najwyższej sta- ranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redak- cja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spistreści Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................... 5 Rozdział 1. Kontrola zarządcza – obowiązek dla dyrektorów przedszkoli .............. 9 1.1. Kodeks etyki ................................................................................................ 10 1.2. Opisy stanowisk ........................................................................................... 19 1.3. Oceny pracowników ..................................................................................... 20 1.4. Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt ............................... 26 Rozdział 2. Obowiązki dyrektora jednostki i sankcje za ich niewykonanie ......... 31 2.1. Zakres obowiązków dyrektora ..................................................................... 31 2.2. Zespół do spraw wyznaczania celów ........................................................... 35 2.3. Zespół do spraw identyfikacji ryzyka ........................................................... 38 2.4. Zespół do spraw samooceny kontroli zarządczej ......................................... 43 2.5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o kontroli ............................... 45 2.6. Kontrola zarządcza w oddziałach przedszkolnych ........................................ 53 Rozdział 3. Realizacja kontroli zarządczej ......................................................... 55 3.1. Wyznaczanie i realizacja celów .................................................................... 55 3.2. Identyfikacja ryzyka ..................................................................................... 63 Rozdział 4. Mechanizmy kontroli i samoocena ...................................................... 83 4.1. Samoocena kontroli zarządczej ................................................................... 83 4.2. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny ........................................... 86 4.3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej .................................................. 88 Rozdział 5. Wzory dokumentów ....................................................................... 91 5.1. Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu – przykład ............................ 91 5.2. Procedura wyznaczania celów, ryzyk i reakcji na ryzyko ............................ 106 5.3. Procedura kontroli finansowej .................................................................. 109 5.4. Wzór oświadczenia o stanie kontroli ......................................................... 115 5.5. Kodeks etyki .............................................................................................. 121 5.6. Opis stanowiska ......................................................................................... 125 5.7. Regulamin oceny pracownika administracji i obsługi ................................ 128 5.8. Instrukcja kancelaryjna .............................................................................. 133 3 Kontrolazarządczawprzedszkolu2013–2014 Rozdział 6. Kontrola zarządcza w praktyce ....................................................... 141 6.1. Realizacja standardów kontroli zarządczej ................................................ 141 6.2. Kontrola zarządcza w przedszkolu w 10 krokach ....................................... 147 6.3. Przykłady zastosowania kontroli zarządczej .............................................. 151 Wykaz aktów prawnych ................................................................................. 163 4 WproWadzenie Od 1 stycznia 2010 r. wszystkie przedszkola, tak jak szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, mają obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej. Z tą bowiem datą, na podstawie art. 123 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wpro- wadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) wszedł w życie rozdział 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.), który przewiduje obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej w tych jednostkach. Za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej odpowiedzialny jest kierownik jednostki sektora fi- nansów publicznych, którym w przypadku szkół i placówek oświatowych jest dyrektor (art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zgodnie z istniejącymi w doktrynie poglądami na temat szeroko rozu- mianej kontroli należy przez nią rozumieć obserwowanie i analizowanie działań jednostek kontrolowanych, porównywanie istniejącego stanu rze- czy z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach. Kontrola polega więc na: z badaniu istniejącego stanu rzeczy, z zestawianiu tego, co istnieje w rzeczywistości, z tym, co powinno być, tzn. co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i sformułowaniu na tej podstawie odpowiedniej oceny, 5 z ustaleniu przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a sta- nem pożądanym, z sformułowaniu zaleceń mających na celu wskazanie sposobu usunię- cia niepożądanych zjawisk. Kontroli zarządczej nie można utożsamiać i ograniczać do czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników komórek kontroli, mimo że takie podejście bywa łączone z pojęciem „kontroli”. Kontrola zarządcza jest bowiem systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie sprawić, że samorządowa jednostka organizacyjna osiągnie cele przed nią posta- wione. Z tego też powodu najistotniejszym elementem kontroli zarząd- czej jest realizacja misji oraz wyznaczenie celów właściwych dla danego przedszkola, a następnie bieżące monitorowanie, czy wyznaczone cele są osiągane w zaplanowanym czasie, czy też jakiś czynnik/zjawisko może zagrozić ich realizacji. W efekcie czynności kontrolne wykonywane w ramach dawnej kontroli finansowej w samorządowej jednostce organizacyjnej stanowią jedynie niewielką część systemu kontroli zarządczej, pozwalając na częściową diagnozę stanu przedszkola jako jednostki organizacyjnej systemu oświaty. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: z zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, z skuteczności i efektywności działania, z wiarygodności sprawozdań, z ochrony zasobów, z przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, z efektywności i skuteczności przepływu informacji, z zarządzania ryzykiem. Z uwzględnieniem powyższych celów opracowane zostały standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Obo- wiązują one także szkoły i placówki oświatowe, w tym przedszkola. Stan- dardy te są zawarte w załączniku do komunikatu nr 23 ministra finansów z 16 6 Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014 Wprowadzenie grudnia 2009 r. (Dz.Urz. ministra finansów z 2009 r. nr 15, poz. 84). Określają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej. Podkreślić należy, iż kontrola zarządcza nie ogranicza się jedynie do badania prawidłowości procedur finansowych jednostki. Jej cel jest bowiem szerzej określony i obejmuje ocenę całokształtu czynników wpływających na funkcjonowanie przedszkola. Wchodzą tu w grę zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których rodzajów nie sposób z góry zdefi- niować. Dlatego też w ramach kontroli zarządczej dyrektor obowiązany jest do dbania o właściwe funkcjonowanie tej jednostki i eliminowanie wszelkich zagrożeń dla działalności jednostki pochodzących zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz struktury organizacyjnej przedszkola. Co istotne, kontrola zarządcza nie ogranicza zagrożeń zewnętrznych wyłącznie do sfery finansów jednostki, czyli środków przewidzianych na jej funkcjonowanie w planie finansowym. Zagrożenia stanowiące realne niebezpieczeństwo dla działalności jednostki oświatowej mogą bowiem przychodzić z zupełnie innej strony, dotyczą choćby środowiska natu- ralnego, czy zmian w strukturze demograficznej społeczności lokalnej. Wiąże się z tym zmienne zainteresowanie ofertą edukacyjną. 7 rozdział 1. Kontrola zarządcza – oboWiązeK dla dyreKtoróW przedSzKoli Czynności kontroli finansowej nie stanowią całości zadań wykonywa- nych w ramach kontroli zarządczej. Obecnie kontrola finansowa zawiera się w kontroli zarządczej. Co więcej – te rodzaje kontroli są pod pewnymi względami ze sobą pokrewne, co zresztą może zostać wykorzystane przez dyrektorów jednostek oświatowych, na których został nałożony obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza w założeniach ma obejmować swoim zasięgiem wszelkie aspekty działalności jednostki oświatowej, co oczywiście sprowa- dza się do funkcjonowania w przedszkolu procedur wymaganych przez tę kontrolę. I tu właśnie pojawia się ułatwienie dla dyrektora. UWAGA Częśćprocedurwymaganychprzezkontrolęzarząd- cząjużfunkcjonujewprzedszkolu,gdyżobowiązekich wprowadzeniaprzewidywałakontrolafinansowa.Nie sposóboczywiścieuznać,żekontrolazarządczaautomatycz- niezastępujeistniejącedotychczasnagrunciefinansówpub- licznychpojęciekontrolifinansowej.Dlategowprowadzając wjednostcesystemuoświatykontrolęzarządczą,niemożna sięograniczyćwyłączniedozmianynazwistniejącychprocedur 9 kontrolifinansowej.Zmianasystemukontrolipowinnasięwiązać zdokonaniemweryfikacjiistniejącychwprzedszkoluprocedur iewentualnegodostosowaniaichdowymogówkontrolizarząd- czej.Ponadtoniezbędnejestutworzenieprocedurtypowych tylkodlakontrolizarządczej,jeżelidotejporywjednostcenie funkcjonują. Chcąc dokonać przeglądu istniejących w przedszkolu procedur i ewen- tualnego ich dostosowania do wymogów kontroli zarządczej, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy procedury te odpowiadają wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto warto sprawdzić, jakie w istocie procedury są wymagane obligatoryjnie przez kontrolę zarządczą. Potrzeba utworzenia niektórych procedur może wynikać choćby ze standardów kontroli zarządczej, lecz sposób ich praktycznej realizacji może nie być nigdzie wskazany. Za przykład niech posłuży kodeks etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Warto jednak zauważyć, że niektóre z wymagań w odniesieniu do konkretnych procedur były już swego czasu sformułowane – w wytycznych do samooceny kontroli finansowej, opracowanych w maju 2007 r. przez Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Nadal przy konstruowaniu nowych procedur można się posiłkować zawartymi w tych wytycznych sugestiami, często bowiem uzupełniają nowe wytyczne, odnoszące się już wyłącznie do kontroli zarządczej. Dostarczają one rozwiązań, co do praktycznej realizacji założeń kontroli. 1.1. Kodeks etyki Na wstępie trzeba zaznaczyć, iż nie sposób wskazać przepisu, który wprost przewiduje obowiązek wprowadzenia w przedszkolu kodeksu etyki. Nie oznacza to jednak, że procedura dotycząca tej materii nie jest po- trzebna, czy też że jej wprowadzenie jest nieuzasadnione. Standardy kon- troli zarządczej wymagają jednak, aby w jednostce były przestrzegane 10 Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014 Rozdział1.Kontrolazarządcza–obowiązekdladyrektorówprzedszkoli wartości etyczne. W ramach standardu środowisko wewnętrzne wskaza- no, że osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce oraz przestrzegać ich przy wykonywa- niu powierzonych zadań. Ponadto osoby zarządzające muszą wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych, dając dobry przykład co- dziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami. Pracownicy przedszkola powinni zostać poinformowani o tym, ja- kie wartości etyczne są u danego pracodawcy promowane, aby móc ich przestrzegać przy wykonywaniu powierzonych zadań. Zauważyć przy tym należy, że standardy kontroli zarządczej nie określają sposobu, w jaki pracownicy mają nabyć wiedzę na temat wymaganych wartości etycznych. Aktu dotyczącego tej kwestii wprost nie nazywa również Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty. Oznacza to, że akt przekazujący pracowni- kom wymagane postawy etyczne może mieć dowolną nazwę, lecz forma kodeksu jest najpowszechniejsza. Zauważyć przy tym należy, że wytyczne do samooceny kontroli finan- sowej dostarczające wielu pożytecznych rozwiązań, którymi można się posiłkować przy tworzeniu systemu kontroli zarządczej, wskazują wprost na konieczność wprowadzenia kodeksu etyki w jednostce. Jednocześnie określają wymagania, jakie taki akt powinien spełniać. W odniesieniu do samorządowej jednostki oświatowej oznacza to, że kodeks musi uwzględniać strukturę zatrudnienia właściwą dla przedszkoli. W tym przypadku cechą charakterystyczną jest, iż przedszkola zatrudniają osoby podlegające róż- nym pragmatykom, czyli zarówno nauczycieli (podlegających regulacjom Karty Nauczyciela), jak i pracowników niepedagogicznych (podlagających ustawie o pracownikach samorządowych). W praktyce oznacza to, że można w jednostkach oświatowych przyjąć dwa kodeksy etyki. Albo dla każdej z tych grup zawodowych osobno, albo jeden obejmujący zakresem swojej regulacji zarówno nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Warto jednak wskazać, jakie cechy takiego aktu uznawały za istotne wytyczne do samooceny kontroli finansowej. Stosownie do nich: z w kodeksie wskazano, jakie zachowanie uważane jest za wzorcowe lub za niewłaściwe w określonych sytuacjach, 11 z zapisy kodeksu odnoszą się na przykład do właściwego wykorzys- tania zasobów, przyjmowania prezentów, należytej staranności zawo- dowej, z w kodeksie wskazano przypadki konfliktu interesów, z zapisy kodeksu są sformułowane w sposób, który można uznać za zrozumiały dla ogółu pracowników, z znajomość kodeksów etyki obowiązujących w jednostce jest okresowo potwierdzana przez pracowników, z pracownicy rozumieją, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie niewłaś- ciwe, jakie konsekwencje może spowodować niewłaściwe zachowanie, a także jakie działania należy podjąć, jeżeli staną się świadomi nie- właściwego zachowania. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej wskazują również, że w jednostce powinien panować klimat akceptacji dla wartości etycznych: z najwyższe kierownictwo, czyli w przypadku przedszkola jego dyrektor, poprzez różne środki komunikacji wewnętrznej, a w szczególności poprzez przykład w codziennym wypełnianiu obowiązków, wspiera oraz promuje uczciwe i etyczne postępowanie, z pracownicy odczuwają presję na etyczne postępowanie, z kwestie uczciwego i etycznego postępowania poruszane są na nara- dach kierownictwa oraz spotkaniach kierownictwa z pracownikami, z wszystkie ujawnione przypadki nieetycznego postępowania są pięt- nowane, z znaczenie uczciwości i wartości etycznych ma swoje odzwierciedlenie w kryteriach ocen okresowych pracowników1. 1 Zapis ten interpretowany wprost odnosi się oczywiście wyłącznie do pracowników niepedagogicz- nych przedszkola zajmujących stanowiska urzędnicze, gdyż podlegają oni ocenom okresowym, lecz znaczenie wartości etycznych powinno również znaleźć odzwierciedlenie w ocenie pracy nauczyciela. Pozwalają na to regulacje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, ponieważ katalog kryteriów, jakie podlegają ocenie przez dyrektora przedszkola, określony w § 2 ust. 8 rozporządzenia, nie ma charakteru zamkniętego, może zatem obejmować również kwestie związane z etyką nauczyciela. 12 Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014 Rozdział1.Kontrolazarządcza–obowiązekdladyrektorówprzedszkoli Należy zauważyć, że stanowisko na temat obowiązywania na terenie szkoły kodeksów etyki wyraził Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czytamy w nim, że kierownicy jednostek nie mają obowiązku opracowania dla każdej szkoły lub placówki kodeksu postępowania etycznego, ponieważ zasady postępowania etycznego i moralnego nauczycieli regulują w szczególności: z ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 257), z ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674). Natomiast dla pracowników przedszkoli niebędących nauczycielami zasady postępowania, w tym zachowań etycznych, określają zapisy ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.). Zdaniem ZNP wskazanie wymienionych ustaw w procedurach kontroli zarządczej bądź zapis, że pracownicy są świadomi i przestrzegają wartości etycznych wynikających z zapisów wymienionych dokumentów, będzie speł- nieniem standardu. Wskazane akty prawne nie odnoszą się do wszelkich wymagań, jakie określają wytyczne do samooceny kontroli finansowej. Ponadto z wytycznych do samooceny kontroli zarządczej wynika ko- nieczność wprowadzenia kodeksu, z uwagi na fakt, iż zawarte w ankietach samooceny pytania odnoszą się bezpośrednio do wartości etycznych. przyKład WankieciesamoocenystanowiącejzałącznikdoKomu- nikatu nr 3 ministra finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych(Dz.Urz.MF.nr11,poz.2 z2011r.),którąwypełniadyrektorprzedszkola,zawartonastę- pującepytania: z Czypracownicysąinformowaniozasadachetycznegopostę- powania? z CzyPani/Panwie,jaknależysięzachować,wprzypadku gdybędziePani/Panświadkiempoważnychnaruszeńzasad etycznychobowiązującychw[jednostce]? 13 Zkoleiankietasamooceny,jakąwypełniająpracownicy,zawiera następującepytania: z CzyPani/Panwie,jakiezachowaniapracownikówuznawane sąw[jednostce]zanieetyczne? z CzyPani/Panwie,jaknależysięzachowaćwprzypadku, gdybędziePani/Panświadkiempoważnychnaruszeńzasad etycznychobowiązującychw[jednostce]? z CzyPani/Panazdaniemosobynastanowiskachkierowni- czychprzestrzegająipromująwłasnąpostawąidecyzjami etycznepostępowanie? Żebyudzielićpozytywnejodpowiedzinatepytania,niezbędne jestwprowadzenieaktuinformującegoowartościachetycznych. Możeonzatemprzyjąćformękodeksu. Podkreślić jednak należy, iż wprowadzając kodeks etyki, dyrektor musi pamiętać, aby jego postanowienia nie pozostawały w kolizji z aktami wyż- szego rzędu, czyli przepisami pragmatyk obowiązujących pracowników przedszkola. Przykładowo zatem kodeks etyki nie może rozszerzać zakresu nauczycielskiej odpowiedzialności. Uwaga ta dotyczy również pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługi. Zgodnie z art. 75 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczy- ciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem nauczyciel jest obowiązany: z rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stano- wiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć, z wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, z dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, z kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszano- 14 Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014 Rozdział1.Kontrolazarządcza–obowiązekdladyrektorówprzedszkoli waniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, z dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. UWAGA Kodeksniemożezatemzawieraćzapisówprzewidujących karydyscyplinarnezanaruszenieobowiązkówwyłącznie wnimwskazanych,ponieważtylkonaruszeniepodstawo- wychobowiązkównauczycielawynikającychzjegopragmatyki jestzagrożonekarądyscyplinarną. Warto również zauważyć, że poza normami kodeksowymi, których ce- lem jest dbanie o odpowiedni poziom etyczny pracowników przedszkola, można wskazać obszary, gdzie występuje konieczność odpowiedniego za- chowania się kierownictwa – dyrektora i wicedyrektora. Ich zadaniem jest podejmowanie takich działań, które nie będą skutkować zachowaniami nieetycznymi lub będą im zapobiegać. Ponownie przydatne okazują się zapisy do samooceny kontroli finansowej, które wskazują, iż kierownictwo jednostki nie powinno tworzyć zachęt i pokus do nieetycznego zachowa- nia się pracowników. Wytyczne wskazują również, w jaki sposób można poprzez konkretne działania osiągnąć taki stan pożądany. Odnosząc ich zapisy do specyfiki jednostek oświatowych, otrzymujemy nastę- pujący katalog pożądanych zachowań dyrektora przedszkola, w tym zwłaszcza: z dyrektor ustala realistyczne cele; nie wywiera nadmiernej presji na realizację celów krótkoterminowych, z stosuje godziwe i wyważone środki i sposoby motywowania pracowni- ków; unika stosowania bodźców radykalnych, z przyznawanie nagród, podwyżek i awansów na wyższe stanowiska jest powiązane z wynikami pracy i osiągnięciami oraz odbywa się według przejrzystych zasad i kryteriów, z przyjęte zasady awansowania i nagradzania zostały pracownikom jasno zakomunikowane. 15 Warto również zaznaczyć, iż uzasadnienie do wprowadzenia w jednostce systemu oświaty kodeksu etyki obowiązującego wszystkich pracowników wynika też pośrednio z wydanego na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych komunikatu ministra spra- wiedliwości z 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz. MS. z 2010 r. nr 11, poz. 149). Komunikat ten nie dotyczy wprost przedszkoli, ale stanowi praktyczną realizację postulatów kontroli zarząd- czej. Dlatego też można przy konstruowaniu własnego systemu kontroli wziąć również pod uwagę systemy funkcjonujące w objętym komunikatem dziale administracji, bo w ten sposób otrzymujemy kolejne uzasadnienie do wprowadzenia kodeksu etyki. Wspomniany komunikat wskazuje w § 10 ust. 2, iż procedury i wytyczne kontroli zarządczej koncentrują się na za- pewnieniu świadomości wartości etycznych przyjętych w jednostce i ich przestrzeganiu przy podejmowaniu decyzji oraz przy codziennym wykonywa- niu powierzonych zadań przez osoby zarządzające i pozostałych pracowników. Podkreślić należy, iż wytyczne do samooceny kontroli zarządczej nie zawierają szczegółowych rozwiązań, wskazujących na sposób, w jaki powinny zostać sformułowane konkretne zapisy kodeksu etyki. Z kolei wytyczne do samooceny kontroli finansowej określają, jakim wymogom powinien taki akt odpowiadać. Przede wszystkim należy zauważyć, iż kodeks musi wskazywać, jakie działanie pracownika jest uważane za wzorcowe, a jakie jest zachowaniem niewłaściwym. UWAGA Podstawowymbłędempopełnianymprzytworzeniukodeksu etykijesttraktowanietegoaktujakokataloguprzewinień, wskazującegozestawzachowań,którychwystąpieniepo- wodujewyciągnięciewobecpracownikakonsekwencjisłużbowych. Podkreślićnależy,iżkodeksmusiwskazywaćjedynierodzajeza- chowańpożądanychwprzedszkolu.Jednocześniemazawierać regulacje,którychcelemjestzapobieganiesytuacjometycznie dwuznacznym,np.gdypracownikprzedszkolapragniewykorzystać swojąpozycjęzawodowądoosiągnięciaosobistychkorzyści. 16 Kontrola zarządcza w przedszkolu 2013–2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola zarządcza w przedszkolu
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: