Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 003250 18639345 na godz. na dobę w sumie
Kontroling sprzedażowy w Excelu - ebook/pdf
Kontroling sprzedażowy w Excelu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3098-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Osoba zajmująca się w organizacji kontrolingiem musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia (system ERP czy oprogramowanie BI), lecz często wszelkie analizy i raporty wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Wykorzystanie Excela w kontrolingu sprzedażowym daje możliwość szybkiego wykonania potrzebnych analiz, raportów czy też zbudowania narzędzi do cyklicznego badania i monitorowania określonych wielkości i wskaźników. Często osoby pracujące w kontrolingu znają Excela, ale nie potrafią zastosować go w konkretnym przypadku czy też nie potrafią za jego pomocą zbudować modelu sprzedażowego. W książce pokazujemy, w jaki  sposób taki model sprzedażowy zbudować oraz jak najlepiej wykorzystać do analizy danych różne funkcje Excela. Dużą zaletą książki jest omawianie poszczególnych funkcji na praktycznych przypadkach zaczerpniętych z codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw.
Przykłady zawarte w podręczniku możliwe są do wykonania w Excelu 2007, Excelu 2010 i 2013. Arkusze z opisywanymi przykładami można pobrać z Internetu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

z a a w a n s o w a n y z a a w a n s o w a n y Kontroling sprzedażowy w Excelu Książka w formie praktycznych przykładów opisuje trzynaście zagadnień związanych z wykorzystaniem Excela do analizy danych sprzedażowych. Osoby pracujące w analizie sprzedaży, ale także zajmujące się innymi obszarami, jak tworzenie prognoz, dowiedzą się, jak w innowacyjny sposób korzystać z narzędzi oferowanych przez ten popularny arkusz kalkulacyjny. Autor jest nie tylko ekspertem od Excela, ale posiada także doświadczenie w zakresie kontrolingu, raportowania oraz analizy fi nansowej zdobyte w międzynarodowych korporacjach. NAJBLIŻSZE TOMY • Zaawansowane narzędzia graficznej prezentacji wyników w Excelu Podręcznik opisuje dostępne w Excelu narzędzia wizualizacji, m.in. Smart Art, formatowanie warunkowe (paski danych, skale kolorów i zestawy ikon), zaawansowane wykresy, przebiegi w czasie, pokrętła i suwaki tworzone z wykorzystaniem ActiveX czy sposoby prezentacji danych na dwóch monitorach. • ScoreCard – zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem Excela Czytelnik pozna narzędzia, które pozwalają za pomocą Excela przełożyć ogólną wizję przedsiębiorstwa na konkretne działania operacyjne i przejrzyste cele dla pracowników fi rmy na wszystkich szczeblach organizacyjnych. • Pobieranie i porządkowanie danych z zewnętrznych źródeł Książka pokazuje, jak sprawnie radzić sobie z powszechnym problemem – pobieraniem danych z zewnętrznych źródeł. Autor przedstawia wiele pomysłowych sposobów, jak sprawnie uporządkować dane będące nawet w całkowitej rozsypce. ACX01 ISBN 978-83-269-3098-0 Cena: 79 zł KONTROLING SPRZEDAŻOWY W EXCELU K o n t r o l i n g s p r z e d a ż o w y w E x c e u l 1 Tom I NPV WSP.KORELACJIJEŻELI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA VBA LOGSUMA DNI.ROBOCZE ILOCZYN COS CZY.LICZBA Kontroling sprzedażowy w Excelu Wojciech Próchnicki Autor: Wojciech Próchnicki Kierownik marketingu: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Monika Kijok Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Rafał Janus Korekta: Zespół Skład i łamanie: Triograf, Dariusz Kołacz Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-3098-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł „Kontroling sprzedażowy w Excelu” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są pra- wem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Kontroling sprzedażowy w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Kontroling sprzedażowy w Excelu” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Kontroling sprzedażo- wy w Excelu” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontroling sprzedażowy w Excelu” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................................ 4 1. Planowanie budżetu i ustalenie warunków bonusów z wykorzystaniem narzędzia Tabela 2.1. danych ............................................................................................................................................... 5 1.1. Model sprzedaży i wyników budżetu .................................................................................. 5 1.2. Zadanie do wykonania .......................................................................................................... 7 1.3. Tabela danych jako narzędzie analizy symulacji ................................................................ 8 2. Grafi czna prezentacja struktury sprzedaży na wykresie bąbelkowym .................................... 13 Grafi czna prezentacja osiągniętych wyników dla poszczególnych towarów .............................................................................................. 13 2.2. Ustalenie granic poszczególnych grup towarów .............................................................. 15 2.3. Określenie polityki sprzedaży dla poszczególnych grup produktów .............................. 17 3. Budżetowanie elastyczne sprzedaży ............................................................................................ 18 3.1. Budżetowanie elastyczne .................................................................................................... 18 3.2. Struktura sprzedaży jako podstawa budżetów cząstkowych .......................................... 19 3.3. Wykonanie budżetu i analiza odchyleń ............................................................................ 22 4. Grafi czna prezentacja sprzedaży według województw ............................................................. 26 4.1. Analiza danych sprzedażowych z wykorzystaniem tabeli przestawnej ......................... 27 4.2. Wybór miesiąca z rozwijanej listy ..................................................................................... 28 4.3. Pobieranie danych z tabeli z użyciem funkcji WEŹDANETABELI .............................. 31 5. Ocena dostawców .......................................................................................................................... 36 5.1. Wskaźniki oceny dostawców ............................................................................................. 36 5.2. Miesięczna ocena dostawców ............................................................................................. 37 5.3. Podział na dostawców podstawowych i alternatywnych ................................................ 37 6. Rachunek marży zysku w ramach poszczególnych produktów i klientów ............................. 40 6.1. Składniki kalkulacji marży ................................................................................................. 40 6.2. Analiza marży I, II i III poziomu ....................................................................................... 41 6.3. Rachunek marżowy dla produktów .................................................................................. 41 6.4. Rachunek marżowy dla klientów ........................................................................................ 42 7. Analiza ABC jako metoda klasyfi kacji towarów w przedsiębiorstwie ................................... 44 7.2. Analiza ABC ......................................................................................................................... 44 7.2. Przykład analizy ABC ......................................................................................................... 45 8. System raportowania wskaźników efektywności pracy przedstawicieli handlowych .......... 49 8.1. Wskaźniki efektywności ..................................................................................................... 49 8.2. Forma raportowania KPI .................................................................................................... 50 8.3 Grafi czna prezentacja realizacji celów KPI ...................................................................... 51 9. Prezentacja odchyleń sprzedaży na wykresie typu fl ying bridges ........................................... 53 10. Konsolidacja tygodniowych planów (wykonań lub odchyleń) sprzedażowych .................. 57 10.1. Pliki do planowania sprzedaży ........................................................................................... 57 10.2. Konsolidacja danych ........................................................................................................... 58 10.3. Konsolidacja bez łączy ze źródłem danych ...................................................................... 62 11. Zastosowanie tabel przestawnych do analizy dużych zbiorów danych sprzedażowych ...... 66 11.1. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej .............................................. 67 11.2. Tworzenie tabeli przestawnej ............................................................................................. 67 11.3. Modyfi kacja pól tabeli przestawnej ................................................................................... 69 12. Warianty budżetu sprzedaży tworzone przy użyciu menedżera scenariuszy ........................ 76 12.1. Model budżetu sprzedaży ...................................................................................................76 12.2. Menedżer scenariuszy .........................................................................................................79 13. Obliczanie różnych aspektów rentowności sprzedaży ..............................................................83 13.1. Budowa numeru zlecenia ...................................................................................................84 13.2 Określenie rentowności sprzedaży w różnych aspektach ............................................85 3 Kontroling sprzedażowy w Excelu Wstęp Osoba zajmująca się w organizacji kontrolingiem musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia (system ERP czy oprogramowanie BI), lecz często wszelkie analizy i rapor- ty wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Wykorzystanie Excela w controllingu sprzedażowym daje możliwość szybkiego wykonania potrzebnych analiza, raportów czy też zbudowania narzędzi do cyklicznego badania i monitorowania określonych wielko- ści i wskaźników. Często osoby pracujące w kontrolingu znają Excela, ale nie potrafi ą zastosować go w konkretnym przypadku czy też nie potrafi ą za jego pomocą zbudować modelu sprzedażowego. W książce pokazano, jak w pomysłowy sposób wykorzystać do analizy danych różne funkcje Excela. Dużą zaletą jest omawianie poszczególnych funkcji na praktycznych przypadkach, które mogą zdarzyć się w fi rmach i innych organizacjach. Z głównych narzędzi Excela w książce znalazły się opisy tabel danych, tabel przestaw- nych, menedżera scenariuszy, konsolidacja oraz zaawansowane wykresy. Ale czytelnik dowie się nie tylko, jak korzystać z samego arkusza kalkulacyjnego. Autor pokazuje, jak analizować duże zbiory danych sprzedażowych i grafi cznie przedstawić wyniki sprze- dażowe. W przykładach omawia też takie modele, jak analiza ABC, analiza rachunku marżowego, budżetowanie elastyczne sprzedaży oraz KPI. Przykłady zawarte w podręczniku możliwe są do wykonania w Excelu 2007 i jego now- szych wersjach. Arkusze z opisywanymi przykładami można pobrać z Internetu. UWAGA Wszystkie pliki Excela z przykładami omawianymi w książce można pobrać ze strony: http://online.wip.pl/download/exceltom1.zip 4 1. Planowanie budżetu i ustalenie warunków bonusów z wykorzystaniem narzędzia Tabela danych Budżet fi rmy na kolejny rok powstaje we współpracy z różnymi działami przedsiębior- stwa, np. sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich itd. Jest to długotrwały i skompliko- wany proces, ponieważ planowaniu podlega większość z obszarów działalności danej organizacji. Wynikiem takiej wewnętrznej kooperacji jest plan funkcjonowania fi rmy na przyszły okres (przeważnie roku), wyznaczający cele w wielu aspektach i dziedzinach funkcjonowania jednostki. W tym rozdziale przyjrzymy się fi rmie dystrybucyjnej obsługującej około 80 klien- tów, której asortyment towarów liczy w przybliżeniu 120 pozycji. Na jej przykładzie pokażemy, jak w prosty i szybki sposób wyliczyć wszystkie warianty modelu dla kom- binacji dwóch parametrów przyjmujących kilkanaście różnych wartości (łącznie 135 kombinacji) . Firma dolicza do zakupionych towarów 15 ich wartości i w ten sposób ustala cenę sprzedaży. Ponieważ na rynku, na którym działa nasz podmiot, jest bardzo duża konku- rencja, fi rma musi czymś zachęcić zarówno obecnych klientów, jak i zdobyć nowych. Ta- kim sposobem jest system rocznych bonusów od zakupów dokonanych przez poszcze- gólnych klientów (resellerów, detalistów). Wielkość bonusów jest określana przez dwa parametry: 1. Ilościowa granica przyznania bonusu – określa roczną wielkość sprzedaży (ilość) każdego z towarów, po przekroczeniu której przysługuje bonus. 2. Procentowa wysokość bonusu – procent liczony od wielkości zakupu danego towaru po przekroczeniu wyznaczonej granicy sprzedaży. W  budżecie roczne bonusy pomniejszają wartość planowanej sprzedaży, przez co wpływają ujemnie na wynik fi rmy (marżę). Zadaniem pracownika jest ustalenie kilku wariantów bonusów (różnyh granic wielkości sprzedaży i odpowiadającym im bo- nusów), aby marża utrzymywała się w określonym przedziale, a klient mógł wybrać spo- śród kilku wariantów przyznania bonusu. Czyli doprowadzenie do sytuacji „wilk syty i owca cała”. 1.1. Model sprzedaży i wyników budżetu W naszym przykładzie pracownik zbudował uproszczony model do wyliczenia wielko- ści i warunków bonusów. Składa się on z dwóch arkuszy: sprzedaż, w którym znajdują się plany sprzedażowe w przyszłym roku, oraz wyniki, w którym podawane są warunki 5 Kontroling sprzedażowy w Excelu wyliczenia bonusów, oraz bardzo uproszczony rachunek wyników pokazujący wynik na sprzedaży netto i brutto. Na rysunku 1.1. został przedstawiony arkusz sprzedaż, który zawiera roczne pla- ny sprzedaży poszczególnych towarów do poszczególnych klientów. Składa się on z kolumn: Klient, Towar, Cena zakupu (cena zakupu 1 szt. danego towaru), Koszt zakupu (koszt zakupu liczony jako iloczyn ilości i ceny zakupu poszczególnego towaru), Ilość, Cena sprzedaży (cena zakupu + 15 ), Wartość sprzedaży (iloczyn ilości i ceny sprzedaży), Bonus (bonus od wartości sprzedaży, liczony wg warun- ków z arkusza wyniki), Wartość netto (liczona Wartość sprzedaży – Koszt zakupu – Bonus). Rysunek 1.1. Arkusz sprzedaż Arkusz wyniki (rysunek 1.2.) podzielony został na dwie części. W pierwszej części WA- RUNKI BONUSÓW określamy granicę przyznania bonusu dla każdego towaru oraz jego wysokość liczoną jako procent od wartości sprzedaży. W zakładce sprzedaż (rysu- nek 1.1) wielkość Bonus liczona jest przy użyciu funkcji JEŻELI (Ilość bonus granica [ilość]; Wartość sprzedaży * procentowa wartość bonusu; 0). W drugiej części arkusza zatytułowanej MODEL znajdują się poszczególne elemen- ty wyniku fi rmy, przy założeniu 0 bonusów. Wartość sprzedaży kształtująca się na poziomie 50 mln zł, koszty zakupu w wysokości 43,5 mln zł¸ rabat równy 0, wynik na sprzedaży brutto (wartość sprzedaży – koszty zakupu – bonus) równy 6,5 mln zł, marża I (wynik na sprzedaży brutto dzielony przez wartość sprzedaży) 13,04 , dodat- kowo podane są zaplanowane całoroczne koszty sprzedaży i koszty zarządu w łącznej wysokości około 2,2 mln zł. Przy takich poziomach poszczególnych wartości kosztów sprzedaży wynik na sprzedaży netto (wynik na sprzedaży brutto – koszty sprzedaży i zarządu) kształtuje się na poziomie 4,3 mln zł, a marża II (wynik na sprzedaży netto podzielony przez wartość sprzedaży) na poziomie 8,59 . Oczywiście suma poszcze- gólnych wielkości (wartość sprzedaży, koszty zakupy, bonus) stanowi sumę pozycji z arkusza sprzedaż. 6 Rysunek 1.2. Arkusz wyniki Model jest dynamiczny. Przykładowo, jako granicę bonusów wpiszemy 200, a za pro- centową wysokość bonusu wpiszemy 6 . Oznacza to, że jeżeli w przyszłym roku dany klient zakupi 200 szt. określonego towaru, to na koniec roku dostanie za niego bonus w wysokości 6 wartości jego sprzedaży. Przy takich warunkach bonusowych dla każ- dego z klientów suma bonusów wyniesie 2,2 mln zł (rysunek 1.3.), co obniży marżę II do poziomu 4,22 . Rysunek 1.3. Wynik przy przykładowych warunkach bonusów 1.2. Zadanie do wykonania Zadaniem pracownika jest wyznaczenie takich wariantów kryteriów bonusów (grani- cy ilościowej i wysokości bonusu), aby marża II kształtowała się na poziomie pomię- dzy 5–6 . Przełoży się to na wynik w granicach 2,5–3 mln zł. Klient będzie miał do wyboru kilka wariantów bonusów, a fi rma osiągnie wynik w wyznaczonym, satysfak- cjonującym przedziale. Zakłada się, że wysokość bonusu będzie w przedziale od 3 do 10 , co 0,5 (to da 15 wartości) oraz granica wielkości sprzedaży od 100 do 500, co 50 (9 wartości). 7 Kontroling sprzedażowy w Excelu Z tych przyjętych przedziałów wychodzi 9 × 15 = 135 kombinacji wysokości marży II, które należy przeanalizować. Pracownik mógłby każdy z wariantów podstawiać do mo- delu i notować wynik, ale powtarzanie tej czynności 135 razy jest męczące, pracochłon- ne i nie eliminuje możliwości popełnienia błędu. Jest jednak dobre rozwiązanie – narzę- dzie tabela danych. 1.3. Tabela danych jako narzędzie analizy symulacji Tabela danych jest jednym z narzędzi analizy symulacji. Jest to analiza typu „co, jeśli?”, polegająca na zmienianiu wartości w komórkach modelu i obserwacji, jak te zmiany wpłyną na wynik modelu. Tabela danych pomaga badać zestaw możliwych wyników modelu przy jego zmiennych parametrach wejściowych (maksymalnie dwóch). Zaletą tego narzędzia jest fakt, że wszystkie wyniki przedstawione zostają w jednej tabeli w jed- nym arkuszu, co pozwala na szybką ocenę możliwości badanego założenia. Lokalizacja narzędzia to wstążka Dane/Analiza symulacji/Tabela danych. Po wybra- niu pokaże się okienko dialogowe Tabela danych, które zawiera dwa pola (rysunek 1.4.). Rysunek 1.4. Okienko dialogowe Tabela danych Pole Wierszowa komórka wejściowa wskazuje na wartości w  tabeli znajdujące się w pierwszym wierszu. W niej należy wpisać, gdzie w naszym modelu dane umieszczone w pierwszym wierszu mają być podstawiane. Z  kolei Kolumnowa komórka wejściowa dotyczy wartości w  tabeli znajdujących się w pierwszej kolumnie. W niej należy wskazać, gdzie w naszym modelu dane umieszczo- ne w pierwszej kolumnie mają być podstawiane. Tabela danych będzie zależna od dwóch parametrów: procentowej wysokości bo- nusu i jego granicy ilościowej. Tabelę danych budujemy w arkuszu wyniki (tabela musi być w tym samym arkuszu co model). Pierwszym krokiem do stworzenia ta- beli danych jest określenie jej układu. Granicę ilościową umieścimy w  wierszu 4, zaczynając od komórki G4 (przedział od 100 do 500, co 50). Natomiast wysokość bonusu wyrażoną w procentach umieścimy w kolumnie F, zaczynając od komórki F5 (przedział od 3 do 10 , co 0,5 ). W ten sposób lewa górna komórka F4 zostanie pusta (rysunek 1.5.). 8 Rysunek 1.5. Rozmieszczenie wartości parametrów modelu W  komórce F4 wstawiamy formułę wyliczającą marżę II (wynik netto na sprzeda- ży/wartość sprzedaży) – jest to warunek konieczny, aby nasza tabela danych została wyliczona. Tabela danych potrzebuje formuły wyliczającej badany przez nas wynik (rysunek 1.6.). Rysunek 1.6. Formuła wyliczająca wartość marży II Następnie zaznaczamy tak zbudowaną macierz, łącznie z wartościami i formułą (rysu- nek 1.7.). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontroling sprzedażowy w Excelu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: